elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Kongres Nowej Mobilności 2023 – najważniejsze wnioski

Redakcja | 2023-10-04
Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 100 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, fot. PSPA

Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 100 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, fot. PSPA

Tegoroczna edycja Kongresu Nowej Mobilności była rekordowa – ponad 3 tys. przedstawicieli branży e-mobility z Polski i świata, przez trzy dni omawiało kluczowe trendy i wyzwania związane z transformacją transportu. Ponad 150 wystawców prezentowało w Łodzi najnowsze zeroemisyjne technologie.

Czwarta, rekordowa edycja Kongresu Nowej Mobilności dobiegła końca. O skali wydarzenia świadczą liczby: 6 scen, niemal 3 tys. uczestników, ponad 300 prelegentów z kraju i całego świata, 100 debat, warsztatów i wystąpień merytorycznych, ponad 150 partnerów i wystawców, 15 premier branżowych, 19 tys. mkw. powierzchni Expo. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, ambasadorzy, reprezentanci biznesu, uczelni wyższych, kancelarii prawnych, trzeciego sektora oraz mediów. Oto 10 najważniejszych wniosków z KNM 2023.

1. „Siódemka dla elektromobilności” wzmocni polską gospodarkę

Podczas KNM 2023 przedstawiciele sektora e-mobility podpisali „Siódemkę dla elektromobilności” – adresowany do administracji publicznej apel o powzięcie pilnych działań umożliwiających wykorzystanie historycznej szansy, przed którą stoi Polska w związku z transformacją sektora transportu w kierunku zeroemisyjnym. Przemysł motoryzacyjny to filar polskiej gospodarki. Odpowiada za 8% PKB, 13,5% rocznego eksportu i 490 tys. osób. W najbliższych latach branżę czekają rewolucyjne zmiany, które zdecydują o jej przyszłości. Masowa elektryfikacja flot stworzy zupełnie nowe perspektywy biznesowe. Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bln USD do 2050 r. Sygnatariusze „Siódemki dla elektromobilności” wskazali, że decydenci powinni dołożyć starań, aby jak najwięcej tych środków trafiło do Polski. Postulaty zawarte w „Siódemce” dotyczą m.in. przekształcenia Polski w wiodący hub produkcyjny sektora elektromobilności, rozwój OZE oraz infrastruktury ładowania, wzrost inwestycji w badania i rozwój, wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych, kształcenie wykwalifikowanych kadr oraz wsparcie krajowego rynku zeroemisyjnego transportu. 

2. Do elektryfikacji drogowego transportu ciężkiego potrzeba subsydiów, zmian prawnych i rozbudowy infrastruktury ładowania

Podczas KNM 2023 branżowi eksperci i praktycy rynku dyskutowali o narzędziach niezbędnych, by Polska mogła utrzymać pozycję lidera drogowego transportu ciężkiego w Unii Europejskiej. Sektor TSL stanowi jedną z największych gałęzi polskiej gospodarki. Zrzesza 125 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających około 750 tys. osób, które generują ok. 7% polskiego PKB. W związku z obowiązującymi od 2019 r. UE normami emisji CO2 dla ciężarówek, niedalekim wprowadzeniem standardu Euro 7 oraz rozporządzeniem AFIR, branża stoi przed koniecznością szybkiej elektryfikacji. Uczestnicy KNM zgodzili się, że rozwój parku elektrycznych samochodów ciężarowych w Polsce i pozostałych państwach regionu CEE nie będzie możliwy bez rozbudowy infrastruktury ładowania oraz tankowania wodoru (w szczególności wzdłuż sieci TEN-T). Wsparcie transformacji branży transportowej powinno obejmować nie tylko zachęty finansowe adresowane do przewoźników, ale również operatorów stacji ładowania oraz OSD. Konieczna jest także optymalizacja prawa m.in. podwyższenie maksymalnej masy elektrycznych pojazdów ciężkich, zniesienie opłat drogowych dla eHDV, czy też ułatwienie przyłączania do sieci elektroenergetycznej stacji ładowania wysokiej mocy.

Czytaj również: 

URE: duży wzrost liczby odmów przyłączeń do sieci elektroenergetycznej >>

3. Mieszkańcy miast muszą poznać korzyści, jakie dają strefy czystego transportu

Jednym z szeroko omawianych tematów podczas Kongresu Nowej Mobilności 2023 były strefy czystego transportu. Takie obszary pojawią się już wkrótce m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu czy GZM.  Obecni podczas KNM 2023 międzynarodowi eksperci i przedstawiciele samorządów wskazywali, że osiągnięcie maksymalnych korzyści społeczno-ekologicznych wynikających z SCT wymaga dokładnego zaplanowania poszczególnych etapów ustanawiania takich obszarów. Konieczne jest m.in. zdefiniowanie problemu, który miasto chce rozwiązać, analiza parku samochodów w mieście, przeprowadzenia badań i pomiarów poziomu emisji oraz ustalenie głównych źródeł a także skali zanieczyszczeń. Ważne jest również określenie liczby mieszkańców, których obejmą zmiany wynikające z ustanowienia strefy i zorganizowanie rzetelnych kampanii informacyjnych dotyczących negatywnego wpływu transportu na środowisko, a także ludzkie życie i zdrowie.  Elementem tych kampanii powinno być opisanie spodziewanych korzyści wynikających z wdrożenia obszaru niskoemisyjnego. Niezbędne są wcześniejsze konsultacje społeczne, a także informowanie o terminie wprowadzenia SCT, jej zasięgu, obostrzeniach oraz ich ewentualnym podwyższaniu w kolejnych etapach obowiązywania strefy.

4. Polska nie wypełni celów AFIR bez inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną

AFIR, czyli unijne rozporządzenie ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, zacznie obowiązywać już 13 kwietnia 2024 r., co oznacza, że Polska ma coraz mniej czasu na wdrożenie zmian, które przyspieszą rozwój sieci stacji ładowania. Podczas KNM 2023 przedstawiciele branży podkreślali, że jedną z największych barier, które opóźniają rozbudowę stacji ładowania w Polsce jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura elektroenergetyczna. Dotyczy to również lokalizacji kluczowych pod kątem instalacji stacji ładowania, w tym MOPów. To przede wszystkim konsekwencja zbyt niskich nakładów inwestycyjnych poczynionych na rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w ubiegłych latach. Aby ograniczyć negatywny wpływ tych zaniedbań na rozwój elektromobilności, konieczne jest m.in. rozszerzenie subsydiów adresowanych zarówno do operatorów infrastruktury ładowania, jak i OSD, pogłębienie integracji sieci ładowarek i sektora elektroenergetycznego (umożliwiające m.in. popularyzację technologii smart charging) czy wreszcie wprowadzenie zmian regulacyjnych. Podczas KNM 2023 przedstawiono kilka propozycji legislacyjnych w tym obszarze, wypracowanych w ramach projektu PSPA „Biała Księga Nowej Mobilności”. Obejmują one  m.in. postulaty umożliwienia przygotowywania inwestycji w zakresie przyłączy energetycznych i budowy stacji ładowania w szczególnym trybie właściwym dla inwestycji strategicznych, wprowadzenie nieprzekraczalnego terminu realizacji umowy o przyłączenie, zobowiązanie OSD do udzielania wiążącej informacji o możliwościach przyłączenia do sieci infrastruktury ładowania na wniosek, a ponadto zobowiązanie GDDKiA do tworzenia okresowych planów budowy, uwzględniających miejsca lokalizacji infrastruktury ładowania wraz z rezerwą mocy dla jej przyłączenia.

5. Polska i Europa muszą stać się potęgą produkcyjną sektora bateryjnego

Pod hasłem „Polish Battery Day” bardzo wiele miejsca na KNM 2023 poświęcono kluczowemu obszarowi dla rozwoju zarówno elektromobilności, jak i polskiej gospodarki, czyli branży bateryjnej. Uczestnicy kongresu podkreślali, że priorytetem powinno być skoncentrowanie łańcucha wartości sektora bateryjnego w Europie, zarówno w zakresie surowców, projektowania, technologii, produkcji, jak i recyklingu. Ważne są zmiany regulacyjne, w tym zdecydowane usprawnienie procesów wydawania zezwoleń i ocen oddziaływania na środowisko. Należy stworzyć kompleksowy program wsparcia dla sektora, a w jego ramach wsparcie inwestycyjne dla uruchamiania nowej produkcji  oraz szkolenia w zakresie nowych kompetencji, rozwoju kadr i przekwalifikowania obecnej siły roboczej. Istotne jest kształcenie kadry inżynierów mających kwalifikacje i umiejętności wymagane do pracy na różnych etapach cyklu życia akumulatora. W tym celu warto zadbać o zacieśnianie współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, a programy nauczania zawodowego i inżynierskiego w Polsce powinny koncentrować się nauce myślenia zintegrowanego i procesowego. Odpowiedzią na te potrzeby są m.in. działania PSPA, w tym prowadzone we współpracy z Politechniką Warszawską studia podyplomowe Nowa Mobilność oraz szkolenia organizowane m.in. z EBA Academy Polska. 

6. Rozwój technologii smart charging priorytetem w sektorze infrastruktury ładowania

Podczas KNM 2023 czołowi interesariusze sektora infrastruktury ładowania omówili regulacyjne, rynkowe i technologiczne szanse i wyzwania związane z rozwojem technologii smart charging w Polsce i w regionie CEE. Korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania obejmują m.in. możliwość zdalnego nadzoru i zarządzania procesem ładowania, optymalny rozdział mocy pomiędzy równolegle ładowanymi samochodami elektrycznymi, ułatwione rozliczanie płatności za usługi ładowania oraz podwyższony poziom bezpieczeństwa. Dzięki inteligentnemu ładowaniu, uwzględniającemu m.in. dynamiczne taryfy, sieć energetyczna będzie gotowa obsłużyć przyszłe zapotrzebowanie sektora e-mobility na energię elektryczną. Obowiązki związane ze smart charging przewiduje AFIR. W punktach ładowania uruchomionych po 6 miesiącach od wejścia rozporządzenia w życie operatorzy będą musieli zapewnić możliwość inteligentnego ładowania (dotyczy to również punktów, których remont rozpoczął się po 6 miesiącach od wejścia AFIR w życie). Uczestnicy Kongresu podkreślali, że obecnie technologia znacznie wyprzedza legislację. Aby w pełni wykorzystać zalety smart charging, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich zmian regulacyjnych (m.in. w obszarze taryf), optymalizacja rozwiązań w zakresie oprogramowania oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi interesariuszami.

Czytaj również:

Perspektywy rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce do 2030 r. >>

7. Zielony wodór to paliwo przyszłości 

Podczas KNM 2023 wiele miejsca poświęcono roli wodoru jako paliwa przyszłości w transporcie. Eksperci zgodzili się, że konieczne jest wprowadzenie instrumentów sprzyjających popularyzacji „zielonego”, zeroemisyjnego wodoru, a także zwiększenie podaży oraz obniżenie kosztów produkcji pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi. Kluczowym obszarem, w którym wodór może być alternatywą dla baterii litowo-jonowych na drodze do neutralności klimatycznej jest transport ciężki. Interesariusze wskazywali, że tylko zielony wodór może być uznany za paliwo zeroemisyjne. W kolejnych latach Europa będzie dążyć nie tylko do wzrostu skali produkcji zielonego wodoru, jak i importu tego paliwa. Aby osiągnąć ten cel konieczne są inwestycje zarówno ze strony administracji publicznej, jak i sektora biznesu. Ponadto technologia wodoru pochodzącego z OZE może być chętnie wspierana przez instytucje finansowe, ponieważ odnawialne źródła energii są nieograniczonym zasobem, obarczonym niskim ryzykiem finansowym. W strefie expo KNM odbyły się również prezentacje pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi, w tym wodorowego SUVa BMW iX5 Hydrogen, a także dostawczych Iveco eDaily FCEV i Renault Master Van H2-Tech oraz autobusu Pilea H2.

8. Współpraca samorządów i biznesu kluczem do przyspieszenia rozbudowy sieci stacji ładowania w miastach

Jednym z tematów przewodnich KNM 2023 była rozbudowana miejskiej infrastruktury ładowania. To kluczowe wyzwanie sektora zeroemisyjnego transportu: w 2022 r. 37 największych miast odpowiadało za ok. 70% samochodów elektrycznych zarejestrowanych w Polsce. Eksperci wskazywali, że zapewnienie mieszkańcom miast nieposiadającym prywatnych ładowarek komfortowego dostępu do usług ładowania wymaga planowania strategicznego na poziomie rządów i samorządów. Istotne jest wybór optymalnych lokalizacji oraz rodzajów stacji wchodzących w skład miejskiej sieci. Przy jej budowie warto uwzględniać zarówno urządzenia AC, DC (w tym ładowarki ultraszybkie) oraz wielostanowiskowe huby ładowania. Samorządy powinny zadbać o optymalizację warunków przetargów (m.in. poprzez zapewnienie możliwie atrakcyjnych i przejrzystych stawek za dzierżawę gruntów). W celu zapewnienia konkurencyjnych cen postępowania powinny być rozstrzygane na korzyść więcej niż jednego operatora (optymalnie 2-3). Warto również instalować możliwie nowoczesne stacje (szczególnie kompatybilne z technologią smart charging), dopasowane do oczekiwań przyszłych i obecnych kierowców EV. 

9. Elektromobilność to nie tylko samochody, autobusy i motocykle

Uczestnicy KNM 2023 dyskutowali także o perspektywach rozwoju oraz wyzwaniach rynku elektrycznych maszyn rolnych, budowlanych, górniczych, przeładunkowych oraz wszystkich innych pojazdów pozadrogowych (NRMM) wykorzystywanych w różnych gałęziach gospodarki. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zgodnie z założeniami European Green Deal, wymaga ograniczenia ilości wytwarzanych przez takie pojazdy zanieczyszczeń i hałasu, zwłaszcza że NRMM bardzo często są użytkowane w miastach. Eksperci wskazywali, że emisje z maszyn roboczych są od 2 do 6 razy wyższe niż emisje generowane samochody. Na elektryfikacji sektora NRMM mogą więc zyskać nie tylko osoby postronne, ale również pracownicy obsługujący maszyny pozadrogowe. W pierwszej kolejności zeroemisyjne maszyny specjalistyczne będą wdrażane w obszarach zamkniętych, takich jak kopalnie czy porty przeładunkowe. Znaczny udział w procesie dekarbonizacji tego sektora mogą mieć również technologie oparte na wodorowych ogniwach paliwowych.

10. Polska potrzebuje narodowej strategii rowerowej

Czy Polsce potrzebna jest Narodowa Strategia Rowerowa? Na to pytanie odpowiedzieli twierdząco prelegenci KNM 2023, w tym przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych. Każde miasto ma własną strategię i wykorzystuje różne technologie przy budowie infrastruktury rowerowej. Uczestnicy KNM 2023 zgodzili się, że potrzebny jest jeden dokument uniwersalizujący, gdyż wiele różnych standardów trudno pogodzić. Dlatego na Kongresie została podpisana deklaracja na rzecz wprowadzenia Narodowej Strategii Rowerowej. Dokument ten ma na celu stworzenie kompleksowego planu promocji ruchu rowerowego jako środka transportu oraz zrównoważonej turystyki. W ramach strategii przewiduje się ocenę istniejącej infrastruktury, badania potrzeb różnych grup użytkowników, modernizację infrastruktury rowerowej, integrację rowerów z transportem publicznym, wprowadzenie standardów projektowania poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów, określenie źródeł finansowania oraz programy edukacyjne.

Źródło: Elektromobilni.pl

 

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Farma fotowoltaiczna zasila w energię winiarnię Grupy Ambra

Farma fotowoltaiczna zasila w energię winiarnię Grupy Ambra Farma fotowoltaiczna zasila w energię winiarnię Grupy Ambra

Grupa Ambra, zajmująca się produkcją, importem i dystrybucją win, uruchomiła w sąsiedztwie swojej winiarni nowoczesną farmę fotowoltaiczną, zajmującą obszar 1,3 ha. Wyprodukowana w niej energia zaspokoi...

Grupa Ambra, zajmująca się produkcją, importem i dystrybucją win, uruchomiła w sąsiedztwie swojej winiarni nowoczesną farmę fotowoltaiczną, zajmującą obszar 1,3 ha. Wyprodukowana w niej energia zaspokoi 30% zapotrzebowania winiarni na energię elektryczną.

Redakcja news Mała hiszpańska wyspa przez miesiąc czerpała energię tylko z wody i wiatru

Mała hiszpańska wyspa przez miesiąc czerpała energię tylko z wody i wiatru Mała hiszpańska wyspa przez miesiąc czerpała energię tylko z wody i wiatru

El Hierro na Atlantyku to najmniejsza z Wysp Kanaryjskich. Na powierzchni 278 km kw. mieszka tam niewiele ponad 10 tys. osób, dla których głównym źródłem zasilania jest wodno-wiatrowa elektrownia Gorona...

El Hierro na Atlantyku to najmniejsza z Wysp Kanaryjskich. Na powierzchni 278 km kw. mieszka tam niewiele ponad 10 tys. osób, dla których głównym źródłem zasilania jest wodno-wiatrowa elektrownia Gorona del Viento. Ostatnio padł tam rekord – mieszkańcy wyspy czerpali prąd tylko z tego odnawialnego źródła energii aż przez 28 dni.

Redakcja news Enea zbuduje pilotażowy magazyn energii z Hiszpanami

Enea zbuduje pilotażowy magazyn energii z Hiszpanami Enea zbuduje pilotażowy magazyn energii z Hiszpanami

Enea podpisała list intencyjny z hiszpańską Grupo Cobra, światowym liderem w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz specjalistycznych usług w przemyśle energetycznym, na rzecz rozwoju projektów i technologii...

Enea podpisała list intencyjny z hiszpańską Grupo Cobra, światowym liderem w dziedzinie inżynierii przemysłowej oraz specjalistycznych usług w przemyśle energetycznym, na rzecz rozwoju projektów i technologii magazynowania energii.

Redakcja news Solaris przekazał 7 elektrycznych autobusów miastu Erlangen

Solaris przekazał 7 elektrycznych autobusów miastu Erlangen Solaris przekazał 7 elektrycznych autobusów miastu Erlangen

W grudniu Solaris dostarczył 7 bezemisyjnych autobusów elektrycznych do niemieckiego miasta Erlangen. Lokalny przewoźnik zdecydował się na najkrótszy model Solarisa, niskopodłogowy autobus Urbino 9 LE...

W grudniu Solaris dostarczył 7 bezemisyjnych autobusów elektrycznych do niemieckiego miasta Erlangen. Lokalny przewoźnik zdecydował się na najkrótszy model Solarisa, niskopodłogowy autobus Urbino 9 LE electric, który może być wykorzystywany zarówno w mieście, jak i na trasach podmiejskich. To pierwsze zamówienie z Niemiec na najkrótszy model marki.

Redakcja news 10 tys. ładowarek Tesli w europejskiej sieci płatności DKV Mobility

10 tys. ładowarek Tesli w europejskiej sieci płatności DKV Mobility 10 tys. ładowarek Tesli w europejskiej sieci płatności DKV Mobility

Tesla Superchargers to największa sieć szybkiego ładowania w Europie, oferująca ładowanie o mocy do 250 kW. Z kolei DKV Mobility to wiodąca platforma B2B do bezgotówkowego tankowania i innych usług dla...

Tesla Superchargers to największa sieć szybkiego ładowania w Europie, oferująca ładowanie o mocy do 250 kW. Z kolei DKV Mobility to wiodąca platforma B2B do bezgotówkowego tankowania i innych usług dla podróżujących autem. Właśnie ogłoszono, że klienci DKV Mobility mogą korzystać z ponad 10 tys. ładowarek Tesli w Europie.

Redakcja Dofinansowanie dla klastrów i spółdzielni energetycznych

Dofinansowanie dla klastrów i spółdzielni energetycznych Dofinansowanie dla klastrów i spółdzielni energetycznych

Do końca lutego 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie klastrów energii, spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych OZE. Spośród nich minister rozwoju i technologii...

Do końca lutego 2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie klastrów energii, spółdzielni energetycznych i obywatelskich społeczności energetycznych OZE. Spośród nich minister rozwoju i technologii wybierze 20 projektów, które otrzymają wsparcie. Budżet programu wynosi 240 mln zł.

Redakcja news Tauron: ponad połowa skontrolowanej domowej fotowoltaiki z przekroczoną mocą

Tauron: ponad połowa skontrolowanej domowej fotowoltaiki z przekroczoną mocą Tauron: ponad połowa skontrolowanej domowej fotowoltaiki z przekroczoną mocą

Tauron przeprowadził kontrole fotowoltaiki. Wynika z nich, że ponad połowa skontrolowanych przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych ma moc większą od zgłoszonej. Od początku 2024 roku takie kontrole...

Tauron przeprowadził kontrole fotowoltaiki. Wynika z nich, że ponad połowa skontrolowanych przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych ma moc większą od zgłoszonej. Od początku 2024 roku takie kontrole obejmą cały obszar działania spółki Tauron Dystrybucja.

Redakcja news Nowa inwestycja PGE na Lubelszczyźnie zwiększy możliwości przyłączania OZE

Nowa inwestycja PGE na Lubelszczyźnie zwiększy możliwości przyłączania OZE Nowa inwestycja PGE na Lubelszczyźnie zwiększy możliwości przyłączania OZE

PGE Dystrybucja uruchomiła nowy GPZ Felin, którego realizacja kosztowała 27 mln zł. Stacja 110/15 kV przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim, a zastosowane rozwiązania...

PGE Dystrybucja uruchomiła nowy GPZ Felin, którego realizacja kosztowała 27 mln zł. Stacja 110/15 kV przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim, a zastosowane rozwiązania pozwolą też na zapewnienie stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców w regionie.

Redakcja news Prezes URE wydał promesy na nowe magazyny energii

Prezes URE wydał promesy na nowe magazyny energii Prezes URE wydał promesy na nowe magazyny energii

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał dwie promesy na budowę trzech magazynów energii o łącznej mocy 700 MW. Magazyny oparte na technologii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) zostaną...

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) przyznał dwie promesy na budowę trzech magazynów energii o łącznej mocy 700 MW. Magazyny oparte na technologii ogniw litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4) zostaną zrealizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim i dolnośląskim.

Redakcja news We Francji będą dopłaty do elektryków wyprodukowanych w Europie

We Francji będą dopłaty do elektryków wyprodukowanych w Europie We Francji będą dopłaty do elektryków wyprodukowanych w Europie

Rząd francuski opublikował listę ponad 70 modeli samochodów elektrycznych kwalifikujących się do dotacji od 1 stycznia 2024 r. Obejmuje ona ok. 65% wszystkich elektryków sprzedawanych we Francji. Na liście...

Rząd francuski opublikował listę ponad 70 modeli samochodów elektrycznych kwalifikujących się do dotacji od 1 stycznia 2024 r. Obejmuje ona ok. 65% wszystkich elektryków sprzedawanych we Francji. Na liście nie ma aut z Chin, jest za to Tesla, ale tylko model produkowany pod Berlinem.

Redakcja news Ruszyły zapisy na elektrycznego Fiata 600e z Tych

Ruszyły zapisy na elektrycznego Fiata 600e z Tych Ruszyły zapisy na elektrycznego Fiata 600e z Tych

Dealerzy Fiata rozpoczęli zbieranie zamówień na produkowany w Tychach najnowszy model z segmentu B, czyli 600e. Autko napędzane silnikiem o mocy 115 kW, z akumulatorami 54 kWh, oferuje zasięg do 600 km...

Dealerzy Fiata rozpoczęli zbieranie zamówień na produkowany w Tychach najnowszy model z segmentu B, czyli 600e. Autko napędzane silnikiem o mocy 115 kW, z akumulatorami 54 kWh, oferuje zasięg do 600 km w cyklu miejskim WLTP.

Redakcja news PSE zapraszają na szkolenie poświęcone zmianom na rynku bilansującym

PSE zapraszają na szkolenie poświęcone zmianom na rynku bilansującym PSE zapraszają na szkolenie poświęcone zmianom na rynku bilansującym

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zapraszają na spotkanie dotyczące zmian wprowadzanych na rynku bilansującym, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r. na podstawie decyzji Prezesa URE z 27 września...

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zapraszają na spotkanie dotyczące zmian wprowadzanych na rynku bilansującym, które wejdą w życie 14 czerwca 2024 r. na podstawie decyzji Prezesa URE z 27 września 2023 r., zatwierdzającej w części nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB). Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2024 r. w formule online.

Redakcja news Kto jest kim w nowym Ministerstwie Klimatu i Środowiska?

Kto jest kim w nowym Ministerstwie Klimatu i Środowiska? Kto jest kim w nowym Ministerstwie Klimatu i Środowiska?

Opublikowano Zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w nowym kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przypominamy najważniejsze decyzje i zmiany kadrowe w tym resorcie, jakie zaszły po utworzeniu...

Opublikowano Zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w nowym kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przypominamy najważniejsze decyzje i zmiany kadrowe w tym resorcie, jakie zaszły po utworzeniu nowego rządu.

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 12/2023 „elektro.info”!

Nowy numer 12/2023 „elektro.info”! Nowy numer 12/2023 „elektro.info”!

Witam Państwa w grudniowym i zarazem ostatnim numerze „elektro.info”, który wydajemy w 2023 roku. W kolejnym roku, wzorem lat ubiegłych, będziemy prowadzili szkolenia tematyczne dla naszych Czytelników,...

Witam Państwa w grudniowym i zarazem ostatnim numerze „elektro.info”, który wydajemy w 2023 roku. W kolejnym roku, wzorem lat ubiegłych, będziemy prowadzili szkolenia tematyczne dla naszych Czytelników, a jesienią zorganizujemy konferencję szkoleniową połączoną z wręczeniem dorocznych nagród VERBA DOCENT, przyznawanych autorom artykułów publikowanych na łamach „elektro.info”.

Redakcja news Berlin zamierza kupić 700 elektrycznych Solarisów w ciągu kilku lat

Berlin zamierza kupić 700 elektrycznych Solarisów w ciągu kilku lat Berlin zamierza kupić 700 elektrycznych Solarisów w ciągu kilku lat

Solaris poinformował, że berlińska spółka transportu publicznego Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) złożyła zamówienie na 50 autobusów Urbino 18 electric. Zamówienie to może zostać rozszerzone nawet o kolejne...

Solaris poinformował, że berlińska spółka transportu publicznego Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) złożyła zamówienie na 50 autobusów Urbino 18 electric. Zamówienie to może zostać rozszerzone nawet o kolejne 650 przegubowych Solarisów.

Redakcja news W USA ruszyła pierwsza duża morska farma wiatrowa

W USA ruszyła pierwsza duża morska farma wiatrowa W USA ruszyła pierwsza duża morska farma wiatrowa

Pierwszego dnia 2024 roku wygenerowano energię elektryczną w jednej z pięciu zbudowanych już turbin wiatrowych na farmie o nazwie Vineyard Wind. Jest to pierwsza wielkoskalowa morska farma wiatrowa w Stanach...

Pierwszego dnia 2024 roku wygenerowano energię elektryczną w jednej z pięciu zbudowanych już turbin wiatrowych na farmie o nazwie Vineyard Wind. Jest to pierwsza wielkoskalowa morska farma wiatrowa w Stanach Zjednoczonych. Docelowo projekt ten będzie się składał z 62 turbin wiatrowych.

Redakcja Jasło ogłosiło przetarg na dostawę elektrycznych autobusów

Jasło ogłosiło przetarg na dostawę elektrycznych autobusów Jasło ogłosiło przetarg na dostawę elektrycznych autobusów

Pierwsze autobusy elektryczne pojawią się wkrótce w Jaśle. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na dostawę sześciu krótkich autobusów o napędzie elektrycznym, które zostaną kupione dzięki dotacji z programu...

Pierwsze autobusy elektryczne pojawią się wkrótce w Jaśle. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na dostawę sześciu krótkich autobusów o napędzie elektrycznym, które zostaną kupione dzięki dotacji z programu Zielony Transport Publiczny. Będą to pierwsze elektryczne autobusy kursujące stale w tym mieście.

Redakcja news ENTSO-E: w grudniu elektrownie wiatrowe wyprodukowały 3,10 TWh energii

ENTSO-E: w grudniu elektrownie wiatrowe wyprodukowały 3,10 TWh energii ENTSO-E: w grudniu elektrownie wiatrowe wyprodukowały 3,10 TWh energii

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w grudniu 2023 zanotowano w Polsce dalsze wzrosty w zużyciu i produkcji energii elektrycznej w stosunku do listopada 2023. Największy procentowy wzrost produkcji...

Jak wynika z danych platformy ENTSO-E, w grudniu 2023 zanotowano w Polsce dalsze wzrosty w zużyciu i produkcji energii elektrycznej w stosunku do listopada 2023. Największy procentowy wzrost produkcji przypadł na elektrownie wiatrowe, w których wygenerowano rekordowo dużo energii, a największy spadek odnotowała fotowoltaika.

Redakcja news Włochy dostaną ogromne wsparcie z UE na wielkoskalowe magazyny energii

Włochy dostaną ogromne wsparcie z UE na wielkoskalowe magazyny energii Włochy dostaną ogromne wsparcie z UE na wielkoskalowe magazyny energii

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy mający na celu sfinansowanie we Włoszech wielkoskalowych systemów magazynowania energii o mocy ponad 9 GW i pojemności 71 GWh.

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy mający na celu sfinansowanie we Włoszech wielkoskalowych systemów magazynowania energii o mocy ponad 9 GW i pojemności 71 GWh.

Redakcja news Licznik Elektromobilności: 2023 był dobrym rokiem dla sektora pojazdów elektrycznych

Licznik Elektromobilności: 2023 był dobrym rokiem dla sektora pojazdów elektrycznych Licznik Elektromobilności: 2023 był dobrym rokiem dla sektora pojazdów elektrycznych

Już w listopadzie ub.r. pojazdów całkowicie elektrycznych w Polsce było więcej niż 50 tys., a liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosiła 5829 – wynika z Licznika Elektromobilności,...

Już w listopadzie ub.r. pojazdów całkowicie elektrycznych w Polsce było więcej niż 50 tys., a liczba ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych wynosiła 5829 – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Redakcja news Sojusz producentów fotowoltaiki w kwestii ujednolicenia modułów o mocy 700 W+

Sojusz producentów fotowoltaiki w kwestii ujednolicenia modułów o mocy 700 W+ Sojusz producentów fotowoltaiki w kwestii ujednolicenia modułów o mocy 700 W+

Trina Solar, światowy lider w dziedzinie inteligentnych technologii fotowoltaicznych i rozwiązań magazynowania energii, uruchomiła Otwarty Sojusz Ekologiczny w zakresie fotowoltaiki 700 W+, działając we...

Trina Solar, światowy lider w dziedzinie inteligentnych technologii fotowoltaicznych i rozwiązań magazynowania energii, uruchomiła Otwarty Sojusz Ekologiczny w zakresie fotowoltaiki 700 W+, działając we współpracy z pięcioma innymi wiodącymi producentami: Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan i Tongwei.

Redakcja news BYD wyprzedził Teslę w czwartym kwartale 2023 roku

BYD wyprzedził Teslę w czwartym kwartale 2023 roku BYD wyprzedził Teslę w czwartym kwartale 2023 roku

W ostatnim kwartale ubiegłego roku chiński producent aut elektrycznych BYD sprzedał 526 409 osobowych pojazdów typu BEV. To o 8,65% więcej niż zadeklarowana globalna sprzedaż aut Tesli (484 507 sztuk)....

W ostatnim kwartale ubiegłego roku chiński producent aut elektrycznych BYD sprzedał 526 409 osobowych pojazdów typu BEV. To o 8,65% więcej niż zadeklarowana globalna sprzedaż aut Tesli (484 507 sztuk). Jednak w skali całego roku 2023 to Tesla wciąż pozostaje liderem światowego rynku elektromobilności.

news PGE Dystrybucja modernizuje infrastrukturę na Mazurach

PGE Dystrybucja modernizuje infrastrukturę na Mazurach PGE Dystrybucja modernizuje infrastrukturę na Mazurach

Białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja zakończył realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Głównym celem projektów było powiększenie...

Białostocki oddział spółki PGE Dystrybucja zakończył realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Głównym celem projektów było powiększenie potencjału przyłączeniowego odnawialnych źródeł energii. Łączny koszt tych inwestycji to blisko 34 mln zł, dofinansowanie wyniosło prawie 18,5 mln zł.

Redakcja news PSE: odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na moc

PSE: odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na moc PSE: odnotowano rekordowe zapotrzebowanie na moc

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10.45 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc: 28 416 MW. To o prawie 800 MW więcej niż wynosił poprzedni rekord, odnotowany 12 lutego 2021 r....

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 10.45 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc: 28 416 MW. To o prawie 800 MW więcej niż wynosił poprzedni rekord, odnotowany 12 lutego 2021 r. – poinformowały Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE).

Wybrane dla Ciebie

Jak wybrać odpowiedni sterownik PLC? »

Jak wybrać odpowiedni sterownik PLC? » Jak wybrać odpowiedni sterownik PLC? »

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych» Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Odkryj rewolucję w ładowaniu! Najtrwalsza i najprostsza stacja ładowania ev z prądem zmiennym »

Odkryj rewolucję w ładowaniu! Najtrwalsza i najprostsza stacja ładowania ev z prądem zmiennym » Odkryj rewolucję w ładowaniu! Najtrwalsza i najprostsza stacja ładowania ev z prądem zmiennym »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego » Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne? Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Transformatory żywiczne i PV - sprawdź »

Transformatory żywiczne i PV - sprawdź » Transformatory żywiczne i PV - sprawdź »

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym » Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych » Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać? Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub! Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić? Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilacze z magazynami energii »

Zasilacze z magazynami energii » Zasilacze z magazynami energii »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne? Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji? Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie rozprowadzania energii? Sprawdź »

Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie rozprowadzania energii? Sprawdź » Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie rozprowadzania energii? Sprawdź »

Najnowsze produkty i technologie

Renowa24.pl Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku! BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie...

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie daje ponad 45 tys. m kw. powierzchni magazynowej BayWa r.e. Solar Systems w Polsce.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi...

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi – połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm kw. Wystarczy po prostu odizolować końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsunąć ją do złączki – i bezpieczne połączenie gotowe.

ASTAT Sp. z o.o. Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej,...

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej, moc odbiorników czy budowa samej instalacji elektroenergetycznej. Dobór konkretnego rozwiązania powinien opierać się na analizie układu zasilającego zakład, reżimu pracy i zainstalowanych odbiorników. Bardzo ważnym punktem doboru jest wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej i ich prawidłowa...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

SONEL S.A. Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV...

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV – pierwszy na świecie miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach dochodzących aż do 900 V AC, z kategorią pomiarową CAT IV 1000 V.

GROMTOR sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie...

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie zabezpieczać wszelkiego rodzaju obiekty, projektując i montując instalację odgromową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Redakcja news Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami! Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa...

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa w nim wiosenna promocja, w której można wygrać supernagrody!

Solfinity sp. z o.o. sp.k. Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są...

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są przyszłością zrównoważonej energetyki.

CSI S.A Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210 Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel®...

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel® Celeron® N6210 o mocy 6,5 W.

Ewimar Sp. z o.o. Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Pewny Lokal Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków? Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych...

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych optymalizacja zużycia energii staje się priorytetem. Jednym z ważniejszych kroków prowadzących do obniżenia klasy energetycznej budynków jest wprowadzenie świadectwa energetycznego i nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Fronius Polska Sp. z o.o. Fronius GEN24

Fronius GEN24 Fronius GEN24

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius...

Fronius zapewnia optymalne bezpieczeństwo i wysoki stopień zużycia energii na potrzeby własne w produkcji energii słonecznej – wszystko dzięki wysokiej jakości falownikom, do których dołącza teraz Fronius GEN24.

Dominik Mamcarz, Ekspert ds. Techniczno-Rozwojowych w Alseva EPC CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych CABLE POOLING: optymalne wykorzystanie zasobów elektrycznych

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem...

Odnawialne źródła energii (OZE) odgrywają kluczową rolę w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednym z wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych jest gromadzenie i przesyłanie wyprodukowanej energii elektrycznej. W tym kontekście technologia cable pooling zyskuje na znaczeniu, umożliwiając zoptymalizowane zarządzanie przesyłem energii elektrycznej ze źródeł OZE.

leroymerlin.pl Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED Barwa światła, moc, rodzaj trzonka. Sprawdź, czym kierować się przy zakupie żarówek LED

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz,...

Oświetlenie LED cieszy się ogromną popularnością i nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się pod lupę wszystkie jego zalety. Żarówki LED są wykorzystywane zarówno w warunkach domowych, jak i na zewnątrz, mają różne rozmiary, dzięki czemu można je dopasować do praktycznie każdego rodzaju lamp, są energooszczędne, a to tylko kilka z wielu ich zalet. Na co zwracać uwagę przy zakupie tego rodzaju żarówek i jak dopasować ich parametry do swoich potrzeb?

Bankier.pl Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Które produkty bankowe przydają się podczas remontu? Które produkty bankowe przydają się podczas remontu?

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić...

Przeprowadzenie remontu to drogie i wymagające zadanie. Niemalże wszystkie wykonywane prace zmuszają zainteresowanych do podejmowania poważnych i przemyślanych decyzji finansowych. Mogą to jednak ułatwić niektóre produkty bankowe. O których z nich mowa? Tego lepiej dowiedzieć się jeszcze przed rozpoczęciem prac budowalnych.

NNV Sp z o.o. Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości? Czy fotowoltaika podnosi wartość nieruchomości?

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest...

Panele fotowoltaiczne są coraz bardziej popularne. W dobie rosnących cen energii wiele osób ceni sobie niezależność od zewnętrznych dostawców prądu, oszczędność, jaką daje fotowoltaika oraz to, że jest to ekologiczne źródło energii. Montaż paneli fotowoltaicznych na działce lub dachu domu ma jeszcze jedną zaletę – w przypadku sprzedaży nieruchomości podnosi jej wartość.

APATOR SA Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia Apator uruchomił kolejny magazyn energii w sieci niskiego napięcia

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego...

Apator SA we współpracy z TAURON Dystrybucja SA uruchomił magazyn energii służący do stabilizacji parametrów pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. To kolejny projekt realizowany przez toruńskiego producenta dla krajowych Operatorów Sieci Dystrybucji, którzy poszukują skutecznych rozwiązań technicznych do bilansowania sieci oraz redukcji nadmiernych obciążeń w szczytach produkcji energii z odnawialnych źródeł.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Modularny system drukujący – Thermomark E series

Modularny system drukujący – Thermomark E series Modularny system drukujący – Thermomark E series

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym...

System drukujący Thermomark E to całkowita nowość na rynku oznaczania. Jest to modułowy system do automatyzacji produkcji oznaczników łączący ze sobą etap drukowania i montażu różnych materiałów w jednym cyklu roboczym. Rozwiązanie to umożliwia proste i bardzo wydajne oznaczanie przemysłowe, dzięki czemu efektywność naszej produkcji może wzrosnąć diametralnie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Finder Polska Sp. z o.o. Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni...

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni z tradycyjnego domu budynku pasywnego. Niewątpliwie jednak należy pamiętać, że elementy automatyki budynkowej są składową pasywnych budowli i nawet zwykłe mieszkanie potrafią uczynić bardziej oszczędnym i ekologicznym.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Grupa Pracuj S.A. W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres? W jakich zawodach niezwykle ważna jest odporność na stres?

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest...

Stres to jedna z rzeczy, z którą mierzymy się wszyscy, niemal każdego dnia. W domu, w pracy, niekiedy podczas podróży. Istnieje wiele zawodów, związanych z wysokim poziomem stresu. Bardzo istotna jest wtedy odporność psychiczna osoby zatrudnionej na danym stanowisku. To cecha, jaką doceni wielu pracodawców. Dowiedzmy się więc, w jakich kategoriach zawodowych jest ona szczególnie istotna i jak może wpłynąć na Twoją karierę!

BayWa r.e. Solar Systems SMA – pełne portfolio dla rynku PV

SMA – pełne portfolio dla rynku PV SMA – pełne portfolio dla rynku PV

Firma SMA istnieje na rynku już od 40 lat. W ofercie producenta znajdują się falowniki do zastosowań domowych, biznesowych, komercyjnych, a także do dużych projektów.

Firma SMA istnieje na rynku już od 40 lat. W ofercie producenta znajdują się falowniki do zastosowań domowych, biznesowych, komercyjnych, a także do dużych projektów.

CADMATIC CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical CADMATIC Electrical

CADMATIC Electrical to najbardziej wszechstronne, dostępne na rynku oprogramowanie przeznaczone dla projektantów elektryków, dzięki któremu możemy w kompleksowy sposób zaprojektować instalację elektryczną...

CADMATIC Electrical to najbardziej wszechstronne, dostępne na rynku oprogramowanie przeznaczone dla projektantów elektryków, dzięki któremu możemy w kompleksowy sposób zaprojektować instalację elektryczną w budynku. Rozwiązanie automatyzuje i usprawnia proces projektowania, zapewniając integralność danych i stworzenie wysokiej jakości rezultatów i raportów na wszystkich etapach projektowania.

Memodo Polska Nowe taryfy za prąd w Polsce

Nowe taryfy za prąd w Polsce Nowe taryfy za prąd w Polsce

Od 2024 roku dostawcy energii obsługujący więcej niż 200 000 klientów będą mieli obowiązek umieszczenia w swojej ofercie umów z dynamiczną ceną energii elektrycznej. Nie będzie ona obowiązkowa, ale stanowi...

Od 2024 roku dostawcy energii obsługujący więcej niż 200 000 klientów będą mieli obowiązek umieszczenia w swojej ofercie umów z dynamiczną ceną energii elektrycznej. Nie będzie ona obowiązkowa, ale stanowi wartą uwagi alternatywę - zwłaszcza dla posiadaczy magazynów energii lub osób potrafiących dostosować zużycie energii do stawek godzinowych.

BayWa r.e. Solar Systems SMA językiem korzyści

SMA językiem korzyści SMA językiem korzyści

W BayWa r.e. Solar Systems stawiamy na sprawdzone produkty i rozwiązania! Czy wiesz, że SMA to światowy lider w branży fotowoltaicznej, a firma działa od ponad 40 lat? Bogate doświadczenie oraz imponujące...

W BayWa r.e. Solar Systems stawiamy na sprawdzone produkty i rozwiązania! Czy wiesz, że SMA to światowy lider w branży fotowoltaicznej, a firma działa od ponad 40 lat? Bogate doświadczenie oraz imponujące projekty PV sprawiają, że oferta SMA wyróżnia się na rynku sprawdzoną jakością i rzetelnością.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.