elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Dobór przekładników do pomiarów i zabezpieczeń

Przekładnik prądowy (p.p.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach amplituda prądu wtórnego jest proporcjonalna do prądu pierwotnego, a jego faza jest praktycznie zgodna z fazą prądu pierwotnego, w przypadku odpowiedniego połączenia.

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Nowa norma [1] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do p.p. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie (Un) – wartość skuteczna napięcia izolacji obwodu pierwotnego,
 • znamionowy prąd pierwotny (Ipn) – wartość prądu pierwotnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75 A i ich dziesiętne krotności (podkreślono wartości zalecane),
 • znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (Ith) – wartość skuteczna prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać przez 1 s,
 • znamionowy prąd dynamiczny (Idyn) – wartość szczytowa prądu pierwotnego, którą przekładnik ze zwartymi uzwojeniami wtórnymi powinien wytrzymać bez uszkodzenia elektrycznego lub dynamicznego,
 • znamionowy prąd wtórny (Isn) – wartość prądu wtórnego, do którego odniesiona jest praca przekładnika. Znormalizowane wartości tych prądów to: 1 A, 2 A, 5 A (podkreślono wartość zalecaną),
 • oznaczenia zacisków – pokazano na rysunku 1.
 • przekładnia znamionowa:

– stosunek znamionowego prądu pierwotnego do znamionowego prądu wtórnego,

 • błąd prądowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru prądu, wynikający z tego, że przekładnia rzeczywista nie jest równa przekładni znamionowej. Jest on określony wzorem:

gdzie:

Ip – rzeczywisty prąd pierwotny,

Is – rzeczywisty prąd wtórny,

 • błąd kątowyi) – kąt fazowy między wektorami prądów pierwotnego i wtórnego. Błąd kątowy jest określany jako dodatni, jeżeli wektor prądu wtórnego wyprzedza wektor prądu pierwotnego,
 • błąd całkowity – różnica między chwilowymi wartościami prądu wtórnego pomnożonego przez przekładnię znamionową, wyrażona w procentach wartości skutecznej prądu pierwotnego:

gdzie:

Kn – przekładnia znamionowa,

Ip – wartość skuteczna prądu pierwotnego,

ip – wartość chwilowa prądu pierwotnego,

is – wartość chwilowa prądu wtórnego,

T – czas trwania jednego okresu,

 • klasa dokładności – określa dopuszczalne błędy przekładnika prądowego. W zakresie dokładności norma dzieli p.p. na pomiarowe i zabezpieczeniowe. Znormalizowane klasy dokładności p.p. pomiarowych to: 0,1-0,2-0,5-1-3-5. Dopuszczalne wartości błędów prądowych i kątowych zależą od wartości prądu pierwotnego. Podano je w normie [1]. Znormalizowane klasy dokładności p.p. zabezpieczeniowych wynoszą: 5P i 10P. Wartości graniczne błędów tych przekładników podano w normie [1],
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, w [VA], którą przekładnik jest zdolny zasilać przy znamionowym prądzie i obciążeniu znamionowym. Znormalizowane wartości mocy znamionowych to: 2,5-5,0-10-15-30 VA. Wartości większe mogą być stosowane w razie potrzeby,
 • obciążenie p.p. (Ss) – impedancja obwodu wtórnego przy określonym współczynniku mocy. Obciążenie zwykle wyrażane jest jako moc pozorna w [VA], przy określonym współczynniku mocy,
 • znamionowy współczynnik graniczny dokładności (Nn – dawniej liczba przetężeniowa) – stosunek znamionowego granicznego prądu pierwotnego, przy którym zachowana jest znamionowa klasa dokładności, do znamionowego prądu pierwotnego. Znormalizowane współczynniki graniczne dokładności: 5-10-15-20-30 podaje się tylko dla przekładników zabezpieczeniowych (po mocy i klasie, np. 30 VA, klasa 5P 10),
 • współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) p.p. zastosowanego do pomiarów – stosunek znamionowego prądu pierwotnego, bezpiecznego dla przyrządu, do znamionowego prądu pierwotnego p.p. Wartość tego współczynnika podaje się tylko dla p.p. zastosowanych do pomiarów (po mocy i po klasie, np. 15 VA, klasa 0,5 FS10).

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do pomiarów

W tabeli 1. zestawiono wymagane klasy dokładności p.p. do pomiarów w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Obciążenie wtórne (Ss) zapewniające znamionową klasę dokładności p.p. zastosowanego do pomiarów, powinno spełniać warunek:

Obciążenie wtórne można wyznaczyć metodą pomiarową bądź obliczeniową. W tabeli 2. podano zależności umożliwiające obliczenie obciążenia wtórnego dla rozmaitych układów połączeń p.p. i różnych stanów pracy.W przypadku pomiarowych p.p. należy wyznaczać obciążenie wtórne dla pracy normalnej. Ze względu na dopuszczalne przeciążenia aparatury pomiarowej, znamionowy, graniczny współczynnik dokładności (Nn) dla przekładników pomiarowych nie powinien być większy od 10.

Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń

Przekładniki pomiarowe powinny umożliwić zabezpieczeniom szybkie i selektywne działanie. Wymaga się, żeby przy przetężeniach prąd był transformowany z odpowiednią dokładnością, zatem współczynnik granicznej dokładności powinien spełniać odpowiednie wymagania. W tabeli 3. podano wymagane współczynniki granicznej dokładności (Nw) oraz klasy dokładności wymagane dla rozmaitych rodzajów zabezpieczeń.

Elektroniczne przekładniki prądowe

Pomimo zalet przekładników prądowych o tradycyjnej konstrukcji, polegających na pewności ich działania, stosunkowo dobrej klasie pomiaru w warunkach ustalonych i prostocie konstrukcji, w ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania przekładnikami elektronicznymi (ECT). Wynika on z coraz szerszego stosowania cyfrowych urządzeń pomiarowych i zabezpieczeniowych. Rosnące w elektroenergetyce znaczenie nowoczesnej informatyki, wykorzystującej urządzenia cyfrowe i cyfrowy przekaz danych, stanowi również istotne uzasadnienie do stosowania elektronicznych przekładników pomiarowych.

Część pomiarowa ECT włączona jest do obwodu wysokiego napięcia, a sygnał pomiarowy przekazywany jest na ogół poprzez światłowód do urządzeń cyfrowych. Na rysunku 2. przedstawiono schemat ogólny, blokowy jednofazowego ECT. Poniżej podano ważniejsze definicje dotyczące ECT [3], które różnią się od podanych wcześniej definicji dla konwencjonalnych przekładników prądowych:

 • czujnik prądu pierwotnego – urządzenie elektryczne, optyczne lub inne przeznaczone do przekazywania do obwodu wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego prądowi przepływającemu przez zaciski pierwotne,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników prądu pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilacz strony pierwotnej – zasilacz przetwornika pierwotnego i/lub czujnika prądu pierwotnego (może być wspólny z zasilaczem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do prądu między zaciskami pierwotnymi i przekazujący go do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem analogowym, przetwornik wtórny przekazuje sygnały bezpośrednio do przyrządów pomiarowych oraz urządzeń pomiarowych, zabezpieczeniowych lub sterujących. W przypadku przekładników prądowych elektronicznych z wyjściem cyfrowym, przetwornik wtórny jest zazwyczaj połączony z modułem integrującym, przekazującym sygnały do wyposażenia włączonego po stronie wtórnej.
 • zasilacz strony wtórnej – zasilacz przetwornika wtórnego (może być wspólny z zasilaczem strony pierwotnej),
 • obwód wtórny – obwód zewnętrzny odbierający sygnały informacyjne dostarczane przez przetwornik wtórny przekładnika prądowego elektronicznego,
 • znormalizowany współczynnik granicznej dokładności (Kalf): 3-5-10-7,5-10-12,5-15-17,5-20-25-30-40-63-80 i ich dziesiętne wielokrotności,
 • znormalizowane wartości znamionowego napięcia wtórnego (Usr), dla wyjścia analogowego (sygnałem wyjściowym z ECT jest napięcie): 22,5-150-200-225 mV – 4 V,
 • obciążenie znamionowe (Rbr): 2 - 20 kΩ – 2 MΩ,
 • oznaczenia zacisków (rys. 3.),

Do konstrukcji ECT wybiera się zasady działania, które eliminują następujące wady przekładników konwencjonalnych:

 • materiałochłonność i związany z tym duży koszt,
 • uchyby prądowe przy znacznych przetężeniach (nasycanie się p.p.),
 • złe własności dynamiczne.

ECT zapewniają liniowość prądu wtórnego w szerokim zakresie jego wartości przy dużej dokładności pomiaru. Zaletą ich stosowania jest możliwość wykorzystania tego samego przekładnika do pomiarów i do zabezpieczeń, jednak tylko w przypadku współpracy z aparaturą cyfrową. Stosowane są następujące rodzaje ECT:

 • cewka Rogowskiego – ECT z rdzeniem powietrznym (prąd wtórny jest pochodną prądu pierwotnego (I2=di/dt),
 • optyczny czujnik prądu, którego działanie oparte na rotacyjnym efekcie Faraday’a wykorzystuje źródło światła monochromatycznego. Prąd w przewodniku wytwarza pole magnetyczne, które wirując powoduje zmianę polaryzacji światła w włóknie optycznym w proporcji do zmiany wartości prądu. Czujnik prądu łączy się z przekaźnikiem lub miernikiem za pośrednictwem światłowodu.
 • czujnik prądu niskiej mocy – podobnej konstrukcji jak konwencjonalny przekładnik prądowy, lecz rdzeń żelazny jest zminimalizowany, a jego rozmiary i waga są zredukowane. Wielkością wyjściową jest napięcie proporcjonalne do prądu. Czujnik ten może się jednak nasycać, podobnie jak przekładnik konwencjonalny.

Przekładniki napięciowe

Przekładnik napięciowy (p.n.) jako przetwornik do zasilania przyrządów pomiarowych, mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów charakteryzuje się tym, że w normalnych warunkach pracy napięcie wtórne jest proporcjonalne do napięcia pierwotnego w przypadku odpowiedniego połączenia. Przekładnik napięciowy pojemnościowy składa się z dzielnika pojemnościowego i członu indukcyjnego połączonych w taki sposób, że napięcie wtórne członu indukcyjnego jest w zasadzie proporcjonalne do napięcia doprowadzanego do dzielnika pojemnościowego (rys. 4.).

Nowa norma [2] zmienia niektóre definicje stosowane przez wiele lat w odniesieniu do przekładników napięciowych. Poniżej podano najważniejsze:

 • znamionowe napięcie pierwotne (Upn) – wartość napięcia pierwotnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane wartości powinny mieć wartość jednej ze znamionowych wartości napięcia sieci określonych w IEC 38. W przypadku sieci trójfazowej wartość znamionowego napięcia pierwotnego p.n. jednofazowych łączonych między przewód fazowy a ziemię, powinna wynosić 1/√3 wartości znamionowej napięcia sieci,
 • znamionowe napięcie wtórne (Usn) – wartość napięcia wtórnego, która występuje w oznaczeniu przekładnika i do którego odniesiona jest jego praca. Znormalizowane napięcia dla grupy krajów europejskich wynoszą: 100, 110 oraz 200 V (w przypadku rozbudowanych obwodów wtórnych). W sieciach trójfazowych, gdzie napięcie fazowe, pierwotne wynosi Upn/√3, znamionowe napięcie wtórne, fazowe powinno wynosić Usn/√3. Zalecane wartości znamionowe uzwojeń napięcia resztkowego, przeznaczonych do łączenia w otwarty trójkąt, podano w tabeli 4.,
 • przekładnia rzeczywista – stosunek rzeczywistego napięcia pierwotnego do rzeczywistego napięcia wtórnego,
 • przekładnia znamionowa (Kn) – dla p.n. indukcyjnego jest to stosunek znamionowego napięcia pierwotnego do znamionowego napięcia wtórnego:

Dla p.n. pojemnościowego jest to stosunek całkowitej pojemności dzielnika do pojemności po stronie wysokonapięciowej:

Znormalizowane wartości przekładni: 10-12-15-20-25-30-40-50-60-80- i ich dziesiętne wielokrotności,

 • błąd napięciowy (błąd przekładni) – błąd, który przekładnik wprowadza do pomiaru napięcia, wynikający z tego, że rzeczywista przekładnia nie jest równa przekładni znamionowej. Błąd napięciowy wyrażany jest w procentach:
 • błąd kątowy – kąt fazowy między wektorami napięcia pierwotnego i wtórnego. Błąd ten jest dodatni, jeżeli wektor napięcia wtórnego wyprzedza wektor napięcia pierwotnego,
 • klasa dokładności – oznaczenie związane z dopuszczalnymi błędami w określonych warunkach pracy. Znormalizowane klasy jednofazowych p.n.: indukcyjnych; 0,1-0,2-0,5-1,0-3,0, pojemnościowych – do pomiaru 0,2-0,5-1,0-3,0, do zabezpieczeń: 3P i 6P. Wartości graniczne błędów dla poszczególnych klas określa norma,
 • oznaczenia zacisków wybranych rodzajów p.n. indukcyjnych pokazano na rysunku 5.,
 • obciążenie – admitancja obwodu wtórnego wyrażona w siemensach, przy określonym współczynniku mocy. Zwykle określa się obciążenie jako moc pozorną w [VA], przy znamionowym napięciu wtórnym i określonym współczynniku mocy,
 • moc znamionowa (Sn) – wartość mocy pozornej, wyrażona w [VA], którą p.n. jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym napięciu wtórnym i przy znamionowym obciążeniu. Znormalizowane wartości mocy znamionowej przy współczynniku mocy 0,8 indukcyjnym: 10-15-25-30-50-75- 100-150-200-300-400-500 VA – podkreślono zalecane wartości,
 • znamionowy współczynnik napięciowy (Ku) – mnożnik, który należy zastosować do znamionowego napięcia pierwotnego w celu określenia najwyższego napięcia, przy którym p.n. powinien zachować wymaganą wytrzymałość cieplną w określonym czasie i wymaganą dokładność. Norma określa znormalizowane wartości współczynnika.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do pomiarów

W tabeli 5. zestawiono klasy wymaganej dokładności p.n. oraz dopuszczalne spadki napięcia w obwodach wtórnych w zależności od rodzaju aparatury pomiarowej. Dobór p.n. ze względu na dokładność pomiaru polega na tym, żeby obciążenie wtórne spełniało warunek:

W tabeli 6. podano sposób wyznaczania obciążenia wtórnego p.n. w zależności od układu połączeń napięciowych obwodów wtórnych.Wtórne obwody napięciowe zasilane z p.n. powinny być zabezpieczone odpowiednio dobranymi bezpiecznikami topikowymi lub wyłącznikami samoczynnymi. W celu utrzymania błędu w granicach wynikających z klasy dokładności p.n. i klasy przyrządów pomiarowych, procentowy spadek napięcia w przewodach łączących p.n. z aparatem nie powinien przekraczać wartości podanych w tabeli 5. Wynika stąd ograniczenie przekroju przewodów napięciowych. Zależności określające minimalne przekroje tych przewodów podano w tabeli 7.

Wymagania dotyczące przekładników napięciowych do zabezpieczeń

Do zabezpieczeń stosuje się p.n. klasy 3P i 6P. Obciążenia p.n., w zależności od układu, należy obliczać według tabeli 6. Spadek napięcia w przewodach obwodów wtórnych nie powinien przekraczać odpowiednio 3% i 6%. Ze względu na wytrzymałość mechaniczną stosuje się przewody o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm2.

Obwody p.n. do zabezpieczeń powinny być zabezpieczone bezpiecznikami wyposażonymi w zestyki sygnałowe lub wyłącznikami samoczynnymi wyposażonymi w zestyki pomocnicze informujące o stanie położenia zestyków głównych. Sposób zabezpieczenia obwodów napięciowych zależy od układu obwodów wtórnych. Należy je przewidzieć dla układu:

 • pełnej gwiazdy – we wszystkich przewodach fazowych,
 • niepełnej gwiazdy (układ V) – w przewodach skrajnych,
 • otwartego trójkąta – w jednym nieuziemionym przewodzie.

Elektroniczne przekładniki napięciowe

Poniżej podano te ważniejsze definicje dotyczące elektronicznych przekładników napięciowych EVT, które są różne od podanych wyżej definicji dla konwencjonalnych przekładników napięciowych [4]:

 • czujnik napięcia pierwotnego – urządzenie elektryczne, elektroniczne lub inne, przeznaczone do przekazywania do urządzenia wtórnego, bezpośrednio lub za pomocą przetwornika pierwotnego, sygnału odpowiadającego napięciu między zaciskami pierwotnymi,
 • przetwornik pierwotny – układ przekształcający sygnał pochodzący z jednego czujnika lub kilku czujników napięcia pierwotnego w sygnał dostosowany do właściwości układu transmisyjnego,
 • zasilanie pomocnicze strony pierwotnej – zasilanie przetwornika pierwotnego i/lub czujnika napięcia pierwotnego (może być połączone z zasilaniem strony wtórnej),
 • układ transmisyjny – krótkie lub długie połączenie między stroną pierwotną a wtórną przekładnika przeznaczone do przesyłania sygnału,
 • przetwornik wtórny – układ przekształcający sygnał pochodzący z układu transmisyjnego w wielkość proporcjonalną do napięcia między zaciskami pierwotnymi w celu zasilania przyrządów pomiarowych, liczników oraz urządzeń zabezpieczających lub sterujących,
 • znamionowe napięcia wtórne – poza wartościami podanymi dla konwencjonalnych p.n., stosuje się dla przekładników jednofazowych w sieci jednofazowej lub przekładników włączanych między przewody fazowe w sieciach trójfazowych oraz przekładników trójfazowych: 1,625-2-3,25-4-6,5 V. W przypadku przekładników jednofazowych przeznaczonych do włączenia między fazę a ziemię w sieciach trójfazowych, dla których znamionowe napięcie pierwotne jest liczbą podzieloną przez √3, jako znamionowe napięcia wtórne przyjmowane są następujące wartości: 1,625/√3 V – 2/√3 V – 3,25/√3 V – 4/√3 V – 6,5/√3 V. Znamionowymi napięciami wtórnymi dla zacisków przeznaczonych do połączenia w otwarty trójkąt są wartości: 1,625/3-2/3-3,25/3-4/3-6,5/3 V,
 • znormalizowane, zalecane wartości mocy znamionowej – dla EVT o napięciu wtórnym ≤10 V wynoszą: 0,001-0,01-0,1-0,5 VA; dla EVT o napięciu wtórnym >10 V: 1-2,5-5-10-15-25-30 VA,
 • oznaczenia zacisków (rys. 6.).

Literatura

 1. PN-EN 60044-1:2000 Przekładniki. Przekładniki prądowe.
 2. PN-EN 60044-2:2001 Przekładniki. Przekładniki napięciowe indukcyjne.
 3. PN-EN 60044-6:2000 Przekładniki. Wymagania dotyczące przekładników prądowych do zabezpieczeń w stanach przejściowych.
 4. PN-EN 60044-7:2003 Przekładniki. Przekładniki napięciowe elektroniczne.
 5. PN-EN 60044-8:2006 Przekładniki. Przekładniki prądowe elektroniczne.
 6. A. Wiszniewski, Przekładniki w elektroenergetyce, WNT, Warszawa 1982.
 7. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, WNT, Warszawa 1966.
 8. J. Żydanowicz, Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa, t. 1., WNT, Warszawa 1979.
 9. S. Wyrzykowska, Pomiary i automatyka w elektroenergetycznych sieciach przemysłowych. Projektowanie, WNT, 1988.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Andy Andy, 21.10.2013r., 08:58:59 Fajne
 • Edek Edek, 21.10.2013r., 15:43:25 Fajne
 • Ella Ella, 21.10.2013r., 16:26:56 Fajne
 • Misia Misia, 21.10.2013r., 17:11:28 Fajne

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.