elektro.info

Czynniki wpływające na częstość wzorcowań wyposażenia pomiarowego

Tab. 1. Metody weryfikacji odstępów czasu między wzorcowaniami – porównanie (na podstawie [1])

Tab. 1. Metody weryfikacji odstępów czasu między wzorcowaniami – porównanie (na podstawie [1])

Jednym z istotnych elementów pojawiających się w wielu organizacjach jest zapewnienie prawidłowego procesu pomiarowego, w tym realizowanie odpowiedniego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. W celu zapewnienia poprawności prowadzonych pomiarów należy zagwarantować, żeby wskazania użytego przyrządu pomiarowego odpowiadały z zadowalającą użytkownika niepewnością pomiaru wartości odniesienia (umownej wartości prawdziwej). Aby sprawdzić poprawność wskazań przyrządu, należy poddać go procesowi wzorcowania (kalibracji) [5]

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

mgr inż. Roman Domański, mgr inż. Michał Osiecki Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Redakcja Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej? Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Wyposażenie pomiarowe, które ma znaczący wpływ na dokładność lub ważność wyników wykonywanych pomiarów, powinno być wzorcowane przed oddaniem do użytkowania i w trakcie jego używania. To wzorcowanie ma na celu potwierdzenie, czy wykorzystywane wyposażenie spełnia przyjęte kryteria, np. największy dopuszczalny błąd pomiaru określony przez producenta lub inne wyspecyfikowane kryterium pozwalające na prowadzenie prawidłowych pomiarów w organizacji.

Dzięki okresowym ocenom i zgodności systemów zarządzania z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025 [2] użytkownik oddający swój przyrząd do dowolnego laboratorium posiadającego akredytację jednego z sygnatariuszy European co-operation for Accreditation (EA) – w Polsce jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA) – ma pewność, że oddany przez niego do wzorcowania przyrząd posiada właściwości metrologiczne przedstawione w świadectwie wzorcowania (kalibracji) oraz że powinny one być tak samo zidentyfikowane niezależnie od laboratorium wzorcującego [3].

Streszczenie

W artykule przedstawiono praktyczne wskazówki dotyczące doboru okresu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych. Pokazano zarówno wpływ samego przyrządu, jak i czynników zewnętrznych, przedstawiono metody pozwalające na adaptacyjny dobór okresów między wzorcowaniami. Przedstawione rozważania teoretyczne zostały zilustrowane przykładami dla przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia.

Abstract

Factors Affecting the Calibration Interval of Measurement Instruments

This article presents practical guidelines for the selection of the calibration interval of measuring instruments. The influence of the device itself as well as external factors was shown, methods allowing for adaptive selection of calibration interval were presented. The presented theoretical remarks ware illustrated with examples for temperature, humidity and pressure measure instruments.

Właściwości metrologiczne

Personel odpowiedzialny w danej organizacji za prawidłową pracę przyrządów pomiarowych, szczególnie w dobie pandemii, kryzysu gospodarczego i ciągłego poszukiwania w firmie źródła oszczędności, powinien dokonać analizy okresów między kolejnymi wzorcowaniami posiadanych przyrządów pomiarowych. Z jednej strony kontrola powinna odbywać się względnie często, aby mieć możliwie dużą pewność, że wskazania przyrządów są poprawne, z drugiej zaś strony, należy brać pod uwagę koszty wzorcowań.

Systemy zarządzania, zakładowe kontrole jakości, normy branżowe narzucają, aby wskazania urządzeń pomiarowych były okresowo kontrolowane, przy czym pozostawia użytkownikowi dobór okresów między poszczególnymi wzorcowaniami oraz sprawdzeniami sprzętu i to od niego zależy, czy uzna on dany przyrząd za wymagający częstej, czy rzadszej kontroli. Wzorcowanie okresowe ma nam zapewnić, że wykonywane pomiary zachowują spójność pomiarową oraz potwierdzić, czy w przyrządzie zaszły bądź nie jakiekolwiek zmiany mogące nasuwać wątpliwości co do otrzymywanych dotychczas wyników pomiarów.

Trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że dla niektórych rodzajów przyrządów pomiarowych lub ich specyficznych zastosowań istnieje określony prawem czas ponownego wzorcowania lub nawet obowiązek legalizacji, a nie wzorcowania, może on też być zawarty w szczegółowych rozporządzeniach branżowych. W takich przypadkach należy go bezwzględnie przestrzegać.

Wskazane jest także, aby pomiędzy poszczególnymi wzorcowaniami dokonywać również sprawdzeń okresowych (pośrednich) [2], o ile jest to możliwe. Stanowią one obok wzorcowań dodatkowy element weryfikacji poprawności wskazań przyrządów, które podlegają kontroli parametrów metrologicznych. Jeżeli przy wzorcowaniu przyrządu zaleca się, aby był wzorcowany w całym wykorzystywanym przez użytkownika zakresie pomiarowym, to przy sprawdzeniach okresowych, które wykonuje się pomiędzy wzorcowaniami, można ograniczyć się np. do jednego punktu pomiarowego, który w sposób uproszczony pozwoli szybko zweryfikować poprawność wskazań przyrządu. Jeżeli użytkownik nie posiada własnego wzorca pomiarowego odniesienia, może dokonać sprawdzenia okresowego pomiędzy wzorcowaniami poprzez porównanie wskazań co najmniej dwóch przyrządów w tym samym punkcie. Jeżeli są to takie same modele przyrządów, to w ten sposób raczej trudno będzie zauważyć ich dryf przyrządowy [5], gdyż może on być identyczny, ale błąd gruby spowodowany np. uszkodzeniem jednego z nich lub zmianą charakterystyki czujnika da się zaobserwować jako istotna zmiana różnicy wskazań pomiędzy nimi.

Wpływ konstrukcji przyrządu

Jako zawansowany przyrząd pomiarowy można rozumieć:

 • samodzielny miernik;
 • zestaw składający się z czujnika z panelem odczytowym – wielkością wyjściową jest liczba określająca wartość danej wielkości fizycznej, panelem tym może być również ekran komputera;
 • zestaw składający się z czujnika i przetwornika – wielkość wyjściową stanowi sygnał elektryczny (lub inny), np. prąd (420) mA, napięcie (010) V, rezystancja lub liczba impulsów;
 • sam czujnik – wielkość wyjściowa zależna od typu i charakterystyki czujnika;
 • miernik zintegrowany z czujnikiem.

Przyrząd pomiarowy może dokonywać pomiaru dwóch lub więcej wielkości jednocześnie, np. termohigrobarometr. W takim przypadku można wyznaczyć niezależnie okresy wzorcowań dla każdej mierzonej wielkości.

W przypadku zestawu, o ile jest to możliwe, wskazane jest łączne wzorcowanie czujnika z panelem odczytowym, jeżeli są one przeznaczone do stałej współpracy. Ważnym elementem jest odpowiednio przygotowany program wzorcowania oraz wiedza na temat spodziewanej niepewność pomiaru oferowanej przez laboratorium wzorcujące. Odstępy między wzorcowaniami w przypadku zestawów powinno się dobierać, biorąc pod uwagę parametry najsłabszego ogniwa w łańcuchu pomiarowym. Niejednokrotnie wymontowanie przyrządu lub czujnika jest bardzo trudne, czasochłonne i co za tym idzie, kosztowne albo wręcz niemożliwe do wykonania. W takiej sytuacji możliwe jest również wzorcowanie w miejscu pracy urządzenia. To często spotykana praktyka na liniach przemysłowych i w przypadku wyposażenia pomiarowego o większych gabarytach, np. komór termostatycznych (cieplarek, suszarek, zamrażarek, pieców), komór klimatycznych lub ciśnieniowych. Dla takiego wyposażenia wzorcowanie należy także przeprowadzać cyklicznie. Możliwość wzorcowania w miejscy ich pracy jest szczególnie wygodna w przypadku posiadania większej ilości urządzeń pomiarowych.

Dobór częstości wzorcowań

Głównymi czynnikami wpływającymi na częstość wykonywania wzorcowań przyrządów pomiarowych powinny być:

 • zastosowanie przyrządu pomiarowego – im ewentualny błąd pomiaru mierzonej przez niego wielkości może powodować większe straty, tym częściej należy przyrząd kontrolować;
 • wymagana niepewność, z jaką dokonywany jest pomiar – im niepewność pomiaru mniejsza, tym częstsze powinno być wzorcowanie lub sprawdzanie, gdyż zewnętrzne czynniki mają względnie większy wpływ na niepewność dokonywanego pomiaru;
 • jakość samego przyrządu w odniesieniu do wielkości, które mierzy – im przyrząd dokładniejszy, a wymagania stawiane pomiarowi mniejsze, tym rzadziej można wzorcować;
 • sposób i intensywność używania przyrządu, nie zawsze im przyrząd mniej używanym tym korzystniej dla stabilności jego właściwości metrologicznych;
 • historia przyrządu – jeżeli istnieje możliwość określenia dryfu zmian wskazań oraz są one przewidywalne, a najlepiej stałe i niewielkie, to wzorcowanie może być prowadzone rzadziej, zaleca się nowe przyrządy wzorcować częściej, aby upewnić się, czy zostały przez producenta odpowiednio poddane procesowi stabilizacji wskazań;
 • możliwość prowadzenia własnych okresowych sprawdzeń wewnętrznych – jeżeli są prowadzone częste sprawdzenia okresowe przez użytkownika i jest on w stanie kontrolować w sposób weryfikowalny poprawność wskazań swojego wyposażenia, to oddawanie sprzętu do wzorcowania w zewnętrznych laboratoriów akredytowanych może być stosowane rzadziej;
 • zalecenie producenta przyrządu, jednak typowo producent określa największy dopuszczalny błąd pomiaru na 12 miesięcy;
 • stopień przeszkolenia personelu z obsługi wyposażenia pomiarowego;
 • koszt koniecznych działań korygujących, gdyby stwierdzono, że przyrząd nie spełnił stawianych mu wymagań;
 • warunki, w jakich pracuje przyrząd, wpływ czynników zewnętrznych, np. transportu;
 • posiadane możliwości finansowe – należy również brać pod uwagę koszty wzorcowania, aby móc zapewnić ciągłość wzorcowań sprzętu, nie można jednak ograniczyć ilości wzorcowanych przyrządów poniżej granicy bezpieczeństwa produkcji i usług.

W szczególnych przypadkach należy dokonywać własnych sprawdzeń wewnętrznych codziennie lub przed każdym pomiarem. Również ewentualne nieprawidłowości w przebiegu procesu produkcyjnego powinny być przesłankami do wzorcowania odpowiedzialnych za pomiary w tym procesie przyrządów. W przypadku wątpliwości, jak należy dobierać okres między kolejnymi wzorcowaniami, lepiej jest wybrać okres krótszy i w miarę potwierdzania pozytywnymi wynikami wzorcowania go wydłużać, niż wybrać okres zbyt długi, w którym użytkownik może nie do końca mieć wiedzę, co wskazuje przyrząd, np. w przypadku, gdy podany jest przez producenta błąd jednoroczny, a drugie wzorcowanie (zakładamy, że pierwsze odbyło się po zakupie) nowego przyrządu określimy za 24 miesiące, wtedy z samych danych katalogowych nie jesteśmy w stanie określić, jak mogą się zmieniać parametry metrologiczne przyrządu w drugim roku użytkowania, jego błąd nie zawsze musi być mniejszy lub równy od dwukrotności błędu rocznego. Typowy przyjmowany czasookres to 12 miesięcy lub 24 miesiące, rzadziej 36 miesięcy i 60 miesięcy.

Metody korekty częstości wzorcowań

Określony wstępnie czas do następnego wzorcowania może być (ale nie musi) korygowany z upływem użytkowania przyrządu. Dobrze wybrana do konkretnego przyrządu metoda określenia wyznaczenia okresu do przeprowadzenia kolejnego wzorcowana, z jednej strony, zapewni względnie najlepszą pewność poprawności wskazań przyrządów, z drugiej zaś nie obciąży firmy zbędnymi kosztami zarówno finansowymi, jak i poniesionymi w formie czasu pracy przeznaczonego na wzorcowanie. Najczęściej stosowane, a zarazem godne polecenia metody dotyczące sposobu doboru okresu pomiędzy wzorcowaniami można znaleźć w dokumencie ILAC-G24 [1], dokument przedstawia pięć takich sposobów i jest obecnie poddany przeglądowi mającemu zapewnić mu aktualność. Poniżej znajduje się krótki opis prezentowanych tam metod.

Metoda schodkowa

Za każdym razem, gdy wzorcowanie przyrządu jest dokonywane rutynowo, kolejny odstęp czasu jest zwiększany, jeżeli oceniane parametry mieszczą się w granicach np. 80% maksymalnego dopuszczalnego błędu pomiaru, lub zmniejszany jeżeli maksymalny dopuszczalny błąd został przekroczony. Metoda ta umożliwia szybki dobór odstępów czasu i jest łatwa do przeprowadzenia, może jednak powodować problemy związane ryzykiem w przypadku, gdy błąd przyrządu między kolejnymi wzorcowaniami nie jest stabilny, dlatego nie zaleca się jej do szerszego stosowania.

Metoda karty kontrolnej

Stosowanie karty kontrolnej jest jednym z najważniejszych narzędzi Statystycznej Kontroli Jakości (SQC – Statistical Quality Control). W tej metodzie wybrane zostają ważne punkty wzorcowania, a wyniki wzorcowania są zaznaczane na wykresie w funkcji czasu. Z wykresów tych wyliczane są rozrzut wyników i dryf, przy czym dryf określany jest jako wartość średnia w czasie jednego odstępu czasu między wzorcowniami, lub w przypadku bardzo stabilnych przyrządów w okresie kilku odstępów. Z tych wyników można wyznaczyć optymalny odstęp czasu między wzorcowaniami. Do rozpoczęcia obliczeń jest wymagana dobra znajomość zasad dotyczących zmienności danego przyrządu lub podobnego przyrządu. Dopuszczalne są, bez unieważniania obliczeń, znaczne odchylenia w odstępach czasu między wzorcowniami w stosunku do wyznaczonych; niezawodność może być obliczona i teoretycznie daje to poprawną wartość odstępu czasu między wzorcowniami.

Metoda czasu pracy przyrządu

Podstawowa metoda nie różni się od opisanej powyżej, ale odstęp czasu między wzorcowniami jest wyrażony w okresie użytkowania, a nie czasie kalendarzowym. Przyrząd ma rejestrowany czas użytkowania i jest przekazywany do wzorcowania, gdy przekroczona zostanie określona jego wartość. Ważną teoretyczną zaletą tej metody jest to, że liczba wykonanych wzorcowań, zależy bezpośrednio od czasu pracy danego przyrządu. Ponadto jest to automatyczna kontrola użytkowania przyrządu. Metoda nie może być stosowana w odniesieniu do biernych przyrządów pomiarowych (np. tłumików) lub wzorców (rezystancji, pojemności itd.), nie zaleca się stosowania metody również wtedy, gdy wiadomo, że przyrząd ma dryf lub wykazuje pogorszenie właściwości w czasie jego magazynowania, w czasie przemieszczania lub poddawania go pewnej liczbie krótkich cykli włączania/wyłączania. Metoda wiąże się z dużym kosztem monitorowania czasu pracy.

Metoda oceny za pomocą „czarnej skrzynki”

Metoda jest odmianą metody schodkowej i metody karty czasu pracy, jest szczególnie odpowiednia dla przyrządów złożonych. Parametry krytyczne są sprawdzane często (raz dziennie lub nawet częściej) za pomocą przenośnego urządzenia wzorcującego lub częściej za pomocą „czarnej skrzynki” przystosowanej specjalnie do sprawdzania wybranych parametrów. Jeżeli za pomocą „czarnej skrzynki” zostanie stwierdzone, że parametry przyrządu znalazły się poza granicami maksymalnych błędów dopuszczalnych, przyrząd zostaje skierowany do pełnego wzorcowania. Dużą zaletą tej metody jest to, że zapewnia użytkownikowi maksymalną dostępność przyrządu. Jest to bardzo dogodne w przypadku przyrządów, które są geograficznie odległe od laboratorium wzorcującego, ponieważ pełne wzorcowanie jest wykonywane tylko wtedy, gdy wiadomo, że jest ono konieczne. Główną trudnością jest wybór parametrów krytycznych i zaprojektowanie „czarnej skrzynki”. Charakterystyka samej „czarnej skrzynki” może również ulegać zmianie.

Metoda oceny statystycznej

W przypadku indywidualnego przyrządu lub typu przyrządów można także stosować metody oparte na analizie statystycznej. Metody te zyskują coraz większe zainteresowanie, szczególnie gdy są stosowane w połączeniu z odpowiednimi narzędziami programowymi. Gdy wzorcowaniu podlega duża liczba jednakowych przyrządów, odstępy czasu między wzorcowaniami mogą być określane za pomocą metod statystycznych.

Porównanie metod

Każda z zaprezentowanych metod posiada swoje zalety i wady (zestawienie w tabeli 1.), które będą wskazywały jej zastosowanie do danego typu przyrządów pomiarowych. Jeżeli wzorcowania prowadzone są odpowiednio często, może okazać się, że nie jest celowe podejmowanie kroków w celu adaptacyjnego wydłużania okresu czasu między wzorcowaniami. Takie rozwiązanie jest polecane dla szczególnie krytycznych elementów wyposażenia pomiarowego.

Tab. 1. Metody weryfikacji odstępów czasu między wzorcowaniami – porównanie (na podstawie [1])

Dobór czasów odstępu między wzorcowaniami na przykładzie przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia

Przyrządy do pomiaru temperatury

Jako standardowy odstęp między kolejnymi wzorcowaniami przyrządów do pomiaru temperatury należy przyjąć okres 12 miesięcy. W przypadku procesów o dużej czułości na zmiany temperatury zaleca się skrócenie go do 6 lub nawet 3 miesięcy lub prowadzenie częstszych własnych sprawdzeń okresowych.

Platynowe czujniki termometrów rezystancyjnych, w tym najczęściej stosowane typu Pt-100, należą do najdokładniejszych przyrządów do pomiaru temperatury. Charakteryzują się dobrą liniowością i stałością parametrów w czasie, szczególnie po dłuższym okresie użytkowania (odpowiednio wystarzone). Bardzo dobrze odgrywają rolę wzorców. Jeżeli nie kontrolują krytycznego miejsca w procesie o dużej czułości temperaturowej i w szerokim zakresie pomiarowym, kolejne wzorcowanie po zakupie wystarczy wykonać za 12 miesięcy, a kolejne można wydłużyć do 24 miesięcy.

Termoelementy i czujniki termoelektryczne w zależności od użytych metali do budowy termopar mierzą temperatury w bardzo szerokim zakresie temperatur. Jeżeli pracują przy stałym zanurzeniu, zaleca się wzorcowanie ich w odstępach rocznych. W przypadkach kiedy termoelementy są wbudowane w obiekt, wtedy lepszym rozwiązaniem od wzorcowania samego termoelementu jest wzorcowanie całego obiektu. Termoelementy powinny być wzorcowane przy głębokości zanurzenia, w jakiej pracują. W przypadku tych, które są umieszczane ze zmiennym zanurzeniem należy wyznaczony efekt niejednorodności czujnika i uwzględnić go w niepewności pomiaru. Niektóre termopary poddane działaniu gradientu temperatury wykazują zmianę swoich parametrów metrologicznych, w tym pogorszenie liniowości charakterystyki. Wyżarzenie może poprawić jednorodność termopar, ale powoduje zmianę charakterystyki i pociąga za sobą konieczność kolejnego wzorcowania; jednak szczególnie przy termoelementach z metali nieszlachetnych przy pracy o różnych zanurzeniach konieczna jest częstsza wymiana termoelementu na nowy, gdyż błędy spowodowane pracą przy różnym zanurzeniu mogą przekraczać kilka, a nawet kilkanaście kelwinów, a ich korekcja przez wyżarzanie daje tylko ograniczoną poprawę. Dużym problemem jest też degradacja płaszcza ochronnego i jego zanieczyszczenie, co może również powodować zmiany właściwości metrologicznych czujnika. Zaleca się w takim przypadku częstsze sprawdzenie wewnętrzne okresowe termoelementu, najlepiej w punkcie pracy lub skrócenie okresu pomiędzy wzorcowaniami.

Czujniki termistorowe i półprzewodnikowe są na ogół przeznaczone do współpracy z elektronicznymi miernikami temperatury. Charakteryzują się często dużą nieliniowością, która jest korygowana przez układ elektroniczny lub numerycznie, i niezbyt dobrą stabilnością w czasie, wskazana częstość wzorcowań to 12 miesięcy.

Termometry elektryczne i elektroniczne składają się z czujnika i panelu odczytowego. Należy oszacować, co stanowi najsłabsze ogniwo, na ogół są to czujniki, rzadziej układ elektroniczny, gdyż do dobrych czujników dobiera się też odpowiednie układy elektroniczne. Termometry te zaleca się wzorcować początkowo co
12 miesięcy, potem można ten okres wydłużyć w zależności od analizy otrzymywanych wyników pomiarów z poszczególnych kolejnych wzorcowań.

Przetworniki temperatury można traktować jak wskaźniki, w których wyjściem zamiast wielkości liczbowej w jednostce temperatury (np. w °C) jest wielkość elektryczna, jeżeli są wzorcowane łącznie z czujnikiem, stanowią odpowiednik termometru elektrycznego.

Termostaty cieczowe, termobloki, komory termostatyczne, komory klimatyczne (piece, suszarki, cieplarki) czyli urządzenia do utrzymywania stałej temperatury w określonej objętości, zaleca się wzorcować wraz z wykonaniem rozkładu temperatury w zależności od przeznaczenia co 12 do 24 miesięcy. Zaleca się, aby rozkład obejmował całą przestrzeń roboczą wykorzystywaną przez użytkownika. Liczba punktów w przestrzeni jest zależna od wielkości danego obiektu. Sprawdzeń okresowych można dokonać w jednym, najczęściej centralnie położonym lub określonym jako miejsce pracy punkcie urządzenia.

Termometry szklane cieczowe mimo prostoty swojej konstrukcji, jeżeli są wykonane poprawnie, mogą należeć do bardzo dokładnych przyrządów do pomiaru temperatury, a ich dokładność i stabilność może być porównywana z platynowymi czujnikami rezystancyjnymi, choć sama poprawność wykonywania pomiarów zależy od doświadczenia i kompetencji użytkownika. Ważnym elementem jest też, aby te termometry prawidłowo przechowywać, tzn. w pozycji pionowej. Liniowość termometrów szklanych cieczowych zależy w dużym stopniu od mechanicznego wykonania kapilary i rzadko zmienia się dla danego punktu pomiarowego w czasie w sposób losowy, ale może nie być funkcją monotoniczną. Obecnie w nowych termometrach szklanych cieczowych jako cieczy termometrycznej nie wolno stosować rtęci, co wpłynęło negatywnie na uzyskiwane dokładności wykonywanych pomiarów przez nie. Jeżeli termometr jest dobrze wykonany, można go wzorcować co 24 miesiące lub rzadziej, początkowo jednak zaleca się wzorcowanie nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Termometry manometryczne i bimetaliczne stosuje się obecnie głównie jako wskaźniki, w zależności od temperatury, warunków pracy oraz dokładności można je wzorcować co 12 do 36 miesięcy.

Regulatory, rejestratory i symulatory temperatury (bez czujnika) wzorcuje się tak jak przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych, podłączając w miejsce czujnika odpowiednio zadaną wielkość elektryczną, w zależności od przeznaczenia i jakości sprzętu zaleca się okres wzorcowania co 12 miesięcy, zgodnie z zaleceniami producenta.

Sprawdzenie okresowe przyrządów do pomiaru temperatury, gdy nie dysponuje się innymi przyrządami pomiarowymi, można stosunkowo łatwo wykonać dla temperatury 0°C (mieszanina lodu z wodą destylowaną) lub ok. 100°C (temperatura wrzenia wody, jednak w tym przypadku należy uwzględnić aktualne ciśnienie atmosferyczne).

Przyrządy do pomiaru wilgotności

Mierniki temperatury punktu rosy mierzą bezpośrednio temperaturę punktu rosy i należą do najdokładniejszych mierników do pomiaru wilgotności. Chcąc uzyskać wartość wilgotności względnej, należy mierzyć dodatkowo temperaturę w danej przestrzeni. Przy pomiarach przemysłowych istotny wpływ na błąd pomiaru temperatury punktu rosy może mieć zapylenie, powodując zabrudzenie lustra pomiarowego, co generuje błędny odczyt chwili wykraplania się rosy na lustrze przyrządu i w następstwie błędne określenie temperatury punktu rosy. Wzorcowanie tego typu mierników zaleca się przeprowadzać co 12 miesięcy, łącznie z ewentualnym dodatkowym czujnikiem temperatury. Samodzielne sprawdzenie okresowe jest trudne do wykonania, można próbować dokonać pomiaru w komorze klimatycznej, jednak dokładność mierników temperatury punktu rosy przewyższa dokładność regulatorów zastosowanych w tych komorach. Ewentualnie sprawdzenie można dokonać przez porównanie wskazań z innym miernikiem.

Mierniki wilgotności względnej – higrometry posiadają na ogół czujniki pojemnościowe ceramiczne lub polimerowe, których pojemność jest zależna od wilgotności względnej powietrza, w większości przypadków w sposób nieliniowy, linearyzacja następuje w układzie miernika albo przetwornika. Następstwem takiej konstrukcji czujnika jest duża histereza pomiaru. Wilgotny czujnik ma dużą stałą czasową dla odparowywania wilgoci, a długotrwała praca w wysokiej wilgotności może nawet uszkodzić niektóre typy czujników. Dobra praktyka laboratoryjna nakazuje oszacowanie histerezy takich przyrządów i włączenie ich w budżet niepewności pomiaru. Czasem można tę informację otrzymać na świadectwie wzorcowania. Wzorcowanie zaleca się powtarzać co 12 miesięcy. Sprawdzenia okresowe przez porównanie wskazań mierników, także z regulatorem komory klimatycznej lub najlepiej z miernikiem temperatury punktu rosy. Popularne dawniej higrometry włosowe są obecnie rzadko stosowane ze względu na niewielką dokładność pomiaru.

Termohigrometry i psychrometry to mierniki dokonujące jednoczesnego pomiaru wilgotności względnej i temperatury, są one powszechnie stosowane do monitoringu warunków środowiskowych w pomieszczeniach i magazynach. Jeżeli oddzielne przepisy nie stanowią inaczej, to zaleca się je wzorcować co 12 miesięcy w zależności od miejsca pracy i narażenia na wysoką wilgotność.

Komory klimatyczne podobnie jak komory termostatyczne należy wzorcować wraz z wykonaniem rozkładu w kilku punktach przestrzeni, wykonując jednoczesny pomiar temperatury i wilgotności. Wykonanie samego rozkładu wilgotności jest niewystarczające, gdyż wilgotność względna jest funkcją nie tylko wilgotności bezwzględnej, ale także i temperatury. Wzorcowania trzeba dokonywać w zależności od przeznaczenia co 12 do 24 miesięcy.

Przetworniki wilgotności należy traktować jak mierniki wilgotności z wyjściem o wielkości elektrycznej. Trzeba z nimi odpowiednio postępować, w zależności od tego, czy jest to przetwornik wilgotności względnej czy bezwzględnej.

Przyrządy do pomiaru ciśnienia

Urządzenia te można zaliczyć do przyrządów o względnie dużej stabilności parametrów metrologicznych. Należy zwrócić uwagę, w jakim medium pracuje ciśnieniomierz. Agresywne substancje mogą powodować szybsze zużywanie się elementów mechanicznych ciśnieniomierzy i konieczność ich częstszej kontroli.

Ciśnieniomierze sprężynowe wskazówkowe były dawniej dzielone w zależności od klasy na kontrolne i zwykłe, obecnie przy rosnącej dokładności przyrządów elektronicznych podziału tego nie stosuje się. Ciśnieniomierze sprężynowe należy wzorcować co 12 do 36 miesięcy w zależności od warunków pracy i żądanej dokładności prowadzonych pomiarów.

Ciśnieniomierze elektroniczne w tym barometry należy wzorcować podobnie jak ciśnieniomierze z elementami sprężystymi, biorąc jednak pod uwagę zastosowanie układów elektronicznych, które nie zawsze są odporne na warunki otoczenia pracy ciśnieniomierza, co 12 do 24 miesięcy. Narażenie ciśnieniomierza na wysokie temperatury i agresywne medium pracy ma negatywny wpływ na poprawność działania układów elektronicznych.

Manometry obciążnikowo-tłokowe to bardzo precyzyjne urządzenia o dużej stabilności w czasie, więc jeżeli pracują na przeznaczonych do tego stanowiskach mogą być wzorcowane co 5 lat.

Przetworniki ciśnienia podobnie jak przetworniki temperatury czy wilgotności należy traktować jak ciśnieniomierze elektroniczne z sygnałem wyjściowym w postaci wielkości elektrycznej. Komory ciśnieniowe w przypadku pomiaru ciśnienia statycznego wystarczy wzorcować w jednym punkcie, ponieważ ciśnienie rozkłada się równomiernie w całej objętości. Zaleca się powtarzać wzorcowanie co 12 do 24 miesięcy.

Uwagi końcowe

Przy opracowaniu harmonogramu wzorcowań oraz harmonogramu sprawdzeń okresowych wyposażenia pomiarowego należy wziąć pod uwagę wiele czynników stanowiących o pracy danego przyrządu. Drugie wzorcowanie nowego przyrządu warto wykonać nie później niż po 12 miesiącach, a jako kryterium akceptacji przyjąć największy dopuszczalny błąd pomiaru określony przez producenta.

Należy rozważyć jakie czynności pomiarowe można wykonać we własnym zakresie jako sprawdzenia wewnętrzne i czy jest to celowe, a jakie zlecić laboratorium posiadającemu potwierdzone kompetencje metrologiczne [4].

W przypadku obiektów, dla których wykorzystuje się większą powierzchnię lub objętość do pracy, jak np. w komorach termostatycznych czy komorach klimatycznych, wskazane jest przeprowadzenie wzorcowania wraz z wykonaniem rozkładu w przestrzeni użytkowej urządzenia w celu wyznaczenia niejednorodności przestrzennej oraz niestabilności w czasie.

Przy każdej adiustacji czy naprawie sprzętu pomiarowego wskazane jest przeprowadzenie ponownego wzorcowania. W przypadku zlecenia adiustacji w zewnętrznym laboratorium należy otrzymać wyniki wzorcowania przed i po wykonanej adiustacji, w celu poznania błędów pomiaru przyrządu przed adiustacją.

Procedury ustalania odstępów między kolejnymi wzorcowaniami oraz ich zmiany powinny być oparte na wieloletniej obserwacji i analizie otrzymywanych świadectw wzorcowania. Przyjęte programy wzorcowania powinny być jasno określone i nie powinny się zmieniać, aby zapewnić możliwość analizy trendu zmian. Należy szacować ryzyko, jak zastosowany model kontroli poprawności wskazań przyrządów pomiarowych gwarantuje nam zachowanie poprawności wykonywanych pomiarów. Podejście, że zamiast kolejnego wzorcowania, z uwagi na cenę wzorcowania, użytkownik wybiera zakup nowego urządzenia wraz ze świadectwem wzorcowania. pozbawia nas możliwości oceny z jaką dokładnością były prowadzone dotychczasowe pomiary.

Wykonując sprawdzenia okresowe, należy zwrócić uwagę na stałe czasowe przyrządów, wykonywać pomiar w warunkach ustalonych i mieć opracowane procedury postępowania.

Aby zapewnić spójność pomiarową przeprowadzonych wzorcowań, należy je zlecać w Głównym Urzędzie Miar lub w akredytowanym laboratorium wzorcującym. Ważnym elementem przy wyborze laboratorium będzie oferowany zakres pomiarowy i uzyskiwana niepewność pomiaru. Aktualny wykaz jednostek posiadających akredytację w Polsce znajduje się na stronie internetowej PCA [4]. Wydane przez posiadacza akredytacji jednego z sygnatariuszy EA świadectwa wzorcowania są ważne w każdym kraju, który podpisał porozumienie EA (UE, EFTA i kilka innych krajów).

Literatura

 1. ILAC-G24:2007/OIML D 10:2007 Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych.
 2. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 3. DA-06, Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów, PCA 2020.
 4. Polskie Centrum Akredytacji, pca.gov.pl, wykaz laboratoriów wzorcujących.
 5. PKN-ISO/IEC Guide 99, Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nim związane (VIM).

 

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Soltec sp. z o.o. sp.k. Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje? Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację....

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację. Ile będzie cię to kosztować? Sprawdźmy.

Lerta DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom...

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom bezpiecznych i ciągłych dostaw względnie taniej energii. Mało kto wie, że istnieje narzędzie, dzięki któremu niemal każdy z nas może dołożyć cegiełkę do wzrostu tego bezpieczeństwa, otrzymując przy tym finansowe wynagrodzenie. Narzędziem tym jest DSR.

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, które platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o. Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Rejestratory zakłóceń firmy Tronia Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie,...

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie, a po co to komu potrzebne?!” – odpowiedziała…

Onninen sp. z o.o. Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się...

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się do sieci przed zmianą przepisów, nawet po rozbudowie mogą w niektórych przypadkach rozliczać się na starych – bardziej korzystnych – zasadach. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy warto rozbudować instalację fotowoltaiczną, o czym pamiętać, jak wygląda proces rozbudowy oraz jak się do niego przygotować.

AGENTOOLS Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Jakość i powtarzalność obróbki kabli Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

Igus Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy? Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i...

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i układach przeniesienia napędu mechanicznego. Bez nich cała masa podzespołów, takich maszyn i urządzeń jak sprzęgła zębate, przekładnie zębate oraz pompy zębate. Koła zębate są w stanie przenosić spore moce bez większego ryzyka uszkodzenia. Czym dokładnie charakteryzują się koła zębate? Jakie są ich...

TRILUX GmbH & Co. KG news LIVING CONTRASTS by TRILUX

LIVING CONTRASTS by TRILUX LIVING CONTRASTS by TRILUX

Spotkanie inwestorów, architektów, instalatorów i projektantów oświetlenia – już 22 września w Warszawie!

Spotkanie inwestorów, architektów, instalatorów i projektantów oświetlenia – już 22 września w Warszawie!

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

dr inż. Tomasz Bakoń, mgr inż. Roman Witkowski Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych

Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych Wybrane aspekty wzorcowania pirometrów i kamer termowizyjnych

Termometry radiacyjne (pirometry i kamery termowizyjne) ze względu na łatwość wykonania pomiaru znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w pomiarach wysokich temperatur, ale także przy wyznaczaniu temperatury...

Termometry radiacyjne (pirometry i kamery termowizyjne) ze względu na łatwość wykonania pomiaru znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w pomiarach wysokich temperatur, ale także przy wyznaczaniu temperatury w szerokim jej zakresie, szczególnie jeżeli trzeba wykonać pomiary szybko. Aby pomiar taki był wiarygodny musi zostać zachowana spójność pomiarowa, czyli powiązanie otrzymanych wskazań miernika z wzorcami odpowiednich jednostek miar. To samo tyczy się, jeżeli zamiast pomiaru temperatury chcemy...

Redakcja Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali system do automatycznej rejestracji wyników pomiarów podczas wzorcowania luksomierzy

Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali system do automatycznej rejestracji wyników pomiarów podczas wzorcowania luksomierzy Naukowcy z Politechniki Białostockiej opracowali system do automatycznej rejestracji wyników pomiarów podczas wzorcowania luksomierzy

System opracowano specjalnie dla Laboratorium Akustyki i Fotometrii w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. To wyjątkowe rozwiązanie w skali całego kraju.

System opracowano specjalnie dla Laboratorium Akustyki i Fotometrii w Okręgowym Urzędzie Miar w Białymstoku. To wyjątkowe rozwiązanie w skali całego kraju.

dr inż. Tomasz Bakoń, mgr inż. Roman Witkowski Stykowe metody pomiaru temperatury

Stykowe metody pomiaru temperatury Stykowe metody pomiaru temperatury

Jednym z bardziej popularnych pomiarów w sektorze przemysłowym jest pomiar temperatury, począwszy od pomiaru temperatury otoczenia, a skończywszy na bardzo precyzyjnych i dokładnych pomiarach w procesach...

Jednym z bardziej popularnych pomiarów w sektorze przemysłowym jest pomiar temperatury, począwszy od pomiaru temperatury otoczenia, a skończywszy na bardzo precyzyjnych i dokładnych pomiarach w procesach produkcji, badań lub kontroli jakości.

Redakcja Pas monterski (narzędziowy) podwójny PARAT „Parabelt”

Pas monterski (narzędziowy) podwójny PARAT „Parabelt” Pas monterski (narzędziowy) podwójny PARAT „Parabelt”

Parat jest największym europejskim producentem profesjonalnych walizek i toreb narzędziowych. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje także do produkcji funkcjonalnych i wytrzymałych pasów monterskich.

Parat jest największym europejskim producentem profesjonalnych walizek i toreb narzędziowych. Swoje wieloletnie doświadczenie wykorzystuje także do produkcji funkcjonalnych i wytrzymałych pasów monterskich.

mgr inż. Mirosław Mazur, prof. dr hab. inż. Janusz Partyka Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

mgr inż. Karol Kuczyński Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

dr inż. Tomasz Bakoń Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają...

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

dr inż. Anna Lewińska-Romicka Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

Pomiary napięć odkształconych (część 1.) Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

mgr inż. Fryderyk Łasak Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.) Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane,...

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o...

mgr inż. Grzegorz Loska Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz...

dr hab. inż Janusz Smulko Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane...

Warystory są powszechnie stosowanym elementem zabezpieczającym przed przepięciami sieć energetyczną. Jakość tych elementów jest bardzo istotna, aby zabezpieczenie było skuteczne. Warystory są wykonywane z taniego i powszechnie stosowanego materiału – tlenku cynku wraz z dodatkami innych substancji, stanowiących zwykle tajemnicę producenta i decydujących o końcowej jakości wyrobu. Produkty opuszczające fabrykę spełniają narzucone wymogi dotyczące charakterystyki prądowo-napięciowej, zapewniając w...

prof. dr hab. inż. Marian Soiński Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

dr inż Piotr Bilski Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Wybrane dla Ciebie

Zobacz nowości na rynku OZE!»

Zobacz nowości na rynku OZE!» Zobacz nowości na rynku OZE!»

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych » Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki? Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych» Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka? Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych? Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie » Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022? Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać? Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? » W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć » Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku? Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych? Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach » Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną? Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem » Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online» Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej? Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home? Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej » Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych » Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Sterowniki micro do prostych aplikacji » Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Najnowsze produkty i technologie

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

APS ENERGIA Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

TRILUX GmbH & Co. KG news LIVING CONTRASTS by TRILUX

LIVING CONTRASTS by TRILUX LIVING CONTRASTS by TRILUX

Spotkanie inwestorów, architektów, instalatorów i projektantów oświetlenia – już 22 września w Warszawie!

Spotkanie inwestorów, architektów, instalatorów i projektantów oświetlenia – już 22 września w Warszawie!

Igus Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy? Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i...

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i układach przeniesienia napędu mechanicznego. Bez nich cała masa podzespołów, takich maszyn i urządzeń jak sprzęgła zębate, przekładnie zębate oraz pompy zębate. Koła zębate są w stanie przenosić spore moce bez większego ryzyka uszkodzenia. Czym dokładnie charakteryzują się koła zębate? Jakie są ich...

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

AGENTOOLS Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Jakość i powtarzalność obróbki kabli Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Onninen sp. z o.o. Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się...

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się do sieci przed zmianą przepisów, nawet po rozbudowie mogą w niektórych przypadkach rozliczać się na starych – bardziej korzystnych – zasadach. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy warto rozbudować instalację fotowoltaiczną, o czym pamiętać, jak wygląda proces rozbudowy oraz jak się do niego przygotować.

Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o. Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Rejestratory zakłóceń firmy Tronia Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie,...

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie, a po co to komu potrzebne?!” – odpowiedziała…

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, które platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Lerta DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom...

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom bezpiecznych i ciągłych dostaw względnie taniej energii. Mało kto wie, że istnieje narzędzie, dzięki któremu niemal każdy z nas może dołożyć cegiełkę do wzrostu tego bezpieczeństwa, otrzymując przy tym finansowe wynagrodzenie. Narzędziem tym jest DSR.

Soltec sp. z o.o. sp.k. Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje? Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację....

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację. Ile będzie cię to kosztować? Sprawdźmy.

Sunprofi Sp. z o.o. Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Rittal Sp. z o.o. „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

„Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego...

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego i obniżanie kosztów. Opłaca się to nie tylko użytkownikowi, ale także przyszłym pokoleniom.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

homebook.pl Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne? Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek...

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek jest jedyną możliwością wspólnego spotkania się z domownikami w ciągu dnia. Niektórzy kultywują wspólne obiady rodzinne, a inni kolacje. Są i tacy, którzy kuchnie traktują jako reprezentacyjny element otwartej przestrzeni. Tutaj pojawia się pytanie jakie wyposażenie jest niezbędne w kuchni?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

dlaelektrykow.pl Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem...

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem temat gniazdek jest dużo bardziej złożony i interesujący - o czym z pewnością przekonał się niejeden, profesjonalny elektryk. Ich odpowiednie rozmieszczenie ma znaczenie nie tylko dla komfortu domowników czy pracowników, ale także dla powodzenia całej, zamontowanej instalacji. Zebraliśmy więc...

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Media Markt Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać? Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy...

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy zwracać uwagę. Dlatego wybór nowego urządzenia, które sprawdzi się w codziennej pracy, ale także - w rozrywce, jest prawdziwym wyzwaniem! To grupa, która nie idzie na kompromisy, szukając najlepszego rozwiązania. Co będą brać pod uwagę? Czy MacBook może okazać się dla nich dobrym wyborem?

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

ALLEMEN Wiertarka - jaki model wybrać?

Wiertarka - jaki model wybrać? Wiertarka - jaki model wybrać?

Wiertarka - jaki model wybrać? Przed tym pytaniem stajemy kiedy planujemy lub już rozpoczęliśmy remont. Podczas każdego remontu bardzo ważne jest to jakich narzędzi używamy. Od ich skuteczności będzie...

Wiertarka - jaki model wybrać? Przed tym pytaniem stajemy kiedy planujemy lub już rozpoczęliśmy remont. Podczas każdego remontu bardzo ważne jest to jakich narzędzi używamy. Od ich skuteczności będzie zależne jak posunie się nasza praca. Zainwestuj w najlepszy sprzęt i miej spokojną głowę, że wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Viessmann Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności?

Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności? Z czym połączyć instalację fotowoltaiczną dla największych oszczędności?

Stale rosnące ceny energii i zależność od jej dostawców przemawiają na korzyść jej samodzielnego wytwarzania. Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować własny prąd, obniżając do minimum rachunki za...

Stale rosnące ceny energii i zależność od jej dostawców przemawiają na korzyść jej samodzielnego wytwarzania. Instalacja fotowoltaiczna pozwala produkować własny prąd, obniżając do minimum rachunki za zakup energii elektrycznej z sieci. Jak racjonalnie wykorzystywać prąd solarny, aby płacić jak najniższe rachunki?

dr inż. Tomasz Maksimowicz, RST sp. z o.o. Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712 Dobór ograniczników przepięć do ochrony instalacji fotowoltaicznych zgodnie z PN-HD 60364-7-712

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne...

Odnawialne źródła energii (OZE) wykorzystywane są już powszechnie we wszelkich obszarach budownictwa i energetyki. Coraz częściej stosowane zarówno w sektorze prywatnym, jak i przemysłowym instalacje fotowoltaiczne (PV) są narażone na skutki oddziaływania wyładowań atmosferycznych. Wykonywane często jako rozbudowa istniejących instalacji elektrycznych powinny być dostosowane zarówno pod kątem ochrony odgromowej, jak i zabezpieczone przed przepięciami do danego obiektu.

RST sp. z o.o., dr inż. Tomasz Maksimowicz Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet

Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet Ochrona przed przepięciami kamer IP i sieci Ethernet

Sieci Ethernet to już nie tylko sieci komputerowe, ale przede wszystkim uniwersalne media dla wszelkiego rodzaju systemów transmisji. Ogromne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu standardu zasilania Power...

Sieci Ethernet to już nie tylko sieci komputerowe, ale przede wszystkim uniwersalne media dla wszelkiego rodzaju systemów transmisji. Ogromne korzyści uzyskano dzięki opracowaniu standardu zasilania Power over Ethernet (PoE), który znacząco przyczynił się do rozszerzenia obszaru zastosowań tej technologii. Doskonały przykład stanowią systemy monitoringu wizyjnego (VSS – Video Surveilance System, potocznie CCTV), gdzie jednym przewodem 4-parowym możliwa jest transmisja sygnału wizyjnego, sterowanie...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.