elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Economic aspects of electricity generation in prosumer installations

Sektor energetyczny zdaje sobie sprawę z ogromnych korzyści, jakie dają sieci inteligentne w zarządzaniu siecią z wieloma niestabilnymi mikroźródłami. Stąd w swoich planach inwestycyjnych kładzie niemałe nakłady inwestycyjne.

Powstała kilkadziesiąt lat temu scentralizowana koncepcja działania elektroenergetyki bazowała na wytwarzaniu energii elektrycznej przez centralne źródła i jednokierunkowym przesyle energii do odbiorców.

Zobacz także

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny....

Zagospodarowanie odpadów stało się nakazem naszych czasów. Ta idea spowodowała, że rynek energii wzbogacony został o nową dziedzinę: elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i zużyty sprzęt elektroniczny. Artykuł zawiera ocenę efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiorkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r.

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Obecnie obserwuje się radykalne zmiany w koncepcji funkcjonowania systemu elektroenergetycznego spowodowane głównie przez wprowadzanie rozproszonych źródeł energii wymuszających dwukierunkowy przepływ energii, aktywny udział odbiorców energii oraz coraz większy stopień sterowalności i obserwowalności systemu elektroenergetycznego.

W różnych dziedzinach gospodarki światowej pojawiły się nowe tendencje angażujące konsumentów w procesy produkcyjne. W ten sposób powstały nowe pojęcia: prosumeryzm, presumpcja, prosument.

Prosumeryzm – polega wg [1] na wspólnym udziale producentów i konsumentów w tworzeniu produktów i usług, w wyniku czego powstają społeczności o wspólnych zainteresowaniach, pracujące razem nad nowymi rozwiązaniami.

Prosument energetyczny – to według [2] aktywny klient, który dynamicznie działa na rynku energii, współuczestnicząc w wytwarzaniu energii elektrycznej z innymi, często wielkoskalowymi wytwórcami poprzez:

 • produkcję energii elektrycznej na własne potrzeby, oddając ewentualne nadwyżki do operatora sieci dystrybucyjnej,
 • kupno paliwa i energii od tradycyjnych dostawców,
 • wchodzenie z dostawcami w aktywne relacje kupna-sprzedaży poprzez produkcję energii w technologiach opartych na odnawialnych źródłach energii i odsprzedaż jej nadwyżek, sprzedaż usług systemowych, np. redukując pobór mocy w przypadku wystąpienia jej braków w systemie,
 • wyposażanie się w zasobnikowe technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii, zapewniające mu rezerwowe zasilanie w energię w przypadku awarii sieciowych.

Prosumpcja – wg [1] wyraża się w:

 • utracie przez firmy kontroli nad produktami, tzn. konsumenci modyfikują produkty zgodnie z własnymi pomysłami;
 • udostępnianiu klientom odpowiednich narzędzi i materiałów;
 • partnerstwie – klienci stają się partnerami producentów;
 • dzieleniu się zyskami, czyli prosumenci chcą mieć udział w korzyściach wynikających z ich zaangażowania.

Na świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Na pierwszy plan wysuwają się prosumenci z ich indywidualnie budowanym bezpieczeństwem energetycznym. Główne cele wprowadzania prosumentów energetycznych w Polsce można sformułować według [3] następująco:

1. Dostosowanie się polskiej elektroenergetyki do światowych trendów, czyli:

 • odwrót od wytwarzania w źródłach wielkoskalowych na rzecz energetyki rozproszonej,
 • inwestowanie w źródła wytwórcze z własnego kapitału odbiorcy uzupełnionego dodatkowym wsparciem, np. preferencyjnymi kredytami, dotacjami itp.

2. Konieczne przejście do nowego etapu rozwoju energetyki w Polsce wymagane przez:

 • potrzeby wykorzystania unikatowych polskich zasobów, np. rolnictwa energetycznego,
 • realną szansę na rozwiązanie polskich problemów stojących przed elektroenergetyką.

Poważną korzyścią z wprowadzania mikroźródeł opartych na odnawialnych źródłach energii, o której należy wspomnieć, jest ograniczenie emisji CO2 przy wytwarzaniu energii elektrycznej. Działanie to pozwoli wywiązać się z zobowiązań Polski dotyczących ochrony klimatu.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną spodziewaną korzyść z rozwoju prosumeryzmu, a mianowicie na spodziewane obniżenie strat energii w sieciach elektroenergetycznych. Obniżenie strat przyczyni się do wywiązania się z zobowiązań (wynikających z zapisów ustawy o efektywności energetycznej) do obniżenia zużycia energii w liniach i transformatorach.

Prosumenci energetyczni w ustawie o odnawialnych źródłach energii [4]

Ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadziła zapisy regulujące sprawy instalowania i wykorzystania mikroźródeł prosumenckich oraz zasady sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej. Poniżej wymieniono niektóre z nich w skróconej formie.

Rozdział 2 art. 4.

1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej.

2. Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroźródłach nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Rozdział 2 art. 6.

1. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego przekazuje Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej „Prezesem URE”, informacje o:

1) wytwórcach energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,

2) lokalizacji, rodzaju i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji przyłączonych do jego sieci.

Rozdział 4.

10. Sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej z nowo budowanych instalacji odnawialnego źródła energii, od wytwórcy energii z mikroinstalacji do mocy do 3 kW włącznie po określonej stałej cenie jednostkowej, która w przypadku następujących rodzajów instalacji odnawialnych źródeł energii wynosi odpowiednio:

1) hydroenergia – 0,75 zł za 1 kWh;

2) energia wiatru na lądzie – 0,75 zł za 1 kWh;

3) energia promieniowania słonecznego – 0,75 zł za 1 kWh.

11. Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnego źródła energii przez okres kolejnych 15 lat, liczony od dnia oddania do użytkowania tej instalacji. W tym samym okresie sprzedawcy zobowiązanemu przysługuje prawo do pokrycia wynikłych z tego tytułu strat.

12. Ceny zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy do 3 kW, o których mowa powyżej, obowiązują do momentu, gdy łączna moc oddawanych do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW lub do zmiany ich wysokości rozporządzeniem właściwego do spraw gospodarki.

14. Rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, między wytwórcą energii elektrycznej a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej, zgodnej z ustawą Prawo energetyczne. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Perspektywy rozwoju mikroźródeł energii elektrycznej

Do najpopularniejszych mikroźródeł stosowanych w Polsce można zaliczyć ogniwa fotowoltaiczne i mikrowiatraki.

Czy można z satysfakcjonującą dokładnością prognozować ich rozwój?

Z różnych przyczyn jest to mało realne. Pomimo to wykonywanych jest wiele prac określających przewidywaną liczbę, moc i produkcję energii mikroźródeł bazujących nie tylko na obserwacjach krajowych, ale – przede wszystkim – na międzynarodowych.

Przodującym krajem europejskim z dużym nasyceniem prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroźródłach są Niemcy.

W Polsce rozwój prosumeryzmu jest wolniejszy. Mimo to w ciągu ostatnich 10 lat własny kapitał w mikroźródła zainwestowało ok. 230 tys. odbiorców energii, inicjując tym samym rozwój energetyki prosumenckiej i obywatelskiej w naszym kraju [6].

Według danych zaprezentowanych w [6] Polsce przewiduje się w perspektywie najbliższych dziesięciu lat:

 • liczbę mikroźródeł: w roku 2020 – rzędu 450 tys. sztuk, w roku 2025 – rzędu 1900 tys. sztuk,
 • moc zainstalowaną w roku 2020 – 1 900 MW,
 • produkcję energii elektrycznej w roku 2020 – 2900 GWh.

Wykorzystując dane – zacytowane powyżej – można jednoznacznie określić średni planowany stopień wykorzystania mocy zainstalowanej mikroźródeł U ≈ 17,5%.

Nietrudno zauważyć, że wartość stopnia U jest bardzo niska. Wynika to z dużej niestabilności pracy przede wszystkim ogniw fotowoltaicznych i mikrowiatraków. Należy podkreślić, że źródła fotowoltaiczne pracują przy mniejszym stopniu wykorzystania niż mikrowiatraki.

Dynamiczny rozwój energetyki prosumenckiej opartej na mikroźródłach OZE jest możliwy dzięki opracowaniu i wdrażaniu na coraz większą skalę, technologii sieci inteligentnych i magazynów energii.

Sektor energetyczny zdaje sobie sprawę z ogromnych korzyści, jakie dają sieci inteligentne w zarządzaniu siecią z wieloma niestabilnymi mikroźródłami. Stąd przeznacza w swoich planach inwestycyjnych niemałe nakłady inwestycyjne na wprowadzanie ich do eksploatacji. Inaczej kształtują się możliwości wykorzystania magazynów energii. Instalacje magazynów zwiększają znacząco nakłady inwestycyjne wydatkowane przez prosumentów.

Bariery rozwoju prosumeryzmu w Polsce

Radykalne zmiany w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego spowodowały pewne perturbacje z wprowadzaniem „nowości”, w tym z dynamicznym instalowaniem mikroźródeł rozproszonych. Mogą zatem występować określone bariery zmniejszające teoretyczne możliwości rozwoju tych źródeł.

Bariery mogą wynikać z ograniczeń w działalności przedsiębiorstw energetycznych, wrażliwości środowiskowych lub z określonych wymagań prosumenta.

Do pierwszej grupy można zaliczyć przede wszystkim problemy z niestabilnością mikroźródeł opartych na odnawialnych źródłach energii. Energetyczne przedsiębiorstwa sieciowe coraz lepiej funkcjonują przy wymuszeniach tzw. „chimernych” wytwórców, ale dopiero zmodernizowanie istniejącej (często zamortyzowanej) sieci i przejście z poziomu tradycyjnej sieci na wyższy poziom sieci inteligentnej pozwoli na optymalne wykorzystanie źródeł prosumenckich.

Problem, który może wystąpić po zainstalowaniu większej liczby mikroźródeł, to możliwość przeciążenia linii elektroenergetycznych. Współczynnik jednoczesności u odbiorców rozproszonych jest niewysoki. Jednoczesna praca mikroźródeł (np. w dolinie nocnej) może wywołać przepływy mocy do sieci przekraczającej dopuszczalne obciążalności.

Prosument musi liczyć się z wrażliwością gospodarstw domowych sąsiadujących z miejscem zainstalowania mikroźródeł. W tym zakresie najmniej uciążliwe wydają się panele fotowoltaiczne.

b aspekty ekonomiczne rys01

Rys. 1. Preferencje Polaków do inwestowania w mikroinstalacje OZE w zależności od okresu zwrotu nakładów. Źródło: badanie TNS; rys. E. Niewiedział

Najpoważniejszą barierą w przekształcaniu się odbiorcy energii elektrycznej w prosumenta jest nakład inwestycyjny na instalację mikroźródła w powiązaniu z możliwościami wykorzystania mocy zainstalowanej.

Na rys. 1. przedstawiono bardzo charakterystyczne zestawienie preferencji Polaków do inwestowania w mikroźródła wykorzystujące odnawialne źródła energii w zależności od okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych (39% ankietowanych w odpowiedzi na zadane pytanie nie wyraziło zdania) [6].

Z przedstawionego diagramu wyraźnie widać, że prywatni odbiorcy (np. gospodarstwa domowe) nie są skłonni do inwestowania własnego kapitału w przedsięwzięcia, które będą opłacalne dopiero po długim bądź bardzo długim czasie.

Amerykańskie badania ankietowe pokazały podobną prawidłowość – czyli niepodejmowanie decyzji inwestycyjnych przez drobnych odbiorców w przypadku, gdy okres zwrotu nakładów nie przekracza 2 lub najwyżej 3 lat [5].

Dla zwiększenia liczby odbiorców chętnych do zainteresowania się działalnością prosumencką wprowadza się różnego rodzaju zachęty, np. dotacje, kredyty niskooprocentowane, które skracają okres zwrotu nakładów. Odbiorca musi być pewny, że podjęcie decyzji o zainwestowaniu własnego kapitału będzie dla niego opłacalne. W związku z tym w dalszej części artykułu przedstawiono wyniki badań efektywności ekonomicznej (inaczej opłacalności) mikroźródła.

Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” [6] przewiduje:

 • finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
  - źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o cieplnej mocy zainstalowanej do 300 kWt,
  - systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 • beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 • zasady finansowania:
  - pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
  - dotacja w wysokości do 40% na: systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrogeneracja – urządzenia o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe (po 2016 r. do 30%),
 • wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, potwierdzona dokumentami określonymi w wymaganiach technicznych oraz gwarancja producentów głównych elementów urządzeń na okres nie krótszy niż 5 lat od daty uruchomienia instalacji.

Metoda badania efektywności energetycznej mikroźródła prosumenckiego

Inwestycje energetyczne, w tym również mikroźródła, zaliczane są do przedsięwzięć z jednej strony kapitałochłonnych, a z drugiej eksploatowane i przynoszące dochód przez długi okres.

Badając ich opłacalność, należy oprzeć się na kryteriach uwzględniających zmianę wartości pieniądza w czasie. Podstawowym kryterium wykorzystującym powyższą zasadę jest kryterium wartości bieżącej netto NPV opisane następującą zależnością:

gdzie:

Wt – wpływy w roku t,

Kt – koszty eksploatacyjnych (bieżące) w roku t,

It – nakłady inwestycyjne w roku t,

p – stopa dyskonta (stopa procentowa),

T – okres analizy.

Warunek opłacalności: NPV ≥ 0.

Spełnienie warunku oznacza, że strumień wpływów jest wyższy od sumy strumienia nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych, czyli analizowane zamierzenie inwestycyjne jest opłacalne dla inwestora przy założonej stopie p w określonym czasie T.

Modyfikując kryterium NPV można uzyskać kryteria pochodne, w tym kryterium zdyskontowanego okresu zwrotu DPP, które pozwala na wyznaczenie okresu gwarantującego opłacalność inwestycji na poziomie przyjętej stopy p.

Warunek opłacalności: DPP ≤ Te,

gdzie:

Te – czas, w którym inwestor oczekuje zwrotu kapitału i nadwyżki zgodnej z wartością stopy p.

Dla umożliwienia porównania wyników obliczeń z okresami zwrotów pokazanych na rys. 1. w badaniach uwzględniono także kryterium zdyskontowanego okresu zwrotu DPP. Założenia przyjęte do obliczeń:

 • strumień wpływów równy sumie:

strumienia wpływów uzyskanych ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii W1_t

strumienia kosztów unikniętych, czyli oszczędności spowodowane brakiem konieczności zakupu energii i uiszczenia opłat przesyłowych na potrzeby własne prosumenta (odbiorcy) W2_t

gdzie:

At – produkcja energii w roku t,

Aodb-t – zużycie energii na potrzeby własne odbiorcy (prosumenta) w roku t,

CA-t – cena sprzedaży energii przez prosumenta w roku t,

Codb-A-t – cena zakupu energii w roku t,

OPzm-t – składnik zmienny stawki sieciowej w roku t,

OPjak-t – opłata jakościowa w roku t.

 • Strumień nakładów inwestycyjnych:

finansowanie wyłącznie z własnego kapitału prosumenta lub współfinansowanie z własnego kapitału prosumenta Iw i kredytu spłacanego w rocznych ratach będących sumą rat kredytowych (RK) i odsetek (ODS).

 • Strumień kosztów eksploatacyjnych:

strumień kosztów eksploatacyjnych wydatkowanych na utrzymanie mikroźródła w trakcie eksploatacji.

Wyniki badań efektywności energetycznej mikroźródła prosumenckiego

Badania przeprowadzono dla dwóch rodzajów mikroźródeł zainstalowanych w gospodarstwie domowym:

 1. ogniwa fotowoltaicznego,
 2. mikrowiatraka,

 przy następujących założeniach:

 • moc zainstalowana Pn = 3 kW,
 • zużycie energii wyprodukowanej przez mikroźródło na potrzeby własne prosumenta 3000 kWh/rok,
 • cena sprzedaży energii oddanej przez prosumenta do sieci zgodna z podaną w ustawie o OZE (tzw. taryfa gwarantowana): CA = 0,75 zł/kWh,
 • ceny energii i stawki opłat przesyłowych dla gospodarstw domowych i rolnych zgodne z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego ENEA Operator,
 • przewidywany średnioroczny przyrost cen energii aCA = 0,01 = 1%,
 • okres eksploatacji mikroźródła T = 15 lat,
 • wartość stopy dyskonta p = 0,05,
 • jednostkowe nakłady inwestycyjne na mikroźródło przyjęto w dwóch wersjach:
  - wersja 1 – nakłady zgodne z [6]:

mikrowiatrak – 9000 zł/kW,ogniwo fotowoltaiczne – 8000 zł/kW,

 • - wersja II – propozycje producentów mikroźródeł:

mikrowiatrak – 10 000 zł/kW,ogniwo fotowoltaiczne – 7000 zł/kW,

 • stopień (U) i roczny czas (Tn) wykorzystania mocy zainstalowanej: - mikrowiatrak U = 20% (Tn = 1752 h/a) i U = 22,5 % (Tn = 1970 h/a),
  - ogniwo fotowoltaiczne U = 11,4% (Tn = 1000 h/a) i 13,7% (Tn = 1200 h/a),
 • udział kredytu UKR w nakładach inwestycyjnych i stopa procentowania pk: - UKR = 0,5 – 0,75 – 0,9,
  - pk = 0,025 – 0,01.

Ponadto wyznaczono dodatkowo okres DPP przy uwzględnieniu dotacji 40% nakładów inwestycyjnych.

Na rys. 2, rys. 3, rys. 4 i rys. 5 zilustrowano wyniki obliczeń, pomijając wartości okresu DPP dla przypadków bez udziału kredytu (KR  = 0).

b aspekty ekonomiczne rys02

Rys. 2. Okres DPP dla ogniwa fotowoltaicznego o nakładach 7000 zł/kW; rys. E. Niewiedział

b aspekty ekonomiczne rys03

Rys. 3. Okres DPP dla ogniwa fotowoltaicznego o nakładach 8000 zł/kW; rys. E. Niewiedział

b aspekty ekonomiczne rys04

Rys. 4. Okres DPP dla mikrowiatraka o nakładach 9000 zł/kW; rys. E. Niewiedział

b aspekty ekonomiczne rys05

Rys. 5. Okres DPP dla mikrowiatraka o nakładach 10 000 zł/kW; rys. E. Niewiedział

Poniżej zestawiono proste okresy zwrotu dla analizowanych mikroźródeł:

 • ogniwo fotowoltaiczne o nakładach 7000 zł/kW
  - przy U = 11,4% T = 8,8 lat,
  - przy U = 13,7% T = 6,7 lat,
 • ogniwo fotowoltaiczne o nakładach 9000 zł/kW
  - przy U = 11,4% T = 10,2 lat,
  - przy U = 13,7% T = 7,7 lat,
 • mikrowiatrak o nakładach 9000 zł/kW
  - przy U = 20,0% T = 5,2 lat,
  - przy U = 22,5% T = 4,5 lat,
 • mikrowiatrak o nakładach 9000 zł/kW
  - przy U = 20,0% T = 5,9 lat,
  - przy U = 22,5% T = 5,1 lat.

W wariancie I przyjęto nakłady inwestycyjne na mikroźródła zgodnie z przewidywanymi nakładami podanymi w pracy [6].

Propozycje producentów skłoniły autorkę artykułu do przyjęcia wariantu II ze zmienionymi nakładami, przy czym przyjęto założenie, że ogniwa fotowoltaiczne mogą być tańsze o 1000 zł/kW, natomiast mikrowiatraki o 1000 zł/kW droższe.

Analizując przedstawione na wykresach wyniki obliczeń przy założonych danych (przede wszystkim poziomie nakładów inwestycyjnych i stopniu wykorzystania mocy znamionowych), można stwierdzić, że:

 • ogniwa fotowoltaiczne okazują się mniej opłacalne od mikrowiatraków; nawet kredyt w wysokości 90% i oprocentowany na poziomie 1% nie gwarantuje zadawalającej opłacalności przy niższym stopniu wykorzystania mocy znamionowej (U = 11,4% odpowiada T = 1000 godzin/rok);
 • mikrowiatraki są droższe inwestycyjnie, ale charakteryzują się znacznie wyższym stopniem wykorzystania; warunki wietrzności na różnych terenach Polski są zróżnicowane, ale z reguły wahają się w okolicach 20%, stąd inwestor może oczekiwać wpływów, które pozwolą na uzyskanie nadwyżki finanasowej w realnym czasie;
 • proste okresy zwrotu odbiegają znacząco od preferencyjnych wartości zamieszczonych na rys. 1., ale pomimo to pozwalają mieć nadzieję, że obniżenie nakładów (bo niestety niezwiększenie stopnia wykorzystania U) spowoduje wzrost zainteresowania odbiorców instalowaniem mikroźródeł.

Dla zilustrowania opłacalności mikroźródeł z wykorzystaniem 40% dotacji przedstawiono na rys. 6. i rys. 7. okresy zdyskontowanego okresu zwrotu DPP przy założeniu niższych nakładów inwestycyjnych. Dyskusje nad możliwością jednoczesnego korzystania z dotacji i taryfy gwarantowanej spowodowały, że okres DPP wyznaczono dla dwóch przypadków ceny sprzedaży nadwyżek energii:

 • przypadek 1 – CA jest równa cenie gwarantowanej,
 • przypadek 2 – CA = 0,8 CGA ceny giełdowej energii elektrycznej.

Z przedstawionych obliczeń na rys. 6. i rys. 7. widać wyraźnie, że dotacje zmniejszają znacząco liczbę lat zdyskontowanego okresu zwrotu DPP (co jest oczywiste).

Można również zauważyć, że korzystanie z jednej formy wsparcia znacznie wydłuża okres DPP.

Ta prawidłowość występuje ostro w przypadku mikrowiatraków, w których dużą wagę w kryteriach opłacalności (w porównaniu z ogniwami fotowoltaicznymi) stanowi strumień wpływów ze sprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii (znacznie wyższe wartości stopnia U dla mikrowiatraków niż wartości U dla ogniw fotowoltaicznych).

b aspekty ekonomiczne rys06

Rys. 6. Okres DPP dla ogniwa fotowoltaicznego o nakładach 7000 zł/kW przy uwzględnieniu dotacji; rys. E. Niewiedział

b aspekty ekonomiczne rys07

Rys. 7. Okres DPP dla dla mikrowiatraka o nakładach 9000 zł/kW przy uwzględnieniu dotacji, rys. E. Niewiedział

W podsumowaniu można sformułować następujące wnioski:

 1. Światowe tendencje zmian w funkcjonowaniu elektroenergetyki spowodują również zmiany w polskiej elektroenergetyce, w tym coraz szybszy rozwój rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii.
 2. Ustawa o odnawialnych źródłach energii stworzyła podstawy prawne do funkcjonowania sektora prosumenckiego w elektroenergetyce.
 3. Poważną barierą w dynamicznym rozwoju prosumentów jest koszt inwestycyjny mikroźródeł w powiązaniu z możliwym do uzyskania stopniem wykorzystania ich mocy znamionowych.
 4. Trudno jednoznacznie stwierdzić, lecz wydaje się, że bez poważnego wsparcia inwestycyjnego nie będzie wielu odbiorców chętnych do zainstalowania mikroźródła.
 5. Proponowane kredyty długoterminowe i niskooprocentowane w niedużym stopniu poprawiają opłacalność mikroźródeł.
 6. Dotacje w wysokości 40% nakładów inwestycyjnych mogą spowodować większe zainteresowanie w przekształcanie się w prosumentów.
 7. Obiecująca jest spodziewana i zapowiadana tendencja zniżkowa kosztów inwestycyjnych mikroźródeł. Każde obniżenie wydatków na zakup mikroźródła będzie powodowało znaczący wzrost jego opłacalności. 

Tekst artykułu był prezentowany w postaci referatu na XVIII Sympozjum OP SEP z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”, Poznań, 18–19 listopada 2015 r.

Literatura

 1. E. Szul, Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, Instytut Socjologii UMCS w Lublinie, www.ur.edu.pl/file/43403/29.pdf.
 2. D. Gadzialski, Potencjał rozwoju rynku prosumenta w obliczu polskich uwarunkowań systemowych, Acta energetica, 2010.
 3. J. Popczyk, Dajmy się ponieść trendom, Centrum Strategii Energetycznych, www.cse.ibngr.pl.
 4. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 478).
 5. E. Niewiedział, Analiza wpływu wybranych czynników na zapotrzebowanie energii elektrycznej w długim horyzoncie czasowym, w: Materiały VIII Międzynarodowej Konferencji pt. „Aktualne problemy w elektroenergetyce”, Gdańsk–Jurata 1997, t. IV, s. 227–234.
 6. Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 r. (synteza), Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z członkami i partnerami Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Aspekty ekonomiczne wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach prosumenckich

Powstała kilkadziesiąt lat temu scentralizowana koncepcja działania elektroenergetyki bazowała na wytwarzaniu energii elektrycznej przez centralne źródła i jednokierunkowym przesyle energii do odbiorców....

Powstała kilkadziesiąt lat temu scentralizowana koncepcja działania elektroenergetyki bazowała na wytwarzaniu energii elektrycznej przez centralne źródła i jednokierunkowym przesyle energii do odbiorców. Obecnie obserwuje się radykalne zmiany w koncepcji funkcjonowania systemu elektroenergetycznego spowodowane głównie przez wprowadzanie rozproszonych źródeł energii wymuszających dwukierunkowy przepływ energii, aktywny udział odbiorców energii oraz coraz większy stopień sterowalności i obserwowalności...

Problematyka strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Problematyka strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Artykuł przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące transformatorów rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej oraz ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach...

Artykuł przedstawia aktualne dane statystyczne dotyczące transformatorów rozdzielczych SN/nn zainstalowanych w krajowej sieci dystrybucyjnej oraz ogólną charakterystykę strat mocy i energii w transformatorach rozdzielczych, a także kryteria określania optymalnego obciążenia transformatora rozdzielczego z punktu widzenia minimum jednostkowych strat mocy i minimum jednostkowych strat energii.

Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej XXI wieku

Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej XXI wieku

W artykule scharakteryzowano polskie sieci elektroenergetyczne w okresie pierwszych 15 lat XXI wieku. Przedstawiono zmiany wielkości statystycznych w kolejnych pięcioleciach badanego okresu: struktury...

W artykule scharakteryzowano polskie sieci elektroenergetyczne w okresie pierwszych 15 lat XXI wieku. Przedstawiono zmiany wielkości statystycznych w kolejnych pięcioleciach badanego okresu: struktury odbiorców oraz sektora przesyłowego i dystrybucyjnego.

Efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej

Efektywność energetyczna a straty energii elektrycznej

W artykule przedstawiono analizę strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 2000–2014 oraz możliwości zmniejszenia strat energii w sieciach elektroenergetycznych.

W artykule przedstawiono analizę strat energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w latach 2000–2014 oraz możliwości zmniejszenia strat energii w sieciach elektroenergetycznych.

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle,...

Wzrost efektywności energetycznej – to jedno z głównych zadań polityki energetycznej w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania energii, czyli racjonalizacja jej zużycia w przemyśle, usługach, gospodarstwach domowych, mają pozwolić na wywiązanie się Polski z przyjętych zobowiązań, uzyskanie oszczędności w zakresie surowców energetycznych i zminimalizowanie kosztów oraz zachowanie na wymaganym poziomie stanu środowiska.

Skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Skapitalizowane koszty strat energii elektrycznej w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji. Wielkość ta uwzględnia zarówno wartość nakładów inwestycyjnych, jak i całkowite...

Nowa norma europejska EN 50464-1 [3] wprowadza dla potrzeb analiz ekonomicznych pojęcie zdyskontowanego kosztu transformacji. Wielkość ta uwzględnia zarówno wartość nakładów inwestycyjnych, jak i całkowite koszty strat energii w transformatorze w założonym okresie eksploatacji. W zależności opisującej zdyskontowany koszt transformacji występują wskaźniki skapitalizowanych kosztów strat jałowych i strat obciążeniowych. Są one funkcją wielu czynników, zarówno parametrów eksploatacyjnych (szczytowego...

Wyniki Grupy Bosch, czyli dobra passa w roku 2015

Wyniki Grupy Bosch, czyli dobra passa w roku 2015

W Warszawie, 25 czerwca, zorganizowano coroczną konferencję prasowa przedstawiającą wyniki finansowe Grupy Bosch za rok 2015.

W Warszawie, 25 czerwca, zorganizowano coroczną konferencję prasowa przedstawiającą wyniki finansowe Grupy Bosch za rok 2015.

news Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2020 r.

Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2020 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2020 roku 14 030 959 MWh, co oznacza wzrost o 61,2 proc. w stosunku do stycznia 2019 roku. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 95,3 proc....

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w styczniu 2020 roku 14 030 959 MWh, co oznacza wzrost o 61,2 proc. w stosunku do stycznia 2019 roku. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 95,3 proc. Na rynku gazu ziemnego zawarto w styczniu transakcje dla wolumenu obrotu 11 130 608 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 14,4 proc.

Niezależny energetycznie dom dla każdego - za "stówkę"

Niezależny energetycznie dom dla każdego - za "stówkę"

Co przyświecało polskiemu start-upowi Solace, gdy tworzył projekt domu, składanego niczym meble z Ikea i niezależnego energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym? Wygoda, funkcjonalność, wolność, mobilność....

Co przyświecało polskiemu start-upowi Solace, gdy tworzył projekt domu, składanego niczym meble z Ikea i niezależnego energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym? Wygoda, funkcjonalność, wolność, mobilność. I dostępność, bo jego koszt wraz z wyposażeniem ma wynosić równo 100 tys. złotych przy powierzchni użytkowej 44 mkw. Ma to być mieszkanie dostępne dla każdego! O rewolucyjnym rozwiązaniu dostarczanym w kontenerze poinformował portal innpoland.pl.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

System pomiaru oraz wyznaczania profilu zużycia energii w zakładach produkcyjnych

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone...

W artykule przedstawiono system przeznaczony do pomiaru energii zużywanej przez maszyny w zakładzie produkcyjnym. Dane są przesyłane w systemie do Jednostki Centralnej za pomocą protokołu EtherCAT. Gromadzone dane mogą służyć do wyznaczania profilu poboru energii przez maszyny i modyfikowania cyklu produkcyjnego w celu zwiększenia efektywności zużycia energii. Opisywany system jest w pełni skalowalny, co wynika z konstrukcji magistrali EtherCAT.

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności...

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omawia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i przedstawia programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w Łodzi

Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w Łodzi

Odnawialne źródła energii, w tym rozwiązania solarne czy elektrownie wiatrowe były jednym z głównych tematów, które zrealizowano w formie prezentacji produktowych, rozmów biznesowych, wymiany opinii, spostrzeżeń...

Odnawialne źródła energii, w tym rozwiązania solarne czy elektrownie wiatrowe były jednym z głównych tematów, które zrealizowano w formie prezentacji produktowych, rozmów biznesowych, wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń w ramach odbywających się w Łodzi Targów Efektywności Energetycznej i OZE w dniach 23-24 listopada br.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Efektywność przesyłu energii elektrycznej w aspekcie właściwości elektrycznych „używanych” przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240

Efektywność przesyłu energii elektrycznej w aspekcie właściwości elektrycznych „używanych” przewodów linii napowietrznej typu AFL-6 240

Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz symulacyjnych dotyczących efektywności przesyłu energii elektrycznej w elektroenergetycznych liniach napowietrznych. Autorzy porównali rezystancję...

Artykuł zawiera wyniki badań laboratoryjnych oraz analiz symulacyjnych dotyczących efektywności przesyłu energii elektrycznej w elektroenergetycznych liniach napowietrznych. Autorzy porównali rezystancję nowych przewodów typu AFL-6 240 z przewodami eksploatowanymi przez okres 30 lat, a także badając efektywność energetyczną wyznaczyli straty związane z przesyłem przez nie energii elektrycznej w różnych warunkach środowiskowych.

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze...

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze widmo wyczerpania kopalnianych źródeł energii skłaniają do przyjmowania kolejnych dyrektyw dotyczących przede wszystkim oszczędzania energii.

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Efektywność energetyczna centrów przetwarzania danych (część 1.)

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza...

Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.

Ocena instalacji oświetleniowych

Ocena instalacji oświetleniowych

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów...

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (tzw. certyfikatu energetycznego lub paszportu energetycznego), który wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Obowiązek posiadania certyfikatu dotyczy wszystkich obiektów budowlanych oddawanych do użytkowania oraz obiektów budowlanych, które właściciel chce sprzedać lub wynająć.

news Ministerstwo Energii chroni przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce

Ministerstwo Energii chroni przed wzrostami cen energii elektrycznej w Polsce

Od 29 czerwca br. będzie obowiązywać podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz...

Od 29 czerwca br. będzie obowiązywać podpisana przez Prezydenta RP ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.