elektro.info

Bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych

Safety of Cogeneration Systems in Industrial Networks

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Szukanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologii w energetyce spowodowane są rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i termiczną. Zakłady energetyczne podczas procesu inwestycyjnego w trakcie budowy nowych źródeł lub modernizacji istniejących – zobligowane są do uwzględnienia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz sprostania oczekiwaniom społecznym.

Zobacz także

dr hab. inż. Waldemar Dołęga Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

dr inż. Józef Jacek Zawodniak , st. kpt. mgr inż. Łukasz Rogalski, st. asp. Piotr Górny Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

dr inż. Andrzej Ł Chojnacki Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Nieunikniona dekarbornizacja polskiej energetyki, która w ponad 70% oparta jest na węglu, wynika z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz rosnącej ceny uprawnień do emisji CO2, która od 1 kwietnia 2018 roku do 12 kwietnia 2019 roku wzrosła z 13 do 27 euro za tonę wyemitowanego CO2. Konsekwencją powyższego jest wzrost cen energii, a także towarów i usług. Zalety instalacji CHP oraz system wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zwiększyły w ostatnich latach popularność instalacji kogeneracyjnych, które znalazły zastosowanie u różnych odbiorców m.in. w małych elektrociepłowniach zawodowych, szpitalach, obiektach oświaty, ośrodkach sportowych, biurowcach, hotelach, osiedlach mieszkaniowych, lotniskach, oczyszczalniach ścieków, szklarniach i suszarniach, a także w zakładach przemysłowych. Ponadto układy skojarzonego wytwarzania energii należą do grupy źródeł energetyki rozproszonej, co dodatkowo ogranicza straty przesyłowe.

W artykule przedstawiono bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych.

Proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i termicznej

Alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni oraz produkcji rozdzielonej jest kogeneracja (CHP – ang. Combined Heat and Power), czyli proces termodynamicznej zamiany energii chemicznej paliwa zasilającego instalacje, na energię użyteczną w postaci energii elektrycznej i termicznej wytwarzanych w skojarzeniu [1].

W konwencjonalnych elektrowniach węglowych siłownia parowa nie jest w stanie przekształcić całej energii termicznej w energię elektryczną. Sprawność obiegu Rankine’a dla wody wynosi 0,4 – 0,6 i zależy od parametrów technicznych elementów, z których zbudowana jest instalacja. Układy kogeneracyjne wychwytują ciepło odpadowe, które zostałoby zmarnowane w konwencjonalnej elektrowni. Pozwala to na oszczędność blisko 37% energii pierwotnej paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 w porównaniu z produkcją rozdzieloną.

Popularność stosowania układów kogeneracyjnych w Polsce w nowych lub modernizowanych instalacjach wynika m.in. z wysokiej sprawności całkowitej układu CHP (CHP powyżej 80%), oszczędności blisko 37% paliwa w porównaniu z produkcją rozdzieloną [2], ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska i poprawę jakości powietrza w miastach [3], rosnących cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, możliwości skorzystania z mechanizmów wsparcia (7 lat dla nowych i 15 lat dla modernizowanych jednostek) [4, 5, 6], zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw, możliwości rozwoju źródeł rozproszonych, zmniejszenia strat dystrybucji energii, możliwości uzyskania dofinansowania na budowę instalacji CHP, sprzedaż energii elektrycznej do sieci, możliwości wypełnienia założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) oraz 4. fundamentalnych założeń pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku [7].

Istotnym czynnikiem modulującym rozwój kogeneracji jest niski koszt inwestycyjny, co dodatkowo wpływa na popularność instalacji wytwarzania w skojarzeniu zarówno w Polsce, jak i szczególnie w Europie Zachodniej.

Integracja układów kogeneracyjnych z siecią zewnętrzną

Instalacje kogeneracyjne są projektowane i budowane na podstawie zgromadzonych i prognozowanych danych zapotrzebowania na energię elektryczną i termiczną obiektu. Zapotrzebowanie na energię zależy od charakterystyki obiektu, np. w elektrociepłowniach zawodowych – zapotrzebowanie na moc cieplną zależy od temperatury otoczenia. W przypadku produkcyjnych zakładów przemysłowych, określenie zapotrzebowania na moc wynika z dotychczas zgromadzonych danych pracy obiektu lub zostaje oszacowane na podstawie planów produkcyjnych i ewentualnej rozbudowy obiektu. Odpowiedni dobór jednostki skojarzonego wytwarzania jest zadaniem złożonym, ponieważ wymaga uwzględnienia m.in. charakterystyki zmiany sprawności całkowitej układu od chwilowej mocy CHP, co z kolei może ograniczać czas pracy układu w ciągu okresu eksploatacji oraz wpłynąć tym samym na czas zwrotu inwestycji oraz wielkość emisji substancji szkodliwych do środowiska. Przykładem modernizowanego obiektu może być zakład energetyki miejskiej zaopatrującej w ciepło odbiorców komunalno-bytowych.

Indywidualny projekt instalacji kogeneracyjnej dla każdej z inwestycji jest wypadkową:

a) struktury istniejącej lub nowoprojektowanej instalacji technologicznej obiektu

Przy założeniu, że zakład na potrzeby energii cieplnej wykorzystywał dotychczas kotły węglowe WR5 i WR10, nowoprojektowany układ CHP należy zaprojektować pomiędzy pompami zmieszania zimnego oraz istniejącymi kotłami. Schemat poglądowy układu technologicznego przedstawiono na rysunku 1.

uklad technologiczny obiektu

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Wymiana ciepła z układu kogeneracyjnego jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich wymienników ciepła. Celem projektanta jest dobór znamionowej mocy jednostki CHP, która umożliwi pokrycie zapotrzebowania na energię termiczną poprzez możliwie największą ilość godzin w ciągu eksploatacji (15 lat).

Istniejące kotły węglowe pełnią wówczas funkcję rezerwowych źródeł ciepła pracujących w przypadku awarii układu CHP lub zapotrzebowania na moc cieplną przekraczającego moc wytwórczą jednostki kogeneracyjnej. Na rysunku 2. przedstawiono przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną.

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys1

Rys. 2.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Obiekty nowo projektowane, w których zdecydowano się na instalację kogeneracyjną, wyposażone są najczęściej w rezerwowe źródło ciepła, jakim są kotły gazowe lub zasobniki ciepła. Na rysunku 3. jest przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną. Instalacja technologiczna układu CHP została rozbudowana o zasobnik ciepła, który pełni formę magazynu energii cieplnej na wypadek awarii układu CHP lub zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Nakłady inwestycyjne na zasobniki ciepła są znacznie niższe od innych sposobów pokrywania zapotrzebowania na szczytową energię cieplną [8].

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys2

Rys. 3.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną w układzie z zasobnikiem ciepła, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

b) struktury istniejącej sieci instalacji elektrycznej

W przypadku projektowanej instalacji kogeneracyjnej w nowym obiekcie, znamionowa moc elektryczna jednostki CHP determinuje znamionowe napięcie generatora oraz sposób przyłączenia do sieci zewnętrznej. Instalacja elektryczna, na którą składa się przede wszystkim generator oraz w zależności od potrzeb: transformator (który służy do podwyższania lub obniżenia napięcia) i rozdzielnica SN lub nn zawierająca pole generatorowe wraz z wyłącznikiem generatora – załączanym automatycznie po synchronizacji układu z siecią (tj. gdy nie pracuje w trybie wyspowym) i rezerwowym. Schemat blokowy integracji układu CHP z siecią elektroenergetyczną przedstawiono na rysunku 4.

schemat ukladu chp

Rys. 4.  Przykład integracji układu CHP z siecią elektryczną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Celem instalacji kogeneracyjnej jest możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną niż cieplną – dobór jednostki może być zrealizowany na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc elektryczną w funkcji czasu tego zapotrzebowania. Praca jednostki pod niepełnym obciążeniem elektrycznym pozwala na możliwość odprowadzenia nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej, co z kolei jest źródłem dodatkowego dochodu i wpływa na czas zwrotu inwestycji. Na rysunkach 5. i 6. przedstawiono dwie przykładowe znamionowe moce elektryczne jednostek CHP.

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys1

Rys. 5.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 1, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys2

Rys. 6.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 2, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Dodatkowo obligatoryjnymi elementami instalacji elektrycznej są: rozdzielnica dostarczona przez producenta silnika, rozdzielnica potrzeb własnych instalacji, rozdzielnica AKPiA, tablica pomiarowa i bateria zasilania awaryjnego UPS.

Bezpieczeństwo pracy układów CHP w sieciach przemysłowych

Układy kogeneracyjne stosowane w przemyśle zawdzięczają swoją popularność dzięki niskim kosztom inwestycyjnym, możliwością uzyskania dodatkowych oszczędności poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i termicznej. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne zapewniają pierwszeństwo sprzedaży dla źródeł odnawialnych pod warunkami określonymi między innymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Na potrzeby wymagań określonych w IRiESD jednostki wytwórcze wyposażane są w układy automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). W praktyce każdy z generatorów musi posiadać zabezpieczenie podstawowe, którego uzupełnienie mogą stanowić zabezpieczenia dodatkowe. W zależności od rodzaju sieci, do zabezpieczeń dodatkowych zaliczamy: ziemnozwarciowe napięciowe oraz zabezpieczenia przed obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz wzrostem prędkości obrotowej, a w przypadku jednostek o mocy większej niż 110 kVA dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem i spadkiem częstotliwości. Ponadto OSD decyduje o konieczności zastosowania zabezpieczenia od pracy wyspowej i mocy zwrotnej [9].

Spełnienie opisanych wymagań celem zabezpieczenia jednostki wytwórczej oraz sieci zewnętrznej wiąże się z koniecznością zastosowania urządzeń łączeniowych, przy czym obligatoryjne jest zastosowanie łącznika powodującego wyłączenie jednostki oraz łącznika pozwalającego na stworzenie przerwy izolacyjnej. W przypadku gdy na etapie projektu uwzględniono możliwość pracy w trybie wyspowym, wymagany jest dodatkowy łącznik dostosowany do wydzielenia jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej [10]. Spełnienie powyższych wymagań determinuje budowę projektowanej rozdzielnicy SN lub niskiego napięcia, która poza polem generatorowym musi posiadać:

 • pole zasilające wyposażone w rozłącznik, wyłącznik, uziemnik oraz zabezpieczenie 50, 51, 50N, 51N,
 • pole pomiarowe z układem przekładników napięciowych,
 • pole transformatorowe w przypadku instalacji transformatora,
 • pola liniowe oraz pole sprzęgłowe.

Wszystkie nastawy, czasy zadziałania projektowanych łączników zostają ustalone przez OSD, który koordynuje pracę jednostek poprzez zdalny podgląd, dzięki zastosowaniu układu telemechaniki. Parametry techniczne łączników są dobierane w celu zapewnienia selektywnego działania zabezpieczeń oraz ochrony instalacji i urządzeń. Przykładem sytuacji, która zagraża bezpiecznej pracy generatora agregatu może być duży moment na wale lub napięcie udarowe podczas załączania generatora do sieci, gdy kąt fazowy pomiędzy napięciami generatora a siecią jest większy niż 15° elektrycznych, różnica napięć jest większa niż 20%, różnica częstotliwości jest większa niż 0,1% lub 0,05 Hz [11]. Producenci jednostek kogeneracyjnych wraz z agregatem dostarczają rozdzielnice potrzeb własnych silnika z odpowiednim oprogramowaniem. Grupa czujników przekazuje informacje do systemu oprogramowania na każdym etapie pracy silnika. W przypadku parametrów pracy wykraczających poza wartości dopuszczalne – użytkownik zostaje powiadomiony o błędzie w formie ostrzeżenia, a w przypadku błędów wyższego stopnia – jednostka zostaje wyłączona, a jej późniejsze uruchomienie uzależnione jest od ustania przyczyny i wykasowania błędu z komputera agregatu.

Wyłączenie jednostki spowodowane usterką instalacji lub sieci zewnętrznej wiąże się ze stratami finansowymi i wymaga stosowania źródeł rezerwowych, których koszt produkcji energii jest wyższy, podobnie jak emisja substancji szkodliwych do środowiska. Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Z powodu gwarancji producenta oraz złożoności instalacji, serwisy agregatów przeprowadzane są przez autoryzowany zespół. Koszt serwisu w przeliczeniu na 1 motogodzinę zależy od mocy i zastosowanych urządzeń i tak np. dla silnika 3,3 MWe na polskim rynku koszt serwisu silnika wynosi ok. 115 zł brutto. Koszt serwisowania zazwyczaj zawiera opłatę za elementy eksploatacyjne, takie jak np. świece, olej oraz zdalną pomoc i dyspozycyjność serwisantów w przypadku awarii, przeprowadzanie okresowych serwisów (zazwyczaj co 2 000 motogodzin). W przypadku serwisu co 2 000 i 4 000 motogodzin czas postoju jest dłuższy (około 1 tygodnia), a kosztowny serwis 60 000 motogodzin może trwać nawet kilka tygodni.

Do czynności serwisowych agregatu np. JMS 20 GS-N.L. [12] należą: odpowietrzanie skrzyni korbowej (co 1000 motogodzin), ustawienie regulatora mieszanki Leanox (po 1000, 2000, 4000, 6000… motogodzin), przegląd (co 2000 motogodzin), sprawdzenie luzu zaworów (co 2 000 motogodzin), sprawdzenie zapłonu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie układu regulacji ciśnienia gazu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie przepustnicy (co 2000 motogodzin), sprawdzenie generatora LSA56 (co 10 000 motogodzin) itd.

W zakresie wyżej wymienionego generatora LSA56 (zgodnie z wymaganiami producenta) należy przeprowadzić codziennie kontrolę wizualną, tj. sprawdzić powierzchnię generatora, sprawdzić śruby pod kątem prawidłowego zamocowania i uszkodzeń, sprawdzić generator pod kątem wycieków oraz zapisać temperaturę łożysk.

 Z kolei co 10 000 motogodzin wymienić należy olej, sprawdzić generator pod kątem uszkodzeń, sprawdzić kable pod kątem przetarć, sprawdzić gumowe kompensatory, zmierzyć poziom wibracji oraz zmierzyć rezystancję izolacji.

Wnioski

Aktualna sytuacja sektora energetycznego w Polce oraz prognozowany wzrost zużycia energii, wskazują na konieczność restrukturyzacji oraz budowę nowych źródeł wytwórczych. Nieunikniony proces dekarbonizacji, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnące ceny energii oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej – narzucają na wytwórców konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii o wysokiej efektywności energetycznej. Jedną z odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy jest produkcja energii w skojarzeniu.

Budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów przemysłowych wyposażonych w układy CHP znacząco wpłynie na rozwój energetyki rozproszonej, co z kolei zmniejszy straty w przesyle energii na duże odległości.

Dobór jednostki CHP jest zadaniem złożonym. Odpowiednio dobrany silnik tłokowy może przyczynić się do redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, skrócenia czasu zwrotu inwestycji, a dodatkowo może poprawić bezpieczeństwo energetyczne zakładu. Każda z przyłączanych jednostek wytwórczych zobligowana jest do przestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Literatura 

 1. Skolarek J., Kalina J., Gazowe układu kogeneracyjna. WNT, Warszawa 2005.
 2. Karbowa K., Analiza systemu kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych. Politechnika Poznańska, Poznań 2016.
 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń. KOBIZE, 2015. 
 4. Ministerstwo Energii chce rozwoju kogeneracji. Magazyn Biomasa nr 10, 2018.
 5. Kogeneracja w 2019 roku – dla kogo szansa, dla kogo strata? Magazyn Biomasa”, nr 10, 2018.
 6. Prezydent za poprawą jakości powietrza. Magazyn Ciepła Systemowego nr 1(42)/2019, 2019.
 7. Ministerstwo Energii, Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, 28.11.2018.
 8. Integrated Service Solutions. Peak Power. Cost-effective ther-mal energy storage. Alstom. Informacja internetowa, 2015.
 9. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. PWN, Warszawa 2017.
 10. Wróblewska S., Zabezpieczenia generatora synchronicznego małej i średniej mocy, Elektro Info nr 2/2003.
 11. Przybysz J., Turbogeneratory. Eksploatacja i diagnostyka. WNT, Warszawa 1991.
 12. GE Power&Water, Opis/Obsługa JMS 620 GS-N.L., 2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji? Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia » Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Najprostsza droga do bezpiecznego zasilania gwarantowanego »

Najprostsza droga do bezpiecznego zasilania gwarantowanego » Najprostsza droga do bezpiecznego zasilania gwarantowanego »

Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce »

Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce » Przekaźniki czasowe i zastosowanie w automatyce »

Znasz takie rozwiązania energetyczne?

Znasz takie rozwiązania energetyczne? Znasz takie rozwiązania energetyczne?

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać?

Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać? Kompaktowe stacje ładowania pojazdów - co wybrać?

Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki?

Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki? Jak szybko znaleźć usterkę i skrócić czas diagnostyki?

Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów?

Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów? Jak monitorować sygnały elektryczne i strzec się przed awarią transformatorów?

Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać? Systemy zasilania gwarantowanego - jaki wybrać?

Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu

Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu Bezprzewodowa automatyka domowa - poznaj zakres funkcji systemu

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już? Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej? Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą? Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki? Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..." Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia » Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V

Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V Mierniki do pomiarów rezystancji izolacji napięciami do 1000 V

Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną »

Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną » Rozłączniki bezpiecznikowe - zabezpiecz swoją instalację elektryczną »

Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych »

Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych » Magazyny energii do zasilania samochodów elektrycznych »

Najnowsze produkty i technologie

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

merXu Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

ATM Lighting sp. z o.o. INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

innogy.pl Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

merXu Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

APATOR S.A. E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp.z o.o. EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

MULTIPROJEKT Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

www.morele.net Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Elektrometal Energetyka SA Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

MERAZET Spółka Akcyjna Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

TRONIA Sp. z o.o. SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Elmark Automatyka S.A. Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.