elektro.info

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia i najważniejszych cechach instalacji przewodów szynowych w układach układach zasilania gwarantowanego.

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia i najważniejszych cechach instalacji przewodów szynowych w układach układach zasilania gwarantowanego.

Zadaniem instalacji zasilania gwarantowanego jest
zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeniom, które ze względu na pełnioną
funkcję lub obsługiwaną technologię nie mogą być pozbawione napięcia
zasilającego.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Głównymi obszarami, gdzie niezbędne jest zasilanie gwarantowane, są: centra przetwarzania danych, serwerownie, układy teleinformatyczne, zasilanie komputerów w biurowcach, zasilanie sprzętu medycznego w szpitalach itp. 

Kluczową rolę w tych układach odgrywają oczywiście źródła energii, niezależne od systemu elektroenergetycznego: zasilacze UPS oraz zespoły prądotwórcze. Jednak za każdym razem energia wytworzona lub zmagazynowana w tych źródłach musi zostać przesłana do rozdzielnic, rozdzielona, a następnie przesłana do odbiorników.

W artykule:

• Specyfika instalacji układów gwarantowanego zasilania
• Prąd znamionowy przewodów szynowych
• Spadek napięcia
• Sprawdzenie parametrów zwarciowych
• Zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

W konwencjonalnych układach przesył energii jest realizowany za pomocą tras kablowych, natomiast w szafach rozdzielnic następuje jej rozdział. Te dwie funkcjonalności łączą przewody szynowe, które pozwalają jednocześnie przesyłać energię elektryczną oraz przez systemowe gniazda, złącza i elementy trójników, także ją rozdzielać.

Nie dąży się oczywiście do zastąpienia wszystkich kabli i rozdzielnic przewodami szynowymi. Projektanci opracowując dokumentację projektową instalacji elektrycznych w sposób racjonalny korzystają z rozwiązań opartych na przewodach szynowych, kablach i rozdzielnicach.

b przewody szynowe w ukladach fot1 1

Fot. 1. Rozdział energii elektrycznej za pomocą przewodów szynowych Zucchini SCP 2500A i rozdzielnicy Legrand XL3 4000, charakteryzujący się dużą przejrzystością instalacji [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Instalacje zasilania gwarantowanego są instalacjami niskiego napięcia. Najczęściej spotykane przewody szynowe mają napięcia znamionowe do 1 kV, a prądy długotrwale dopuszczalne torów prądowych nawet do 6300 A.

W układach, gdzie stosowane jest zasilanie gwarantowane, bardzo dużą rolę odgrywa współczynnik niezawodności sieci elektrycznej, który jest wypadkowym współczynników poszczególnych urządzeń. W obiektach typu data center współczynnik ten musi nieraz przekraczać 99,9%.

Zastosowanie przewodów szynowych, na przykład do rozdziału energii, upraszcza układ zasilania i może eliminować zastosowanie dodatkowych rozdzielnic, tym samym w naturalny sposób zmniejsza się liczba urządzeń elektrycznych, co oczywiście podnosi niezawodność całego układu zasilania.

Przewody szynowe charakteryzują się zwartą kompaktową konstrukcją, zastosowanie ich do budowy systemu energetycznego w obiekcie spowoduje, że stanie się on bardziej przejrzysty od tradycyjnych tras kablowych.

Dzięki większej „czytelności” instalacji, skróci się czas reakcji służb serwisowych, który także jest uwzględniany przy określaniu niezawodności struktury zasilania. Przykładowy układ zasilania z rozdzielnicą główną i przewodami szynowymi przedstawiono na fot. 1.

Przewody szynowe umożliwiają prowadzenie instalacji elektrycznej oraz przesył i rozdział dużych mocy w ograniczonej przestrzeni i trudno dostępnych miejscach. Na przykład dzięki zastosowaniu systemowych kaset odpływowych montowanych na magistralach, rozdział energii w pomieszczeniach serwerowni jest realizowany pod podłogą techniczną lub przy suficie jak przedstawiono na fot. 2. W rezultacie nie zajmuje się miejsca przewidzianego dla infrastruktury informatycznej.

b przewody szynowe w ukladach fot2 1

Fot. 2. Zasilanie szaf serwerowych za pomocą przewodów szynowych MR 315 A z kasetami odpływowymi 125 A wyposażonymi w wyłączniki nadmiarowe [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Analogicznie do innych części instalacji i urządzeń, zastosowanie przewodów szynowych jest poprzedzone procesem projektowania. W jego trakcie można wyróżnić dwa etapy. Pierwszy to dobór i sprawdzenie parametrów elektrycznych. Drugi etap polega na dokładnym zaplanowaniu tras i skonfigurowaniu elementów.

Prąd znamionowy przewodów szynowych

Po zaplanowaniu, które części instalacji elektrycznej zostaną wykonane na przewodach szynowych, należy wykonać niezbędne obliczenia w celu ich prawidłowego doboru.

Podstawowym parametrem przewodów szynowych jest ich prąd znamionowy.

W celu doboru przewodu szynowego o określonym prądzie znamionowym In_sz należy określić spodziewany prąd obciążenia obwodu IB. Najczęściej stosowane przypadki zastosowania przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego to:

A) most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą UPS

B) most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą główną.

A) Most łączący generator lub transformator z rozdzielnicą główną

Do określenia obliczeniowego prądu obciążenia mostu szynoprzewodowego łączących transformator lub generator z rozdzielnicą główną niskiego napięcia stosowany jest następujący wzór:

b przewody szynowe w ukladach wz1

Wzór 1

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd mostu szynoprzewodowego, w [A],

Sn – znamionowa moc pozorna generatora lub transformatora, w [kVA],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe niskiego napięcia, w [kV].

Ze względu na charakterystyki nieliniowe odbiorników, w układach zasilania gwarantowanego przy doborze mocy znamionowej pozornej transformatora Sn lub generatora powinno się uwzględnić zniekształcenia nieliniowe prądu. Należy odpowiednio zwiększyć moc czynną na pokrycie strat, które wynikają z zawartości wyższych harmonicznych.

b przewody szynowe w ukladach wz2

Wzór 2

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana, w [kW],

QZ – moc bierna zapotrzebowana, w [kvar].

Moc czynną zapotrzebowaną należy wyznaczyć z zależności.

b przewody szynowe w ukladach wz3

Wzór 3

gdzie:

Pi– moc czynna i-tego urządzenia objętego systemem zasilania gwarantowanego, w [kW],

kZ – współczynnik zapotrzebowania, w [-],

Wi– współczynnik zniekształcenia i‑tego odbiornika, w [-]:

THDi – współczynnik odkształcenia prądu i-tego odbiornika, w [%].

Moc bierną zapotrzebowaną wyznacza się na podstawie mocy czynnej i współczynnika mocy.

b przewody szynowe w ukladach wz4

Wzór 4

gdzie:

cosφi – współczynnik mocy i-tego urządzenia, w [-].

B) Linia dystrybucyjna

Do określenia obliczeniowego prądu obciążeniowego linii szynoprzewodowej przesyłowej lub rozdzielczej stosuje się na ogół następujący wzór:

b przewody szynowe w ukladach wz5

Wzór 5

gdzie:

IB – obliczeniowy prąd obciążenia linii (przewodu szynowego dystrybucyjnego), w [A],

Pii – moc czynna i-tego urządzenia, w [kW],

Wi – współczynnik zniekształcenia i‑tego odbiornika, w [-],

cosφi – współczynnik mocy i-tego urządzenia, w [-],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [kV],

kj – współczynnik jednoczesności dla grupy odbiorników, w [-],

kzi – współczynnik zapotrzebowania i-tego odbiornika, w [-],

i – numer odbiornika, w [-],

n – liczba odbiorników, w [-].

Po określeniu prądu obliczeniowego obciążenia IB można przystąpić do doboru przewodu szynowego o określonym prądzie znamionowym In_sz, tak by spełnione zostały warunki określone wzorami (6–9):

b przewody szynowe w ukladach wz6

Wzór 6

b przewody szynowe w ukladach wz7

Wzór 7

b przewody szynowe w ukladach wz8

Wzór 8

b przewody szynowe w ukladach wz9

Wzór 9

gdzie:

IB – prąd obliczeniowy prąd obciążenia linii, w [A],

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia zabezpieczenia przewodu szynowego, w [A],

Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa obwodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w określonym umownym czasie, przyjmowanym jako równy:

 • 1,6–2,1 dla wkładek bezpiecznikowych;
 • 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D;
 • 1,2 dla wyłączników nadprądowych selektywnych o charakterystyce E;

Iz_sz – długotrwała obciążalność przewodów szynowych, w [A],

In_sz – znamionowy prąd przewodu szynowego odczytany z katalogu producenta, w [A],

k1c – współczynnik poprawkowy uwzględniający temperaturę otoczenia, w jakiej pracuje przewód szynowy odczytany z katalogu producenta, w [-],

k2c – współczynnik poprawkowy uwzględniający sposób ułożenia/montażu przewodu szynowego odczytany z katalogu producenta, w [-].

Powszechną sytuacją jest, gdy system zasilania gwarantowanego obejmuje odbiorniki nieliniowe, a takimi są na przykład zasilacze impulsowe komputerów. Należy w tych przypadkach uwzględnić wpływ wyższych harmonicznych przy doborze prądów znamionowych przewodów szynowych.

Rys. 1. przedstawia współczynnik zwiększenia zapotrzebowanej mocy czynnej PZ w zależności od wielkości zniekształceń nieliniowych wyrażonych współczynnikiem THDi.

W wielu przypadkach producenci przewodów szynowych podają wytyczne doboru odpowiedniego przewodu w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w spodziewanym prądzie obciążenia (tab. 1).

b przewody szynowe w ukladach tab1

Tab. 1. Dobór przewodów szynowych typu SCP Zucchini w zależności od zawartości wyższych harmonicznych w prądzie ­obciążenia [wg: Technical Guide 2011 SCP Super Compact Busbars up to 5000 A]

Przewody szynowe o prądach znamionowych od 63 A występują w większości w układach trójfazowych. Przekrój szyny neutralnej jest zwykle równy przekrojowi szyn fazowych. Takie przewody są przeznaczone do pracy w sytuacjach, gdy prąd w torze neutralnym nie przekracza wartości prądów fazowych.

Jednak w praktyce występują odbiorniki nieliniowe, takie jak zasilacze UPS, zasilacze impulsowe, które powodują zniekształcenia pobieranego prądu. Najbardziej niekorzystna jest zawartość w prądzie trzeciej harmonicznej i jej krotności, ponieważ prądy te sumują się algebraicznie w przewodzie neutralnym.

b przewody szynowe w ukladach rys2

Rys. 2. Przekrój przewodu szynowego Zucchini: a) SCP wersja standardowa z pojedynczym torem neutralnym, b) SCP2N wersja z podwójnym torem neutralnym [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Należy także pamiętać, że zasilacze komputerów są odbiornikami jednofazowymi i redukcja prądu w przewodzie neutralnym zależy od równomiernego obciążenia trzech faz, co nie zawsze udaje się spełnić. Szczególne nagromadzenie tego typu urządzeń występuje w serwerowniach oraz w obwodach komputerowych budynków biurowych, czyli odbiorników, które są najczęściej objęte systemem zasilania gwarantowanego. Gdy po wyliczeniu prądu w torze neutralnym okazuje się, że jego wartość skuteczna jest większa od prądów fazowych, nalezy przyjąć jeden z dwóch poniższych sposobów doboru przewodu szynowego:

 • dobrać przewód do prądu w przewodzie neutralnym i jednocześnie przewymiarować tory fazowe. Takie sytuacje występują dla prądów znamionowych mniejszych niż 630 A (rys. 2a.),
 • wybrać przewód z podwójnym przekrojem toru neutralnego. Taka możliwość występuje dla przewodów szynowych o prądzie znamionowym większym od 630 A. Przekrój takiego przewodu został przedstawiony na rys. 2b.

Spadek napięcia

Podobnie jak dobierane są konwencjonalne przewody i kable, także w systemach, gdzie stosuje się przewody szynowe, należy sprawdzać dopuszczalny spadek napięcia. Obliczenie wartości spadku napięcia wyrażonego w [%] można przeprowadzić dla przewodu szynowego na podstawie wzoru:

b przewody szynowe w ukladach wz10

Wzór 10

gdzie:

ΔU% – spadek napięcia w linii trójfazowej, w [%],

IB – spodziewany prąd obciążenia przewodu szynowego, w [A],

Un – znamionowe napięcie międzyfazowe, w [V],

cosφ – współczynnik mocy, w [-],

R’ – rezystancja jednostkowa przewodu szynowego w temperaturze normalnej (w zależności od systemu przewodów przyjmowana jako 35°C lub 40°C), w [mΩ],

X’ – reaktancja jednostkowa przewodu szynowego dla 50 Hz, w [mΩ],

L – długość linii przewodu szynowego, w [m],

k – współczynnik rozłożenia obciążenia:

k =1 – dla linii przesyłowych,

 – dla linii rozdzielczych z równomiernie rozłożonymi odbiornikami w ilości – n,

 

 

 

 

– dla odbiornika położonego od początku linii w odległości – d.

 

 

Inną metodą wyznaczenia spadków napięć jest klasyczna metoda momentów, opisana dokładnie w dostępnej literaturze.

Sprawdzenie parametrów zwarciowych

Przewody szynowe będące częścią instalacji elektrycznej podlegają także sprawdzeniu ze względu na ich odporność zwarciową. Ogólny algorytm polega na sprawdzeniu, czy wielkości prądów zwarciowych i czasy ich trwania w rozpatrywanym obwodzie nie przekroczą parametrów podawanych w danych katalogowych producenta przewodów szynowych. 

Parametry katalogowe przewodu szynowego, potrzebne do obliczeń zwarciowych:  

 • Icw_Tn – prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany, w [kA]. Jest to taka wartość skuteczna prądu zwarciowego, którą przewód szynowy może wytrzymać w określonym czasie Tn (0,1 s lub 1 s) bez obniżenia swoich parametrów znamionowych,
 • ipk – prąd znamionowy udarowy, w [kA]. Jest to taka chwilowa prądu udarowego, którą przewód szynowy może wytrzymać bez obniżenia swoich parametrów znamionowych,
 • Ith·T – skutek cieplny prądu zwarciowego (całka Joule’a), w [MA2·s]. Wytrzymywana przez przewód szynowy ilość ciepła wyznaczana dla prądu zwarciowego zastępczego cieplnego Ith w czasie T,
 • R’ – rezystancja jednostkowa przewodu szynowego w temperaturze 20°C, w [mΩ/m],
 • X’ – reaktancja jednostkowa przewodu szynowego dla 50 Hz, w [mΩ/m].

Wartości obliczone dla obwodu zwarciowego: 

 • Ik’’ – początkowy prąd zwarcia, w [kA],
 • Tk – czas trwania zwarcia wyznaczony dla danego Ik’’ z wykresów urządzenia zabezpieczającego, w [s],
 • ip – prąd udarowy, w [kA],
 • Ith– prąd zwarciowy zastępczy cieplny, w [kA],
 • I2·tw – całka Joule’a wyłączenia odczytana z katalogu producenta urządzenia zabezpieczającego przewodów szynowych, w [MA2·s].

Sprawdzenie poprawności doboru: 

b przewody szynowe w ukladach wz10d

Warunek 1

b przewody szynowe w ukladach wz10e

Warunek 2

b przewody szynowe w ukladach wz10f

Warunek 3

Jeżeli wszystkie trzy warunki zostaną spełnione, przewód szynowy został dobrany prawidłowo ze względu na warunki zwarciowe w rozpatrywanym obwodzie.

b przewody szynowe w ukladach rys3

Rys. 3. Schemat zasilania jednego modułu serwerowni. Zasilanie dwóch niezależnych torów realizowane jest za pomocą dwóch transformatorów 1600 kVA 15 kV/0,4, jednego generatora 1600 kVA oraz zasilaczy UPS [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Należy tutaj zauważyć, że katalogi producentów przewodów szynowych podają wprost ich odporności zwarciowe wyrażone prądami zwarciowymi i pojemnościami cieplnymi. W przypadku zastosowania kabli, ich parametry odporności zwarciowych muszą być dopiero wyliczane w zależności od ich przekrojów, rodzajów, sposobów ułożenia itp.

b przewody szynowe w ukladach rys4

Rys. 4. Ustawienie urządzeń w serwerowni ze schematu na rysunku 3. oraz podłączenie pomiędzy nimi realizowane za pomocą przewodów szynowych SCP 2500 A. Zasilanie szaf serwerowych za pomocą przewodów szynowych SCP1250A i kaset odpływowych 160 A [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Przykład 1. Zastosowania przewodów szynowych w obiekcie typu Data Center

Klasycznym przykładem zastosowania przewodów szynowych w układzie zasilania gwarantowanego jest serwerownia.

b przewody szynowe w ukladach fot3

Fot. 3. Podłączenie generatora 2000 kVA z szynoprzewodem Impact 3200 A. Wewnątrz głowic przyłączeniowych przewodu szynowego znajdują się izolowane złącza elastyczne wykonane z miedzianej plecionki [źródło: http://www.megabarre.com/]

Przewody szynowe są stosowane do podłączenia generatorów i transformatorów do rozdzielnic głównych oraz jako mosty sprzęgłowe pomiędzy rozdzielnicami. Następnie linie dystrybucyjne zasilają za pomocą kaset odpływowych szafy serwerów.

Zaletą zastosowania przewodów szynowych w takim obiekcie jest możliwość łatwej rozbudowy oraz zwiększania niezawodności zasilania.

Obiekty tego typu są nieraz uruchamiane na zasadzie modułowej. Powstające obiekty mają kilka sal dla serwerów, ale w pierwszym etapie jest uruchamiana np. tylko jedna sala.

Instalacja elektryczna jest także budowana w części do zasilenia tylko jednej sali serwerowni jak na rys. 3. i rys. 4. W miarę potrzeb układ taki można łatwo rozbudować. Na przykład o dodatkowy zespół prądotwórczy układu zasilania awaryjnego i podłączyć go bez przerw w pracy serwerów (fot. 3).

Przykład 2. Zastosowania przewodów szynowych w obiekcie biurowym do sieci gwarantowanej

Innym przykładem zastosowania przewodów szynowych jest układ zasilania gwarantowanego w obiekcie biurowym.

b przewody szynowe w ukladach fot4

Fot. 4. Dwie linie przewodu szynowego MR250 A w szachcie instalacyjnym budynku biurowego Linia pierwsza z lewej stanowi tor gwarantowanego, poprzez kasety odpływowe 160 A zasila rozdzielnice komputerowe RK objęte systemem zasilania gwarantowanego [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

W szachcie instalacyjnym biurowca instaluje się dwie niezależne magistrale szynoprzewodowe, z których jedna jest zasilana z rozdzielnicy głównej, a druga linia z rozdzielnicy napięcia gwarantowanego.

Przykładową realizację takiego układu przedstawia fot. 4

Jedna z linii zasila główne rozdzielnice piętrowe xxRG, a druga linia przewodu szynowego zasila rozdzielnice komputerowe xxRK. Dzięki zastosowaniu przewodu szynowego w układzie rozdzielnicy rozproszonej mamy dostęp do pełnej mocy zasilacza UPS na każdym piętrze budynku. Możliwe jest w takiej sytuacji zaprojektowanie i zbudowanie efektywnej instalacji bez dokładnej wiedzy o układzie wszystkich odbiorników. Przykładowy układ zasilania instalacji elektrycznej w obiekcie biurowym przedstawiono na rys. 5. i rys. 6.

b przewody szynowe w ukladach rys5

Rys. 5. Schemat zasilania w obiekcie biurowym. Zasilanie gwarantowane realizowane jest przez magistralę przewodu szynowego 630 A i kasety odpływowe 32 A. Linia przewodu szynowego zasilana jest z rozdzielnicy odbiorów gwarantowanych RGG. Rozdzielnica RGG z kolei poprzez rozdzielnicę odbiorów pożarowych RPoż i jej układ SZR może być zasilona z transformatorów TR1, TR2 lub generatora Gen. [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego

b przewody szynowe w ukladach rys6

Rys. 6. Ustawienie urządzeń w stacji budynku biurowego przedstawionej na schemacie pokazanym na rysunku 5. [źródło: materiały szkoleniowe firmy Legrand]

Podstawowe zalety:

 • Kompaktowa i zwarta budowa przewodów szynowych.
 • Mniejsza przestrzeń na instalacje w porównaniu z trasami kablowymi.
 • Przejrzysty i czytelny układ zasilania.
 • Realizowanie funkcji przesyłowej i rozdzielczej.
 • Łatwa rozbudowa głównych linii przewodów szynowych. Przez zastosowanie systemowych trójników istnieje możliwość rozbudowy bez modyfikacji istniejących części instalacji.
 • Mobilność kaset odpływowych, które mogą być przekładane w inne miejsca instalacji, gdzie dostępne są wolne gniazda odpływowe. Zasilenie nowych odbiorników wymaga tylko dołożenia dodatkowej kasety odpływowej.
 • Niski poziom emisji zakłóceń elektromagnetycznych.
 • Stopień odporności mechanicznej obudowy IK10.
 • Standardowy stopień ochrony IP55, a w razie potrzeb nawet do IP68.
 • Możliwość zaprojektowania i zbudowania linii dystrybucyjnej bez dokładnego rozmieszczenia odbiorników.
 • Parametry elektryczne odporności zwarciowej podane w danych katalogowych.

Wady:

 • Konieczność dokładnego określenia urządzeń i ich ustawienia na etapie projektowania mostów szynowych pomiędzy: transformatorami i rozdzielnicami; generatorami i rozdzielnicami lub pomiędzy rozdzielnicami.
 • Konieczność dobrania elementów składowych przewodów szynowych przed ich produkcją. W przypadku zastosowania tras kablowych nie ma potrzeby dokładnego dobierania wszystkich zmian kierunków, obniżeń itp.
 • Brak możliwości modyfikacji elementów przewodu szynowego, np. skrócenie.
 • Awaria jednego elementu w linii szynoprzewodowej może doprowadzić do braku zasilania wszystkich odbiorników przyłączonych do tej linii. Czas dostawy nowego elementu wynosi około 1 tygodnia.

Literatura

 1. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wydanie IV, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2010.
 2. PN-EN 60439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące przewodów szynowych.
 3. PN-EN 61439-6 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 6: Systemy przewodów szynowych.
 4. Szynoprzewody i transformatory Zucchini – katalog generalny.
 5. Materiały szkoleniowe firmy Legrand.
 6. Catalogue 08/09 Zucchini High Power SCP-HR-EdM.
 7. Technical Guide 2011 SCP Super Compact Busbars up to 5000 A.
 8. Sivacon 8PS Szynoprzewody CD, BD1, BD2 do 1250A Siemens. Katalog LV70PL 2007.
 9. Simens Podręcznik projektanta 11/2008 Projektowanie z wykorzystaniem Sivacon 8PS Systemy przewodów szynowych do 6300 A.
 10. http://www.megabarre.com/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość...

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość zasilania jest priorytetem.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.