elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2001 i równoważnej normy polskiej PN-EN 61140 [2]. Dokument ten został już zatwierdzony i w grudniu 2005 r. został ustanowiony jako norma IEC 60364-4-41:2005 [1].

Zobacz także

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka Łuk elektryczny i skutki jego działania na człowieka

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany...

W artykule opisano fizyczne właściwości łuku elektrycznego. Omówiono sprawy związane z wypadkami elektrycznymi, w wyniku których poszkodowani doznali urazów oparzenia ciała. Przedstawiono również zmiany patologiczne w tkankach organizmu człowieka powodowane łukiem elektrycznym.

Postanowienia zawarte w tej normie znalazły się w europejskim dokumencie normalizacyjnym HD 60363-4-41:2007, któremu 10 maja 2007 r. nadano status polskiej normy PN-HD 60364-4-41:2007 (U) [3]. Norma ta zastępuje (?) dotychczasowe polskie normy:

 • PN-IEC 60364-4-41:2000,
 • PN-IEC 60364-4-46:1999,
 • PN-IEC 60364-4-47:2001,
 • PN-IEC 364-4-481:1994.

W normie tej przewidziano zmiany nie tylko postanowień wynikających z IEC 61140, ale również zmiany wielu postanowień dotyczących kryteriów ochrony. W artykule omówiono jedynie istotne postanowienia ogólne (rozdział 410.3) oraz podstawowe postanowienia dotyczące środka ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania (rozdział 411).

ochrona ppoz 2015

WARTO WIEDZIEĆ >>


Sprawdź zawartość i cenę w Księgarni Technicznej >>

W normie PN-HD 60364-4-41 [3], tak jak w normie PN-EN 61140 [2], stosowane są terminy „środek ochrony”, „środek ochrony podstawowej”, „środek ochrony przy uszkodzeniu”. Każdy z tych terminów oznacza co innego. Użycie terminu „środek ochrony” oznacza środek (system) składający się ze środka (elementu) ochrony podstawowej i środka (elementu) ochrony przy uszkodzeniu lub jest środkiem (elementem) spełniającym równocześnie obie funkcje.

Normy IEC 60364-4-41 [1] oraz PN-HD 60364-4-41 [3] zawierają następujące działy i aneksy:

 • 410 Wprowadzenie.
 • 411 Środek (system) ochrony: samoczynne wyłączenie zasilania.
 • 412 Środek (system) ochrony: izolacja podwójna lub wzmocniona.
 • 413 Środek (system) ochrony: separacja elektryczna.
 • 414 Środek (system) ochrony: bardzo niskie napięcie w układach SELV lub PELV.
 • 415 Środek (element) ochrony: ochrona uzupełniająca.
 • Aneks A (normatywny). Środki (elementy) ochrony podstawowej (ochrony przed dotykiem bezpośrednim).
 • Aneks B (normatywny). Przeszkody i umieszczenie poza zasięgiem ręki.
 • Aneks C (normatywny). Środki (elementy) ochrony stosowane tylko w instalacjach kontrolowanych przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane.
 • Aneks D (informacyjny). Porównanie treści normy IEC 60364-4-41:2001 z normą IEC 60364-4-41:2005.

Wymagania podstawowe

Środek (system) ochrony powinien składać się z:

 • odpowiedniej kombinacji niezależnych elementów zapewniających ochronę podstawową i ochronę przy uszkodzeniu, lub
 • elementu ochrony wzmocnionej zapewniającej zarówno ochronę podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu.

Przy wyborze środka (systemu) ochrony należy brać pod uwagę możliwość jego zastosowania w istniejących warunkach środowiskowych.

Norma PN-HD 60364-4-41 [3] dopuszcza do powszechnego stosowania (z niżej wymienionymi ograniczeniami) następujące środki (systemy) ochrony:

1) samoczynne wyłączanie zasilania,

2) izolację podwójną lub wzmocnioną,

3) separację elektryczną (ochronną) dla zasilania jednego odbiornika,

4) bardzo niskie napięcie SELV lub PELV.

Środki ochrony, w których dla ochrony podstawowej przewidziano przeszkody lub umieszczenie poza zasięgiem ręki, mogą być stosowane jedynie w instalacjach dostępnych dla:

 • osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych, lub
 • osób znajdujących się pod nadzorem osób wykwalifikowanych lub poinstruowanych.

Środki ochrony, które mają ograniczony zakres, to:

5) środowisko nieprzewodzące,

6) nieuziemione połączenia wyrównawcze,

7) separacja elektryczna (ochronna) dla zasilania więcej niż jednego odbiornika.

Są one przeznaczone do stosowania w instalacjach nadzorowanych przez osoby wykwalifikowane lub poinstruowane, w których nie mogą być wykonane nieautoryzowane zmiany. Jeżeli środki (systemy) ochrony przeciwporażeniowej nie mogą być skuteczne, powinny być zastosowane odpowiednio dobrane środki (elementy) uzupełniające, zapewniające wraz ze środkami (elementami) podstawowymi uzyskanie wymaganego stopnia bezpieczeństwa.

Dopuszcza się pominięcie środków (elementów) ochrony przy uszkodzeniu przy rozpatrywaniu zagrożenia porażeniowego przy następujących przewodzących częściach:

 • metalowych wspornikach izolatorów linii napowietrznych, które są przymocowane do budynków i umieszczone poza zasięgiem ręki,
 • słupów betonowych zbrojonych linii napowietrznych, w których stalowe zbrojenie słupów nie jest dostępne,
 • części przewodzących dostępnych, których wymiary są niewielkie (np. 50×50 mm) lub nie mogą być chwycone ręką, lub dotykanie ich jest mało prawdopodobne, a przyłączenie przewodu ochronnego jest trudne lub niemożliwe,
 • metalowych rur lub innych metalowych osłon urządzeń chronionych izolacją podwójną lub wzmocnioną.

Środki (systemy) ochrony ponumerowane w artykule od 1 do 4 i ich środki składowe przedstawiono na rysunku 1., a środki (systemy) ochrony ponumerowane od 5 do 7 – na rysunku 2.

Wymagania wspólne dla układów TN i TT stawiane środkowi (systemowi) ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania

Środek (system) ochrony – samoczynne wyłączenie zasilania powinien, według normy PN-HD 60364-4-41, spełniać wymagania stawiane:

 • ochronie podstawowej zapewnianej przez izolację podstawową części czynnych albo przez zastosowanie obudowy lub ogrodzenia (przegrody),
 • ochronie przy uszkodzeniu zapewnionej przez połączenia ekwipotencjalne i samoczynne wyłączenie zasilania.

Jako środek (element) uzupełniający może być stosowany wyłącznik różnicowoprądowy wysokoczuły (IΔN<30 mA). Wyłącznik taki jest uzupełnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona podstawowa wchodząca w skład ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania powinna być zapewniona przez zastosowanie izolacji podstawowej stałej lub gazowej, przy czym z izolacją gazową należy zastosować obudowę lub ogrodzenie (przeszkodę).

W rozdziale 411.2 normy PN-HD 60364-4-41 [3] dopuszczono w ochronie przez samoczynne wyłączenie zasilania zastosowanie środków (elementów) ochrony podstawowej w postaci przeszkód lub przez umieszczenie poza zasięgiem ręki pod warunkiem, że osoby postronne będą kontrolowane lub nadzorowane przez osoby wykwalifikowane, lub poinstruowane.

Ochrona przy uszkodzeniu powinna polegać na zastosowaniu:

 • uziemienia ochronnego spełniającego wymagania zawarte w rozdziałach 411.4 do 411.6 omawianej normy [3] (dotyczących układów TN, TT i IT) oraz normy PN-IEC 60364-5-54 [9],
 • połączeń wyrównawczych ochronnych spełniających wymagania p. 411.3.1.2 oraz normy PN-IEC 60364-5-54,
 • samoczynnego wyłączenia zasilania spełniającego wymagania podrozdziału 411.3.2 normy,
 • wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego dla ochrony uzupełniającej (jeśli jest ona potrzebna).

Części przewodzące dostępne powinny być połączone z uziemionym przewodem ochronnym, uziemionym w sposób odpowiedni dla rozpatrywanego układu sieciowego.

W każdym budynku należy wykonać główną szynę uziemiającą, z którą połączone będą przewody wyrównawcze główne, przewód ochronny PE, przewód uziemiający i ewentualnie wymagające uziemienia miejscowe i dodatkowe połączenia wyrównawcze.

Wymagania dotyczące uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych ochronnych w projekcie normy są w zasadzie takie same jak w aktualnych normach PN-IEC 60 364-4-41 [8] i PN-IEC 60364-5-54 [9]. Dlatego omówione zostaną jedynie nowe lub zmienione wymagania dotyczące ochrony przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania oraz wymagania stawiane wyłącznikowi różnicowoprądowemu jako środkowi ochrony uzupełniającej.

Samoczynne wyłączenie zasilania jako środek (element) ochrony przy uszkodzeniu powinno być realizowane przez urządzenie ochronne wyłączające zasilanie z czasem zapewniającym, że ewentualny prąd rażeniowy nie spowoduje niedopuszczalnych skutków patofizjologicznych. Maksymalne czasy wyłączenia zasilania w przypadku wystąpienia pojedynczego uszkodzenia w układach TN, TT, wg projektu normy, mają różne wartości dla:

1) konwencjonalnych obwodów odbiorczych typu TN i TT, w których prądy nie mogą przekraczać 32 A,

2) obwodów rozdzielczych typu TN i obwodów odbiorczych typu TN niewymienionych w punkcie 1),

3) obwodów rozdzielczych TT i obwodów typu TT niewymienionych w punkcie 1).

Maksymalne czasy wyłącza nia zasilania konwencjonalnych obwodów odbiorczych typu TN i TT, w których prądy nie mogą przekraczać 32 A, zestawiono w tabeli 1.

W obwodach rozdzielczych i obwodach odbiorczych o prądzie przekraczającym 32 A dopuszcza się samoczynne wyłączanie zasilania w czasie nieprzekraczającym:

 • 5 s w układach TN,
 • 1 s w układach TT.

W układach o napięciu znamionowym wyższym od 50 V a.c. lub 120 V a.c. samoczynne wyłączenie zasilania w wyżej podanych czasach nie jest wymagane, jeżeli przy wystąpieniu uszkodzenia do przewodu ochronnego lub ziemi, napięcie zasilające jest redukowane w czasie nie większym od 5 s do 50 V a.c. lub 120 V a.c. lub mniejszego. W takich przypadkach należy sprawdzić, czy odłączenie zasilania nie jest wymagane z innych powodów niż ochrona przeciwporażeniowa.

Jeżeli nie można zrealizować samoczynnego wyłączania zasilania w wymaganych czasach, powinny być zastosowane dodatkowe połączenia wyrównawcze spełniające wymagania rozdziału 415.2 rozpatrywanego projektu normy (uzupełniająca ochrona przez zastosowanie wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego lub dodatkowego połączenia wyrównawczego).

W układach a.c. uzupełniająca ochrona w postaci wysokoczułego wyłącznika różnicowoprądowego powinna być zastosowana do zasilania:

 • gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A, przeznaczonych dla użytkowania przez osoby postronne i które są przewidziane do powszechnego użytku,
 • urządzeń ruchomych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32 A, użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń.

Pozostałe postanowienia normy PN-HD 60364-4-41 [3] są zbliżone do postanowień aktualnej normy PN-IEC 60364-4-41:2000 [8].

Inne wymagania zawarte w normie PN-HD 60364-4-41

Omówione w poprzednich punktach artykułu wymagania normy PN-HD 60364-4-41 [3] są wymaganiami mającymi znaczenie podstawowe i dotyczą środka (systemu) najczęściej stosowanego. Przedstawianie dalszych wymagań omawianego dokumentu może utrudnić przyswojenie już przedstawionych postanowień i spowodowałoby znaczne przekroczenie wyznaczonej objętości artykułu. Dlatego poniżej przytoczono jedynie tytuły dalszych działów i rozdziałów projektu normy, co może ułatwić rozeznanie w zakresie tematycznym dalszych postanowień.

 • 411 Środek (system) ochrony: samoczynne wyłączenia zasilania
 • 411.4 Układ TN
 • 411.5 Układ TT
 • 411.6 Układ IT
 • 411.7 Funkcjonalne bardzo niskie napięcie (FELV)
 • 412 Środek (system) ochrony: izolacja podwójna lub wzmocniona
 • 412.1 Wymagania ogólne
 • 412.2 Wymagania dla ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu
 • 413 Środek (system) ochrony: separacja elektryczna
 • 413.1 Wymagania ogólne
 • 413.2 Wymagania dla ochrony podstawowej
 • 413.3 Wymagania dla ochrony przy uszkodzeniu
 • 414 Środek (system) ochrony: bardzo niskie napięcie zapewniane przez SELF i PELV
 • 414.1 Wymagania ogólne
 • 414.2 Wymagania dla ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu
 • 414.3 Źródło zasilania dla SELV i PELF414.4 Wymagania dla obwodów SELV i PELV
 • 415 Ochrona uzupełniająca
 • 415.1 Ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe (RCDs)
 • 415.2 Ochrona uzupełniająca: uzupełniające połączenia wyrównawcze.

Wnioski

W najbliższych latach należy spodziewać się stopniowego wprowadzania do norm międzynarodowych, a tym samym norm polskich, nowej terminologii oraz nowych zasad tworzenia ochrony przeciwporażeniowej i stawianych jej wymagań. Sytuacja taka może sprawić wiele kłopotów i trudności w zrozumieniu i poprawnej interpretacji postanowień norm dotyczących ochrony. Trudności tych należy spodziewać się co najmniej z kilku powodów:

 • norma PN-EN 61140:2005 nie jest powszechnie dostępna i znana,
 • każde zmiany zasad i terminologii wymagają okresu adaptacyjnego,
 • wystąpi okres, w którym w części aktualnych norm będzie stosowana dotychczasowa terminologia i zasady, a w części norm stosowana będzie nowa terminologia i zasady,
 • nowa terminologia i zasady nie zawsze są jasno przetłumaczone, a niektóre z nich budzą nawet zastrzeżenia.

Norma IEC 60364-4-41:2005 [1] i tym samym norma PN-HD 60364-4-41:2007 [3] zostały opracowane przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2005 [2] i zawierają w zakresie ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania nowe wymagania, a w niektórych przypadkach wymagania wyłączenia w czasie krótszym od wymaganego dotychczas.

Nowa norma PN-HD 60364-4-41:2007, podobnie jak norma PN-EN 61140:2005, sprawi w okresie przejściowym podobne trudności w przyswojeniu nowej terminologii, nowych zasad tworzenia ochrony przeciwporażeniowej i nowych wymagań.

Literatura

 1. IEC 60364-4-41:2005 Low-voltage electrical installations. Part 4-41: Protection for safety. Protection against electric shock.
 2. PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.
 3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 4. PN-IEC 60050-131:2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 131: Teoria obwodów.
 5. PN-IEC 60050-351:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 351: Urządzenia elektryczne i magnetyczne.
 6. PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 195: Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
 7. PN-IEC 60050-826:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne.
 8. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 9. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Oznaczenia elektrycznych przewodów kolorami lub znakami alfanumerycznymi oraz zacisków urządzeń i końców przewodów według norm CENELEC

Oznaczenia elektrycznych przewodów kolorami lub znakami alfanumerycznymi oraz zacisków urządzeń i końców przewodów według norm CENELEC Oznaczenia elektrycznych przewodów kolorami lub znakami alfanumerycznymi oraz zacisków urządzeń i końców przewodów według norm CENELEC

W artykule są omówione jedynie zasady i wymagania stawiane oznaczeniom identyfikacyjnym przewodów i zaciskom urządzeń w polskich normach przywołanych w przepisach prawnych.

W artykule są omówione jedynie zasady i wymagania stawiane oznaczeniom identyfikacyjnym przewodów i zaciskom urządzeń w polskich normach przywołanych w przepisach prawnych.

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,...

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie...

Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic (łazienki) zaliczane są do pomieszczeń specjalnych, szczególnie niebezpiecznych dla człowieka z punktu widzenia bezpieczeństwa elektrycznego. Zwiększone zagrożenie porażeniowe wynika z obecności w zasięgu ręki licznych części przewodzących dostępnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzącego osprzętu instalacji wodociągowej, grzewczej, gazowej) oraz zwilżenia lub zanurzenia w wodzie ciała człowieka. Dlatego też arkusz 701 [1] normy PN-IEC 60364 poświęcono...

Instalacje elektryczne na terenach budów

Instalacje elektryczne na terenach budów Instalacje elektryczne na terenach budów

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym...

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych, przy opadach deszczu, w upale oraz w niskiej temperaturze.

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009 Śmiertelne porażenia prądem w Polsce w latach 2005–2009

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy...

W artykule przedstawiono, opracowaną na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, analizę śmiertelnych wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005–2009. Określono rozkład procentowy śmiertelności w wypadkach porażeń elektrycznych mężczyzn i kobiet, ludności zamieszkałej w miastach i na wsi oraz w grupach wieku ludności. Obliczono i opisano wskaźnik śmiertelności W (liczba wypadków w roku przypadająca na 1 mln ludności) w poszczególnych grupach ludności.

Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT

Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT Ochrona przeciwporażeniowa w sieci o układzie zasilania IT

Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest...

Układ zasilania IT znajduje zastosowanie w podziemiach kopalń, przemyśle chemicznym oraz wszędzie tam, gdzie wymaga się zwiększonej pewności zasilania z jednoczesną minimalizacją zagrożeń pożarowych. Jest stosowany na wszystkich jednostkach latających i pływających. Problematyka ochrony przeciwporażeniowej w układzie IT wymaga zrozumienia istoty stosowania oraz specyfiki pracy tego układu.

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019 Przegląd wybranych przepisów i aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV stosowanych w latach 1960–2019

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego....

W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez elektryczności, ale musimy pamiętać o tym, że energia elektryczna może stanowić potencjalne źródło zagrożeń zarówno dla zdrowia, jak i życia ludzkiego. Zapewnienie prawidłowej ochrony przeciwporażeniowej staje się więc bardzo ważnym elementem składowym szeroko rozumianego bezpieczeństwa elektrycznego. Od roku 1960 do chwili obecnej w naszym kraju wielokrotnie miały miejsce zmiany uregulowań prawnych dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, wynikające...

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.) Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu – metodyka konstruowania (część 1.)

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska...

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Wiele ­zamieszania w tym zakresie wprowadziło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Mimo upływu dwóch...

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego Testy bezpieczeństwa sprzętu medycznego

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych,...

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i prawidłowej eksploatacji elektrycznego i elektronicznego sprzętu medycznego jest jednym z najważniejszych zadań stawianych zarówno przed producentami wyrobów medycznych, jak i ich późniejszymi użytkownikami. Uszkodzona lub niesprawna aparatura medyczna wykorzystywana do leczenia lub przeprowadzania diagnostyki może stać się potencjalnym zagrożeniem nie tylko dla zdrowia, ale także dla życia pacjentów, jak i pracowników.

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017 Porażenia prądem elektrycznym w zakładach górniczych w latach 2005 – 2017

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych,...

Mechanizacja i automatyzacja procesów wydobywczych w górnictwie oraz stosowanie coraz wydajniejszych maszyn związane są ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną. Korzystanie z niesprawnych, uszkodzonych lub nieprawidłowo zamontowanych urządzeń i instalacji elektrycznych może być przyczyną niebezpiecznych dla ludzi zatrudnionych w przedsiębiorstwach górniczych wypadków spowodowanych oddziaływaniem prądu elektrycznego na organizm człowieka.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.) Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych Ochrona przeciporażeniowa w urządzeniach przytorowych niskiego napięcia zelektryfikowanych linii kolejowych

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

W artykule przedstawiono zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach urządzeń pomocniczych niskiego napięcia, obsługujących zelektryfikowany szlak kolejowy.

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne Aktualne wymagania stosowane przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi...

W celu dostosowania minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 [1], w czerwcu 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne [2].

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia Skutki patologiczne u porażonego w pierwszych chwilach zdarzenia

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono...

W artykule opisano zmiany patologiczne występujące u porażonych prądem elektrycznym. Omówiono zjawiska histopatologiczne powstające w układzie nerwowym człowieka spowodowane prądem rażeniowym. Przedstawiono sposoby rozpoznawania zatrzymania układu krążenia u człowieka.

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia Zasady stosowania uziemiaczy podczas prac przy urządzeniach niskiego napięcia

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu....

W artykule scharakteryzowano zasady przygotowania stanowiska pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na prace wykonywane przy wyłączonym napięciu. Przedstawiono zasady uziemiania urządzeń lub obwodów wyłączonych spod napięcia, zawarte w aktualnych aktach prawnych. Zaprezentowano najważniejsze zasady doboru uziemiaczy oraz określono zakres ­badań sprzętu przeznaczonego do uziemiania i zwierania.

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku Zastosowanie II klasy ochronności w urządzeniach domowych powszechnego użytku

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji...

Autorzy scharakteryzowali zasady budowy urządzeń domowych powszechnego użytku, ponadto zwrócili uwagę na zagrożenia, jakie mogą występować przede wszystkim podczas uszkodzeń urządzeń, uszkodzeń instalacji lub z powodu niewłaściwej eksploatacji urządzenia oraz wskazali obszary zastosowania modernizacji urządzeń I klasy ochronności, ­która umożliwiłaby minimalizację tych zagrożeń.

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej Wykorzystanie elektryczności w terapii medycznej

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego...

Autor naszkicował historię wykorzystania elektryczności w terapii i diagnostyce medycznej, opisał rozwój metod i urządzeń do elektrostymulacji oraz defibrylacji serca, przedstawił stosowanie prądu elektrycznego w terapii psychiatrycznej, omówił terapię z wykorzystaniem prądów wysokiej częstotliwości i kliniczne zastosowanie pól elektromagnetycznych w terapii medycznej.

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi Wyłączniki różnicowoprądowe do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi

Artykuł zawiera wiedzę dotyczącą klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Autor przedstawił wyniki badań działania...

Artykuł zawiera wiedzę dotyczącą klasyfikacji wyłączników różnicowoprądowych z punktu widzenia ich przydatności do wykrywania określonego przebiegu prądu różnicowego. Autor przedstawił wyniki badań działania wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconych prądach różnicowych oraz opisał dwa nowe typy wyłączników różnicowoprądowych, które niedawno pojawiły się w normach.

Testy ochrony przeciwporażeniowej i ocena bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń techniki wojskowej

Testy ochrony przeciwporażeniowej i ocena bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń techniki wojskowej Testy ochrony przeciwporażeniowej i ocena bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń techniki wojskowej

Artykuł zawiera charakterystykę warunków pracy urządzeń techniki militarnej, które mają wpływ na wartości narażeń oddziałujących na bezpieczeństwo elektryczne oraz ocenę wyników badań. Autor przedstawia...

Artykuł zawiera charakterystykę warunków pracy urządzeń techniki militarnej, które mają wpływ na wartości narażeń oddziałujących na bezpieczeństwo elektryczne oraz ocenę wyników badań. Autor przedstawia metody badań mechanicznych i klimatycznych, zestawienia badań podstawowych parametrów określających bezpieczeństwo elektryczne oraz środki techniczne stosowane w przeszłości i obecnie w instalacjach i urządzeniach Sił Zbrojnych RP, a także metody oceny bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń z uwzględnieniem...

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej

Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej Prowadzenie akcji gaśniczych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej

W publikacji autor zawarł wiedzę o lęku przed porażeniem prądem elektrycznym oraz prowadzeniu akcji gaśniczej w pobliżu linii elektroenergetycznych.

W publikacji autor zawarł wiedzę o lęku przed porażeniem prądem elektrycznym oraz prowadzeniu akcji gaśniczej w pobliżu linii elektroenergetycznych.

Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru - zagadnienia wybrane

Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru - zagadnienia wybrane Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru - zagadnienia wybrane

Artykuł dotyczy ochrony przeciwporażeniowej urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. W szczególności wykazano w nim nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych do zabezpieczania obwodów zasilających...

Artykuł dotyczy ochrony przeciwporażeniowej urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru. W szczególności wykazano w nim nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych do zabezpieczania obwodów zasilających urządzenia elektryczne. Autor zwraca uwagę na rezystancję przewodów oraz bezpieczeństwo pożarowe i ochronę przeciwpożarową urządzeń.

Rażenie człowieka prądem stałym

Rażenie człowieka prądem stałym Rażenie człowieka prądem stałym

W XX wieku pojawiły się pierwsze udokumentowane śmiertelne wypadki porażeń prądem elektrycznym w przemyśle. Początkowo uważano, że przyczyną śmierci porażonych jest uduszenie spowodowane zaprzestaniem...

W XX wieku pojawiły się pierwsze udokumentowane śmiertelne wypadki porażeń prądem elektrycznym w przemyśle. Początkowo uważano, że przyczyną śmierci porażonych jest uduszenie spowodowane zaprzestaniem oddychania.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.