elektro.info

Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo oraz Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych

Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej: sesje wyjazdowe w Karpaczu

Dyrektor DKPiE Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Kazimierz Herlender, prof. uczelni, oraz dr inż. Marek Jaworski, kierownik studiów OPiP w IE, podczas powitania uczestników zajęć wyjazdowych

Dyrektor DKPiE Politechniki Wrocławskiej, dr inż. Kazimierz Herlender, prof. uczelni, oraz dr inż. Marek Jaworski, kierownik studiów OPiP w IE, podczas powitania uczestników zajęć wyjazdowych

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych studiów podyplomowych na kierunku Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo (PIiUEWK), które od wielu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Tym razem po raz pierwszy w ramach sesji wyjazdowej odbyły się także zajęcia studiów podyplomowych na kierunku Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych (OPiPWIE).

Zobacz także

ww „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”. Studia Podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XIX edycja

„Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”. Studia Podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XIX edycja „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo”. Studia Podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XIX edycja

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od wielu lat organizowane...

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od wielu lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Tym razem zajęcia wyjazdowe odbywały się w dniach 13–15 grudnia 2019 roku w Hotelu ARTUS w Karpaczu. Zajęcia w Karpaczu prowadził zespół w składzie: dr inż. Kazimierz Herlender, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Wrocławskiej,...

Redakcja news Nowe studia offshore na Politechnice Gdańskiej

Nowe studia offshore na Politechnice Gdańskiej Nowe studia offshore na Politechnice Gdańskiej

Na Politechnice Gdańskiej powstała nowa specjalność na kierunku oceanotechnika: „Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych”. Partnerem głównym kierunku została PGE, która realizuje projekt...

Na Politechnice Gdańskiej powstała nowa specjalność na kierunku oceanotechnika: „Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych”. Partnerem głównym kierunku została PGE, która realizuje projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, największej morskiej elektrowni wiatrowej w polskiej części Morza Bałtyckiego.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

Zajęcia odbywały się w dniach 27–29 maja 2022 r. w Hotelu ARTUS w Karpaczu i były prowadzone przez zespół w składzie: dr inż. Kazimierz Herlender, prof. PWr, dyrektor Działu Kształcenia Podyplomowego i E-learningu Politechniki Wrocławskiej, będący jednocześnie kierownikiem studiów podyplomowych PIiUEWK, dr inż. Marek Jaworski, kierownik studiów podyplomowych OPiPWIE, mgr inż. Edward Kaspura, szef firmy ELKAS ze Świdnicy, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (absolwent pierwszej edycji studiów podyplomowych PIiUEWK), mgr inż. Tadeusz Masłowski, projektant instalacji piorunochronnych, oraz redaktor naczelny „elektro.info” mgr inż. Julian Wiatr – rzeczoznawca-audytor Stowarzyszenia Polskich Energetyków, ekspert w zakresie teorii i techniki ochrony przeciwporażeniowej, ekspert z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W bieżącej edycji zajęć wyjazdowych zespół wykładowców był wspomagany przez przedstawicieli następujących firm produkujących lub zajmujących się dystrybucją urządzeń elektrycznych: DEHN POLSKA, ABB, SIEMENS, ELEKTROTIM, F&F, LUXON, KONTAKT-SIMON, DRUTPLAST oraz CERBEX.

W tegorocznej XXI edycji studiów PIiUEWK, które rozpoczęły się w kwietniu br., bierze udział 14 słuchaczy, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania urządzeń oraz instalacji elektrycznych. Natomiast w I edycji studiów OPiPWIE, które dobiegają końca, bierze udział 12 słuchaczy.

Zajęcia na studiach prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Wrocławskiej oraz zaproszonych gości. Każdy słuchacz ma obowiązek – oprócz zaliczenia poszczególnych przedmiotów objętych programem nauczania – wykonać pracę końcową stanowiącą projekt instalacji elektrycznych budynku usługowo-mieszkalnego. Praca ta podlega na obronie przed komisją powołaną przez Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. W ramach spotkań wyjazdowych oprócz wykładów merytorycznych zaplanowana została prezentacja wyrobów firm zajmujących się produkcją urządzeń elektrycznych. Zajęcia merytoryczne poprzedziło wystąpienie kierowników studiów: Kazimierza Herlendera i Marka Jaworskiego, którzy przywitali słuchaczy oraz zaproszonych gości i przedstawili plan trzydniowego zjazdu.

Pierwszy dzień został poświęcony na prezentacje produktów zaproszonych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją urządzeń i aparatów elektrycznych. Prezentacjom firmowym towarzyszyła miniwystawa, gdzie można było obejrzeć prezentowane produkty oraz zaopatrzyć się w katalogi firmowe. Po zakończonych prezentacjach firmowych została zorganizowana kolacja grillowa, podczas której można było zadawać pytania oraz wymieniać się doświadczeniami.

Następnego dnia słuchacze obydwu kierunków studiów i zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać wykładu przygotowanego przez red. Juliana Wiatra. Wykład ten został poświęcony instalacjom systemów fotowoltaicznych na stacjach paliw płynnych oraz gazowych. W czasie wykładu uczestnicy zajęć zostali zapoznani z elementarną teorią układu słonecznego, definicjami podstawowych elementów charakteryzujących systemy fotowoltaiczne, geometrią generatora fotowoltaicznego oraz budową systemu fotowoltaicznego i jego działanie. Omówione zostały zagrożenia pożarowe stwarzane przez elementy systemu fotowoltaicznego oraz metody ich neutralizacji. Wyjaśniona została problematyka poprawnego doboru paneli fotowoltaicznych do współpracy z falownikiem. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z metodyką obliczania charakterystycznych parametrów paneli fotowoltaicznych, dla których wartości napięć powstających pod wpływem promieniowania słonecznego są uzależnione od temperatury przyjmowanej dla właściwej strefy klimatycznej zdefiniowanej w normie PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego. W czasie wykładów omówiona została metodyka obliczania wymaganej mocy generatora fotowoltaicznego oraz metodyka doboru akumulatorów stanowiących magazyn energii. Omówione zostały zagrożenia stwarzane przez baterie akumulatorów oraz zasady ich poprawnej eksploatacji, pozwalające na neutralizację zagrożeń. W dalszej części wykładu została przedstawiona metodyka projektowania konstrukcji nośnych generatora fotowoltaicznego z uwzględnieniem parcia wiatru oraz obciążenia śniegiem, zgodnie z polskimi normami. Po omówieniu podstaw konstruowania systemów fotowoltaicznych prowadzący omówił podział stref oraz zasady wyznaczania stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-1127-1:2019-10 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Część 1: Pojęcia podstawowe i metodologia. Uczestnicy zajęć zostali także zapoznani z metodyką oceny zachowania się gazów oraz oparów cieczy palnych na podstawie ich względnej gęstości. Ponieważ względna gęstość paliw gazowych oraz oparów paliw ciekłych charakteryzuje się względną gęstością większą od 1,1 – gaz lub opary cieczy opadają w kierunku ziemi, tworząc stożek rozszerzający się w dół, o kącie wierzchołkowym odwrotnie proporcjonalnym do prędkości wypływu. Zatem nad dachami wiaty dystrybutorów oraz budynków stacyjnych nie występuje strefa zagrożenia wybuchem. Stan ten pozwala na instalację paneli fotowoltaicznych na dachach tych elementów stacji paliw, z zastrzeżeniem prowadzenia kabli w ziemi. Dodatkowo zostały omówione zasady instalowania falowników oraz zasady doboru przewodów i ich zabezpieczeń. W końcowej części wykładu zostały omówione zasady ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych oraz projektowania ochrony odgromowej i przepięciowej. Całość omawianych zagadnień została omówiona z uwzględnieniem wymagań normy PN-HD 60364-7-712:2016-05 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania. Na końcu wykładu zostały omówione ograniczenia mocy systemu fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną, które należy uwzględnić podczas projektowania prosumenckiego systemu fotowoltaicznego. 

andrzej bialorusow

Andrzej Białorusow omawia metodykę ochrony przepięciowej w instalacjach elektrycznych.

prezes firmy cerbex waclaw kozubal

Prezes firmy CERBEX, Wacław Kozubal, omawia PWP, który jako pierwszy w kraju uzyskał Certyfikat Stałości Użytkowych.

sluchacze obu kierunkow podczas zajec dydaktycznych

Słuchacze obydwu kierunków podczas wspólnych zajęć dydaktycznych.

tadeusz maslowski prowadzi cwiczenia

Tadeusz Masłowski prowadzi ćwiczenia projektowe w grupie OP i PWIE.

Po tym wykładzie słuchacze studiów OPiPWIE przeszli na inną salę, gdzie mgr inż. Tadeusz Masłowski prowadził pierwszą godzinę zajęć z projektowania instalacji piorunochronnych, poświęcając te zajęcia podstawowym wymaganiom stawianym instalacjom odgromowym.

Następnie kontynuowano zajęcia z przedmiotu o nazwie „Bezpieczeństwo pożarowe budynków i techniczne systemy zabezpieczeń”. Sześciogodzinne zajęcia zostały podzielone na dwa bloki: przedpołudniowy i popołudniowy. W ramach bloku przedpołudniowego redaktor Julian Wiatr omówił metodykę konstruowania i dopuszczania do eksploatacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu. W ramach tych zajęć zostały przedstawione wybrane parametry jakościowe napięcia, elementy teorii niezawodności, zasady doboru przewodów elektrycznych, metodyka prowadzenia obliczeń zwarciowych pod kątem doboru przewodów oraz aparatów elektrycznych. Omówione zostały wymagania prawne stawiane przeciwpożarowemu wyłącznikowi prądu oraz różne sposoby sterowania tym urządzeniem elektrycznym, zakwalifikowanym prawnie jako urządzenie przeciwpożarowe. Wykład zakończyło omówienie wymagań stawianych kablom i przewodom elektrycznym przez rozporządzenie CPR oraz Stanowisko Wspólne z dnia 11 grudnia 2014 roku Komendanta Głównego PSP i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stosowania art. 56 ustawy Prawo budowlane w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Po obiedzie rozpoczął się popołudniowy blok zajęć, który zainicjował Tadeusz Masłowski kontynuacją ćwiczeń z projektowania instalacji piorunochronnych. Następnie słuchacze pod kierunkiem red. Juliana Wiatra odrabiali ćwiczenia projektowe z przedmiotu „Bezpieczeństwo pożarowe budynków i techniczne systemy zabezpieczeń”. W ramach tych zajęć słuchacze odrobili praktyczne ćwiczenia z zakresu projektowania Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu oraz projektowania Systemu Sygnalizacji Pożaru na bazie budynku biurowego zlokalizowanego na terenie zakładu produkcyjnego. Zajęcia popołudniowe zakończyły się około godziny 20:30.

wystawa zaproszonych firm

Wykładom i ćwiczeniom towarzyszyła wystawa zaproszonych firm produkujących urządzenia oraz osprzęt elektryczny.

zbiorowe zdjecie uczestnikow zajec wyjazdowych

Zbiorowe zdjęcie uczestników zajęć wyjazdowych.

W dniu 11 czerwca z tego przedmiotu odbył się egzamin oraz zaliczenie ćwiczeń. Wszyscy słuchacze uzyskali wyniki pozytywne z egzaminu oraz ćwiczeń projektowych. Natomiast słuchacze kierunku PIiUEWK po wykładzie poświęconym instalacjom PV na stacjach paliw płynnych i gazowych wysłuchali dwóch wykładów firmowych. Metodykę projektowania ochrony przepięciowej w instalacjach budynków inteligentnych omówił mgr inż. Krzysztof Wincencik, dyrektor techniczny firmy DEHN Polska. Natomiast mgr inż. Rafał Duszyński, pracownik firmy Kontakt-Simon, omówił firmowe rozwiązania Smart Home. Przedpołudniowe zajęcia zakończyły się o godzinie 13:00, po czym została ogłoszona przerwa. W czasie przerwy trwającej do godziny 16:50 uczestnicy zajęć wyjazdowych mogli zwiedzić Karpacz, a najbardziej wytrwali – udać się na Śnieżkę, która jest najwyższym szczytem Karkonoszy (1602 m n.p.m.). Zajęcia dla kierunku PIiUEWK zostały wznowione o godzinie 17.00 i trwały do godziny 20:30. W godzinach popołudniowych wykład poświęcony zasadom tworzenia dokumentacji projektowej w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno-prawne wygłosił Edward Kaspura.

Każdego dnia po zajęciach słuchacze, wykładowcy oraz przedstawiciele firm uczestniczących w spotkaniu mieli okazję do prowadzenia burzliwych dyskusji przy kolacji, gdzie można było dzielić się doświadczeniami i uwagami. Ogółem w zajęciach wyjazdowych uczestniczyło 51 osób. Każdy uczestnik zajęć wyjazdowych otrzymał od naszej redakcji komplet materiałów dydaktycznych, bieżący numer „elektro.info” oraz dwie książki autorstwa Juliana Wiatr: „Podstawy projektowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych” oraz „Praktyczne aspekty obliczania zwarć w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia”, wydane we wrześniu 2021 roku przez Grupę MEDIUM pod patronatem „elektro.info” oraz miniporadnik pt. „Dobór przewodów i kabli elektrycznych niskiego napięcia. Zagadnienia wybrane”. Zajęcia na kierunku PIiUEWK zakończyło wystąpienie dyrektora Kazimierza Herlendera, który podziękował wykładowcom i zaproszonym firmom oraz przedstawił słuchaczom plan kolejnego zjazdu. Wieczorem w hotelowej kręgielni została zorganizowana kolacja połączona z rozgrywkami pomiędzy słuchaczami a wykładowcami.

Następnego dnia dla kierunku OPiPWE kontynuowane były zajęcia z projektowania instalacji odgromowych prowadzone przez Tadeusza Masłowskiego, które zakończyły się o godzinie 12:15. Słuchacze pod nadzorem prowadzącego wykonali projekt instalacji odgromowej budynku produkcyjnego, który warunkował uzyskanie zaliczenia z tego przedmiotu. Po zajęciach kierownik studiów Marek Jaworski podziękował za udział w zajęciach wyjazdowych, przedstawił plan zajęć ostatniego zjazdu, wypadającego w dniu 11 czerwca br., oraz przedstawił termin obrony pracy końcowej, z której uzyskanie wyniku pozytywnego warunkuje ukończenie studiów. Obecnie trwa nabór na II edycję studiów Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa w instalacjach elektrycznych. Dokładniejszych informacji można zasięgnąć na stronie internetowej Działu Kształcenia Podyplomowego i E-learningu Politechniki Wrocławskiej (www.cku.pwr.edu.pl) lub bezpośrednio u kierownika studiów, dr. inż. Marka Jaworskiego, pod adresem mailowym (marek.jaworski@pwr.edu.pl).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych

Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych

Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym, napędzanych wodorem lub innymi paliwami alternatywnymi przewiduje...

Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym, napędzanych wodorem lub innymi paliwami alternatywnymi przewiduje projekt ustawy. Rada Ministrów ma przyjąć nowe przepisy jeszcze w III kwartale 2022 r.

Redakcja news Wielka Brytania planuje w styczniu przerwy w dostawach prądu

Wielka Brytania planuje w styczniu przerwy w dostawach prądu Wielka Brytania planuje w styczniu przerwy w dostawach prądu

W styczniu 2023 roku w Wielkiej Brytanii możliwe są przerwy w dostawach energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych, jeśli niskie temperatury zbiegną się w czasie z niedoborem gazu – informuje...

W styczniu 2023 roku w Wielkiej Brytanii możliwe są przerwy w dostawach energii elektrycznej dla przemysłu i gospodarstw domowych, jeśli niskie temperatury zbiegną się w czasie z niedoborem gazu – informuje agencja Reutera, powołując się na raport agencji Bloomberg News.

Redakcja news Ignitis Renewables buduje nową farmę wiatrową na Dolnym Śląsku

Ignitis Renewables buduje nową farmę wiatrową na Dolnym Śląsku Ignitis Renewables buduje nową farmę wiatrową na Dolnym Śląsku

Ignitis Renewables, część międzynarodowej grupy Ignitis, rozpoczęła budowę nowej farmy wiatrowej o mocy 50 MW w Bąkowie, w województwie dolnośląskim. Elektrownia ma rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej...

Ignitis Renewables, część międzynarodowej grupy Ignitis, rozpoczęła budowę nowej farmy wiatrowej o mocy 50 MW w Bąkowie, w województwie dolnośląskim. Elektrownia ma rozpocząć wytwarzanie energii elektrycznej w IV kwartale 2023 roku, a szacowana produkcja energii ma wynieść ok. 122 GWh rocznie.

Redakcja news Spółka MINUTOR Energia poinformowała o budowie wielkoskalowego magazynu energii

Spółka MINUTOR Energia poinformowała o budowie wielkoskalowego magazynu energii Spółka MINUTOR Energia poinformowała o budowie wielkoskalowego magazynu energii

MINUTOR Energia, spółka specjalizująca się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii, podała, że jej spółka zależna otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej magazynu energii...

MINUTOR Energia, spółka specjalizująca się w sprzedaży fotowoltaiki i produkcji magazynów energii, podała, że jej spółka zależna otrzymała warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej magazynu energii (kontenerów bateryjnych) o mocy do 2,5 MW. Magazyn energii zlokalizowany będzie w jednym z miast wojewódzkich.

Redakcja news VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie

VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie

Już 30 proc. autobusów miejskich zarejestrowanych w Europie to pojazdy zeroemisyjne. W I półroczu 2022 roku najchętniej kupowanymi elektrycznymi autobusami na naszym kontynencie były pojazdy produkowane...

Już 30 proc. autobusów miejskich zarejestrowanych w Europie to pojazdy zeroemisyjne. W I półroczu 2022 roku najchętniej kupowanymi elektrycznymi autobusami na naszym kontynencie były pojazdy produkowane przez holenderską firmę VDL. Drugie miejsce zajął chiński BYD – ADL, a trzecie także producent z Chin – Yutong. Solaris znalazł się na siódmym miejscu.

Redakcja news Dolny Śląsk ma regionalną strategię energetyczną

Dolny Śląsk ma regionalną strategię energetyczną Dolny Śląsk ma regionalną strategię energetyczną

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska opracował pierwszą w Polsce regionalną strategię energetyczną. Dokument nawiązuje do globalnych wyzwań związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyczną cywilizacji....

Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska opracował pierwszą w Polsce regionalną strategię energetyczną. Dokument nawiązuje do globalnych wyzwań związanych z ochroną klimatu i transformacją energetyczną cywilizacji. Ponadto wpisuje się w realizację celów wynikających z unijnych i krajowych dokumentów w dziedzinie energii i klimatu. Strategie unijne zakładają osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Redakcja news Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach

Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach

W przyszłym roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Katowicach będą jeździć nowym typem autobusów - hybrydą, która optymalnie łączy napęd spalinowy z elektrycznym, wykorzystując zalety ich obu. PKM Katowice...

W przyszłym roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Katowicach będą jeździć nowym typem autobusów - hybrydą, która optymalnie łączy napęd spalinowy z elektrycznym, wykorzystując zalety ich obu. PKM Katowice właśnie podpisał umowę z firmą Volvo na dostawę 22 takich autobusów. Będą to pierwsze tego typu pojazdy w barwach katowickiego przewoźnika.

Redakcja news Delegacja SEP z wizytą w Senacie

Delegacja SEP z wizytą w Senacie Delegacja SEP z wizytą w Senacie

Delegacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich w składzie: Piotr Szymczak, Lech Żak i Sławomir Cieślik, spotkała się z Marszałkiem Senatu RP prof. Tomaszem Grodzkim, a także uczestniczyła w posiedzeniu Parlamentarnego...

Delegacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich w składzie: Piotr Szymczak, Lech Żak i Sławomir Cieślik, spotkała się z Marszałkiem Senatu RP prof. Tomaszem Grodzkim, a także uczestniczyła w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego. Celem tego zespołu jest przygotowanie projektu nowego prawa elektrycznego.

Redakcja news 64 proc. Polaków opowiada się za szybszą budową elektrowni jądrowych

64 proc. Polaków opowiada się za szybszą budową elektrowni jądrowych 64 proc. Polaków opowiada się za szybszą budową elektrowni jądrowych

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, prawie dwie trzecie Polaków, bo 64 proc., chce przyspieszenia prac nad budową w Polsce elektrowni jądrowych. Tylko13 proc. Polaków sprzeciwia...

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, prawie dwie trzecie Polaków, bo 64 proc., chce przyspieszenia prac nad budową w Polsce elektrowni jądrowych. Tylko13 proc. Polaków sprzeciwia się budowie dużych elektrowni atomowych w naszym kraju.

Redakcja news Efektywna energetycznie biblioteka powstanie w Brwinowie

Efektywna energetycznie biblioteka powstanie w Brwinowie Efektywna energetycznie biblioteka powstanie w Brwinowie

W gminie Brwinów (woj. mazowieckie) wybudowana zostanie energooszczędna biblioteka. NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcie kwotą ok. 1,2 mln zł. Nowy budynek biblioteki będzie mieć niższy wskaźnik rocznego...

W gminie Brwinów (woj. mazowieckie) wybudowana zostanie energooszczędna biblioteka. NFOŚiGW dofinansuje przedsięwzięcie kwotą ok. 1,2 mln zł. Nowy budynek biblioteki będzie mieć niższy wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną.

Redakcja news Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu

Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu

Liczba kolizji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), płynność jazdy po mieście, infrastruktura dla aut elektrycznych, system carsharingu i ulg parkingowych – to tylko niektóre z kategorii, ocenianych w...

Liczba kolizji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), płynność jazdy po mieście, infrastruktura dla aut elektrycznych, system carsharingu i ulg parkingowych – to tylko niektóre z kategorii, ocenianych w rankingu na najbardziej przyjazne kierowcom miasta. Wyniki mogą zaskakiwać.

Redakcja news Grupa TAURON: blok w Jaworznie ruszy jeszcze w sierpniu

Grupa TAURON: blok w Jaworznie ruszy jeszcze w sierpniu Grupa TAURON: blok w Jaworznie ruszy jeszcze w sierpniu

Po oględzinach kotła bloku 910 MW elektrowni w Jaworznie inspektor Urzędu Dozoru Technicznego nakazał usunięcie wad leja. Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia, zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia...

Po oględzinach kotła bloku 910 MW elektrowni w Jaworznie inspektor Urzędu Dozoru Technicznego nakazał usunięcie wad leja. Jednostka nie pracuje od 6 sierpnia, zakończenie prac planowane jest do 29 sierpnia 2022 r.

Redakcja news PGNiG odkryło nowe złoża ropy i gazu na Morzu Norweskim

PGNiG odkryło nowe złoża ropy i gazu na Morzu Norweskim PGNiG odkryło nowe złoża ropy i gazu na Morzu Norweskim

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna PGNiG, wraz z Aker BP odkryły nowe zasoby ropy i gazu ziemnego na Morzu Norweskim. Spółka ocenia, że w pobliżu mogą znajdować się kolejne złoża i planuje przeprowadzić...

PGNiG Upstream Norway, spółka zależna PGNiG, wraz z Aker BP odkryły nowe zasoby ropy i gazu ziemnego na Morzu Norweskim. Spółka ocenia, że w pobliżu mogą znajdować się kolejne złoża i planuje przeprowadzić wkrótce następne wiercenia.

Redakcja Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski

Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski

Maxus to nowa marka w Polsce, ale dobrze znana w Azji. Należy do chińskiego koncernu SAIC Motor, który w Europie działa już na kilku rynkach. Teraz nadszedł czas na oficjalne przedstawicielstwo w Polsce....

Maxus to nowa marka w Polsce, ale dobrze znana w Azji. Należy do chińskiego koncernu SAIC Motor, który w Europie działa już na kilku rynkach. Teraz nadszedł czas na oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. Oferta Maxus obejmuje cztery segmenty aut. Pierwsze samochody użytkowe z norweskiego magazynu dopłyną do Polski w sierpniu 2022 r.

Redakcja news Net-billing staje się coraz bardziej opłacalny

Net-billing staje się coraz bardziej opłacalny Net-billing staje się coraz bardziej opłacalny

Rośnie cena energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu. Prosumenci, którzy w sierpniu 2022 r. wprowadzą do sieci energię z mikroinstalacji fotowoltaicznych,...

Rośnie cena energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów rozliczających się w systemie net-billingu. Prosumenci, którzy w sierpniu 2022 r. wprowadzą do sieci energię z mikroinstalacji fotowoltaicznych, dostaną za megawatogodzinę o ponad 20 proc. więcej niż wynosiła stawka za energię oddaną do sieci w lipcu.

Redakcja news Photon Energy zbuduje kolejną elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii

Photon Energy zbuduje kolejną elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii Photon Energy zbuduje kolejną elektrownię fotowoltaiczną w Rumunii

Photon Energy kontynuuje rozwój w Rumunii, rozpoczynając budowę szóstej elektrowni fotowoltaicznej na tym strategicznym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Zlokalizowana w pobliżu miasta Teiuș elektrownia...

Photon Energy kontynuuje rozwój w Rumunii, rozpoczynając budowę szóstej elektrowni fotowoltaicznej na tym strategicznym rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Zlokalizowana w pobliżu miasta Teiuș elektrownia będzie miała moc 4,8 MWp i oczekiwany wolumen produkcji ok. 7,1 GWh energii odnawialnej rocznie.

Redakcja news Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata

Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata

GreenWay Polska zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln złotych do 2026 r. Dla kierowców aut elektrycznych oznacza to 1500 nowych punktów ładowania, które pojawią się na mapie Polski w niecałe cztery...

GreenWay Polska zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln złotych do 2026 r. Dla kierowców aut elektrycznych oznacza to 1500 nowych punktów ładowania, które pojawią się na mapie Polski w niecałe cztery lata. Jeszcze do końca 2022 r. firma włączy do sieci 120 punktów ładowania oraz wymieni 60 stacji na mocniejsze.

Redakcja news Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW

Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW

Krosno dostanie 7,5 mln zł z NFOŚiGW na rozwój zielonego transportu

Krosno dostanie 7,5 mln zł z NFOŚiGW na rozwój zielonego transportu

Redakcja news Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze

Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze

Jak wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, w ostatnim dniu lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 samochodów z napędem elektrycznym (łącznie osobowych i użytkowych)....

Jak wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, w ostatnim dniu lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 samochodów z napędem elektrycznym (łącznie osobowych i użytkowych). Przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk – było to o 44% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Redakcja news Enea Operator testuje prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników

Enea Operator testuje prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników Enea Operator testuje prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników

Bezobsługowy Magazyn Liczników energetycznych, wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID), zaczął działać na terenie Enei Operator przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Nowoczesny magazyn,...

Bezobsługowy Magazyn Liczników energetycznych, wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID), zaczął działać na terenie Enei Operator przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Nowoczesny magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany, jest efektem współpracy Enei Operator i instytutu badawczego Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego w Poznaniu.

Redakcja news Nowa elektrociepłownia PGE w Kielcach dostanie 56 mln zł ze środków NFOŚiGW

Nowa elektrociepłownia PGE w Kielcach dostanie 56 mln zł ze środków NFOŚiGW Nowa elektrociepłownia PGE w Kielcach dostanie 56 mln zł ze środków NFOŚiGW

Spółka PGE Energia Ciepła poinformowała, że dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia o nazwie „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”,...

Spółka PGE Energia Ciepła poinformowała, że dofinansowanie udzielone przez NFOŚiGW dotyczy przedsięwzięcia o nazwie „Program Inwestycyjny Elektrociepłowni Kielce – budowa nowego źródła wysokosprawnej kogeneracji”, którego celem jest budowa nowej jednostki wytwórczej zasilanej gazem ziemnym. Wartość całej inwestycji ma wynieść ok. 70 mln zł.

Redakcja news Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym PW

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym PW Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Wydziale Elektrycznym PW

Studia podyplomowe są propozycją dla osób, które mają wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie studiów I stopnia i chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie....

Studia podyplomowe są propozycją dla osób, które mają wykształcenie wyższe przynajmniej na poziomie studiów I stopnia i chcą uzupełnić lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie. Absolwenci otrzymują dyplom Politechniki Warszawskiej, a często także dodatkowe certyfikaty potwierdzające uzyskanie określonych kwalifikacji.

Redakcja news Gazociąg Baltic Pipe nie będzie pusty – zapewnia PGNiG

Gazociąg Baltic Pipe nie będzie pusty – zapewnia PGNiG Gazociąg Baltic Pipe nie będzie pusty – zapewnia PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe, dostępną w IV kwartale 2022 r., tj. szacunkowo ok. 800 mln metrów sześc., poinformował spółki wiceprezes...

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wypełni całą dostępną przepustowość gazociągu Baltic Pipe, dostępną w IV kwartale 2022 r., tj. szacunkowo ok. 800 mln metrów sześc., poinformował spółki wiceprezes Przemysław Wacławski.

Redakcja news Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności"

Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności" Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności"

Dużą popularnością cieszy się druga edycja „Autostrady do elektromobilności”: kierowcy aut elektrycznych skorzystali z 1500 darmowych przejazdów płatnymi odcinkami autostrad. Kampania trwa do końca wakacji,...

Dużą popularnością cieszy się druga edycja „Autostrady do elektromobilności”: kierowcy aut elektrycznych skorzystali z 1500 darmowych przejazdów płatnymi odcinkami autostrad. Kampania trwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

Wybrane dla Ciebie

Zobacz nowości na rynku OZE!»

Zobacz nowości na rynku OZE!» Zobacz nowości na rynku OZE!»

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych » Sposób na kontrolowanie urządzeń wentylacyjnych »

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki? Jakie ograniczniki przepięć zastosować do fotowoltaiki?

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych» Nowe rozwiązania - stacje ładowania pojazdów elektrycznych»

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka? Gdzie kupić wyposażenie dla elektryka?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jakie są rodzaje silników elektrycznych? Jakie są rodzaje silników elektrycznych?

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie » Jaką kamerę termowizyjną wybrać? Zobacz porównanie »

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami? Jak zabezpieczyć obwód przed przeciążeniami i zwarciami?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022? Co pojawi się nowego na ENEGRETAB 2022?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać? Jakie oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń wybrać?

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? » W jakim programie przygotowywać wycenę rozdzielnicy? »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć » Silniki liniowe i automatyka - co powinieneś o nich wiedzieć »

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku? Widziałeś najmniejsze ramki na polskim rynku?

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych? Jaką wybrać ochronę do zadań specjalnych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach » Zarządzanie energią i automatyzacja - isntalacje w budynkach »

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną? Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Klimatyzacja zasilania darmowym prądem » Klimatyzacja zasilania darmowym prądem »

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online» Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej? Na czym polega kontrola instalacji elektrycznej?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home? Jakie są podstawowe elementy systemu Smart Home?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej » Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych » Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Sterowniki micro do prostych aplikacji » Sterowniki micro do prostych aplikacji »

Najnowsze produkty i technologie

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

APS ENERGIA Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

Igus Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy? Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i...

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i układach przeniesienia napędu mechanicznego. Bez nich cała masa podzespołów, takich maszyn i urządzeń jak sprzęgła zębate, przekładnie zębate oraz pompy zębate. Koła zębate są w stanie przenosić spore moce bez większego ryzyka uszkodzenia. Czym dokładnie charakteryzują się koła zębate? Jakie są ich...

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

AGENTOOLS Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Jakość i powtarzalność obróbki kabli Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Onninen sp. z o.o. Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się...

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się do sieci przed zmianą przepisów, nawet po rozbudowie mogą w niektórych przypadkach rozliczać się na starych – bardziej korzystnych – zasadach. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy warto rozbudować instalację fotowoltaiczną, o czym pamiętać, jak wygląda proces rozbudowy oraz jak się do niego przygotować.

Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o. Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Rejestratory zakłóceń firmy Tronia Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie,...

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie, a po co to komu potrzebne?!” – odpowiedziała…

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, które platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Lerta DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom...

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom bezpiecznych i ciągłych dostaw względnie taniej energii. Mało kto wie, że istnieje narzędzie, dzięki któremu niemal każdy z nas może dołożyć cegiełkę do wzrostu tego bezpieczeństwa, otrzymując przy tym finansowe wynagrodzenie. Narzędziem tym jest DSR.

Soltec sp. z o.o. sp.k. Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje? Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację....

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację. Ile będzie cię to kosztować? Sprawdźmy.

Sunprofi Sp. z o.o. Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Rittal Sp. z o.o. „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

„Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego...

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego i obniżanie kosztów. Opłaca się to nie tylko użytkownikowi, ale także przyszłym pokoleniom.

homebook.pl Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne? Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek...

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek jest jedyną możliwością wspólnego spotkania się z domownikami w ciągu dnia. Niektórzy kultywują wspólne obiady rodzinne, a inni kolacje. Są i tacy, którzy kuchnie traktują jako reprezentacyjny element otwartej przestrzeni. Tutaj pojawia się pytanie jakie wyposażenie jest niezbędne w kuchni?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

dlaelektrykow.pl Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem...

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem temat gniazdek jest dużo bardziej złożony i interesujący - o czym z pewnością przekonał się niejeden, profesjonalny elektryk. Ich odpowiednie rozmieszczenie ma znaczenie nie tylko dla komfortu domowników czy pracowników, ale także dla powodzenia całej, zamontowanej instalacji. Zebraliśmy więc...

Media Markt Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać? Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy...

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy zwracać uwagę. Dlatego wybór nowego urządzenia, które sprawdzi się w codziennej pracy, ale także - w rozrywce, jest prawdziwym wyzwaniem! To grupa, która nie idzie na kompromisy, szukając najlepszego rozwiązania. Co będą brać pod uwagę? Czy MacBook może okazać się dla nich dobrym wyborem?

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.