elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1) Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Długoterminowe prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną stanowią dla energetycznych spółek dystrybucyjnych istotną informację zarówno o charakterze ekonomicznym, jak i technicznym [9, 12]. Każdego roku zużycie energii elektrycznej rośnie, co zmusza spółki dystrybucyjne do ciągłych zmian w istniejących elementach sieciowych, np. zwiększenia przekrojów przewodów linii elektroenergetycznych, konfiguracji sieci oraz ich zabezpieczeń, wymiany transformatorów na jednostki o większej mocy. Rysunek 1. przedstawia zmiany w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w spółce dystrybucyjne RWE Polska na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Jednym z powodów wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną jest oczywiście rosnące zużycie energii elektrycznej u odbiorców. Rozwój aglomeracji miejskiej generuje powstawanie nowych odbiorców, często o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co również wpływa na wzrost zużycia energii elektrycznej. Konieczne stają się więc inwestycje w nowe elementy sieciowe w przypadku rozwoju urbanistycznego w rejonie dotychczas pozbawionym zasilania, zmiany tras eksploatowanych linii elektroenergetycznych, wymiany transformatorów oraz kablowania linii napowietrznych WN. Inwestycje tego typu są bardzo kosztowne i wymagają długiego czasu na ich realizację. Dokładne prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną umożliwiają spółce dystrybucyjnej lepsze oszacowanie zysków w kolejnych latach, a więc także dostępnych środków na wymagane inwestycje zarówno związane z rozwojem sieci elektroenergetycznych oraz modernizacji sieci będących w eksploatacji. Prognozy wieloletnie są trudne z uwagi na dość silne powiązania poziomu zapotrzebowania na energię elektryczną z innymi danymi pozaenergetycznymi, m.in. ogólną sytuacją ekonomiczną kraju i regionu, dla którego są wykonywane, rónymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w danym roku (przykładem może być wyjątkowo upalne lato w 2006 roku w Polsce oraz mroźne zimy 2005/2006, 2009/2010), a także sytuacją finansową odbiorców końcowych. Zwiększona częstotliwość występowania różnych zjawisk atmosferycznych typu upalne lata oraz wzrost poziomu życia ludności powodują stały wzrost sprzedaży urządzeń elektrycznych, w tym również klimatyzacyjnych, które zmieniają profile miesięczne zużycia energii elektrycznej oraz wpływają na całkowity roczny poziom zużycia energii elektrycznej. Przykładowo, jak widać na rysunku 2., Francja ma ponaddwukrotnie wyższy poziom zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca, a Grecja ma o około 50% wyższy poziom zużycia niż Polska. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej należy spodziewać się powolnego wieloletniego wzrostu zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca.

Przegląd metod stosowanych w prognozach wieloletnich

Na potrzeby prognoz długoterminowych wykorzystuje się m.in. [3, 4, 5, 6, 12] metody oparte na teorii chaosu deterministycznego, metody ekonometryczne, metody regresji wielokrotnej, metody bezpośredniej ekstrapolacji trendu, modele zużycia końcowego, modele oparte na rozkładzie kanonicznym wektora losowego, metody prognozowania przestrzennego wykorzystujące teorię zbiorów rozmytych lub teorię automatów komórkowych oraz metody wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe. Na szczególną uwagę wśród wymienionych metod zasługuje metodyka prognozowania przestrzennego jako jedna z najbardziej obiecujących na przyszłość. W metodach prognozowania przestrzennego zapotrzebowania na energię elektryczną [1, 16], do modelowania zmiany liczby odbiorców i zmiany jednostkowego zużycia energii przez odbiorców wykorzystuje się osobne, ale powiązane ze sobą modele.

Liczbę odbiorców modeluje się na podstawie szczegółowej analizy przestrzennej, mającej na celu ustalenie lokalizacji, rodzajów oraz liczby odbiorców dla każdego fragmentu analizowanego obszaru, który podlega prognozowaniu. Natomiast w przypadku modelowania zmian zużycia energii elektrycznej na odbiorcę, bierze się pod uwagę zmiany sposobu użytkowania energii, który jest funkcją rodzaju odbiorcy, zużycia końcowego, a także czasu użytkowania. Ta metoda wymaga niestety dużej liczby szczegółowych i trudnych do uzyskania danych, odniesionych do określonych miejsc analizowanego obszaru. Sytuacja powinna ulec poprawie wraz z rozwojem systemów GIS i ich pełniejszym wykorzystaniem w zakresie danych graficzno-numerycznych oraz możliwości śledzenia rozwoju przestrzennego zużycia energii. Systemy GIS są bowiem głównym źródłem danych o zagospodarowaniu przestrzennym terenów podlegających prognozowaniu.

Prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną wybranymi metodami

Pierwszym krokiem była szczegółowa analiza statystyczna danych. Można się z nią zapoznać w artykule pt. „Analiza statystyczna danych do prognoz wieloletnich” dostępnym na stronie internetowej miesięcznika elektro.info.pl w dziale poświęconym jakości energii elektrycznej. Do celów badań przyjęto, że zakres danych historycznych obejmuje 9 lat (1994 - 2002) natomiast prognozy do weryfikacji jakości poszczególnych metod prognostycznych (tzw. prognozy martwe) obejmują okres 6 kolejnych lat (2003 - 2008) [1]. Taką ilością danych historycznych (1994 - 2008) zużycia rocznego energii elektrycznej dysponowała spółka dystrybucyjna PGE-ZEWT SA obecnie (rys. 3.). Dla wybranych metod horyzont prognozy został wydłużony do 10 lat, ale ostatnie 4 lata (2009 - 2012) nie podlegały już weryfikacji jakości (brak realnych danych).

Metoda prognostyczna nr 1 – metoda naiwna

W metodzie tej założono, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną będzie corocznie wynosił 3,2162%, czyli tyle, ile statystycznie wynosił średnio wzrost w latach 1994 - 2002. Przyjęto więc liniowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. Punktem początkowym obliczeń był rok 2002. Metodą krokową obliczano następnie zużycie energii na rok kolejny, bazując na wartości zużycia z roku poprzedniego (a ściśle jej prognozy).

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor1

Wzór 1

gdzie:

y*(t) – prognoza na rok t.

Metoda okazała się najlepsza z analizowanych metod statystycznych, pomimo swojej prostoty (z uwagi na to, że średni błąd MAPE wynosił 1,347 %). Dla pierwszych 3 lat prognozy były bardzo bliskie wartościom rzeczywistym, dla 3 kolejnych lat uległy pogorszeniu z uwagi na zmianę kształtu krzywej zużycia energii (nietypowy półłuk z 2-letnim bardziej dynamicznym wzrostem zużycia energii elektrycznej).

Metoda prognostyczna nr 2 – estymacja prognoz przy wykorzystaniu funkcji typu wielomian

Przetestowano wielomian stopnia drugiego, trzeciego oraz czwartego. Współczynniki wielomianów dobrano na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej w latach 1994 - 2002. Uzyskane wielomiany przedstawiają równania (2), (3), (4).

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor2

Wzór 2

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor3

Wzór 3

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor4

Wzór 4

Ponieważ ostatni rok z danych historycznych, czyli 2002, był znacznie wyżej od wartości szacowanej przez wielomiany, wzory wielomianów zostały skorygowane poprzez dodanie do wartości wielomianów członu stałego, który stanowił różnicę pomiędzy wartością rzeczywistą w roku 2002, a wartością szacowaną z wielomianu. Po tym zabiegu prognozy przy użyciu wielomianów dla lat 2003 - 2008 w znaczący sposób poprawiły się. Wielomian stopnia dwa został uzupełniony o człon stały o wartości: 304 580. Wielomian stopnia trzy został uzupełniony o człon stały o wartości: 285 879. Wielomian stopnia cztery został uzupełniony o człon stały o wartości: 209 621.

Jakość prognoz okazała się bardzo słaba, najmniejsze błędy uzyskano dla wielomianu stopnia 3., natomiast wielomian stopnia 4. zmienił kierunek trendu z rosnącego na malejący, co spowodowało bardzo duże błędy prognoz (błąd MAPE prognoz martwych wyniósł odpowiednio dla wielomianu stopnia 2. – 8,431 %, dla wielomianu stopnia 3. – 6,812 %, a dla wielomianu stopnia 4. – 27,338 %). W każdym z 3 przypadków wraz z rosnącym horyzontem prognozy wielkości błędu narastały dość silnie.

Metoda prognostyczna nr 3 – klasyczna metoda Holta

Metoda Holta jest dość popularną i ogólnie znaną metodą prognozowania. Wykorzystuje ona liniowy dyskretny model dynamiczny drugiego rzędu z dwoma parametrami i przy spełnieniu pewnych warunków pozwala na prognozowanie na kilka kroków w przód. Metoda okazała się niezbyt dobra jakościowo (błąd MAPE prognoz martwych wyniósł 5,010 %). Szczególnie dla wyprzedzenia 4, 5 oraz 6 lat, prognozy miały dość duże błędy. Optymalne współczynniki metody wynosiły: a=0,4347, b=1,0159 dla miary błędu jako sumy kwadratów błędów bezwzględnych (SKB). Do optymalizacji wartości parametrów a oraz b wykorzystać można wybraną metodę optymalizacyjną, m.in. metody gradientowe (np. najmniejszego spadku, metoda gradientowa), metody różniczkowe drugiego rzędu (np. metoda Newtona, metoda quasi-Newtona). Do przeprowadzonych badań prognostycznych wykorzystano metodę Newtona zaimplementowaną w module Solver w arkuszu kalkulacyjnym Excel. W porównaniu z metodą optymalizacyjną – gradientów sprzężonych nie zaobserwowano różnic w wynikach optymalizacji.

Metoda prognostyczna nr 4 – zmodyfikowana metoda Holta

Zmodyfikowana metoda Holta wykorzystuje układ równań metody w tradycyjnej postaci, ale wykorzystano w niej pełny obszar stabilności równań modelu oraz zmieniono kryterium poszukiwania najlepszych parametrów. Zmodyfikowany model Holta ma następujący opis [24]:

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor5

Wzór 5

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor6

Wzór 6

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor7

Wzór 7

gdzie:

t – oznacza chwilę czasu,

ut – wartość zmiennej u w chwili t,

u*t – prognoza zmiennej u w chwili t,

F – zmienna pomocnicza,

S – wygładzony przyrost zmiennej pomocniczej,

n – czas,

t=n – oznacza teraźniejszość,

t>n – oznacza chwile czasu, dla których wyznaczana jest prognoza.

Parametry a oraz b są dobierane. Warunki stabilności tego modelu są następujące:

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor8

Wzór 8

Parametry dobiera się w obszarze stabilności modelu, przy czym przyjęta funkcja celu różni się od standardowej obejmującej błąd obliczony na danych z przeszłości. Obejmuje ona również składnik kary proporcjonalny do kwadratu zmiany błędu (ΔSt)2 i ma następującą postać:

ei 6 2010 analiza skutecznosci wybranych metod prognoz wzor9

Wzór 9

gdzie:

Przyjęcie funkcji celu w takiej postaci powodowało, że dla γ>0 wprawdzie błąd dla danych z przeszłości był większy niż dla przypadku γ=0, ale zmienna prognozy była lepiej wygładzona i przy odpowiednim doborze parametru γ błędy prognozy były mniejsze. Parametr γ dobierać należy eksperymentalnie.

Prognoza metodą zmodyfikowaną Holta powinna generować nieco lepsze rezultaty niż klasyczna metoda Holta [25]. I tak faktycznie było (błąd MAPE prognoz martwych wyniósł zaledwie 2,055 %). Metoda okazała się jedną z lepszych z analizowanych metod prognostycznych. Optymalne współczynniki metody wynosiły: a=0,9842, b=0,0885 dla miary błędu jako sumy kwadratów błędów bezwzględnych (SKB). Parametr g wymagał dużego nakładu pracy, aby wyznaczyć jego wartość optymalną dla rozważanego problemu prognostycznego. Przeanalizowano ponad 60 różnych wartości tego parametru, biorąc pod uwagę jakość prognoz dla różnych horyzontów z zakresu γ od 0,1 do 10 000. Teoretycznie, można by poszukiwać jeszcze dokładniej, tzn. optymalnego γ dla każdego osobno horyzontu prognozy. Tym niemniej szacunkowa ustalona optymalna wartość γ wyniosła 5. Pamiętać przy tym należy, że szukając parametru γ nie można było odnosić się do wartości rzeczywistych z zakresu prognoz martwych (okres 6 lat), co dodatkowo komplikowało sytuację z uwagi na krótkie szeregi czasowe danych historycznych. Konieczność eksperymentalnego ustalania optymalnej wartości γ jest niewątpliwie dużym minusem tej metody. Tym niemniej jakość metody zmodyfikowanej Holta jest znacznie wyższa.

Metoda prognostyczna nr 5 – metoda autoregresji AR

Z uwagi na rosnący charakter prognozowanych danych nie analizowano metod typu średnia ruchoma prosta czy też średnia ruchoma ważona, a skoncentrowano się na przetestowaniu metody autoregresji, w której parametry (wagi) mogą przyjmować dowolne wartości. Prognozy na kolejne lata w stosunku do 1 roku prognozy wykonywane były metodą krokową wykorzystując dane historyczne oraz generowane prognozy. Optymalny rząd metody wyniósł 4. Wartości optymalnych parametrów wyniosły: w1=0,729, w2=0,428, w3=-0,556, w4=0,448. Testowano również rząd 2, 3 oraz 5 metody autoregresji AR, lecz jakość prognoz była gorsza. Przykładowo dla rzędu 4. uzyskano błąd MAPE prognoz martwych równy 1,646%, natomiast dla rzędu 3. błąd MAPE wyniósł 2,915%.

Testowano również miary błędów wykorzystywane w optymalizacji wartości parametrów modelu, porównując jakość prognoz dla błędu średniego (MAPE) oraz błędu sumy kwadratów błędów bezwzględnych (SKB). Miara błędu SKB okazała się nieco gorsza. Przykładowo dla rzędu 3. i optymalizacji parametrów modelu według MAPE, błąd MAPE prognoz martwych wyniósł 2,915%, natomiast przy optymalizacji modelu według SKB, błąd MAPE prognoz martwych wyniósł 3,189%.

Dodać należy, że testowano również sposób kodowania danych historycznych. Zamiast wartości zużycia energii wykorzystano względne różnice procentowe w stosunku do najstarszej danej historycznej (rok 1994). Metoda wykorzystująca względne różnice procentowe okazała się gorsza. Przykładowo, dla rzędu 3. błąd prognoz martwych MAPE na danych historycznych naturalnych wyniósł 2,915%, natomiast przy wykorzystaniu względnych różnic procentowych, błąd MAPE wyniósł 6,223%.

Z obserwacji rysunku 8. wyraźnie widać, że rząd 2. metody zupełnie nie poradził sobie z zadaniem prognostycznym. Nieco bardziej zbliżone przebiegi do rzeczywistych uzyskano przy rzędzie 3. oraz 5., natomiast najbliższy wartościom rzeczywistym był rząd 4., dla którego wykonano prognozę na 10 lat.

Metoda prognostyczna nr 6 – sieci neuronowe (perceptron wielowarstwowy)

Wykorzystano sieć neuronową  typu perceptron wielowarstwowyz jedną warstwą ukrytą i liczbą neuronów w tej warstwie równą 3. Najlepsze wyniki osiągnięto dla liczby epok treningowych około 300. Niestety brak dostatecznej liczby danych historycznych wymaganych dla efektywnego działania sieci neuronowej sprawił, że testy miały sens jedynie dla wyprzedzenia 1 rok (tylko 5 zestawów historycznych danych uczących). Jako dane uczące podawano wartości zużycia energii z lat t-1, t-2, t-3, t-4 w stosunku do roku prognozy t. Błąd prognozy MAPE dla prognozy martwej dla horyzontu prognozy 1 roku wyniósł 1,899%. Jest to błąd prognozy stosunkowo wysoki, porównywalny do metody wielomianu stopnia 2. Przykładowo, metoda autoregresji rzędu 4. miała dla 1 roku prognozy błąd MAPE równy 0,698%, natomiast metoda naiwna miała błąd MAPE jedynie 0,267%. Tak więc sieć neuronowa z uwagi na zbyt małą liczbę danych historycznych uczących nie była w tym przypadku dobrym narzędziem prognostycznym.

Metoda prognostyczna nr 7 – metoda autoregresji AR połączona z metodą ekonometryczną

Jako człon pierwszy metody wybranometodę autoregresji rzędu 4, natomiast jako drugi człon ekonometryczny wybrano do testowania różnice  względne zmian w rocznym zużyciuenergii z ostatnich 3 lat oraz ceny stałe z ostatnich 3 lat (100=1 rok 1994).  Optymalizacja parametrów wykonywana była globalnie dla członu autoregresjiAR (cztery wartości parametrów) oraz członu ekonometrycznego (trzy parametry strukturalne). Prognoza wykonywana była metodą krokową, podobnie jak metoda autoregresji AR. Połączenie członu autoregresji rzędu 4. (dane historyczne naturalne) z członem ekonometrycznym (różnice względne zmian w rocznym zużyciu energii z ostatnich 3 lat) wygenerowało po optymalizacji parametrów błąd prognoz martwych MAPE równy 3,58%.

Połączenie członu autoregresji rzędu 4. (dane historyczne zakodowane jako różnice względne) z członem ekonometrycznym (różnice względne zmian w rocznym zużyciu energii z ostatnich 3 lat) wygenerowało po optymalizacji parametrów błąd prognoz martwych MAPE równy 35,95%. Kodowanie danych jako różnice względne pogorszyło więc jakość prognoz. Natomiast połączenie członu autoregresji rzędu 4. (dane historyczne naturalne) z członem ekonometrycznym (ceny stałe z ostatnich 3 lat) wygenerowało po optymalizacji parametrów błąd prognoz martwych MAPE równy 8,85%. Dodać należy, że parametry strukturalne oscylowały wokół wartości zerowych, co sugeruje, że model był obojętny na uwzględnienie danych zawierających ceny stałe z ostatnich 3 lat, pomimo że w kolejnych latach prognozy krokowej wykorzystywano dane na temat cen stałych z zakresu prognoz martwych. Tak więc uwzględnienie informacji o cenach stałych nie poprawiło w żaden sposób jakości prognoz, a samo połączenie metody autoregresji AR z metodą ekonometryczną okazało się w tym przypadku mało skuteczne.

Zestawienie zbiorcze wyników prognoz wybranymi metodami prognostycznymi dla spółki dystrybucyjnej PGE-ZEWT SA przedstawia tabela 1. Natomiast wyniki prognoz dla najlepszych metod dla spółki dystrybucyjnej RWE Polska (weryfikacja metod na danych alternatywnych) przedstawia tabela 2.

Rysunek 9. przedstawia zbiorcze zestawienie wyników najlepszych metod alternatywnych dla spółki dystrybucyjnej PGE-ZEWT. Natomiast rysunek 10. przedstawia zbiorcze zestawienie wyników najlepszych metod alternatywnych dla spółki dystrybucyjnej RWE Polska, czyli spółki, na której wykonywana była weryfikacja skuteczności metod prognostycznych.

Horyzont prognozy a wybór metody prognostycznej

Z punktu widzenia szukania metod najlepszych dla danego horyzontu prognozy z zakresu 1 do 6 lat można wybrać bardziej preferowane metody dla danego wyprzedzenia. Ilustruje to tabela 3. Podstawą były wyniki uzyskane w obu rozważanych spółkach dystrybucyjnych. Dla każdego horyzontu dla danej spółki dystrybucyjnej został pogrubiony najlepszy wynik sugerujący, które metody są najefektywniejsze dla danego horyzontu prognozy.

Analizując tabelę 3. można zauważyć, że istnieje dość duża losowość pomiędzy danym horyzontem a metodą dającą najlepsze wyniki prognoz. Tym niemniej z 3 rozważanych metod, najrzadziej najlepsza była metoda autoregresji 4. rzędu. Natomiast dla wyprzedzeń od t+3 do t+6 najwięcej najlepszych  prognoz uzyskała metoda zmodyfikowana Holta, a dla wyprzedzeń od t+1 do t+2 metoda naiwna. Wydaje się więc, że do wyprzedzeń t+1 do t+2 warto zastosować metodę naiwną, a dla dłuższych do t+6 metodę zmodyfikowaną Holta. Dodać należy, że wyniki tej analizy nie muszą być takie same dla innych spółek dystrybucyjnych. Gdyby więc prognozy martwe dla obu spółek wyznaczać wykorzystując dla wyprzedzeń t+1 do t+2 metodę naiwną a dla wyprzedzeń t+3 do t+6 metodę zmodyfikowaną Holta, to rezultaty w porównaniu z najlepszymi metodami dla horyzontów od t+1 do t+6 mogłyby być nieco lepsze. Co wyszło w praktyce, pokazuje tabela 4.

Z tabeli 4. wynika więc, że dla przypadku spółki dystrybucyjnej PGE-ZEWT metoda łączonej prognozy dała gorszy wynik (błąd MAPE prognoz martwych wzrósł o 47% w stosunku do metody naiwnej). Na usprawiedliwienie należy dodać, że kształt krzywej zużycia energii dla lat od t+4 do t+6 jest dość nietypowy w tej spółce dystrybucyjnej. Natomiast dla spółki dystrybucyjnej RWE Polska wynik był lepszy w przypadku metody łączonej prognozy (błąd MAPE prognoz martwych zmalał o 12,7% w stosunku do metody zmodyfikowanej Holta). Takie podejście do prognoz z wyprzedzeniem do 6 lat jest więc warte rozważenia jako dobra alternatywna metoda prognostyczna.

Wnioski

Analizując wyniki w odniesieniu do obu spółek dystrybucyjnych, widać, że w obu spółkach w pierwszej trójce metod są: metoda naiwna, metoda zmodyfikowana Holta oraz metoda autoreregresji 4. rzędu [1]. Te metody są więc dość dobre. Przy czym nie można ściśle ustalić jednoznacznie, która z nich jest lepsza. Rozpatrując wykresy 8 oraz 9 wyraźnie widać, że dla dłuższych horyzontów prognoz (powyżej 6 lat) metoda zmodyfikowana Holta daje prognozy o wartościach mniejszych niż metoda naiwna oraz metoda autoregresji 4. rzędu (lekkie niedoszacowanie). Natomiastmetoda autoregresji 4. rzędu raczej podaje wartości prognoz większe niż inne metody. Im horyzont prognozy dłuższy, tym krzywe prognoz z 3 metod bardziej się od siebie oddalają w sposób liniowy. Charakterystyczne jest również to, że w przypadku obu spółek prognozy były stabilne i miały dość małe błędy dla pierwszych 2 - 3 lat prognozy, a w latach od 3 - 4 do 6 prognozy ulegały dość znacznemu pogorszeniu.

Ponadto warto rozważyć wykorzystanie więcej niż 1 metody, wybierając je odpowiednio w zależności od horyzontu prognozy. Dodać należy, że osobnej analizie jakości prognoz podlegała jedna z metod chaosu deterministycznego wspomagana algorytmami ewolucyjnymi (metoda oparta na równaniu logistycznym Prigogine’a) [1], nieprzedstawiona w artykule. Jakość tych prognoz w porównaniu z metodami opisanymi była nieco lepsza w przypadku spółki dystrybucyjnej RWE Polska, natomiast nieco gorsza w przypadku spółki dystrybucyjnej PGE-ZEWT (w porównaniu do najlepszych wyników opisanych w tym artykule). Tym niemniej przyjmuje się, że metoda oparta równaniu logistycznym Prigogine’a wspomagana algorytmami ewolucyjnymi jest bardzo dobra i zalecana do prognoz wieloletnich, szczególnie tych o dużym horyzoncie prognozy.

***

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007 - 2010 jako projekt badawczy

Literatura

 1. Piotrowski P., Baczyński D., Parol M., Kujszczyk S., Wasilewski J., Zdun T., Wójtowicz T., Helt P.: „Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o różnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych”. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N511 0973 33 (kierownik projektu – Piotrowski P.), Warszawa, luty 2010
 2. Cieślak M.:„Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania” Wydawnictwo Naukowe PWN 2002
 3. Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Dobrzańskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 4. Dobrzańska I.: Wymiar Hausdorffa jako narzędzie predykcji krokowej. Badania Operacyjne i Decyzje. 1991, Nr 2.
 5. Dobrzańska I.: Równanie Prigogine’a jako narzędzie prognozy długoterminowej zapotrzebowania na energie elektryczną. Materiały Konferencji Naukowej „Aktualne Problemy w Elektroenergetyce APE’93”. Gliwice-Kozubnik, 16-17 września 1993.
 6. Dobrzańska I., Dąsal K.: Modele prognostyczne Prigogine’a, Schustera i fraktalowe w 10-letniej prognozie zużycia energii w Europie. Materiały IV Konferencji Naukowej „Prognozowanie w Elektroenergetyce PE’98”. Częstochowa 1998.
 7. Sztuczna inteligencja w praktyce. Laboratorium. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola i Pawła Piotrowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
 8. Beliczyński B., Ribeiro R..:Tuning parameters of the Simple Forecasting Models, Przegląd Elektrotechniczny, nr.12/2006, Warszawa 2006
 9. Beliczyński B., Piotrowski P.: Prognozowanie długoterminowe rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej STOEN S.A. z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody Holta, Przegląd Elektrotechniczny , nr.1/2008, str.58-6
 10. Piotrowski P.: “The optimum selection of data for forecasts of demand on electric energy consumption for different time horizons”, 2nd International Youth Conference on Energetics 2009, Budapeszt 4-6 czerwca 2009
 11. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: „Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
 12. Malko J.: „Wybrane zagadnienia prognozowania w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995,
 13. Radzikowska B.:„Metody prognozowania – zbiór zadań” Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2001 r.
 14. Zawadzki P.: „Prognozowanie przepięć prowokowanych przez wyładowania atmosferyczne w liniach przesyłowych”, Elektro.info, numer 11/2004
 15. www.stoen.pl - raport roczny za rok 2003, plik w formacie pdf.
 16. Willis H. L.: Spatial electric load forecasting. Marcel Dekker, Inc. New York – Basel, 2002

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 3.)

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych...

Na placu budowy mogą występować zarówno linie elektroenergetyczne służące samej budowie, jak i linie docelowego zasilania wznoszonych obiektów. Mogą to być także linie „obce”, przebiegające w pobliżu prowadzonych robót. Praca w pobliżu linii energetycznych wymaga dużej rozwagi i dyscypliny. Najpewniejszym sposobem eliminacji zagrożenia jest wyłączenie linii spod napięcia na czas prowadzenia robót. W wielu przypadkach jest to jednak niemożliwe.

Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z zasilaczami UPS

Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z zasilaczami UPS Stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z zasilaczami UPS

W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stosowaniem wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z zasilaczami UPS. Główną uwagę skupiono na analizie wpływu prądów upływowych generowanych przez...

W artykule przedstawiono problematykę związaną ze stosowaniem wyłączników różnicowoprądowych w obwodach z zasilaczami UPS. Główną uwagę skupiono na analizie wpływu prądów upływowych generowanych przez zasilacze UPS na poprawność działania urządzeń zabezpieczających. Przedstawiono zagadnienia związane z ochroną przeciwporażeniową w instalacjach z zasilaczami UPS oraz konsekwencje wynikające ze stosowania niektórych środków ochronnych.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych w mieszkaniach budynku wielorodzinnego

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność...

W artykule został zaprezentowany projekt instalacji w lokalach mieszkalnych budynku wielorodzinnego, w których zostały wymienione piony zasilające i zainstalowane tablice licznikowe. Ze względu na powtarzalność poszczególnych kondygnacji artykuł został ograniczony tylko do IV piętra I klatki schodowej. Zestawienie materiałów zamieszczone na końcu artykułu podaje ilość materiałów w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych w budynku.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Oznakowanie przeszkód lotniczych

Oznakowanie przeszkód lotniczych Oznakowanie przeszkód lotniczych

W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch lotniczy. Oprócz cywilnego lotnictwa transportowego i lotnictwa wojskowego wzrasta liczba małych samolotów i helikopterów użytkowanych przez policję,...

W Polsce w ostatnich latach dynamicznie rozwija się ruch lotniczy. Oprócz cywilnego lotnictwa transportowego i lotnictwa wojskowego wzrasta liczba małych samolotów i helikopterów użytkowanych przez policję, straż graniczną, pogotowie, a także osoby prywatne. Jednocześnie rośnie liczba wysokich obiektów budowlanych i linii elektroenergetycznych. Wiele z nich stanowi tzw. przeszkody lotnicze.

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego Teorie mocy w obwodach prądu przemiennego

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej...

Teoria mocy obwodów elektrycznych (termin „teoria mocy” oznacza tutaj stan wiedzy o właściwościach energetycznych obwodów elektrycznych. Tak rozumiana teoria mocy jest zbiorowym efektem pracy intelektualnej tych, którzy przyczyniają się do wyjaśniania właściwości energetycznych obwodów elektrycznych [13, 18]) w jej obecnym kształcie jest wynikiem badań kilku pokoleń naukowców i inżynierów elektryków. Pojęcie to często jest używane w takich zwrotach jak teoria mocy Fryzego, teoria mocy p-q, czy teoria...

Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS-ów

Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS-ów Ochrona przeciwporażeniowa w układach zasilania gwarantowanego UPS-ów

Nie ma jednej uniwersalnej metody zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w systemach zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem zasilaczy UPS. Oprócz wymagań przepisów i norm dotyczących zasad ochrony...

Nie ma jednej uniwersalnej metody zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej w systemach zasilania gwarantowanego z wykorzystaniem zasilaczy UPS. Oprócz wymagań przepisów i norm dotyczących zasad ochrony przeciwporażeniowej, które muszą być spełnione w pierwszej kolejności, zastosowanie odpowiedniego środka lub środków ochrony zależy od konstrukcji zasilacza UPS, topologii i wykorzystanych elementów energoelektronicznych prostownika i falownika, zastosowanych w nim zabezpieczeń oraz wykonania zaleceń...

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel...

W artykule został przedstawiony sposób rozwiązania zasilania hali produkcyjnej, w której zainstalowano dwa ciągi technologiczne wymagające zasilania w układzie IT. W wyniku zmian organizacyjnych właściciel postanowił przenieść linię produkcyjną zainstalowaną w jednym z państw Dalekiego Wschodu do Polski. Została wzniesiona nowa hala produkcyjna na terenie zakładu przemysłowego zasilanego w układzie TN. W komplecie znajdował się transformator zasilający 3×400 V/3×200 V+2×115 V o mocy 63 kVA przeznaczony...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.)

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.) Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia (część 2.)

Przez długi czas w Polsce była stosowana norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [3]. W zakresie oceny oświetlenia wnętrz wymagała ona wykonania szeregu pomiarów, z których, jak pokazała...

Przez długi czas w Polsce była stosowana norma PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [3]. W zakresie oceny oświetlenia wnętrz wymagała ona wykonania szeregu pomiarów, z których, jak pokazała praktyka, był realizowany w zasadzie pomiar natężenia oświetlenia. Nowa norma PN-EN 12464-1:2004 [1] usankcjonowała tę sytuację, wskazując natężenie oświetlenia jako wielkość oświetleniową konieczną do weryfikacji, ale weryfikacja ta powinna przebiegać w inny sposób, niż to było dotychczas. Związane...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia na tle normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia opracowano na podstawie pracy zespołowej członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, będącego przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Komisji...

Nowe podejście w projektowaniu i weryfikacji oświetlenia opracowano na podstawie pracy zespołowej członków Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, będącego przedstawicielem Polski w Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej (CIE), wydanej w postaci komentarza dotyczącego polskiej normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Komentarz ten, po prawie dwuletniej pracy zespołu, ukazał się w wersji końcowej w październiku 2007 roku.

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we...

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we wszystkich procesach wytwarzania i dystrybucji dóbr, w ochronie środowiska, w prognozowaniu, diagnostyce transportu i komunikacji oraz w badaniach naukowych. Rozwój badań naukowych, a także wzrastający stopień poznawania świata spowodowały konieczność pomiaru coraz to nowych wielkości, ustalania ich...

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując...

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwiązanie zadowalające, gdyż nie zapewniało ciągłej dostawy energii powszechnemu odbiorcy. Chciano też wykorzystać nowy rodzaj energii do oświetlenia oraz w gospodarstwach domowych. Powstawały elektrownie,...

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane...

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału – tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiących zwykle tajemnicę producenta i decydujących o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone wymogi dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej, zapewniając w...

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Termowizja - zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Termowizja - zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania Termowizja - zasady ogólne, środowisko pomiarowe, budowa kamer, przykłady zastosowania

Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Celem artykułu jest przybliżenie Czytelnikom tematyki związanej z promieniowaniem podczerwonym, budową kamer i wykonywaniem pomiarów termowizyjnych.

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego Projekt koncepcyjny sterowania wentylacją budynku biurowego

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego...

Budynek jest zasilany bezpośrednio ze stacji transformatorowej linią kablową YAKXS 4×120 o długości 300 m. Na budynku zainstalowane jest złącze kablowe oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Ze złącza kablowego energia elektryczna jest doprowadzona do rozdzielnicy głównej budynku (RGB) kablem YKXSżo 5×70. Rozdzielnica jest zainstalowana w wydzielonym pomieszczeniu budynku.

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.) Ochrona przeciwpożarowa kabli i przewodów (część 1.)

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym przez przepisy techniczno-prawne, w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami), szczególnie zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZLI - ZLV).

Sieci i urządzenia średniego napięcia. Polskie Normy w branży elektrycznej

Sieci i urządzenia średniego napięcia. Polskie Normy w branży elektrycznej Sieci i urządzenia średniego napięcia. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego....

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące wymienionego zakresu tematycznego, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zakres Polskich Norm dotyczących sieci i urządzeń średniego napięcia jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: 29.060.10, 29.060.20, 29.120.50, 29.170, 29.130.99, 29.160, 29.180, 29.240, 29.280.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.) Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach...

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań...

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.) Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia...

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia do sieci elektroenergetycznej z generatora pracującego zespołu prądotwórczego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody od zarządcy lub właściciela sieci, dopuszcza się w godzinach szczytu obciążeń równoległe zasilanie odbiorników z sieci oraz generatora zespołu prądotwórczego. Nie dopuszcza...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 2.)

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna...

Plac budowy może być zasilany z sieci energetyki zawodowej lub z zespołu prądotwórczego. W pewnych przypadkach, gdy plac budowy znajduje się na terenie większego zakładu produkcyjnego, energia elektryczna może być dostarczana z sieci wewnątrzzakładowej. Zespoły prądotwórcze stosowane są najczęściej w pierwszym etapie budowy, do czasu zbudowania sieciowych urządzeń zasilających lub w robotach liniowych, gdy front robót ciągle się przesuwa. Gdy brak innych możliwości zasilania, zespół prądotwórczy...

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na...

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na powierzchni ziemi jest ujściem wąskiego przewodu skalnego połączonego z bocznymi krętymi kanałami i podziemnymi kawernami. Gromadzą się w nich wody gruntowe, które są ogrzewane ciepłem otaczających skał do temperatury wrzenia.

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.) Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane...

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym.

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy...

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy wariant konfiguracji niekoniecznie musi być najbardziej niezawodny. Mając do wyboru konfigurację centralną, rozproszoną lub mieszaną zasilaczy UPS, należy pamiętać, że każda z nich ma swoje zalety, ale również wady.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.