elektro.info

Bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych

Safety of Cogeneration Systems in Industrial Networks

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Szukanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologii w energetyce spowodowane są rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i termiczną. Zakłady energetyczne podczas procesu inwestycyjnego w trakcie budowy nowych źródeł lub modernizacji istniejących – zobligowane są do uwzględnienia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz sprostania oczekiwaniom społecznym.

Zobacz także

dr hab. inż. Waldemar Dołęga Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

dr inż. Elżbieta Niewiedział, dr inż. Ryszard Niewiedział Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym Poprawa efektywności energetycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom....

W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym operatorzy sieci przesyłowych (OSP) i dystrybucyjnych (OSD) – zarządzając sieciami elektroenergetycznymi – odpowiedzialni są za dostawy energii elektrycznej odbiorcom. Zdają sobie przy tym sprawę w tego, że sieci elektroenergetyczne (tak jak każde inne urządzenie elektryczne) zużywają energię na potrzeby własne. Zużycie to w wieloletniej praktyce nazywane jest stratami energii. Można zatem stwierdzić, że straty energii są jednym ze składników bilansu energii...

Redakcja news Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski Nowy ciąg linii elektroenergetycznych NN na północy Polski

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Nowym ciągiem linii elektroenergetycznych najwyższych napięć 400 kV relacji Bydgoszcz – Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń po raz pierwszy popłynęła energia elektryczna. Linia jest w ruchu próbnym.

Nieunikniona dekarbornizacja polskiej energetyki, która w ponad 70% oparta jest na węglu, wynika z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz rosnącej ceny uprawnień do emisji CO2, która od 1 kwietnia 2018 roku do 12 kwietnia 2019 roku wzrosła z 13 do 27 euro za tonę wyemitowanego CO2. Konsekwencją powyższego jest wzrost cen energii, a także towarów i usług. Zalety instalacji CHP oraz system wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zwiększyły w ostatnich latach popularność instalacji kogeneracyjnych, które znalazły zastosowanie u różnych odbiorców m.in. w małych elektrociepłowniach zawodowych, szpitalach, obiektach oświaty, ośrodkach sportowych, biurowcach, hotelach, osiedlach mieszkaniowych, lotniskach, oczyszczalniach ścieków, szklarniach i suszarniach, a także w zakładach przemysłowych. Ponadto układy skojarzonego wytwarzania energii należą do grupy źródeł energetyki rozproszonej, co dodatkowo ogranicza straty przesyłowe.

W artykule przedstawiono bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych.

Proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i termicznej

Alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni oraz produkcji rozdzielonej jest kogeneracja (CHP – ang. Combined Heat and Power), czyli proces termodynamicznej zamiany energii chemicznej paliwa zasilającego instalacje, na energię użyteczną w postaci energii elektrycznej i termicznej wytwarzanych w skojarzeniu [1].

W konwencjonalnych elektrowniach węglowych siłownia parowa nie jest w stanie przekształcić całej energii termicznej w energię elektryczną. Sprawność obiegu Rankine’a dla wody wynosi 0,4 – 0,6 i zależy od parametrów technicznych elementów, z których zbudowana jest instalacja. Układy kogeneracyjne wychwytują ciepło odpadowe, które zostałoby zmarnowane w konwencjonalnej elektrowni. Pozwala to na oszczędność blisko 37% energii pierwotnej paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 w porównaniu z produkcją rozdzieloną.

Popularność stosowania układów kogeneracyjnych w Polsce w nowych lub modernizowanych instalacjach wynika m.in. z wysokiej sprawności całkowitej układu CHP (CHP powyżej 80%), oszczędności blisko 37% paliwa w porównaniu z produkcją rozdzieloną [2], ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska i poprawę jakości powietrza w miastach [3], rosnących cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, możliwości skorzystania z mechanizmów wsparcia (7 lat dla nowych i 15 lat dla modernizowanych jednostek) [4, 5, 6], zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw, możliwości rozwoju źródeł rozproszonych, zmniejszenia strat dystrybucji energii, możliwości uzyskania dofinansowania na budowę instalacji CHP, sprzedaż energii elektrycznej do sieci, możliwości wypełnienia założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) oraz 4. fundamentalnych założeń pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku [7].

Istotnym czynnikiem modulującym rozwój kogeneracji jest niski koszt inwestycyjny, co dodatkowo wpływa na popularność instalacji wytwarzania w skojarzeniu zarówno w Polsce, jak i szczególnie w Europie Zachodniej.

Integracja układów kogeneracyjnych z siecią zewnętrzną

Instalacje kogeneracyjne są projektowane i budowane na podstawie zgromadzonych i prognozowanych danych zapotrzebowania na energię elektryczną i termiczną obiektu. Zapotrzebowanie na energię zależy od charakterystyki obiektu, np. w elektrociepłowniach zawodowych – zapotrzebowanie na moc cieplną zależy od temperatury otoczenia. W przypadku produkcyjnych zakładów przemysłowych, określenie zapotrzebowania na moc wynika z dotychczas zgromadzonych danych pracy obiektu lub zostaje oszacowane na podstawie planów produkcyjnych i ewentualnej rozbudowy obiektu. Odpowiedni dobór jednostki skojarzonego wytwarzania jest zadaniem złożonym, ponieważ wymaga uwzględnienia m.in. charakterystyki zmiany sprawności całkowitej układu od chwilowej mocy CHP, co z kolei może ograniczać czas pracy układu w ciągu okresu eksploatacji oraz wpłynąć tym samym na czas zwrotu inwestycji oraz wielkość emisji substancji szkodliwych do środowiska. Przykładem modernizowanego obiektu może być zakład energetyki miejskiej zaopatrującej w ciepło odbiorców komunalno-bytowych.

Indywidualny projekt instalacji kogeneracyjnej dla każdej z inwestycji jest wypadkową:

a) struktury istniejącej lub nowoprojektowanej instalacji technologicznej obiektu

Przy założeniu, że zakład na potrzeby energii cieplnej wykorzystywał dotychczas kotły węglowe WR5 i WR10, nowoprojektowany układ CHP należy zaprojektować pomiędzy pompami zmieszania zimnego oraz istniejącymi kotłami. Schemat poglądowy układu technologicznego przedstawiono na rysunku 1.

uklad technologiczny obiektu

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Wymiana ciepła z układu kogeneracyjnego jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich wymienników ciepła. Celem projektanta jest dobór znamionowej mocy jednostki CHP, która umożliwi pokrycie zapotrzebowania na energię termiczną poprzez możliwie największą ilość godzin w ciągu eksploatacji (15 lat).

Istniejące kotły węglowe pełnią wówczas funkcję rezerwowych źródeł ciepła pracujących w przypadku awarii układu CHP lub zapotrzebowania na moc cieplną przekraczającego moc wytwórczą jednostki kogeneracyjnej. Na rysunku 2. przedstawiono przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną.

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys1

Rys. 2.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Obiekty nowo projektowane, w których zdecydowano się na instalację kogeneracyjną, wyposażone są najczęściej w rezerwowe źródło ciepła, jakim są kotły gazowe lub zasobniki ciepła. Na rysunku 3. jest przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną. Instalacja technologiczna układu CHP została rozbudowana o zasobnik ciepła, który pełni formę magazynu energii cieplnej na wypadek awarii układu CHP lub zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Nakłady inwestycyjne na zasobniki ciepła są znacznie niższe od innych sposobów pokrywania zapotrzebowania na szczytową energię cieplną [8].

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys2

Rys. 3.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną w układzie z zasobnikiem ciepła, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

b) struktury istniejącej sieci instalacji elektrycznej

W przypadku projektowanej instalacji kogeneracyjnej w nowym obiekcie, znamionowa moc elektryczna jednostki CHP determinuje znamionowe napięcie generatora oraz sposób przyłączenia do sieci zewnętrznej. Instalacja elektryczna, na którą składa się przede wszystkim generator oraz w zależności od potrzeb: transformator (który służy do podwyższania lub obniżenia napięcia) i rozdzielnica SN lub nn zawierająca pole generatorowe wraz z wyłącznikiem generatora – załączanym automatycznie po synchronizacji układu z siecią (tj. gdy nie pracuje w trybie wyspowym) i rezerwowym. Schemat blokowy integracji układu CHP z siecią elektroenergetyczną przedstawiono na rysunku 4.

schemat ukladu chp

Rys. 4.  Przykład integracji układu CHP z siecią elektryczną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Celem instalacji kogeneracyjnej jest możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną niż cieplną – dobór jednostki może być zrealizowany na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc elektryczną w funkcji czasu tego zapotrzebowania. Praca jednostki pod niepełnym obciążeniem elektrycznym pozwala na możliwość odprowadzenia nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej, co z kolei jest źródłem dodatkowego dochodu i wpływa na czas zwrotu inwestycji. Na rysunkach 5. i 6. przedstawiono dwie przykładowe znamionowe moce elektryczne jednostek CHP.

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys1

Rys. 5.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 1, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys2

Rys. 6.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 2, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Dodatkowo obligatoryjnymi elementami instalacji elektrycznej są: rozdzielnica dostarczona przez producenta silnika, rozdzielnica potrzeb własnych instalacji, rozdzielnica AKPiA, tablica pomiarowa i bateria zasilania awaryjnego UPS.

Bezpieczeństwo pracy układów CHP w sieciach przemysłowych

Układy kogeneracyjne stosowane w przemyśle zawdzięczają swoją popularność dzięki niskim kosztom inwestycyjnym, możliwością uzyskania dodatkowych oszczędności poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i termicznej. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne zapewniają pierwszeństwo sprzedaży dla źródeł odnawialnych pod warunkami określonymi między innymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Na potrzeby wymagań określonych w IRiESD jednostki wytwórcze wyposażane są w układy automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). W praktyce każdy z generatorów musi posiadać zabezpieczenie podstawowe, którego uzupełnienie mogą stanowić zabezpieczenia dodatkowe. W zależności od rodzaju sieci, do zabezpieczeń dodatkowych zaliczamy: ziemnozwarciowe napięciowe oraz zabezpieczenia przed obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz wzrostem prędkości obrotowej, a w przypadku jednostek o mocy większej niż 110 kVA dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem i spadkiem częstotliwości. Ponadto OSD decyduje o konieczności zastosowania zabezpieczenia od pracy wyspowej i mocy zwrotnej [9].

Spełnienie opisanych wymagań celem zabezpieczenia jednostki wytwórczej oraz sieci zewnętrznej wiąże się z koniecznością zastosowania urządzeń łączeniowych, przy czym obligatoryjne jest zastosowanie łącznika powodującego wyłączenie jednostki oraz łącznika pozwalającego na stworzenie przerwy izolacyjnej. W przypadku gdy na etapie projektu uwzględniono możliwość pracy w trybie wyspowym, wymagany jest dodatkowy łącznik dostosowany do wydzielenia jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej [10]. Spełnienie powyższych wymagań determinuje budowę projektowanej rozdzielnicy SN lub niskiego napięcia, która poza polem generatorowym musi posiadać:

 • pole zasilające wyposażone w rozłącznik, wyłącznik, uziemnik oraz zabezpieczenie 50, 51, 50N, 51N,
 • pole pomiarowe z układem przekładników napięciowych,
 • pole transformatorowe w przypadku instalacji transformatora,
 • pola liniowe oraz pole sprzęgłowe.

Wszystkie nastawy, czasy zadziałania projektowanych łączników zostają ustalone przez OSD, który koordynuje pracę jednostek poprzez zdalny podgląd, dzięki zastosowaniu układu telemechaniki. Parametry techniczne łączników są dobierane w celu zapewnienia selektywnego działania zabezpieczeń oraz ochrony instalacji i urządzeń. Przykładem sytuacji, która zagraża bezpiecznej pracy generatora agregatu może być duży moment na wale lub napięcie udarowe podczas załączania generatora do sieci, gdy kąt fazowy pomiędzy napięciami generatora a siecią jest większy niż 15° elektrycznych, różnica napięć jest większa niż 20%, różnica częstotliwości jest większa niż 0,1% lub 0,05 Hz [11]. Producenci jednostek kogeneracyjnych wraz z agregatem dostarczają rozdzielnice potrzeb własnych silnika z odpowiednim oprogramowaniem. Grupa czujników przekazuje informacje do systemu oprogramowania na każdym etapie pracy silnika. W przypadku parametrów pracy wykraczających poza wartości dopuszczalne – użytkownik zostaje powiadomiony o błędzie w formie ostrzeżenia, a w przypadku błędów wyższego stopnia – jednostka zostaje wyłączona, a jej późniejsze uruchomienie uzależnione jest od ustania przyczyny i wykasowania błędu z komputera agregatu.

Wyłączenie jednostki spowodowane usterką instalacji lub sieci zewnętrznej wiąże się ze stratami finansowymi i wymaga stosowania źródeł rezerwowych, których koszt produkcji energii jest wyższy, podobnie jak emisja substancji szkodliwych do środowiska. Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Z powodu gwarancji producenta oraz złożoności instalacji, serwisy agregatów przeprowadzane są przez autoryzowany zespół. Koszt serwisu w przeliczeniu na 1 motogodzinę zależy od mocy i zastosowanych urządzeń i tak np. dla silnika 3,3 MWe na polskim rynku koszt serwisu silnika wynosi ok. 115 zł brutto. Koszt serwisowania zazwyczaj zawiera opłatę za elementy eksploatacyjne, takie jak np. świece, olej oraz zdalną pomoc i dyspozycyjność serwisantów w przypadku awarii, przeprowadzanie okresowych serwisów (zazwyczaj co 2 000 motogodzin). W przypadku serwisu co 2 000 i 4 000 motogodzin czas postoju jest dłuższy (około 1 tygodnia), a kosztowny serwis 60 000 motogodzin może trwać nawet kilka tygodni.

Do czynności serwisowych agregatu np. JMS 20 GS-N.L. [12] należą: odpowietrzanie skrzyni korbowej (co 1000 motogodzin), ustawienie regulatora mieszanki Leanox (po 1000, 2000, 4000, 6000… motogodzin), przegląd (co 2000 motogodzin), sprawdzenie luzu zaworów (co 2 000 motogodzin), sprawdzenie zapłonu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie układu regulacji ciśnienia gazu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie przepustnicy (co 2000 motogodzin), sprawdzenie generatora LSA56 (co 10 000 motogodzin) itd.

W zakresie wyżej wymienionego generatora LSA56 (zgodnie z wymaganiami producenta) należy przeprowadzić codziennie kontrolę wizualną, tj. sprawdzić powierzchnię generatora, sprawdzić śruby pod kątem prawidłowego zamocowania i uszkodzeń, sprawdzić generator pod kątem wycieków oraz zapisać temperaturę łożysk.

 Z kolei co 10 000 motogodzin wymienić należy olej, sprawdzić generator pod kątem uszkodzeń, sprawdzić kable pod kątem przetarć, sprawdzić gumowe kompensatory, zmierzyć poziom wibracji oraz zmierzyć rezystancję izolacji.

Wnioski

Aktualna sytuacja sektora energetycznego w Polce oraz prognozowany wzrost zużycia energii, wskazują na konieczność restrukturyzacji oraz budowę nowych źródeł wytwórczych. Nieunikniony proces dekarbonizacji, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnące ceny energii oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej – narzucają na wytwórców konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii o wysokiej efektywności energetycznej. Jedną z odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy jest produkcja energii w skojarzeniu.

Budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów przemysłowych wyposażonych w układy CHP znacząco wpłynie na rozwój energetyki rozproszonej, co z kolei zmniejszy straty w przesyle energii na duże odległości.

Dobór jednostki CHP jest zadaniem złożonym. Odpowiednio dobrany silnik tłokowy może przyczynić się do redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, skrócenia czasu zwrotu inwestycji, a dodatkowo może poprawić bezpieczeństwo energetyczne zakładu. Każda z przyłączanych jednostek wytwórczych zobligowana jest do przestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Literatura 

 1. Skolarek J., Kalina J., Gazowe układu kogeneracyjna. WNT, Warszawa 2005.
 2. Karbowa K., Analiza systemu kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych. Politechnika Poznańska, Poznań 2016.
 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń. KOBIZE, 2015. 
 4. Ministerstwo Energii chce rozwoju kogeneracji. Magazyn Biomasa nr 10, 2018.
 5. Kogeneracja w 2019 roku – dla kogo szansa, dla kogo strata? Magazyn Biomasa”, nr 10, 2018.
 6. Prezydent za poprawą jakości powietrza. Magazyn Ciepła Systemowego nr 1(42)/2019, 2019.
 7. Ministerstwo Energii, Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, 28.11.2018.
 8. Integrated Service Solutions. Peak Power. Cost-effective ther-mal energy storage. Alstom. Informacja internetowa, 2015.
 9. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. PWN, Warszawa 2017.
 10. Wróblewska S., Zabezpieczenia generatora synchronicznego małej i średniej mocy, Elektro Info nr 2/2003.
 11. Przybysz J., Turbogeneratory. Eksploatacja i diagnostyka. WNT, Warszawa 1991.
 12. GE Power&Water, Opis/Obsługa JMS 620 GS-N.L., 2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy »

Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy » Rozdzielnice: Aparatura łączeniowa - wyłączniki i rozłączniki mocy »

Webinar: Zarejestruj się poznaj trendy IoT

Webinar: Zarejestruj się poznaj trendy IoT Webinar: Zarejestruj się poznaj trendy IoT

Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty?

Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty? Oznaczniki - jak drukować i oznaczać komponenty?

Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników?

Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników? Znakowanie osprzętu - jak drukować dowolną długość oznaczników?

Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

Jak czyścić panele fotowoltaiczne? Jak czyścić panele fotowoltaiczne?

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną? Jak zabezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania?

Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania? Aplikacje dla automatyki - znasz te rozwiązania?

Czy jest sens czekać na Mój Prąd?

Czy jest sens czekać na Mój Prąd? Czy jest sens czekać na Mój Prąd?

Zobacz, jak szybko wykryli awarię »

Zobacz, jak szybko wykryli awarię » Zobacz, jak szybko wykryli awarię »

Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość?

Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość? Cyfrowe zarządzanie energią - przyszłość czy już teraźniejszość?

Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje?

Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje? Rozdzielnice metalowe - ile to kosztuje?

Pływająca stacja transformatorowa »

Pływająca stacja transformatorowa » Pływająca stacja transformatorowa »

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - gdzie zamówić?

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - gdzie zamówić? Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - gdzie zamówić?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Najmniejsze gniazda i łączniki na rynku »

Najmniejsze gniazda i łączniki na rynku » Najmniejsze gniazda i łączniki na rynku »

Zasilacze modułowe czy impulsowe?

Zasilacze modułowe czy impulsowe? Zasilacze modułowe czy impulsowe?

UPS pozwalający zaoszczędzić do 93% zużycia energii»

UPS pozwalający zaoszczędzić do 93% zużycia energii» UPS pozwalający zaoszczędzić do 93% zużycia energii»

Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie »

Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie » Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie »

Jaki niedrogi enkoder wybrać?

Jaki niedrogi enkoder wybrać? Jaki niedrogi enkoder wybrać?

Jak ochronić urządzenia przed skutkami przeciążenia?

Jak ochronić urządzenia przed skutkami przeciążenia? Jak ochronić urządzenia przed skutkami przeciążenia?

Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych »

Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych » Wzorcowanie urządzenia do pomiarów wielkości elektrycznych oraz parametrów sieci energetycznych »

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz. Strefa B2B - gdzie będziesz mógł złożyć zamówienie na produkty, których potrzebujesz.

Przewody uziemiające a bezpieczeństwo instalacji »

Przewody uziemiające a bezpieczeństwo instalacji » Przewody uziemiające a bezpieczeństwo instalacji »

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Osprzęt elektroinstalacyjny - zobacz najnowsze trendy »

Osprzęt elektroinstalacyjny - zobacz najnowsze trendy » Osprzęt elektroinstalacyjny - zobacz najnowsze trendy »

Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów »

Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów » Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.