elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Możliwości oszczędności kosztów dla przedsiębiorstwa przemysłowego na podstawie analizy faktur zakupowych za media energetyczne

Opportunities to energy cost savings for industrial companies resulting from analysis of energy invoices

W artykule przedstawiono możliwości oszczędności kosztów wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne. Efektem takich analiz jest nie tylko weryfikacja poprawności ich wystawienia, ale też doboru mocy umownej. Więcej w tekście.

W artykule przedstawiono możliwości oszczędności kosztów wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne. Efektem takich analiz jest nie tylko weryfikacja poprawności ich wystawienia, ale też doboru mocy umownej. Więcej w tekście.

Analiza
kosztów zakupowych w dużym przedsiębiorstwie należy zwykle do obowiązków
pracowników zakładu związanych z zapewnieniem zasilania (energetyków),
utrzymaniem ruchu lub innych wyznaczonych osób. Taka analiza powinna być
wykonywana co najmniej pod kątem weryfikacji poprawności wyznaczenia kwoty
faktury do zapłaty. Wymaga to wiedzy o strukturze i sposobie
naliczania kosztów, a nawet znajomości i prawidłowej interpretacji
umów na sprzedaż i usługi dystrybucji energii.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

W artykule:

• Poprawność wystawienia faktur
• Dodatkowe wyniki analizy faktur
• Przykłady

Streszczenie

W artykule przedstawiono możliwości oszczędności kosztów wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne, gdzie efektem takich analiz jest nie tylko weryfikacja poprawności ich wystawienia, ale również weryfikacja doboru mocy umownej, wykonanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa czy analiza dobranej taryfy. Omówiono również uzupełnienie analizy o poszukiwanie alternatywnych sprzedawców energii, zweryfikowanie możliwości zastosowania wysokosprawnej kogeneracji czy wyznaczenie wskaźników energochłonności produkcji. Na zakończenie przedstawiono przykłady wyników z analizy faktur.

Abstract

Opportunities to energy cost savings resulting from analysis of energy invoices are presented. Not only correctness of invoices is verified but also validation of contractual power, calculations of energy balance of a acompany as well as best energy tariff selection are performed. Elementary analysis may be supplemented with consideration of alternative energy sellers and also of highly efficient cogeneration. Energy consumption relative to production (energy efficiency indicators) may be calculated and assessed. In the paper there are also given clear examples of energy invoices analysis results.

Oszczędność kosztów energii w dużym przedsiębiorstwie może być uzyskiwana na dwa zasadnicze sposoby:

 • ograniczenie zużycia energii przy tym samym lub lepszym efekcie użytecznym,
 • ograniczenie składników kosztów zakupu energii niezależnych od ilości zużytej energii (np. koszty mocy umownej, zmiany cen jednostkowych zależne od przyjętej taryfy zakupowej energii lub od wybranego sprzedawcy energii), przy czym wśród tych działań przydatne są następujące działania analityczne:
 • pełna analiza faktur zakupowych za media energetyczne,
 • optymalizacja (dobór) mocy umownej przyłączy energetycznych.

Ponadto, mając na uwadze względy ekonomiczne działalności przedsiębiorstw przemysłowych wykorzystujących media energetyczne, jak również dobro środowiska naturalnego człowieka związane ze zużyciem paliw pierwotnych, a tym samym emisją zanieczyszczeń do atmosfery, należy dołożyć wszelkich starań, aby w przedsiębiorstwach przemysłowych optymalnie zużywać energię elektryczną, ciepło sieciowe, gaz ziemny czy inne rodzaje paliw.

Analiza faktur zakupowych za media energetyczne powinna pomóc w osiągnięciu tych celów, zarówno z punktu widzenia dbałości o niskie koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego, jak i ochrony środowiska naturalnego.

Artykuł ma na celu zaprezentowanie możliwości oszczędności kosztów zakupu energii oraz innych korzyści wynikających z analizy faktur zakupowych za media energetyczne.

Analiza faktur dotyczy głównie mediów energetycznych sieciowych (energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła sieciowego), gdzie poza kosztami samej energii wynikającymi z ceny za jednostkę energii (lub ilości jej nośnika) i ilości zakupywanej energii (lub ilości nośnika), koszty zakupu mediów energetycznych obejmują również opłaty za usługi dystrybucji sieciowej tych mediów, a w szczególności za moc umowną.

Możliwe działania, jakie można podjąć na podstawie wniosków wynikających z analizy faktur, są w większości działaniami bezinwestycyjnymi (zmiana mocy umownej, zmiana taryfy), które nie wpływają na zużycie energii. Jednak mogą to być również przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i bezinwestycyjne, służące zmniejszeniu zużycia energii.

Poprawność wystawienia faktur

Pierwszym krokiem w analizie faktur za media energetyczne jest sprawdzenie poprawności ich wystawienia, czyli weryfikacja poprawności wyznaczenia kwot opłat za poszczególne usługi na podstawie wskazań liczników oraz postanowień taryf i umów.

Najbardziej skomplikowaną jest analiza faktur za energię elektryczną (faktury za energię i faktury za usługi dystrybucji), gdzie poszczególne liczniki, takie jak wskaźnik mocy, licznik energii czynnej i licznik energii biernej, podają wskazania, na podstawie których obliczane są następujące składniki kosztu tych faktur:

 • opłata za energię czynną obliczana na podstawie ceny energii,
 • opłata sieciowa zmienna za przesył energii,
 • opłata jakościowa,
 • opłata OZE (od 2016 r. na podstawie [5]),
 • opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej,
 • opłata za energię bierną pojemnościową,
 • opłata przejściowa,
 • opłata sieciowa stała za moc umowną oraz ewentualna opłata za jej przekroczenie,
 • abonament i opłata handlowa,
 • inne ewentualne doliczenia lub odliczenia.

Poszczególne opłaty obliczane są na podstawie ilości energii czynnej, ilości energii biernej oraz mocy pobranej (maksymalnego zaistniałego zapotrzebowania na moc, tzw. mocy osiągniętej, wykonanej).

Od 1 października 2020 r. nowym składnikiem opłat będzie tzw. opłata mocowa obliczana na podstawie ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby [6].

Analiza poprawności wystawienia faktur za media energetyczne stanowi w zasadzie obowiązek podmiotu zakupującego energię, najczęściej odbiorcy energii. Obowiązek ten może zostać przekazany podmiotom zewnętrznym wykonującym takie weryfikacje zawodowo.

Sprawdzenie poprawności faktur jest istotne ze względu na kwoty faktur w skali miesięcznej. Nawet pozornie niewielki, jednorazowy błąd obliczeniowy może spowodować duży błąd w wyznaczeniu kwoty do zapłaty, co przedstawiono w jednym z przykładów podanych w dalszej części artykułu.

Ocena poprawności wystawienia faktur może zatem spowodować znalezienie oszczędności kosztów wynikających z wadliwego ich wystawienia.

Dodatkowe wyniki analizy faktur

Bilans energii na podstawie faktur

Bilans energii jest to określenie ilości energii finalnej dostarczanej z zewnątrz do obiektów przedsiębiorstwa i przez nie zużywanej. Ilość energii zużywanej może nieco różnić się od ilości energii dostarczanej od dostawców energii, jeżeli w danych obiektach użytkowane są urządzenia odnawialnych źródeł energii (OZE) lub inne źródła energii użytkowej, np. panele fotowoltaiczne, agregaty prądotwórcze czy agregaty kogeneracyjne, lub gdy stosowane są magazyny energii.

Zasadniczo jednak bilans energii zużywanej przez przedsiębiorstwo powinien opierać się głównie na łącznej ilości energii kupowanej od dostawców energii. Faktury zakupowe za media energetyczne są podstawowym i pewnym źródłem informacji o zużyciu energii przez przedsiębiorstwo i jej kosztach.

Analiza faktur pozwala na określenie struktury zużycia energii:

w rozbiciu na media energetyczne (energia elektryczna, gaz ziemny, ciepło sieciowe, inne),

w rozbiciu na przyłącza energetyczne (w zależności od struktury zasilania, np. w rozbiciu na zasilane budynki lub np. w rozbiciu na przeznaczenie energii produkcja/ogrzewanie),

w rozbiciu na strefy doby (dotyczy tylko wybranych przypadków przyłączy elektroenergetycznych).

Ponadto, w przypadkach braku podliczników lub analizatorów energii, na podstawie bilansu energii oraz znajomości odbiorników energii i sposobu ich użytkowania, można wstępnie i szacunkowo (obliczeniowo) przyporządkować zużycie energii do poszczególnych obszarów (np. dla oświetlenia, sprężonego powietrza, produkcji, klimatyzacji) w celu określenia, które z nich mają znaczny udział w całościowym zużyciu energii i całościowych kosztach, a zatem tych, w których można poszukiwać dużego potencjału poprawy stanu obecnego.

Sporządzony przy analizie faktur bilans energii pozwala zatem na ogólne zarządzanie zużyciem energii w celu poszukiwania obiektów lub obszarów, w których możliwe są największe oszczędności, szczególnie w przypadku braku podliczników lub analizatorów energii.

Ocena zapotrzebowania na moc przyłączy

Na podstawie faktur można dokonać oceny mocy pobranej (czyli zapotrzebowania na moc, mocy osiągniętej, wykonanej) poszczególnych przyłączy elektroenergetycznych, gazowych i ciepła sieciowego dla porównania z:

mocą umowną w celu oceny, czy nie występują nadmierne koszty mocy umownej,

mocą przyłączeniową w celu oceny zapasu mocy przyłącza w kontekście zwykle rosnącego zapotrzebowania na moc wynikającego z rosnącej wielkości (skali) produkcji,

średniomiesięczną mocą obliczoną na podstawie miesięcznego zapotrzebowania na energię w celu oceny nierównomierności poboru energii.

Ocena zapotrzebowania na moc może zatem doprowadzić do oszczędności kosztów mocy umownej oraz wpłynąć na ocenę sposobu zasilania obiektu i określenie dalszych działań związanych z utrzymaniem ruchu w tym kontekście (np. potrzeba doraźnych pomiarów obciążenia elektroenergetycznego).

Struktura kosztów zakupowych

Analiza faktur pozwala na analizę całkowitych kosztów zakupu energii w rozbiciu na koszty energii, koszty stałe i zmienne dystrybucji oraz inne koszty. Przykładową strukturę kosztów przedstawiono na rys. 1. Taka analiza pozwala na określenie, czy któryś ze składników kosztów (np. koszt mocy umownej) nie jest zbyt wysoki w stosunku do pozostałych.

b mozliwosci oszczednosci

Rys. 1. Przykładowa struktura kosztów za energię elektryczną; rys. A. Zmuda, W.Rachtan

Analiza dobranej taryfy

W ramach analizy faktur przeprowadza się analizę racjonalności wyboru innej taryfy, o ile możliwe są różne taryfy do wyboru w danym przypadku. Analizuje się także wartości wskaźników decydujących o klasyfikacji danego przyłącza energetycznego do danej taryfy, co przedstawiono w jednym z przykładów podanych w dalszej części artykułu. W wybranych przypadkach możliwe są w tym zakresie duże oszczędności kosztów zakupowych.

Wybór sprzedawców energii

Na podstawie przepisów Prawa energetycznego [7] od roku 2007 możliwy jest wybór sprzedawcy energii. Z tego względu, w ramach dodatkowych działań przy wykonywaniu analizy faktur, możliwe jest przeprowadzenie badania rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszego sprzedawcy energii.

Wpływ ten dotyczy tylko ceny energii [PLN/MWh], a zatem tylko części wszystkich składników kosztów mediów energetycznych sieciowych – kosztu energii [PLN]. Koszty energii w całościowym koszcie zakupu energii wynoszą zwykle istotnie powyżej 50%. Zatem wpływ wyboru sprzedawcy i oferowanych przez niego cen energii na całościowy koszt zakupu energii jest znaczny.

Zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji

Dla zakładów przemysłowych, dla których podstawowe zapotrzebowanie na moc elektryczną i na moc grzewczą wynosi po kilkaset kW lub więcej, korzystne może być zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Pozwala to na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci (uniknięcie kosztów energii wraz z kosztami dystrybucji), a także zmniejszenie zapotrzebowania na nośnik energii zapewniający ciepło grzewcze. Dodatkowa ilość paliwa przeznaczonego do kogeneracji byłaby wykorzystana bardzo efektywnie, zgodnie z ideą jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła użytkowego przy wykorzystaniu agregatów kogeneracyjnych z silnikami tłokowymi, mikroturbinami [1, 3] czy silnikami Stirlinga [4].

Dzięki analizie faktur można wstępnie i szacunkowo wykazać opłacalność takiego rozwiązania. Zastosowanie kogeneracji wymaga jednak przeprowadzenia znacznie głębszych analiz wykraczających poza działania związane z samą analizą faktur, zwłaszcza że jest to przedsięwzięcie wymagające stosunkowo wysokich kosztów inwestycyjnych oraz bardzo często wymagające przeprojektowania różnych instalacji zakładu [2].

Tym niemniej w wybranych przypadkach inwestycja w kogenerację jest szansą na przebudowę struktury kosztów zakupu energii przy znaczącym zmniejszeniu łącznych kosztów zakupu wszystkich nośników energii.

Określenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego

Na podstawie danych z faktur, w połączeniu z danymi o wielkości (skali) produkcji, możliwe jest dodatkowo określenie energochłonności produkcji wyrażonej np. w MWh/szt. produktu, MWh/kg produktu, MWh/roboczogodzinę lub w innych tego typu wskaźnikach, w rozbiciu miesięcznym lub innym odpowiednio do okresu rozliczeniowego.

Dane te mogą pozwolić na ocenę trendu zmienności w czasie przyjętych w przedsiębiorstwie wskaźników energochłonności produkcji. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem oczekuje się spadku energochłonności, czyli wzrostu efektywności energetycznej. Takie oczekiwanie występuje szczególnie w przypadku rosnącej wielkości (skali) produkcji. Wynika to z tego, że przy rosnącej wielkości (skali) produkcji koszty stałe niezależne od wielkości (skali) produkcji (np. koszt oświetlenia czy koszty ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń biurowych) mają zmniejszający się udział w całościowym zużyciu energii. Analiza trendu zmienności wskaźników energochłonności produkcji pozwala zatem na zweryfikowanie, czy następuje oczekiwana poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie.

Wskaźniki energochłonności produkcji są często wyznaczane i wykorzystywane przez duże zakłady przemysłowe przemysłu ciężkiego. Dla tego typu przedsiębiorstw zwykle znane są typowe (referencyjne) wartości wskaźników energochłonności, co pozwala na ocenę, czy dany przypadek zakładu przemysłowego jest mało-, średnio- czy wysokoenergochłonny w porównaniu z innymi tego typu zakładami w skali europejskiej lub światowej.

Przykłady

Poniżej zaprezentowane przykłady odnoszą się do rzeczywistych przypadków, jakie miały miejsce podczas prowadzonych audytów energetycznych. Jednak celowo nie podano szczegółów mogących pozwolić na identyfikację odbiorców energii czy sprzedawców energii lub usług dystrybucji.

Przykład 1.

W przedsiębiorstwie przemysłowym „X” dla jednego z przyłączy gazu ziemnego sieciowego w odniesieniu do jednego miesiąca w roku dostawca usług dystrybucji przy obliczaniu opłaty za przekroczenie mocy umownej omyłkowo przemnożył dwukrotnie (a nie jednokrotnie, jak powinien) wartości dotyczące przekroczenia mocy przez opłatę sieciową stałą wyrażoną w PLN/[(kWh/h)∙h].

Powstała w ten sposób różnica pomiędzy opłatą z faktury a opłatą należną w wysokości około kilkunastu tysięcy PLN netto, w tym przypadku na korzyść przedsiębiorstwa, jednak taki błąd obliczeniowy mógł być popełniony również w drugą stronę, czyli na niekorzyść tego przedsiębiorstwa. Przypadek ten wskazuje na konieczność kontrolowania faktur po obu stronach transakcji.

Przykład 2.

W zakładzie przemysłowym „Y” w ramach przyłączy produkcyjnych zużywano duże ilości gazu ziemnego, kwalifikując przyłącze do takiej taryfy operatora sieci dystrybucyjnej (OSD), w której decydująca o cenie paliwa gazowego i opłaty sieciowej zmiennej była wartość tzw. „wskaźnika nierównomierności poboru [c]”.

W takim przypadku analiza faktur pozwala określić, czy aktualna wartość wskaźnika „c” jest bliska wartości granicznej cgr = 0,571 określonej w taryfie OSD.

W wyniku analizy może się okazać, że 1% lub 2% obniżenie mocy umownej może znacznie zwiększyć prawdopodobieństwo zakwalifikowania odbiorcy do korzystniejszej grupy taryfowej względem wartości wskaźnika „c”. Istotne jest również w tym przypadku prowadzenie ciągłej analizy aktualnej wartości wskaźnika „c”, ze względu na to, że w skrajnym przypadku nieznaczne zwiększenie zużycia gazu w miesiącu poprzedzającym koniec roku rozliczeniowego może zaowocować przekroczeniem wartości granicznej cgr, a w konsekwencji zmniejszeniem kosztu zakupu w następnym roku rozliczeniowym o około 4% dla całego wolumenu zakupywanego gazu (w tym przypadku kilkaset tysięcy PLN w skali roku).

Podsumowanie

Przedstawione przykłady pokazują, że odpowiednio prowadzona analiza faktur zakupowych za media energetyczne może przyczynić się m.in. do zmniejszenia kosztów zakupu tych mediów. Ponadto dzięki prowadzonym na bieżąco analizom możliwe jest:

 • dokonanie oceny poprawności wystawienia faktur,
 • sporządzenie bilansu energii zużywanej przez przedsiębiorstwo,
 • dokonanie oceny zapotrzebowania na moc poszczególnych przyłączy elektroenergetycznych, gazowych i ciepła sieciowego,
 • dokonanie oceny struktury kosztów zakupu energii w rozbiciu na koszty energii, koszty stałe i zmienne dystrybucji oraz inne koszty,
 • dokonanie oceny racjonalności wyboru innej taryfy czy wyboru innych dostawców energii,

jak również dokonanie oceny zastosowania w przedsiębiorstwie wysokosprawnej kogeneracji czy określenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Wszystkie te działania mogą doprowadzić do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również zmniejszenia zużycia mediów energetycznych przez przedsiębiorstwo, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego.

Literatura

 1. L. Malinowski, A. Koniuszy, A. Zmuda, W. Rachtan, Modelowanie matematyczne i badania doświadczalne układu kogeneracyjnego z mikroturbiną gazową. Monografia Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk 2015.
 2. W. Rachtan, A. Zmuda, Charakterystyka technologii mikroturbin pracujących w kogeneracji, „elektro.info” nr 9, wrzesień 2012.
 3. A. Zmuda, W. Rachtan, Systemy kogeneracyjne oparte na mikroturbinach, „elektro.info” nr 7/8, lipiec-sierpień 2012.
 4. A. Zmuda, Aktualny stan rozwoju systemów kogeneracyjnych z silnikami Stirlinga, „elektro.info” nr 6, czerwiec 2011.
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2015 r., poz. 478).
 6. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (DzU z 2018 r., poz. 9).
 7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Charakterystyka technologii mikroturbin pracujących w kogeneracji

Charakterystyka technologii mikroturbin pracujących w kogeneracji Charakterystyka technologii mikroturbin pracujących w kogeneracji

Mikroturbiny sprzedawane jako gotowe agregaty prądotwórcze są godną rozpatrzenia alternatywą dla agregatów opartych na silnikach tłokowych. Ze względu na prostą budowę silnika z jednym ruchomym elementem...

Mikroturbiny sprzedawane jako gotowe agregaty prądotwórcze są godną rozpatrzenia alternatywą dla agregatów opartych na silnikach tłokowych. Ze względu na prostą budowę silnika z jednym ruchomym elementem konstrukcyjnym, potencjalnie przeważają możliwością ciągłej pracy w długim czasie i z długimi okresami międzyserwisowymi. Dzięki zintegrowanym urządzeniom automatycznej regulacji i zabezpieczeń mogą pracować praktycznie bez nadzoru użytkownika.

Systemy kogeneracyjne oparte na mikroturbinach

Systemy kogeneracyjne oparte na mikroturbinach Systemy kogeneracyjne oparte na mikroturbinach

Układy energetyczne mocy mikro pracują zwykle w kogeneracji, tzn. że ciepło odpadowe, które jest nieodłącznym produktem ubocznym wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywane jest do wytwarzania ciepła...

Układy energetyczne mocy mikro pracują zwykle w kogeneracji, tzn. że ciepło odpadowe, które jest nieodłącznym produktem ubocznym wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystywane jest do wytwarzania ciepła użytkowego. Układy te mogą być instalowane w obszarach zurbanizowanych, gdzie istnieje możliwość wykorzystania przez okolicznych odbiorców całego potencjału produkcji ciepła użytkowego.

Aktualny stan rozwoju systemów kogeneracyjnych z silnikami Stirlinga

Aktualny stan rozwoju systemów kogeneracyjnych z silnikami Stirlinga Aktualny stan rozwoju systemów kogeneracyjnych z silnikami Stirlinga

W obecnie eksploatowanych układach kogeneracyjnych w głównej mierze stosowane są silniki spalinowe, mikroturbiny, ogniwa paliwowe oraz silniki Stirlinga. Według raportu PolySMART [2] w najbliższym czasie...

W obecnie eksploatowanych układach kogeneracyjnych w głównej mierze stosowane są silniki spalinowe, mikroturbiny, ogniwa paliwowe oraz silniki Stirlinga. Według raportu PolySMART [2] w najbliższym czasie w mikrokogeneracji dominującą technologią będzie ta oparta na silnikach Stirlinga, szczególnie w zastosowaniach domowych, jak również w przypadku gospodarstw rolnych, z uwagi na możliwość stosowania różnego rodzaju paliw alternatywnych. Tendencja ta jest widoczna w takich krajach, jak Niemcy, Holandia...

news Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych?

Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych? Jak sprzedawać energię z instalacji fotowoltaicznych?

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, system wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020 r. Po tym roku nie wiadomo, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też rynek...

Według Instytutu Energetyki Odnawialnej, system wsparcia dużych farm fotowoltaicznych przewidziany jest w ustawie OZE do 2020 r. Po tym roku nie wiadomo, jak będzie funkcjonował rynek OZE, w tym też rynek fotowoltaiczny. Jednak według prognoz możemy założyć, że na rynku powstanie unikalna możliwość do bezpośredniej sprzedaży energii (bez rządowego wsparcia) – PPA - Power Purchase Agreements z instalacji OZE, w tym też farm PV. Takie podejście do sprzedaży energii będzie korzystne dla wytwórców energii...

GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20

GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20 GZM zamawia energię elektryczną na lata 2019-20

Przetarg na zakup prawie 1 TWh energii elektrycznej w ciągu dwóch lat ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Utworzoną przez nią grupę zakupową tworzy kilkadziesiąt podmiotów, obsługujących...

Przetarg na zakup prawie 1 TWh energii elektrycznej w ciągu dwóch lat ogłosiła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM). Utworzoną przez nią grupę zakupową tworzy kilkadziesiąt podmiotów, obsługujących 307 jednostek, także spoza Metropolii.

Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE

Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE Krajowe regulacje prawne wprowadzające zmiany we wsparciu rozwoju OZE

W artykule oceniono najważniejsze krajowe regulacje prawne pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową.

W artykule oceniono najważniejsze krajowe regulacje prawne pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową.

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski

Bezpieczeństwo energetyczne w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” zdefiniowano jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na...

Bezpieczeństwo energetyczne w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” zdefiniowano jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społecznego”[1].

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce Analiza perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Artykuł jest próbą dokonania analizy perspektyw rozwoju klastrów energetycznych w Polsce.

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju mikroźródeł energii elektrycznej oraz bariery rozwoju prosumeryzmu w Polsce. Przeprowadzono analizę opłacalności mikroźródła prosumenckiego o mocy zainstalowanej...

W artykule przedstawiono perspektywy rozwoju mikroźródeł energii elektrycznej oraz bariery rozwoju prosumeryzmu w Polsce. Przeprowadzono analizę opłacalności mikroźródła prosumenckiego o mocy zainstalowanej 3 kW i sformułowano podsumowujące wnioski.

Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej?

Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej? Energia z OZE w kontekście systemu aukcyjnego – kolejna zmiana ustawy o OZE – czy zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii doczekają się w końcu kompleksowej regulacji prawnej?

Artykuł opisuje obowiązujący system prawny dotyczący energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w szczególności skupiono się na nowym sposobie sprzedaży energii w postaci aukcji. Ponadto w artykule...

Artykuł opisuje obowiązujący system prawny dotyczący energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, w szczególności skupiono się na nowym sposobie sprzedaży energii w postaci aukcji. Ponadto w artykule zawarto informację na temat urządzenia MUPASZ 902E, przeznaczonego do monitorowania OZE.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.) Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych (część 1.)

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system...

Publikacja odwołuje do uwarunkowań gospodarczych wprowadzających na obszarze Polski nową ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dniem 1 stycznia 2016 r. Autorka omawia m.in. system gospodarowania nim pod dotychczasowymi uregulowaniami prawnymi i w świetle wprowadzanych ich zmian.

Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej Techniczne i prawne możliwości przyłączania OZE do sieci elektroenergetycznej

Artykuł przedstawia najważniejsze prawne i techniczne wymagania stawiane instalacjom odnawialnych źródeł energii elektrycznej, zarówno przyłączanych do sieci niskiego, jak i średniego napięcia. Podaje...

Artykuł przedstawia najważniejsze prawne i techniczne wymagania stawiane instalacjom odnawialnych źródeł energii elektrycznej, zarówno przyłączanych do sieci niskiego, jak i średniego napięcia. Podaje również algorytm sprawdzenia możliwości przyłączenia do sieci mikroinstalacji.

Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej

Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej Elektrownie systemowe, OZE, prosumenci i spółdzielnie energetyczne - najbliższa perspektywa krajowej struktury wytwarzania energii elektrycznej

Artykuł kreśli koncepcje odnoszące się do przyszłości struktury sektora wytwarzania krajowej energetyki, sygnalizuje przy tym potrzebę popularyzacji tworzenia spółdzielni energetycznych w kontekście wyzwań...

Artykuł kreśli koncepcje odnoszące się do przyszłości struktury sektora wytwarzania krajowej energetyki, sygnalizuje przy tym potrzebę popularyzacji tworzenia spółdzielni energetycznych w kontekście wyzwań europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej.

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.) Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny....

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny. Artykuł zawiera ocenę efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiorkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r.

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid? Czy przemysł jest gotowy do korzystania z możliwości Smart Grid?

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych...

Coraz częściej czyta się o realizacji w Polsce projektów polegających na instalacji automatycznego systemu zbierania danych pomiarowych z liczników energii elektrycznej i ciepła oraz wprowadzania dodatkowych elementów dwustronnej komunikacji z odbiorcą energii, a nawet sterowania urządzeniami u odbiorcy, potocznie określanych jako Smart Grid. Jeden z takich projektów został zgłoszony w styczniu br. do konkursu w Programie Priorytetowym Inteligentne Sieci Energetyczne, uruchomionym w Narodowym Funduszu...

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które...

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które można zdefiniować następująco: „Smart grid – inteligentne systemy elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych...

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne....

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1) Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Awaryjność transformatorów SN/nn

Awaryjność transformatorów SN/nn Awaryjność transformatorów SN/nn

W artykule przedstawiono ocenę awaryjności transformatorów SN/nn pracujących w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Przeprowadzono analizę przyczyn awarii, miejsc uszkodzeń w transformatorze oraz wpływu...

W artykule przedstawiono ocenę awaryjności transformatorów SN/nn pracujących w sieciach rozdzielczych średnich napięć. Przeprowadzono analizę przyczyn awarii, miejsc uszkodzeń w transformatorze oraz wpływu sezonowej zmienności warunków pogodowych na liczbę uszkodzeń.

sdf

sdf sdf

sdf

sdf

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.