elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

„Słupy hybrydowe” – nowe, polskie, odnawialne źródło energii z wiatru

“Hybrid pylons” – a new, Polish source of renewable electricity from wind

Schemat ideowy słupa hybrydowego

Schemat ideowy słupa hybrydowego

Wprowadzone w ostatnich latach przepisy dotyczące wykorzystania wiatru do uzyskania energii elektrycznej na lądzie sprawiły, że jedynie mikrogeneracja ma tam szansę rozwoju. W artykule przedstawiam propozycję innowacyjnych, korzystnych zarówno dla inwestorów, jak i gospodarki narodowej słupów hybrydowych – połączenia słupa podtrzymującego przewody linii elektroenergetycznej z mikrogeneracyjną, bezśmigłową turbiną wiatrową i magazynem energii elektrycznej.

Zobacz także

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej Podstawowe wiadomości o napowietrznej sieci dystrybucyjnej energetyki zawodowej

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia....

Cel artykułu stanowi przybliżenie funkcjonariuszom Straży Pożarnej, a zwłaszcza dowódcom akcji ratowniczo-gaśniczych, cech charakterystycznych napowietrznych linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia. W artykule nie przedstawiono wszystkich rozwiązań technicznych w zakresie budownictwa sieciowego, które są stosowane w sieci dystrybucyjnej na terenie naszego kraju, tylko podstawowe.

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi Modele niezawodnościowe linii napowietrznych SN z przewodami gołymi

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu...

Artykuł stanowi analizę awaryjności linii napowietrznych SN z przewodami gołymi, eksploatowanych w krajowych sieciach dystrybucyjnych. Wyznaczono w nim modele niezawodnościowe czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców. Przeprowadzono w nim też analizę sezonowości oraz przyczyn awarii linii. Autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe na podstawie danych pochodzących z terenu dużej...

W artykule:

• Czym są słupy hybrydowe?
• Uwarunkowania prawne
• Korzyści operatorów

Dynamiczny rozwój rozproszonej generacji i prace w kierunku sterowania nią zbliżają świat do rewolucji w zakresie generacji energii. Dziś dąży się do skutecznego zarządzania rozproszonymi źródłami energii elektrycznej, pracuje nad wprowadzeniem wirtualnych elektrowni bądź innych form zorganizowania mikrogeneracji. W takim stanie rzeczy należy zrobić wszystko, by w pełni wykorzystać rodzime uwarunkowania.

Endemicznym, polskim uwarunkowaniem jest posiadanie w liniach napowietrznych SN i nn około 4 000 000 słupów. I choć zwykle głośno przypomina się o nich tylko podczas klęsk żywiołowych uwidaczniających ich najsłabsze strony, można – jak pokazuje ten artykuł – wykorzystać je do łatwego zrealizowania rozproszonej generacji.

Z jednej z ostatnich nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii [1] („ustawy o oze”) wynika, upraszczając, że ustawodawca umożliwia wytwarzanie energii elektrycznej z oze spółdzielniom energetycznym i klastrom energii oraz pozwala im równoważyć zapotrzebowanie, zajmować się dystrybucją lub obrotem energią, wszystko w ramach sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV i w ramach odbiorców do tej sieci przyłączonych (art. 2 pkt 15a i 33a). Domyślać się należy, że chodzi o sieć SN i nn.

Ponadto ustawa ta stanowi (art. 2 pkt 13), że wytwarzanie energii elektrycznej przez spółdzielnie energetyczne i klastry ma się odbywać w instalacjach złożonych z wyodrębnionego zespołu urządzeń służących do wytwarzania energii oraz wyprowadzenia mocy i połączonego z tym zespołem magazynu energii (art. 2 pkt 17).

Należy przypuszczać, że rynek, nie tylko spółdzielnie i klastry, będzie oczekiwał gotowych rozwiązań takich instalacji, ale nadających się do wybudowania szybko, bez barier formalnoprawnych – i oczywiście jak najtańszych. Łatwą do przewidzenia drogą do redukcji kosztów jest sytuowanie instalacji jak najbliżej istniejącej sieci dystrybucyjnej. Konkretnych rozwiązań na razie jednak nie widać.

Słup hybrydowy to połączenie słupa podtrzymującego przewody linii elektroenergetycznej z mikrogeneracyjną, bezśmigłową turbiną wiatrową (do koncepcji przyjęto stosowanie krajowego rozwiązania, już wdrożonego i produkowanego na rynek) i magazynem energii elektrycznej, opcjonalnie ze stacją dokującą dla pojazdów elektrycznych.

Jest to rozwiązanie przeznaczone dla szerokiego rynku mikrogeneracji i magazynowania energii elektrycznej, szczególnie pasujące do potrzeb klastrów i spółdzielni energetycznych, ale również będące interesującą propozycją dla drobnych inwestorów.

Według prezentowanej koncepcji fundament słupa hybrydowego będzie najkorzystniejszym miejscem na magazyn energii, jego podstawę przewidziano dla urządzeń generujących, sterujących i konwerterów. Na podstawie mocowana będzie turbina o osi pionowej, a nad nią elementy podtrzymujące przewody oraz łącznik instalacji[1] z linią. Niezbędne połączenia przewiduje się prowadzić osiowo (pionowo).

Wstawienie słupa hybrydowego w miejsce istniejącego słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej zredukuje do absolutnego minimum odległość pomiędzy urządzeniem służącym do wytwarzania energii a istniejącą siecią elektroenergetyczną. Inaczej mówiąc, wyeliminowana będzie w całości potrzeba budowy linii transportujących wygenerowaną moc do sieci, tutaj dystrybucyjnej.

slupy rys01 1

Rys. 1. Schemat ideowy słupa hybrydowego: a – słup standardowy, b – słup hybrydowy, b1 – obszar fundamentu; alternatywnie również przestrzeń dla mikromagazynu energii elektrycznej, b2 – obszar sytuowania urządzeń we wnętrzu konstrukcji wsporczej, b3 – obszar sytuowania siłowni wiatrowej o osi pionowej, b4 – obszar mocowania przewodów linii elektroenergetycznej do słupa hybrydowego (rys. Z. Kończak)

Jak zostanie wywiedzione, słup hybrydowy powinien być niższy niż 30 m, sytuowany w liniach SN lub nn, a moc turbiny nie powinna przekraczać 50 kW.

Słupy linii SN i nn warunek wysokościowy spełniają, a wygenerowana moc może bez obaw zostać w te linie wprowadzana. Poznajmy zatem warunki, jakim powinien sprostać słup hybrydowy, a następnie korzyści płynące z zastosowania tego rozwiązania.

Słup hybrydowy musi być w zgodzie z obowiązującymi uwarunkowaniami formalnoprawnymi. Uwzględniając funkcje, jakie spełnia, może podlegać pod:

  • „ustawę wiatrakową – odległościową”: ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (DzU 2016, poz. 961),
  • „ustawę o oze”: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2017, poz. 1148 z późniejszymi zmianami),
  • „ustawę środowiskową – ocenową”: ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce­nach oddziaływania na środowisko (tj. DzU 2017, poz. 1405 z późniejszymi zmianami),
  • „rozporządzenie o przedsięwzięciach oddziałujących na środowisko”: obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (DzU 2016 poz. 71),
  • „prawo budowlane”: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU 2017 poz. 1332 z późn. zm.),
  • „prawo energetyczne”: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. DzU 2017, poz. 220 z późniejszymi zmianami),

Korzystanie z energii wiatru reguluje „ustawa wiatrakowa – odległościowa”. Art. 2 pkt 1 stanowi, że elektrownie wiatrowe o mocy równej lub mniejszej niż moc mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 punkt 19 „ustawy o oze”, są wyłączone spod jej jurysdykcji. Wg „ustawy o oze” określenie „mikroinstalacja” oznacza odnawialne źródło energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. Stąd pierwszymi warunkami, jakie musi spełniać słup hybrydowy, jest ograniczenie mocy turbiny do 50 kW oraz usytuowanie go w liniach SN lub nn.

Przede wszystkim jednak ustawa o oze artykułem nr 3 umożliwia bezkoncesyjne podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z oze w mikroinstalacjach, co dla stosowania słupów hybrydowych jest fundamentalne i kluczowe.

Kolejną barierą formalnoprawną jest „rozporządzenie o przedsięwzięciach oddziałujących na środowisko”. Według niego jedynie instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru niższe niż 30 m nie oddziałują znacząco na środowisko (§ 3 ust. 1 pkt. 6b). W związku z tym wg „ustawy środowiskowo-ocenowej” nie jest dla nich konieczne dokonywanie oceny oddziaływania na środowisko i uzyskiwanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Kolejnym warunkiem, jaki powinien spełniać słup hybrydowy, jest ograniczenie wysokości do 30 m. Zauważmy, że typowa wysokość słupów SN i nn zawiera się w tym limicie – zazwyczaj to około 8÷12 m.

[1] Według ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2017 poz. 1148 z późn. zm.) art. 2 pkt 13: instalacje to wyodrębnione zespoły urządzeń służących do wytwarzania energii oraz wyprowadzenia mocy i połączone z tymi zespołami magazyny energii podłączane do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV.

Złożoną i trudniejszą do analizy barierą są przepisy „Prawa budowlanego”. Jednak uwzględniając ujawnione już warunki, jakim muszą odpowiadać instalacje1) i analizując pod tym kątem zapisy „Prawa budowlanego” okazuje się, że wymiana istniejącego słupa elektroenergetycznej linii SN oraz nn, tj. przebudowa istniejącej sieci, nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz zgłoszenia (art. 29 ust. 2 pkt 11 w związku z ust. 1 pkt 19a lit. a). Oczywiście tryb zgłoszenia nie zwalnia inwestora z oświadczenia, obwarowanego rygorem odpowiedzialności karnej, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 „Prawa budowlanego”). W naszym przypadku najczęściej chodzi o zgodę właściciela gruntu, na którym stoi słup, bo w wyniku zaszłości historycznych właściciel linii SN i nn może tego prawa nie posiadać. Wtedy powstaje konieczność uzyskania zgody właściciela gruntu.

Naturalnie słupy hybrydowe są też regulowane przez „Prawo energetyczne”. Według tego prawa (art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3) przesył i wytwarzanie są rozdzielone, więc właściciel sieci SN i nn nie może wytwarzać energii elektrycznej, a tylko ją przesyłać i dystrybuować. Właściciel sieci SN i nn nie może więc bezpośrednio korzystać ze słupów hybrydowych na swoich liniach. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by właściciel sieci udostępniał zainteresowanym inwestorom, zapewne odpłatnie, istniejące słupy wraz z miejscem ich posadowienia, w celu ich wymiany na hybrydowe, zachowując sobie właścicielskie prawo stawiania warunków, w tym warunków przyłączeniowych. Wobec tego inwestor, aby odpowiedzialnie podpisać ww. oświadczenie, musi, poza zgodą właściciela gruntu, posiadać zgodę właściciela linii. Właśnie ten wymóg sprawia, że właściciel linii wydając zgodę na wymianę słupa na hybrydowy, będzie miał możliwość postawienia inwestorowi wszelkich niezbędnych warunków, z warunkami przyłączenia oze do sieci elektroenergetycznej na czele. Wstawienie słupa hybrydowego warunkuje więc zgoda właściciela linii, a ponadto tam, gdzie to konieczne, właściciela gruntu.

Te ostatnie warunki mają charakter inny niż wcześniejsze, bo są uznaniowe. Uogólniając, ponieważ zgoda właściciela gruntów zależy tylko od starań inwestora, to możliwość stosowania słupów hybrydowych warunkuje de facto wyłącznie zgoda właściciela linii.

Należy przypuszczać, że zgoda właściciela linii będzie uwarunkowana jedynie możliwością wprowadzenia do istniejącej sieci mocy wygenerowanej, pochodzącej w tym przypadku z instalacji1). Przypuszczenie to opiera się na fakcie, że ustawodawca w „ustawie o oze” stanowi, iż dla klastrów i spółdzielni energetycznych to właśnie sieć SN i nn jest obszarem współpracy w zakresie pozyskiwania, dystrybucji i obrotu energią pochodzącą z oze.

Z omówionych powyżej uwarunkowań wynika, że w świetle obowiązujących przepisów prawa budowlanego wymiana słupów w liniach SN lub nn na hybrydowe nie wymaga wieloletnich czynności formalnoprawnych pod warunkiem, że słup hybrydowy jest niższy niż 30 m, a moc turbiny nie przekracza 50 kW. Realizację takiej przebudowy można rozpocząć na podstawie zgłoszenia zamiaru organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Taka ostatnia cecha jest kluczowa dla każdego inwestora – możliwość niezwłocznej realizacji zamierzenia stanowi podstawę sukcesu.

Korzyścią dla gospodarki narodowej będzie zaistnienie sterowalnego źródła energii elektrycznej, zdolnego zarówno do absorpcji nadwyżek energii, jak i do jej generowania. Znaczna ilość rozproszonej mikrogeneracji, skojarzonej z zasobnikami energii, pozwoli elektrowniom, w szczególności węglowym, produkować energię elektryczną stabilniej, czyli taniej. Jednocześnie generacja rozproszona lokowana blisko odbiorców istotnie zmniejszy straty przesyłu energii elektrycznej. Ponadto realnie wzrośnie bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Informacje o ww. korzyściach warto postrzegać szerzej, z uwagi na ich znaczenie dla gospodarki narodowej oraz związanych z nią planów rozwoju Polski. Przede wszystkim należy podkreślić, że w obowiązującym stanie prawa w zasadzie tylko słupy hybrydowe umożliwią nieodległe w czasie zaistnienie generacji rozproszonej korzystającej z siły wiatru. Jednoczenie mogą one urzeczywistnić wprowadzenie do systemu elektroenergetycznego rozproszonych magazynów energii. Możliwe się stanie nie tylko magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej wygenerowanej – coraz głośniej o takich strategiach stosowania zasobników energii, które polegają na osiąganiu przychodów rynkowych z wykorzystania dobowej zmienności cen występujących na rynku energii [2]. Na tym obszarze korzyści dla gospodarki narodowej przenikają się z korzyściami biznesowymi.

Streszczeniem korzyści docenianych przez inwestorów jest przede wszystkim stwierdzenie, że słupy hybrydowe jako instalacje pozyskujące prąd z oze mogą być realizowane w pozbawionym ryzyka trybie formalnym wynikającym z ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisów związanych. Ponadto eliminuje się potrzebę budowania dodatkowych linii elektroenergetycznych wyprowadzających moc z generatora do sieci oraz eliminuje bariery w postaci pozwolenia na budowę tych linii i konieczność uzyskiwania zgody właścicieli gruntów, przez które nowa linia musiałaby przebiegać. Ponadto, z uwagi na niski poziom kosztów, słupy hybrydowe mogą być interesujące również dla drobnych inwestorów, w tym rolników, pod warunkiem stworzenia im dostępnej płaszczyzny inwestowania. Nie do przecenienia jest fakt, że stosowanie słupów hybrydowych nie wymaga pozyskiwania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Można twierdzić, że korzyści operatorów – właścicieli istniejących sieci dystrybucyjnych SN oraz nn, będą oczywiste i wymierne. Aktualny stan techniczny oraz inwestowanie w istniejącą napowietrzną sieć SN oraz nn to poważny problem ekonomiczny jej właścicieli [3]. Z przywołanej publikacji i wielu innych źródeł wynika, że inwestowanie często jest nieopłacalne, bo dochody ze sprzedaży energii nie równoważą nakładów, nawet w odległej perspektywie czasowej. W takich przypadkach udostępnianie słupów w celu ich wymiany na hybrydowe może być atrakcyjnym rozwiązaniem, jednocześnie dochodowym dla właścicieli linii. Przez wstawianie słupów hybrydowych mają szansę być modernizowane te fragmenty sieci, których remontowanie jest nieopłacalne, co będzie niewątpliwą korzyścią dla właściciela linii.

Stosowanie słupów hybrydowych w okolicach zasilanych promieniowo umożliwi dostarczanie energii odbiorcom w przypadkach awarii sieci „zewnętrznej”, do czasu jej naprawy. Ta szczególna cecha przy skutecznym zarządzaniu rozproszonymi źródłami energii elektrycznej ma szansę być nieszablonowym efektem synergicznym, nie tylko techniczno-ekonomicznym. Przyniesie ona pozytywny odbiór społeczny przekładający się na akceptację stosowania słupów hybrydowych. Na obszarach systematycznie nawiedzanych przez awarie sieci można się wręcz spodziewać społecznych oczekiwań na instalowanie tam słupów hybrydowych. Ponadto upowszechnienie słupów hybrydowych na terenach wiejskich znacznie ułatwi zasilanie aut elektrycznych. Dołączenie tego atutu do produkowania energii elektrycznej, jej magazynowania, zyskownego zmiennodobowego obrotu energią, podniesie ekstremalnie efekt synergiczny, również z uwagi na nieodległe zaistnienie elektryfikacji sektora agrotechnicznego – rynek wszakże rozpoczyna prace nad ciężarówkami czy ciągnikami z napędem elektrycznym.

Omówienie warunków zaistnienia i korzystania z przedstawionego pomysłu trzeba rozpocząć od spostrzeżenia, że znacznym beneficjentem będzie gospodarka narodowa i społeczeństwo. To prowadzi do wniosku, że skuteczna inicjatywa przeobrażania koncepcji słupów hybrydowych w skończone rozwiązanie techniczne, a następnie ich wdrożenie, powinna wyjść przede wszystkim od rządu. Trudno dziś dostrzec inną jednostkę, nawet wśród grup energetycznych, mogącą samodzielnie zainicjować przeobrażenie tej innowacyjnej koncepcji w skończone rozwiązanie, a następnie patronować wdrażaniu.

Szereg tematów warunkujących zastosowanie jest rozwijanych niezależnie, lecz wiele kwestii wymaga wielopłaszczyznowego, dedykowanego działania. Każdą z tych grup charakteryzuje zagadnienie wiodące. Dwie kluczowe kwestie, po jednej z każdej z tych grup, przedstawiono poniżej.

Podstawowe warunki zaistnienia „słupów hybrydowych”, czyli opracowanie sterowania generacją rozproszoną i skuteczne zarządzanie rozproszonymi źródłami energii elektrycznej, rozwijają się samoistnie i niezależnie od wdrażania tego pomysłu, choć z uwagi na brak rozwiązań technicznych większość prac jest silnie teoretyczna.

Kluczowe jest przygotowanie rozwiązania technicznego. Wytyczne projektowe i koncepcje rozwiązań są przemyślane, podobnie jak uwzględniająca istniejące warunki sieciowe koncepcja rozwiązań organizacyjno-technicznych warunkujących wymianę istniejących słupów na hybrydowe. Brakuje jednak lidera zarządzającego wdrażaniem przedmiotowej innowacji. Wspomnianą inicjatywną rolą wydaje się być wytypowanie ośrodka, który wraz z dystrybutorami energii elektrycznej wykona projekt pilotażowy i po uruchomieniu instalacji1) (wraz z uruchomieniem sterowania) stworzy rozwiązania nadające się do powszechnego zastosowania.

Wydaje się oczywiste, że wobec potencjalnej skali przedsięwzięcia i wobec możliwych do osiągnięcia korzyści, ale również w obliczu niewykluczonych ryzyk, niewskazane jest dopuszczenie do stosowania zbyt zróżnicowanych rozwiązań, szczególnie w zakresie sterowania i nadzoru. Oczywistym uzasadnieniem jest konieczność zapewnienia bezawaryjnej systemowej sterowalności wszystkimi źródłami rozproszonymi. Ponadto uzasadnieniem jest konieczność spełnienia wymogów operatorów sieci, w praktyce prawdopodobnie ujednolicanych w skali kraju. 

Również rozwiązania połączeń instalacji1) z przewodami linii wymagają rozwiązań systemowych i nie powinno być tu miejsca na indywidualizowanie. Z powyższego również należy wnosić, że wykonanie projektu pilotażowego, uruchomienie instalacji1) oraz opracowanie rozwiązania nadającego się do powszechnego zastosowania powinno być objęte patronatem państwowym i realizowane w ścisłym powiązaniu z właściwymi resortami, nie inaczej.

Na zakończenie warto podkreślić, że słupy hybrydowe dopiero przy obecnym poziomie techniki mają możliwość zaistnienia, co jest miarą innowacyjności tego rozwiązania. Z doświadczenia zawodowego autora wynika, że wszelkie kwestie techniczne, w tym budowlano-montażowe i organizacyjne, nie będą jakąkolwiek przeszkodą w zastosowaniu słupów hybrydowych. Przeciwnie, będą pożądanym impulsem do dalszego rozwoju techniki, technologii, produkcji i budownictwa elektroenergetycznego.

Literatura

  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (DzU 2016 poz. 925) – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU 2017, poz. 1148, z późniejszymi zmianami) –
  2. Materiały z konferencji PTPiRE „Magazyny energii – niezbędny element wdrożenia inteligentnych sieci”, Lidzbark Warmiński, 17–18 kwietnia 2013 r.
  3. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Sieć elektroenergetyczna na terenach wiejskich. Potrzeby rozwojowe i modernizacyjne. „Energia elektryczna” – kwiecień 2012 oraz wszystkie źródła przywołane w tej publikacji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.