elektro.info

Bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych

Safety of Cogeneration Systems in Industrial Networks

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Szukanie nowych rozwiązań oraz rozwój technologii w energetyce spowodowane są rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i termiczną. Zakłady energetyczne podczas procesu inwestycyjnego w trakcie budowy nowych źródeł lub modernizacji istniejących – zobligowane są do uwzględnienia emisji substancji szkodliwych dla środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz sprostania oczekiwaniom społecznym.

Zobacz także

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6,...

Krajowa sieć dystrybucyjna jest odpowiedzialna za rozdział i dystrybucję energii elektrycznej i obejmuje sieć dystrybucyjną (tzw. wstępnego rozdziału) 110 kV oraz sieć dystrybucyjną (rozdzielczą) SN (6, 10, 15, 20 i 30 kV) i sieć nn (0,4 kV). W jej skład wchodzą zarówno linie napowietrzne i kablowe, jak i stacje elektroenergetyczne.

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

Nieunikniona dekarbornizacja polskiej energetyki, która w ponad 70% oparta jest na węglu, wynika z polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz rosnącej ceny uprawnień do emisji CO2, która od 1 kwietnia 2018 roku do 12 kwietnia 2019 roku wzrosła z 13 do 27 euro za tonę wyemitowanego CO2. Konsekwencją powyższego jest wzrost cen energii, a także towarów i usług. Zalety instalacji CHP oraz system wsparcia dla producentów energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zwiększyły w ostatnich latach popularność instalacji kogeneracyjnych, które znalazły zastosowanie u różnych odbiorców m.in. w małych elektrociepłowniach zawodowych, szpitalach, obiektach oświaty, ośrodkach sportowych, biurowcach, hotelach, osiedlach mieszkaniowych, lotniskach, oczyszczalniach ścieków, szklarniach i suszarniach, a także w zakładach przemysłowych. Ponadto układy skojarzonego wytwarzania energii należą do grupy źródeł energetyki rozproszonej, co dodatkowo ogranicza straty przesyłowe.

W artykule przedstawiono bezpieczeństwo pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych.

Proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i termicznej

Alternatywą dla konwencjonalnych elektrowni oraz produkcji rozdzielonej jest kogeneracja (CHP – ang. Combined Heat and Power), czyli proces termodynamicznej zamiany energii chemicznej paliwa zasilającego instalacje, na energię użyteczną w postaci energii elektrycznej i termicznej wytwarzanych w skojarzeniu [1].

W konwencjonalnych elektrowniach węglowych siłownia parowa nie jest w stanie przekształcić całej energii termicznej w energię elektryczną. Sprawność obiegu Rankine’a dla wody wynosi 0,4 – 0,6 i zależy od parametrów technicznych elementów, z których zbudowana jest instalacja. Układy kogeneracyjne wychwytują ciepło odpadowe, które zostałoby zmarnowane w konwencjonalnej elektrowni. Pozwala to na oszczędność blisko 37% energii pierwotnej paliwa oraz ograniczenie emisji CO2 w porównaniu z produkcją rozdzieloną.

Popularność stosowania układów kogeneracyjnych w Polsce w nowych lub modernizowanych instalacjach wynika m.in. z wysokiej sprawności całkowitej układu CHP (CHP powyżej 80%), oszczędności blisko 37% paliwa w porównaniu z produkcją rozdzieloną [2], ograniczenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska i poprawę jakości powietrza w miastach [3], rosnących cen energii elektrycznej oraz uprawnień do emisji CO2, możliwości skorzystania z mechanizmów wsparcia (7 lat dla nowych i 15 lat dla modernizowanych jednostek) [4, 5, 6], zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw, możliwości rozwoju źródeł rozproszonych, zmniejszenia strat dystrybucji energii, możliwości uzyskania dofinansowania na budowę instalacji CHP, sprzedaż energii elektrycznej do sieci, możliwości wypełnienia założeń Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) oraz 4. fundamentalnych założeń pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 roku [7].

Istotnym czynnikiem modulującym rozwój kogeneracji jest niski koszt inwestycyjny, co dodatkowo wpływa na popularność instalacji wytwarzania w skojarzeniu zarówno w Polsce, jak i szczególnie w Europie Zachodniej.

Integracja układów kogeneracyjnych z siecią zewnętrzną

Instalacje kogeneracyjne są projektowane i budowane na podstawie zgromadzonych i prognozowanych danych zapotrzebowania na energię elektryczną i termiczną obiektu. Zapotrzebowanie na energię zależy od charakterystyki obiektu, np. w elektrociepłowniach zawodowych – zapotrzebowanie na moc cieplną zależy od temperatury otoczenia. W przypadku produkcyjnych zakładów przemysłowych, określenie zapotrzebowania na moc wynika z dotychczas zgromadzonych danych pracy obiektu lub zostaje oszacowane na podstawie planów produkcyjnych i ewentualnej rozbudowy obiektu. Odpowiedni dobór jednostki skojarzonego wytwarzania jest zadaniem złożonym, ponieważ wymaga uwzględnienia m.in. charakterystyki zmiany sprawności całkowitej układu od chwilowej mocy CHP, co z kolei może ograniczać czas pracy układu w ciągu okresu eksploatacji oraz wpłynąć tym samym na czas zwrotu inwestycji oraz wielkość emisji substancji szkodliwych do środowiska. Przykładem modernizowanego obiektu może być zakład energetyki miejskiej zaopatrującej w ciepło odbiorców komunalno-bytowych.

Indywidualny projekt instalacji kogeneracyjnej dla każdej z inwestycji jest wypadkową:

a) struktury istniejącej lub nowoprojektowanej instalacji technologicznej obiektu

Przy założeniu, że zakład na potrzeby energii cieplnej wykorzystywał dotychczas kotły węglowe WR5 i WR10, nowoprojektowany układ CHP należy zaprojektować pomiędzy pompami zmieszania zimnego oraz istniejącymi kotłami. Schemat poglądowy układu technologicznego przedstawiono na rysunku 1.

uklad technologiczny obiektu

Rys. 1.  Schemat poglądowy układu technologicznego modernizowanego obiektu, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Wymiana ciepła z układu kogeneracyjnego jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiednich wymienników ciepła. Celem projektanta jest dobór znamionowej mocy jednostki CHP, która umożliwi pokrycie zapotrzebowania na energię termiczną poprzez możliwie największą ilość godzin w ciągu eksploatacji (15 lat).

Istniejące kotły węglowe pełnią wówczas funkcję rezerwowych źródeł ciepła pracujących w przypadku awarii układu CHP lub zapotrzebowania na moc cieplną przekraczającego moc wytwórczą jednostki kogeneracyjnej. Na rysunku 2. przedstawiono przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną.

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys1

Rys. 2.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Obiekty nowo projektowane, w których zdecydowano się na instalację kogeneracyjną, wyposażone są najczęściej w rezerwowe źródło ciepła, jakim są kotły gazowe lub zasobniki ciepła. Na rysunku 3. jest przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną. Instalacja technologiczna układu CHP została rozbudowana o zasobnik ciepła, który pełni formę magazynu energii cieplnej na wypadek awarii układu CHP lub zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Nakłady inwestycyjne na zasobniki ciepła są znacznie niższe od innych sposobów pokrywania zapotrzebowania na szczytową energię cieplną [8].

bezpieczenstwo pracy ukladow kogeneracyjnych rys2

Rys. 3.  Przykład doboru jednostki kogeneracyjnej na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc cieplną w układzie z zasobnikiem ciepła, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

b) struktury istniejącej sieci instalacji elektrycznej

W przypadku projektowanej instalacji kogeneracyjnej w nowym obiekcie, znamionowa moc elektryczna jednostki CHP determinuje znamionowe napięcie generatora oraz sposób przyłączenia do sieci zewnętrznej. Instalacja elektryczna, na którą składa się przede wszystkim generator oraz w zależności od potrzeb: transformator (który służy do podwyższania lub obniżenia napięcia) i rozdzielnica SN lub nn zawierająca pole generatorowe wraz z wyłącznikiem generatora – załączanym automatycznie po synchronizacji układu z siecią (tj. gdy nie pracuje w trybie wyspowym) i rezerwowym. Schemat blokowy integracji układu CHP z siecią elektroenergetyczną przedstawiono na rysunku 4.

schemat ukladu chp

Rys. 4.  Przykład integracji układu CHP z siecią elektryczną, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Celem instalacji kogeneracyjnej jest możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną niż cieplną – dobór jednostki może być zrealizowany na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania na moc elektryczną w funkcji czasu tego zapotrzebowania. Praca jednostki pod niepełnym obciążeniem elektrycznym pozwala na możliwość odprowadzenia nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci zewnętrznej, co z kolei jest źródłem dodatkowego dochodu i wpływa na czas zwrotu inwestycji. Na rysunkach 5. i 6. przedstawiono dwie przykładowe znamionowe moce elektryczne jednostek CHP.

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys1

Rys. 5.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 1, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

zapotrzebowanie na energie elektryczna rys2

Rys. 6.  Uporządkowany wykres zapotrzebowania na moc elektryczną – przykład 2, rys. K. Karbowa, B. Wnukowska

Dodatkowo obligatoryjnymi elementami instalacji elektrycznej są: rozdzielnica dostarczona przez producenta silnika, rozdzielnica potrzeb własnych instalacji, rozdzielnica AKPiA, tablica pomiarowa i bateria zasilania awaryjnego UPS.

Bezpieczeństwo pracy układów CHP w sieciach przemysłowych

Układy kogeneracyjne stosowane w przemyśle zawdzięczają swoją popularność dzięki niskim kosztom inwestycyjnym, możliwością uzyskania dodatkowych oszczędności poprzez ograniczenie emisji substancji szkodliwych do środowiska oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i termicznej. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne zapewniają pierwszeństwo sprzedaży dla źródeł odnawialnych pod warunkami określonymi między innymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Na potrzeby wymagań określonych w IRiESD jednostki wytwórcze wyposażane są w układy automatyki zabezpieczeniowej (EAZ). W praktyce każdy z generatorów musi posiadać zabezpieczenie podstawowe, którego uzupełnienie mogą stanowić zabezpieczenia dodatkowe. W zależności od rodzaju sieci, do zabezpieczeń dodatkowych zaliczamy: ziemnozwarciowe napięciowe oraz zabezpieczenia przed obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia oraz wzrostem prędkości obrotowej, a w przypadku jednostek o mocy większej niż 110 kVA dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem i spadkiem częstotliwości. Ponadto OSD decyduje o konieczności zastosowania zabezpieczenia od pracy wyspowej i mocy zwrotnej [9].

Spełnienie opisanych wymagań celem zabezpieczenia jednostki wytwórczej oraz sieci zewnętrznej wiąże się z koniecznością zastosowania urządzeń łączeniowych, przy czym obligatoryjne jest zastosowanie łącznika powodującego wyłączenie jednostki oraz łącznika pozwalającego na stworzenie przerwy izolacyjnej. W przypadku gdy na etapie projektu uwzględniono możliwość pracy w trybie wyspowym, wymagany jest dodatkowy łącznik dostosowany do wydzielenia jednostki wytwórczej od sieci dystrybucyjnej [10]. Spełnienie powyższych wymagań determinuje budowę projektowanej rozdzielnicy SN lub niskiego napięcia, która poza polem generatorowym musi posiadać:

 • pole zasilające wyposażone w rozłącznik, wyłącznik, uziemnik oraz zabezpieczenie 50, 51, 50N, 51N,
 • pole pomiarowe z układem przekładników napięciowych,
 • pole transformatorowe w przypadku instalacji transformatora,
 • pola liniowe oraz pole sprzęgłowe.

Wszystkie nastawy, czasy zadziałania projektowanych łączników zostają ustalone przez OSD, który koordynuje pracę jednostek poprzez zdalny podgląd, dzięki zastosowaniu układu telemechaniki. Parametry techniczne łączników są dobierane w celu zapewnienia selektywnego działania zabezpieczeń oraz ochrony instalacji i urządzeń. Przykładem sytuacji, która zagraża bezpiecznej pracy generatora agregatu może być duży moment na wale lub napięcie udarowe podczas załączania generatora do sieci, gdy kąt fazowy pomiędzy napięciami generatora a siecią jest większy niż 15° elektrycznych, różnica napięć jest większa niż 20%, różnica częstotliwości jest większa niż 0,1% lub 0,05 Hz [11]. Producenci jednostek kogeneracyjnych wraz z agregatem dostarczają rozdzielnice potrzeb własnych silnika z odpowiednim oprogramowaniem. Grupa czujników przekazuje informacje do systemu oprogramowania na każdym etapie pracy silnika. W przypadku parametrów pracy wykraczających poza wartości dopuszczalne – użytkownik zostaje powiadomiony o błędzie w formie ostrzeżenia, a w przypadku błędów wyższego stopnia – jednostka zostaje wyłączona, a jej późniejsze uruchomienie uzależnione jest od ustania przyczyny i wykasowania błędu z komputera agregatu.

Wyłączenie jednostki spowodowane usterką instalacji lub sieci zewnętrznej wiąże się ze stratami finansowymi i wymaga stosowania źródeł rezerwowych, których koszt produkcji energii jest wyższy, podobnie jak emisja substancji szkodliwych do środowiska. Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Z powodu gwarancji producenta oraz złożoności instalacji, serwisy agregatów przeprowadzane są przez autoryzowany zespół. Koszt serwisu w przeliczeniu na 1 motogodzinę zależy od mocy i zastosowanych urządzeń i tak np. dla silnika 3,3 MWe na polskim rynku koszt serwisu silnika wynosi ok. 115 zł brutto. Koszt serwisowania zazwyczaj zawiera opłatę za elementy eksploatacyjne, takie jak np. świece, olej oraz zdalną pomoc i dyspozycyjność serwisantów w przypadku awarii, przeprowadzanie okresowych serwisów (zazwyczaj co 2 000 motogodzin). W przypadku serwisu co 2 000 i 4 000 motogodzin czas postoju jest dłuższy (około 1 tygodnia), a kosztowny serwis 60 000 motogodzin może trwać nawet kilka tygodni.

Do czynności serwisowych agregatu np. JMS 20 GS-N.L. [12] należą: odpowietrzanie skrzyni korbowej (co 1000 motogodzin), ustawienie regulatora mieszanki Leanox (po 1000, 2000, 4000, 6000… motogodzin), przegląd (co 2000 motogodzin), sprawdzenie luzu zaworów (co 2 000 motogodzin), sprawdzenie zapłonu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie układu regulacji ciśnienia gazu (co 2000 motogodzin), sprawdzenie przepustnicy (co 2000 motogodzin), sprawdzenie generatora LSA56 (co 10 000 motogodzin) itd.

W zakresie wyżej wymienionego generatora LSA56 (zgodnie z wymaganiami producenta) należy przeprowadzić codziennie kontrolę wizualną, tj. sprawdzić powierzchnię generatora, sprawdzić śruby pod kątem prawidłowego zamocowania i uszkodzeń, sprawdzić generator pod kątem wycieków oraz zapisać temperaturę łożysk.

 Z kolei co 10 000 motogodzin wymienić należy olej, sprawdzić generator pod kątem uszkodzeń, sprawdzić kable pod kątem przetarć, sprawdzić gumowe kompensatory, zmierzyć poziom wibracji oraz zmierzyć rezystancję izolacji.

Wnioski

Aktualna sytuacja sektora energetycznego w Polce oraz prognozowany wzrost zużycia energii, wskazują na konieczność restrukturyzacji oraz budowę nowych źródeł wytwórczych. Nieunikniony proces dekarbonizacji, rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 i rosnące ceny energii oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej – narzucają na wytwórców konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii o wysokiej efektywności energetycznej. Jedną z odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy jest produkcja energii w skojarzeniu.

Budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów przemysłowych wyposażonych w układy CHP znacząco wpłynie na rozwój energetyki rozproszonej, co z kolei zmniejszy straty w przesyle energii na duże odległości.

Dobór jednostki CHP jest zadaniem złożonym. Odpowiednio dobrany silnik tłokowy może przyczynić się do redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska, poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, skrócenia czasu zwrotu inwestycji, a dodatkowo może poprawić bezpieczeństwo energetyczne zakładu. Każda z przyłączanych jednostek wytwórczych zobligowana jest do przestrzegania wymagań określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Podstawowym kryterium pozwalającym zminimalizować częstotliwość awarii jest prawidłowo prowadzona konserwacja i serwis zgodnie z wymaganiami producenta jednostki określonymi w planie konserwacji.

Literatura 

 1. Skolarek J., Kalina J., Gazowe układu kogeneracyjna. WNT, Warszawa 2005.
 2. Karbowa K., Analiza systemu kogeneracyjnego opartego na silnikach gazowych. Politechnika Poznańska, Poznań 2016.
 3. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń. KOBIZE, 2015. 
 4. Ministerstwo Energii chce rozwoju kogeneracji. Magazyn Biomasa nr 10, 2018.
 5. Kogeneracja w 2019 roku – dla kogo szansa, dla kogo strata? Magazyn Biomasa”, nr 10, 2018.
 6. Prezydent za poprawą jakości powietrza. Magazyn Ciepła Systemowego nr 1(42)/2019, 2019.
 7. Ministerstwo Energii, Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, 28.11.2018.
 8. Integrated Service Solutions. Peak Power. Cost-effective ther-mal energy storage. Alstom. Informacja internetowa, 2015.
 9. Winkler W., Wiszniewski A., Automatyka zabezpieczeniowa w systemach elektroenergetycznych. PWN, Warszawa 2017.
 10. Wróblewska S., Zabezpieczenia generatora synchronicznego małej i średniej mocy, Elektro Info nr 2/2003.
 11. Przybysz J., Turbogeneratory. Eksploatacja i diagnostyka. WNT, Warszawa 1991.
 12. GE Power&Water, Opis/Obsługa JMS 620 GS-N.L., 2014.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - zobacz rozwiązanie

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii Projektowanie - uzyskaj dostęp do najszerszej gamy ekskluzywnych produktów i najnowszych technologii

Kamery termowizyjne taniej z okazji BLACK FRIDAY!

Kamery termowizyjne taniej z okazji BLACK FRIDAY! Kamery termowizyjne taniej z okazji BLACK FRIDAY!

Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj...

Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj... Zasilacze awaryjne UPS - wyszukiwarka - dopasuj...

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty Jak prawidłowo dobrać instalację fotowoltaiczną i jej poszczególne komponenty

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych » Pomiary: termowizja przy pracach instalacyjnych »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść » Przeciwpożarowe kontrole instalacji elektrycznych - jak je przejść »

Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników »

Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników » Aplikacja mobilna do odczytu danych z liczników »

Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Modułowy licznik energii - jaki wybrać? Modułowy licznik energii - jaki wybrać?

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów » Transformatory - rozwiązania dla profesjonalistów »

Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje »

Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje » Praca automatyka – wyzwania, możliwości i kompetencje »

Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej

Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej Zapisz się na wirtualną konferencję i targi dedykowane m.in. branżom elektroniki oraz automatyki przemysłowej

Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania »

Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania » Poznaj intuicyjne oprogramowanie do projektowania i drukowania »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Silnik trójfazowy - jaką ma moc?

Silnik trójfazowy - jaką ma moc? Silnik trójfazowy - jaką ma moc?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać?

System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać? System sygnalizacji pożaru - jaki wybrać?

Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć?

Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć? Fotowoltaika - jak ją zabezpieczyć?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Oznaczniki w elektryce »

Oznaczniki w elektryce » Oznaczniki w elektryce »

Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź »

Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź » Przekaźniki kontroli stanu izolacji - sprawdź »

Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych »

Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych » Poznaj szybki i niezawodny sposób testowania paneli słonecznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych » Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712

Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712 Ochrona odgromowa i przed przepięciami zgodnie z normą zharmonizowaną PN-HD 60364-7-712

Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki »

Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki » Poradnik energetyczny - Ulgi, finansowanie i dofinansowanie do fotowoltaiki »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.