elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Miejsce energetyki wiatrowej w bezpieczeństwie energetycznym Polski w świetle ustawy OZE i jej zapowiedzianej nowelizacji

Pomoc publiczna w mechanizmach wsparcia technologii OZE

Fot. pixabay.com

Fot. pixabay.com

Bezpieczeństwo energetyczne w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do roku 2025” zdefiniowano jako „stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy minimalizacji negatywnego oddziaływania sektora energii na środowisko i warunki życia społecznego”1.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

W artykule:

• Transformacja rynku energii
• Transformacja rynku mocy
• Pomoc publiczna w mechanizmach wsparcia technologii OZE
• Miejsce energetyki wiatrowej wśród OZE

Streszczenie

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej opiera się na priorytetowym rozwoju energetyki wykorzystującej instalacje odnawialnych źródeł energii OZE. Energetyka wiatrowa dostarcza ok. 2% energii elektrycznej i jest obecnie światowym liderem zielonych technologii, daleko odbiegając pod względem udziału w rynku od innych nowych technologii energetyki odnawialnej oraz technologią rozwijającą się bardzo inten­sywnie w porównaniu do tradycyjnych technologii energetycznych i tradycyjnych odna­wialnych źródeł energii. Zatem jest tą gałęzią energetyki, która mogłaby zająć istotną pozycję w bilansie paliwowo-energetycznym Polski w najbliższych latach. Jednak obowiązujące aktualnie regulacje prawne – znowelizowana w 2016 roku ustawa OZE, ogranicza intensywny rozwój energetyki wiatrowej kosztem wsparcia innych technologii, a zapowiedziana przez Ministerstwo Energii w czerwcu 2017 r. jej kolejna nowelizacja niweluje pewne niekorzystne zapisy w stosunku do energetyki wiatrowej. W artykule zostaną ocenione najważniejsze krajowe regulacje prawne pod kątem identyfikacji szans i zagrożeń w zakresie rozwoju OZE ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową.

Abstract

The place of wind power industry in the energy security of Poland in the light of RES Act and its announced amendment

The energy security of the European Union depends on the prioritised development of renewable energy sources (RES). Wind power industry supplies appx. 2% of power and currently is the world leader among green technologies, with the largest market share and its fast pace of progress in comparison to the traditional energy sources but also other traditional RES. As such, it is a branch of power industry that could occupy an important position on the fuel-energy balance sheet of Poland in the coming years. Nevertheless, the current legal regulations – RES Act amended in 2016, hinders the intensive development of wind power industry by promoting other technologies to a greater degree, and another amendment announced in June 2017 by Energy Ministry mitigates some of the disadvantageous regulations towards the wind power industry. In the article, the main legal regulations will be assessed to identify risks and opportunities in development of RES, with particular focus on wind power industry.

Bezpieczeństwo energetyczne to przede wszystkim wzrost udziału odnawialnych źródeł energii OZE w bilansie paliwowo-energetycznym świata, który przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów su­rowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. W związku z tym wspiera­nie rozwoju tych źródeł staje się priorytetem dla niemalże wszystkich państw świata, a Europy w szczególności, co znajduje odzwierciedlenie w wielu programach unijnych.

Energetyka wiatrowa dostarcza ok. 2% energii elektrycznej, co daje jej pozycję światowego lidera wśród zielonych technologii2. Najbardziej zasobnymi w korzystne warunki wiatrowe w skali Europy są kraje mające znacznej długości linie brzegowe morza lub oceanu. Z reguły w pasach nadmorskich wiatr wieje najczęściej i najsilniej. Dlatego najdynamiczniejszy rozwój energetyki wiatrowej, szczególnie w ostatnich pięciu latach, zauważyć można w takich krajach, jak: Dania, Niemcy, Holandia, Francja, Hiszpania czy Portugalia.

Łączna moc farm wiatrowych zainstalowanych w Unii Europejskiej wyniosła na koniec 2016 r. 153,7 GW. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowiły 86% nowo instalowanych mocy w Unii Europejskiej w 2016 r., w tym 51% to moce wiatrowe. Łączne inwestycje w energetykę wiatrową w 2016 roku w UE wyniosły 27,5 mld euro. Na koniec 2016 r. elektrownie wiatrowe zapewniały 16,7% (153,7 GW) całkowitej mocy zainstalowanej w UE, podczas gdy fotowoltaika 11% (101 GW), biomasa 1,5% (14 GW), duże elektrownie wodne 14,8% (136 GW), węgiel 16,5% (152 GW), gaz ziemny 20,3% (186 GW), elektrownie atomowe 13,1% (120 GW), a olej opałowy – 3,4% (31 GW)3.

Na nowy potencjał wiatrowy, który powstał w Europie w I połowie 2017 roku, złożyły się lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy 4,8 GW oraz morskie farmy wiatrowe przyłączone u wybrzeży Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii i Finlandii o łącznej mocy 1,3 GW. Najwięcej farm wiatrowych w I połowie 2017 roku uruchomili Niemcy (2,2 GW), Brytyjczycy (1,2 GW) oraz Francuzi (492 MW). W Polsce uruchomiono w tym czasie farmy wiatrowe o mocy jedynie 5,82 MW4.

Transformacja rynku energii

Zgodnie z założeniami komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 25 lutego 2015 r. pt. „Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu” (COM/2015/080)5 podstawą Unii Energetycznej ma być docelowo wspólny system energetyczny, w efektywny sposób wykorzystujący lokalnie dostępne zasoby energetyczne i intensywnie rozwijający nowoczesne niskoemisyjne technologie. Natomiast w pełni zintegrowany wewnętrzny rynek energii ma za zadanie ułatwić integrację źródeł odnawialnych i zapewnić bezpieczne dostawy energii do konsumentów, przy zachowaniu konkurencyjności cen energii.

Unia Energetyczna zakłada utrzymanie przez UE pozycji lidera w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Osiągnięcie planowanego udziału OZE na poziomie co najmniej 27% (w dużej mierze w elektroenergetyce) ma zapewnić większe uniezależnienie UE od importu paliw i energii z mniej stabilnych regionów świata. Komunikat [5] zwraca szczególną uwagę na tworzenie krajowych strategii energetycznych spójnych z celami Unii Energetycznej. Dlatego ważne jest, aby strategie energetyczne powstające w państwach członkowskich, w tym również w Polsce, były spójne z założeniami polityki energetyczno-klimatycznej UE, w tym oczywiście Unii Energetycznej.

Komisja Europejska wielokrotnie podkreśla w komunikacie5 potrzebę takiego kształtowania rynku energii, aby zapewnić jak najlepszą integrację OZE z systemami elektroenergetycznymi. Wymaga to stabilizacji systemu na racjonalnych zasadach i stopniowego włączania energetyki odnawialnej do wszystkich elementów rynku (także bilansujących) oraz umożliwienie świadczenia przez OZE usług systemowych. Na szczególną uwagę zasługują zagadnienia tworzenia regionalnych rynków energii i podnoszonej od kilku lat kwestii rynków mocy. Współpraca regionalna i stworzenie silnego regionalnego rynku energii to jedne z kluczowych aspektów dyskusji na temat nowej struktury rynku.

Komisja Europejska, Parlament Europejski oraz Rada Europejska zachęcają do rozwijania współpracy regionalnej między poszczególnymi państwami członkowskimi. Podstawą współpracy regionalnej powinno być m.in. koordynowanie strategii energetycznych, opierających się na wspólnych prognozach wystarczalności i ocenie mocy wytwórczych, zapotrzebowania na energię, wieku i konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej (wraz z zapewnieniem odpowiedniej liczby połączeń międzysystemowych) oraz potencjału OZE w każdym kraju i regionie. Taka właściwa ocena umożliwi optymalne wykorzystanie dostępnych surowców oraz produkcję energii elektrycznej po najniższych cenach. Współpraca regionalna nie tylko umożliwi zmniejszenie kosztów integracji OZE, ale zapewni bezpieczeństwo energetyczne regionu oraz utrzymanie konkurencyjności cen.

Transformacja rynku mocy

W kontekście regionalnej oceny wystarczalności systemów elektroenergetycznych należy przede wszystkim zwrócić uwagę nie tylko na potrzebę stworzenia rynku mocy, ale jego elastyczności, w ten sposób konwencjonalne źródła, które w lepszy sposób współpracują ze zmiennymi źródłami OZE, powinny stopniowo zyskiwać przewagę na nowym rynku energii. Koncepcja ta może znakomicie sprawdzić się w Polsce, gdzie większość mocy zainstalowanej w konwencjonalnych źródłach jest nie tylko mało elastyczna, ale także dobiega końca życia lub nie spełnia wymogów środowiskowych.

Według PSE do 2020 r. konieczne może być wycofanie z eksploatacji przestarzałych bloków konwencjonalnych o łącznej mocy 7 GW, a do roku 2030 nawet 12 GW. W budowie jest z kolei zaledwie 6 GW nowych mocy6. Stopniowa wymiana tych źródeł na elastyczne (także węglowe) pozwoli nie tylko na dalsze zwiększenie udziału OZE w miksie energetycznym, ale także – zapewni bezpieczeństwo systemu (w kontekście krajowym i regionalnym), a w końcu – ułatwi elastycznym źródłom odnalezienie się w nowym kształcie rynku bez konieczności korzystania z pomocy publicznej, w celu utrzymywania w gotowości określonych bloków energetycznych.

Jednak do czasu stworzenia prawdziwie regionalnego rynku energii i zapewnienia minimalizacji ryzyka związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy systemu krajowego, w Polsce wprowadza się dwa elementy rynku mocy:

 • działania polegające na operacyjnej rezerwie mocy – pewni wytwórcy nie wyłączają swoich bloków, choć ich działanie na rynku jest nierentowne (płatność za taką rezerwę gwarantuje kilkusetmilionowy budżet w taryfie PSE),
 • przetarg na usługę interwencyjnej rezerwy zimnej – jest to pewna moc, która jest wyjęta z rynku i pozostaje w wyłącznej dyspozycji operatora przesyłowego na wypadek, gdyby w systemie zabrakło mocy.

Oba rozwiązania należy traktować jako tymczasowe, które umożliwiają budowę regionalnego rynku połączeń transgranicznych i promowania elastyczności mocy, a nie samej mocy. Dzięki takim działaniom, inwestorzy w źródła konwencjonalne będą decydować się na realizacje jednostek (także węglowych) o znacznie wyższym stopniu elastyczności pracy, co w konsekwencji ułatwi im współpracę ze zmiennymi OZE i utrzymanie się na rynku bez konieczności wsparcia ze strony państwa. Takie tendencje można zauważyć już w Danii i Niemczech.

Pomoc publiczna w mechanizmach wsparcia technologii OZE

Zdaniem Komisji Europejskiej jest zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej, ale nie powinno ono wykraczać poza działania absolutnie niezbędne. Właściwe organy publiczne krajów członkowskich powinny w pierwszej kolejności pozwolić zadziałać mechanizmom rynkowym, w celu doprowadzenia do odpowiednich inwestycji mocy wytwórczych. Jeżeli istnieją wątpliwości co do tego, czy rynek sam jest w stanie zapewnić wystarczalność mocy wytwórczych i bezpieczeństwo dostaw, to przed podjęciem działań w ramach interwencji publicznej wskazane jest przeprowadzenie obiektywnej i kompleksowej oceny sytuacji w zakresie wystarczalności mocy wytwórczych na tym rynku. Właściwe organy zachęca się do uwzględnienia w takiej ocenie dwóch głównych czynników: przewidywanych skutków stosowania przepisów unijnego dorobku prawnego w zakresie rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz prognozy wystarczalności mocy wytwórczych w całej Unii, którą opracowała Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO–E)7. Przedmiotowa ocena powinna uwzględniać potencjał inwestycji w infrastrukturę przesyłową, w tym połączenia międzysystemowe oraz większe zaangażowanie ze strony odbiorców końcowych.

O przeprowadzonych ocenach wystarczalności mocy wytwórczych należy powiadomić Komisję Europejską, zgodnie z wymogami dyrektywy o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej. Jeśli ocena kompleksowa wykaże istnienie poważnego problemu w postaci niewystarczających mocy wytwórczych, zachęca się państwa członkowskie do rozważenia działań alternatywnych, które mogą równie skutecznie jak interwencja publiczna zaradzić temu problemowi lub go zminimalizować.

Niezależnie od wybranego środka zaradczego, państwa członkowskie powinny uwzględnić w swych działaniach cel, jakim jest zaprzestanie do 2020 r. dotowania wytwarzania energii z paliw kopalnych. Procedura przetargowa, służąca uzyskaniu nowych zdolności wytwórczych, pozwala na znalezienie najbardziej opłacalnego rozwiązania.

Miejsce energetyki wiatrowej wśród OZE

Polskę w najbliższych latach czeka niedobór mocy wytwórczej. Dodatkowo utrzymywanie obecnej struktury wytwarzania energii oznaczać będzie konieczność stopniowego wchodzenia w zakup praw do emisji CO2. Spowoduje to początkowo umiarkowany, a po 2030 r., gdy skończą się darmowe uprawnienia, gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej.

Polska nie ma jasnej i spójnej strategii oszczędzania zasobów surowców energetycznych i ich zastępowania odnawialnymi zasobami energetycznymi, w tym energią wiatru. Nadal panuje przekonanie o bogactwie kopalnych surowców energetycznych w postaci paliw stałych i konieczności zwiększenia i dywersyfikacji importu paliw płynnych6.

Zdaniem branży wiatrowej, alternatywą dla krajowego rynku mocy jest wykorzystanie usług regulacyjnych w przypadku mało elastycznego systemu energetycznego, który bazuje na starych jednostkach cieplnych. Szczegółowe i jasne specyfikacje mają kluczowe znaczenie dla zaistnienia tych usług. Usługi systemowe z farm wiatrowych mogłyby funkcjonować na podobnej zasadzie jak te oferowane przez jednostki konwencjonalne, czyli być odpłatne i świadczone dla operatora sieci. Z jednej strony zwiększyłoby to możliwość integracji źródeł zmiennych w systemie (możliwości przyłączeniowe), a z drugiej, podniosłoby to poziom bezpieczeństwa KSE.

Na większości terytorium Polski występuje wiatr o niewielkich prędkościach, dlatego przełomowe znaczenie dla rozwoju energetyki wiatrowej w kraju od kilku lat ma instalowanie turbin wiatrowych przeznaczonych specjalnie na obszary o niskich prędkościach wiatru. Charakteryzują się one zwiększoną powierzchnią wirnika (długością łopat) w stosunku do mocy generatora. Takie rozwiązanie powoduje wzrost wydajności turbiny nawet o 20% i umożliwia wykorzystanie lokalizacji, które do tej pory nie były brane pod uwagę ze względów ekonomicznych – zbyt mała produkcja energii.

Słabymi stronami energetyki wiatrowej są między innymi: wysokie nakłady inwestycyjne, brak możliwości sterowania siłą wiatru, źle ulokowane farmy wiatrowe mogą zagrażać przelatującym ptakom, starsze konstrukcyjnie wiatraki powodują emisję uciążliwego hałasu, praca turbiny wiatrowej może nieznacznie zakłócać sygnał radiowy i telewizyjny, zarówno pojedyncze siłownie, jak i farmy wiatrowe powodują zmianę krajobrazu i mogą oddziaływać na złe samopoczucie zamieszkujących w ich pobliżu itp.

Tego rodzaju odnawialne źródła energii charakteryzują się między innymi następującymi mocnymi stronami: turbiny wiatrowe nie zanieczyszczają środowiska naturalnego, turbina wiatrowa nie wymaga dostarczania paliwa, tereny sąsiadujące mogą zostać wykorzystane w rolnictwie, koszt prądu z elektrowni wiatrowej jest stały, stosunkowo niewielkie straty w przesyle energii z elektrowni do odbiorcy, obsługa siłowni wiatrowej jest stosunkowo prosta, czas montażu krótki, podobnie jak koszty eksploatacji i obsługi.

Stosunek mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych w Polsce w 2016 r. do łącznej konsumpcji energii kształtował się na poziomie 3,6% i sytuował Polskę na 9. miejscu w Unii Europejskiej.

Jednak zbyt duży udział energii po­chodzącej z elektrowni wiatrowych w bilansie energetycznym regionu czy nawet kraju może powodować, w warunkach występowania tzw. ciszy wietrznej, chwilowe zmiany parametrów napięcia, a co za tym idzie narazić bardzo czułych odbiorców na straty spowodowane nagłym wyłączeniem procesów produkcyjnych. Deficyt mocy spowodowany słabymi warunkami wietrznymi może być uzupełniony przez inne źródła, jednak muszą być one utrzymywane w ciągłej gotowości operacyjnej.

Literatura: 

 1. http://www.cire.pl/pliki/2/pol_kprm2.pdf, Dokument Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, 04 styczeń 2005 r. 
 2. http://www.continowind.com/public/docs/Raport.pdf, Energetyka wiatrowa – stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej  Warszawa, sierpień 2012 r.
 3. https://windeurope.org/about-wind/statistics/european/wind-in-power-2016., Reports, Bruksela, luty 2017r. 
 4. http://gramwzielone.pl/energia-wiatrowa/27625/europa-przylaczyla-wiatraki-o-mocy-61-gw-wynik-polski-symboliczny, Europa przyłączyła wiatraki o mocy 6,1 GW. Wynik Polski symboliczny, 27 lipiec 2017r.
 5. http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-1aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF , komunikat KE : Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 80, Bruksela, luty 2015r.
 6. https://www.nik.gov.pl/plik/id,8459,vp,10547.pdf, Informacja o wynikach kontroli NIK, Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej, Warszawa, marzec 2015 r.
 7. http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/capacity_mechanisms_final_report_pl.pdf, Sprawozdanie KE: Sprawozdanie końcowe z badania sektorowego dotyczącego mechanizmów zapewniających zdolności wytwórcze , COM(2016) 752, listopad 2016 r. 
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2015 r., nr 0, poz. 478. 
 9. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw  Dz. U. z 2016r. nr 0 ,poz. 925.
 10. Jednolity tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach (Dz. U. 2015 poz. 478), opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213. r. 
 11. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Dz. U. 2016, nr 0, poz. 961.
 12. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12299905/12442263/12442264/dokument296065.pdf, .Projekt ustawy  o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zgłoszony przez Ministerstwo Energii, datowany na  16.06.2017r.
 13. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651, rozporządzenie komisji (ue) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu, tzw. GBER.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Powiązane

news Krosno zmodernizuje oświetlenie uliczne

Krosno zmodernizuje oświetlenie uliczne Krosno zmodernizuje oświetlenie uliczne

Krosno otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki temu unowocześni swoje oświetlenie uliczne. Kompleksowa modernizacja, która obejmie 167 ze 192 wszystkich...

Krosno otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki temu unowocześni swoje oświetlenie uliczne. Kompleksowa modernizacja, która obejmie 167 ze 192 wszystkich ulic w mieście, przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, jak również oszczędności finansowe. Poprawi się także komfort zamieszkania i bezpieczeństwo komunikacyjne – bez względu na aurę i porę dnia.

news Farma wiatrowa Northwester 2 już działa

Farma wiatrowa Northwester 2 już działa Farma wiatrowa Northwester 2 już działa

Jak podaje portal gramwzielone.pl, u wybrzeży Belgii pracę rozpoczęła morska farma wiatrowa, w skład której weszły obecnie największe na świecie, pracujące komercyjnie, elektrownie wiatrowe. Od rozpoczęcia...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, u wybrzeży Belgii pracę rozpoczęła morska farma wiatrowa, w skład której weszły obecnie największe na świecie, pracujące komercyjnie, elektrownie wiatrowe. Od rozpoczęcia budowy do uruchomienia produkcji energii z wszystkich 23 turbin minęło zaledwie 10 miesięcy.

news Elektrownia wiatrowa na drewnianej wieży

Elektrownia wiatrowa na drewnianej wieży Elektrownia wiatrowa na drewnianej wieży

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w Szwecji na wieży wykonanej z drewna powstała pierwsza elektrownia wiatrowa. Jej wysokość jest stosunkowo niewielka w porównaniu do elektrowni wiatrowych budowanych...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w Szwecji na wieży wykonanej z drewna powstała pierwsza elektrownia wiatrowa. Jej wysokość jest stosunkowo niewielka w porównaniu do elektrowni wiatrowych budowanych na stalowych wieżach, jednak w planach jest już budowa dużo wyższych drewnianych wież. Firma oferująca tę technologię podkreśla, że jest ona tańsza i redukuje ślad węglowy w porównaniu do zastosowania tradycyjnych wież wiatrowych.

news Ruszyła budowa farmy wiatrowej Pomerania

Ruszyła budowa farmy wiatrowej Pomerania Ruszyła budowa farmy wiatrowej Pomerania

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pobliżu Malborka i Sztumu w województwie pomorskim wystartowała budowa jednej z największych farm wiatrowych w Polsce. Zainstalowana moc inwestycji, za którą stoi litewski...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pobliżu Malborka i Sztumu w województwie pomorskim wystartowała budowa jednej z największych farm wiatrowych w Polsce. Zainstalowana moc inwestycji, za którą stoi litewski koncern energetyczny Ignitis, wyniesie 94 MW.

news Fotowoltaika najpopularniejsza wśród Polaków

Fotowoltaika najpopularniejsza wśród Polaków Fotowoltaika najpopularniejsza wśród Polaków

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki z najnowszego ogólnopolskiego badania opinii społecznej wynika, że Polacy dostrzegają coraz więcej zalet rozwoju energetyki odnawialnej m.in. przeciwdziałanie...

Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki z najnowszego ogólnopolskiego badania opinii społecznej wynika, że Polacy dostrzegają coraz więcej zalet rozwoju energetyki odnawialnej m.in. przeciwdziałanie zmianom klimatu, miejsca pracy i spadek energii. Spośród różnych technologii największym poparciem cieszy się fotowoltaika – taką elektrownię Polacy najchętniej widzieliby w okolicy miejsca zamieszkania.

news Nowa farma wiatrowa RWE w Nawrocku

Nowa farma wiatrowa RWE w Nawrocku Nowa farma wiatrowa RWE w Nawrocku

W pobliżu Szczecina uruchomiona została nowa farma wiatrowa RWE o mocy 7 MW. Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych RWE w Polsce wzrasta do około 380 MW.

W pobliżu Szczecina uruchomiona została nowa farma wiatrowa RWE o mocy 7 MW. Łączna moc zainstalowana w elektrowniach wiatrowych RWE w Polsce wzrasta do około 380 MW.

news Pierwsza turbina na farmie wiatrowej na morzu Borssele

Pierwsza turbina na farmie wiatrowej na morzu Borssele Pierwsza turbina na farmie wiatrowej na morzu Borssele

Jak podaje portal gramwzielone.pl, u wybrzeży Holandii rozpoczęła się budowa ogromnej farmy wiatrowej Borssele. Po uruchomieniu będzie to druga największa morska farma wiatrowa na świecie. Większa jest...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, u wybrzeży Holandii rozpoczęła się budowa ogromnej farmy wiatrowej Borssele. Po uruchomieniu będzie to druga największa morska farma wiatrowa na świecie. Większa jest tylko uruchomiona w ostatnich miesiącach farma wiatrowa Hornsea One o mocy 1,218 GW.

news KL: Dozór techniczny elektrowni wiatrowych nie może obciążać inwestorów

KL: Dozór techniczny elektrowni wiatrowych nie może obciążać inwestorów KL: Dozór techniczny elektrowni wiatrowych nie może obciążać inwestorów

Konfederacja Lewiatan zauważyła, że elektrownie wiatrowe powinny być utrzymywane w dobrym stanie, a ich bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od odpowiedniego dozoru technicznego. Przepisy dotyczące dozoru...

Konfederacja Lewiatan zauważyła, że elektrownie wiatrowe powinny być utrzymywane w dobrym stanie, a ich bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od odpowiedniego dozoru technicznego. Przepisy dotyczące dozoru technicznego nie mogą być uciążliwe dla inwestorów i powinny być zgodne z zaleceniami producentów, czy wyspecjalizowanych firm doradczych.

news Odnawialna energia – jaka jest jej cena w umowach PPA?

Odnawialna energia – jaka jest jej cena w umowach PPA? Odnawialna energia – jaka jest jej cena w umowach PPA?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, coraz więcej inwestycji w odnawialne źródła energii jest realizowanych na podstawie komercyjnych, zawieranych na wiele lat umów na dostawy energii – jako alternatywy...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, coraz więcej inwestycji w odnawialne źródła energii jest realizowanych na podstawie komercyjnych, zawieranych na wiele lat umów na dostawy energii – jako alternatywy dla rządowych gwarancji odkupu energii, na których wcześniej bazował sektor OZE. Jakie ceny energii jest obecnie w stanie zaoferować odbiorcom branża wiatrowa i fotowoltaiczna w Europie?

news Nietypowa inwestycja w morską farmę wiatrową

Nietypowa inwestycja w morską farmę wiatrową Nietypowa inwestycja w morską farmę wiatrową

Jak podaje portal gramwzielone.pl, norweski rząd zgodziła się na nietypową inwestycję w morską farmę wiatrową. Turbiny zostaną umieszczone na pływających platformach, a produkowana przez nie energia nie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, norweski rząd zgodziła się na nietypową inwestycję w morską farmę wiatrową. Turbiny zostaną umieszczone na pływających platformach, a produkowana przez nie energia nie trafi na ląd, jak we wszystkich dotychczasowych inwestycjach w offshore, ale będzie zasilać znajdujące się w sąsiedztwie platformy wiertnicze.

news Sektor OZE apeluje o zniesienie zasady 10H

Sektor OZE apeluje o zniesienie zasady 10H Sektor OZE apeluje o zniesienie zasady 10H

Trzy organizacje OZE – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zaapelowały do rządu o zniesienie...

Trzy organizacje OZE – Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zaapelowały do rządu o zniesienie tzw. reguły 10H ograniczającej budowę wiatraków.

news Nowa farma wiatrowa Karnice II

Nowa farma wiatrowa Karnice II Nowa farma wiatrowa Karnice II

Należąca do PGE Energia Odnawialna spółka PGE Klaster otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w farmie wiatrowej Karnice II. To część większego projektu, w...

Należąca do PGE Energia Odnawialna spółka PGE Klaster otrzymała od Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w farmie wiatrowej Karnice II. To część większego projektu, w ramach którego w najbliższym czasie uruchomiona zostanie jeszcze jedna inwestycja. Chodzi o Farmę Wiatrową Starza/Rybice.

news Globalny wzrost mocy OZE dzięki fotowoltaice

Globalny wzrost mocy OZE dzięki fotowoltaice Globalny wzrost mocy OZE dzięki fotowoltaice

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), źródła fotowoltaiczne najbardziej przyczyniły się do globalnego wzrostu mocy. Według raportu IRENA światowa moc źródeł PV w 2019 r. w stosunku...

Według Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), źródła fotowoltaiczne najbardziej przyczyniły się do globalnego wzrostu mocy. Według raportu IRENA światowa moc źródeł PV w 2019 r. w stosunku do 2018 r., wzrosła o 98 GW (o 20 proc.), moc źródeł wiatrowych zanotowała wzrost o 59 GW, źródeł wodnych – o 12 GW, a biopaliw – o 6 GW, co łącznie, w skali globalnej, daje przyrost o 7,4 proc.

news Wg Rystad Energy przez koronawirus zagrożone są projekty OZE

Wg Rystad Energy przez koronawirus zagrożone są projekty OZE Wg Rystad Energy przez koronawirus zagrożone są projekty OZE

Firma doradcza Rystad Energy twierdzi, że przez koronawirus realizacja nowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych w tym roku się opóźni. Co więcej, w kolejnych latach możemy się spodziewać zmniejszania...

Firma doradcza Rystad Energy twierdzi, że przez koronawirus realizacja nowych projektów fotowoltaicznych i wiatrowych w tym roku się opóźni. Co więcej, w kolejnych latach możemy się spodziewać zmniejszania inwestycji w odnawialne źródła energii.

news Innogy postawi morską farmę wiatrową na Morzu Północnym

Innogy postawi morską farmę wiatrową na Morzu Północnym Innogy postawi morską farmę wiatrową na Morzu Północnym

Innogy zdecydowała się zainwestować w postawienie morskiej farmy wiatrowej. Decyzja inwestycyjna dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej Kaskasi o mocy 342 megawatów (MW), która będzie zlokalizowana około...

Innogy zdecydowała się zainwestować w postawienie morskiej farmy wiatrowej. Decyzja inwestycyjna dotyczy budowy morskiej farmy wiatrowej Kaskasi o mocy 342 megawatów (MW), która będzie zlokalizowana około 35 kilometrów na północ od niemieckiej wyspy Helgoland na Morzu Północnym.

news Iberdrola będzie mieć pływającą elektrownię wiatrową o mocy ponad 10 MW

Iberdrola będzie mieć pływającą elektrownię wiatrową o mocy ponad 10 MW Iberdrola będzie mieć pływającą elektrownię wiatrową o mocy ponad 10 MW

Jak podaje portal gramwzielone.pl, hiszpański koncern energetyczny Iberdrola poinformował o planach budowy elektrowni wiatrowych na morzu, które nie będą na stałe przytwierdzone do dna. Jednostkowa moc...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, hiszpański koncern energetyczny Iberdrola poinformował o planach budowy elektrowni wiatrowych na morzu, które nie będą na stałe przytwierdzone do dna. Jednostkowa moc turbin ma wynosić przynajmniej 10 MW.

news Większość europejskich fabryk turbin wiatrowych i komponentów nadal działa

Większość europejskich fabryk turbin wiatrowych i komponentów nadal działa Większość europejskich fabryk turbin wiatrowych i komponentów nadal działa

Jak podaje europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope, zdecydowana większość (96 proc.) europejskich zakładów produkujących turbiny wiatrowe i podzespoły do nich nadal działa pomimo koronawirusa.

Jak podaje europejskie stowarzyszenie energetyki wiatrowej WindEurope, zdecydowana większość (96 proc.) europejskich zakładów produkujących turbiny wiatrowe i podzespoły do nich nadal działa pomimo koronawirusa.

news Modyfikacja zasad 10 h? Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany

Modyfikacja zasad 10 h? Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany Modyfikacja zasad 10 h? Konfederacja Lewiatan proponuje zmiany

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan proponuje, aby lokalizacja elektrowni wiatrowych odbywała się wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego skutkiem byłaby modyfikacja...

Rada OZE w Konfederacji Lewiatan proponuje, aby lokalizacja elektrowni wiatrowych odbywała się wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego skutkiem byłaby modyfikacja „zasady 10 h”.

news Największa pływająca farma wiatrowa koncernu Total

Największa pływająca farma wiatrowa koncernu Total Największa pływająca farma wiatrowa koncernu Total

Jak podaje portal gramwzielone.pl, francuski koncern paliwowy Total rozpoczął przedsięwzięcie związane z czystymi technologiami w energetyce. Po zaangażowaniu się w budowę elektrowni fotowoltaicznych czy...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, francuski koncern paliwowy Total rozpoczął przedsięwzięcie związane z czystymi technologiami w energetyce. Po zaangażowaniu się w budowę elektrowni fotowoltaicznych czy magazynów energii przyszła kolej na budowę morskich elektrowni wiatrowych w technologii „floating”, czyli umieszczonych na pływających platformach.

news Wystartowały testy farmy wiatrowej Przykona

Wystartowały testy farmy wiatrowej Przykona Wystartowały testy farmy wiatrowej Przykona

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczął się rozruch technologiczny należącej do Grupy Energa Farmy Wiatrowej Przykona. W najbliższych tygodniach odbędą się testy wszystkich dziewięciu turbin wiatrowych....

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczął się rozruch technologiczny należącej do Grupy Energa Farmy Wiatrowej Przykona. W najbliższych tygodniach odbędą się testy wszystkich dziewięciu turbin wiatrowych. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planowane jest na II kwartał tego roku.

news Które sektory OZE najszybciej rozwijają się w Polsce?

Które sektory OZE najszybciej rozwijają się w Polsce? Które sektory OZE najszybciej rozwijają się w Polsce?

Według ekspertów najszybciej rozwijającymi się sektorami OZE w Polsce jest fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Notują one najszybszą dynamikę rozwoju, choć w dalszej perspektywie istotny udział w miksie,...

Według ekspertów najszybciej rozwijającymi się sektorami OZE w Polsce jest fotowoltaika i energetyka wiatrowa. Notują one najszybszą dynamikę rozwoju, choć w dalszej perspektywie istotny udział w miksie, mogą uzyskać biogazownie i biopaliwa, których potencjał pozostaje wciąż niewykorzystany. Rosnący udział energii z OZE będzie jednak wymagać sposobów jej magazynowania i zarządzania, który nie zdestabilizuje całego systemu elektroenergetycznego. Duże nadzieje w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł...

news Wg MR ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych możliwe po spełnieniu pewnych warunków

Wg MR ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych możliwe po spełnieniu pewnych warunków Wg MR ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych możliwe po spełnieniu pewnych warunków

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Planowane jest m.in. wzmocnienie przepisów nakładających...

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju ewentualne uelastycznienie zasady 10H dla farm wiatrowych będzie możliwe po spełnieniu pewnych warunków. Planowane jest m.in. wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji.

news Firma Wedel przechodzi w 100 proc. na energię wiatrową

Firma Wedel przechodzi w 100 proc. na energię wiatrową Firma Wedel przechodzi w 100 proc. na energię wiatrową

Coraz więcej firm w Polsce przestawia się na energię z odnawialnych źródeł. Jednak przejście na OZE nie jest takie proste i przedsiębiorcy muszą liczyć się z wyzwaniami. Dostęp do OZE na polskim rynku...

Coraz więcej firm w Polsce przestawia się na energię z odnawialnych źródeł. Jednak przejście na OZE nie jest takie proste i przedsiębiorcy muszą liczyć się z wyzwaniami. Dostęp do OZE na polskim rynku nadal jest ograniczony, a cena zielonej energii wyższa. Jednak w dłuższej perspektywie przejście na OZE jest opłacalne – zarówno ze względów środowiskowych, jak i finansowych, bo firma zyskuje gwarancję stałych dostaw zielonej energii po określonej cenie. Na taki krok zdecydował się właśnie Wedel, który...

news innogy zbuduje dziesiątą farmę wiatrową w Polsce

innogy zbuduje dziesiątą farmę wiatrową w Polsce innogy zbuduje dziesiątą farmę wiatrową w Polsce

innogy rozpoczęła budowę lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW. Projekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2020 roku.

innogy rozpoczęła budowę lądowej farmy wiatrowej Dolice o mocy 47,5 MW. Projekt ma zostać oddany do użytku pod koniec 2020 roku.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.