elektro.info

Przemysłowe przemienniki częstotliwości w wielosilnikowych napędach dużych mocy

Wywrotnica wagonowa węgla Elektrowni Kozienice z dwoma silnikami klatkowymi mocy 45 kW zasilanymi indywidulanymi przemiennikami częstotliwości o konfiguracji M-S z referencją momentową

Wywrotnica wagonowa węgla Elektrowni Kozienice z dwoma silnikami klatkowymi mocy 45 kW zasilanymi indywidulanymi przemiennikami częstotliwości o konfiguracji M-S z referencją momentową

Zarówno rozwój półprzewodników mocy stosowanych w modułach falownikowych, jak i wektorowych metod sterowania silnikami synchronicznymi i asynchronicznymi spowodował rewolucyjne zmiany w budowaniu elektrycznych napędów przemysłowych. W ostatnich 20 latach nastąpił dynamiczny rozwój napędowych energoelektronicznych przemienników częstotliwości.

Zobacz także

Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych

Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych Prądy doziemnie w napędach z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci górniczych

Z publikacji [1, 2] wiadomo, że falownik napięciowy jest generatorem napięcia zaburzeń doziemnych, znanych w literaturze także jako zaburzenia wspólne uCMfal (rys. 1.). Ponieważ falownik napięciowy jest...

Z publikacji [1, 2] wiadomo, że falownik napięciowy jest generatorem napięcia zaburzeń doziemnych, znanych w literaturze także jako zaburzenia wspólne uCMfal (rys. 1.). Ponieważ falownik napięciowy jest generatorem napięcia zaburzeń doziemnych uCMfal, to w sieci IT powoduje ono przemieszczanie się punktu neutralnego transformatora zasilającego i zmodulowanie napięć fazowych zasilania. Przez to powstaje niebezpieczne dla zasilanego falownika odkształcenie napięcia fazowego transformatora od przebiegu...

Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez...

W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze, powodują zaburzenia fazowych napięć zasilających. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach dużych mocy z długimi kablami silnikowymi. Autor wykazał, że stosując pojemnościowy filtr EMC (ang. ElectroMagnetic Capability) na zasilaniu przemiennika częstotliwości...

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów....

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów. Przemiennik częstotliwości jest podstawowym urządzeniem elektroniki przemysłowej w napędach silników indukcyjnych ze sterowaną czy regulowaną prędkością wału. Wiedza o zjawiskach wpływających na pracę aparatów elektrycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji napędów z elektronicznymi...

Streszczenie

Wielosilnikowe napędy dużych mocy z silnikami indukcyjnymi zasilanymi napięciowymi przemiennikami częstotliwości często występują w konfiguracji typu master-slave (M-S). W publikacji autor omawia właściwości wykonanych w Polsce napędów
M-S współpracujących zarówno ze sztywnym, jak i elastycznym wałem napędowym maszyny roboczej. Autor koncentruje się na zastosowaniach niskonapięciowych przemienników częstotliwości z modelem wektorowym silnika typu FOC (ang. field oriented control) do napędów maszyn o dużym obciążeniu silników w chwili rozruchu.

Abstract

Multi-motor drives with Variable Frequency Converters (VFC) have usually a Master-Slave (M-S) configuration. In this paper author presents the big power M-S drives made in Poland where VSC are supplied with low voltage power network and drives are loaded with inflexible and flexible transmission shaft. Mainly Field Oriented Control (FOC) VFC are described to start the heavy loaded multi-motors drives.

Na rysunku 1. przedstawiono osiągane przez pojedyncze elementy półprzewodnikowe mocy prądy przewodzenia i napięcia blokowania. Ze wzrostem częstotliwości przełączania półprzewodnika – załączanie/wyłączanie, rosną straty dynamiczne, co jest zasadniczą przyczyną strat cieplnych przemiennika częstotliwości. Możliwości odprowadzania ciepła od radiatora falownika determinują obecnie gabaryty przemienników częstotliwości. Z rysunku 1. wynika, że pojedynczy tranzystor IGBT (ang. Isolated Gate Bipolar Transistor) stosowany w niskonapięciowych falownikach przełącza prąd rzędu 500 A, a więc może być wykorzystywany do budowy trójfazowego półmostkowego falownika napięciowego zasilającego silniki klatkowe o mocach rzędu 250 kW/400 V.

W rozwiązaniach konstrukcyjnych przemienników częstotliwości, gdzie jeden moduł falownika jest wykorzystywany jako równoległe połączenie trzech tranzystorów mocy, prądy te osiągają wartość 1500 A. Wówczas przemiennik częstotliwości osiąga moce 750 kW.

Obecnie producenci przemienników częstotliwości dużych mocy powszechnie stosują modele wektorowe silnika klatkowego do sterowania procesem przełączania elementów półprzewodnikowych falownika. Dąży się do maksymalizowania momentu napędowego silnika przy minimalizowaniu prądu fazowego silnika, zapewnienia dużej dynamiki silnika oraz zapewnienia dużego momentu startowego przy ograniczeniu prądu silnika. Osiągi mechaniczne uzyskiwane przez wektorowe przemienniki częstotliwości zależą od wykorzystywanej metody sterownia wektorowego silnika. Podstawowe metody sterowania silnikami asynchronicznymi przedstawiono na rysunku 2.

Wykorzystanie modelu skalarnego silnika nie wymaga stosowania skomplikowanych algorytmów obliczeniowych. Metody sterowania skalarnego były stosowane powszechnie w latach 90. poprzedniego wieku, kiedy procesory sygnałowe nie miały obecnych możliwości obliczeniowych. Niemniej wiele typowych aplikacji przemysłowych nie wymaga właściwości uzyskiwanych przez przemienniki z wektorowym modelem sterowania silnikiem. Aplikacje o ograniczonej dynamice i określonej charakterystyce zmian momentu obciążenia silnika w funkcji prędkości wału, np. w napędach pompowo-wentylatorowych, mogą z powodzeniem wykorzystywać tańsze skalarne przemienniki częstotliwości.

Skalarne przemienniki częstotliwości zwykle też występują w podstawowej ofercie głównych dostawców światowych. W ofertach handlowych są dostępne w zakresie małych mocy, do ok. 50 kW. Relatywnie niski koszt zakupu skalarnego przemiennika częstotliwości skutkuje tym, że w przypadku uszkodzenia jego obwodu mocy jest on zwykle wymieniany na nowy.

Do przemysłu powszechnie wprowadza się już napędy, w których silniki są zasilane z przemienników częstotliwości. Sporadycznie stosowane są jeszcze napędy z wykorzystaniem półprzewodnikowych urządzeń łagodnego rozruchu.

Napięciowe przemienniki częstotliwości z silnikami synchronicznymi z magnesami stałymi zdominowały robotykę. Niemniej są już próby powiększenia mocy silników synchronicznych z magnesami stałymi i stosowania ich w napędach o mocach rzędu pojedynczych megawatów [3].

Ciekawą alternatywą dla niskoobrotowych napędów z silnikami klatkowymi dużych mocy zasilanych przemiennikami częstotliwości są już silniki synchroniczne o wzbudzeniu prądem stałym, które są zasilane ze specjalizowanych przemienników częstotliwości. Przykładem napędu z zastosowaniem silnika synchronicznego o mocy kilku MW zasilanego przemiennikiem częstotliwości jest napęd przenośnika taśmowego przedstawiony na rysunku 3. W Polsce nie ma jeszcze napędu powierzchniowego przenośnika taśmowego z wykorzystaniem silnika synchronicznego i przemiennika częstotliwości.

W przedstawionym na rysunku 3d napędzie uzyskano duży moment napędowy silnika synchronicznego przy niskich obrotach wału silnika. Takie rozwiązanie umożliwiło wyeliminowanie przekładni mechanicznej i sprzęgieł, które są niezbędne, jeśli stosowany jest silnik klatkowy zasilany przemiennikiem częstotliwości (rys. 3c).

Napędy wielosilnikowe master-slave

Wielosilnikowe układy napędowe długich wałów napędowych to głównie rozwiązania z wykorzystaniem konfiguracji typu master-slave (M-S), gdzie zadający przemiennik częstotliwości steruje nadążnymi przemiennikami częstotliwości. Na rysunku 4. przedstawiono model sterowania wektorowego silnikiem, w którym zadawana jest referencja prędkościowa do wymuszania zadanej prędkości wału silnika klatkowego. Przedstawiony model wektorowy silnika typu FOC (ang. Field Oriented Control) jest zaimplementowany w mikrokontrolerze Texas Instruments TMS320F28035. Istotną zaletą wektorowych przemienników częstotliwości typu FOC jest zdolność uzyskiwania dużego momentu startowego silnika.

Referencja prędkościowa ωR jest powszechnie wykorzystywana do sterowania prędkością sztywnego wału napędowego maszyny roboczej silnikami zasilanymi przemiennikami częstotliwości. W układach grupowych typu M-S referencja prędkościowa steruje przemiennikami pełniącymi funkcję Master (napęd zadający), a przemienniki pełniące funkcję Slave mogą być sterowane referencją prędkościową lub momentową. Podstawowe konfiguracje napędów M-S przedstawia rysunek 5.

Konfiguracja napędów M-S według rysunku 5a zapewnia precyzyjne utrzymywanie prędkości poszczególnych silników, natomiast ich obciążenie może być dowolnie zmienne. Sterowanie z referencją prędkościową zapewnia pracę poszczególnych silników z równymi lub różnymi, ale ściśle określonymi prędkościami wałów silników. Zmiany obciążeń silników mają tu zwykle pomijalny wpływ na różnice prędkości wałów silników. Różnice prędkości silników wynikają jedynie z dynamicznych zmian wartości poślizgu poszczególnych silników.

Sterowanie przemiennikami częstotliwości według rysunku 5a może być zastosowane w napędzie przenośnika rolkowego przedstawionego na rysunku 6.

W przypadku długiego bębna wypełnionego przemieszczającą się masą i wielosilnikowym napędem M-S o referencji prędkościowej ωR, przemienników nadążnych (rys. 5a), np. korownika maszyny papierniczej, może dochodzić do wprowadzania części silników w pracę nadsynchroniczną. Niekontrolowane wprowadzanie silnika w stan pracy nadsynchronicznej bez możliwości rozproszenia nadmiarowej energii obwodu DC przemiennika częstotliwości może powodować awaryjne zatrzymywanie maszyny i niepożądane przestoje technologiczne. W takich zastosowaniach korzystniejsze jest wykorzystanie napędu M-S o referencji momentowej dla silników nadążnych przedstawionej na rysunku 5b.

Konfiguracja napędów M-S według rysunku 5b zapewnia możliwość precyzyjnego sterowania obciążeniem poszczególnych silników. Średnią prędkość napędu wyznacza przemiennik pełniący funkcję master (przemiennik zadający), a przemienniki slave (nadążne) mogą mieć różne prędkości umożliwiające wytworzenie zadanego przez przemiennik master (zadający) momentu obciążenia.

Zasadę sterowania prędkościowego i momentowego przemienników częstotliwości nadążnych w konfiguracji M-S można opisać równaniami:

gdzie:

Ms – moment silnika,

vs – prędkość silnika,

SP – oznacza sterowanie prędkością wału silnika niezależnie w określonym przedziale obciążeń,

SM – oznacza sterowanie momentem napędowym silnika w określonym przedziale prędkości,

Sterowanie przemiennikami częstotliwości według rysunku 5b może być zastosowane w napędzie wywrotnicy wagonowej przedstawionej na rysunku 7. [7].

Przebiegi momentów obciążenia silników wywrotnicy wagonowej, w czasie wysypywania węgla, przedstawiono na rysunku 8. Wynika z niego, że w czasie pracy wywrotnicy wagonowej występuje stan pracy generatorowej silników, który umożliwia wytworzenie momentu hamującego dla zapewnienia stałej prędkości przewracania wagonu przy jego opróżnianiu.

Innym zastosowaniem konfiguracji M-S z wykorzystaniem referencji momentowej do sterowania silnikami slave jest napęd długiego przenośnika taśmowego. Zastosowane rozwiązanie zapewnia możliwość równomiernego obciążenia silników napędu przenośnika tak w czasie rozruchu, jak i w czasie pracy ustalonej niezależnie od wydatku koparki węgla czy nadkładu (nadawy). Omawiane rozwiązanie zastępuje tradycyjne napędy taśmy przenośnika z wykorzystaniem rozruchu rezystorowego silników pierścieniowych i umożliwiło bezstratną regulację prędkości taśmy w szerokim zakresie. Napędy długich przenośników nadkładowo-węglowych o regulowanej prędkości taśmy są już od 2006 roku eksploatowane w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin” SA [8].

Referencja prędkości lub momentu od przemiennika zadającego może być zadawana do przemienników nadążnych bezpośrednio, lub za pośrednictwem sterownika PLC. W sterowniku PLC może następować przetwarzanie referencji przemiennika zadającego, np. dla proporcjonalnego zwiększenia lub zmniejszenia wartości referencji dla poszczególnych przemienników nadążnych.

Sterowanie M-S z referencją momentu powoduje wyrównanie obciążeń wszystkich silników umożliwiając ich różną prędkość w zadanym przedziale wartości.

Na rysunku 9. przedstawiono konfigurację napędu M-S z referencją momentową silników nadążnych długiego przenośnika taśmowego. Zastosowane sterowanie z referencją momentu wyznaczaną przez przemiennik master umożliwiło wyrównanie momentów obciążeń wszystkich czterech silników. Napęd przenośnika charakteryzuje się łagodnym rozruchem taśmy i płynną regulacją prędkości taśmy. Przebiegi czasowe momentów obciążeń poszczególnych silników i średnią prędkość przenośnika taśmowego o długości 880 m pracującego w górniczym zakładzie odkrywkowym „Drzewce” w KWB „Konin” SA przedstawiono na rysunku 10. Zastosowana metoda sterowania silnikami przenośnika taśmowego umożliwia stosowanie napędów pośrednich przenośnika taśmowego synchronizowanych z napędem głównym [9] w funkcji wytworzonego momentu.

Podsumowanie

Napędy przemysłowe z napięciowymi przemiennikami częstotliwości i silnikami sterowanymi niezależnie według algorytmu wymuszonego przez sterownik programowany PLC nie stwarzają istotnych trudności projektowych.

W napędach grupowych pracujących na sztywny lub elastyczny wał napędowy zwykle stosuje się odpowiedną konfigurację M-S silników.

W napędach sztywnych bębnów napędowych, o ustalonej charakterystyce obciążenia w funkcji prędkości obrotowej wału silnika, można stosować konfigurację M-S z referencją prędkościową silników nadążnych.

W napędach wielosilnikowych z wałem napędowym maszyny roboczej elastycznie połączonym z obciążeniem, korzystnymi cechami napędowymi charakteryzuje się konfiguracja M-S, w której silniki nadążne sterowane są momentem obciążenia silnika pełniącego funkcję wiodącą.

Literatura

  1. N. Mohan, T. Undeland & W. Robbins, Power Electronics: Converters, Applications and Design, 2nd Edition, Wiley, New York 1995.
  2. A. Lewicki, J. Guziński, Sterowanie skalarne silnikiem indukcyjnym. Katedra napędu Elektrycznego, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.
  3. J. Zawilak, Przyszłość energooszczędnych silników synchronicznych z magnesami trwałymi”, Politechnika Wrocławska, ELGOR, Wrocław 2012.
  4. Siemens – Simine for conveyors. Information note – E20001-A230-T195-X-7600, 2012.
  5. Texas Instruments, Trójfazowy falownik wektorowy – zestaw ewaluacyjny TMS320F28035: Elektronika Praktyczna 4/2010.
  6. Allen-Bradley Load Sharing Applications for AC Drives, Publi cation DRIVES-WP001A-EN-P – June, 2000.
  7. B. Szymański, J. Szymański, Sterowanie przemiennikami częstotliwości dwusilnikowego napędu wywrotnicy wagonowej węgla kamiennego, „Logistyka” nr 3/2007.
  8. J. Szymański, Zagadnienia logistyczne i ekonomiczne transportu węgla brunatnego w kopalniach z zastosowaniem przenośników o regulowanej prędkości taśmy, „Logistyka” nr 4/2009.
  9. Z. Kasztelewicz, J. Szymański, Nowa metoda sterowania napędem przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy w kopalniach węgla brunatnego, „Przegląd Górniczy” nr 1/2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne...

Napędy z przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci izolowanych, typu IT, powodują występowanie prądów upływu doziemnego o dużych częstotliwościach w otoczeniu napędu. Prądy te płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze i powodują odkształcenie fazowych napięć zasilania. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach większych mocy z długimi kablami silnikowymi. Skuteczną metodą minimalizowania ubocznych skutków przepływu prądów upływu doziemnego jest stosowanie pojemnościowych...

Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”

Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle” Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”

W dniach 15-17 czerwca w Hotelu Zamek Na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”.

W dniach 15-17 czerwca w Hotelu Zamek Na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”.

news IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle” IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Lądku Zdrój odbędzie się IV konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału...

W dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Lądku Zdrój odbędzie się IV konferencja naukowo-techniczna „Energooszczędne napędy przekształtnikowe w przemyśle”. Konferencja odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, PTETiS i INOVA Centrum Innowacji Technicznych. Konferencję organizowana jest przez Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

news Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów

Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów

Nissan „wyjął” silnik spalinowy z typowej furgonetki do sprzedaży lodów, tworząc koncepcję całkowicie elektrycznego pojazdu o takim przeznaczeniu. Firma nawiązała współpracę z producentem lodów Mackie’s...

Nissan „wyjął” silnik spalinowy z typowej furgonetki do sprzedaży lodów, tworząc koncepcję całkowicie elektrycznego pojazdu o takim przeznaczeniu. Firma nawiązała współpracę z producentem lodów Mackie’s of Scotland, który pozyskuje mleko z rodzinnej farmy zasilanej z odnawialnych źródeł energii – wiatru i słońca. Projekt udowadnia, że stosując podejście „Z nieba do wafelka”, można uniezależnić się od węgla na każdym etapie, jaki przechodzi lodowy smakołyk.

news Konsultacje w sprawie punktów ładowania samochodów elektrycznych

Konsultacje w sprawie punktów ładowania samochodów elektrycznych Konsultacje w sprawie punktów ładowania samochodów elektrycznych

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej...

Ministerstwo Energii zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

news Jaki był rynek samochodów elektrycznych w I kwartale 2019?

Jaki był rynek samochodów elektrycznych w I kwartale 2019? Jaki był rynek samochodów elektrycznych w I kwartale 2019?

Jak podaje portal samar.pl, w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce to efekt zakupów dokonanych głównie przez firmy car-sharingowe.

Jak podaje portal samar.pl, w pierwszym kwartale tego roku sprzedaż samochodów elektrycznych w Polsce to efekt zakupów dokonanych głównie przez firmy car-sharingowe.

news PGE przejmuje udziały w 4Mobility i inwestuje w carsharing

PGE przejmuje udziały w 4Mobility i inwestuje w carsharing PGE przejmuje udziały w 4Mobility i inwestuje w carsharing

PGE Nowa Energia przejęła 51,47 proc. udziałów w spółce 4Mobility, trzeciego gracza na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi grupie rozwój oferty samochodów elektrycznych...

PGE Nowa Energia przejęła 51,47 proc. udziałów w spółce 4Mobility, trzeciego gracza na polskim rynku carsharingu. W dłuższej perspektywie transakcja ta umożliwi grupie rozwój oferty samochodów elektrycznych na minuty.

news GreenWay wprowadza szybkie ładowarki o mocy 100kW

GreenWay wprowadza szybkie ładowarki o mocy 100kW GreenWay wprowadza szybkie ładowarki o mocy 100kW

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek,...

GreenWay Polska umożliwi kierowcom samochodów elektrycznych jeszcze szybsze ładowanie dzięki stacjom o mocy zwiększonej do 100 kW. Umożliwi to obsługę najnowocześniejszych, dopiero wchodzących na rynek, pojazdów elektrycznych nowej generacji i zwiększy wydajność istniejących stacji ładowania. Dwie stacje już zostały zmodyfikowane – Magnolia Park Wrocław i Podium Park Kraków.

news Targi Elektrotechnika 2019 już za nami

Targi Elektrotechnika 2019 już za nami Targi Elektrotechnika 2019 już za nami

Elektrotechnika, elektryka, teletechnika czy elektromobilność to tylko niektóre obszary prezentowane w ramach trzech dni Targów Elektrotechnika i towarzyszących im Targów Światło 2019. Między 13 a 15 marca...

Elektrotechnika, elektryka, teletechnika czy elektromobilność to tylko niektóre obszary prezentowane w ramach trzech dni Targów Elektrotechnika i towarzyszących im Targów Światło 2019. Między 13 a 15 marca w Warszawskim Centrum Expo XXI gościło ponad 13.000 osób zainteresowanych m.in. nowoczesnymi instalacjami elektrycznymi, energetycznymi, pojazdami z napędem elektromobilnym czy zagadnieniami budynkowych i przemysłowych systemów teletechnicznych oraz oświetleniem.

Wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach zasilania napędowych przemienników częstotliwości

Wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach zasilania napędowych przemienników częstotliwości Wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach zasilania napędowych przemienników częstotliwości

W publikacji m.in. wykazano, że falowniki napędowych przemienników częstotliwości powodują powstawanie wysokoczęstotliwościowego odkształconego napięcia zaburzeń wspólnych oraz że wysokoczęstotliwościowe...

W publikacji m.in. wykazano, że falowniki napędowych przemienników częstotliwości powodują powstawanie wysokoczęstotliwościowego odkształconego napięcia zaburzeń wspólnych oraz że wysokoczęstotliwościowe prądy doziemne płynące w przewodzie ochronnym PE systemu napędowego z przemiennikiem częstotliwości, osiągają wartości kilku amperów. Autor porusza kwestie napięcia zaburzeń wspólnych falownika z klasyczną modulacją szerokościową MSI oraz funkcjonowania wyłącznika różnicowoprądowego na zasilaniu...

Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT Przemienniki częstotliwości jako źródła zaburzeń napięcia w nieuziemionych sieciach zasilania IT

W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez...

W artykule analizowany jest wpływ napędów z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości dużych mocy zasilanych z sieci nieuziemionych, typu IT, na napięcie zasilania. Prądy upływu, które płyną przez doziemne pojemności pasożytnicze, powodują zaburzenia fazowych napięć zasilających. Negatywne skutki prądów upływu wzrastają w przemiennikach dużych mocy z długimi kablami silnikowymi. Autor wykazał, że stosując pojemnościowy filtr EMC (ang. ElectroMagnetic Capability) na zasilaniu przemiennika częstotliwości...

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów....

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów. Przemiennik częstotliwości jest podstawowym urządzeniem elektroniki przemysłowej w napędach silników indukcyjnych ze sterowaną czy regulowaną prędkością wału. Wiedza o zjawiskach wpływających na pracę aparatów elektrycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji napędów z elektronicznymi...

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego Wdrożone projekty przekształtnikowych napędów jezdnych maszyn roboczych i napędów głównych przenośników taśmowych o regulowanej prędkości taśmy górnictwa powierzchniowego

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs...

Artykuł zawiera wdrożone przy udziale autora projekty przekształtnikowych napędów jazdy roboczych maszyn górnictwa węgla brunatnego i napędów taśmy w przenośnikach taśmowych./The paper includes designs of converter drives for brown coal mining machinery and conveyor belt drives implemented with the author’s participation.

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna

Uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna Uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna

W publikacji przedstawiany jest uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna. Autor przywołuje podstawę opracowania i nakreśla sposób wykonania takiego projektu ubogacając go o rysunki techniczne...

W publikacji przedstawiany jest uproszczony projekt zasilania maszyny do obróbki drewna. Autor przywołuje podstawę opracowania i nakreśla sposób wykonania takiego projektu ubogacając go o rysunki techniczne i obliczenia.

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii Wykorzystanie niskonapięciowych przemienników częstotliwości (ich podzespołów) do modułowych podstacji trakcyjnych 3kV dc współpracujących ze źródłami energii OZE i zasobnikami energii

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla...

W artykule zaproponowano modułowy 12-pulsowy prostownik trakcyjny 3 kV dc zbudowany z niskonapięciowych modułów prostowników 6-pulsowych ze wstępnym ładowaniem baterii kondensatów jako alternatywa dla tradycyjnego rozwiązania.

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP Modelowanie maszyn indukcyjnych w programie ATP

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę...

W artykule opisano dwie wersje modelu maszyny indukcyjnej występujące w programie ATP/EMTP. Wersja pierwsza jest przystosowana do ręcznego wprowadzania wartości początkowych zmiennych opisujących pracę silnika lub generatora (Initialization Manual). W wersji drugiej program automatycznie wylicza parametry początkowe (Initialization Automatic). W przypadku analizowania współpracy 3 maszyn zasilanych ze wspólnej rozdzielni, wersja druga umożliwia uzyskanie wyników zgodnych z logiką. Wymaga to jednak...

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki? Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje...

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje się być niewystarczająco rozpowszechniana. W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe związane z budową pojazdów elektrycznych, natomiast w niniejszej części skupiono się na zagadnieniu ich ładowania.

Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki?

Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki? Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki?

W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe, natomiast w kolejnych częściach skupiono się na kwestiach możliwej współpracy pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną oraz...

W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe, natomiast w kolejnych częściach skupiono się na kwestiach możliwej współpracy pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną oraz rozwojem związanych z tym usług energetycznych.

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi Harmoniczne prądów w sieci zasilania z 12-pulsowymi prostownikami diodowymi

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów...

Autor artykułu omówił wpływ 12-pulsowego prostownika diodowego na prądy transformatora trójuzwojeniowego Yyd. Został on zbudowany z dwóch prostowników 6-pulsowych. Dokonał też analizy harmonicznych prądów uzwojenia transformatora przy symetrycznym obciążeniu prostowników 6-pulsowych oraz przeprowadził analizę wrażliwości prądów transformatora na niesymetrię wartości indukcyjności dławików DC i pojemności baterii kondensatorów zasilanych prostownikami 6-pulsowymi."

Zastosowanie toru obejściowego do zasilania napędów łączników SN

Zastosowanie toru obejściowego do zasilania napędów łączników SN Zastosowanie toru obejściowego do zasilania napędów łączników SN

Artykuł prezentuje część prac badawczo-rozwojowych autorów odnoszących się do zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia; opisano w nim m. in. prototypowy...

Artykuł prezentuje część prac badawczo-rozwojowych autorów odnoszących się do zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia; opisano w nim m. in. prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty, wyniki, wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie.

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości Napięcie zaburzeń wspólnych trójfazowych falowników i metody jego ograniczania w napędach z przemiennikami częstotliwości

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne...

Artykuł odnoszący się do działu napędy i sterowanie dotyczy postrzegania napięć zaburzeń wspólnych falowników trójfazowych. Autor analizuje powstawanie pasożytniczych prądów upływu, obwody elektryczne przepływu wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego, filtry bierne LC napięcia zaburzeń wspólnych falownika oraz filtry pojemnościowe prądu upływu doziemnego falownika.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.