elektro.info

Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?

Redakcja | 2023-01-05
Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?, fot. Orlen.pl

Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?, fot. Orlen.pl

Unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) zakłada wzrost łącznej mocy stacji ładowania wraz z każdym nowo zarejestrowanym samochodem elektrycznym, szybkie ładowarki dostępne co 60 km w sieci TEN-T, transparentność cen i obowiązkowe terminale płatnicze. Jak to się przełoży na rozwój rynku elektromobilności w Polsce?

Zobacz także

Redakcja Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych

Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych

Podczas jazdy samochodem elektrycznym i w czasie jego ładowania coraz częściej korzystamy z różnych aplikacji. Niemal każdy z czołowych producentów aut oferuje swoją apkę, dzięki której można sprawdzić...

Podczas jazdy samochodem elektrycznym i w czasie jego ładowania coraz częściej korzystamy z różnych aplikacji. Niemal każdy z czołowych producentów aut oferuje swoją apkę, dzięki której można sprawdzić stan samochodu czy dostępność ładowarek na trasie. Ale to tylko podstawowe funkcje, a jest ich znacznie więcej. Co oferują i czym wyróżniają się poszczególne aplikacje?

Redakcja Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych

Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych

W trakcie zaledwie dwóch lat w Polsce ponad trzykrotnie powiększyła się flota samochodów z napędem elektrycznym. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku ważną rolę w rozwoju tego rynku odegrały subsydia...

W trakcie zaledwie dwóch lat w Polsce ponad trzykrotnie powiększyła się flota samochodów z napędem elektrycznym. W ostatnich miesiącach ubiegłego roku ważną rolę w rozwoju tego rynku odegrały subsydia ze środków publicznych. W ramach programu „Mój Elektryk” NFOŚiGW zaakceptował wnioski dotyczące ponad 6 tys. pojazdów EV.

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, inż. Kamila Nita – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studentka kierunku Elektromobilność Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu...

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu ze zbyt małą liczbą punktów ładowania (szczególnie typu szybkiego) stanowi potencjalnie czynnik hamujący rozwój elektromobilności. Deficyt liczby punktów ładowania dotyczy najbardziej tras szybkiego ruchu pomiędzy aglomeracjami miejskimi.

Wdrożenie AFIR to jeden z postulatów przedstawionych w lipcu 2021 r. w ramach pakietu „Fit for 55”. Komisja Europejska zaproponowała uchylenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Alternative Fuels Infrastructure Directive – AFID) i zastąpienie jej rozporządzeniem o analogicznym tytule (Regulation of the European Parliment and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure – AFIR). Obecnie proces legislacyjny związany z AFIR znajduje się już na ostatniej prostej. Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, które odbyło się w października 2022 r., projekt rozporządzenia stał się przedmiotem negocjacji trójstronnych pomiędzy PE, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej.

– W zależności od przebiegu negocjacji, proces powinien zostać sfinalizowany w I lub II kwartale roku 2023. Ostateczna wersja dokumentu zostanie ustalona po zakończeniu trilogu pomiędzy instytucjami unijnymi. W konsekwencji cele wyrażone w przygotowywanym rozporządzeniu staną się wiążące dla wszystkich państw członkowskich, bez potrzeby ich implementacji do prawa krajowego – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Ambitne założenia zawarte w AFIR

Jednym z najważniejszych założeń AFIR z perspektywy państw członkowskich jest obowiązek wzrostu mocy w sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w zależności od liczby nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych. Oznacza to w praktyce, że państwa członkowskie wraz z rozwojem zelektryfikowanej floty będą musiały równolegle uruchamiać nowe ładowarki. Jednocześnie poziom wzrostu mocy ma być uzależniony od udziału samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) i hybryd typu plug-in (PHEV) w parku samochodów osobowych i dostawczych. Na podstawie propozycji Parlamentu Europejskiego poszczególne wartości graniczne miałyby zostać wyznaczone w sposób przedstawiony w poniższych tabelach.

tabela afir

Udział BEV i PHEV w parku samochodów, fot. PSPA

Postulaty Parlamentu Europejskiego zostały tym samym znacznie rozbudowane względem pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, która zakładała, że na każdy zarejestrowany BEV powinno przypadać 1 kW mocy w sieci infrastruktury ogólnodostępnej, a na każdy zarejestrowany PHEV – 0,66 kW. Dodatkowo Parlament Europejski zaproponował, aby każde państwo członkowskie zapewniło wprowadzenie na poziomie krajowym infrastruktury ładowania o minimalnych poziomach docelowych mocy wyjściowej wystarczającej dla 3% całej przewidywanej floty pojazdów lekkich do 31 grudnia 2027 r. oraz 5% do 31 grudnia 2030 r.

Wymogi AFIR nie dotyczą tylko konieczności zapewnienia minimalnej mocy zainstalowanych ładowarek, ale też rozmieszczenia ich w określonych odległościach. Parlament Europejski proponuje, żeby wzdłuż sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T ogólnodostępne strefy ładowania przeznaczone dla elektrycznych LDV zostały rozmieszczone w każdym kierunku jazdy w maksymalnej odległości 60 km. Do 31 grudnia 2025 r. każdy taki HUB ma zapewnić moc wyjściową na poziomie co najmniej 600 kW i obejmować co najmniej jedną stację ładowania o minimalnej mocy 300 kW. Kolejny termin graniczny został wyznaczony na 31 grudnia 2030 r. Parlament Europejski postuluje, żeby do tego czasu każda strefa ładowania zapewniała moc wyjściową na poziomie co najmniej 900 kW i obejmowała co najmniej dwie stacje ładowania o mocy minimalnej 350 kW. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zwolnić z ww. wymogu w odniesieniu do dróg sieci TEN-T o całkowitym średnim rocznym ruchu dobowym nieprzekraczającym 2000 pojazdów lekkich. Społeczno-gospodarcze koszty danej infrastruktury muszą jednak przewyższać spodziewane korzyści. Projekt AFIR przewiduje również zwolnienie z tego wymogu dróg należących do sieci TEN-T o całkowitym średnim rocznym ruchu dobowym nieprzekraczającym 1500 pojazdów lekkich. Minimalne odległości między strefami ładowania musiałyby wynosić wówczas 100 km. Parlament Europejski zaproponował przy tym definicję budzącego wcześniej wątpliwości sformułowania „wzdłuż sieci TEN-T”. Ma ono oznaczać lokalizacje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tej sieci lub też w odległości 1,5 km od najbliższego zjazdu z drogi należącej do sieci TEN-T.

– AFIR przewiduje również wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury ładowania dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek. Tym samym wejście rozporządzenia w życie może być przełomowym czynnikiem przyspieszającym dekarbonizację sektora ciężkiego transportu drogowego. Do tej pory żadne regulacje nie przewidywały konkretnych obowiązków w zakresie instalacji ładowarek wysokiej mocy, z których mogłyby korzystać całkowicie elektryczne samochody ciężarowe (eHDV). W rezultacie ani jedna z ok. 2,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce nie jest przeznaczona do obsługi eHDV. Obowiązywanie AFIR z pewnością zmieni ten stan rzeczy – komentuje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Na podstawie projektu AFIR do 31 grudnia 2025 r. każda strefa ładowania w bazowej sieci TEN-T, przeznaczona dla elektrycznych samochodów ciężarowych, zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 2 000 kW i obejmie co najmniej dwie stacje ładowania o minimalnej, indywidualnej mocy 800 kW. Do dnia 31 grudnia 2030 r. moc łączna ma wzrosnąć do co najmniej 5 000 kW, a liczba stacji o mocy 800 kW do co najmniej czterech. W przypadku sieci komplementarnej TEN-T, do 31 grudnia 2030 r. każdy HUB dla eHDV zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 2 000 kW i obejmie co najmniej jedną stację ładowania o minimalnej, indywidualnej mocy 800 kW. Kolejny termin graniczny wyznaczono na 31 grudnia 2035 r. Wówczas strefy ładowania w komplementarnej sieci TEN-T będą musiały zapewnić łącznie moc na poziomie 5 000 kW i obejmować co najmniej dwie stacje o mocy indywidualnej 800 kW. Podobnie jak w przypadku pojazdów lekkich, infrastruktura ładowania dla elektrycznych ciężarówek powinna być rozmieszczona co 60 km. Jednocześnie Parlament Europejski przewiduje możliwość zwolnienia danego państwa członkowskiego z tego obowiązku, jeżeli całkowity, średni roczny ruch dobowy pojazdów ciężkich nie przekracza maksymalnej liczby wskazanej w rozporządzeniu (800 lub 600), a społeczno-gospodarcze koszty danej infrastruktury przewyższają korzyści.

AFIR ma na celu rozbudowę infrastruktury ładowania nie tylko w ujęciu ilościowym, ale jakościowym. Propozycja rozporządzenia zawiera regulacje sprzyjające popularyzacji zarówno inteligentnego ładowania, jak i technologii Vehicle-to-Grid (V2G), umożliwiającej dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi a siecią energetyczną. AFIR obejmie również szereg innych regulacji. Każda ogólnodostępna ładowarka, zainstalowana po wejściu rozporządzenia w życie, będzie musiała być wyposażona w terminal umożliwiający uiszczenie opłaty za usługę ładowania przy pomocy karty płatniczej. Jednocześnie, operatorzy zapewnią dostępność do usługi e-roamingu w każdym ogólnodostępnym punkcie ładowania, który prowadzą i w którym udostępniają automatyczne uwierzytelnianie (ma to dotyczyć nowych lub modyfikowanych punktów). Propozycje zakładają też m.in. obowiązek umieszczenia na wszystkich stacjach paliw informacji dotyczących porównania ceny jednostkowej określonych paliw alternatywnych i paliw konwencjonalnych, wyrażonych jako „cena paliwa na 100 km”. Informacje miałyby również dotyczyć ceny za kWh energii elektrycznej oraz kg wodoru. Same ceny za usługi ładowania powinny być „rozsądne i przystępne, przejrzyste i niedyskryminacyjne”. To nie jedyne obowiązki informacyjne, które będą musieli spełniać operatorzy usług ładowania.

Przygotowany przez Parlament Europejski projekt AFIR zakłada, że mają oni zapewnić dostępność danych statycznych i dynamicznych dotyczących obsługiwanej przez nich infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto umożliwiają bezpłatny dostęp do tych danych poprzez krajowe punkty dostępu. Zakres niezbędnych informacji obejmie m.in. lokalizację stacji ładowania (oraz, w miarę możliwości, informacje na temat pobliskich miejsc odpoczynku i zaopatrzenia w żywność), rodzaj i dostępność złączy, łączną oraz indywidualną moc wyjściową (wyrażoną w kW), dostępność dla pojazdów ciężkich, dostępność aktualną oraz godziny funkcjonowania stacji, informację o udziale energii z OZE, informacje o funkcjonalnościach w zakresie inteligentnego ładowania oraz technologii V2G, akceptowane metody płatności, czy też obsługiwane języki. Do 31 grudnia 2026 r. Komisja Europejska ma ustanowić wspólny, europejski punkt dostępu do danych dotyczących paliw alternatywnych, w pełni bazujący na krajowych punktach dostępu i łączący je ze sobą. Wg propozycji PE, informacje w tym zakresie zostaną upublicznione np. poprzez utworzenie specjalnego portalu internetowego.

– Gdy AFIR wejdzie w życie, na państwach członkowskich spoczną również rozbudowane obowiązki dotyczące konieczności redukcji barier ograniczających tempo i zakres rozbudowy infrastruktury ładowania w wymiarze przewidzianym przez przepisy rozporządzenia. Do 1 stycznia 2024 r. każde państwo członkowskie UE będzie musiało przygotować i przesłać Komisji Europejska projekt krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych. Musi on uwzględniać m.in. środki mające na celu usunięcie ewentualnych przeszkód w odniesieniu do planowania infrastruktury paliw alternatywnych, wydawania zezwoleń i udzielania zamówień w tym zakresie oraz ograniczenie – do maksymalnie 6 miesięcy – czasu, jaki upływa od złożenia pierwszego wniosku do faktycznego wdrożenia – powiedział Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Każde państwo członkowskie przedłoży Komisji oddzielne sprawozdanie z postępów w sprawie wykonania swoich krajowych ram polityki po raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2026 r. Po tym terminie takie sprawozdania będą musiały być przedkładane co roku. Sprawozdania zostaną upublicznione „w łatwo zrozumiałej i czytelnej formie” i opublikowane na portalu europejskiego obserwatorium paliw alternatywnych (EAFO). Jako że sytuacja na rynku elektromobilności zmienia się bardzo szybko, Parlament Europejski chce, żeby Komisja monitorowała postępy we wdrażaniu AFIR. Do 31 grudnia 2026 r. KE ma dokonać przeglądu rozporządzenia i zwrócić szczególną uwagę na adekwatność wyrażonych w nim celów i wymogów infrastrukturalnych. Jeżeli Komisja stwierdzi, że jeden lub więcej przepisów nie jest już właściwy lub że pojawiły się nowe technologie, przedstawi odpowiedni wniosek dotyczący nowelizacji w niezbędnym zakresie.

Czytaj także: Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych

moc zainstalowana bev phev

Moc zainstalowana w stosunku do wielkości parku (BEV + PHEV), fot. PSPA

AFIR a sprawa polska

AFIR, a w szczególności wymogi rozporządzenia dotyczące konieczności systematycznego podnoszenia mocy infrastruktury i zapewnienia minimalnej odległości pomiędzy stacjami ładowania w sieci TEN-T, stanowi olbrzymie wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Również tych, które dysponują bardziej rozwiniętym rynkiem elektromobilności i realizują inwestycje infrastrukturalne w znacznie bardziej ambitnym zakresie niż Polska. Paradoksalnie, ze względu na stosunkowo niewielką flotę samochodów z napędem elektrycznym, obecnie nasz kraj spełnia wymogi wyznaczone przez planowane rozporządzenie. Na koniec I kwartału 2022 r. moc zainstalowana sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania wynosiła 77 MW – o 39 MW więcej niż przewiduje projekt AFIR w mniej restrykcyjnych wersjach, zaproponowanych przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że nie mamy się czym martwić?

– W tej kwestii trudno o optymizm. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rozwoju polskiej floty BEV i PHEV (ujęte w raporcie PSPA „Polish EV Outlook 2022”), a także wymogi rozporządzenia, już w 2025 r. moc stacji ładowania funkcjonujących w Polsce powinna wzrosnąć do 435,8 MW, w 2030 r. do 1383,5 MW, zaś w 2035 r. – do 2613,1 MW. To oznacza konieczność podwyższenia mocy zainstalowanej niemal sześciokrotnie za niecałe trzy lata, zaś za niecałe 8 lat - aż 18-krotnie! – mówi Maciej Mazur z PSPA.

moc zainstalowana w sieci tent

Moc zainstalowana w sieci TENT (LDV + HDV), fot. PSPA

Konieczne jest też znaczne zwiększenie liczby i mocy stacji ładowania funkcjonujących w Polsce wzdłuż sieci TEN-T. Obecnie ich łączna moc wynosi 19,7 MW. Do 2025 r. powinna ona zostać podwyższona ponad czterokrotnie, do 2030 r. – 34-krotnie, zaś do roku 2035 – prawie 36-krotnie!

Warto podkreślić, że powyższe wyliczenia zostały oparte na założeniach ujętych w najmniej kompromisowej propozycji AFIR, zaprezentowanej przez Radę Europejską. Jeżeli instytucje unijne zaakceptują ambitniejsze założenia AFIR (w szczególności przewidziane w projekcie przegłosowanym przez Parlament Europejski), wyzwanie, przed którym stoi Polska, jeszcze wzrośnie. Sprostanie wymogom AFIR wymaga olbrzymich inwestycji infrastrukturalnych. Jak wynika z „Licznika elektromobilności” obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 2,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli nieco ponad 4,7 tys. punktów (na koniec 2021 roku mieliśmy około 3,7 tys. punktów).

W ostatnich latach w Polsce zdecydowanie szybciej rośnie flota EV niż sieć ogólnodostępnych stacji ładowania. W kontekście wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej stwarza to ryzyko niedoboru ładowarek i znacznego pogorszenia sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Bez odpowiedniej liczby stacji ładowania elektryfikacja polskiej floty pojazdów na skalę masową nie będzie możliwa.

liczba punktow ladowania ev

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce (AC + DC), fot. PSPA

Jak przyspieszyć rozbudowę infrastruktury ładowania?

Mimo wysiłków operatorów (od 2019 liczba punktów ładowania w naszym kraju wzrosła niemal trzykrotnie), rosnącemu popytowi na usługi ładowania, nowelizacji przepisów, wprowadzeniu subsydiów oraz ekspansji na polski rynek dużych graczy z kapitałem zagranicznym, rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce wciąż opóźnia wiele poważnych barier systemowych.

– Należą do nich przede wszystkim przewlekłe i utrudnione procedury przyłączania stacji ładowania do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), wiążące się m.in. z bardzo długim czasem oczekiwania na wybudowanie przyłącza. W praktyce, w zależności od konkretnego przypadku, przedmiotowy proces trwa od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Średnia mieści się w przedziale od 18 do 24 miesięcy (w segmencie DC). To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Przewlekłość procedur przyłączeniowych sprawia, że operatorzy miewają trudności z określeniem pewnego terminu oddawania stacji do użytku, co utrudnia planowanie inwestycyjne – dodaje Jan Wiśniewski z PSPA.

samochody ev w polsce

Park samochodów z napędem elektrycznych (BEV + PHEV) w Polsce, fot. PSPA

liczba samochodow a stacje ladowania

Liczba samochodów z napędem elektrycznym przypadających na 1 ogólnodostępny punkt ładowania, fot. PSPA

Przeszkodę stanowią również niekorzystne warunki przyłączeniowe, wiążące się ze wskazywaniem punktów przyłączenia w znacznej odległości od planowanych lokalizacji stacji. Powoduje to konieczność ponoszenia przez operatorów znacznych, dodatkowych kosztów, nierzadko przekraczających kilkukrotnie nakłady na zakup i instalację ładowarek. Ponadto, w sytuacji wydawania warunków przyłączenia przez OSD do sieci średniego napięcia, na operatorów przenoszone są koszty budowy stacji transformatorowych i budowy długich przyłączy energetycznych, co często podważa zasadność inwestycji w stacje ładowania z uwagi na znaczny wzrost nakładów finansowych. Niejednokrotnie spotykaną sytuacją jest również brak przygotowania przy autostradach i drogach szybkiego ruchu infrastruktury energetycznej, która byłaby w stanie zapewnić odpowiednią moc pod kątem planowanej rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (m.in. w kontekście wymogów wyznaczonych przez będący w przygotowaniu AFIR). Dodatkowy problem w tym zakresie stanowi przynależna GDDKiA własność infrastruktury energetycznej w miejscach obsługi podróżnych (MOP), co uniemożliwia efektywną rozbudowę sieci na potrzeby przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, PSPA wraz z partnerami branżowymi, w tym wiodącymi operatorami, opracowało kompleksową propozycję zmian w przepisach zawierającą postulaty rozwiązań regulacyjnych znoszących największe bariery opóźniające rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Proponowane regulacje dysponują potencjałem by doprowadzić do istotnego skrócenia czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD (w założeniu do nie więcej niż 12 miesięcy niezależnie od poziomu napięcia, do którego przyłączana jest stacja). Ponadto ich celem jest zmotywowanie OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych, tak aby przygotować ją do przyłączania w przyszłości infrastruktury ładowania na skalę masową, szczególnie w lokalizacjach, gdzie sieć dystrybucyjna jest słabo rozwinięta (np. na Miejscach Obsługi Podróżnych). Wprowadzenie proponowanych regulacji pozwoli również na określenie precyzyjnie zdefiniowanych standardów budowy przyłączy przez OSD (m.in. w zakresie miejsca budowy punktu przyłączeniowego lub możliwości wyboru poziomu napięcia, niezależnie od mocy stacji ładowania). Pozytywną – z perspektywy przyspieszenia rozwoju rynku – konsekwencją ich wprowadzenia będzie również uporządkowanie struktury własnościowej infrastruktury energetycznej znajdującej się w miejscach obsługi podróżnych.

– AFIR to potencjalnie skuteczny impuls do rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w wymiarze strategicznym. Z perspektywy Polski powinien stać się przede wszystkim czynnikiem motywującym administrację publiczną do pilnej optymalizacji prawa. Rozporządzenie wejdzie w życie już w 2023 r. a pierwszy termin wypełnienia ujętych w nim wymogów minie niecałe dwa lata później. Obecnie to często czas niewystarczający na sfinalizowanie w Polsce procesu instalacji ogólnodostępnej stacji DC. Bez likwidacji barier systemowych nie mamy szans na wypełnienie założeń rozporządzenia, nawet gdy zostaną one oparte na najmniej ambitnej z obecnie procedowanych propozycji – podsumowuje Maciej Mazur z PSPA.

Źródło: Elektromobilni.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

rozwoj elektromobilnosci w polsce

Prognoza rozwoju parku samochodów z napędem elektrycznym w Polsce, fot. PSPA

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Renault i Vitesco zaprojektują nową elektronikę do aut elektrycznych i hybrydowych

Renault i Vitesco zaprojektują nową elektronikę do aut elektrycznych i hybrydowych Renault i Vitesco zaprojektują nową elektronikę do aut elektrycznych i hybrydowych

Grupa Renault i Vitesco Technologies podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie. Jego celem jest opracowanie i produkcja nowatorskich zespołów elektroniki mocy do aut o napędzie elektrycznym i...

Grupa Renault i Vitesco Technologies podpisały porozumienie o strategicznym partnerstwie. Jego celem jest opracowanie i produkcja nowatorskich zespołów elektroniki mocy do aut o napędzie elektrycznym i hybrydowym.

Redakcja news O strefach czystego transportu na Kongresie Nowej Mobilności 2022

O strefach czystego transportu na Kongresie Nowej Mobilności 2022 O strefach czystego transportu na Kongresie Nowej Mobilności 2022

We wrześniu w Łodzi odbędzie się Kongres Nowej Mobilności. Jednym z jego głównych tematów mają być strefy czystego transportu w miastach – uczestnicy będą dyskutować o tym, co należy zrobić i jak zmienić...

We wrześniu w Łodzi odbędzie się Kongres Nowej Mobilności. Jednym z jego głównych tematów mają być strefy czystego transportu w miastach – uczestnicy będą dyskutować o tym, co należy zrobić i jak zmienić przepisy, aby przyspieszyć wdrażanie nisko- i zeroemisyjnych obszarów w Polsce.

Redakcja news Niemcy zmieniają zasady dopłat do elektryków

Niemcy zmieniają zasady dopłat do elektryków Niemcy zmieniają zasady dopłat do elektryków

Od przyszłego roku Niemcy zmniejszą dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych. Całkowicie znikną dopłaty do hybryd typu plug-in, a dofinansowanie otrzymają już tylko klienci indywidualni.

Od przyszłego roku Niemcy zmniejszą dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych. Całkowicie znikną dopłaty do hybryd typu plug-in, a dofinansowanie otrzymają już tylko klienci indywidualni.

Redakcja news Fundacja Enea przekazała auta elektryczne policji w Tucholi i Strzelnie

Fundacja Enea przekazała auta elektryczne policji w Tucholi i Strzelnie Fundacja Enea przekazała auta elektryczne policji w Tucholi i Strzelnie

Nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska elektryczne pojazdy zasilą flotę Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz Komisariatu Policji w Strzelnie. Radiowozy dla kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy...

Nowoczesne, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska elektryczne pojazdy zasilą flotę Komendy Powiatowej Policji w Tucholi oraz Komisariatu Policji w Strzelnie. Radiowozy dla kujawsko-pomorskich funkcjonariuszy przekazano podczas uroczystego apelu w Bydgoszczy. W sumie Fundacja Enea przekaże pięć nowych aut elektrycznych dla policji z terenu swojego działania.

Redakcja news W Łodzi montowane są ładowarki do elektrycznych autobusów

W Łodzi montowane są ładowarki do elektrycznych autobusów W Łodzi montowane są ładowarki do elektrycznych autobusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi rozpoczęło montaż szybkich ładowarek, które będą służyć do uzupełniania baterii autobusów elektrycznych podczas postoju na pętlach. Pierwsza z sześciu ładowarek...

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi rozpoczęło montaż szybkich ładowarek, które będą służyć do uzupełniania baterii autobusów elektrycznych podczas postoju na pętlach. Pierwsza z sześciu ładowarek będzie działać na Janowie.

Redakcja news Rolls-Royce i Hyundai stworzą e-samolot zasilany wodorem

Rolls-Royce i Hyundai stworzą e-samolot zasilany wodorem Rolls-Royce i Hyundai stworzą e-samolot zasilany wodorem

Obie firmy będą wspólnie pracować nad wprowadzeniem na rynek całkowicie elektrycznego napędu i technologii wodorowych ogniw paliwowych. Projekt samolotu elektrycznego z ogniwami paliwowymi mamy poznać...

Obie firmy będą wspólnie pracować nad wprowadzeniem na rynek całkowicie elektrycznego napędu i technologii wodorowych ogniw paliwowych. Projekt samolotu elektrycznego z ogniwami paliwowymi mamy poznać do 2025 roku.

Lior Handelsman Integracja rynków EV i PV przyniesie wiele korzyści

Integracja rynków EV i PV przyniesie wiele korzyści Integracja rynków EV i PV przyniesie wiele korzyści

Układy napędowe pojazdów elektrycznych i najnowocześniejsze systemy fotowoltaiczne współdzielą podstawowe technologie – w tym falowniki AC/DC, baterie, konwertery prądu stałego, moduły komunikacyjne i...

Układy napędowe pojazdów elektrycznych i najnowocześniejsze systemy fotowoltaiczne współdzielą podstawowe technologie – w tym falowniki AC/DC, baterie, konwertery prądu stałego, moduły komunikacyjne i oprogramowanie. Oba rynki mogą skorzystać udostępniając i łącząc technologie.

Redakcja news NFOŚiGW podwoił pulę środków na program "Mój elektryk"

NFOŚiGW podwoił pulę środków na program "Mój elektryk" NFOŚiGW podwoił pulę środków na program "Mój elektryk"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji Banku...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) w ramach programu "Mój elektryk" o dodatkowe 100 mln zł.

Redakcja news Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych

Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych Prywatne auta elektryczne będzie można rozliczać, jeśli są używane w celach służbowych

Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym, napędzanych wodorem lub innymi paliwami alternatywnymi przewiduje...

Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym, napędzanych wodorem lub innymi paliwami alternatywnymi przewiduje projekt ustawy. Rada Ministrów ma przyjąć nowe przepisy jeszcze w III kwartale 2022 r.

Redakcja news VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie

VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie VDL liderem półrocza w sprzedaży elektrycznych autobusów w Europie

Już 30 proc. autobusów miejskich zarejestrowanych w Europie to pojazdy zeroemisyjne. W I półroczu 2022 roku najchętniej kupowanymi elektrycznymi autobusami na naszym kontynencie były pojazdy produkowane...

Już 30 proc. autobusów miejskich zarejestrowanych w Europie to pojazdy zeroemisyjne. W I półroczu 2022 roku najchętniej kupowanymi elektrycznymi autobusami na naszym kontynencie były pojazdy produkowane przez holenderską firmę VDL. Drugie miejsce zajął chiński BYD – ADL, a trzecie także producent z Chin – Yutong. Solaris znalazł się na siódmym miejscu.

Redakcja news Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach

Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach Hybrydowe autobusy Volvo będą wozić pasażerów w Katowicach

W przyszłym roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Katowicach będą jeździć nowym typem autobusów - hybrydą, która optymalnie łączy napęd spalinowy z elektrycznym, wykorzystując zalety ich obu. PKM Katowice...

W przyszłym roku pasażerowie komunikacji miejskiej w Katowicach będą jeździć nowym typem autobusów - hybrydą, która optymalnie łączy napęd spalinowy z elektrycznym, wykorzystując zalety ich obu. PKM Katowice właśnie podpisał umowę z firmą Volvo na dostawę 22 takich autobusów. Będą to pierwsze tego typu pojazdy w barwach katowickiego przewoźnika.

Redakcja news Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu

Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu Miasta najbardziej przyjazne kierowcom – wyniki rankingu

Liczba kolizji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), płynność jazdy po mieście, infrastruktura dla aut elektrycznych, system carsharingu i ulg parkingowych – to tylko niektóre z kategorii, ocenianych w...

Liczba kolizji (w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), płynność jazdy po mieście, infrastruktura dla aut elektrycznych, system carsharingu i ulg parkingowych – to tylko niektóre z kategorii, ocenianych w rankingu na najbardziej przyjazne kierowcom miasta. Wyniki mogą zaskakiwać.

Redakcja Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski

Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski Nowa marka aut elektrycznych wchodzi do Polski

Maxus to nowa marka w Polsce, ale dobrze znana w Azji. Należy do chińskiego koncernu SAIC Motor, który w Europie działa już na kilku rynkach. Teraz nadszedł czas na oficjalne przedstawicielstwo w Polsce....

Maxus to nowa marka w Polsce, ale dobrze znana w Azji. Należy do chińskiego koncernu SAIC Motor, który w Europie działa już na kilku rynkach. Teraz nadszedł czas na oficjalne przedstawicielstwo w Polsce. Oferta Maxus obejmuje cztery segmenty aut. Pierwsze samochody użytkowe z norweskiego magazynu dopłyną do Polski w sierpniu 2022 r.

Redakcja news Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata

Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata Plany GreenWay: 825 stacji ładowania w cztery lata

GreenWay Polska zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln złotych do 2026 r. Dla kierowców aut elektrycznych oznacza to 1500 nowych punktów ładowania, które pojawią się na mapie Polski w niecałe cztery...

GreenWay Polska zainwestuje w rozwój sieci ładowania 330 mln złotych do 2026 r. Dla kierowców aut elektrycznych oznacza to 1500 nowych punktów ładowania, które pojawią się na mapie Polski w niecałe cztery lata. Jeszcze do końca 2022 r. firma włączy do sieci 120 punktów ładowania oraz wymieni 60 stacji na mocniejsze.

Redakcja news Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW

Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW Trzy autobusy elektryczne dla Krosna sfinansuje NFOŚiGW

Krosno dostanie 7,5 mln zł z NFOŚiGW na rozwój zielonego transportu

Krosno dostanie 7,5 mln zł z NFOŚiGW na rozwój zielonego transportu

Redakcja news Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze

Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze Licznik elektromobilności: samochody elektryczne coraz popularniejsze

Jak wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, w ostatnim dniu lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 samochodów z napędem elektrycznym (łącznie osobowych i użytkowych)....

Jak wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, w ostatnim dniu lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowanych było 52 881 samochodów z napędem elektrycznym (łącznie osobowych i użytkowych). Przez pierwsze siedem miesięcy 2022 r. ich liczba zwiększyła się o 14 098 sztuk – było to o 44% więcej niż w analogicznym okresie 2021 r.

Redakcja Rentowność inwestycji w stacje ładowania

Rentowność inwestycji w stacje ładowania Rentowność inwestycji w stacje ładowania

Rynek elektromobilności w Polsce szybko się rozrasta. Równolegle z nim musi się więc rozwijać infrastruktura do ładowania pojazdów. Zanim zdecydujemy się na zainwestowanie w budową stacji, powinniśmy rozważyć...

Rynek elektromobilności w Polsce szybko się rozrasta. Równolegle z nim musi się więc rozwijać infrastruktura do ładowania pojazdów. Zanim zdecydujemy się na zainwestowanie w budową stacji, powinniśmy rozważyć kilka kwestii.

Redakcja news Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności"

Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności" Do końca wakacji trwa akcja "Autostrada do elektromobilności"

Dużą popularnością cieszy się druga edycja „Autostrady do elektromobilności”: kierowcy aut elektrycznych skorzystali z 1500 darmowych przejazdów płatnymi odcinkami autostrad. Kampania trwa do końca wakacji,...

Dużą popularnością cieszy się druga edycja „Autostrady do elektromobilności”: kierowcy aut elektrycznych skorzystali z 1500 darmowych przejazdów płatnymi odcinkami autostrad. Kampania trwa do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia 2022 r.

Redakcja news Toyota zbuduje system zasilania bezemisyjnych pojazdów

Toyota zbuduje system zasilania bezemisyjnych pojazdów Toyota zbuduje system zasilania bezemisyjnych pojazdów

Japoński koncern poinformował, że wraz z Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) oraz innymi partnerami stworzy system zasilania bezemisyjnych pojazdów w Tokio i Fukushimie. Pozwoli...

Japoński koncern poinformował, że wraz z Commercial Japan Partnership Technologies Corporation (CJPT) oraz innymi partnerami stworzy system zasilania bezemisyjnych pojazdów w Tokio i Fukushimie. Pozwoli to na zabezpieczenie stabilności sieci energetycznej oraz efektywne wykorzystanie potencjału 580 ekologicznych pojazdów użytkowych z napędami alternatywnymi, które pojawią się na ulicach japońskich miast w tym i w przyszłym roku.

Redakcja news Switch Mobility zaprezentował elektrycznego piętrusa

Switch Mobility zaprezentował elektrycznego piętrusa Switch Mobility zaprezentował elektrycznego piętrusa

Producent autobusów przedstawił nowy model elektrycznego, piętrowego pojazdu o nazwie Switch EiV 22. Zaprojektowano go specjalnie z myślą o Indiach i jest przeznaczony właśnie na tamtejszy rynek. Koncern...

Producent autobusów przedstawił nowy model elektrycznego, piętrowego pojazdu o nazwie Switch EiV 22. Zaprojektowano go specjalnie z myślą o Indiach i jest przeznaczony właśnie na tamtejszy rynek. Koncern ma już zamówienie na 200 sztuk takich pojazdów, które będą jeździć po ulicach Bombaju.

Redakcja news Debiut elektrycznego kampera na wystawie w Düsseldorfie

Debiut elektrycznego kampera na wystawie w Düsseldorfie Debiut elektrycznego kampera na wystawie w Düsseldorfie

Crosscamp Flex – tak nazywa się elektryczny kamper, zaprezentowany na tegorocznej wystawie Caravan Salon w Düsseldorfie. Stworzono go na bazie vana Opel Zafira‑e Life. Zasięg kampera na pełnym ładowaniu...

Crosscamp Flex – tak nazywa się elektryczny kamper, zaprezentowany na tegorocznej wystawie Caravan Salon w Düsseldorfie. Stworzono go na bazie vana Opel Zafira‑e Life. Zasięg kampera na pełnym ładowaniu wynosi 322 km.

Redakcja news Kia liderem segmentu samochodów BEV w Polsce

Kia liderem segmentu samochodów BEV w Polsce Kia liderem segmentu samochodów BEV w Polsce

Od stycznia do końca lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowano 576 samochodów elektrycznych marki Kia. Dzięki temu Kia została liderem sprzedaży w tym segmencie, wyprzedzając Teslę (503 auta). Udział koreańskiej...

Od stycznia do końca lipca 2022 r. w Polsce zarejestrowano 576 samochodów elektrycznych marki Kia. Dzięki temu Kia została liderem sprzedaży w tym segmencie, wyprzedzając Teslę (503 auta). Udział koreańskiej marki w segmencie samochodów elektrycznych (BEV) w Polsce po siedmiu miesiącach sprzedaży wyniósł 10,3%.

Redakcja news Straż pożarna ma mieć szkolenia na temat aut elektrycznych

Straż pożarna ma mieć szkolenia na temat aut elektrycznych Straż pożarna ma mieć szkolenia na temat aut elektrycznych

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych rozpoczynają współpracę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych. Efektem ma być wypracowanie...

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych rozpoczynają współpracę na rzecz bezpieczeństwa przeciwpożarowego pojazdów elektrycznych. Efektem ma być wypracowanie odpowiednich standardów, budowa kompetencji i wzrost świadomości w zakresie eksploatacji samochodów zeroemisyjnych oraz infrastruktury do ich ładowania.

Redakcja news Parada samochodów elektrycznych ulicami Łodzi

Parada samochodów elektrycznych ulicami Łodzi Parada samochodów elektrycznych ulicami Łodzi

Już 10 września miłośnicy elektromobilności spotkają się w centrum Polski. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w samo południe, odbędzie się parada samochodów elektrycznych, która ulicami miasta przemieści...

Już 10 września miłośnicy elektromobilności spotkają się w centrum Polski. Na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi, w samo południe, odbędzie się parada samochodów elektrycznych, która ulicami miasta przemieści się pod Łódzką Manufakturę. Organizatorem wydarzenia jest EV Klub Polska.

Wybrane dla Ciebie

Jak ocenić stan urządzeń energetycznych?

Jak ocenić stan urządzeń energetycznych? Jak ocenić stan urządzeń energetycznych?

Najnowsze rozwiązania w rozdzielnicach nn »

Najnowsze rozwiązania w rozdzielnicach nn » Najnowsze rozwiązania w rozdzielnicach nn »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online » Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Jak zwiększyć niezawodność zasilania?

Jak zwiększyć niezawodność zasilania? Jak zwiększyć niezawodność zasilania?

Kilka sposobów na prąd tam, gdzie go nie ma lub może zabraknąć »

Kilka sposobów na prąd tam, gdzie go nie ma lub może zabraknąć » Kilka sposobów na  prąd tam, gdzie go nie ma lub może zabraknąć »

Silniki elektryczne - dobór rozwiązań »

Silniki elektryczne - dobór rozwiązań » Silniki elektryczne - dobór rozwiązań »

Budowa bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Żerań »

Budowa bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Żerań » Budowa bloku gazowo-parowego Elektrociepłowni Żerań »

Dobierz ogranicznik za pomocą konfiguratora »

Dobierz ogranicznik za pomocą konfiguratora » Dobierz ogranicznik za pomocą konfiguratora »

Poznaj osprzęt do prowadzenia instalacji elektrycznych »

Poznaj osprzęt do prowadzenia instalacji elektrycznych » Poznaj osprzęt do prowadzenia instalacji elektrycznych »

Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki?

Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki? Jakie klucze wybrać do do skręcania złączy oraz do rozłączania gniazda i wtyczki?

E-katalog produktów i systemów instalacji elektrycznych »

E-katalog produktów i systemów instalacji elektrycznych » E-katalog produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Dobór zasilacza UPS - wybierz w kilku prostych krokach UPS który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom »

Dobór zasilacza UPS - wybierz w kilku prostych krokach UPS który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom » Dobór zasilacza UPS -  wybierz w kilku prostych krokach UPS który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom »

Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem »

Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem » Idealne rozwiązanie do ochrony i sterowania silnikiem »

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów

Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów Projektowanie oświetlenia - nanowocześniejsze rozwiązania dla Twoich klientów

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną? Jak zabezpieczyć rozdzielnicę elektryczną?

Sprawdzone narzędzia do obróbki kabli »

Sprawdzone narzędzia do obróbki kabli » Sprawdzone narzędzia do obróbki kabli »

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online» Konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online»

Projektowanie rozdzielnic nigdy nie było takie proste!

Projektowanie rozdzielnic nigdy nie było takie proste! Projektowanie rozdzielnic nigdy nie było takie proste!

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej » Sposób na budowę elektrowni fotowoltaicznej »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych » Porównanie parametrów i cen kamer termowizyjnych »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jak zapobiec uszkodzeniom sieci oraz urządzeń do niej podłączonych »

Jak zapobiec uszkodzeniom sieci oraz urządzeń do niej podłączonych » Jak zapobiec uszkodzeniom sieci oraz urządzeń do niej podłączonych »

Jakie wybrać puszki podłogowe w nowoczesnych instalacjach elektrycznych?

Jakie wybrać puszki podłogowe w nowoczesnych instalacjach elektrycznych? Jakie wybrać puszki podłogowe w nowoczesnych instalacjach elektrycznych?

Bądź na bieżąco z praktycznymi rozwiązaniami ppoż

Bądź na bieżąco z praktycznymi rozwiązaniami ppoż Bądź na bieżąco z praktycznymi rozwiązaniami ppoż

mgr inż. Julian Wiatr Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej

W 2022 roku Dział Wydawnictw Naukowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w ramach serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opublikował książkę autorstwa inż....

W 2022 roku Dział Wydawnictw Naukowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, w ramach serii wydawniczej Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opublikował książkę autorstwa inż. Radosława Lenartowicza pt. „Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej”. Jest to wznowienie książki opublikowanej w 2012 roku, poprawione i rozszerzone.

Najnowsze produkty i technologie

Mgr inż. Maciej Dolata - Właściciel w firmie DOLATA ELECTRIC, DOLATA ELECTRIC Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne stały się bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach. Szczególnie mocny rozwój charakteryzował mikroinstalacje fotowoltaiczne domowe. Należy pamiętać, że mikroinstalacja fotowoltaiczna...

Instalacje fotowoltaiczne stały się bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach. Szczególnie mocny rozwój charakteryzował mikroinstalacje fotowoltaiczne domowe. Należy pamiętać, że mikroinstalacja fotowoltaiczna to urządzenie elektryczne i w związku z tym jest ona źródłem szeregu zagrożeń. Sama instalacja również powinna być chroniona przed zagrożeniami elektrycznymi i przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni...

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni z tradycyjnego domu budynku pasywnego. Niewątpliwie jednak należy pamiętać, że elementy automatyki budynkowej są składową pasywnych budowli i nawet zwykłe mieszkanie potrafią uczynić bardziej oszczędnym i ekologicznym.

homelook.pl Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd

Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd

Masz dość wysokich rachunków za prąd? Szukasz sposobu, jak zaoszczędzić, nawet jeśli masz w domu sporo urządzeń elektrycznych? Na wysokość taryfy za prąd nie zawsze mamy wpływ. Istnieje jednak parę sposobów,...

Masz dość wysokich rachunków za prąd? Szukasz sposobu, jak zaoszczędzić, nawet jeśli masz w domu sporo urządzeń elektrycznych? Na wysokość taryfy za prąd nie zawsze mamy wpływ. Istnieje jednak parę sposobów, dzięki którym zyskasz pewność, że wina za wysokie rachunki nie leży po Twojej stronie. Sprawdź, jak możesz obniżyć koszt comiesięcznych rachunków za energię.

Hensel Polska Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel

Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel

Bezpieczeństwo jest priorytetem zwłaszcza w budynkach, w których przebywa duża liczba ludzi, takich jak galerie handlowe, lotniska, szpitale itp. Na ogół konieczne jest zapewnienie w takich budynkach zasilania...

Bezpieczeństwo jest priorytetem zwłaszcza w budynkach, w których przebywa duża liczba ludzi, takich jak galerie handlowe, lotniska, szpitale itp. Na ogół konieczne jest zapewnienie w takich budynkach zasilania awaryjnego na wypadek wybuchu pożaru. Dzięki temu, w trakcie pożaru podtrzymane jest działanie i funkcje np. oświetlenia awaryjnego, wind dla ekip ratowniczych, urządzeń do oddymiania, alarmów przez 30, 60 lub 90 minut w zależności od wymagań zawartych w scenariuszu rozwoju zdarzeń pożarowych....

SKLEP RTV EURO AGD Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich

Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich

Poszukując najlepszych prezentów pod choinkę, warto skupić się na zainteresowaniach swoich bliskich i ich marzeniach. Wśród nich często znajduje się sprzęt elektroniczny, smartfony, odtwarzacze muzyczne....

Poszukując najlepszych prezentów pod choinkę, warto skupić się na zainteresowaniach swoich bliskich i ich marzeniach. Wśród nich często znajduje się sprzęt elektroniczny, smartfony, odtwarzacze muzyczne. Sprawdź, co podarować bliskim i gdzie kupować produkty.

Bartłomiej Jaworski, Eaton Electric Sp. z o.o. Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej...

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej i wspierającej ją infrastruktury. Bardzo istotne jest, aby pod presją czasu nie iść na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dostępne raporty dotyczące pożarów pojazdów elektrycznych wyraźnie wskazują na opłakane skutki...

ABB Sp. z o.o. Elektryka naładujesz energią odnawialną

Elektryka naładujesz energią odnawialną Elektryka naładujesz energią odnawialną

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć,...

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć, bo coraz więcej osób korzysta w swoich domach z energii odnawialnej i chce skutecznie nią zarządzać oraz kontrolować jej zużycie. Jak rynek elektromobilności odpowiada na te potrzeby?

IGE+XAO Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

Dobre Sufity Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Czy można samemu zrobić sufit napinany? Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej...

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej jakości, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i szybko tracą swój wygląd. Dlatego dla większości najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest samodzielne wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych.

Automa.Net Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje? Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie...

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie przez długi czas. Na szczęście podejmowane są inicjatywy mające na celu ograniczenie tych przykrych zjawisk. Jedną z nich jest wyszukiwarka części automatyki przemysłowej. Jak działa takie rozwiązanie?

OBI Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy? Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi...

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi to nie tylko narzędzia akumulatorowe – do wyboru masz również te zasilane spalinowo i sieciowo, które dodatkowo mogą być wyposażone w silnik szczotkowy lub bezszczotkowy. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

merXu Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych...

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych kontrahentów. Zasady akcji promocyjnej są bardzo proste.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.