elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Safety testing of medical equipment

W artykule przedstawiono sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego sprzętu medycznego

W artykule przedstawiono sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego sprzętu medycznego

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych, jak i ich późniejszymi użytkownikami. Uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów, jak i pracowników.

Zobacz także

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień...

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2001 i równoważnej normy polskiej PN-EN 61140 [2]. Dokument ten został już zatwierdzony i w grudniu 2005 r. został ustanowiony jako norma IEC 60364-4-41:2005 [1].

W artykule:

• Wypadki przy pracy powstałe na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni
• Klasyfikacja aparatury elektromedycznej pod względem klas ochronności oraz typu ochrony części aplikacyjnych
• Badania i kontrole medycznych urządzeń elektrycznych

Kontakt z elektrycznym sprzętem medycznym niesie ze sobą zawsze ryzyko porażenia prądem elektrycznym, spotęgowane stosowaniem płynów przewodzących oraz bezpośrednim kontaktem z elektrodami czujników podłączanych do ciał pacjentów.

18 września 2010 roku weszła w życie Ustawa o wyrobach medycznych [1], w której zdefiniowano wyrób medyczny jako narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, używany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu, lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej, lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć.

Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 90 Ustawy o wyrobach medycznych [1] wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z  jego przeznaczeniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji użytkowania. Z tego też powodu zabrania się uruchamiania i używania wyrobu mającego wady mogące stwarzać ryzyko dla pacjentów, użytkowników lub innych osób. W ustępach 6, 7 i 8 tego samego artykułu Ustawy [1] znajdziemy także informację mówiącą o tym, że świadczeniodawca jest obowiązany posiadać dokumentację wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ważną sprawą jest także posiadanie dokumentacji określającej terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja, o której mowa powyżej, powinna być przechowywana nie krócej niż przez okres 5 lat od dnia zaprzestania używania wyrobu do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wypadki przy pracy powstałe na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni

Liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni zaistniałych w obiektach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej przedstawiono na rysunku 1.

testy bezpieczenstwa rys01 1

Rys. 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]

Jak wynika z informacji GUS (tab. 1. i 2.) liczba osób poszkodowanych w tego typu zdarzeniach nie miała tendencji stałej i wahała się w przedziale od 2 do 11 przypadków w roku.

testy bezpieczenstwa tab01 1

Tabela 1. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w latach 2005 – 2010 [17, 18, 19, 20, 21, 22]

Liczba poszkodowanych w zakresie  wypadków powstałych na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w obiektach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w badanym okresie nie przekraczała 7,2% ogólnej liczby wypadków.

testy bezpieczenstwa tab02

Tabela 2. Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy na skutek kontaktu z elektrycznością przez dotyk bezpośredni w latach 2011 – 2017 [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29]

Klasyfikacja aparatury elektromedycznej pod względem klas ochronności oraz typu ochrony części aplikacyjnych

Zgodnie z zapisami zawartymi w normie PN-EN 61140: 2016 urządzenia elektryczne oraz elektroniczne dzieli się na cztery klasy ochronności: 0, I, II, i III w zależności od zastosowanego środka ochrony [31]. W przypadku aparatury medycznej spotykamy najczęściej trzy podstawowe klasy ochronności I, II, III.

Krzysztof Sałasiński w swojej książce [3] przyjął zgodnie z podziałem wskazanym przez Komisję Europejską następującą klasyfikację urządzeń: nieinwazyjne, inwazyjne, aktywne, specjalne.

Poniżej podano oznaczenia literowe dotyczące części aplikacyjnych, stykających się bezpośrednio z ciałem pacjenta w zależności od zróżnicowanych warunków środowiskowych, w jakich mogą być użytkowane i budowane medyczne urządzenia elektryczne:

 • B – brak dopuszczenia do stosowania na sercu lub w bezpośredniej jego bliskości,
 • C – dopuszczenie do pracy na sercu,
 • F – ruchoma część aplikacyjna, izolowana od pozostałych części urządzenia tak, iż przy pierwszym uszkodzeniu przez ciało pacjenta nie może przepłynąć prąd większy od  dopuszczalnego.
 • BF – część aplikacyjna spełniająca wymogi wyższego stopnia ochrony niż część typu B. Części  typu BF nie mogą być wykorzystywane w zastosowaniach bezpośrednio przy sercu.
 • CF – część aplikacyjna spełniająca wymogi najwyższego stopnia ochrony przed porażeniem. Części typu CF mogą być wykorzystywane w zastosowaniach bezpośrednio przy sercu.

Według Ślirza i Dąbrowskiego [4] część aplikacyjna typu B, o prądzie upływu pacjenta ograniczonego do wartości do 100 μA, może być stosowana w kontakcie z całym ciałem pacjenta, z wyjątkiem serca. Część aplikacyjna typu BF, o prądzie upływu pacjenta ograniczonego do wartości do 100 μA, w normalnych oraz do 500 μA w przypadku uszkodzenia. Część BF może być stosowana w kontakcie z całym ciałem pacjenta, za wyjątkiem serca. Część aplikacyjna typu CF, o prądzie upływu pacjenta ograniczonego do wartości do 10 μA, w normalnych warunkach oraz do 50 μA w przypadku uszkodzenia. Część CF może być stosowana w kontakcie z całym ciałem pacjenta, włączając serce.

Badania i kontrole medycznych urządzeń elektrycznych

Wymagania dotyczące badania urządzeń i elektrycznych systemów medycznych oraz ich części zostały opisane w dwóch normach PN-EN 60601-1 [13,14,15] oraz PN-EN 62353 [12]. Tę ostatnią opracowano w oparciu o stosowaną od wielu lat w Niemczech i Austrii normę VDE 0751 [11]. Na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu medycznego mają bezpośredni wpływ następujące jego części składowe, które powinny zostać gruntownie zbadane [32]:

 • przewód zasilający,
 • część zasilająca,
 • dostępne części przewodzące, które mogą być dotknięte przez pacjenta lub obsługę,
 • część aplikacyjna typu B,
 • część aplikacyjna typu F (BF, CF).

Badania sprzętu medycznego mogą być wykonane jako:               

 • odbiorcze (przed uruchomieniem),
 • okresowe (zgodne z harmonogramem kontroli),
 • doraźne (po naprawach i remontach).

Przed rozpoczęciem kontroli należy zapoznać się z dostępną dokumentacją techniczną badanego urządzenia, systemu medycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na zalecenia z zakresu eksploatacji, badań oraz wyniki ostatnich kontroli. Uzyskane podczas kontroli wyniki powinny zostać odpowiednio udokumentowane i zachowane.

Muszą zawierać informacje dotyczące kontrolowanego urządzenia medycznego, wyniki oględzin, a także badań oraz prób funkcjonalnych.

Przed przystąpieniem do pomiarów oraz prób funkcjonalnych powinny zostać przeprowadzone oględziny z użyciem następujących zmysłów: wzroku, słuchu, węchu oraz dotyku. Pozwalają nam na upewnienie się, że kontrolowane urządzenie medyczne spełnia wymogi specyfikacji producenta i nie doznało uszkodzeń zewnętrznych lub zanieczyszczenia.

Zatem oględziny powinny pomóc odpowiedzieć na pytanie, czy zgodnie ze stanem wiedzy kontrolującego i jego doświadczeniem wszystko jest w porządku i są pierwszym etapem oceny stanu technicznego badanego urządzenia. Podczas oględzin kontrolujemy:

 • stan obudowy, jej kompletność, brak uszkodzeń, pęknięć, zabrudzenia,
 • tabliczkę znamionową, zawierającą informację o nazwie, typie, klasie ochronności czy numerze fabrycznym urządzenia,
 • stan przewodu zasilającego z wtyczką, stan izolacji, jej zabrudzenie, pęknięcia, stopień degradacji oraz czy wtyczka jest poprawnie dobrana i zamontowana,
 • stan odciążki i odgiętki,
 • osłony, uszczelnienia oraz śruby obudowy,
 • stan otworów wentylacyjnych,
 • stan części ruchomych, wtyków złączy,
 • stan części mechanicznych, uszkodzeń,
 • prawidłowość zabezpieczeń po wymianie,
 • kompletność akcesoriów.

Skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania dla medycznych urządzeń elektrycznych wykonanych w I klasie ochronności uzależniona jest od ciągłości przewodu ochronnego.

testy bezpieczenstwa rys02

Rys. 2. Test przewodu ochronnego dla urządzeń w I klasie ochronności [33, 34, 35]

Kontrolę rozpoczynamy od oględzin przewodu zasilającego, sprawdzamy prawidłowość doboru wtyczki, występowanie degradacji bądź zabrudzeń izolacji, uszkodzenia odgiętek. Rezystancja przewodu ochronnego musi być stosunkowo niska, by zapobiec wystąpieniu niebezpiecznego napięcia na metalowych elementach urządzenia medycznego. Przy wykonywaniu pomiaru przewody służące do przesyłu informacji i przewód uziemiający na czas pomiaru powinny być odłączone. Badanie możemy wykonać omomierzem, przykładając sondę pomiarową pomiędzy wtykiem PE wtyczki zasilającej a każdą metalową część przewodzącą dostępną medycznego urządzenia elektrycznego. Na rysunku 2. przedstawiono sposób wykonania sprawdzenia.

Wymagana minimalna wartość prądu przeprowadzonego testu powinna wynosić 200 mA, AC lub DC. W przypadku pomiarów przy użyciu prądu stałego rezystancję należy zmierzyć dla obu biegunowości prądu pomiarowego. Poniżej przedstawiono wartości graniczne [33]:

 • 100 mΩ dla odłączanego kabla zasilającego o długości do 3 m,
 • 300 mΩ dla urządzenia klasy I włącznie z kablem zasilającym (do 3 m długości),
 • 500 mΩ dla systemu medycznego składającego się z kilku części medycznych i niemedycznych.

W przypadku gdy producent sprzętu medycznego w dokumentacji nie wyklucza wykonania badania rezystancji izolacji jako uzupełnienia pomiarów prądów upływu. Pomiary rezystancji izolacji wykonujemy prądem stałym o napięciu probierczym 500 V. W szczególnych wypadkach napięcie probiercze może być zmniejszone do 250 V, gdy w badanym obwodzie znajdują się ograniczniki przepięć (SPD). Podczas wykonywania tego pomiaru badane urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania, a wszystkie wyłączniki urządzenia powinny być ustawione w pozycji pracy włączone przed rozpoczęciem testu [32].

testy bezpieczenstwa rys03

Rys. 3. Test rezystancji izolacji dla medycznego urządzenia elektrycznego [33, 34]

testy bezpieczenstwa rys03 1

Rys. 4. Test rezystancji izolacji zasilanie – nieuziemione, dostępne części metalowe, klasa I i II [33]

Wykonując tego typu kontrolę, napięcie probiercze przykłada się między różne części urządzenia medycznego. Na rysunkach 3., 4., 5. i 6. ukazano sposoby wykonania pomiarów rezystancji dla urządzeń medycznych, przykładając napięcie probiercze pomiędzy [34]:

testy bezpieczenstwa rys05

Rys. 5. Test rezystancji izolacji części aplikacyjnych (AP) [33, 34]

testy bezpieczenstwa rys06

Rys. 6. Test rezystancji izolacji części aplikacyjnych (AP) od zasilania [33]

 • wejście (przewód fazowy i przewód neutralny zwarte razem) a obudowę (przewód PE w klasie I),
 • wyjście (części aplikacyjne) a obudowę (przewód PE w klasie I),
 • wejście (fazowy i przewód neutralny zwarte) a wyjście (części aplikacyjne) dla części aplikacyjnych typu (BF i CF).

Jako pierwszy wykonujemy test dający odpowiedź na pytanie, czy zasilanie jest odizolowane od obudów elektrycznych urządzeń medycznych. Badanie należy wykonać, podłączając medyczne urządzenia elektryczne wykonane w I lub II klasie ochronności do testera bezpieczeństwa. W przypadku badania urządzenia w II klasie ochronności należy także podłączyć przewód pomocniczy (sondę) do obudowy urządzenia, która może być owinięta folią aluminiową lub siatką.

W następnej kolejności dla sprzętu medycznego z częściami aplikacyjnymi BF lub CF sprawdzamy, czy są one odpowiednio odizolowane od PE i obudów urządzeń w II klasie ochronności (rys. 5.).

Na rysunku 6. przedstawiono sposób wykonania weryfikacji odizolowania części aplikacyjnych od zasilania. Przy badaniu należy podłączyć przyłącza pacjenta lub części aplikacyjnych do odpowiednich zacisków testera.

Minimalne wymagane wartości rezystancji izolacji podczas wykonywania pomiaru określa dla badanego sprzętu jego producent. W tabeli 3. podano listę najczęściej akceptowanych minimalnych wartości rezystancji izolacji.

testy bezpieczenstwa tab03

Tabela 3. Akceptowalne wartości rezystancji izolacji [33]

Prąd upływowy określany jest jako prąd, który w urządzeniu niedotkniętym zwarciem płynie od części czynnych do ziemi. Ze względu na fakt, iż kable i przewody wpływają bezpośrednio na wynik pomiaru prądu upływu, stąd muszą być dołączone tak, aby ich wpływ na wynik pomiaru był minimalny.

Dla medycznych urządzeń elektrycznych możemy sprawdzić dwa rodzaje testów prądu upływu [33]:

 • urządzenia, to jest całkowity upływ płynący od zasilania do uziemienia poprzez części aplikacyjne i obudowę.
 • części aplikacyjnych, to jest prąd upływu płynący od części aplikacyjnych do obudowy lub uziemienia, będący skutkiem zewnętrznego napięcia na częściach aplikacyjnych.

Prądy upływu mogą być mierzone jedną z następujących metod:

 • bezpośrednią,
 • różnicową,
 • alternatywną.

Na rysunkach 7. i 8. przedstawiono sposoby wykonania testów prądów upływu urządzeń w I i II klasie ochronności metodą bezpośrednią. Prąd upływu urządzenia rozumiany jest jako całkowity upływ płynący do uziemienia poprzez części aplikacyjne i obudowę. Tego typu test można wykonać dla urządzeń wykonanych w I i II klasie ochronności typu B, BF i CF. Kontrolowane części aplikacyjne (B, BF i CF) oraz uziemione (np. obudowa klasy I), a także nieuziemione, dostępne części przewodzące lub nieprzewodzące, dostępne części (obudowa klasa II) są zgrupowane razem i podłączone do uziemienia poprzez układ pomiarowy 1 kΩ.

testy bezpieczenstwa rys07

Rys. 7. Test upływu urządzenia w I klasie ochronności, wykonany metodą bezpośrednią [33, 34, 35]

testy bezpieczenstwa rys07 1

Rys. 8. Test upływu urządzenia w II klasie ochronności, wykonany metodą bezpośrednią [33, 34, 35]

Sprawdzenia dokonuje się po przerwaniu przewodu ochronnego PE.

Na rysunkach 9. i 10. przedstawiono testy upływu metodą alternatywną dla urządzeń w I i II klasie ochronności. Metoda alternatywna jest zbliżona do testu wytrzymałości dielektrycznej pomiędzy częściami zasilającymi a wszystkimi częściami dostępnymi (przewodzącymi i nieprzewodzącymi), włącznie z połączonymi ze sobą częściami aplikacyjnymi [34]. Przewody fazowy i neutralny są podczas badania zwarte.

testy bezpieczenstwa rys09

Rys. 9. Test upływu urządzenia w I klasie ochronności, wykonany metodą alternatywną [33, 34, 35]

testy bezpieczenstwa rys10

Rys. 10. Test upływu urządzenia w II klasie ochronności, wykonany metodą alternatywną [33, 34, 35]

Upływ części aplikacyjnych zgodnie z wymaganiami normy PN‑EN 62353 można zbadać dwoma metodami, bezpośrednią lub alternatywną. Test upływu części aplikacyjnych wykonujemy tylko dla części typu BF i CF elektrycznych urządzeń zarówno wykonanych w I, jak i II klasie ochronności.

testy bezpieczenstwa rys11

Rys. 11. Test upływu części aplikacyjnych urządzenia w I klasie ochronności, wykonany metodą bezpośrednią [33, 34]

testy bezpieczenstwa rys12

Rys. 12. Test upływu części aplikacyjnych urządzenia w II klasie ochronności, wykonany metodą bezpośrednią [33,34]

Na rysunkach 11. i 12. przedstawiono sposób wykonania testów upływu części aplikacyjnych metodą bezpośrednią dla urządzeń w I i II klasie ochronności.

W tabeli 5. przedstawiono dopuszczalne wartości prądu upływu części aplikacyjnych przy wykonywaniu pomiarów metodą bezpośrednią.

testy bezpieczenstwa tab04

Tabela 4. Dopuszczalne wartości prądu upływu – metody bezpośrednia i alternatywna [34]

testy bezpieczenstwa tab05

Tabela 5. Dopuszczalne wartości prądu upływu – metoda bezpośrednia [34]

Na rysunkach 13. i 14. zaprezentowano sposób wykonania testów prądu upływu części stosowanych na pacjencie metodą zastępczą. Elektryczne urządzenia medyczne wyposażone w części typu F możemy badać ww. metodą przy włączonym zasilania z sieci [32].

testy bezpieczenstwa rys13

Rys. 13. Test upływu części stosowanych na pacjencie, urządzenia w I klasie ochronności, wykonany metodą zastępczą [32]

testy bezpieczenstwa rys14

Rys. 14. Test upływu części stosowanych na pacjencie urządzenia w II klasie ochronności, wykonany metodą zastępczą [32]

Podsumowanie

Kontrolę i badania elektrycznych urządzeń medycznych rozpoczynamy od zapoznania się z dokumentacją techniczną, następnie podejmujemy decyzję o wyborze testów. Kolejnym krokiem jest dokonanie oględzin oraz wykonanie pomiarów ciągłości połączeń przewodu PE w odniesieniu do grupy medycznych urządzeń w I klasie ochronności. Następnie podejmujemy decyzję o pomiarach rezystancji izolacji oraz prądów upływów. W następnej kolejności przeprowadzamy testy funkcjonalne oraz przygotowujemy raport z pomiarów, który posłuży do dokonania oceny technicznej urządzenia. Po tych czynnościach przygotowujemy urządzenie do normalnej eksploatacji. Wszystkie wykonane badania i sprawdzenia muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Po każdej kontroli musi powstać protokół z przeprowadzonych pomiarów oraz prób zawierający ocenę bezpieczeństwa elektrycznego. Bardzo ważną sprawą jest wykonanie takiego badania przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie specjalistyczne i doświadczenie. Zatem można wysunąć wniosek, że testy bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych stanowią bardzo istotny element ogólnego sprawdzenia wyrobu medycznego i powinny być zawsze wykonywane z należytą starannością.

Literatura

 1. Matula E., Sych M., Zapobieganie porażeniom elektrycznym w przemyśle, WNT, Warszawa 1980.
 2. Masny J.: Działanie prądu na elektrycznego na organizm ludzki. Gospodarka Paliwami i Energią nr 6, 1986.
 3. Sałasiński K.: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, COSiW, Warszawa 2008.
 4. Ślirz W., Dąbrowski G.: Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, DASL Systems, Kraków 2010.
 5. Łasak F.: Ocena i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obiektach służby zdrowia, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2014
 6. Jasiński W., Janik S.: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy przy kontakcie z prądem. w Wybrane kierunki badań ergonomicznych w 2011. red. J. Charytonowicz. PTErg.
 7. Jasiński W.: Przyczyny porażeń prądem elektrycznym. Elektroinfo, nr 9/2013, s. 58-62.
 8. Angelakis S., Saatsakis G., Prionas D., Valais I.: Εlectrical Safety of Medical Equipment An Experimental Approach, e-Journal of Science & Technology, e-JST (3), 9, 2014.
 9. Zamajtys K.: Jaka jest częstotliwość przeglądu technicznego sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych? https://www.prawo.pl/kadry/jaka-jest-czestotliwosc-przegladu-technicznego-sprzetu-aparatury-i-urzadzen-medycznych,187882.html (data pobrania: 12.08.2018r.)
 10. Ciążyński M.: Badania elektrycznych urządzeń medycznych w zgodzie z EN62353, https://elektronikab2b.pl/prezentacje/31047-badania-elektrycznych-urzadzen-medycznych-w-zgodzie-z-en62353 (data pobrania: 12.08.2018r.)
 11. Ciążyński M.: Badania elektrycznych urządzeń medycznych, Elektronika praktyczna 4/2011, s. 54-57.
 12. PN-EN 62353: 2015 - Medyczne urządzenia elektryczne badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.    
 13. PN-EN 60601-1: 2011 Medyczne urządzenia elektryczne Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
 14. PN-EN 60601-1: 2011/Ap1:2014-07P Medyczne urządzenia elektryczne Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego.
 15. PN-EN 60601-1: 2011/AC1:2015-01P Medyczne urządzenia elektryczne Część 1:Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania  zasadniczego. 
 16. PN-HD 60364-7-710:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia medyczne
 17. Warunki pracy w 2005 r., GUS, Warszawa 2006
 18. Warunki pracy w 2006 r., GUS, Warszawa 2007
 19. Warunki pracy w 2007 r., GUS, Warszawa 2008
 20. Warunki pracy w 2008 r., GUS, Warszawa 2009
 21. Warunki pracy w 2009 r., GUS, Warszawa 2010
 22. Warunki pracy w 2010 r., GUS, Warszawa 2011
 23. Warunki pracy w 2011 r., GUS, Warszawa 2012
 24. Warunki pracy w 2012 r., GUS, Warszawa 2013
 25. Warunki pracy w 2013 r., GUS, Warszawa 2014
 26. Warunki pracy w 2014 r., GUS, Warszawa 2015
 27. Warunki pracy w 2015 r., GUS, Warszawa 2016
 28. Warunki pracy w 2016 r., GUS, Warszawa 2017
 29. Warunki pracy w 2017 r., GUS, Warszawa 2018
 30. https://www.merserwis.pl/firma/aktualnosci/item/254-bezpieczenstwo-elektrycznych-urzadzen-medycznych.html (data pobrania 28.10.2018).
 31. PN-EN - 61140: 2016-07 Ochrona przed prażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty dla instalacji i urządzeń
 32. https://www.merserwis.pl/images/stories/virtuemart/product/przewodnik_badania_elektryczne_urz%C4%85dzen_medycznych_pl%202017.pdf (data pobrania 18.11.2018)
 33. Wprowadzenie do testów bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN EN 62353  https://www.rigelmedical.pl/download1/baza_wiedzy/Wprowadzenie%20do%20testow%20wedlug%20PN%20EN%2062353%20wyd.%202015.pdf (data pobrania 28.10.2018).
 34. Nadolny G.: Testy bezpieczeństwa medycznych urządzeń elektrycznych według PN-EN 62353, Pomiary Elektryczne w praktyce, 18/2017, s.5-
 35. Prüfung medizinischer elektrischer Geräte und Systeme (ME-Geräte und ME-Systeme) gemäß OVE/ONORM EN 62353. KFE 1030 Wien

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika - na ten mariaż zdecydowąła się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika - na ten mariaż zdecydowąła się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.