elektro.info

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków

The use of photovoltaic microinstallations, cooperating with the power grid, in building power systems

Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.

Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia też między innymi najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia.

Niezależnie od uwarunkowań
społeczno-politycznych rozwój OZE, a w szczególności fotowoltaiki
(PV), jest faktem, który niewątpliwie nastąpi w najbliższej przyszłości.
Systemy PV mają tę przewagę nad innymi, że bezpośrednio generują najbardziej
powszechną formę energii – energię elektryczną. Większość publikacji krajowych
i światowych wskazuje na to, że jak napisał prof. Nowicki: „(…) nadchodzi
era Słońca” [1].

Zobacz także

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

Redakcja news Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik Instalacje fotowoltaiczne 2021 – poradnik

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika...

Książka skierowana jest do świadomych inwestorów, monteroówi handlowców, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi. Poszczególne rozdziały prowadzą czytelnika od wyboru optymalnych modułów fotowoltaicznych, przez dobór falownika, aż do konfiguracji całej instalacji.

W artykule:

• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
• Typowe konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z siecią elektroenergetyczną (EE)
• Zasilanie wydzielonych obwodów wewnętrznej instalacji budynku z systemów PV
• Mikroinstalacje PV dołączone do sieci EE z własnymi magazynami energii
• Opis przykładowej procedury zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE
• Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Problemem dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce jest brak zrozumienia konieczności wprowadzenia skutecznych i „rzeczywistych” mechanizmów wsparcia ekonomicznego.

Rynkowe ceny komponentów systemów PV w Europie są już bardzo zbliżone, a niestety dawka promieniowania w Polsce zdecydowanie mniejsza niż w Grecji, Hiszpanii itp.

Najważniejsze zmiany w nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Nowelizacja ustawy o OZE [2] wprowadziła nową definicję prosumenta:

Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej”.

Definicja rozszerza grono podmiotów, które będą mogły korzystać z preferencyjnego systemu rozliczeń w postaci opustów oraz z dodatkowych preferencji administracyjnych na etapie inwestycyjnym i operacyjnym.

Aktualnie mogą korzystać z tego inne rodzaje podmiotów, tj. szkoły, kościoły czy wspólnoty mieszkaniowe, a nie jak dotychczas tylko gospodarstwa domowe.

Powstały nowe zasady w funkcjonowaniu prosumentów. Zgodnie z treścią nowelizacji działania prosumentów powinny być nakierowane głównie na zaspakajanie swoich potrzeb energetycznych.

Proponowany wcześniej system taryf gwarantowanych (feed-in-tariff) dla prosumentów został zastąpiony nowym systemem wsparcia, tzw. opustami (netmeterinig), co oznacza, że prosument może rozliczyć różnicę między energią wytworzoną i pobraną.

System opustów obowiązuje dla instalacji o mocy do 40 kWp. Nadwyżka wyprodukowanej energii będzie trafiała do sieci, która będzie służyć jako tzw. magazyn energii.

Za każdą kilowatogodzinę wprowadzoną do sieci operatora prosument ma prawo otrzymać swoisty „rabat” na kupowaną przez niego energię w czasie zwiększonego zapotrzebowania wg algorytmu:

 • 1 : 0,8 dla instalacji PV o mocy do 10 kW,
 • 1 : 0,7 dla większych mikroinstalacji PV o mocy do 40 kWp.

Rabat ma dotyczyć opłat zmiennych na rachunku za energię, a więc ceny energii i kosztów dystrybucji, nie obejmie jednak opłat stałych (opłaty OZE czy opłaty przejściowej).

System opustów ma obowiązywać prosumenta w okresie 15 lat, a rozliczenia będą realizowane w cyklach rocznych (po roku nadwyżka energii przepada).

Nowelizacja ustawy w żadnym z punktów nie wskazuje na brak możliwości uzyskania dotacji przy pracy mikroinstalacji w systemie opustów.

Wadą systemu opustów jest brak możliwości rozliczenia nadwyżek energii między wytwórcą a sprzedawcą pozostających po zbilansowaniu rocznym.

Efekt nowelizacji Ustawy o OZE dla przykładowego 4-osobowego gospodarstwa domowego, które płaci za energię rocznie przykładowo ok. 2280 zł (roczne zużycie energii ok. 3500 kWh) i ma instalację PV o mocy 3,12 kWp (zakładana roczna produkcja 3200 kWh – optymalna w systemie opustów – netmeterinigu) jest taki, że czas zwrotu inwestycji wydłuża się z 6,5 roku do prawie 8 lat, przy założeniu nakładu inwestycyjnego na poziomie ok. 5000 zł/kWp.

Właściciele mikroinstalacji PV zostali zwolnieni z obowiązku składania kwartalnych sprawozdań z ilości wytworzonej energii, a całość rozliczeń dokonywana będzie poprzez kompensaty na fakturze za energię raz w roku.

Obowiązek rozliczenia powstaje od daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii i trwa przez okres kolejnych 15 lat.

W systemie opustów energia oddawana do sieci jest z niej odbierana. Dzięki temu rozwiązaniu nie występuje konieczność zapłacenia podatku VAT i dochodowego od wprowadzonej do sieci energii elektrycznej, ponieważ w ostateczności zużyjemy ją na własne potrzeby.

Nowością jest powstanie aukcyjnego systemu wsparcia OZE, który zastępuje dotychczasowe „zielone certyfikaty” i polega na tym, że rząd zamawia daną ilość energii odnawialnej, a następnie jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaproponuje najlepsze warunki.

Kolejną zmianą, jaka pojawiła się w nowelizacji, jest wprowadzenie pojęcia „klaster energii”, który zdefiniowano następująco:

„…cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł, lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii”.

Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym będzie współpracować klaster energii, zobowiązany jest do podpisania z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji. Klastry energii są pewną odmianą spółdzielni energetycznych, popularnych na Zachodzie Europy (np. w Niemczech, Danii, Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii).

Ustawa OZE (art. 4 ust. 3 ustawy o OZE) wprowadza obowiązek bilansowania międzyfazowego przy pomiarze produkcji i zużycia energii przez prosumenta w instalacjach trójfazowych. Polega to na tym, że jeżeli mamy 3-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW (rys. 1.), to w takim przypadku przy braku bilansowania międzyfazowego licznik energii w ciągu godziny pokaże produkcję 2 kWh energii oraz zużycie 2 kWh energii, naturalnemu zbilansowaniu ulegnie jedynie 1 kWh. Jeżeli licznik dokonywałby bilansowania, zarówno produkcja, jak i pobór wynosiłyby 0 kWh.

b zastosowanie mikroinstalacji rys1

Rys. 1. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 3-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

W ustawie OZE nie objęto jednak bilansowaniem międzyfazowym instalacji jednofazowych.

Jeżeli mamy 1-fazową instalację PV o mocy 3 kW oraz przyłączony odbiornik jednofazowy o mocy 3 kW, to w przypadku gdy instalacja PV będzie podłączona do innej fazy niż odbiornik energii, licznik energii pokaże w ciągu godziny pobór 3 kWh energii oraz produkcję energii 3 kWh (rys. 2.).

b zastosowanie mikroinstalacji rys2

Rys. 2. Przykład bilansowania mocy w 3-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

Zerowe zużycie energii można osiągnąć w przypadku, gdy dostarczanie mocy przez instalację PV oraz pobór mocy odbywa się w ramach jednej fazy, oraz o równej wartości (rys. 3.). W tym przypadku, jeżeli 3-fazowy licznik OSD nie bilansuje energii, 1-fazowy falownik PV dołączamy do fazy najbardziej obciążonej w instalacji.

b zastosowanie mikroinstalacji rys3

Rys. 3. Przykład bilansowania mocy w 1-fazowym układzie sieci EE z 1-fazowym falownikiem PV [źródło: Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].]

W przypadku najmniejszych instalacji do 3 kW zasadniczo dostępne są tylko falowniki jednofazowe.

Z kolei powyżej 4,6 kW z uwagi na wymogi OSD konieczne jest stosowanie falowników trójfazowych.

Realny wybór pojawia się w przypadku instalacji PV 3–4,5 kW, które są typowe dla domków jednorodzinnych. Z ekonomicznego punktu widzenia zastosowanie falownika 3-fazowego podnosi bieżącą konsumpcję własną, z drugiej strony małe falowniki 3-fazowe są istotnie droższe od falowników jednofazowych. Prosumenci, którzy podchodzą do inwestycji czysto ekonomicznie, powinni do 4,5 kW postawić na falowniki jednofazowe, a optymalnym rozwiązaniem byłoby posiadanie w budynku instalacji 1-fazowej, co w Polsce nie jest powszechnym rozwiązaniem.

Typowe konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z siecią elektroenergetyczną (EE)

Z punktu widzenia mikroinstalacji PV instalowanych w domach jednorodzinnych celowe wydaje się następujące działanie wyprzedzające:

 • w przypadku instalacji 3-fazowej rozważyć zastosowanie 3-fazowego falownika PV (rozwiązanie niekorzystne ekonomicznie),
 • rozważyć, jeżeli to możliwe technicznie (przekroje przewodów, posiadane typy odbiorników itp.), zmianę przyłącza z 3-fazowego na 1-fazowe i zastosowanie 1-fazowego falownika PV,
 • jeżeli mamy instalację 3-fazową i stosujemy 1-fazowy falownik PV – dołączyć go do fazy najbardziej obciążonej lub dociążyć tę fazę obwodami o odbiorach zsynchronizowanych z generacją energii z falownika PV,
 • przeprowadzenie analizy opłacalności dla przyłączy o rozliczeniach dwutaryfowych (opusty są wtedy rozliczane oddzielnie dla strefy „dziennej” i „nocnej”).

Na rys. 4. przedstawiono ogólny schemat z zaznaczeniem punktu PCC, w którym dołączamy mikroinstalację PV do sieci EE niskiego napięcia (nn).

b zastosowanie mikroinstalacji rys4

Rys. 4. Ogólny schemat przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE-nn, z zaznaczeniem PCC; rys. M. Sarniak

Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo w zakresie mikroinstalacji PV (do 40 kW) sprawia, że jej wielkość należy dostosować do rocznego zużycia energii. Najczęściej są to więc instalacje niewielkie, ok. 3 kW, w których stosuje się 1-fazowe falowniki PV.

b zastosowanie mikroinstalacji rys5

Rys. 5. Sterowanie oddawaniem energii do sieci EE – produkcja energii słonecznej głównie na potrzeby własne (przypadek – „wektorowy” licznik OSD) [źródło: Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl (dostęp: wrzesień 2017)]

b zastosowanie mikroinstalacji rys6

Rys. 6. Sterowanie oddawaniem energii do sieci EE – produkcja energii słonecznej głównie na potrzeby własne (przypadek – „arytmetyczny” licznik OSD) [źródło: Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl (dostęp: wrzesień 2017)]

W związku z brakiem obowiązku bilansowania międzyfazowego dla 1-fazowych falowników PV przez OSD należy poszukiwać takich konfiguracji, które zminimalizują oddawanie energii do sieci EE. Problem ten nie dotyczy droższych 3-fazowych falowników PV małych mocy.

Wirtualny „magazyn energii”, jakim jest sieć EE, kompensuje wprawdzie różnice w poziomie generacji fotowoltaicznej w ciągu roku, ale niestety ze względu na opusty tracimy 20% lub 30% energii. Dlatego też staramy się tak skonfigurować system PV, aby zminimalizować ilość energii oddawanej do sieci EE, co pokazano na rys. 5. i rys. 6.

Alternatywnym rozwiązaniem może być magazynowanie energii na własne potrzeby w postaci innego nośnika, np. w formie CWU. Takie rozwiązanie można zrealizować przez zastosowanie dodatkowego urządzenia – kontrolera mocy zwrotnej (rys. 7.).

b zastosowanie mikroinstalacji rys7

Rys. 7. Przykładowe zastosowanie kontrolerów mocy zwrotnej [Instrukcja obsługi kontrolera mocy zwrotnej, dostępna na stronie dystrybutora http://www.ledats.pl (dostęp: wrzesień 2017)]

Zasada funkcjonowania tego typu urządzeń polega na załączaniu grzałki (grzałek) do podgrzewania CWU w czasie, gdy dysponujemy nadwyżką „zielonej energii”. Zaletą tego rozwiązania jest to, że jest ono skuteczne i niezależne od typu licznika zastosowanego przez OSD, a wadą strata energii, wynikająca z przemiany energii elektrycznej na cieplną.

Zasilanie wydzielonych obwodów wewnętrznej instalacji budynku z systemów PV

Automatyczny przełącznik źródła zasilania (APZ) służy do zachowania ciągłości zasilania, tj. przełączania wydzielonego obwodu pomiędzy przetwornicą a siecią dostawcy. Takie przełączenie powinno być realizowane zarówno dla przewodów fazowych, jak i neutralnych. Automatyczny przełącznik zasilania można używać również jako zabezpieczenie awaryjne lub przełącznik faz.

Przełącznik APZ może być wykonany jako natychmiastowy lub opóźniony. Przełącznik natychmiastowy przełącza obwody nie powodując przerw w zasilaniu obwodu wydzielonego. Przełącznik opóźniony stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagana jest niewielka przerwa w zasilaniu obciążenia. Takim przypadkiem jest obciążenie indukcyjne (silniki), które powinny się zatrzymać, nim zostaną ponownie uruchomione.

b zastosowanie mikroinstalacji rys8

Rys. 8. Przykładowe rozwiązanie zasilania obwodu wydzielonego [źródło: opis przełącznika APZ na stronie dystrybutora https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl (dostęp: wrzesień 2017)]

Wszyscy producenci przekaźników podają maksymalne obciążenie styków przekaźnika dla obciążeń rezystancyjnych, czyli AC-1. Jeśli ktoś zechce podłączać czy przełączać linie, których obciążeniem są silniki indukcyjne, powinien sprawdzić, do jakiej mocy można stosować takowy przełącznik i czy w ogóle można stosować go do przełączania obciążeń indukcyjnych.

Takie rozwiązanie (rys. 8.) współpracy systemów PV z siecią może być realizowane tylko dla zasilania wydzielonych obwodów wewnętrznej instalacji w budynku (np. oświetlenia podstawowego i awaryjnego, systemów alarmowych, monitoringu CCTV, kontroli dostępu, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych).

Alternatywą dla tego typu rozwiązań jest stosowanie specjalnych przetwornic solarnych, przeznaczonych do współpracy z generatorami PV i akumulatorami (np. MEANWELL TN-1500/3000).

Wspólną cechą tego typu rozwiązań jest to, że mikroinstalacja PV może współpracować z wydzielonymi obwodami odbiorczymi budynku w konfiguracji priorytetowej lub jako backup. Konfigurację tę można zmieniać w zależności od ilości promieniowania słonecznego i potrzeb (np. ciągłość zasilania w wydzielonym obwodzie).

Mikroinstalacje PV dołączone do sieci EE z własnymi magazynami energii

Osiągnięcie samowystarczalności i niezależności od sieci EE w przypadku mikroinstalacji PV jest w Polsce ekonomicznie nieuzasadnione. Optymalne rozwiązanie to minimalizacja ilości energii zarówno pobieranej, jak i oddawanej do sieci EE. Taki stan można osiągnąć przez zastosowanie w mikroinstalacji PV specjalnego magazynu energii. Przykładowe rozwiązania tego typu proponowane przez dwóch wiodących producentów falowników przedstawiono na rys. 9. i rys. 10.

b zastosowanie mikroinstalacji rys9

Rys. 9. Przykładowa konfiguracja systemu z falownikiem SUNNY BOY STORAGE [źródło: Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl (dostęp: wrzesień 2017)]

b zastosowanie mikroinstalacji rys10

Rys. 10. Przykładowa konfiguracja systemu z falownikiem FRONIUS SYMO HYBRID [źródło: Instrukcje obsługi produktów firmy FRONIUS dostępne na stronie producenta: http://www3.fronius.com (dostęp: wrzesień 2017]]

Wspólną cechą tych konfiguracji jest konieczność optymalnego sterowania przepływem energii. Systemy takie zapewniają podtrzymanie zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci EE, co wiąże się z wymuszeniem trybu pracy backup, który odłącza w tym czasie instalację budynku z przyłączoną mikroinstalacją PV od sieci EE.

Opis przykładowej procedury zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE

Przyłączenia mikroinstalacji PV w trybie zgłoszeniowym może dokonać odbiorca końcowy, który:

 • dokonuje zakupu energii na własny użytek (nie zalicza się do tego energii elektrycznej zakupionej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji),
 • jest stroną umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej – niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie energii. Zgodnie z Ustawą o OZE tryb przyłączenia mikroinstalacji PV na zgłoszenie różni się w zależności od statusu odbiorcy końcowego, rozróżnia się prosumenta i wytwórcę w mikroinstalacji niebędącego prosumentem (rys. 11.).

b zastosowanie mikroinstalacji rys11

Rys. 11. Procedura przyłączenia mikroinstalacji PV w trybie zgłoszenia [źródło: strona dystrybutora OSD – ENERGA OPERATOR S.A. http://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/przylaczenie_wytworcy_energii/mikroinstalacja_zgloszenie.xml (dostęp: wrzesień 2017]]

Budowa mikroinstalacji PV i instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:

 • ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Po zainstalowaniu mikroinstalacji należy powiadomić o tym fakcie operatora OSD poprzez złożenie zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci.

Zgłoszenie (specjalny formularz) przyłączenia mikroinstalacji PV zawiera:

 • dane mikroinstalacji PV, w tym:
  — termin przyłączenia mikroinstalacji,
  — planowaną lokalizację mikroinstalacji,
  — rodzaj mikroinstalacji,
  — moc zainstalowaną elektryczną mikroinstalacji,
  — typy urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej,
 • dane osobowe,
 • dane techniczne.

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron, podpisany przez instalatora, zawierający dane techniczne i ilościowe poszczególnych elementów mikroinstalacji (przykładowy schemat przedstawiono na),
 • dokumentację techniczną zawierającą parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną, karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych (w języku polskim),
 • pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez zgłaszającego do występowania w jego imieniu.

Zgłoszenie mikroinstalacji może obejmować zakresem kilka typów źródeł. Instalacja OZE przyłączana w jednym punkcie nie musi obejmować jednego rodzaju OZE, dopuszcza się instalowanie hybrydowych instalacji OZE.

Chcąc wprowadzać wytworzoną energię elektryczną w mikroinstalacji do sieci, należy zawrzeć:

 • umowę kompleksową lub
 • umowę sprzedaży energii oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Prosument wytworzoną energię elektryczną z mikroinstalacji PV wprowadza do sieci na podstawie umowy kompleksowej. Po otrzymaniu potwierdzenia danych technicznych przyłączonej mikroinstalacji prosument powinien się zwrócić do sprzedawcy, z którym ma zawartą umowę kompleksową w celu jej zaktualizowania (podpisania aneksu).

Wytwórca niebędący prosumentem po otrzymaniu potwierdzenia kompletności złożonych dokumentów zobowiązany jest do zawarcia z operatorem OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji z wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji z wybranym sprzedawcą (kupującym), na podstawie której możliwe będzie sprzedawanie energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z mikroinstalacji.

Odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, ma obowiązek poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja:

 • w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany o:
  — zmianie danych (rodzaju lub mocy mikroinstalacji). Powiadomienia dokonuje się poprzez złożenie zgłoszenia aktualizacji mikroinstalacji,
 • w terminie 45 dni od dnia zdarzenia o:
  — zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy wytwarzania energii elektrycznej z mikroinstalacji,
  — zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji.

Wnioski

1. Aktualnie obowiązujące w Polsce prawo nie jest mechanizmem wsparcia, który przypominałby, choć w niewielkiej części podobne programy, np. w Niemczech. Faktura prosumenta jest tak zawiła, że nawet dla OSD stanowi wyzwanie (opóźnienia rozliczeń).

2. W przyszłości optymalnym rozwiązaniem prawdopodobnie będą przydomowe magazyny energii, współpracujące z mikroinstalacjami PV.

3. Dużo instalacji jest wykonywanych niewłaściwie, pomimo że na stronie UDT jest już ponad 2000 instalatorów w całej Polsce. Czy system szkoleń instalatorów jest właściwy?

4. Po nowelizacji ustawy o OZE w czerwcu 2016 spadła liczba nowych mikroinstalacji PV w stosunku do planowanych przy zakładanej taryfie gwarantowanej (FIT).

5. Nasuwa się pytanie: jak rosnąca liczba rozproszonych mikroinstalacji PV dołączanych do sieci EE wpłynie na parametry jakościowe energii i czy sieć EE jest na to przygotowana?

Literatura

 1. Nowicki M.: Nadchodzi era Słońca. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925. Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000478 [dostęp: wrzesień 2017].
 3. Szymański B.: Bilansowanie międzyfazowe a ekonomika falowników jednofazowych. Blog: http://solaris18.blogspot.com [dostęp: wrzesień 2017].
 4. Instrukcje obsługi produktów firmy SMA dostępne na polskiej stronie producenta: http://www.sma-solar.pl [dostęp: wrzesień 2017].
 5. Instrukcja obsługi kontrolera mocy zwrotnej, dostępna na stronie dystrybutora http://www.ledats.pl [dostęp: wrzesień 2017].
 6. Opis przełącznika APZ na stronie dystrybutora https://elektrownia.mat-hurtownia.com.pl [dostęp: wrzesień 2017].
 7. Instrukcje obsługi produktów firmy FRONIUS dostępne na stronie producenta: http://www3.fronius.com [dostęp: wrzesień 2017].
 8. Strona dystrybutora OSD – ENERGA OPERATOR S.A. http://www.energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie_do_sieci/przylaczenie_wytworcy_energii/mikroinstalacja_zgloszenie.xml [dostęp: wrzesień 2017].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

MERAWEX Sp. z o.o Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Solar Energy Development Sp. z o.o. news Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii

W dniach 21-22 czerwca 2021r. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, poświęconego transformacji polskiej energetyki.

W dniach 21-22 czerwca 2021r. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, poświęconego transformacji polskiej energetyki.

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.