elektro.info

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Rys. 1. Przykładowy przebieg prądu odkształconego oraz jego rozkład na harmoniczne [2]

Rys. 1. Przykładowy przebieg prądu odkształconego oraz jego rozkład na harmoniczne [2]

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Zobacz także

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Streszczenie

W artykule przedstawiono metody analizy oraz wymagania norm dotyczących odkształcenia prądów w układach elektroenergetycznych. Zamieszczono ponadto analizę wyników badań pomiarowych odkształceń prądów i napięć przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym.

Abstract

Analysis of the phenomenon of currents and voltages distortion for a selected spectacular object

The article presents the methods of analysis and the standards about the deformation of currents in electric power systems. The article additionally contains the analysis of measuring results of currents and voltages distortion carried out in the selected spectacular object

Dzieje się tak ze względu na wzrost udziału, w całkowitej mocy zainstalowanej, odbiorników nieliniowych charakteryzujących się poborem prądu odkształconego z sieci zasilającej. Wśród nich dominującą rolę odgrywają urządzenia elektroniczne (zwłaszcza energoelektroniczne), które są obecnie użytkowane praktycznie przez wszystkich odbiorców: przemysłowych, komercyjnych (sklepy, biurowce), użyteczności publicznej oraz indywidualnych.

Metodyka analizy przebiegów odkształconych

Ze względu na niedostatek metod matematycznych pozwalających bezpośrednio analizować przebiegi odkształcone, do analizy tych przebiegów stosuje się ich rozkład na składowe harmoniczne, które są przebiegami sinusoidalnymi o częstotliwościach będących wielokrotnością częstotliwości podstawowej (pierwszej harmonicznej). Metoda ta została opracowana przez Jana Baptystę Fouriera i pozwala analizować oddzielnie każdą składową przebiegu odkształconego (harmoniczną), a następnie przy zastosowaniu metody superpozycji uzyskać wynik końcowy będący efektem sumowania poszczególnych rezultatów cząstkowych (dla każdej harmonicznej) [1].

Zgodnie z twierdzeniem Fouriera dowolny przebieg okresowy może być opisany poprzez sumę następujących składników [1]:

 • składowej stałej (może nie występować),
 • składowej sinusoidalnej o częstotliwości podstawowej (harmonicznej podstawowej),
 • składowych sinusoidalnych o częstotliwościach będących wielokrotnościami częstotliwości podstawowej (wyższych harmonicznych).

Analityczną postać szeregu Fouriera można przedstawić wzorem [1, 2]:

gdzie:

a0 – wartość składowej stałej (DC),

ah – współczynnik widma parzystego dla h-tej harmonicznej,

bh – współczynnik widma nieparzystego dla h-tej harmonicznej,

ch – amplituda h-tej harmonicznej,

ω0 – pulsacja składowej podstawowej,

ϕh – przesunięcie fazowe h-tej harmonicznej dla t = 0,

h – rząd harmonicznej.

Przykładowy rozkład przebiegu odkształconego na harmoniczne przedstawiono na rysunku 1.

Najważniejszymi wskaźnikami wykorzystywanymi w praktyce do oceny stopnia odkształcenia przebiegów napięć i prądów w układach elektroenergetycznych są:

 • procentowe udziały poszczególnych harmonicznych odniesione do pierwszej harmonicznej,
 • całkowity współczynnik odkształcenia THD (Total Harmonics Distortion), który określa procentowy stosunek wartości skutecznej wyższych harmonicznych do wartości skutecznej harmonicznej podstawowej.

Procentowe udziały poszczególnych harmonicznych napięć (Uh%) i prądów (Ih%) wyznacza się na podstawie następujących zależności [3]:

gdzie:

U1 – wartość skuteczna napięcia harmonicznej podstawowej,

Uh – wartość skuteczna napięcia h-tej harmonicznej,

I1 – wartość skuteczna prądu harmonicznej podstawowej,

Ih – wartość skuteczna prądu h-tej harmonicznej,

h – rząd harmonicznej.

Wartości całkowitych współczynników odkształcenia napięć (THDU) i prądów (THDI) można obliczyć ze wzorów [3]:

Zwykle do analizy przebiegów odkształconych w układach elektroenergetycznych oraz do oceny zgodności z wymaganiami norm i przepisów, przy obliczaniu współczynników THDU i THDI uwzględnia się harmoniczne do 40 rzędu (n = 40).

Przyczyny powstawania odkształceń prądów i napięć

Podstawową przyczyną powstawania odkształceń w układach elektroenergetycznych jest przyłączanie do sieci zasilającej odbiorników nieliniowych. Jeżeli na zaciski odbiornika liniowego przyłoży się napięcie sinusoidalne, to w obwodzie zasilającym popłynie prąd sinusoidalny (rys. 2a). Natomiast przyłożenie takiego samego napięcia na zaciski odbiornika o nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej (odbiornik nieliniowy) powoduje przepływ prądu niesinusoidalnego (odkształconego – rysunek 2b), czyli emisję wyższych harmonicznych prądu do sieci zasilającej.

Do najczęściej użytkowanych odbiorników nieliniowych należą [4, 5]:

 • urządzenia z rdzeniem magnetycznym (transformatory, silniki),
 • urządzenia przemysłowe (maszyny spawalnicze, piece łukowe, piece indukcyjne, układy prostownicze),
 • napędy bezstopniowe dla silników prądu stałego oraz asynchronicznych (przemienniki częstotliwości),
 • nowoczesne wyposażenie budynków (windy, układy wentylacji i klimatyzacji, układy kontroli i sterowania budynkiem),
 • sprzęt biurowy (komputery PC, kserokopiarki, faksy),
 • sprzęt domowy (telewizory, sprzęt audio i wideo, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt elektroniczny),
 • wyładowcze źródła światła (świetlówki kompaktowe, lampy rtęciowe i sodowe, lampy LED),
 • układy zasilania awaryjnego – UPS.

Kolejnym etapem rozprzestrzeniania się zakłóceń w sieci elektroenergetycznej jest odkształcenie napięcia zasilającego w miejscu przyłączenia odbiornika nieliniowego. Wynika to z faktu, że prąd niesinusoidalny, przepływając przez elementy układu elektroenergetycznego (linie i transformatory), wywołuje w nich niesinusoidalne spadki napięcia. Następnie odkształcone spadki napięcia nakładają się na sinusoidalny przebieg napięcia w punkcie zasilania odbiorników nieliniowych, powodując odkształcenie napięcia. Mechanizm ten zaprezentowano schematycznie na rysunku 3.

W dalszej kolejności napięciem odkształconym zasilane są także inne odbiorniki przyłączone do tego samego punktu, co odbiornik zakłócający. Powoduje to przepływ przez urządzenia prądów odkształconych, nawet jeśli mają one charakter liniowy, co skutkuje dalszym pogłębianiem się zjawiska.

Skutki odkształcenia prądów i napięć

Odkształcenia prądów i napięć mogą powodować szereg niekorzystnych zjawisk powodujących zakłócenia lub nieprawidłową pracę sieci elektroenergetycznej. Zjawiska te można zasadniczo podzielić na dwie grupy [5]:

 • powodowane przepływem prądu odkształconego przez poszczególne elementy układów elektroenergetycznych,
 • powodowane zasilaniem urządzeń napięciem odkształconym od przebiegu sinusoidalnego.

Do najważniejszych skutków powodowanych przepływem prądu odkształconego zaliczamy zwiększenie strat mocy w poszczególnych elementach układów zasilających, takich jak linie elektroenergetyczne (napowietrzne i kablowe oraz przewody instalacji elektrycznych) i transformatory. W przypadku linii elektroenergetycznych dodatkowe straty mocy spowodowane są wzrostem rezystancji przewodów dla wyższych harmonicznych (związanych z efektem naskórkowości oraz efektem zbliżenia) oraz przepływem prądu w przewodzie neutralnym spowodowanym sumowaniem harmonicznych kolejności zerowej (rzędu 3 h). Straty te wpływają bezpośrednio na wzrost temperatury przewodów, co może skutkować szybszym starzeniem się izolacji lub nawet jej uszkodzeniem. Podobna sytuacja występuje również w przypadku transformatorów. Przepływ prądów odkształconych powoduje w nich przyrost strat mocy w rdzeniu (straty histerezowe i wiroprądowe) oraz w uzwojeniach, co jest wynikiem wzrostu wartości skutecznej prądu oraz zwiększonej rezystancji (efekt naskórkowości). Dodatkowo przepływ prądów odkształconych może wywoływać inne zakłócenia, takie jak [1, 2, 5]:

 • ograniczenia przepustowości sieci zasilającej,
 • błędne działanie układów zabezpieczających (szczególnie wyzwalaczy elektronicznych) i związane z tym niepotrzebne przestoje maszyn i linii produkcyjnych,
 • błędne wskazania przyrządów pomiarowych (szczególnie mierniki analogowe i indukcyjne liczniki energii),

Przepływ wyższych harmonicznych prądów w sieci zasilającej powoduje także odkształcenie napięć, co w konsekwencji może być przyczyną kolejnych niekorzystnych zjawisk powstałych na skutek zasilania urządzeń napięciem odkształconym, takich jak [1, 2, 5]:

- zakłócenia w pracy silników i generatorów (oscylacje, pulsacje momentu mechanicznego, wibracje, wzrost strat w magnetowodach, utrudniony łagodny rozruch),

 • nasycenie rdzenia transformatorów powodowane wystąpieniem (wskutek odkształcenia) zwiększonej wartości maksymalnej napięcia,
 • przeciążenia oraz przedwczesne starzenie się baterii kondensatorów na skutek zwiększonej wartości napięcia, jak również możliwości występowania rezonansów,
 • zakłócenia w sieciach telekomunikacyjnych i liniach telefonicznych,
 • skrócenie czasu eksploatacji żarowych źródeł światła, na skutek zwiększonej wartości szczytowej napięcia,
 • zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych (błędy synchronizacji przekształtników, uszkodzenia elementów półprzewodnikowych, błędy czujników pomiarowych i układów diagnostyki),
 • nieprawidłowa praca styczników i przekaźników.

Na podstawie doświadczeń praktycznych przyjęto następującą interpretację określania występowania skutków wyższych harmonicznych (na podstawie wartości poszczególnych wskaźników odkształcenia) [2]:

 • współczynnik całkowitego odkształcenia napięcia THDU:
  • wartość THDU poniżej 5% jest uważana za normalną, gdzie nie występuje ryzyko błędnego działania urządzeń,
  • wartość THDU pomiędzy 5% a 8% wskazuje na znaczące odkształcenie przebiegów. Niektóre urządzenia mogą działać niepoprawnie,
  • wartość THDU powyżej 8% wskazuje na bardzo duże odkształcenie przebiegów. Wysoce prawdopodobne jest błędne działanie urządzeń. Niezbędna jest szczegółowa analiza problemu oraz instalacja systemu ograniczającego udział wyższych harmonicznych.
 •   współczynnik całkowitego odkształcenia prądu THDI:
  • wartość THDI poniżej 10% jest uważana za normalną, gdzie nie występuje ryzyko błędnego działania urządzeń,
  • wartość THDI pomiędzy 10% a 50% wskazuje na znaczące odkształcenie przebiegów. Niektóre urządzenia mogą działać niepoprawnie. Może w tym przypadku wystąpić również wzrost temperatury urządzeń (linie i transformatory), w związku z tym parametry układów zasilania muszą być przy projektowaniu zawyżane,
  • wartość THDI powyżej 50% wskazuje na bardzo duże odkształcenie przebiegów. Wysoce prawdopodobne jest błędne działanie urządzeń. Niezbędna jest szczegółowa analiza problemu oraz instalacja systemu ograniczającego udział wyższych harmonicznych.

Unormowania prawne w zakresie wprowadzania wyższych harmonicznych do sieci elektroenergetycznej

W celu ochrony sieci elektroenergetycznych przed nadmierną emisją wyższych harmonicznych powołane zostały przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) dwie normy dotyczące tego zagadnienia: PN-EN 61000-3-2 [6] oraz PN-EN 61000-3-12 [7]. Zapisy dotyczące tej kwestii można znaleźć również w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) [8] funkcjonującej we wszystkich spółkach dystrybucyjnych w Polsce.

Norma PN-EN 61000-3-2 dotyczy urządzeń elektrycznych o prądzie znamionowym do 16 A przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Odbiorniki energii elektrycznej podzielone zostały tu na cztery klasy, dla których określone zostały dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów [6]:

 • klasa A: symetryczny sprzęt trójfazowy, sprzęt do zastosowań domowych, z pominięciem przynależnego do klasy D, narzędzia z pominięciem narzędzi przenośnych, ściemniacze do żarówek, sprzęt akustyczny (sprzęt, który nie jest wyszczególniony w żadnej z trzech pozostałych klas, powinien być traktowany jako przynależny do klasy A),
 • klasa B: narzędzia przenośne, nieprofesjonalny sprzęt spawalniczy,
 • klasa C: sprzęt oświetleniowy,
 • klasa D: sprzęt, o mocy mniejszej lub równej 600 W, typu: komputery osobiste i monitory oraz odbiorniki telewizyjne.

Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów, według normy PN-EN 61000-3-2, zestawiono w tabeli 1.

Norma PN-EN 61000-3-12 dotyczy urządzeń elektrycznych o prądzie znamionowym większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A, przyłączanych do sieci niskiego napięcia. Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów uzależnione zostały tu od wartości współczynnika zwarciowego Rsce określającego stosunek mocy zwarciowej sieci elektroenergetycznej w punkcie przyłączenia do mocy znamionowej odbiornika. Dodatkowo w normie wprowadzony został częściowo ważony współczynnik odkształcenia harmonicznego PWHD, dla określenia wpływu prądów harmonicznych wyższych rzędów. Definiowany jest on za pomocą następującej zależności [7]:

gdzie:

Ih – wartość skuteczna h-tej harmonicznej prądu,

I1 – wartość skuteczna podstawowej harmonicznej prądu,

h – rząd harmonicznej.

Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów, według normy PN-EN 61000-3-12, zestawiono w tabeli 2.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) dotyczy urządzeń elektrycznych przyłączanych do sieci niskiego napięcia, podzielonych na dwie grupy: urządzenia o prądzie znamionowym do 16 A oraz urządzenia o prądzie znamionowym powyżej 16 A. W przypadku urządzeń o prądzie znamionowym do 16 A wymagania są takie same jak w normie PN-EN 61000-3-2, natomiast dla urządzeń o prądzie znamionowym powyżej 16 A wymagania zostały określone podobnie jak w normie PN-EN 61000‑3-12 dla współczynnika Rsce = 33. Maksymalne dopuszczalne wartości poszczególnych harmonicznych prądów dla urządzeń o prądzie znamionowym powyżej 16 A, według IR i ESD, zestawiono w tabeli 3.

Analiza wyników badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie widowiskowym

Badania pomiarowe przedstawione w artykule prowadzone były w nowoczesnym obiekcie widowiskowym wyposażonym w systemy nagłośnienia i oświetlenia oraz wiele innych systemów elektronicznych, takich jak: monitoring, kontrola dostępu, ochrona przeciwpożarowa, wentylacja, klimatyzacja.

Pomiary prowadzone były w formie rejestracji ciągłej w okresie jednego tygodnia, z 10-minutowym uśrednianiem. Rejestracji podlegały parametry charakteryzujące odkształcenia prądów i napięć zasilających. Do rejestracji wielkości elektrycznych wykorzystano przenośny analizator jakości zasilania Sonel PQM-701, przyłączony do szyn zbiorczych rozdzielnicy niskiego napięcia głównej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, zasilającej analizowany budynek.

Na rysunkach 4. i 5. przedstawiono zarejestrowane na szynach zbiorczych niskiego napięcia stacji zasilającej tygodniowe przebiegi zmian wartości współczynników całkowitego odkształcenia napięcia THDU(rys. 4.) i prądu THDI(rys. 5.), natomiast na rysunkach 6. i 7. przedstawiono średnie tygodniowe rozkłady harmonicznych napięcia (rys. 6.) i prądu (rys. 7.).

Z analizy wyników badań wynika, że odkształcenie napięcia na szynach zbiorczych rozdzielnicy nn nie jest znaczące, co pokazują wartości współczynników całkowitego odkształcenia napięcia THDU(rys. 4.), które wahają się w granicach od 1,54% do 3,47%. Dodatkowo, z rozkładu przedstawionego na rysunku 6. wynika, że dominującą rolę odgrywa jedynie piąta harmoniczna, której zawartości, dla różnych faz, zawierają się w przedziale od 1,96% do 2,02%. Wartości pozostałych harmonicznych napięcia nie przekraczają 0,6%. Odkształcenie takie nie powinno mieć negatywnego wpływu na pracę urządzeń zainstalowanych w budynku.

Dużo większe odkształcenia od przebiegów sinusoidalnych wykazują prądy. Wartości współczynników całkowitego odkształcenia prądu THDI (rys. 5.) wahają się od 14,51% do 79,76%, przy czym największy udział mają harmoniczne nieparzyste rzędów od 3. do 13. Takie odkształcenie prądu może mieć negatywny wpływ na pracę układu zasilającego (kable, transformatory) oraz innych urządzeń zainstalowanych w budynku, np. baterii kondensatorów, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk rezonansowych.

Badany układ przeanalizowano również pod kątem wymagań norm i przepisów dotyczących dopuszczalnej emisji harmonicznych prądów do sieci zasilającej. W rozpatrywanym przypadku wszystkie urządzenia zainstalowane w budynku potraktowano jako jeden odbiornik przyłączony do szyn zbiorczych niskiego napięcia. Szacowana moc zainstalowana urządzeń wynosiła około 300 kVA, natomiast moc zwarciowa na szynach zbiorczych nn wynosiła 17 MVA. W związku z tym wartość współczynnika Rsce wynosiła 56,7. Zestawienie wyników analizy przedstawiono w tabeli 3.

Podsumowanie

Przepływ prądów odkształconych w układach elektroenergetycznych wywołuje wiele negatywnych skutków. W celu ich ograniczenia wprowadzone zostały przepisy określające maksymalne poziomy emisji harmonicznych [6, 7, 8], ale dotyczą one jedynie odbiorników. W obowiązującym obecnie prawie polskim nie określono ograniczeń odnośnie zawartości poszczególnych harmonicznych prądu dla odbiorców energii elektrycznej, a także odpowiedzialności za emisję harmonicznych do sieci.

Na podstawie przykładowych badań pomiarowych wykonanych przez autorów w nowoczesnym obiekcie widowiskowym przeprowadzona została analiza zgodności poszczególnych harmonicznych prądu (tab. 3.) z wymaganiami odpowiednich norm i przepisów. Zarejestrowane wartości współczynnika odkształcenia THDI oraz poszczególnych harmonicznych prądów w całym zakresie nie spełniają wymagań zawartych w przepisach.

Zanotowane wysokie wartości harmonicznych prądów wskazują, że w analizowanym obiekcie może dochodzić do negatywnych skutków wynikających z przepływu prądów odkształconych.

Ze względu jednak na dużą moc zwarciową w punkcie przyłączenia nie zanotowano znaczących odkształceń napięcia na szynach nn stacji zasilającej.

Przekroczeniom dopuszczalnych wartości harmonicznych prądów oraz ich skutkom można zapobiec poprzez ograniczenie odkształceń prądu, stosując odpowiednie odbiorniki lub ewentualne instalując filtry wyższych harmonicznych.

* * *

Artykuł zrealizowano w ramach pracy statutowej S/WE/2/2013.

Literatura

 1. Z. Hanzelka, Jakość energii elektrycznej część 4 – wyższe harmoniczne napięć i prądów. Portal internetowy firmy Twelve Electric – www.twelvee.com.pl.
 2. Schneider Electric: Filtracja i detekcja harmonicznych. http://www.schneider-electric.pl.
 3. Z. Kowalski, Jakość energii elektrycznej. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007.
 4. D. Chapman, Harmoniczne. Przyczyny powstawania i skutki działania. Jakość zasilania – poradnik. Polskie centrum Promocji Miedzi, Wrocław 2001.
 5. G. Hołdyński, Z. Skibko, Zakłócenia wprowadzane do układów elektroenergetycznych przez odbiorniki nieliniowe, „Wiadomości Elektrotechniczne” nr 4/ 2009.
 6. PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-2: Poziomy dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A).
 7. PN-EN 61000-3-12: 2007 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 3-12: Dopuszczalne poziomy. Dopuszczalne poziomy harmonicznych prądów powodowanych działaniem odbiorników, które mają być przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia z fazowym prądem zasilającym odbiornika większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A.
 8. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zatwierdzona decyzją Prezesa URE nr DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 z dnia 10 września 2013 r.).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.