elektro.info

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Dwumiejscowe zwarcie doziemne w niskonapięciowej sieci IT

Dwumiejscowe zwarcie doziemne w niskonapięciowej sieci IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz występowanie innych układów sieciowych w obszarze objętym przez tę sieć (wzajemne bocznikowanie przewodów ochronnych). W artykule przybliżymy te zagadnienia w świetle wyników uzyskanych podczas pomiarów wykonanych w jednym z obiektów przemysłowych.

Zobacz także

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.) Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach...

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań...

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia wymagane jest wykonanie uziemienia punktu neutralnego transformatora. Ten etap przygotowania układu sieciowego IT do pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budzi często obawy zarówno u eksploatujących urządzenia elektryczne, jak i u wykonujących pomiary. Często słyszy się nawet sugestie, żeby odstępować od pomiarów impedancji pętli zwarcia zastępując je metodą obliczeniową. Jest to zjawisko niepokojące, prowadzi bowiem do braku kontroli nad impedancją pętli zwarcia, zwłaszcza w części obejmującej połączenia i przewody ochronne PE. Spotyka się nawet takie „rozwiązania”, że w celu uniknięcia pomiarów nawet w rozległych sieciach IT z urządzeniami kontroli stanu izolacji (UKSI) zmienia się rodzaj ich pracy, tj. przechodzi z sygnalizacji stanu pierwszego zwarcia doziemnego na jego wyłączanie.

O ile wyłączanie pierwszego zwarcia doziemnego w sieciach IT jest jak najbardziej uzasadnione i potwierdzone ruchowo w warunkach dużego narażenia środowiskowego oraz przy niezbyt rozbudowanych sieciach IT (np. w wyrobiskach podziemnych kopalń), to w sieciach powierzchniowych zaprojektowanych jako sieci IT z myślą zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności zasilania odbiorników jest to zjawisko niepokojące. Prowadzi ono bezpośrednio do utraty selektywnego działania zabezpieczeń i oparcia ochrony przeciwporażeniowej na jednym tylko urządzeniu – urządzeniu kontroli stanu izolacji. O wiele lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia niezawodności zasilania, a może i bezpieczeństwa byłoby przejście na układ sieciowy TN, dający możliwość uzyskania selektywnego działania zabezpieczeń oraz, o czym zapominamy, możliwość ich rezerwacji.

W układzie sieciowym IT z urządzeniami kontroli stanu izolacji wyłączającymi stan pierwszego zwarcia doziemnego, nie może być mowy zarówno o selektywności, jak i rezerwacji w pracy zabezpieczeń przed zwarciem pojedynczym doziemnym.

Prąd dwumiejscowego zwarcia doziemnego

W celu ułatwienia analizy dalszej części artykułu i tytułem uzupełnienia przypomniane zostaną podstawowe reguły opisujące rozpływ prądu dwumiejscowego zwarcia doziemnego w niskonapięciowych sieciach IT.

Zgodnie z DIN VDE 0102 dla oznaczeń przedstawionych na rys. 2. wartość rzeczywistego prądu dwumiejscowego zwarcia doziemnego wyznaczamy według wzoru (1):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor1

(1)

który może po przekształceniach przyjąć następującą postać:

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor2

(2)

gdzie:

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor3

(3)

Dla linii kablowych czterożyłowych wg [6] przy obliczeniach praktycznych często stosujemy następujące zależności (4, 5):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor4 5

(4, 5)

i wówczas wzór (3) otrzymuje uproszczoną postać (6):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor6

(6)

gdzie:

c – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej obwodu zwarciowego (przy obliczaniu minimalnego prądu zwarciowego dla napięcia znamionowego niskiego do 1000 V i większego od 230/400 V, przyjmujemy cmin=1,00),

Qmax – maksymalna zastępcza impedancja sieci zasilającej przeliczona nastronę DN transformatora,

T – impedancja transformatora dla składowej kolejności zgodnej,

f(k) – impedancja przewodów fazowych,

pe(k) – impedancja przewodów ochronnych.

Warunki wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarcia

Jednym z istotnych elementów rzutujących na dokładność pomiarów oraz bezpieczeństwo osób wykonujących pomiary impedancji pętli zwarcia jest miejsce wykonania uziemienia punktu neutralnego na czas pomiarów. Oczywistą lokalizacją, jaka nasuwa się intuicyjnie, jest zacisk neutralny transformatora w komorze transformatora – jednak taka lokalizacja budzi niekiedy opory użytkowników eksploatujących sieć wobec konieczności wielokrotnego odciążania  i wyłączania transformatora. Innym dogodnym punktem jest przewód wyprowadzany z punktu neutralnego transformatorów zasilających sieci IT wyposażone w urządzenia do kontroli stanu izolacji (UKSI), wymagające takiego połączenia do funkcjonalnej pracy. Po przeprowadzeniu niewielkiej modernizacji sposobu przyłączenia przewodu do UKSI można w bezpieczny sposób uziemiać punkt neutralny transformatora na czas pomiarów bez wyłączania i odciążania transformatora.

Musimy mieć jednak świadomość, że to ułatwienie pociąga za sobą zagrożenie i wprowadza dodatkowy błąd pomiarowy wynikający z wtrącenia w obwód pomiarowy (zwarciowy) dodatkowej impedancji. Jest to jednak błąd całkowicie policzalny, a zagrożenie porażeniowe możliwe do oszacowania i zminimalizowania.

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora

Po uziemieniu punktu neutralnego transformatora dla sieci pokazanej na rys. 2., wartość prądu zwarciowego w punkcie „B” możemy wyznaczyć według wzoru (7), wykorzystując zależność opisaną wzorem (3):

 • dla punktu „B”:

   

  (7)

   

  gdzie:

  (8)

   

 

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w miejscu zabudowania UKSI

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor9

(9)

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w miejscu zabudowy urządzenia do kontroli stanu izolacji wprowadza większy błąd pomiarowy z uwagi na wtrącenie w obwód zwarcia pomiarowego dodatkowej impedancji – wzór (9).

Dodatkowe zabezpieczenie układu IT na czas pomiarów

Uziemienie punktu neutralnego transformatora na czas pomiarów pociąga za sobą konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia układu IT (dla transformatorów o grupie połączeń Yy). Wynika to ze zmiany warunków pracy zabezpieczeń przetężeniowych dobranych w celu wyłączania zwarć dwumiejscowych doziemnych w sieciach IT, „zobowiązanych” po wykonaniu uziemienia pomiarowego do wykrywania i wyłączania zwarć jednomiejscowych doziemnych w nowej sieci TN.W celu sprawdzenia, które odbiory po pomiarowym uziemieniu punktu neutralnego transformatora mają prawidłowo działające zabezpieczenia po uziemieniu punktu neutralnego transformatora (tj. wyłączające jednofazowe zwarcia doziemne w sieci TN), należy rozwiązać dwie nierówności:

 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora:
ei 3 2008 zmiany wartosci wzor10

(10)

 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora przy UKSI:
ei 3 2008 zmiany wartosci wzor11

(11)

Po dokonaniu elementarnych przekształceń wzorów (10) i (11) otrzymujemy zależności określające, które z zabezpieczeń będą działały prawidłowo, tj.:

 • po uziemieniu punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora są to zabezpieczenia dobrane dla odbiorów o impedancjach:

   

  (12)

 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora przy UKSI są to zabezpieczenia dobrane dla odbiorów o impedancjach:

   

  (13)

Na podstawie wzorów (12) i (13) po uziemieniu punktu neutralnego transformatora tylko część zabezpieczeń przetężeniowych będzie działała prawidłowo. Aby przywrócić pełną ochronę przeciwporażeniową w czasie wykonywania pomiarów, należy zabudować dodatkowe zabezpieczenie na pomiarowym przewodzie łączącym punkt neutralny transformatora z zaciskiem PE. Wartość prądu powodującego samoczynne wyłączenie zasilania IaQN dla tego zabezpieczenia dobieramy według jednego z następujących wzorów (w zależności od miejsca wykonywania uziemienia punktu neutralnego transformatora):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor14

(14)

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor15

(15)

Przykład pomiarowy

Oceniając rzeczywisty stopień wpływu wyboru sposobu uziemienia punktu neutralnego transformatora na wartości zmierzonych impedancji pętli zwarcia i dodatkowe zagrożenie porażeniowe, najlepiej przenieść rozważania teoretyczne w realia istniejących sieci przemysłowych, np. dla sieci przedstawionej na rys. 4. – jest to sieć IT 500 V bez przewodu neutralnego z uziemieniem zbiorowym, zasilająca urządzenia na powierzchni kopalni węgla kamiennego, wentylacyjnego szybu peryferyjnego.

Po uziemieniu punktu neutralnego transformatora w zależności od sposobu realizacji uziemienia otrzymano następujące wyniki pomiarowe:

 • dla uziemienia w miejscu zainstalowania UKSI (połączenie punktu neutralnego z zaciskiem pomiarowym UKSI jest wykonane za pomocą jednej z żył przewodu YKY 3×2,5 mm2 o długości 14 m) (pomiar na zaciskach UKSI) – 0,181 Ω,
 • dla uziemienia w komorze transformatora (pomiar na zaciskach transformatora) – 0,09 Ω.

Wykorzystując wzory (14) i (15) otrzymujemy określone w tab. 1. wartości dla charakterystycznych wielkości układu sieciowego IT z uziemionym punktem neutralnym na czas pomiarów (tab. 1.).

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że odbiory, które zabezpieczane są topikowymi wkładkami bezpiecznikowymi typu gG, o prądach znamionowych większych niż:

 • 63 A – przy uziemieniu punktu neutralnego w miejscu zainstalowania UKSI,
 • 125 A – przy uziemieniu punktu neutralnego w komorze transformatora nie będą wyłączały prądu zwarcia doziemnego w sieci TN powstałej po uziemieniu punktu neutralnego na czas pomiarów. Dlatego należy stosować dodatkowe zabezpieczenie układu na czas pomiarów o prądzie powodującym samoczynne zadziałanie, wyznaczonym według wzoru (14) lub (15).

Wpływ przewodów PE na impedancję pętli zwarcia

Przy metodzie obliczeniowej wyznaczania impedancji pętli zwarcia zwykle nie uwzględnia się równoległego połączenia przewodów ochronnych PE i to przynależnych do tych samych (przy rezerwowym zasilaniu) oraz różnych układów sieciowych zasilających urządzenia w granicach jednego obiektu. Przewody te, przy prawidłowo wykonanej głównej szynie wyrównania potencjału, wzajemnie bocznikując się w istotny sposób wpływają na wartości impedancji pętli zwarcia zwiększając prądy.

Miało to konsekwencje przy pomiarach impedancji pętli zwarcia wykonanych dla urządzeń zasilanych w ramach sieci IT przedstawionej na rys. 4. – wybrane wyniki pomiarów, dla przykładu zobrazowania skali zjawiska, zostały przedstawione w tab. 2.

Podsumowanie

Rozwiązania polegające na odstępowaniu od pomiarów impedancji pętli zwarcia i pomysł zastępowania ich metodami obliczeniowymi są zjawiskami niepokojącymi, prowadzą bowiem do braku kontroli impedancji pętli zwarcia, zwłaszcza w części obejmującej połączenia i przewody ochronne PE. Podobnie jest z rozwiązaniami polegającymi na zmianie sposobu pracy urządzeń do kontroli stanu izolacji z sygnalizacji, na wyłączenie pierwszego zwarcia doziemnego rozbudowanych układów sieciowych IT – prowadzi to do utraty selektywnej pracy zabezpieczeń i oparcia ochrony przeciwporażeniowej tylko na jednym urządzeniu – urządzeniu, którego praca jest zależna od napięcia zasilającego.

Literatura

 1. DIN VDE 0102 Berechnung von Kurzschlußströmen in Drehstromnetzen.
 2. PN-81/E-04070.10 Transformatory. Metody badań. Pomiar impedancji dla składowej zerowej.
 3. PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.
 4. PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
 5. G. Loska, Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych sieciach IT podczas wykonywania pomiarów impedancji zwarciowej, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 4/376 z 2002 r. 
 6. H. Markiewicz, Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów...

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a często także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej sieci. Dotyczy to zwłaszcza tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych (ang. Smart Grids). Ponieważ sieci elektroenergetyczne stanowią zazwyczaj struktury o charakterze rozproszonym,...

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych

Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych Wpływ procesów wytwórczych na właściwości magnetyczne blach elektrotechnicznych

Blachy elektrotechniczne oprócz żelaza zawierają krzem i inne dodatki (jak np. glin czy fosfor). Dodatek krzemu zwiększa rezystywność blach, ograniczając straty wywoływane poprzez przepływ prądów wirowych,...

Blachy elektrotechniczne oprócz żelaza zawierają krzem i inne dodatki (jak np. glin czy fosfor). Dodatek krzemu zwiększa rezystywność blach, ograniczając straty wywoływane poprzez przepływ prądów wirowych, jednocześnie zmniejszając maksymalną możliwą do uzyskania indukcję magnetyczną Bmax, która może teoretycznie osiągnąć wartość do 2,158 T. Spadek wartości Bmax wynosi około 0,048 T na każdy procent zawartości krzemu [4]. Zwiększenie ilości krzemu powoduje także większą twardość i kruchość blach,...

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają...

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1) Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi

Przekładniki są powszechnie stosowane w pomiarach prądów i napięć, których wartości uniemożliwiają bezpośrednie podłączenie aparatury pomiarowej. Niekiedy używa się ich też w sytuacji, gdy wymagana jest...

Przekładniki są powszechnie stosowane w pomiarach prądów i napięć, których wartości uniemożliwiają bezpośrednie podłączenie aparatury pomiarowej. Niekiedy używa się ich też w sytuacji, gdy wymagana jest separacja galwaniczna aparatury pomiarowej i obiektu. O ile sposób wykorzystania przekładników prądowych i napięciowych jest powszechną wiedzą wśród inżynierów elektryków, to wiedza dotycząca niepewności pomiarów wykonywanych z użyciem przekładników jest znacznie mniej rozpowszechniona.

Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

Pomiary napięć odkształconych (część 2.) Pomiary napięć odkształconych (część 2.)

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu...

wielkości charakteryzujące napięcia odkształcone W celu scharakteryzowania napięcia odkształconego można przeprowadzić pomiary następujących wielkości, które były zdefiniowane w pierwszej części artykułu [3]: - wartości skutecznej („całkowitej”), - wartości skutecznej składowych harmonicznych, - wartości średniej, - wartości międzyszczytowej, - częstotliwości składowej podstawowej, - współczynnika zniekształceń nieliniowych, - współczynnika wypełnienia (tylko dla napięć prostokątnych).

Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

Pomiary napięć odkształconych (część 1.) Pomiary napięć odkształconych (część 1.)

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

W artykule przedstawiono specyfikę pomiaru napięć odkształconych, tj. napięć o kształtach innych, niż sinusoidalne, oraz opisano stosowane w tych pomiarach przyrządy pomiarowe.

Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego

Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego Pomiary oraz obliczenia parametrów silnika reluktancyjnego przełączalnego

Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników...

Badania symulacyjne przeprowadzane w pamięci operacyjnej komputera umożliwiają zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w badanym obiekcie. W celu otrzymania zadowalających pod względem dokładności wyników należy rozpoznać fizyczne parametry obiektu, które następnie zostają wprowadzone do modelu symulacyjnego.

Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową

Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową Badanie rezystancji izolacji w instalacjach z automatyką budynkową

Badanie rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia, zarówno w ramach badań odbiorczych, jak i okresowych. Prawidłowy stan izolacji części czynnych...

Badanie rezystancji izolacji jest jednym z podstawowych badań instalacji elektrycznych niskiego napięcia, zarówno w ramach badań odbiorczych, jak i okresowych. Prawidłowy stan izolacji części czynnych instalacji oraz urządzeń odbiorczych jest zasadniczym czynnikiem warunkującym poziom zagrożenia porażeniowego, pożarowego, a w obiektach o zagrożeniu wybuchem – także zagrożenia wybuchowego.

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.) Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 2.)

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną...

Cyfrowe metody pomiarowe mogą być zastosowane do pomiaru niemal wszystkich wielkości fizycznych zarówno elektrycznych, jak i nieelektrycznych. W cyfrowych pomiarach oporności najczęściej stosuje się jedną z trzech metod pomiarów: przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość napięcia, przetwarzania oporności na proporcjonalną wartość czasu lub częstotliwości albo metodę mostkową. W drugiej części artykułu poświęconego pomiarom rezystancji przybliżymy każdą z tych metod oraz przyjrzymy się rodzajom...

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.) Pomiary rezystancji – teoria i zastosowania (część 1.)

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano...

W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane obecnie mostkowe (mostek Wheatstone'a, Thomsona) metody pomiaru rezystancji oraz właściwości i zasady działania przyrządów wykorzystujących te metody. Zaprezentowano także kilka przykładów praktycznych pomiarów rezystancji wykonywanych w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość...

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość i pomiar rezystancji przewodów, pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony w układach TN, TT i IT, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, pomiar rezystancji uziemień i zasady sporządzania protokołów z pomiarów.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.) Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane,...

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o...

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych Prawne aspekty wykonywania pomiarów ochronnych

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we...

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (DzU nr 55, poz. 248 z późn. zm.) przenosi do praktycznego stosowania naukę o pomiarach zwaną metrologią. W codziennym życiu pomiar odgrywa ważną rolę we wszystkich procesach wytwarzania i dystrybucji dóbr, w ochronie środowiska, w prognozowaniu, diagnostyce transportu i komunikacji oraz w badaniach naukowych. Rozwój badań naukowych, a także wzrastający stopień poznawania świata spowodowały konieczność pomiaru coraz to nowych wielkości, ustalania ich...

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej Ewolucja kontrolnych liczników energii elektrycznej

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując...

Wiek XIX przyniósł rewolucję przemysłową, a wraz z nią elektryczność, której zastosowanie stawało się coraz bardziej powszechne. Początkowo przemysł produkował energię elektryczną na własne potrzeby, stosując małe, własne generatory, najczęściej napędzane lokomobilą parową. Nie było to jednak rozwiązanie zadowalające, gdyż nie zapewniało ciągłej dostawy energii powszechnemu odbiorcy. Chciano też wykorzystać nowy rodzaj energii do oświetlenia oraz w gospodarstwach domowych. Powstawały elektrownie,...

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia Pomiary rezystancji - wybrane zagadnienia

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej...

Pomiary rezystancji w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego instalacji i urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw [1].

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej Miernictwo. Polskie Normy w branży elektrycznej

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące miernictwa, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie odpowiednich uchwał PKN.

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.) Metody diagnostyki urządzeń energetycznych w elektrowniach – badania nieniszczące (część 2.)

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach...

W drugiej części artykułu kontynuujemy omawianie zagadnień związanych z diagnostyką urządzeń energetycznych w elektrowniach za pomocą badań nieniszczących. W pierwszej części skupiliśmy się na metodach wykrywania powierzchniowych nieciągłości materiałów [12]. Tym razem zostanie przedstawiony opis dwóch, spośród sześciu głównych, metod badań nieniszczących, stosowanych w defektoskopowych badaniach diagnostycznych urządzeń w elektrowniach i w elektrociepłowniach. Zaprezentowane w artykule metody badań...

Pomiary instalacji elektrycznych

Pomiary instalacji elektrycznych Pomiary instalacji elektrycznych

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie...

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Dlatego konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną...

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Pomiary oświetleniowe we wnętrzach Pomiary oświetleniowe we wnętrzach

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami...

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2004, obowiązującą od 2004 roku, ocena oświetlenia we wnętrzach polega na sprawdzeniu zgodności parametrów oświetlenia istniejącej instalacji oświetleniowej z wymaganiami określonymi w normie oraz dokumentacji projektowej (wykonanej zgodnie z tą normą). W części 1. cyklu artykułów o podanym wyżej tytule [4] przedstawiono wymagania oświetleniowe, w części 2. [5] – zasady weryfikacji dokumentacji projektowej, której konieczność wprowadziła nowa norma PN-EN 12464-1:2004....

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.