elektro.info

Elektroenergetyczna sieć przesyłowa i dystrybucyjna w pięcioleciu 2015–2020

Względne wartości (odniesione do roku 2000) liczby odbiorców końcowych [1], dostaw energii elektrycznej [2] i dostaw energii elektrycznej na jednego odbiorcę [3] w sieci średniego napięcia OSD, rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

Względne wartości (odniesione do roku 2000) liczby odbiorców końcowych [1], dostaw energii elektrycznej [2] i dostaw energii elektrycznej na jednego odbiorcę [3] w sieci średniego napięcia OSD, rys. E. Niewiedział, R. Niewiedział

Unia Europejska jest orędownikiem tzw. zielonej transformacji, która ma doprowadzić do neutralności klimatu w 2050 roku. Unia zaproponowała i wprowadziła wiele działań oraz regulacji prawnych, które po wdrożeniu mają zapewnić uzyskanie założonego celu, czyli neutralności klimatycznej.

Zobacz także

Redakcja news Czy powiaty będą mogły budować własne sieci energetyczne?

Czy powiaty będą mogły budować własne sieci energetyczne? Czy powiaty będą mogły budować własne sieci energetyczne?

– Powiaty powinny mieć możliwość budowy własnych sieci przesyłowych, co doprowadzi do ich samowystarczalności – powiedział poseł Marek Sawicki z PSL i wraz z innymi posłami Koalicji Polskiej złożył w...

– Powiaty powinny mieć możliwość budowy własnych sieci przesyłowych, co doprowadzi do ich samowystarczalności – powiedział poseł Marek Sawicki z PSL i wraz z innymi posłami Koalicji Polskiej złożył w Sejmie projekt ustawy demonopolizującej przesyłanie energii elektrycznej i gazu do poziomu powiatu.

dr hab. inż. Andrzej Ł. Chojnacki Ocena wpływu wiatru na awaryjność elektroenergetycznych linii napowietrznych SN

Ocena wpływu wiatru na awaryjność elektroenergetycznych linii napowietrznych SN Ocena wpływu wiatru na awaryjność elektroenergetycznych linii napowietrznych SN

Energia elektryczna jest podstawą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dostęp do sieci elektroenergetycznych warunkuje rozwój przemysłu i lokalnych społeczności, a więc także umożliwia i kształtuje...

Energia elektryczna jest podstawą funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Dostęp do sieci elektroenergetycznych warunkuje rozwój przemysłu i lokalnych społeczności, a więc także umożliwia i kształtuje osadnictwo. W wielu przypadkach energia elektryczna jest jedynym systemowym nośnikiem energii. W związku z powyższym bardzo ważnym obecnie aspektem jest zachowanie wysokich standardów jakości energii oraz ciągłości jej dostaw do odbiorców.

dr inż. Andrzej Szafraniec Analiza elektromagnetycznych procesów nieustalonych w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Analiza elektromagnetycznych procesów nieustalonych w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia Analiza elektromagnetycznych procesów nieustalonych w liniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia

Projektowanie układów przesyłania energii elektrycznej wymaga uwzględnienia awaryjnych trybów pracy. Najniebezpieczniejszymi i najczęściej występującymi awaryjnymi trybami pracy elementów układów zasilania...

Projektowanie układów przesyłania energii elektrycznej wymaga uwzględnienia awaryjnych trybów pracy. Najniebezpieczniejszymi i najczęściej występującymi awaryjnymi trybami pracy elementów układów zasilania energią elektryczną są tryby pracy w stanach zwarcia. Wymienione stany prowadzą do uszkodzenia, a czasem nawet całkowitego zniszczenia obiektów przez prądy zwarciowe, które występują w miejscu uszkodzenia linii. Aby uniknąć tych konsekwencji, konieczne jest, aby urządzenia automatyki oraz zabezpieczenia...

Konsekwencją zaproponowanych przez Unię Europejską działań jest wprowadzana w Polsce na szeroką skalę transformacja energetyczna, która stawia poważne zadania sektorowi elektroenergetyki. Podkreślić należy, że zmiany realizowane w ramach transformacji muszą gwarantować:

 • bezpieczeństwo elektroenergetyczne odbiorców;
 • ochronę środowiska;
 • wzrost efektywności energetycznej.

Bezpieczeństwo elektroenergetyczne odbiorców to niezawodne dostawy energii elektrycznej odbiorcom, czyli zapewnienie wymaganego stopnia gwarancji korzystania przez odbiorcę z zapotrzebowanych form energii w danym czasie, w potrzebnej ilości i przy dostępnej dla niego cenie. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom stawia odpowiednie wymagania tak wytwórcom energii elektrycznej, jak i dostawcom, czyli spółce przesyłowej i spółkom dystrybucyjnym zarządzającym pracą sieci elektroenergetycznych. Zrealizowanie powyższych wymagań w procesie transformacji energetycznej to m.in. zagwarantowanie odpowiedniej krajowej infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej.

Ochrona środowiska realizowana przez elektroenergetykę jest drugim poważnym zadaniem do rozwiązania w ramach transformacji energetycznej. Wprowadzenie technologii wytwarzania energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii (OZE) ma minimalizować ingerencję energetyki w środowisko. W ostatnich latach nowością w tym zakresie stał się prosument, czyli odbiorco-producent energii elektrycznej. Jest to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, a jednocześnie wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł – w mikroinstalacji na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą. Można stwierdzić, że segment prosumentów odnotowuje znacznie szybszy wzrost niż wynikało to z wcześniejszych prognoz. Wprowadzenie prosumentów, którzy głównie instalują źródła fotowoltaiczne, spowodowało określone perturbacje w układach sieciowych, szczególnie w sieciach dystrybucyjnych. Wynikają one z niestabilnej pracy OZE oraz niejednoczesności wytwarzania energii elektrycznej i zapotrzebowania mocy przez odbiorców. Taki stan powoduje konieczność realizowania poprawy krajowej infrastruktury sieciowej, szczególnie dystrybucyjnej.

Wzrost efektywności energetycznej to szukanie sposobu na obniżenie zużycia energii. Spółki sieciowe mogą uzyskać wzrost efektywności procesu przesyłania mocy i energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat energii w liniach elektroenergetycznych i transformatorach energetycznych. Osiągnąć to można nie tylko przez odpowiedni dobór parametrów elementów sieciowych, ale także przez optymalizację zarządzania pracą sieci elektroenergetycznej.

W krajowej sieci elektroenergetycznej wyróżnia się:

 • system sieci przesyłowych o napięciach znamionowych 750, 400 i 220 kV na terenie całego kraju, który zarządzany jest przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP);
 • systemy sieci dystrybucyjnych o napięciach znamionowych 110 kV i niższych (średnim SN i niskim nn), zarządzane przez ­Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) na obszarach ograniczonych ich działaniami.

Autorzy artykułu od wielu lat prowadzą analizę rozwoju sieci elektroenergetycznych w Polsce z punktu widzenia ich stanu, strat mocy i energii na drodze przesyłu oraz bezpieczeństwa zasilania odbiorców. W tym celu wykorzystywano dane statystyczne zawarte w rocznikach Agencji Rynku Energii „Statystyka elektroenergetyki Polskiej” [1], a rezultaty analiz dla różnych okresów czasu przedstawiono w pracach [2–8]. W prezentowanym artykule autorzy skoncentrowali się na charakterystyce polskich sieci elektroenergetycznych w okresie ostatnich pięciu lat, tj. w latach 2015–2020, wykorzystując (tak jak w poprzednich pracach) dane statystyczne zawarte w [1]. Ponadto dla szerszej analizy rozwoju sieci dane statystyczne z analizowanego okresu porównano z danymi z roku 2000, co pozwala ocenić zmiany zaistniałe w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku.

Dla zilustrowania zmian poszczególnych wielkości opisujących stan sieci elektroenergetycznych różnych napięć wyznaczono, w oparciu o dane statystyczne [1], średnioroczne wartości ich zmian (dodatnich lub ujemnych) dla poniższych przedziałów czasu według zależności:

 • dla okresu dwudziestu lat:
 • dla okresu pięciu lat:

gdzie:

X2000, X2015, X2020 – wartości badanej wielkości odpowiednio w roku 2000, 2015, 2020.

Ponadto obliczono roczne zmiany badanych wartości w latach 2019–2018 oraz 2020–2019.

W artykule przeanalizowano zmiany:

 • struktury odbiorców zasilanych na różnych poziomach napięć oraz ilości dostarczanej im energii elektrycznej,
 • infrastruktury sektora przesyłowego i dystrybucyjnego, w skład którego wchodzą linie elektroenergetyczne różnych napięć, stacje rozdzielcze i transformatorowo-rozdzielcze, odpowiadające za rozdział i transformację energii elektrycznej w sieci,
 • wybranych wskaźników ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Literatura:

 1. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2020, Wyd. Agencja Rynku Energii, Warszawa 2021 (oraz wcześniejsze roczniki z lat 2011–2020).
 2. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Aktualny stan elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w Polsce z punktu widzenia bezpieczeństwa zasilania odbiorców, w: mat. Konferencji nt. Aktualne problemy budowy, rozwoju i eksploatacji sieci energetycznych w Polsce, Warszawa 2010, s. 17–34.
 3. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Krajowa sieć dystrybucyjna średniego i niskiego napięcia, w: Mat. 45 Konferencji z cyklu Inżynieria elektryczna i energetyczna – projektowanie, budowa, eksploatacja, Łochów 2012, s. 121–139.
 4. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców, „elektro.info”, 2014, nr 1/2, s. 18–23.
 5. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Infrastruktura Krajowej Sieci Elektroenergetycznej w latach 2000–2014, Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP (ISSN 1426-742X), Kraków 2016, nr 3 (66), s. 13–20.
 6. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Charakterystyka krajowej sieci dystrybucyjnej w XXI wieku, elektro.info, 2017, nr 9 (157), s. 24–30.
 7. E. Niewiedział, Infrastruktura KSE w XXI wieku,  Energia Elektryczna (ISSN 1897-3833), 2018, Część 1: nr 2, s. 18–20; Część 2: nr 3, s. 19–23.
 8. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Krajowa elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna – stan aktualny, „elektro.info”, 2020, nr 9 (187), s. 48–56.
 9. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Ocena aktualnego stanu wiejskich elektroenergetycznych sieci rozdzielczych, w: mat. III Ogólnopolskiej Konferencji nt. Elektroenergetyka na terenach wiejskich (ISBN 83-89008-94-7), Nałęczów 2006, s. 10–17.
 10. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Prognozowanie potrzeb rzeczowych w zakresie modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia na terenach wiejskich, Przegląd Elektrotechniczny, R. 82, 2006, nr  9, s. 63–65. 
 11. J. Kulczycki, E. Niewiedział, R. Niewiedział, Wybrane problemy rozwoju wiejskich sieci elektro-energetycznych, INPE, 2009, Nr 122-123, s. 75–85.
 12. E. Niewiedział, R. Niewiedział, Potrzeby rozwojowe i modernizacyjne sieci elektroenergetycznej na terenach wiejskich, Wiadomości Elektrotechniczne, 2012, nr 8 (1030), s. 3–10. 
 13. J. Paska, Niezawodność systemów elektroenergetycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 

W artykule:

 • Odbiorcy energii elektrycznej w Polsce
 • Infrastruktura krajowej sieci elektroenergetycznej
 • Linie elektroenergetyczne
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Transformatory
 • Wskaźniki ciągłości dostaw energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej SN i nn
 • Podsumowanie
Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

mgr inż. Julian Wiatr Nowy numer 3/2022 „elektro.info”!

Nowy numer 3/2022 „elektro.info”! Nowy numer 3/2022 „elektro.info”!

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w okresie pandemii COVID-19, skutkującej wprowadzeniem szeregu ograniczeń oraz reżimu sanitarnego. Zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia prowadzone...

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w okresie pandemii COVID-19, skutkującej wprowadzeniem szeregu ograniczeń oraz reżimu sanitarnego. Zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia prowadzone są przez Internet. Próby ograniczenia rozwoju zagrożenia przez zdalne nauczanie zamiast zamierzonego skutku spowodowały straty nie do odrobienia.

Redakcja news PGE i Ørsted chcą mieć jedną z największych morskich farm wiatrowych na świecie

PGE i Ørsted chcą mieć jedną z największych morskich farm wiatrowych na świecie PGE i Ørsted chcą mieć jedną z największych morskich farm wiatrowych na świecie

PGE i Ørsted starają się wspólnie o obszar 45.E.1 na Ławicy Słupskiej. Obszar o powierzchni 17 km kw. sąsiaduje bezpośrednio z lokalizacją Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, największej farmy wiatrowej...

PGE i Ørsted starają się wspólnie o obszar 45.E.1 na Ławicy Słupskiej. Obszar o powierzchni 17 km kw. sąsiaduje bezpośrednio z lokalizacją Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, największej farmy wiatrowej budowanej na polskich wodach Morza Bałtyckiego i jednej z największych na świecie. Wniosek do Ministerstwa Infrastruktury został złożony 23 lutego 2022 roku.

Redakcja news Rozwój inteligentnej sieci dystrybucji dzięki środkom z EBI

Rozwój inteligentnej sieci dystrybucji dzięki środkom z EBI Rozwój inteligentnej sieci dystrybucji dzięki środkom z EBI

Energa SA i Energa Operator podpisały 16 grudnia umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji.

Energa SA i Energa Operator podpisały 16 grudnia umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na kwotę do 150 mln euro. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w Linii Biznesowej Dystrybucji.

Redakcja news Kontrowersyjne rozporządzenie w sprawie morskiej energetyki wiatrowej

Kontrowersyjne rozporządzenie w sprawie morskiej energetyki wiatrowej Kontrowersyjne rozporządzenie w sprawie morskiej energetyki wiatrowej

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które określa zasady dostępu do morskich stref pod budowę farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Rozporządzenie faworyzuje państwowe koncerny...

W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie, które określa zasady dostępu do morskich stref pod budowę farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Rozporządzenie faworyzuje państwowe koncerny energetyczne, ponieważ przewiduje premiowanie podmiotów o niskim udziale OZE w miksie wytwarzania energii.

Redakcja news Maciej Zieliński nowym CEO Siemens Polska

Maciej Zieliński nowym CEO Siemens Polska Maciej Zieliński nowym CEO Siemens Polska

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku.

Maciej Zieliński obejmie od 1 stycznia 2022 roku stanowiska prezesa oraz dyrektora działu Digital Industries w Siemens Polska. Nowy prezes jest związany z Siemensem od 2003 roku.

Redakcja news Transformacja energetyczna w Niemczech przyspiesza

Transformacja energetyczna w Niemczech przyspiesza Transformacja energetyczna w Niemczech przyspiesza

Partie tworzące nowy rząd w Niemczech, zapowiadają przyspieszenie transformacji energetycznej, przez znaczące podniesienie celów dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej. Planowane jest m.in. prawie...

Partie tworzące nowy rząd w Niemczech, zapowiadają przyspieszenie transformacji energetycznej, przez znaczące podniesienie celów dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej. Planowane jest m.in. prawie 3-krotne zwiększenie zainstalowanych mocy w fotowoltaice, co ma być osiągnięte poprzez wprowadzenie na poziomie federalnym obowiązku w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych.

Redakcja news Konferencja Naukowo-Techniczna „EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu”

Konferencja Naukowo-Techniczna „EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu” Konferencja Naukowo-Techniczna „EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu”

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Powszechną Platformą Transformacyjną Energetyki organizują Konferencję Naukowo-Techniczną...

Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Elektryków Polskich we współpracy z Powszechną Platformą Transformacyjną Energetyki organizują Konferencję Naukowo-Techniczną pod hasłem: „EnergoMiting – transformacja energetyki do elektroprosumeryzmu”. Wydarzenie odbędzie się 22 listopada w formule online.

Redakcja news Enea Nowa Energia buduje 2 MW farmę fotowoltaiczną w gminie Gózd

Enea Nowa Energia buduje 2 MW farmę fotowoltaiczną w gminie Gózd Enea Nowa Energia buduje 2 MW farmę fotowoltaiczną w gminie Gózd

Spółka podpisała z Gminą Gózd umowę na dzierżawę 2 ha gruntu. Umowa pomiędzy Eneą Nowa Energia a Gminą Gózd (powiat radomski) jest pierwszym dokumentem dzierżawy podpisanym w ramach realizowanego przez...

Spółka podpisała z Gminą Gózd umowę na dzierżawę 2 ha gruntu. Umowa pomiędzy Eneą Nowa Energia a Gminą Gózd (powiat radomski) jest pierwszym dokumentem dzierżawy podpisanym w ramach realizowanego przez spółkę programu „Fotowoltaika dla każdej Gminy”. Jego celem są inwestycje w rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które będą przeprowadzane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Redakcja news Polska może przeznaczyć 560 mld zł na transformację energetyczną

Polska może przeznaczyć 560 mld zł na transformację energetyczną Polska może przeznaczyć 560 mld zł na transformację energetyczną

W najnowszym opracowaniu pt. „Gotowi na 55%. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021 r.” Forum Energii opisuje kluczowe źródła pieniędzy do wykorzystania na cele klimatyczne i zazielenienie...

W najnowszym opracowaniu pt. „Gotowi na 55%. Przewodnik po finansowaniu transformacji energetycznej od 2021 r.” Forum Energii opisuje kluczowe źródła pieniędzy do wykorzystania na cele klimatyczne i zazielenienie sektora energii. Jednak aby przeprowadzić skutecznie transformację energetyki, pieniądze to nie wszystko. Konieczne jest także m.in. zmiana modelu wdrażania środków unijnych w Polsce. Bez reformy instytucjonalnej i sprawnego zaplecza strategicznego dla rządu, które weźmie na siebie projektowanie...

Redakcja news Magazynowanie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych zapewni stałe dostawy prądu

Magazynowanie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych zapewni stałe dostawy prądu Magazynowanie energii w elektrowniach szczytowo-pompowych zapewni stałe dostawy prądu

W Polsce powstaną nowe elektrownie szczytowo-pompowe, a te już istniejące zostaną gruntownie zmodernizowane, co znacznie poprawi bilans energetyczny kraju. Wspólne działania na rzecz rozwoju w pełni ekologicznych...

W Polsce powstaną nowe elektrownie szczytowo-pompowe, a te już istniejące zostaną gruntownie zmodernizowane, co znacznie poprawi bilans energetyczny kraju. Wspólne działania na rzecz rozwoju w pełni ekologicznych magazynów energii podejmą Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. List intencyjny w tej sprawie 22 października br. podpisali szefowie podmiotów uczestniczących w inicjatywie: minister Michał Kurtyka,...

Redakcja news innogy zmienia się w E.ON

innogy zmienia się w E.ON innogy zmienia się w E.ON

innogy Polska od połowy grudnia 2021 roku będzie funkcjonować pod nową nazwą: E.ON Polska. Zmienią się logotypy i nazwy poszczególnych spółek należących do Grupy innogy. Zmiana marki jest ostatnim etapem...

innogy Polska od połowy grudnia 2021 roku będzie funkcjonować pod nową nazwą: E.ON Polska. Zmienią się logotypy i nazwy poszczególnych spółek należących do Grupy innogy. Zmiana marki jest ostatnim etapem dwuletniego procesu integracji, który rozpoczął się w 2019 roku, gdy E.ON przejął aktywa innogy od RWE.

Redakcja news Rynek mocy nie spełnia swojej roli

Rynek mocy nie spełnia swojej roli Rynek mocy nie spełnia swojej roli

Forum Energii opublikowało analizę pt. „Rynek mocy do zmiany. Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz wnioski dla Polski”. Wynika z niej, że rynek mocy, który miał wspierać transformację energetyczną, nie...

Forum Energii opublikowało analizę pt. „Rynek mocy do zmiany. Doświadczenia Wielkiej Brytanii oraz wnioski dla Polski”. Wynika z niej, że rynek mocy, który miał wspierać transformację energetyczną, nie sprawdza się. Jego modyfikacja jest konieczna i musi uwzględniać nowe, rozproszone zasoby, np. magazyny energii, kogenerację, DSR, hybrydy OZE.

Redakcja news Rozpoczęły się Targi ENERGETAB 2021

Rozpoczęły się Targi ENERGETAB 2021 Rozpoczęły się Targi ENERGETAB 2021

To już 34. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB®2021 – największej w Polsce ekspozycji nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla energetyki. To miejsce jednego z najważniejszych...

To już 34. edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB®2021 – największej w Polsce ekspozycji nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla energetyki. To miejsce jednego z najważniejszych spotkań projektantów, konstruktorów, producentów i usługodawców z przedstawicielami energetyki zawodowej i przemysłowej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.

Redakcja news Analityka Big Data i sztuczna inteligencja w chmurze w służbie transformacji energetycznej

Analityka Big Data i sztuczna inteligencja w chmurze w służbie transformacji energetycznej Analityka Big Data i sztuczna inteligencja w chmurze w służbie transformacji energetycznej

Polski miks energetyczny zmienia się na coraz bardziej ekologiczny, jednak musimy mieć świadomość, że ten proces będzie trwał jeszcze dekady. Ze względu na specyfikę bezemisyjnych źródeł energii, transformacja...

Polski miks energetyczny zmienia się na coraz bardziej ekologiczny, jednak musimy mieć świadomość, że ten proces będzie trwał jeszcze dekady. Ze względu na specyfikę bezemisyjnych źródeł energii, transformacja energetyczna naszego kraju wymagać będzie zupełnie nowych narzędzi i metod minimalizacji, optymalizacji oraz bilansowania zużycia i produkcji energii. Analityka Big Data i sztuczna inteligencja w chmurze stają się częścią energetycznej rewolucji.

Redakcja news NABE zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne

NABE zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne NABE zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje wydzielenie aktywów węglowych i powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która umożliwi bezpieczną, stopniową i dostosowaną do polskich warunków...

Ministerstwo Aktywów Państwowych planuje wydzielenie aktywów węglowych i powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która umożliwi bezpieczną, stopniową i dostosowaną do polskich warunków transformację.

Redakcja news Targi ENERGETAB 2021

Targi ENERGETAB 2021 Targi ENERGETAB 2021

34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021 odbędą się w dniach od 14 do 16 września br. na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA.

34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2021 odbędą się w dniach od 14 do 16 września br. na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA.

Redakcja news Świat ma wystarczający potencjał w OZE do transformacji energetycznej

Świat ma wystarczający potencjał w OZE do transformacji energetycznej Świat ma wystarczający potencjał w OZE do transformacji energetycznej

Według raportu sporządzonego przez University of Technology Sydney, świat ma wystarczający potencjał w odnawialnych źródłach energii, aby odejść od paliw kopalnych, jednocześnie polepszając dostęp do energii...

Według raportu sporządzonego przez University of Technology Sydney, świat ma wystarczający potencjał w odnawialnych źródłach energii, aby odejść od paliw kopalnych, jednocześnie polepszając dostęp do energii dla wszystkich.

Redakcja news Projekt SERENE

Projekt SERENE Projekt SERENE

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gmina Przywidz, Energa Operator oraz firma STAY-ON wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii...

Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gmina Przywidz, Energa Operator oraz firma STAY-ON wspólnie wypracują rozwiązania integrujące różne elementy systemu energetycznego i nowe jednostki wytwarzania energii odnawialnej na potrzeby społeczności lokalnych. Działania prowadzone będą jako część europejskiego projektu SERENE, dofinansowanego przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”. Start polskiego obszaru projektu ogłoszony został 20 maja podczas spotkania w Przywidzu.

Redakcja news Wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów

Wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów Wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów

W Bełchatowie doszło do spadku częstotliwości, wyłączenia bloków, spowodowanego błędem ludzkim. Zastanawiamy się, jak zabezpieczyć takie zjawiska na przyszłość – powiedział w środę wiceminister klimatu...

W Bełchatowie doszło do spadku częstotliwości, wyłączenia bloków, spowodowanego błędem ludzkim. Zastanawiamy się, jak zabezpieczyć takie zjawiska na przyszłość – powiedział w środę wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Redakcja news Enea Operator buduje magazyny energii

Enea Operator buduje magazyny energii Enea Operator buduje magazyny energii

Magazyny energii powstają w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie można w praktyce sprawdzić ich funkcjonalność....

Magazyny energii powstają w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy. Każda z instalacji powstaje w oparciu o inną technologię, dzięki czemu będzie można w praktyce sprawdzić ich funkcjonalność. Magazyny pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawią bezpieczeństwo i jakość dostaw prądu.

Redakcja news TOGETAIR 2021: debata o polskiej energetyce i górnictwie

TOGETAIR 2021: debata o polskiej energetyce i górnictwie TOGETAIR 2021: debata o polskiej energetyce i górnictwie

Co czeka polskie górnictwo i energetykę? Scenariuszy jest mnóstwo, ale wszystkie zakładają ten sam element – zmiany. Są one nieuchronne, wynikające z założeń polityki energetycznej, zarówno Polski, jak...

Co czeka polskie górnictwo i energetykę? Scenariuszy jest mnóstwo, ale wszystkie zakładają ten sam element – zmiany. Są one nieuchronne, wynikające z założeń polityki energetycznej, zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej. Jak zatem przeprowadzić transformację, aby była bezbolesna dla branży, dla dziesiątek czy setek tysięcy zatrudnionych w niej ludzi?

Redakcja news Grupa PGE podsumowuje rok 2020

Grupa PGE podsumowuje rok 2020 Grupa PGE podsumowuje rok 2020

W 2020 roku Grupa PGE skupiała się na inwestycjach i działaniach zmierzających ku neutralności klimatycznej. Nowa strategia do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, porządkowanie aktywów, obniżenie zadłużenia...

W 2020 roku Grupa PGE skupiała się na inwestycjach i działaniach zmierzających ku neutralności klimatycznej. Nowa strategia do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku, porządkowanie aktywów, obniżenie zadłużenia o ponad 2 mld zł, przygotowanie Grupy PGE do transformacji – to główne działania podjęte przez zarząd PGE w 2020 roku.

Redakcja news Energetyka węglowa na zakręcie

Energetyka węglowa na zakręcie Energetyka węglowa na zakręcie

Spada produkcja energii elektrycznej z węgla w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2020 r. jego udział w miksie wytwórczym był niższy niż 70%. Powoli większą rolę zaczynają w nim odgrywać źródła odnawialne,...

Spada produkcja energii elektrycznej z węgla w Polsce. Po raz pierwszy w historii, w 2020 r. jego udział w miksie wytwórczym był niższy niż 70%. Powoli większą rolę zaczynają w nim odgrywać źródła odnawialne, ale także gazowe. W roku pandemii krajowa produkcja spada szybciej niż zapotrzebowanie, a tę lukę wypełnia import energii. Polska pozostaje najdroższym rynkiem w regionie.

news OZE wkraczają do przemysłu

OZE wkraczają do przemysłu OZE wkraczają do przemysłu

Polski przemysł zużywa prawie dwa razy więcej energii niż wszystkie krajowe gospodarstwa domowe łącznie. Żeby transformacja energetyczna przebiegała dostatecznie szybko, nie wystarczą panele słoneczne...

Polski przemysł zużywa prawie dwa razy więcej energii niż wszystkie krajowe gospodarstwa domowe łącznie. Żeby transformacja energetyczna przebiegała dostatecznie szybko, nie wystarczą panele słoneczne na dachach domów i rozwój programów takich jak „Mój Prąd”. Za zielonym boomem konsumenckim muszą pójść inwestycje w OZE w sektorze przemysłowym. Fotowoltaika jako zadaszenie parkingu czy farmy wiatrowe przy fabrykach to nie tak odległa przyszłość.

Wybrane dla Ciebie

Tylko teraz kamery termowizyjne w tak niskich cenach! Sprawdź promocje!

Tylko teraz kamery termowizyjne w tak niskich cenach! Sprawdź promocje! Tylko teraz kamery termowizyjne w tak niskich cenach! Sprawdź promocje!

15 lat gwarancji na fotowoltaikę - czy to możliwe?

15 lat gwarancji na fotowoltaikę - czy to możliwe? 15 lat gwarancji na fotowoltaikę - czy to możliwe?

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki? Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Jak zwiększyć niezawodność zasilanie?

Jak zwiększyć niezawodność zasilanie? Jak zwiększyć niezawodność zasilanie?

Dobór i konfiguracja transformatorów »

Dobór i konfiguracja transformatorów » Dobór i konfiguracja transformatorów »

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie » Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki?

Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki? Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki?

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? » W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

Katalog Elektromobilność »

Katalog Elektromobilność » Katalog Elektromobilność »

Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem »

Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem » Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem »

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów

Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach » Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną? Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jesteś inżynierem? Sprawdź nowe możliwości »

Jesteś inżynierem? Sprawdź nowe możliwości » Jesteś inżynierem? Sprawdź nowe możliwości »

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online» Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Promocja na falowniki - lepiej sprawdź »

Promocja na falowniki - lepiej sprawdź » Promocja na falowniki - lepiej sprawdź »

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home? Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej » Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych » Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Projektowanie serwerowni - rozwiązania dla Data Center »

Projektowanie serwerowni - rozwiązania dla Data Center » Projektowanie serwerowni - rozwiązania dla Data Center »

Najnowsze produkty i technologie

Bartłomiej Jaworski, Eaton Electric Sp. z o.o. Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej...

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej i wspierającej ją infrastruktury. Bardzo istotne jest, aby pod presją czasu nie iść na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dostępne raporty dotyczące pożarów pojazdów elektrycznych wyraźnie wskazują na opłakane skutki...

ABB Sp. z o.o. Elektryka naładujesz energią odnawialną

Elektryka naładujesz energią odnawialną Elektryka naładujesz energią odnawialną

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć,...

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć, bo coraz więcej osób korzysta w swoich domach z energii odnawialnej i chce skutecznie nią zarządzać oraz kontrolować jej zużycie. Jak rynek elektromobilności odpowiada na te potrzeby?

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Dobre Sufity Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Czy można samemu zrobić sufit napinany? Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej...

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej jakości, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i szybko tracą swój wygląd. Dlatego dla większości najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest samodzielne wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych.

Automa.Net Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje? Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie...

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie przez długi czas. Na szczęście podejmowane są inicjatywy mające na celu ograniczenie tych przykrych zjawisk. Jedną z nich jest wyszukiwarka części automatyki przemysłowej. Jak działa takie rozwiązanie?

OBI Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy? Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi...

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi to nie tylko narzędzia akumulatorowe – do wyboru masz również te zasilane spalinowo i sieciowo, które dodatkowo mogą być wyposażone w silnik szczotkowy lub bezszczotkowy. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

merXu Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych...

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych kontrahentów. Zasady akcji promocyjnej są bardzo proste.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

APS ENERGIA Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.