elektro.info

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę statystyczną danych do prognoz godzinowych wartości produkcji energii w elektrowni wiatrowej z horyzontem 1 godziny. Omówiono dobór optymalnych danych przydatnych do prognozowania. Podano wyniki przykładowych prognoz godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny. Na końcu artykułu przeprowadzono analizę uzyskanych wyników i sformułowano wnioski.

Abstract

Statistical analysis and forecasts of hourly electric energy production in wind power station for one hour ahead The paper presents statistical analysis of data for forecasts of hourly values of electric energy production in wind power station with 1 hour time horizon. The choice of optimal data useful in short-time forecasting process was described. Examples of 1 hour ahead electric energy production in wind power station predictions were presented. Moreover results analysis and final conclusions were described.

Krótkoterminowe prognozy godzinowe produkcji są ważnym elementem pracy systemu elektroenergetycznego [3, 4, 5]. Dynamiczny rozwój w ostatnich latach energetyki wiatrowej w Polsce powoduje, że rola takich prognoz cały czas rośnie. Godzinowe prognozy są istotne w procesie optymalizacji rozdziału obciążeń i bilansowania mocy w systemie, natomiast maksymalny błąd prognozy jest wskaźnikiem niezbędnego poziomu rezerwy mocy wymaganej do bilansowania systemu elektroenergetycznego [2, 3, 4]. W Polsce najkorzystniejsze obszary dla budowy farm wiatrowych to północny pas Polski oraz obszar pasa centralnego. Natomiast obszary pasa południa oraz fragmenty na wschodzie Polski są raczej niekorzystne (rys. 1.). Występują również małe obszary wyspowe o bardzo niekorzystnych warunkach (prędkość wiatru oraz częstotliwość występowania wiatru). Niestety średnia wartość wykorzystania mocy wytwórczej na terenie Polski i w większości innych krajów nie jest wysoka i wynosi około 0,2, czyli 20%.

Według URE [11] moc całkowita instalowanych elektrowni wiatrowych nadal będzie rosła dość silnie. W roku 2012 moc całkowita ma wynosić 1610 MW, w roku 2013 – 2010 MW, a w roku 2014 – 2510 MW. Według umów zawartych z PSE-Operator największe planowane elektrownie wiatrowe powstaną w okolicach Słupska (320 MW), Dunowa (250 MW), Dargolezy (240 MW) oraz Wierzbiecina (240 MW). Obecnie z uwagi na promocję i coraz szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na całym świecie trwają intensywne badania i analizy związane z tematem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz prognoz i produkcji. W warunkach krajowych istnieje potrzeba przeprowadzania tego typu analiz poszerzających aktualny stan badań. Sztuczne sieci neuronowe według źródeł zagranicznych wydają się najbardziej obiecującą metodą prognoz produkcji energii przez farmy wiatrowe.

Z uwagi na specyfikę i indywidualny charakter każdej farmy wiatrowej, właściwe jakościowo prognozy wymagają każdorazowo obszernej analizy statystycznej oraz wyboru optymalnego zestawu danych wykorzystywanych w procesie prognostycznym. Celem naukowym pracy była analiza potencjału wytwórczego, wykonanie analiz statystycznych oraz prognoz produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w warunkach krajowych.

Obszar Polski nie jest jednolity pod względem warunków pogodowych sprzyjających wykorzystaniu energii wiatrowej. Dokładność prognoz wartości godzinowych, dobowych oraz miesięcznych produkcji energii elektrycznej jest istotna z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego. Metody badawcze wykorzystywały narzędzia sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe – sieć typu MLP (algorytm uczenia BFGS)) oraz metody statystyczne (metoda ekonometryczna) do realizacji prognoz produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. Metody te z powodzeniem wykorzystywane były także do prognoz krótkoterminowych oraz średnioterminowych zapotrzebowania na energię [8, 12, 13]. Analizie statystycznej poddane zostały dane pozaenergetyczne (prędkość wiatru, ciśnienie, nasłonecznienie, pora roku, godzina prognozy, opady itp.) mające wpływ na produkcję energii przez elektrownię wiatrową.

Analiza statystyczna danych

Celem przeprowadzonych analiz statystycznych było określenie czynników wpływających na wielkość produkcji energii elektrycznej oraz wybór danych optymalnych, przydatnych w procesie prognozowania [1]. Analizie szczegółowej poddane zostały dane z okresu od 23.01.2009 do 14.11.2010 z elektrowni wiatrowej zainstalowanej na terenie Polski. Nominalna moc produkcji energii elektrycznej przez całą farmę wiatrową wynosi 4×200 kW (800 kW). Pojedyncza elektrownia ma moc nominalną 200 kW. Zakres pracy pojedynczej turbiny to (rys. 2.): start dla prędkości wiatru powyżej 3 m/s, wyłączenie dla prędkości wiatru powyżej 25 m/s. W zakresie od 14 m/s do 25 m/s produkcja wynosi 200 kW dla każdej z 4 turbin. Natomiast w zakresie od 3 m/s do 14 m/s produkcja odbywa się zgodnie z danymi podanymi w tabeli 1. dla gęstości powietrza 1,23 kg/m3. Sprawność przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną zależy od siły wiatru, a dla analizowanej turbiny wartość maksymalną osiąga dla siły wiatru 9 m/s.

Na podstawie tabeli 1. dokonano estymacji danych do postaci funkcji, dzięki której oszacować można moc pojedynczej turbiny wiatrowej dla innych wartości siły wiatru niż liczby całkowite z zakresu od 3 do 14. Wzór pozwalający obliczyć moc przyjął następującą postać:

gdzie:

P – moc pojedynczej turbiny wiatrowej, w [kW],

ν – prędkość wiatru, w [m/s].

Oczywiście dla całej farmy wiatrowej (4 turbiny) moc będzie wynosiła czterokrotnie więcej niż podana we wzorze (1). W tabeli 2. przedstawiono podstawowe dane statystyczne. Na uwagę zwraca dość niski (tylko 5,4%) stosunek średniej produkcji godzinowej elektrowni wiatrowej do maksymalnej produkcji teoretycznej (200 kWh). Dodać należy, że średnia prędkość wiatru w analizowanym okresie, mierzona dla każdej godziny, wyniosła tylko 2,36 m/s. Współczynnik zmienności ma bardzo wysoką wartość – 189%, co wskazuje na duże trudności w uzyskaniu wysokiej jakości prognoz. Opracowano wzór (2) na produkcję energii elektrycznej przez całą farmę wiatrową (4 turbiny) w zależności od prędkości wiatru – na podstawie dostępnych danych obliczono średnią produkcję energii dla dostępnych wartości prędkości wiatru, a następnie wykonano estymację uzyskanej krzywej do wzoru:

Jak widać na rysunku 4. dla prędkości wiatru do 5 m/s rzeczywista charakterystyka jest bardzo zbliżona do estymowanej charakterystyki. Ma to związek z dużą liczbą próbek dla tej siły wiatru. Można z tego wnioskować, że uzyskanie pełnej generacji w turbinach wiatrowych jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Należy pamiętać, że maksymalna generacja występuje przy prędkości wiatru równej 14 m/s, a nasza rzeczywista charakterystyka kończy się dla prędkości poniżej 9 m/s.

W miarę stabilna produkcja energii miała miejsce dla siły wiatru powyżej 2–3 m/s (wartość średnia w danej godzinie). Przebiegi wykresów produkcji energii elektrycznej przez farmę wiatrową w dwóch kolejnych latach wskazują na duży stopień chaotyczności przebiegów, ich małą powtarzalność (rok do roku, miesiąc do miesiąca) oraz stosunkowo dużą liczbę godzin (33%), w których produkcja energii nie miała miejsca. Nieco mniejsza produkcja energii miała miejsce w miesiącach letnich. Zwraca ponadto uwagę bardzo duża rozpiętość wartości produkowanej energii elektrycznej – duży brak stabilności poziomu produkcji. Przy średniej produkcji energii elektrycznej około 10 kW, jej produkcja maksymalna wynosiła około 170 kW. Jest to więc bardzo niestabilne źródło wytwarzania energii elektrycznej. A średni poziom produkcji to tylko około 5% mocy nominalnej turbiny wiatrowej. Przebieg produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową w dwóch kolejnych latach przedstawiają rysunek 6. i rysunek 7.

Kolejne trzy rysunki (rysunek 8., rysunek 9., rysunek 10.) prezentują przebieg dobowej produkcji dla miesiąca letniego, zimowego oraz wiosennego. Widoczna jest silna losowość tych przebiegów związana głównie z czynnikami meteorologicznymi (prędkość wiatru, ciśnienie), które mają w bardzo dużym stopniu charakter losowy. Produkcja energii elektrycznej odbywa się jedynie w tych okresach, gdy prędkość wiatru jest wystarczająca do ruchu obrotowego wirnika turbiny wiatrowej. Typowo według analizy wynosi to 0,4–0,5 m/s, gdy występuje okresowo produkcja energii (przy czym dane katalogowe podają moment włączenia się turbiny przy szybkości wiatru 3 m/s, natomiast moment wyłączenia się jako przekroczenie 25 m/s). W miarę stabilna produkcja energii ma miejsce dla siły wiatru powyżej 2–3 m/s (wartość średnia w danej godzinie).

Analiza autokorelacji szeregu czasowego zapotrzebowania na energię elektryczną obejmowała 14 dni wstecz, czyli 336 godziny. Rysunek 11. przedstawia całościowy przebieg autokorelacji do 336 godzin wstecz, natomiast rysunek 12. – autokorelacje do dwóch dni wstecz. Autokorelacje zostały obliczone na podstawie okresu od 23.01.2009 do 14.11.2010.

Analiza autokorelacji wskazuje na stosunkowo wysokie korelacje z wartościami z bezpośredniej przeszłości (około siedmiu godzin wstecz), w kolejnych godzinach (dniach) korelacja maleje do poziomu około 0,1. Dodać należy, że dla okresu dokładnie 24, 48, 72 itd. godzin wstecz (te same godziny w poprzednich dniach) występują drobne zwyżki korelacji, ale na tyle małe, że w praktyce nieprzydatne z punktu widzenia procesu prognostycznego.

Korelacje maleją znacznie dla dni pośrednich godzin. Za istotne potencjalnie w procesie prognostycznym uznać można wartości z okresu do 24 godzin wstecz (w praktyce około siedem godzin wstecz). Analizie statystycznej poddano ponadto czynniki pozaenergetyczne mogące mieć wpływ na produkcję energii elektrycznej przez turbinę wiatrową. Ze wzoru (3) wyznaczającego moc turbiny wiatrowej wynika, że najsilniejszy wpływ na moc ma prędkość wiatru (trzecia potęga), a drugorzędne gęstość powietrza (pierwsza potęga) [2, 4].

gdzie:

Cp – sprawność konwersji energii wiatru na energię mechaniczną,

ρ – gęstość powietrza, w [kg/m3],

D – średnica koła łopatki turbiny,

ν – prędkość wiatru, w [m/s].

Analizując korelacje potwierdziło się, że dominującym i najważniejszym czynnikiem pozaenergetycznym jest prędkość wiatru, mniejsze znaczenie ma (ale warte uwzględnienia) moc turbiny obliczona z funkcji zależności mocy od siły wiatru (prognoza siły wiatru) oraz ciśnienie. Nieco zaskakująca i trudno wytłumaczalna jest ujemna korelacja z ciśnieniem atmosferycznym, tym bardziej że według wzoru (3) wzrost gęstości powietrza powoduje wzrost mocy turbiny, a ponadto gęstość powietrza jest silnie dodatnio związana z ciśnieniem atmosferycznym. Wszystkie inne czynniki pozaenergetyczne mają korelacje bliskie zero i nie ma uzasadnienia do wykorzystywania ich do celów prognostycznych. Kolejne rysunki (rysunek 13. i rysunek 14.) przedstawiają graficznie wybrane korelacje danego czynnika z produkcją energii elektrycznej – dane zostały znormalizowane do zakresu <0,1> oraz uporządkowane rosnąco według czynnika wpływającego na produkcję energii elektrycznej.

Analizując powyższy wykres (korelacja pomiędzy produkcją energii elektrycznej oraz prędkością wiatru) na uwagę zasługuję fakt, że produkcja energii dla danej prędkości wiatru waha się w dość dużym zakresie zmienności.

Ponadto zbadano, czy istnieje wpływ pomiędzy godziną a wielkością produkcji energii elektrycznej przez elektrownię wiatrową (obliczone wartości średnie) oraz jak zmienia się prędkość wiatru (obliczone wartości średnie) w poszczególnych godzinach doby. Uzyskane wyniki ilustruje rysunek 15. i rysunek 16. Pomiędzy godziną 8 a 18 ma miejsce stopniowy wzrost, a następnie spadek produkcji energii elektrycznej ze szczytem produkcji o godzinie 14. Bardzo charakterystyczna jest niemal taka sama średnia wielkość produkcji w godzinach pomiędzy 19 a 7 rano. Wartość produkcji o godzinie 14 jest o ponad 100% większa niż w okresie pomiędzy 19 a 7 rano. Informacja o godzinie prognozy produkcji energii jest więc istotna dla procesu prognostycznego.

Bardzo podobnie wygląda zmienność prędkości wiatru w poszczególnych godzinach doby, aczkolwiek dynamika zmian jest nieco mniejsza (prędkość wiatru o godzinie 14 jest o około 75% większa niż w okresie pomiędzy 6 a 21). Większa jest ponadto płynność zmian (krzywa jest bardziej płaska, ale również zwyżka prędkości wiatru jest w szerszym nieco okresie – pomiędzy godziną 6 a 21). Wiatr ma w miarę stabilny, stały poziom w godzinach pomiędzy 22 a 5 rano.

Dobór optymalnych danych do prognoz

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz o horyzoncie h (wyprzedzenie 1 godzina) uznać można: Dane o produkcji energii elektrycznej (gdzie: h – okres prognozy)

 • produkcja godzinowa energii elektrycznej w okresie h-1 do h-n (typowo n wynosi 6–8, współczynnik korelacji jest stosunkowo wysoki do takiej liczby godzin wstecz),
 • produkcja godzinowa w okresie h-24 (tylko gdy korelacja jest dostatecznie wysoka),
 • w przypadku znajomości funkcji zależności wielkości mocy od siły wiatru można podać jako bardzo istotną daną pomocną w prognozie oszacowaną z funkcji wielkość produkcji energii na podstawie prognozy prędkości wiatru,
 • produkcja energii obliczona z funkcji (jeśli na podstawie statystyk zostanie opracowana taka funkcja zależności produkcji energii od prędkości wiatru).

Dane pozaenergetyczne (gdzie: h – okres prognozy)

 • w algorytmie prognozy przyjąć można regułę związaną z zakresem pracy wiatrowej: jeśli prognozowana prędkość wiatru wynosi poniżej 3 m/s oraz powyżej 25 m/s, to przyjmuje się prognozę produkcji równą zero kWh (wynika to z danych katalogowych turbiny wiatrowej odnośnie momentu włączania się oraz wyłączania się), dla bezpieczeństwa związanego z niepewnością prognoz zakres ten można poszerzyć do np. od 2 do 30 m/s,
 • kodowanie godziny prognozy, czyli liczba z zakresu od 1 do 24 (produkcja energii oraz prędkość wiatru mają silną zmienność dobową), 
 • prognoza siły wiatru na okres h,
 • prędkość wiatru, w [m/s], w okresie od h–1 do h–n (typowo n wynosi 6–8, współczynnik korelacji wysoki do takiej liczby godzin wstecz), te dane do wykorzystania w przypadku braku prognozy siły wiatru, ewentualnie również w przypadku znajomości prognozy siły wiatru,
 • prognoza ciśnienia atmosferycznego, w [hPa], na okres h,
 • ciśnienie atmosferyczne w okresie h–1, te dane do wykorzystania w przypadku braku prognozy ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie również w przypadku znajomości prognozy ciśnienia atmosferycznego,
 • informacje o planowanych wyłączeniach z pracy turbiny wiatrowej.

Prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Jako podstawową miarę błędu wykorzystano znormalizowany pierwiastek średniokwadratowego błędu – nRMSE (Normalized Root Mean Square Error (4). W przypadku, gdy prognozowanie dotyczy produkcji energii elektrycznej (występują wartości równe zero lub/i bliskie zeru) oraz znana jest moc znamionowa systemu (np. elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna), jest to sugerowana miara błędu, a wzór przedstawia się następująco:

gdzie:

Ps – moc znamionowa systemu produkującego energię.

Druga miara błędu to współczynnik korelacji liniowej Pearsona – współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi. Iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych tych zmiennych stosowany jest jako pomocnicza miara oceny błędów. Podatny na obserwacje skrajne.

Do analizy jakości prognoz wybrano okres od 23.01.2009 do 14.11.2010. Dane z tego okresu stanowią łącznie około 23 miesiące. Współczynnik zmienności Vz dla danych o produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową wyniósł 189%, co stanowi wartość bardzo wysoką i wskazuje na potencjalnie wysoki poziom błędów prognoz.

Analiza wyników

Z testowanych metod najlepsza okazała się metoda ekonometryczna z pełnym zestawem danych, w których wykorzystano prognozę siły wiatru na okres h [1]. Zastąpienie w metodzie ekonometrycznej prognoz siły wiatru z okresu h (okres prognozy) przez wartości znane z okresu h–1 pogorszyło jakość prognoz o kilka procent. Usunięcie w metodzie ekonometrycznej informacji o mocy oszacowanej funkcją zależności mocy od prognozy siły wiatru w okresie h pogorszyło jakość prognoz o 41%, a uzyskany błąd nRMSE [%] był większy niż w najprostszej metodzie naiwnej.

Wykorzystanie w metodzie ekonometrycznej jedynie informacji o godzinie prognozy, mocy oszacowanej funkcją zależności mocy od prognozy siły wiatru w okresie h, prognozy siły wiatru oraz ciśnienia na okres h, oraz produkcji energii w okresie h-1 pogorszyło jakość prognoz o 6,9%, czyli niewiele w stosunku do ilości usuniętych informacji. Wykorzystanie funkcji zależności produkcji energii od prędkości wiatru ustalonej dla badanej elektrowni na podstawie danych historycznych nie poprawiło wyników w stosunku do wykorzystania funkcji mocy – wyniki na danych testowych były nieco gorsze (2,2%) niż w najlepszym wariancie metody ekonometrycznej. Sieć neuronowa MLP z algorytmem uczenia BFGS generowała odrobinę gorsze rezultaty niż metoda ekonometryczna, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to gorsza metoda prognostyczna dla badanego problemu.

Należałoby to zweryfikować na danych z innych źródeł. Przyjąć należy, że jest to metoda równie wartościowa co metoda ekonometryczna. Konieczne są dalsze testy i analizy metod prognozowania w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników prognoz z uwagi na fakt, że najlepsza metoda prognostyczna uzyskała wyniki na danych testowych tylko o 5,2% lepsze niż najprostsza metoda naiwna (wartość produkcji na godzinę h jest taka sama jak w godzinie h–1).

***

Opisane w artykule analizy i badania przeprowadzono m.in. na potrzeby projektu „ElGrid” realizowanego przez firmę Globema Sp. z o.o. przy współudziale Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4–4.1.

Literatura

 1. Baczyński D., Piotrowski P., Helt P., Wasilewski J., Marzecki J..: „Opracowanie metod prognozowania energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych”, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o., Warszawa (2010),
 2. Malko J.: „Predykcja mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych”, Przegląd Elektrotechniczny, 9 (2008),
 3. Popławski T., Dąsal K., Łyp J., Szeląg P.: „Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru”, Polityka Energetyczna, 13 (2010), 2, 511-523,
 4. Popławski T., Dąsal K., Łyp J..: „Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru”, Polityka Energetyczna, 12 (2009), 2/2, 385-400,
 5. Popławski T., Dąsal K., Rusek K..: „Predykcja dobowej produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej”, Rynek Energii, 1 (2009), 319-323,
 6. Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J.: Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa (2002),
 7. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2000),
 8. Piotrowski P.: „Prognozowanie krótkoterminowe godzinowych obciążeń w spółce dystrybucyjnej z wykorzystaniem sieci neuronowych – analiza wpływu doboru i przetworzenia danych na jakość prognoz”, Przegląd Elektrotechniczny, R.83, nr. 7-8 (2007), 40-43
 9. http://anemos.cma.fr/
 10. http://www.kulak.com.pl
 11. http://www.ure.gov.pl/
 12. Piotrowski P.: „Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy (część 1)”, miesięcznik Elektro.info nr. 9/2011
 13. Piotrowski P.: „Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy (część 2)”, miesięcznik Elektro.info nr. 10/2011

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.