elektro.info

Obliczanie parametrów prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie

Duże zainteresowanie energią ze źródeł odnawialnych powoduje rozwój wykorzystania niewielkich, przydomowych elektrowni wiatrowych. Do popularnych prądnic wykorzystywanych w takich elektrowniach należą wolnobieżne prądnice tarczowe w wykonaniu bezrdzeniowym, tzn. nieposiadające rdzenia magnetycznego w stojanie [10]. Wiele prądnic wykonywanych jest przez amatorów – entuzjastów wykorzystania energii odnawialnej. Najczęściej opisywane i oferowane są prądnice z kołowymi cewkami w stojanie [5], [6], popularnie nazywane amerykankami. Wyniki badań porównawczych różnych modeli prądnic dowodzą, że lepsze parametry prądnicy można uzyskać wykorzystując tzw. uzwojenia typu SEMA [8]. Ponadto oferowane konstrukcje często nie są zoptymalizowane – np. pod kątem dobrania odpowiedniej grubości stalowych tarcz wirnika prądnicy [7]. Trudno jest również wyznaczyć liczbę zwojów cewek maszyny,konieczną do uzyskania wymaganego napięcia, czy też rozmiary magnesów niezbędne do otrzymania planowanej mocy. W artykule przedstawiono zależności pozwalające w prosty sposób wyznaczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy. Obliczenia można uściślić wykorzystując rozbudowane dwu- lub trójwymiarowe modele polowe prądnicy, ale wymaga to fachowej wiedzy i pochłania znacznie więcej czasu.

Zobacz także

dr hab. inż. Bogusław Karolewski Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania...

Turbiny małych elektrowni wiatrowych – zwłaszcza w przypadku osi pionowej – pracują z niewielkimi prędkościami obrotowymi, więc ich połączenie z generatorem o tradycyjnej konstrukcji wymaga stosowania przekładni mechanicznej o dużym przełożeniu. Wiele zalet posiadają prądnice wolnobieżne. Ich zastosowanie pozwala wyeliminować lub zmniejszyć przełożenie przekładni mechanicznej. Obniża to poziom hałasu, zmniejsza koszt układu oraz powiększa jego sprawność.

mgr inż. Karol Kuczyński Zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego budynku

Zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego budynku Zespół prądotwórczy jako źródło zasilania awaryjnego budynku

Niejednokrotnie zastosowanie zasilania z dwóch niezależnych linii elektroenergetycznych jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. W niektórych...

Niejednokrotnie zastosowanie zasilania z dwóch niezależnych linii elektroenergetycznych jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego. W niektórych przypadkach stanowi on jedyne źródło zasilania odbiorników elektrycznych. Na rynku dostępne są zespoły o mocach od kilku kVA do 6 MVA przeznaczone do różnych sposobów eksploatacji oraz do zabudowy w pomieszczeniu lub zabudowane w wolno stojącym kontenerze. Sposób eksploatacji zespołu prądotwórczego...

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

Streszczenie

W artykule przedstawiono proste zależności pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów projektowanej prądnicy tarczowej bez rdzenia w stojanie. Zależności zilustrowano przykładem obliczeniowym, wykonanym dla prądnicy o mocy ponad 3 kW i prędkości 200 obr./min. Wyniki obliczeń zweryfikowano pomiarami na wykonanym fizycznym modelu prądnicy. Różnice miedzy obliczonymi i zmierzonymi wartościami napięć i mocy nie przekraczają kilkunastu procent wartości pomiarowych.

Abstract

Calculating parameters of disc generator without core in the stator

Simple equations that enable calculation of the approximate values ​​of the parameters of the designed disc generator without a core in the stator were presented. Dependencies were illustrated by an computational example, made ​​for a generator with a power of more than 3 kW and a speed 200 rpm. The calculation results were verified by measurements made on a physical model of the generator. Differences between calculated and measured values ​​of voltage and power does not exceed ten percent of the measured values​​.

Dane prądnicy i wstępne obliczenia

Podawane zależności zilustrowano wykonując obliczenia parametrów przykładowej prądnicy z uzwojeniami typu SEMA, której model przedstawiono w [9]. Sposób wykonania uzwojeń opisano w [1], [5], [8].

Przyjęto, że prędkość znamionowa prądnicy będzie wynosiła 200 obr./min, czyli posiada ona 15 par biegunów. Na każdej z dwóch stalowych tarcz wirnika należy umieścić po 30 magnesów o kształcie trapezowym, a każda faza prądnicy będzie złożona z 30 cewek. W jednej fazie będą to cewki proste, a w pozostałych o wywiniętym dolnym i górnym boku (fot. 1.). Magnesy muszą być umieszczone w taki sposób, aby osiowo z niewielkim zapasem mieściły się w oknach cewek.

Dobór wymiarów cewek, magnesów i średnicy wirnika jest procesem iteracyjnym. Aby uzyskać obciążalność rzędu 8 A, przyjęto zastosowanie drutu o średnicy 1,8 mm. Cewka złożona z 3 warstw takiego drutu będzie miała grubość rzędu 6 mm. W pobliżu dolnego wywinięcia cewek, w oknie każdej z nich muszą się zmieścić 4 boki kolejnych cewek. 6 grubości cewki daje rozmiar 6·6 mm = 36 mm. Aby cewki na pewno się zmieściły, przyjęto, że zajmą one 42 mm. Puntem krytycznym, gdzie cewki będą najgęściej upakowane, jest średnica okręgu, na którym znajdą się najkrótsze boki cewek. Obwód tego okręgu wyniesie 30·42 mm = 1260 mm, co daje średnicę 400 mm. Na tej średnicy znajdują się dolne krawędzie cewek. Wysokość zewnętrzna cewki wynosi 160 mm, czyli średnica, na której będą umieszczone górne krawędzie cewek, wyniesie 720 mm.

Środki magnesów pokrywają się ze środkami cewek, czyli będą znajdowały się na średnicy 560 mm. Wobec wysokości magnesów 90 mm będą się one mieściły pomiędzy okręgami o średnicy 470 i 650 mm. Stosunek tych średnic 470/650 = 0,7, co jest bliskie optymalnej wartości 0,6 (wg [3]). Tarcza wirnika powinna wystawać o 10 mm ponad krawędź magnesu, co daje jej średnicę 670 mm. Wymiary podstaw magnesów wynikają z dążenia do zachowania stałej odległości pomiędzy sąsiednimi magnesami. Główne wymiary prądnicy przedstawiono na rysunku 1. Na rysunku zaznaczono tylko cewki płaskie. W oknie każdej z tych cewek mieszczą się 4 boki cewek wywiniętych.

Obliczenia parametrów elektromagnetycznych prądnicy

Główna część strumienia zamknie się na drodze pomiędzy sąsiednimi magnesami. Schemat drogi strumienia pokazano na rysunku 2. Na drodze strumienia będą się znajdowały cztery magnesy, dwie szczeliny powietrzne i dwa odcinki rdzenia w postaci tarcz stalowych. Pojedynczy obwód magnetyczny składa się zatem z następujących elementów:

 • czterech magnesów trapezowych o wymiarach podanych na rysunku 3., do obliczeń zastąpiono je magnesami o kształcie prostopadłościanu o tej samej objętości. Kierunek magnesowania przebiega wzdłuż rozmiaru 20 mm. Cztery magnesy szeregowe przedstawiono w postaci jednego magnesu zastępczego o 4-krotnie większej grubości hm, czyli o wymiarach am = 25·10-3 m, bm = 90·10–3 m, hm = 80·10–3 m. Przekrój bieguna magnesu sm = am·bm = 25·10–3·90·10–3 = 2,25·10–3 m2 ;
 • dwóch szczelin powietrznych, z których każda wypełniona jest uzwojeniem i przerwami pomiędzy magnesem i uzwojeniem stojana. Zaplanowano odległości między czołami magnesów 26 mm, a zatem obliczenia wykonano przyjmując hp = 52·10–3 m. Przyjęto, że pole przekroju szczeliny sp będzie równe powierzchni magnesu sm (inna możliwość to szczelina większa, np. o 10%);
 • dwóch rdzeni w postaci wycinków tarcz wirnika. Jako długość drogi strumienia w rdzeniu przyjęto dwukrotną wartość średniej odległości pomiędzy środkami magnesów, wynoszącą:
karolewski elektro 7 8 wzor1

Wzór 1

gdzie:

n – liczba magnesów na jednej tarczy,

Dm – średnica, na której leżą środki magnesów.

Kolejnym etapem jest wyznaczenie przekroju rdzenia (wymaganej grubości tarczy):

 • wysokość przyjęto równą wysokości magnesu aFe = bm,
 • ze względu na posiadany materiał, przyjęto grubość tarczy bFe = 1·10–2 m. Można wzory przekształcić tak, aby wyliczać żądaną grubość,
 • przekrój rdzenia można wyrazić wzorem sFe = aFe·bFe.= bm·bFe.

Obliczenia wykonano dla magnesów neodymowych z materiału N38. Producent podaje wartości indukcji szczątkowej i natężenia pola koercji na poziomie: Br = 1,2 T, Hc = 9,0·105 A/m, a współczynnik przenikalności magnetycznej wynosi m0 = 4p·10–7.

Wykorzystując prawo Ampera, zasadę ciągłości strumienia i punkt przecięcia charakterystyki odmagnesowania i szczeliny, można wyznaczyć indukcję i natężenie pola zarówno w magnesie, jak i w szczelinie powietrznej. Początkowo pomija się reluktancję rdzenia. W pierwszej kolejności oblicza się zmienną pomocniczą:

karolewski elektro 7 8 wzor2

Wzór 2

parametry pola w magnesie [2]:

karolewski elektro 7 8 wzor3

Wzór 3

karolewski elektro 7 8 wzor4

Wzór 4

Natężenie i indukcja w szczelinie:

Przy pominięciu strumienia rozproszenia, strumień w rdzeniu jest taki sam jak w magnesie i w szczelinie:

karolewski elektro 7 8 wzor5

Wzór 5

Indukcja w tarczach, przy ich grubości 10 mm:

karolewski elektro 7 8 wzor6

Wzór 6

Jak wynika z rysunku 5., dla stali użytej na tarcze wirnika typu ST3, parametry rdzenia na odcinku prostoliniowym (aż do zagięcia charakterystyki wywołanego nasyceniem): Bmax = 1,3T, Hmax = 1000 A/m. A zatem po przekroczeniu 1,3 T, stal tarcz się nasyci. Z przedłużenia liniowej części charakterystyki magnesowania wynika, że indukcja 1,77 T odpowiadałaby natężeniu pola HFe = 1400 A/m, a ta wartość na rzeczywistej (zagiętej) charakterystyce magnesowania odpowiada indukcji około 1,40 T. Skutkiem nasycenia będzie zatem ograniczenie BFe z 1,77 do B’Fe = 1,40, czyli o 21% wartości bez nasycenia. W takim samym stopniu zostanie ograniczony strumień. W tym samym stopniu obniżą się parametry pola w magnesach i w szczelinie:

karolewski elektro 7 8 wzor7

Wzór 7

karolewski elektro 7 8 wzor8

Wzór 8

karolewski elektro 7 8 wzor9

Wzór 9

karolewski elektro 7 8 wzor10

Wzór 10

Przepływ cewki, która spowodowałaby spadek pola do zera:

karolewski elektro 7 8 wzor11

Wzór 11

Przyjmując dla drutu nawojowego F = 1,8 mm2 obciążalność I = 8 A, cewka taka powinna mieć liczbę zwojów:

karolewski elektro 7 8 wzor12

Wzór 12

W wykonanych cewkach nawinięto w każdej tylko po 20 zwojów, a więc na rozpatrywany pojedynczy obwód magnetyczny przypada 40 zwojów. Większa liczba zwojów spowodowałaby zwiększenie szczeliny powietrznej, co jest tu bardzo niekorzystne. Strumień wywołany przez cewki będzie znacznie mniejszy od strumienia magnesów. Odmagnesowujące działanie cewek na magnesy będzie zatem niewielkie i w obliczeniach zostało pominięte. Strumień w szczelinie osiąga maksymalnie wartość:

karolewski elektro 7 8 wzor13

Wzór 13

Jest to amplituda strumienia skojarzonego z cewką. Chwilowa wartość strumienia skojarzonego:

karolewski elektro 7 8 wzor14

Wzór 14

gdzie:

ω – prędkość kątowa prądnicy (p·n/30 = 21 rad/s),

p – liczba par biegunów (15),

Napięcie wyindukowane w jednej cewce:

karolewski elektro 7 8 wzor15

Wzór 15

gdzie:

z1c – liczba zwojów jednej cewki (20).

Przy założeniu sinusoidalnego kształtu przebiegu, wartość skuteczna napięcia fazy wyniesie:

karolewski elektro 7 8 wzor16

Wzór 16

gdzie:

lc – liczba cewek na fazę (30).

Średnia długość jednego zwoju cewki l1z = 43 cm.

Jeżeli cewka miałaby kształt koła, to jej średnica wynosiłaby:

karolewski elektro 7 8 wzor17

Wzór 17

Wymiary przekroju cewki o z1c = 20 zwojach (prawie siedem warstw po trzy druty), F = 1,8 mm2 to około lc = 7·1,8·10–1 = 1,26 cm oraz ac = 3·1,8·10–1 = 0,54 cm. Indukcyjność wielowarstwowej cewki powietrznej:

karolewski elektro 7 8 wzor18

Wzór 18

przy czym wymiary wstawia się w centymetrach, indukcyjność w mH.

Przy 50 Hz (prędkość prądnicy 200 obr./min) reaktancja wynosi:

karolewski elektro 7 8 wzor19

Wzór 19

Przekrój drutu:

karolewski elektro 7 8 wzor20

Wzór 20

Rezystancja cewek fazy:

karolewski elektro 7 8 wzor21

Wzór 21

Rezystancja i reaktancja całego uzwojenia jednej fazy wynoszą:

karolewski elektro 7 8 wzor22

Wzór 22

karolewski elektro 7 8 wzor23

Wzór 23

Przy rezystancyjnym obciążeniu prądnicy, napięcie na jej zaciskach spadnie od wartości Uf do Uf’. Ponieważ prąd obciążenia będzie w fazie z napięciem na zaciskach Uf’, to różnica napięć DU= Uf – Uf’ będzie w przybliżeniu równa spadkowi na rezystancji fazy (rys. 6.). A zatem przy maksymalnym dopuszczalnym prądzie obciążenia:

karolewski elektro 7 8 wzor24

Wzór 24

Napięcie na zaciskach powinno wtedy wynosić:

karolewski elektro 7 8 wzor26

Wzór 25

Moc czynna fazy przy obciążeniu rezystancyjnym powinna wynosić:

karolewski elektro 7 8 wzor26 1

Wzór 26

a z trzech faz niecałe 3,7 kW.

W obliczeniach pominięto wpływ sprzężeń magnetycznych między cewkami.

Zestawienie głównych wyników obliczeń

Wykorzystując uproszczone wzory, na etapie projektu prądnicy wyznaczono parametry pola magnetycznego (natężenie pola i indukcję w magnesie Hm = 367 A/m, Bm = 0,71 T oraz w szczelinie pomiędzy magnesami (gdzie znajdują się cewki) Hp = 565 A/m, Bp = 0,71 T. Indukcja w stalowych tarczach wirnika o zaplanowanej grubości 10 mm BFe = 1,77 T. Ponieważ osiągana wartość indukcji przekracza próg nasycenia stali konstrukcyjnej, indukcję w szczelinie skorygowano do wartości B’p = 0,56 T. Amplituda strumienia skojarzonego z cewką Fp = 1,26·10–3 Wb. Wartość skuteczna napięcia fazy powinna wynosić 168 V. Obliczeniowa rezystancja uzwojenia fazy wynosi Rf = 1,8 W, a reaktancja przy pracy znamionowej Xf = 0,98 W. Przy przyjętym maksymalnym prądzie obciążenia prądnicy na poziomie 8 A, napięcie fazowe prądnicy spadnie do 153,6 V, czyli maksymalna moc trójfazowej prądnicy przy rezystancyjnym obciążeniu będzie rzędu 3,7 kW.

Porównanie wyników obliczeń z pomiarami

W pracy [9] przedstawiono wyniki pomiarów wykonanego modelu prądnicy. Przebieg zmian średniego napięcia z 3 faz prądnicy w funkcji prądu obciążenia, uzyskany przy prędkości 200 obr./min, przedstawiono na rysunku 7. Średnie napięcie fazowe na biegu jałowym przy 200 obr./min wyniosło 154 V, czyli jest o 14 V niższe od obliczeniowego. Spadek napięcia przy obciążeniu znamionowym wynosi 15,0 V, co jest wartością bardzo zbliżoną do obliczonej 14,4 V. Napięcie fazowe obciążonej prądnicy przy prędkości znamionowej wynosiło 139 V. Oznacza to obniżenie o około 10% w stosunku do wartości wyliczonej. Zmierzona moc znamionowa prądnicy trójfazowej wynosi 3,3 kW (względny błąd obliczeń 12%). Błędy obliczania U, DU oraz P nie przekroczyły kilkunastu %.

Literatura

 1. P. Cierzniewski, Bezrdzeniowy silnik tarczowy z magnesami trwałymi, Zeszyty Problemowe COMEL – Maszyny Elektryczne 2007 nr 77
 2. T. Glinka, Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002
 3. T. Glinka, T. Wolnik, E. Król, Projekt silnika tarczowego z magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny 2012 nr 11
 4. I. Dudzikowski, M. Ciurys, Komutatorowe i bezszczotkowe maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011
 5. B. Karolewski, P. Ligocki, Rodzaje prądnic tarczowych, Wiadomości Elektrotechniczne 2008 nr 8
 6. B. Karolewski, P. Ligocki, Badania modelu prądnicy tarczowej bezrdzeniowej z kołowymi cewkami, Wiadomości Elektrotechniczne 2008 nr 11
 7. B. Karolewski, Badanie wolnoobrotowej prądnicy przeznaczonej do małej elektrowni wiatrowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2010 nr 64, Studia i Materiały nr 30
 8. B. Karolewski Parametry modeli bezrdzeniowych prądnic tarczowych, ElektroInfo 2011 nr 6
 9. B. Karolewski, P. Ludwiczak, T. Walszczak, Budowa modelu prądnicy tarczowej, Prace Nauk. Inst. Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej 2012, nr 66, Studia i Materiały nr 32
 10. E. Król, R. Rossa, Nowoczesne maszyny elektryczne z magnesami trwałymi, Przegląd Elektrotechniczny 2008, nr 12

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

MERAWEX trade S.A. Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego Zasilacze urządzeń przeciwpożarowych 230 V napięcia przemiennego

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Potrzeba i idea zasilania elektrycznego o wysokiej niezawodności dla urządzeń systemów przeciwpożarowych jest sprecyzowana w najnowszym wydaniu normy [1].

Solar Energy Development Sp. z o.o. news Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii

Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii Ogólnopolski Szczyt Energetyczny a magazynowanie energii

W dniach 21-22 czerwca 2021r. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, poświęconego transformacji polskiej energetyki.

W dniach 21-22 czerwca 2021r. w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej odbyła się IX edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego, poświęconego transformacji polskiej energetyki.

merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu Technika oświetleniowa Luxon na platformie merXu

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Jedną z firm z branży oświetleniowej, której oferta jest dostępna na platformie handowej dla przedsiębiorstw merXu, jest Luxon.

Michał Przybylski – EVER Sp. z o.o. Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

www.eratoenergy.com Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim? Dlaczego warto zainstalować fotowoltaikę w województwie pomorskim?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do...

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Można odnieść wrażenie, że niemal każdy właściciel domu czy firmy albo ma już własne panele słoneczne, albo przymierza się do ich zakupu i instalacji. Nie dzieje się tak bez powodu! Fotowoltaika zapewnia bowiem mnóstwo korzyści. Dobre warunki do jej montażu panują w całej Polsce – w tym na terenie województwa pomorskiego. Dowiedz się więcej!

PHU DAMBAT Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe Energooszczędne i bezpieczne układy pompowe

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika...

Jesteśmy producentem oraz dystrybutorem pomp głębinowych, obiegowych, hydroforów, pomp do ścieków i odwodnień oraz wielu innych urządzeń. Od początku działalności firmy naszą specjalnością jest technika pompowa. Od wielu lat dostarczamy najwyższej klasy urządzenia i dbamy o perfekcyjną obsługę Klienta, dzięki czemu cieszymy się dużym uznaniem na rynku.

news Dzień Elektryka z Red Snake

Dzień Elektryka z Red Snake Dzień Elektryka z Red Snake

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

Z okazji Dnia Elektryka firma Red Snake, dostawca innowacyjnej folii grzewczej, przygotowała atrakcyjną ofertę dla czytelników portalu.

merXu ASAJ dla branży elektrycznej

ASAJ dla branży elektrycznej ASAJ dla branży elektrycznej

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment...

Bogata oferta produktów niezbędnych w pracy instalatorów, inżynierów elektryków i projektantów instalacji elektrycznych znajdziesz na merXu, internetowej platformie zakupowej. Poznaj szeroki asortyment firmy ASAJ.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej Przetwornice Mean Well dla branży kolejowej

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające...

Oferta TME skierowana jest do klientów z wielu gałęzi przemysłu. Dlatego firma zawsze dba, by w katalogu znajdowały się produkty nie tylko wysokiej jakości, ale również ściśle wyspecjalizowane i spełniające odpowiednie normy. Często to właśnie właściwa certyfikacja jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o zakupie danego podzespołu. Jedną z dziedzin, w której obowiązują restrykcyjne standardy, jest przemysł kolejowy. Produkty przystosowane do wymagań transportu szynowego, zwłaszcza zasilacze,...

Farnell Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Projekty w trudnych warunkach przemysłowych Projekty w trudnych warunkach przemysłowych

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe...

Zastosowanie skomplikowanych urządzeń elektronicznych i czujników do ulepszania i rozszerzania procesów produkcji, obróbki skrawaniem i procesów produkcyjnych w zastosowaniach przemysłowych jest możliwe tylko wtedy, gdy wszystkie komponenty przetrwają w trudnym środowisku. Systemy muszą wytrzymywać gorące, wilgotne i trudne warunki oraz niszczące pola elektryczne i magnetyczne. Specyficzne warunki środowiskowe, w których produkt jest używany, wpływają na jego specyfikacje. Takie specyfikacje należy...

merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne na merXu Oprawy wewnętrzne na merXu

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką...

Oprawy wewnętrzne to min. lampy sufitowe, meblowe, biurkowe, oprawy natynkowe i podtynkowe, oświetlenie awaryjne czy schodowe, a także oprawy typu downlight, oczka oraz plafony i żyrandole. Zobacz szeroką ofertę nowoczesnych opraw oświetleniowych na merXu.

Euro Pro Group Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR Diagnostyka paneli fotowoltaicznych z użyciem kamer termowizyjnych FLIR

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych na początek marca 2021 r. w Polsce blisko 4216,3 MW mocy pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Wciąż głównym i dominującym segmentem rynku fotowoltaicznego są mikroinstalacje, stanowiące 75% mocy zainstalowanej PV.

Kärcher Sp. z o.o. Czysta energia ze słońca? Tak!

Czysta energia ze słońca? Tak! Czysta energia ze słońca? Tak!

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne...

Coraz bardziej modne i chętnie wybierane przez inwestorów instalacje fotowoltaiczne są bez wątpienia przyszłością energetyki w domach jednorodzinnych i nie tylko. W jaki sposób zadbać o panele solarne na dachu, tak, aby ich nie uszkodzić, a skutecznie oczyścić z zabrudzeń, by mogły pracować wydajnie? Niemiecki producent sprzętu czyszczącego – Karcher – ma na to nowy patent: zestaw akcesoriów, który pozwoli czyścić wydajnie i bezpiecznie nie tylko panele solarne, ale też elewacje budynków i wysoko...

merXu Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów Aparatura elektryczna dla profesjonalistów i amatorów

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą...

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Instalatorzy, inżynierowie elektrycy i projektanci instalacji elektrycznych znajdą tu szeroką ofertę wyrobów niezbędnych w ich pracy.

Ela-compil sp. z o.o. Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+ Centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi FPM+

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie...

Branża zabezpieczeń w obszarze przeciwpożarowym spotyka się z wieloma wyzwaniami. Zmiany w prawie budowlanym, brak wzajemnej interakcji pomiędzy systemami, rosnące koszty ochrony fizycznej to tylko nie niektóre z nich. Wielu zarządców obiektów boryka się ze zbyt długim czasem reakcji na zagrożenia, odstępstwami w projektach budowlanych czy koniecznością adaptacji scenariusza pożarowego.

FABRYKA KABLI ELPAR SP. Z O.O. Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków Bezhalogenowy przewód HDHP-J(O) 450/750V B2ca gwarantujący bezpieczeństwo pożarowe budynków

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

Fabryka Kabli Elpar Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie, wychodząc naprzeciw aktualnym wymaganiom w obszarze bezpieczeństwa pożarowego budynków, oferuje szeroką gamę kabli i przewodów bezhalogenowych.

merXu Gniazda i łączniki na merXu

Gniazda i łączniki na merXu Gniazda i łączniki na merXu

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj...

Platforma internetowa merXu oferuje bogaty asortyment rozwiązań i produktów różnych producentów dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej, w tym także elektryków i elektroinstalatorów. Poznaj możliwości platformy zakupowej merxu i przekonaj się, jak łatwy może być handel b2B.

Armacell Poland Sp. z o.o. ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar ArmaFlex DuoSolar

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

ArmaFlex DuoSolar to opatentowany, łatwy w instalacji, preizolowany system rur zapewniający wysoką wydajność instalacji solarnych.

gransport.pl Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu? Jak zwiększyć moc silnika Twojego samochodu?

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają...

Pragniesz dodać mocy silnikowi swojego samochodu? Rozwiązaniem jest tuning, który pozwala na modyfikację parametrów silnika. Ten proces może być przeprowadzony przez specjalistów, którzy doskonale znają się na tego rodzaju modyfikacjach. Dzięki temu tuning pozostanie bezpieczny i nie uszkodzi silnika. Istnieje także możliwość samodzielnego zakupu i montażu elementów, które wpłyną na zwiększenie mocy samochodu. Zlecenie tego specjalistom ma tę przewagę, że wykonują oni swoją pracę kompleksowo, a Ty...

Kanlux SA Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux Nowe obudowy metalowe KP-DB marki Ideal TS by Kanlux

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale...

W ofercie Ideal TS by Kanlux pojawiły się obudowy metalowe KP-DB z szynami DIN do zabudowy aparatury modułowej. Nowe obudowy przeznaczone są przede wszystkim do budownictwa publicznego i biurowego, ale dzięki szerokiemu zakresowi możliwe jest zastosowanie ich również w innych obszarach, np. jako rozdzielnice domowe w rozbudowanych instalacjach.

Kanlux SA Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu Osprzęt elektroinstalacyjny TEKNO – oszczędność czasu, łatwość montażu

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO....

MOWION by Kanlux to marka, która uwzględnia różnorodne zastosowania osprzętu elektroinstalacyjnego. W ofercie są cztery serie osprzętu przeznaczone do różnych zastosowań, a jedną z nich jest seria TEKNO. W serii tej znalazły się rozwiązania idealne do zastosowania na zewnątrz – gniazda i łączniki odporne na warunki atmosferyczne, a przy tym proste w instalacji i uniwersalne.

merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu Oszczędzaj na firmowych zakupach dzięki platformie merXu

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich...

Znacie już merXu.com – nowy serwis internetowy, który umożliwia handel między firmami? Na platformie znajdziesz blisko milion ofert dostępnych dla kupujących poszukujących produktów z kategorii takich jak narzędzia, elektrotechnika i oświetlenie, budownictwo, instalacje, maszyny i metalurgia czy bezpieczeństwo pracy.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

AS ENERGY Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne Nie zaleją nas odpady fotowoltaiczne

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których...

Czy utylizacja fotowoltaiki to problem, który dotknie nas w skali masowej dopiero za 30 lat, kiedy zacznie spadać wydajność obecnie montowanych paneli? Niekoniecznie. Mieszkańcy miejscowości, w których powstają wielkie farmy fotowoltaiczne, zastanawiają się, co stanie się w przyszłości ze zużytymi urządzeniami. Ta kwestia jest jednak już dziś szczegółowo uregulowana prawnie.

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015): Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, czy to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów, czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.