elektro.info

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Przekładnik prądowy (p.p.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach amplituda prądu wtórnego jest proporcjonalna do prądu pierwotnego, a jego faza jest praktycznie zgodna z fazą prądu pierwotnego, w przypadku odpowiedniego połączenia.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Nowa norma [1] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do p.p. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie (Un) – wartość skuteczna napięcia izolacji obwodu pierwotnego,
 • znamionowy prąd pierwotny (Ipn) – wartość prądu pierwotnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 A i ich dziesiętne krotności (podkreślono wartości zalecane),
 • znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith) – wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez 1 s,
 • znamionowy prąd dynamiczny (Idyn) – wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego lub dynamicznego,
 • znamionowy prąd wtórny (Isn) – wartość prądu wtórnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 1 A, 2 A, 5 A (podkreślono wartość zalecaną),
 • oznaczenia zacisków – pokazano na rysunku 1.
 • przekładnia znamionowa:

– stosunek znamionowego prądu pierwotnego do znamionowego prądu wtórnego,

 • błąd prądowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej. Jest on określony wzorem:

gdzie:

Ip – rzeczywisty prąd pierwotny,

Is – rzeczywisty prąd wtórny,

 • błąd kątowyi) – kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego. Błąd kątowy jest określany jako dodatni, jeżeli wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego,
 • błąd całkowity – różnica między chwilowymi wartościami prądu wtórnego pomnożonego przez przekładnię znamionową, wyrażona w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego:

gdzie:

Kn – przekładnia znamionowa,

Ip – wartość skuteczna prądu pierwotnego,

ip – wartość chwilowa prądu pierwotnego,

is – wartość chwilowa prądu wtórnego,

T – czas trwania jednego okresu,

 • klasa dokładności – określa dopuszczalne błędy przekładnika prądowego. W zakresie dokładności norma dzieli p.p. na pomiarowe i zabezpieczeniowe. Znormalizowane klasy dokładności p.p. pomiarowych to: 0,1-0,2-0,5-1-3-5. Dopuszczalne wartości błędów prądowych i kątowych zależą od wartości prądu pierwotnego. Podano je w normie [1]. Znormalizowane klasy dokładności p.p. zabezpieczeniowych wynoszą: 5P i 10P. Wartości graniczne błędów tych przekładników podano w normie [1],
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, w [VA], którą przekładnik jest zdolny zasilać przy znamionowym prądzie i obciążeniu znamionowym. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2,5-5,0-10-15-30 VA. Wartości większe mogą być stosowane w razie potrzeby,
 • obciążenie p.p. (Ss) – impedancja obwodu wtórnego przy określonym współczynniku mocy. Obciążenie zwykle wyrażane jest jako moc pozorna w [VA], przy określonym współczynniku mocy,
 • znamionowy współczynnik graniczny dokładności (Nn – dawniej liczba przetężeniowa) – stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego, przy którym zachowana jest znamionowa klasa dokładności, do znamionowego prądu pierwotnego. Znormalizowane współczynniki graniczne dokładności: 5-10-15-20-30 podaje się tylko dla przekładników zabezpieczeniowych (po mocy i klasie, np. 30 VA, klasa 5P 10),
 • współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) p.p. zastosowanego do pomiarów – stosunek znamionowego prądu pierwotnego, bezpiecznego dla przyrządu, do znamionowego prądu pierwotnego p.p. Wartość tego współczynnika podaje się tylko dla p.p. zastosowanych do pomiarów (po mocy i po klasie, np. 15 VA, klasa 0,5 FS10).

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do pomiarów

W tabeli 1. zestawiono wymagane klasy dokładności p.p. do pomiarów w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Obciążenie wtórne (Ss) zapewniające znamionową klasę dokładności p.p. zastosowanego do pomiarów, powinno spełniać warunek:

Obciążenie wtórne można wyznaczyć metodą pomiarową bądź obliczeniową. W tabeli 2. podano zależności umożliwiające obliczenie obciążenia wtórnego dla rozmaitych układów połączeń p.p. i różnych stanów pracy.W przypadku pomiarowych p.p. należy wyznaczać obciążenie wtórne dla pracy normalnej. Ze względu na dopuszczalne przeciążenia aparatury pomiarowej, znamionowy, graniczny współczynnik dokładności (Nn) dla przekładników pomiarowych nie powinien być większy od 10.

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń

Przekładniki pomiarowe powinny umożliwić zabezpieczeniom szybkie i selektywne działanie. Wymaga się, żeby przy przetężeniach prąd był transformowany z odpowiednią dokładnością, zatem współczynnik granicznej dokładności powinien spełniać odpowiednie wymagania. W tabeli 3. podano wymagane współczynniki granicznej dokładności (Nw) oraz klasy dokładności wymagane dla rozmaitych rodzajów zabezpieczeń.

Elektroniczne przekładniki prądowe

Pomimo zalet przekładników prądowych o tradycyjnej konstrukcji, polegających na pewności ich działania, stosunkowo dobrej klasie pomiaru w warunkach ustalonych i prostocie konstrukcji, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przekładnikami elektronicznymi (ECT). Wynika on z coraz szerszego stosowania cyfrowych urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Rosnące w elektroenergetyce znaczenie nowoczesnej informatyki, wykorzystującej urządzenia cyfrowe i cyfrowy przekaz danych, stanowi również istotne uzasadnienie do stosowania elektronicznych przekładników pomiarowych.

Część pomiarowa ECT włączona jest do obwodu wysokiego napięcia, a sygnał pomiarowy przekazywany jest na ogół poprzez światłowód do urządzeń cyfrowych. Na rysunku 2. przedstawiono schemat ogólny, blokowy jednofazowego ECT. Poniżej podano ważniejsze definicje dotyczące ECT [3], które różnią się od podanych wcześniej definicji dla konwencjonalnych przekładników prądowych:

 • czujnik prądu pierwotnego – urządzenie elektryczne, optyczne lub inne przeznaczone do przekazywania do obwodu wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego prądowi przepływającemu przez zaciski pierwotne,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników prądu pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilacz strony pierwotnej – zasilacz przetwornika pierwotnego i/lub czujnika prądu pierwotnego (może być wspólny z zasilaczem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do prądu między zaciskami pierwotnymi i przekazujący go do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem analogowym, przetwornik wtórny przekazuje sygnały bezpośrednio do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem cyfrowym, przetwornik wtórny jest zazwyczaj połączony z modułem integrującym, przekazującym sygnały do wyposażenia włączonego po stronie wtórnej.
 • zasilacz strony wtórnej – zasilacz przetwornika wtórnego (może być wspólny z zasilaczem strony pierwotnej),
 • obwód wtórny – obwód zewnętrzny odbierający sygnały informacyjne dostarczane przez przetwornik wtórny przekładnika prądowego elektronicznego,
 • znormalizowany współczynnik granicznej dokładności (Kalf): 3-5-10-7,5-10-12,5-15-17,5-20-25-30-40-63-80 i ich dziesiętne wielokrotności,
 • znormalizowane wartości znamionowego napięcia wtórnego (Usr), dla wyjścia analogowego (sygnałem wyjściowym z ECT jest napięcie): 22,5-150-200-225 mV – 4 V,
 • obciążenie znamionowe (Rbr): 2 - 20 kΩ – 2 MΩ,
 • oznaczenia zacisków (rys. 3.),

Do konstrukcji ECT wybiera się zasady działania, które eliminują następujące wady przekładników konwencjonalnych:

 • materiałochłonność i związany z tym duży koszt,
 • uchyby prądowe przy znacznych przetężeniach (nasycanie się p.p.),
 • złe własności dynamiczne.

ECT zapewniają liniowość prądu wtórnego w szerokim zakresie jego wartości przy dużej dokładności pomiaru. Zaletą ich stosowania jest możliwość wykorzystania tego samego przekładnika do pomiarów i do zabezpieczeń, jednak tylko w przypadku współpracy z aparaturą cyfrową. Stosowane są następujące rodzaje ECT:

 • cewka Rogowskiego – ECT z rdzeniem powietrznym (prąd wtórny jest pochodną prądu pierwotnego (I2=di/dt),
 • optyczny czujnik prądu, którego działanie oparte na rotacyjnym efekcie Faraday’a wykorzystuje źródło światła monochromatycznego. Prąd w przewodniku wytwarza pole magnetyczne, które wirując powoduje zmianę polaryzacji światła w włóknie optycznym w proporcji do zmiany wartości prądu. Czujnik prądu łączy się z przekaźnikiem lub miernikiem za pośrednictwem światłowodu.
 • czujnik prądu niskiej mocy – podobnej konstrukcji jak konwencjonalny przekładnik prądowy, lecz rdzeń żelazny jest zminimalizowany, a jego rozmiary i waga są zredukowane. Wielkością wyjściową jest napięcie proporcjonalne do prądu. Czujnik ten może się jednak nasycać, podobnie jak przekładnik konwencjonalny.

Przekładniki napięciowe

Przekładnik napięciowy (p.n.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach pracy napięcie wtórne jest proporcjonalne do napięcia pierwotnego w przypadku odpowiedniego połączenia. Przekładnik napięciowy pojemnościowy składa się z dzielnika pojemnościowego i członu indukcyjnego połączonych w taki sposób, że napięcie wtórne członu indukcyjnego jest w zasadzie proporcjonalne do napięcia doprowadzanego do dzielnika pojemnościowego (rys. 4.).

Nowa norma [2] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do przekładników napięciowych. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie pierwotne (Upn) – wartość napięcia pierwotnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane wartości powinny mieć wartość jednej ze znamionowych wartości napięcia sieci określonych w IEC 38. W przypadku sieci trójfazowej wartość znamionowego napięcia pierwotnego p.n. jednofazowych łączonych między przewód fazowy a ziemię, powinna wynosić 1/√3 wartości znamionowej napięcia sieci,
 • znamionowe napięcie wtórne (Usn) – wartość napięcia wtórnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane napięcia dla grupy krajów europejskich wynoszą: 100, 110 oraz 200 V (w przypadku rozbudowanych obwodów wtórnych). W sieciach trójfazowych, gdzie napięcie fazowe, pierwotne wynosi Upn/√3, znamionowe napięcie wtórne, fazowe powinno wynosić Usn/√3. Zalecane wartości znamionowe uzwojeń napięcia resztkowego, przeznaczonych do łączenia w otwarty trójkąt, podano w tabeli 4.,
 • przekładnia rzeczywista – stosunek rzeczywistego napięcia pierwotnego do rzeczywistego napięcia wtórnego,
 • przekładnia znamionowa (Kn) – dla p.n. indukcyjnego jest to stosunek znamionowego napięcia pierwotnego do znamionowego napięcia wtórnego:

Dla p.n. pojemnościowego jest to stosunek całkowitej pojemności dzielnika do pojemności po stronie wysokonapięciowej:

Znormalizowane wartości przekładni: 10-12-15-20-25-30-40-50-60-80- i ich dziesiętne wielokrotności,

 • błąd napięciowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru napięcia, wynikający z tego, że rzeczywista przekładnia nie jest równa przekładni znamionowej. Błąd napięciowy wyrażany jest w procentach:
 • błąd kątowy – kąt fazowy między wektorami napięcia pierwotnego i wtórnego. Błąd ten jest dodatni, jeżeli wektor napięcia wtórnego wyprzedza wektor napięcia pierwotnego,
 • klasa dokładności – oznaczenie związane z dopuszczalnymi błędami w określonych warunkach pracy. Znormalizowane klasy jednofazowych p.n.: indukcyjnych; 0,1-0,2-0,5-1,0-3,0, pojemnościowych – do pomiaru 0,2-0,5-1,0-3,0, do zabezpieczeń: 3P i 6P. Wartości graniczne błędów dla poszczególnych klas określa norma,
 • oznaczenia zacisków wybranych rodzajów p.n. indukcyjnych pokazano na rysunku 5.,
 • obciążenie – admitancja obwodu wtórnego wyrażona w siemensach, przy określonym współczynniku mocy. Zwykle określa się obciążenie jako moc pozorną w [VA], przy znamionowym napięciu wtórnym i określonym współczynniku mocy,
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, wyrażona w [VA], którą p.n. jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym napięciu wtórnym i przy znamionowym obciążeniu. Znormalizowane wartości mocy znamionowej przy współczynniku mocy 0,8 indukcyjnym: 10-15-25-30-50-75- 100-150-200-300-400-500 VA – podkreślono zalecane wartości,
 • znamionowy współczynnik napięciowy (Ku) – mnożnik, który należy zastosować do znamionowego napięcia pierwotnego w celu określenia najwyższego napięcia, przy którym p.n. powinien zachować wymaganą wytrzymałość cieplną w określonym czasie i wymaganą dokładność. Norma określa znormalizowane wartości współczynnika.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do pomiarów

W tabeli 5. zestawiono klasy wymaganej dokładności p.n. oraz dopuszczalne spadki napięcia w obwodach wtórnych w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Dobór p.n. ze względu na dokładność pomiaru polega na tym, żeby obciążenie wtórne spełniało warunek:

W tabeli 6. podano sposób wyznaczania obciążenia wtórnego p.n. w zależności od układu połączeń napięciowych obwodów wtórnych.Wtórne obwody napięciowe zasilane z p.n. powinny być zabezpieczone odpowiednio dobranymi bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami samoczynnymi. W celu utrzymania błędu w granicach wynikających z klasy dokładności p.n. i klasy przyrządów pomiarowych, procentowy spadek napięcia w przewodach łączących p.n. z aparatem nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 5. Wynika stąd ograniczenie przekroju przewodów napięciowych. Zależności określające minimalne przekroje tych przewodów podano w tabeli 7.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do zabezpieczeń

Do zabezpieczeń stosuje się p.n. klasy 3P i 6P. Obciążenia p.n., w zależności od układu, należy obliczać według tabeli 6. Spadek napięcia w przewodach obwodów wtórnych nie powinien przekraczać odpowiednio 3% i 6%. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną stosuje się przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2.

Obwody p.n. do zabezpieczeń powinny być zabezpieczone bezpiecznikami wyposażonymi w zestyki sygnałowe lub wyłącznikami samoczynnymi wyposażonymi w zestyki pomocnicze informujące o stanie położenia zestyków głównych. Sposób zabezpieczenia obwodów napięciowych zależy od układu obwodów wtórnych. Należy je przewidzieć dla układu:

 • pełnej gwiazdy – we wszystkich przewodach fazowych,
 • niepełnej gwiazdy (układ V) – w przewodach skrajnych,
 • otwartego trójkąta – w jednym nieuziemionym przewodzie.

Elektroniczne przekładniki napięciowe

Poniżej podano te ważniejsze definicje dotyczące elektronicznych przekładników napięciowych EVT, które są różne od podanych wyżej definicji dla konwencjonalnych przekładników napięciowych [4]:

 • czujnik napięcia pierwotnego – urządzenie elektryczne, elektroniczne lub inne, przeznaczone do przekazywania do urządzenia wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego napięciu między zaciskami pierwotnymi,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników napięcia pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilanie pomocnicze strony pierwotnej – zasilanie przetwornika pierwotnego i/lub czujnika napięcia pierwotnego (może być połączone z zasilaniem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do napięcia między zaciskami pierwotnymi w celu zasilania przyrządów pomiarowych, liczników oraz urządzeń zabezpieczających lub sterujących,
 • znamionowe napięcia wtórne – poza wartościami podanymi dla konwencjonalnych p.n., stosuje się dla przekładników jednofazowych w sieci jednofazowej lub przekładników włączanych między przewody fazowe w sieciach trójfazowych oraz przekładników trójfazowych: 1,625-2-3,25-4-6,5 V. W przypadku przekładników jednofazowych przeznaczonych do włączenia między fazę a ziemię w sieciach trójfazowych, dla których znamionowe napięcie pierwotne jest liczbą podzieloną przez √3, jako znamionowe napięcia wtórne przyjmowane są następujące wartości: 1,625/√3 V – 2/√3 V – 3,25/√3 V – 4/√3 V – 6,5/√3 V. Znamionowymi napięciami wtórnymi dla zacisków przeznaczonych do połączenia w otwarty trójkąt są wartości: 1,625/3-2/3-3,25/3-4/3-6,5/3 V,
 • znormalizowane, zalecane wartości mocy znamionowej – dla EVT o napięciu wtórnym ≤10 V wynoszą: 0,001-0,01-0,1-0,5 VA; dla EVT o napięciu wtórnym >10 V: 1-2,5-5-10-15-25-30 VA,
 • oznaczenia zacisków (rys. 6.).

Literatura

 1. PN-EN 60044-1:2000 Przekładniki. Przekładniki prądowe.
 2. PN-EN 60044-2:2001 Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne.
 3. PN-EN 60044-6:2000 Przekładniki. Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych.
 4. PN-EN 60044-7:2003 Przekładniki. Przekładniki napięciowe elektroniczne.
 5. PN-EN 60044-8:2006 Przekładniki. Przekładniki prądowe elektroniczne.
 6. A. Wiszniewski, Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1982.
 7. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1966.
 8. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. 1., WNT, Warszawa 1979.
 9. S. Wyrzykowska, Pomiary i automatyka w elektroenergetycznych sieciach przemysłowych. Projektowanie, WNT, 1988.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Andy Andy, 21.10.2013r., 08:58:59 Fajne
 • Edek Edek, 21.10.2013r., 15:43:25 Fajne
 • Ella Ella, 21.10.2013r., 16:26:56 Fajne
 • Misia Misia, 21.10.2013r., 17:11:28 Fajne

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.