elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zdalne szkolenia dla projektantów »

Zdalne szkolenia dla projektantów » Zdalne szkolenia dla projektantów »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Analiza wpływu obciążenia na asymetrię napięć w kablowych sieciach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez dławnik

Analysis of influence of load on the voltage asymmetry in the MV cable distribution networks with neutral point grounded by the coil

W artykule między innymi przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych.
W artykule między innymi przedstawiono analizę dotyczącą wpływu obciążenia promieniowej sieci elektroenergetycznej SN, na wskaźniki asymetrii napięć na szynach stacji WN/SN oraz u odbiorców końcowych.

Zjawisko asymetrii występuje powszechnie w sieciach
elektroenergetycznych niskich i średnich napięć. Spowodowane jest
szeregiem wielorakich czynników, do których w pierwszej kolejności
zaliczyć można budowę linii przesyłowej (np. ułożenie przewodów względem siebie
i ziemi), parametry obwodów odbiorczych (np. nierównomierne rozłożenie
mocy odbiorników na poszczególne fazy), czy nieidealną budowę urządzeń (np.
uzwojeń w generatorach czy transformatorach) [3]. Stan asymetrii pojawia
się także w czasie zaburzeń w systemie, takich jak np. zwarcia
jednofazowe czy wyładowania atmosferyczne [6].

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

Utrzymanie pełnej symetrii napięć i prądów w sieciach dystrybucyjnych jest istotne ze względu na zachowanie jak najlepszej ich niezawodności, żywotności i jakości przesyłanej energii. Niesymetryczne napięcia zwiększają także straty mocy i energii [3], a nawet mogą zakłócać poprawną pracę odbiorników, szczególnie tych wrażliwych na parametry zasilania.

Stan symetrii obwodowej jest kluczowy także od strony projektowej, przy obliczeniach inżynierskich zakłada się bowiem pełną symetrię wszystkich trzech faz linii i to właśnie do takiego stanu pracy sieci dobiera się poszczególne jej elementy [5].

Do jednego z wielu czynników rzutujących na asymetrię napięciową w sieci elektrycznej zaliczyć można także wpływ obciążenia, czyli ilość pobieranej przez odbiorców mocy przesyłanej liniami z lokalnej stacji elektroenergetycznymi.

Okazuje się, że np. przy pewnych wartościach reaktancji zastępczej wprowadzanej do obwodów zasilających przez odbiorców, dochodzić może do rezonansu w jeden z faz linii, wskutek zrównania się jej reaktancji pojemnościowej z sumą reaktancji indukcyjnej przewodów, dławika oraz odbiorników [5].

W artykule określono i oceniono wpływ ilości mocy pobieranej przez odbiorców na asymetrię napięć w sieciach elektroenergetycznych średniego napięcia, mierzoną zarówno na szynach stacji WN/SN, jak i u najdalszego odbiorcy.

Analizę przeprowadzono dla układów z punktem neutralnym uziemionym przez dławik kompensacyjny, uwzględniając przy tym dwie spotykane konfiguracje linii kablowych średniego napięcia w układach elektroenergetycznych.

Parametrami charakteryzującymi były wskaźniki asymetrii, których dopuszczalne wartości zgodnie z obowiązującymi przepisami [1, 2] muszą mieścić się w wyznaczonych granicach.

Analiza asymetrii napięciowej

Za stan asymetrii napięć w trójfazowych sieciach elektroenergetycznych uznaje się taki układ przestrzenny wektorów napięcia fazowego lub międzyfazowego, w którym wektory te mają różne długości, przesunięte są względem siebie o kąt inny niż 120° lub jeśli oba te zjawiska występują równocześnie [3].

Gdy zachowana jest symetria (rys. 1.) długości i przesunięcia są jednakowe, a tzw. składowa zerowa i przeciwna napięcia nie pojawiają się. W przypadku niespełnienia tych warunków punkt zerowy układu wektorów przesuwa się, co implikuje powstanie dodatkowej składowej napięcia pomiędzy środkiem ciężkości trójkąta napięć międzyfazowych a nowym punktem zerowym.

b analiza wplywu dlawik rys1
Rys. 1. Przykładowy wykres symetrycznego układu wektorów napięć oraz prądów [4]; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Do analizy asymetrii wykorzystuje się metodę składowych symetrycznych, gdzie wskutek przekształcenia wektorowego otrzymuje się składowe napięć [6]:

  • zerową (0),
  • zgodną (1)
  • przeciwną (2)

Przyjmując za wielkość elektryczną będącą napięciem lub prądem symbol A, a także definiując wielkości fazowe zespolone jako AA, AB, AC oraz składowe symetryczne A0, A1, A2, otrzymujemy równania:

b analiza wplywu dlawik wz1
Wzór 1

gdzie:

a – operator obrotu o 120°,

a2 – operator obrotu o 240°.

Składowe symetryczne wykorzystuje się następnie do obliczania wskaźników asymetrii [4]:

a) współczynnika niezrównoważenia napięć, czyli asymetrii zerowej:

b analiza wplywu dlawik wz2
Wzór 2

b) współczynnika asymetrii napięć, czyli asymetrii przeciwnej:

b analiza wplywu dlawik wz3
Wzór 3

gdzie:

U0, U1, U2 – są kolejno zespolonymi wartościami składowej zerowej, zgodnej i przeciwnej napięć.

Wymagania stawiane obecnie przez normę [1], Rozporządzenie Ministra Gospodarki, czy inne akty i przepisy [2] precyzują, by w sieciach średniego napięcia współczynnik asymetrii przeciwnej nie przekraczał 2% przez 95% tygodnia. Nie sprecyzowano jednak wymagań dla współczynnika niezrównoważenia napięć, jednak w literaturze zaleca się, aby jego wartość nie przekraczała 2% [7].

Opis badanego układu

W celu analizy wpływu obciążenia sieci na wartości wymienionych wcześniej wskaźników asymetrii napięć wykonano symulację pracy promieniowej sieci elektroenergetycznej (rys. 2.) w programie DigSilent PowerFactory.

W skład modelu symulacyjnego wchodzi stacja WN/SN z transformatorem mocy i transformatorem uziemiającym, którego punkt gwiazdowy po stronie SN stanowił sztuczny punkt neutralny sieci, uziemiony przez cewkę Petersena.

W modelu przyjęto stopień rozstrojenia kompensacji ziemnozwarciowej na poziomie 10%. Ze stacji wyprowadzono trzy identyczne linie SN o długości 10 km, wykonane kablami typu 3xXRUHKXS o przekroju poprzecznym s = 70 mm2. Do każdej z linii przyłączono 10 jednakowych i symetrycznych odbiorów (cosφ = 0,93) zasilanych przez dystrybucyjne transformatory SN/nn (rozlokowane co 1 km).

b analiza wplywu dlawik rys2
Rys. 2. Schemat analizowanego fragmentu sieci elektroenergetycznej średniego napięcia; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Pomiar napięć, wykorzystanych do obliczeń wskaźników asymetrii, wykonano na szynach stacji GPZ 15 kV oraz u odbiorcy nr 30.

W toku obliczeń symulacyjnych moc pobierana przez wszystkich odbiorców była równocześnie regulowana w zakresie od 10% do 110% ich mocy znamionowej So. Dzięki temu uzyskano charakterystyki zmienności poszczególnych składowych symetrycznych w funkcji mocy pobieranej ze stacji, wyrażanej jako stopień obciążenia transformatora mocy η [%]. Parametr ten wyraża poziom wykorzystania mocy znamionowej transformatora. Dodatkowo uwzględniając występowanie przesyłowych strat mocy udało się zbadać zjawiska zachodzące przy przeciążeniu transformatora głównego w zakresie do 120% jego mocy znamionowej.

Symulacje wykonano kolejno dla dwóch rodzajów kablowych linii elektroenergetycznych SN, które różniły się przede wszystkim układem poszczególnych przewodów względem siebie (rys. 3a. i rys. 3b).

b analiza wplywu dlawik rys3
Rys. 3. Modelowane układy kabli elektroenergetycznych (wymiary podano w [mm]): a) układ płaski na styk, b) układ trójkątny; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Układ płaski dotyczył przewodów ułożonych obok siebie w płaszczyźnie poziomej i stykających się, zaś trójkątny – przewodów również dotykających się izolacjami, ale rozłożonych przestrzennie tak, by tworzyć konfigurację trójkąta równobocznego.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie płaskim

Pierwszy etap badań zakładał określenie wpływu obciążenia na wskaźniki asymetrii w sieciach elektroenergetycznych z kablami w układzie płaskim poziomym (rys. 3a.). W modelu symulacyjnym obliczane były wartości napięć na szynach stacji, zarówno fazowe i przewodowe.

Na podstawie napięć fazowych, stosując przekształcenie metodą składowych symetrycznych, obliczono wskaźniki asymetrii. Identyczny zestaw zależności uzyskano także dla najdalszego odbiorcy w sieci.

Rezultaty przedstawiono w postaci graficznej na wykresach w funkcji stopnia obciążenia transformatora mocy WN/SN. Przy założonej budowie sieci wykonano w programie obliczenia dla szerokiego zakresu obciążenia transformatora mocy, uwzględniającego również jego przeciążenie.

b analiza wplywu dlawik rys4
Rys. 4. Napięcia przewodowe na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Uzyskane w wyniku symulacji wykresy zależności napięć przewodowych i fazowych przedstawiono na rys. 4. i rys. 5. (na szynach stacji) oraz na rys. 7. i rys. 8. (u ostatniego odbiorcy).

Na rys. 6. i rys. 9. przedstawiono wykresy obliczonych wskaźników asymetrii, odpowiednio na szynach stacji (rys. 6.) oraz u ostatniego odbiorcy (rys. 9.).

b analiza wplywu dlawik rys5
Rys. 5. Napięcia fazowe na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Z analizy przedstawionych wykresów wynika, że dla małych wartości pobieranej mocy (η < 30 %) nie obserwuje się wyraźnej różnicy napięć w poszczególnych fazach (rys. 5. i rys. 8.), co pokazują także niskie wartości współczynników asymetrii (αu2 < 0,0074%, αu0 < 0,384% – rys. 6. i rys. 9.). W miarę wzrostu pobieranej mocy asymetria uwidacznia się coraz silniej, a po przekroczeniu znamionowego obciążenia transformatora (η > 100%) rośnie bardzo gwałtownie. Dochodzi wtedy również do przekroczenia dopuszczalnego zakresu napięć (± 10% Ufn). Można zauważyć także, że zwiększanie mocy obciążenia powoduje wykładniczy wzrost wartości napięcia w fazach skrajnych (UA i UC) oraz tym samym gwałtowny spadek napięcia w środkowej fazie (UB).

b analiza wplywu dlawik rys6
Rys. 6. Współczynniki asymetrii napięć na szynach stacji (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys7
Rys. 7. Napięcia przewodowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys8
Rys. 8. Napięcia fazowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji Fot. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys9
Rys. 9. Współczynniki asymetrii napięć u najdalszego odbiorcy (linia w układzie płaskim) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Podczas gdy przebieg αu2 jest rosnący i bliski linowemu zmieniając się w zakresie od 0,002 do 0,03%, współczynnik niezrównoważenia zmienia się wykładniczo (podobnie jak napięcia fazowe) w zakresie od 0 do 30%. Zauważa się przy tym identyczną dynamikę zmian wskaźników dla napięć na szynach stacji GPZ (rys. 6.) i u odbiorców krańcowych (rys. 9.). W tym drugim przypadku wartości obu wskaźników są w szczytowym punkcie wyższe o odpowiednio 0,003% (αu2) i 1,22% (αu0) od wartości otrzymanych na szynach stacji.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie płaskim - dokończenie

Przykładowy przebieg napięć przewodowych zaprezentowany na rys. 4. jest identyczny dla wszystkich analizowanych przypadków. Cechuje go praktycznie całkowita symetria napięć i liniowa zależność w funkcji mocy pobieranej przez odbiorców. Nigdy nie zostaje także przekroczony dopuszczalny zakres zmian napięcia, nawet u odbiorcy końcowego (rys. 7.).

Znaczna wartość składowej zerowej nie ma zatem znaczenia dla napięć międzyfazowych w całej sieci. Bezpośrednio rzutuje ona tylko na napięcia fazowe, a trend jej zmian warunkuje zmiany napięć w fazach skrajnych.

Wpływ obciążenia linii na asymetrię napięciową dla linii kablowej w układzie trójkątnym

W drugiej części badano wpływ obciążenia na asymetrię napięciową przy trójkątnym rozlokowaniu kabli (rys. 3b).

Uzyskane wyniki zaprezentowano w identycznej formie jak poprzednio, jednak przy pominięciu wykresów napięć międzyfazowych, które nie odbiegały od podanych na rys. 4. i rys. 7. Ponownie porównano symetrię napięciową w skrajnych punktach linii i w niemal pełnym, dopuszczalnym stopniu obciążeń transformatora. Wyniki symulacji i obliczeń przedstawiono na rys. 10., rys. 11., rys. 12. i rys. 13.

Tak jak w przypadku kabli w układzie płaskim, trójkątny układ charakteryzuje mała wartość współczynnika asymetrii przeciwnej au2 (rys. 11. i rys. 13.), który jest wielokrotnie niższy od dopuszczalnej przez normę wartości. Zaś współczynnik asymetrii zerowej au0 gwałtownie narasta dopiero po obciążeniu transformatora mocą większą od połowy jego mocy znamionowej (h > 50%). Z kolei przy jego przeciążeniu (h = 120%) składowa zerowa napięcia osiąga wartość prawie jednej trzeciej składowej zgodnej. Zatem praca sieci przy obciążeniu transformatora powyżej 60% mocy znamionowej prowadzi do przekroczenia proponowanej w literaturze [7] maksymalnej wartości współczynnika asymetrii zerowej au0.

b analiza wplywu dlawik rys10
Rys. 10. Napięcia fazowe na szynach stacji (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys11
Rys. 11. Współczynniki asymetrii napięć na szynach stacji (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys12
Rys. 12. Napięcia fazowe u najdalszego odbiorcy (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz
b analiza wplywu dlawik rys13
Rys. 13. Współczynniki asymetrii u najdalszego odbiorcy (linia w układzie trójkątnym) w funkcji obciążenia transformatora WN/SN – wyniki uzyskane metodą symulacji; rys. G. Hołdyński, A. Steckiewicz

Różnica w wartościach wskaźników liczonych na szynach stacji (rys. 11.) oraz u najdalszego odbiorcy (rys. 13.) jest znikoma.

Trójkątny układ kabli charakteryzuje się nie tylko redukcją asymetrii w stosunku do układu płaskiego, ale również nie wpływa na zauważalny jej wzrost na końcu linii przesyłowej.

Z drugiej strony korelacja zjawiska asymetrii i strat napięcia prowadzić może do nadmiernego spadku napięcia w fazie środkowej (rys. 12.) nie tylko po przeciążeniu transformatora, ale nawet już przy η = 90%. Natomiast w fazie A, gdy obciążenie transformatora przekroczy 100%, napięcie fazowe wzrasta ponad dopuszczalną wartość (około 9,5 kV), stwarzając zagrożenie na całej długości linii przesyłowej.

Napięcia fazowe zachowują się bardzo podobnie także przy płaskim układzie kabli.

Podsumowanie

Wyniki badań wskazują na wpływ przesyłanej mocy na występującą w sieci asymetrię napięciową. Choć wartości współczynnika asymetrii w żadnym z analizowanych przypadków nie przekraczały dopuszczalnego przez normy zakresu, to współczynnik niezrównoważenia – związany ze sposobem pracy punktu neutralnego – doprowadzał do zmian wartości napięć w poszczególnych fazach, w tym m.in. do przekroczenia ich dopuszczalnych zakresów (szczególnie przy znacznych wartościach pobieranej przez odbiorców mocy).

Bez względu na ułożenie przewodów, w liniach zasilających zachowana jest zawsze idealna symetria napięć międzyfazowych, co wynika z pomijalnych wartości składowej przeciwnej napięcia.

Rezultaty wskazują także, że korzystniejszy pod względem zachowania symetrii napięciowej jest trójkątny układ kabli. Obserwuje się względny spadek wartości współczynnika asymetrii przeciwnej o około 8%, a współczynnika niezrównoważenia napięć o 17%. Dynamika zmian jest jednak bardzo podobna, np. zawsze αu0 = 5% przy η ≈ 80%.

W obu układach predykcja i opis zmienności współczynnika asymetrii przeciwnej są ułatwione, ze względu na jego liniowy charakter zmian w funkcji mocy pobieranej przez odbiorców.

Literatura

  1. PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych.
  2. PGE Dystrybucja S.A., Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A., tom 3: Linie napowietrzne średniego napięcia, 2011.
  3. G. Hołdyński, Z. Skibko, Wpływ sposobu pracy punktu neutralnego na asymetrię napięć w sieci elektroenergetycznej SN, „Przegląd elektrotechniczny”, nr 9/2013.
  4. S. Robak, A. Pawlicki, B. Pawlicki, Asymetria napięć i prądów w elektroenergetycznych układach przesyłowych, „Przegląd elektrotechniczny”, nr 7/2014.
  5. J. Niebrzydowski, Sieci elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.
  6. P. Kacejko, J. Machowski, Zwarcia w systemach elektroener­getycznych, WNT, Warszawa 2002.
  7. Z. Kowalski, Jakość energii elektrycznej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia Wyposażenie rozdzielnic średniego napięcia

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie...

Stacje elektroenergetyczne, ze względu na potrzebę zachowania ciągłości zasilania, stają się newralgicznym wyposażeniem każdego układu zasilającego. Prawidłowy dobór pól i aparatów może być gwarantem nie tylko bezpiecznej pracy całej stacji, ale również zachowania podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej.

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.) Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.) Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1) Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych...

Artykuł przedstawia zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych zasilających nowoczesne obiekty przemysłowe oraz użyteczności publicznej oraz wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 2.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 2.) Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 2.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłączenia zakładu przemysłowego na wartości spadków napięć, wynikające z pracy urządzeń o znacznych wartościach mocy znamionowych.

W artykule przedstawiono analizę wpływu sposobu przyłączenia zakładu przemysłowego na wartości spadków napięć, wynikające z pracy urządzeń o znacznych wartościach mocy znamionowych.

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.) Wpływ spadków napięć w liniach zasilających na pracę urządzeń elektrycznych (część 1.)

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia...

W artykule przedstawiono analizę wpływu spadków napięcia na pracę urządzeń zainstalowanych w dwóch zakładach przemysłowych. Opisano wpływ pracy urządzeń o znacznych mocach znamionowych na pozostałe urządzenia zasilane z tej samej sieci niskiego napięcia.

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 2.) odkształcenia napięcia

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 2.) odkształcenia napięcia Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 2.) odkształcenia napięcia

Przebieg i wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej zasilającej. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń...

Przebieg i wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych parametrów opisujących jakość energii elektrycznej zasilającej. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń w przebiegach napięcia zasilającego, wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Parametry opisujące jakość energii elektrycznej Parametry opisujące jakość energii elektrycznej

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia...

Podstawowym zadaniem układów elektroenergetycznych jest dostawa energii elektrycznej odpowiedniej jakości. Jednym z podstawowych kryteriów jakościowych jest utrzymanie wartości i częstotliwości napięcia na odpowiednim poziomie. W artykule przedstawione zostały podstawowe parametry opisujące jakość energii elektrycznej. Podano również przyczyny i skutki występowania najczęściej spotykanych zakłóceń oraz wymagania stawiane parametrom jakościowym energii elektrycznej.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany...

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1) Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe Dobór przewodów i kabli zasilających budynki biurowe

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki...

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z doborem przekroju żył kabli i przewodów elektroenergetycznych do pracy w warunkach odkształcenia prądów obciążenia. Przedstawiono także wyniki badań pomiarowych odkształceń prądów w wybranym budynku biurowym oraz analizę ich wpływu na sposób projektowania kabli i przewodów zasilających. Jego zakres tematyczny publikacji odnosi się m.in. do następujących zagadnień: kable i przewody, dobór kabli i przewodów, straty mocy, odkształcenia prądu,...

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej Certyfikacja źródeł zasilania stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń,...

Tematyka związana z certyfikacją może przysporzyć nam wiele trudności, jeżeli nie poznamy podstawowych zasad, z jakich wynika obowiązek uzyskania odpowiednich dokumentów dla konkretnych produktów, urządzeń, zestawów itp. Do określenia wymaganych dokumentów niezbędna jest jednoznaczna identyfikacja przedmiotu i określenia jego funkcji, jaką realizuje w środowisku, w którym współdziała. W zakresie określenia przedmiotu dość istotne znaczenie mają definicje, gdyż to z nich wynika identyfikacja przedmiotu....

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o elektroenergetycznej podziemnej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Autorzy zamieścili w publikacji najbardziej istotne wiadomości dotyczące elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej. Na tle omówienia cech charakterystycznych...

Autorzy zamieścili w publikacji najbardziej istotne wiadomości dotyczące elektroenergetycznej podziemnej (kablowej) sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej. Na tle omówienia cech charakterystycznych dla sieci dystrybucyjnych przedstawili właściwości linii kablowych średniego napięcia 15-20 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV.

Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego Projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej...

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych...

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.