elektro.info

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

towarzyszącego funkcjonowaniu linii napowietrznych najwyższych napięć na uprawy sadownicze oraz bezpieczeństwo prowadzenia prac sadowniczych

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego, fot. pixabay.com

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego, fot. pixabay.com

W niektórych regionach kraju budowa linii napowietrznych najwyższych napięć (400 kV) wiąże się z koniecznością ich lokalizacji na terenach, na których prowadzona jest intensywna gospodarka sadownicza. Przykładem niech będzie budowana aktualnie w centralnej Polsce dwutorowa linia o napięciu 400 kV, której kilkanaście przęseł przecina intensywnie prowadzone od lat uprawy sadownicze. Sytuacja taka, sygnalizowana w postaci obaw, niepokojów, a niekiedy protestów właścicieli upraw sadowniczych, każe rozważyć zarówno kwestie związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego towarzyszącego pracy linii napowietrznej na wspomniane uprawy, jak również zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy przy prowadzeniu gospodarki sadowniczej pod przewodami linii napowietrznej, w szczególności, gdy jest ona prowadzona z wykorzystaniem środków technicznych.

Zobacz także

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu...

W artykule przedstawiono korzyści wynikające z podłączania generacji rozproszonej pod kątem strat mocy i poziomów napięć w sieciach średnich napięć. Wykazano, jaki wpływ na poziom strat mocy ma wybór punktu podłączenia generatora, a także jego moc. Do obliczeń wykorzystano parametry istniejących rzeczywistych linii średniego napięcia. Wykazano, że w przypadku nieodpowiedniego doboru mocy generatora straty mocy w linii mogą wzrosnąć.

Warto zwrócić uwagę, że osoby przebywające w sadach znajdujących się na trasie planowanej do wybudowania dwutorowej linii napowietrznej 400 kV można uznać, zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach BHP [12], jako osoby potencjalnie narażone na pole elektromagnetyczne (pole-EM). Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne [12], osoba potencjalnie narażona to każda osoba mająca dostęp do miejsca narażenia, mimo że nie wykonuje pracy przy użytkowaniu źródła pola elektromagnetycznego (w tym przypadku napowietrznej linii elektroenergetycznej). W takiej sytuacji należy przeprowadzić ocenę potencjalnego narażenia tych osób na pole elektromagnetyczne o częstotliwości 50 Hz, którego źródłem będzie napowietrzna linia elektroenergetyczna o napięciu 400 kV planowana do przeprowadzenia nad szeregiem działek sadowniczych. Należy zatem wyznaczyć przestrzeń pola-EM stref ochronnych rozumianą jako przestrzeń pracy, w której natężenie pola-E lub natężenie pola-M przekracza limit dolnej granicy strefy pośredniej, odpowiednio IPNp-E lub IPNp-H, określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy [11].

Wpływ pól elektromagnetycznych na prowadzenie gospodarki sadowniczej

Organizmy żywe, w tym także rośliny (drzewa, krzewy, owoce itd.) przystosowały się w przebiegu ewolucji do bytowania w warunkach naturalnych pól elektrycznych i magnetycznych Ziemi, natomiast o ich przystosowaniu do funkcjonowania w polach elektromagnetycznych (PEM) o różnych częstotliwościach i poziomach natężeń, wytwarzanych sztucznie przez człowieka, niewiele jeszcze wiadomo. Wpływ tego rodzaju pól na organizmy żywe wydaje się być całkowicie nieszkodliwy, dopóki możliwe jest samodzielnie jego zrekompensowanie, poprzez mechanizmy adaptacyjne, kompensacyjne czy regeneracyjne, czyli dopóki zostaje zachowana homeostaza organizmu. Po przekroczeniu granic tolerancji fizjologicznej efekty oddziaływania (korzystne lub niekorzystne) zaczynają być widoczne.

Badania wpływu pól elektromagnetycznych niskiej częstotliwości (50/60 Hz), występujących w otoczeniu linii napowietrznych najwyższych napięć, na rośliny, w tym uprawne, a także zwierzęta i owady rozpoczęły się w połowie XX wieku i stanowiły uzupełnienie szeroko zakrojonych badań nad oddziaływaniem tego rodzaju pól na zdrowie ludzi, przede wszystkim tych zamieszkujących w niewielkich odległościach od linii napowietrznych wysokiego  napięcia.

Pola elektromagnetyczne mogą oddziaływać na organizmy żywe bezpośrednio trzema sposobami: indukując w organizmie pola lub prądy elektryczne, a także wywołując szok spowodowany działaniem prądu oraz pośrednio poprzez zmiany w środowisku ich życia.

Dotychczas uzyskane wyniki badań wskazują, że pole elektromagnetyczne, a zwłaszcza jego składowa magnetyczna niskiej częstotliwości, różnie oddziałuje na organizmy roślinne i zwierzęce. Większość doniesień wskazuje, że wpływ ten jest korzystny, chociaż jak dotąd niewiele wiadomo na temat mechanizmu interakcji pole elektromagnetyczne – organizm żywy. Nieliczne prace stwierdzające niekorzystne efekty oddziaływania dotyczą stosowania w badaniach doświadczalnych pól o bardzo dużych wartościach natężeń, które nie występują w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia [15]. Także i w tych przypadkach mechanizm oddziaływania pola na struktury żywe nie został zbadany.

Oddziaływanie na drzewa owocowe

Wydaje się zrozumiałe, że właścicieli sadów, które znajdują się pod przewodami linii napowietrznej wysokiego napięcia najbardziej interesują potencjalne skutki oddziaływania tego rodzaju linii na rozwój i plonowanie drzew owocowych. Przy analizie tych sytuacji należy pamiętać, że na parametry roślin (drzew owocowych) rosnących pod liniami napowietrznymi wysokiego napięcia wpływa nie tylko towarzyszące ich funkcjonowaniu pole elektromagnetyczne, ale także, a może przede wszystkim, inne czynniki środowiskowe co sprawia, że problem ten jest wyjątkowo złożony i należy go rozpatrywać kompleksowo.

W dostępnej literaturze brak informacji o wpływie pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz na drzewa owocowe. Jednak właściciele sadów, nad którymi biegną linie napowietrzne wysokiego napięcia (m.in. okolice Łowicza i Warki) nie odnotowują zmian w drzewostanie, produktywności drzew i wielkości owoców. Podobną opinię miało 75% sadowników z regionu Wielkopolski nie oponując przeciwko budowie linii znajdującej się nad ich sadami. Pochodzące z tych sadów owoce (głównie jabłka) były równie chętnie kupowane, jak owoce pochodzące z plantacji leżących z dala od wspomnianych linii.

Wiele doniesień literaturowych wskazuje, że przemienne pole magnetyczne niskiej częstotliwości korzystnie wpływa na kiełkowanie nasion drzew owocowych [2]. W owocach jabłek odmiany Rubin, Ligol i Golden Delicious poddanych działaniu pola magnetycznego o częstotliwości 50 Hz i natężeniu 80 A/m stwierdzono zwiększenie zawartości cukrów prostych, szczególnie glukozy. Nie stwierdzono natomiast zmian w zawartości wody i kwasowości owoców [16]. Wzrost zawartości glukozy, a tym samym zmiana stosunku glukoza/fruktoza, poprawia właściwości odżywcze owoców z powodu odmiennego metabolizmu tych cukrów w organizmie ludzkim. Fruktoza, metabolizowana szybciej, stymuluje wątrobę do produkcji tłuszczów oraz „złego” cholesterolu (LDL). Dlatego obniżenie jej zawartości podnosi walory żywieniowe owoców.

Owady użytkowe

Dla prawidłowej produktywności wielu gatunków roślin, w tym drzew owocowych, konieczne są zapylacze, czyli organizmy przenoszące pyłek pomiędzy odpowiednimi roślinami. Dla większości gatunków rosnących w Polsce są to pszczoły miodne (Apis mellifera) zapylające 90% drzew i krzewów owocowych, a w dalszej kolejności trzmiele (Bombus), murarka ogrodowa zwana pszczołą samotnicą (Osmia rufa), a także osy np. osa pospolita (Vespula vulgaris).

Olbrzymie monokulturowe plantacje (np. rzepaku) czy wielkopowierzchniowe sady mają zbyt dużą powierzchnię, aby rośliny mogły być zapylone jedynie przez owady występujące w okolicy. Pszczelarze przewożą na takie plantacje ule z odległości nawet kilkuset kilometrów. Poważnym problemem jest występujące w wielu krajach wymieranie rojów pszczelich. Jako jedną z przyczyn tego zjawiska zaczęto wskazywać pola elektromagnetyczne wytwarzane przez linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez anteny stacji bazowych telefonii komórkowej.

Doniesienia literaturowe wskazują, że pole elektryczne powoduje zaburzenie zachowań pszczół. W polu elektrycznym o natężeniu 1,4 kV/m zużywają one więcej tlenu i pokarmu, a w polu o natężeniu 4 kV/m wytwarzają mniej miodu i zwiększa się ich śmiertelność. Przy natężeniu pola elektrycznego, którego wartość przekracza 7,4 kV/m rój produkuje więcej ciepła i wykazuje zwiększone ucieczki z ula, a przy natężeniu 50 kV/m pszczoły zaczynają walczyć ze sobą żądląc się na śmierć [9].

Pszczoły z rodzin żyjących pod linią napowietrzną o napięciu 765 kV (natężenie pola elektrycznego pod linią – 7 kV/m) wykazywały zwiększoną aktywność lokomotoryczną, spadek przyrostu masy roju, rozdrażnienie, utratę matki, nietypowy chów matek, spadek liczby komórek z czerwiem, gorsze zimowanie i zużywanie podczas zimy o wiele większej ilości zapasów. Potwierdza to negatywny wpływ tego rodzaju pola na te owady [8], powodowany najprawdopodobniej tzw. szokiem elektrycznym [1].

Składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego o wartościach większych niż ok. 340 A/m, a więc niespotykanych w sąsiedztwie linii napowietrznych wysokiego napięcia, może powodować zaburzenia lokalizacji pożytku przez pszczoły [3] poprzez zmianę percepcji pola magnetycznego Ziemi i tym samym zaburzać ich zachowania, szczególnie dotyczące wyszukiwania źródeł pożytku (pyłek i nektar).

Pszczoły posiadają w odwłoku specyficzne komórki zawierające znikomych rozmiarów (średnica 30 nm) cząsteczki o właściwościach magnetycznych, prawdopodobnie magnetytu, co umożliwia im wykrywanie linii sił pola magnetycznego Ziemi i posługiwanie się nim podczas swoich oblotów, w tym także w celu odnajdywania drogi powrotnej do ula [4, 7].

Gdy robotnica znajduje bogate źródło pożytku po powrocie do ula informuje o tym inne pszczoły za pomocą „tańca” w którym liczba i kierunek obrotów oraz wibrowanie odwłokiem wskazują lokalizację pokarmu [13]. Podczas lotu, na skrzydłach pszczoły gromadzą się ładunki elektryczne. Po powrocie pszczoła tańcząc potrząsa rytmicznie skrzydłami i pozbywa się ładunków, generując jednocześnie pole elektromagnetyczne o częstotliwościach z przedziału 180–250 Hz, które jest „odbierane” i „analizowane” przez towarzyszki. Ładunki powstają także w czułkach. Gdy dwie pszczoły o różnie naładowanych czułkach zetkną się ze sobą to prąd płynący w utworzonym w ten sposób obwodzie zamkniętym powoduje powstanie pola elektromagnetycznego. Zewnętrzne pole magnetyczne (np. pole wytwarzane przez linie napowietrzne) może wpływać na ekspresję pola geomagnetycznego, co może doprowadzić do zakłócenia nawigacji pszczół. Pszczoły pod wpływem tego pola traciły orientację i nie potrafiły wrócić do ula. Stwierdzono, że roje usytuowane pod liniami napowietrznymi wysokiego napięcia mają „tendencję do uciekania”, czyli nadmiernego lub przedwczesnego rojenia. Jest to zjawisko uznawane przez pszczelarzy za bardzo niekorzystne.

Wrażliwość pszczół na pole magnetyczne szybko spada wraz ze wzrostem częstotliwości i przy częstotliwości 60 Hz pszczoły mogą wyczuwać pole magnetyczne o natężeniu przekraczającym 80 A/m, natomiast zbierające pożytek robotnice są w stanie odbierać zmiany pola magnetycznego na poziomie ok. 0,03 A/m powyżej naturalnego poziomu pola geomagnetycznego, co pozwala im orientować się w środowisku [6]. Słabe pola elektromagnetyczne powodują wzrost agresywnych zachowań pszczół, co wskazuje na ich wpływ na układ nerwowy tych owadów, szczególnie części koordynujących ich zachowanie i fizjologię. Pole magnetyczne może modyfikować typowy dla tych owadów „taniec” [1,5]. Prawdopodobnie dlatego owady te unikają miejsc o podwyższonych w stosunku do tła, wartościach natężenia pola magnetycznego. Jednak poziom natężenia pola magnetycznego, które może wywołać niekorzystne zmiany ogranicza się do bezpośredniego sąsiedztwa linii przesyłowej.

Poszczególni badacze różnią się znacznie w określaniu parametrów linii napowietrznych mogących mieć negatywny wpływ na pszczoły. Jedni twierdzą, że mogą to powodować linie o napięciu 100  kV, a inni że dopiero linie o napięciu powyżej 300 kV [14]. Znakomita większość danych doświadczalnych wskazuje, że pole elektryczne o natężeniu nie przekraczającym 1 kV/m jest dla pszczół całkowicie bezpieczne, gdyż nie zmienia ich zachowania. Jedna z prac poświęconych tym zagadnieniom [8] sugeruje, że ule powinny być oddalone od osi linii napowietrznych wysokiego napięcia o:

 • 14,5 m od linii 110 kV,
 • 23,0 m od linii 220 kV,
 • 37,0 m od linii 400 kV,
 • 65,0 m od linii 750 kV,

co oznacza, że mogą być one lokalizowane nieco poza „pasem technologicznym” linii 400 kV o szerokości 70 m (2x35 m).

Pomimo przypuszczeń o wpływie pól elektromagnetycznych na wymieranie pszczół, głównym winowajcą w tym względzie okazały się pestycydy coraz szerzej i w większych dawkach używane do ochrony roślin uprawnych. Inną przyczyną tego zjawiska mogą być mikroorganizmy, zwłaszcza bakterie i grzyby, zasiedlające ule i wywołujące choroby pszczół.

Spodziewane poziomy pola elektrycznego i magnetycznego 

Wstępne oszacowania spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii 2400 kV, projektowanej do wybudowania na słupach serii E33, przeprowadzono na etapie sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (raportu OOŚ). Wyniki obliczeń, które przeprowadzono dla 5 reprezentatywnych przęseł projektowanej linii, wykazały, że na wysokości 2 m npt, w dowolnym miejscu pod linią, w normalnych warunkach jej pracy:

 • natężenie pola elektrycznego nie przekroczy wartości 6,6 kV/m,
 • natężenie pola magnetycznego nie przekroczy wartości 33 A/m.

Oznacza to, że w żadnym miejscu pod projektowaną linią nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalne (E = 10 kV/m, H = 60 A/m) ustalone w przepisach [6] dla miejsc dostępnych dla ludzi.

W świetle dotychczas uzyskanych wyników badań, zrelacjonowanych w poprzedniej części referatu, nie wydaje się też, by pole elektromagnetyczne występujące pod linią, która przebiegać ma nad uprawami sadowniczymi, o wspomnianych wyżej wartościach poszczególnych składowych, mogło oddziaływać niekorzystnie na drzewa owocowe czy owady użytkowe.

Z punktu widzenia osób wykonujących różnego rodzaje prace związane z utrzymaniem sadów, interesująca może być informacja na temat maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, jakich spodziewać się można w miejscach przebywania osób pracujących w sadach. Miejsca te, w zależności od rodzaju wykonywanych prac mogą znajdować się na różnej wysokości nad poziomem terenu, niejednokrotnie przekraczającej 2 m n.p.t., na której, zgodnie z zapisami rozporządzenia [10] należy identyfikować poziomy poszczególnych składowych pola. Rozporządzenie to wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach identyfikację, w tym pomiarową, pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu linii elektroenergetycznych należy wykonywać nie tylko na wysokości 2 m n.p.t., lecz także nad innymi powierzchniami, na których mogą przebywać ludzie, również – na wysokości 2 m nad tymi powierzchniami. Zidentyfikowanie tych miejsc (powierzchni), a w szczególności ich wysokości nad poziomem terenu, wymaga znajomości technologii prowadzenia prac sadowniczych, do których należą:

 • zbiór owoców, zarówno przy wykorzystaniu kombajnów (np. TECNOFRUIT CF 105, FELIX/Z itd.), jak i prowadzony ze specjalnie przygotowanych platform/podestów (np. TECNOFRUIT, Columbia itd.),
 • ochrona mechaniczna sadów (np. montaż podpór, rozwieszanie siatek przeciwgradowych),
 • mechaniczna pielęgnacja międzyrzędowa,
 • załadunek i transport zebranych owoców.

Analiza technologii prowadzenia wyszczególnionych wyżej prac sadowniczych wskazuje, że w czasie ich wykonywania osoba może przebywać na wysokościach przekraczających 3,0–3,5 m (podłoga platform przeznaczonych do zbierania owoców) co oznacza, że w miejscach tych natężenie pola elektrycznego i magnetycznego powinno być wyznaczane do wysokości 5,0–6,0 m nad powierzchnią platform/podestów.

Uwzględniając możliwość przebywania, w tym długotrwałego, osób na platformach służących do zbierania owoców, obliczenia natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, które przeprowadzono na potrzeby sporządzenia raportu OOŚ w 5 wybranych przęsłach linii w celu wyznaczenia spodziewanej maksymalnej wartości na wysokości 2,0 m npt., wykonano także na innych wysokościach (do wysokości 6,0 m nad poziomem terenu/ziemi). Obliczenia te wykonano przyjmując ustalone w projekcie budowlanym wszystkie istotne parametry techniczne projektowanej linii, w tym najmniejsze odległości od ziemi przewodów fazowych, jakie wystąpią na działkach położonych w obszarze terenów sadowniczych, w poszczególnych przęsłach linii. Obliczenia, których wyniki dla 5 reprezentatywnych przęseł linii zaprezentowano w tabelach 1–5, przeprowadzono przy najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii, tj. przy maksymalnym jej napięciu roboczym Ur = 420 kV i maksymalnym prądzie obciążenia obu torów linii (Idop = 2500 A).

natezenie pola energetycznego tab1

Tab. 1. Wyniki obliczeń maksymalnych spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w przęśle 1 zbudowanym na słupach E33P-E33P, w miejscu (w przekroju), w którym najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych wynosi hmin = 16,4 m. Wyniki obliczeń na wysokościach od 2 do 6 m n.p.t.

natezenie pola energetycznego tab2

Tab. 2. Wyniki obliczeń maksymalnych spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w przęśle 2 zbudowanym na słupach E33M1-E33P, w miejscu (w przekroju), w którym najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych wynosi hmin = 17,8 m. Wyniki obliczeń na wysokościach od 2 do 6 m n.p.t.

natezenie pola energetycznego tab3

Tab. 3. Wyniki obliczeń maksymalnych spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w przęśle 3 zbudowanym na słupach E33M6-E33P, w miejscu (w przekroju), w którym najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych wynosi hmin = 18,3 m. Wyniki obliczeń na wysokościach od 2 do 6 m n.p.t.

natezenie pola energetycznego tab4

Tab. 4. Wyniki obliczeń maksymalnych spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w przęśle 4 zbudowanym na słupach E33M6-E33P, w miejscu (w przekroju), w którym najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych wynosi hmin = 18,0 m. Wyniki obliczeń na wysokościach od 2 do 6 m n.p.t.

natezenie pola energetycznego tab5

Tab. 5. Wyniki obliczeń maksymalnych spodziewanych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego w przęśle 5 zbudowanym na słupach E33M6-E33P, w miejscu (w przekroju), w którym najmniejsza odległość od ziemi przewodów fazowych wynosi hmin = 21,0 m. Wyniki obliczeń na wysokościach od 2 do 6 m n.p.t.

Podsumowanie

Wyniki obliczeń przedstawione w tabelach 1–5 wskazują jednoznacznie, że nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pracy linii (maksymalny zwis przewodów oraz dopuszczalne napięcie, oraz prąd obciążenia linii), w miejscach potencjalnego zbioru owoców ze specjalnie przystosowanych do tego celu platform/podestów, w miejscach przebywania ludzi (głowa człowieka na wysokościach 2–6 m n.p.t.), w żadnym z analizowanych przęseł linii natężenie pola elektrycznego i magnetycznego nie będzie przekraczać wartości dopuszczalnych sprecyzowanych w przepisach środowiskowych [10] oraz limitów bazowych (IPNob-E i IPNob-H) ustalonych w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy [11]. W konsekwencji stwierdzić należy, że dokonywanie zbioru owoców przy poprawnie zaprojektowanej i wybudowanej linii napowietrznej 2x400 kV, z punktu widzenia potencjalnego oddziaływania wytwarzanego przez linię pola elektromagnetycznego, będzie całkowicie bezpieczne.

Literatura

 1. Bindokas V.P., Gauger J.R., Greenberg B. 1988. Mechanism of biological effects observed in honey bees (Apis mellifera L.) hived under extra-high-voltage transmission lines: implications derived from bee exposure to simulateds intense electric fields and shocks. Bioelectromagnetics 9; 285-301.
 2. Chao L., Walker D.L. 1967. Effect of magnetic field on germination of apple, apricot and peech seeds. Hort. Sci. 2;152-153.
 3. [Greenberg B., Bindokas V.P., Frazier M.J., Gauger J.R. 1981. Response of honey bees ( Apis mellifera L.) to high-voltage transmission lines. Environm. Entomology. 10; 600-610.
 4. Hsu C.Y., Li C.W. 1994. Magnetoreception in honeybees. Science 265; 95-96.
 5. Kirschvink J.L., Gould J.L. 1981 . Biogenic magnetite as a basis for magnetic field sensitivity in animals. Biosystems 13; 181-201.
 6. Kirschvink J.L., Padmanabha S., Boyce C.K., Oglesby J. 1997. Measurement of the threshold sensitivity of honeybees to weak extremely low-frequency magnetic fields. Journ. Exp. Biol. 200; 1363-1368.
 7. Kuterbach D.A., Walcott B. 1986. Iron-containing cells in the honey-bee (Apis mellifera) I. Adult morphology and physiology. J. Exp. Biol. 126; 375-387.
 8. Lipiński Z. 2006. How far should bees be located from the high voltage power lines. J. Apicultural Res. 45; 240-242.
 9. Morse A.M., Hooper T. (ed.) 1985. The illustrated encyclopedia of beekeeping. Dutton N.Y., Michigan USA.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz. U nr 192 poz. 1883.
 11. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. 2016 poz. 952.
 12. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. Dz . U z 2016 r , poz. 950.
 13. Tautz J. 1996. Honeybee waggle dance; recruitment success depends on the nature of the dance floor. J. Exp. Biol. 199; 1375-1381.
 14. Valberg P.A. 2010. Summary of potential effects of 345- kV power line electric and magnetic fields (EFMs) on honeybee hives and honeybee behaviour. Report for CapX2020. Janu ary 30, 1-8.
 15. Wang C., Rathore K.S., Robinson K.S., Robinson K.R. 1989. The responses of pollen to applied electrical field. Dev. Biol. 136; 405-410.
 16. Zaguła G., Gorzelany J., Puchalski Cz. 2010. Zastosowanie komputerowego systemu wizyjnego do badania wpływu pól elektromagnetycznych i magnetycznych na jakość truskawek. Inżynieria Rolnicza 8; 293-300.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem »

Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem » Projekt elektryczny z prostym konfiguratorem »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych » Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych » Ochrona przeciwprzepięciowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych » Zobacz kable fotowoltaiczne dedykowane do najbardziej wymagających instalacji fotowoltaicznych »

Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Modułowy licznik energii - jaki wybrać? Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie

Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie Zarządzanie energią: urządzenia i oprogramowanie

Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to!

Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to! Automatyzacja w instalacjach budynkowych - zobacz to!

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych » Zobacz nowoczesne stacje ładowania pojazdów elektrycznych »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.