elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Zastosowanie baterii fotowoltaicznych do zasilania budynków

Rys. 1. Schemat blokowy małej elektrowni słonecznej
P. Biczel

Rys. 1. Schemat blokowy małej elektrowni słonecznej


P. Biczel

W artykule rozważone zostały podstawowe problemy wykonania elektrowni słonecznej w budynku. We wprowadzeniu przedstawione zostały cele budowy elektrowni słonecznych w budynkach. Następnie został omówiony udział energii słonecznej w bilansie energetycznym budynku. Kolejna część przedstawia podstawowe składniki kosztów i przychodów w zależności od sposobu przyłączenia elektrowni do sieci. Dalsza część artykułu porusza zagadnienia posadowienia elektrowni na budynku oraz powiązania z siecią elektryczną.

Zobacz także

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko Wpływ produkcji i recyklingu elektrowni fotowoltaicznych na środowisko

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną...

W ostatnich latach odnotowano w Polsce i na świecie duży wzrost przyłączania elektrowni fotowoltaicznych do sieci. Elektrownie słoneczne, oparte na ogniwach fotowoltaicznych, produkują energię elektryczną bez wydzielania szkodliwych substancji do środowiska i co nie mniej ważne – praktycznie bez hałasu. Jednak wytworzenie takich elektrowni, a w szczególności ogniw krzemowych, wymaga dużego nakładu energetycznego, surowców i zaawansowanej technologii, co skutkuje tym, że wytwarzanie energii elektrycznej...

Prognozowanie produkcji energii w domowej mikroelektrowni słonecznej

Prognozowanie produkcji energii w domowej mikroelektrowni słonecznej Prognozowanie produkcji energii w domowej mikroelektrowni słonecznej

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r. [7], promuje prosumenckie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (prosument to jednocześnie producent...

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), przyjęta przez Radę Ministrów w kwietniu 2014 r. [7], promuje prosumenckie wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (prosument to jednocześnie producent i konsument). Otwiera to możliwość wytwarzania energii, w pierwszej kolejności na własne potrzeby, w małych przydomowych elektrowniach OZE. Dla użytkowania tzw. mikroinstalacji (tj. instalacji OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW) nie trzeba będzie mieć koncesji...

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych Zagrożenia wynikające z pracy instalacji fotowoltaicznych

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki....

Polska zobowiązana jest do zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 15%. Osiągnięcie tego celu wymaga zwiększenia ­liczby przedsięwzięć w tym sektorze energetyki. W tym kontekście rozwój inwestycji w dziedzinie technologii odnawialnych wydaje się właściwy. Aby było to możliwe, konieczne są sprzyjające rozwiązania prawne. Alternatywą dla energii produkowanej w źródłach konwencjonalnych, a w przyszłości coraz ważniejszym źródłem energii we wszystkich...

Baterie fotowoltaiczne są przetwornikami energii widzialnego promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Są, obok falowników energoelektronicznych, najważniejszym elementem elektrowni słonecznych. Zastosowanie baterii fotowoltaicznych do zasilania budynków sprowadza się więc do zainstalowania na budynku elektrowni słonecznej. Schemat blokowy małej elektrowni jest przedstawiony na rysunku 1. Bardziej rozbudowane układy zostały przedstawione w pracach [4, 6].

Powszechne zastosowanie elektrowni słonecznych, mimo słabych wskaźników energetycznych i ekonomicznych, ma służyć przede wszystkim redukcji emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń oraz wytwarzaniu energii elektrycznej w sposób nienaruszający zasobów i stanu środowiska. Stąd polityczny nacisk Unii Europejskiej i wielu rządów krajowych na jak najszersze ich zastosowanie. Przykładem może być hiszpański nakaz zabudowy fotowoltaicznych elektrowni słonecznych na budynkach.

Instalowanie elektrowni słonecznych na budynkach powoduje, że powstają nowe moce wytwórcze bez zajmowania terenów rolnych, przy wykorzystaniu powierzchni dotychczas niezagospodarowanych energetycznie. Są to moce wytwórcze o bardzo dobrych parametrach środowiskowych. Jednocześnie, poprzez ­rozwój samozasilania, realizowany jest postulat rozwoju zrównoważonego.

W artykule zostały omówione podstawowe zagadnienia, które należy wziąć pod uwagę, rozważając wykonanie elektrowni słonecznej w budynkach.

Energia słoneczna w bilansie energetycznym budynku

W warunkach polskich elektrownia słoneczna charakteryzuje się dużą zmiennością produkcji energii [9]. Elektrownia słoneczna produkuje energię w dość dużych ilościach latem oraz znikomych zimą (rys. 2.) [3]. Dobowy profil produkcji może być bardzo zmienny (rys. 3.) [2]. Ta zmienność generacji powoduje, że moc zainstalowana elektrowni nie może być zbyt duża w stosunku do mocy odbiorów lub elektrownia musi współpracować z innym źródłem, tzw. źródłem bilansującym (najczęściej jest nim sieć elektroenergetyczna). Można też zastosować zasobnik energii, co w niektórych krajach jest lub będzie obowiązkowe (np. w Hiszpanii). W przeciwnym wypadku może nastąpić obniżenie jakości zasilania. Zasobnik energii jest jednak urządzeniem drogim i z energetycznego punktu widzenia mało sprawnym, co obniża rentowność układu, ale poprawia jakość zasilania.

Profil zużycia energii elektrycznej budynku powinien być dopasowany do profilu produkcji elektrowni słonecznej. Z tego powodu najlepiej zasilać energią słoneczną chłodnie i obiekty klimatyzowane. W takich obiektach elektrownia słoneczna produkuje najwięcej energii w okresie największego zapotrzebowania. Z kolei zasilanie oświetlenia może się odbywać wyłącznie na zasadzie bilansowej, z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej obiektu lub zasobnika energii jako urządzenia magazynującego.

Elektrownia słoneczna wymaga znacznych powierzchni do instalacji baterii fotowoltaicznej. Przy jednocześnie niskiej produktywności (krótkim czasie wykorzystania mocy zainstalowanej) zazwyczaj nie jest w stanie całkowicie pokryć zapotrzebowania energetycznego budynku. Szczególnie wtedy, gdy są w nim zainstalowane odbiory dużej mocy, jak np. grzałki lub napędy (np. jako elementy piekarników i pralek). Z tego powodu elektrownia jest zazwyczaj źródłem dodatkowym, wykonanym w celu poprawy wskaźników środowiskowych obiektu – energochłonności i emisyjności. Zagadnienia te są szerzej omówione w pracy [1].

Elektrownia słoneczna zainstalowana na budynku może pracować na trzy sposoby:

 • jako źródło wewnętrzne, zasilające wyłącznie sieć wewnętrzną odbiorcy, zmniejszając pobór energii z sieci publicznej
 • tworzyć wraz z budynkiem obiekt prosumencki – jednocześnie produkujący i odbierający energię,
 • pracować jako klasyczna elektrownia, sprzedająca całą energię do sieci publicznej.

Obecnie, ze względów kosztowych, energia produkowana przez elektrownię słoneczną powinna zmniejszać pobór energii z sieci elektroenergetycznej i nie powodować przepływów mocy do tej sieci. W każdej chwili moc elektrowni powinna być niższa, niż moc odbiorów.

Jeżeli założeniem jest, że część energii będzie musiała być przekazywana do sieci, to dany obiekt staje się prosumentem i z założenia jest generatorem energii – nadwyżek ponad zapotrzebowanie budynku. Przy takim założeniu moc zainstalowana elektrowni powinna być porównywalna z mocą odbiorów.

Jeżeli budynek jest wykorzystywany jedynie jako miejsca zainstalowania elektrowni, to powinna być ona w sensie infrastrukturalnym tworem niezależnym, stanowiąc oddzielne „przedsiębiorstwo energetyczne”.

Uwagi o ekonomice pracy elektrowni słonecznej

Obecnie najważniejszym kryterium, decydującym o wykonaniu danej inwestycji, jest efektywność ekonomiczna. Kapitał wyłożony musi zwrócić się w rozsądnym czasie. Przez określenie „zwrócić się” należy rozumieć, że wpływy związane z daną inwestycją muszą przewyższyć sumę kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych z uwzględnieniem zmiany wartości pieniądza w czasie. Inwestycja musi się opłacać. Sposób oceny opłacalności w odniesieniu do inicjatyw energetycznych został omówiony np. w pracy [7].

W warunkach polskich elektrownia słoneczna w stosunku do mocy zainstalowanej (mocy znamionowej zastosowanych baterii fotowoltaicznych) produkuje bardzo mało energii. Parametrem stosowanym w elektroenergetyce, który opisuje stopień wykorzystania mocy zainstalowanej źródła energii, jest stopień wykorzystania mocy zainstalowanej GCF, opisany wzorem (1) i wyrażony w procentach. Czym jest on wyższy, tym źródło jest efektywniejsze ekonomicznie. W wypadku elektrowni węglowych współczynnik ten wynosi ok. 55–70%, wiatrowych 22%, a fotowoltaicznych 11%.

zastosowanie baterii fotowoltaicznych wzor1

Wzór 1

gdzie:

Ea – roczna produkcja energii, w [kWh],

Pz – moc zainstalowana, w [kW].

Podstawowym problemem jest tu bardzo wysoki koszt inwestycyjny przy niskim czasie wykorzystania mocy zainstalowanej. Baterie słoneczne i falowniki są na tyle drogie, że mimo zerowego kosztu eksploatacyjnego, uniemożliwiają osiągnięcie opłacalności inwestycji w elektrownię słoneczną liczoną w klasyczny sposób. Jest tak mimo zerowego kosztu paliwa, który ma decydujący wpływ np. na koszt energii produkowanej przez elektrownie węglowe. Dlatego konstruując fotowoltaiczną elektrownię słoneczną należy mieć na uwadze maksymalizację parametru GCF.

Wprowadzanie publicznego wsparcia ekonomicznego ma na celu poprawę wskaźników rentowności inwestycji w elektrownie słoneczne. Celem wsparcia publicznego jest obniżenie globalnych wskaźników średniej emisji różnych zanieczyszczeń do środowiska, przede wszystkim obniżenie emisji CO2. Wsparcie to zależy od wielkości danego obiektu i sposobu przyłączenia obiektu. W każdym elementy kosztów i przychodów są różne. W klasycznym ujęciu są one przedstawione w tabeli 1.

Oprócz kosztów związanych z wytwarzaniem i przesyłem energii istnieje też grupa kosztów organizacyjnych, wynikających z przyjętej formy prawnej działania. Koszty te występują w grupie prosumentów i producentów energii i są szczególnie istotne w odniesieniu do najmniejszych wytwórców. Same w sobie mogą powodować, że inwestycja nie będzie rentowna. Obecnie rozwiązania wprowadzone przez tzw. mały trójpak energetyczny zwalniają prosumentów (operatorów źródeł do 40 kW mocy zainstalowanej) z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i dzięki temu są oni zwolnieni np. z opłat na ZUS.

Posadowienie baterii słonecznych na budynku

Elektrownia słoneczna ma to do siebie, że wymaga bardzo dużych powierzchni dla zabudowy danej mocy zainstalowanej. Wydaje się zatem, że czym większy budynek, tym większą elektrownię można zbudować. Jednak zwiększenie kubatury obiektu zwykle wiąże się ze zwiększeniem mocy zainstalowanej. O ile kubatura rośnie z sześcianem rozmiarów, o tyle powierzchnia tylko z kwadratem. Budynki wysokie charakteryzują się dużymi powierzchniami ścian bocznych, a małymi dachów. Obiektami interesującymi pod względem budowy elektrowni słonecznych są szkoły, hale sportowe i przemysłowe, które mają zazwyczaj duże powierzchnie dachów.

Do zabudowy elektrowni słonecznych najlepiej wykorzystywać dachy. W drugiej kolejności ściany. Umieszczenie baterii fotowoltaicznych na ścianach jest ograniczone powierzchnią okien. Utrudniony jest dostęp do elementów instalacji elektrycznych. Orientacja baterii w stosunku do południa geograficznego jest zależna od ustawienia budynku. Celem zwiększenia powierzchni zabudowy skonstruowano baterie słoneczne, które mogą być montowane zamiast szyb w oknach lub paneli ściennych. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane w wypadku wieżowców. Jednak umieszczenie baterii słonecznej w pionie powoduje w warunkach polskich średnioroczne obniżenie produkcji o ok. 32% w stosunku do ustawienia optymalnego.

Znacznie większą swobodą charakteryzuje się zabudowa baterii słonecznych na dachach. Jednak i tutaj można napotkać przeszkody, np. w postaci kominów. Najlepsze są dachy płaskie, na których można ustawić baterie w najlepszy sposób, co do orientacji (0°) i nachylenia względem płaszczyzny poziomej (34°, optimum średnioroczne).

Dachy pochyłe nie pozwalają na całkowitą dowolność. Ograniczeniem jest orientacja budynku, kąty nachylenia dachu oraz ewentualne wykusze i kominy.

Umieszczając baterie fotowoltaiczne na dachu należy pamiętać o sprawdzeniu jego obciążalności. Panel o mocy rzędu 270 W ma masę rzędu 17 kg [5]. Bateria słoneczna elektrowni o mocy zainstalowanej rzędu 10 kW ma masę ok. 630 kg bez elementów wsporczych. Konstrukcja dachu musi być odpowiednio wytrzymała do przeniesienia takiej masy. Masa elektrowni słonecznej nie może naruszać zapasu nośności przewidzianego dla pokrywy śnieżnej. Celem poprawy wykorzystania powierzchni dachów pochyłych i zmniejszenia masy dachu z elektrownią skonstruowano panele słoneczne w kształcie dachówek.

Nieprawidłowe umieszczenie baterii fotowoltaicznych będzie skutkowało zmniejszeniem rocznej produkcji energii i czasu wykorzystania mocy zainstalowanej. Przykładem może tu być elektrownia słoneczna na dachu Gmachu Starej Kotłowni Politechniki Warszawskiej. Nieprawidłowa orientacja (–87°) i nachylenie (28°) baterii słonecznej oraz zacienienie Gmachem Głównym (rys. 4.) powodują obniżenie rocznej produkcji o 14% w stosunku do optimum [8].

Powiązanie z siecią elektryczną budynku i zabezpieczenia elektrowni słonecznych

Pisząc o budowie elektrowni słonecznych nie sposób nie wspomnieć o powiązaniu elektrowni z siecią zasilającą obiektu. Elektrownie słoneczne mają część instalacji wykonanej w technice prądu stałego, a część w technice prądu przemiennego. Planując budowę elektrowni słonecznej w obiekcie, zwłaszcza istniejącym, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników. Przede wszystkim należy:

 • linie prądu stałego wykonywać możliwie krótkie, zwłaszcza w wypadku szczególnie niskich napięć,
 • linie prądu stałego należy wykonywać ze szczególną starannością w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i dostępu osób trzecich,
 • elektrownia musi być objęta ochroną odgromową budynku,
 • obwody prądu stałego należy zabezpieczać aparatami przeznaczonymi do takich obwodów,
 • sposób przyłączenia do sieci wewnętrznej będzie zależeć od sposobu zawarcia umowy przyłączeniowej obiektu i elektrowni (produkcja do sieci wewnętrznej, prosument, producent),
 • falowniki stosowane w sieciach publicznych i wewnętrznych z połączeniem do sieci publicznych muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia elektrowniane, np. według DIN VDE 0126‑1-1.

Podsumowanie

Zabudowa fotowoltaicznej elektrowni słonecznej na budynku nowym i specjalnie projektowanym jest łatwiejsza technicznie i daje możliwość zainstalowania większej mocy w stosunku do zapotrzebowania energetycznego obiektu. Zabudowa elektrowni na obiektach istniejących wymaga dużej staranności przy projektowaniu i sprawdzenia parametrów technicznych budynku. Elektrownie te będą miały zazwyczaj mniejszą moc w stosunku do zapotrzebowania budynku i większe koszty budowy.

Przy obecnym stanie prawnym i relacjach cenowych dostępne powierzchnie najlepiej wykorzystywać do zabudowy kolektorów słonecznych, a nie elektrowni słonecznych. Wynika to z kilkukrotnie większej sprawności przemiany promieniowanie słoneczne – ciepło niż promieniowanie słoneczne – elektryczność oraz znacznie większego zapotrzebowania na ciepło niż energię elektryczną obiektów w polskiej strefie klimatycznej.

Stosunkowo najlepszym obiektem do zabudowy elektrowni słonecznych w sensie stosunku mocy zainstalowanej elektrowni do mocy zainstalowanej odbiorów są domki jednorodzinne. Stąd np. niemieckie programy wsparcia budowy instalacji fotowoltaicznych w takich obiektach. Z drugiej strony pod względem kapitałowym najlepiej zabudowywać elektrownie na wieżowcach i obiektach przemysłowych.

Powszechna budowa fotowoltaicznych elektrowni słonecznych, szczególnie takich, które nie wykorzystują terenów rolniczych, jest ważna dla obniżania emisji zanieczyszczeń, a przede wszystkim dwutlenku węgla w przeliczeniu na krajowe zużycie energii pierwotnej.

Literatura

 1. G. Benysek, M. Jarnut, Energooszczędne i aktywne systemu budynkowe, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2013.
 2. P. Biczel, Integracja rozproszonych źródeł energii w mikrosieci prądu stałego. Prace naukowe, Elektryka, z. 142, OW Politechniki Warszawskiej, 2012.
 3. P. Biczel, M. Koniak, Design of power plant capacity in DC hybrid system and microgrid. COMPEL, vol. 30, no. 1, 2011, pp. 336-350.
 4. A. Dmowski, P. Biczel, B. Szymański, Rola i zastosowania układów energoelektronicznych w energetyce odnawialnej, „Przegląd elektrotechniczny”, ISSN 0033-2097, 9/2009, s. 68–73.
 5. Karta katalogowa LG MonoX LG280S1C-B3/LG275S1C-B3/LG270S1C-B3. Dostęp on-line: http://www.lg-solar.com/downloads/products/MonoX-B3/DS-B3-60-C-G-F-EN-20140630.pdf w dn. 7.09.2014.
 6. E. Klugmann-Radziemska, Fotowoltaika w teorii i praktyce, Wydawnictwo BTC. Legionowo, 2010.
 7. A. Pawlęga, Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce, OW Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2011.
 8. M. Poleszak, Badanie elektrowni słonecznej, praca magisterska, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Warszawa 2007.
 9. G. Wiśniewski i inni, Kolektory słoneczne, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.