elektro.info

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Inwerterowe pompy ciepła - co wybrać?

Inwerterowe pompy ciepła - co wybrać? Inwerterowe pompy ciepła - co wybrać?

Średnioterminowe prognozy liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz w wybranych krajach

The analysis of development of the number of electric vehicle charging point in Poland and selected countries

Prognozy liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, fot. pexels.com

Prognozy liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, fot. pexels.com

Ograniczony zasięg większości pojazdów elektrycznych stwarza konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby punktów ich ładowania. Prognozy szacujące wielkość wzrostu liczby punktów ładowania w horyzoncie kilku lat są istotną informacją w kontekście perspektyw rozwoju elektromobilności w Polsce oraz na świecie.

Zobacz także

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, inż. Kamila Nita – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studentka kierunku Elektromobilność Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu...

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu ze zbyt małą liczbą punktów ładowania (szczególnie typu szybkiego) stanowi potencjalnie czynnik hamujący rozwój elektromobilności. Deficyt liczby punktów ładowania dotyczy najbardziej tras szybkiego ruchu pomiędzy aglomeracjami miejskimi.

Tomasz Łukaszewski Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność

Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność

Od wielu lat dominującą branżą polskiej gospodarki jest sektor „automotive”, który znacząco wpływa zarówno na krajowe PKB, eksport, jak i zatrudnienie w przemyśle. Obecnie duży wpływ na rozwój tego sektora...

Od wielu lat dominującą branżą polskiej gospodarki jest sektor „automotive”, który znacząco wpływa zarówno na krajowe PKB, eksport, jak i zatrudnienie w przemyśle. Obecnie duży wpływ na rozwój tego sektora mają producenci baterii do pojazdów elektrycznych. Obszar ten dynamicznie się rozwija, dzięki czemu Polska stała się liderem w ich produkcji i wyprzedza na tym polu Niemcy oraz Węgry. Elektromobilność została wpisana także w Program Zrównoważonego Rozwoju realizowanego przez polski rząd, co pośrednio...

dr inż. Marta Żurek-Mortka, dr hab. inż. Jerzy Szymański. prof. UTH Rad. Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną

Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną Współpraca stacji ładowania pojazdów elektrycznych z magazynem energii i instalacją fotowoltaiczną

Dostępność infrastruktury do ładowania baterii pojazdów elektrycznych (EV) jest jednym z kluczowych czynników pozwalających rozwiązać obawy związane z zasięgiem, a zatem jest niezbędna do ułatwienia krótko-...

Dostępność infrastruktury do ładowania baterii pojazdów elektrycznych (EV) jest jednym z kluczowych czynników pozwalających rozwiązać obawy związane z zasięgiem, a zatem jest niezbędna do ułatwienia krótko- i długoterminowej absorpcji pojazdów elektrycznych oraz zrównoważonego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego. Szacuje się, że do końca 2019 r. na całym świecie zainstalowano 870 000 publicznych i 4 miliony prywatnych ładowarek, obsługujących 8,1 miliona używanych pojazdów elektrycznych [1]. Na podstawie...

Prognozy dotyczą łącznej liczby punktów ładowania w Polsce oraz kilku wybranych państwach. Założono, że proces (liczba punktów ładowania) jest w początkowej fazie rozwoju. Bardzo krótkie szeregi czasowe liczby punktów ładowania (od 9 do 12 lat w zależ­ności od kraju) wpływają na niepewność prognoz.

Wykorzystując zaproponowane modele wykonano prognozy łącznej liczby punktów ładowania dla lat 2022 – 2024. Z uwagi na krótki horyzont prognoz nie uwzględniono w obliczeniach naturalnego procesu wycofywania niewielkiej części stacji ładowania z eksploatacji.

Wykonano prognozy „ex_ante” (czyli na przyszłość – bez możliwości weryfikacji ich jakości w chwili wykonywania prognozy). Prognozy wykonano metodami wykorzystującymi tylko szereg czasowy danych historycznych, bez innych zmiennych egzogenicznych.

Charakterystyka wykorzystanych metod prognostycznych

Do prognoz wykorzystano pięć wyselekcjonowanych metod, które najlepiej nadają się do tego typu procesów (głównie metody ekstrapolacji trendu). W wyniku testów wstępnych niektóre metody zostały odrzucone – model oparty na wymiarze fraktalnym oraz model ekstrapolacji trendu z wykorzystaniem wielomianu szóstego stopnia.

Model trendu wielomianowego czwartego stopnia opisuje wzór (1). Parametry funkcji wielomianu na danych z zakresu estymacji zostały dobrane poprzez wyznaczenie najbardziej dopasowanego wielomianu czwartego stopnia.

gdzie:

A, B, C, D, E – parametry funkcji wielomianu.

Model trendu wielomianowego piątego stopnia opisuje wzór (2). Parametry funkcji wielomianu na danych z zakresu estymacji zostały dobrane poprzez wyznaczenie najbardziej dopasowanego wielomianu piątego stopnia.

gdzie:

A, B, C, D, E, F – parametry funkcji wielomianu.

Funkcję logistyczną opisuje wzór (3) [16]. Parametry funkcji logistycznej na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą nieliniową GRG (ang. nonlinear Generalised Reduced Gradient). Minimalizacji podlegał błąd SSE (ang. Sum of Squared Errors).

gdzie:

a, b, c – parametry funkcji logistycznej.

Model wg Prigogine’a stosowany do prognoz długoterminowych oraz średnioterminowych procesów, które ulegają nasyceniu do pewnego pułapu wzrostu, opisuje wzór (4) [17]. Parametry modelu na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą nieliniową GRG. Minimalizacji podlegał błąd SSE. Prognoza w metodzie wykonywana jest krokowo (do prognozy na rok t wykorzystywana jest wartość prognozy z roku t–1).

gdzie:

y(t) – liczebność populacji w okresie,

r > 0 – współczynnik szybkości wzrostu populacji,

K > 0 – pułap rozwoju (przewidywany wzrost populacji w przyszłości).

Model szary (ang. Grey model) opisuje wzór (5). W tym modelu, rząd szarego równania różnicowego oraz liczba zmiennych są równe 1. Model ten wg literatury [18] zalecany jest szczególnie w przypadku bardzo krótkich szeregów czasowych (powyżej trzech danych) oraz gdy ewolucja procesu jest w fazie początkowej. Parametry modelu na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą nieliniową GRG. Minimalizacji podlegał błąd SSE.

gdzie:

n34 – długość szeregu czasowego, a to parametr ewolucji,

u – zmienna szara,

y^(t) – prognoza na okres t.

Literatura

 1. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, Ministerstwo Energii https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DIT_PRE_PL.pdf/ebdf4105-ef77-91df-0ace-8fbb2dd18140, dostęp: 7.06.2019.
 2. „The Strategy of sustainable transport development until 2030”, https://www.gov.pl/attachment/e268e9f9-d7ca-473e-a7b1-8731348155d9.
 3. P. Piotrowski, Analiza rozwoju elektromobilności w Polsce oraz prognozy liczby pojazdów z napędem elektrycznym do roku 2025, „elektro.info” nr 5/2020 (184), s. 74–78.
 4. P. Piotrowski, D. Baczyński, P. Kapler, Wielowariantowe prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce do roku 2025 oraz ich wpływ na roczne zapotrzebowania na energię elektryczną, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 1/2020, R.96, s. 138–141, doi: 10.15199/48.2020.01.30.
 5. Rynek Motoryzacyjny, Licznik elektromobilności, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnegohttps://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Licznik-elektromobilnosci/Listopad-2021, dostęp: 8.01.2022.
 6. https://elektrowoz.pl/transport/warszawa-najwieksza-stacja-ladowania-autobusow-powstala-na-petli-wilanow-w-sumie-2-400-kw-mocy/, dostęp: 8.01.2022.
 7. Europen Alternative Fuels Observatory https://www.eafo.eu/, dostęp: 8.01.2022.
 8. Główny Urząd Statystyczny, Baza Danych Lokalnych, Tablica Transport i Łączność, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica, dostęp: 8.01.2022.
 9. GOV.UK , dostęp: 8.01.2022.
 10. Statistik sentralbyrå, Statistic Norway https://www.ssb.no/en, dostęp: 8.01.2022.
 11. Car Sales Statistic https://www.best-selling-cars.com/germany/2021-germany-total-number-of-registered-cars-by-brand/, dostęp: 8.01.2022.
 12. Organisation for Economic Co-Operation and Development https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE, dostęp: 8.01.2022.
 13. H. Saele, I. Petersen, Electric vehicles in Norway and the potential for demand response; IEEE Transactions on Industrial Informatics; Date Added to IEEE Xplore: 13 December 2018, dostęp: 8.01.2022.
 14. B. Ufnalski, Elektromobilność – niszowa alternatywa czy docelowy kierunek motoryzacji? (część 2), Inżynieria Elektryczna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki , nr 3, 2020, s. 26–37.
 15. P. Piotrowski, K. Nita, Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz w wybranych krajach, „elektro.info”, nr 1–2/2022 (201), s. 70–74.
 16. J. Żurowska, Zastosowanie modelu trendu logistycznego do prognozowania wskaźnika motoryzacji w Polsce, Archiwum motoryzacji, 2 (2007).
 17. I. Dobrzańska, K. Dąsal, J. Łyp, T. Popławski, J. Sowiński, Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, (2002).
 18. S. Liu, Y. Lin (2010), „Grey Systems. Theory and Applications”, Springer, Berlin–Heidelberg, 2010.

W artykule:

 • Charakterystyka wykorzystanych metod prognostycznych
 • Prognozy „ex ante” z horyzontem 3 lat (od roku 2022 do roku 2024) liczby punktów ładowania w Polsce oraz wybranych państwach
 • Wpływ rozwoju elektromobilności na zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce

Streszczenie

W artykule przedstawiono prognozy rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz wybranych krajach. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz.


Abstract

The analysis of development of the number of electric vehicle charging point in Poland and selected countries
The article presents the forecasts of the number of electric vehicle charging point in Poland and selected countries. The final conclusions have been formulated from executed research.

Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

Redakcja Rok 2021 sukcesem PSPA

Rok 2021 sukcesem PSPA Rok 2021 sukcesem PSPA

Rok 2021 zakończył się nie lada sukcesem dla PSPA. Pomimo pandemii nastąpił niemal dwukrotny wzrost rejestracji aut z napędem elektrycznym w Polsce. Dodatkowo sieć stacji ładowania powiększyła się o 25%....

Rok 2021 zakończył się nie lada sukcesem dla PSPA. Pomimo pandemii nastąpił niemal dwukrotny wzrost rejestracji aut z napędem elektrycznym w Polsce. Dodatkowo sieć stacji ładowania powiększyła się o 25%. Co jeszcze można znaleźć w raporcie?

Redakcja news Koniec budżetu na dopłaty do ultraszybkich stacji ładowania

Koniec budżetu na dopłaty do ultraszybkich stacji ładowania Koniec budżetu na dopłaty do ultraszybkich stacji ładowania

Dwa tygodnie. Tyle czasu zajęło, żeby zakończył się nabór na dofinansowanie dla ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, uruchomiony przez NFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie infrastruktury...

Dwa tygodnie. Tyle czasu zajęło, żeby zakończył się nabór na dofinansowanie dla ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy co najmniej 150 kW, uruchomiony przez NFOŚiGW w ramach programu „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Budżet wynosił 315 mln zł.

Redakcja news „Zielony transport publiczny” w praktyce, czyli autobusy elektryczne i wodorowe dla polskich miast

„Zielony transport publiczny” w praktyce, czyli autobusy elektryczne i wodorowe dla polskich miast „Zielony transport publiczny” w praktyce, czyli autobusy elektryczne i wodorowe dla polskich miast

Polska walczy z emisją CO2. W tym celu z ulic znikają autobusy spalinowe i w ich miejsce trafiają pojazdy zeroemisyjne. To efekt wdrażania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...

Polska walczy z emisją CO2. W tym celu z ulic znikają autobusy spalinowe i w ich miejsce trafiają pojazdy zeroemisyjne. To efekt wdrażania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Zielony Transport Publiczny”. Umowy na dotacje i pożyczki z NFOŚiGW podpisały samorządy z niemal wszystkich regionów w kraju.

Redakcja news Zarząd Oczyszczania Miasta stawia na auta elektryczne

Zarząd Oczyszczania Miasta stawia na auta elektryczne Zarząd Oczyszczania Miasta stawia na auta elektryczne

Warszawski ratusz stawia na auta elektryczne. Tamtejszy Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) zostanie zasilony flotą pojazdów elektrycznych, które będą wykorzystywane w codziennych pracach. To już kolejna...

Warszawski ratusz stawia na auta elektryczne. Tamtejszy Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) zostanie zasilony flotą pojazdów elektrycznych, które będą wykorzystywane w codziennych pracach. To już kolejna miejska jednostka, która stawia na pojazdy ekologiczne.

Redakcja news GARO z drugą fabryką w Polsce

GARO z drugą fabryką w Polsce GARO z drugą fabryką w Polsce

Zarząd GARO AB zdecydował się na wykonanie kolejnej inwestycji w Polsce. Nowa fabryka powstanie w Szczecinie, a jej oddanie do użytku przewiduje się na lato 2023. Nowy obiekt znacznie zwiększy możliwości...

Zarząd GARO AB zdecydował się na wykonanie kolejnej inwestycji w Polsce. Nowa fabryka powstanie w Szczecinie, a jej oddanie do użytku przewiduje się na lato 2023. Nowy obiekt znacznie zwiększy możliwości produkcyjne w zakresie biznesowym E-mobility oraz Electrification.

Redakcja news Polski elektryczny van zagości na drogach w 2023?

Polski elektryczny van zagości na drogach w 2023? Polski elektryczny van zagości na drogach w 2023?

Już pod koniec lutego dowiemy się, która z dwóch firm biorących w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) opracuje pierwszy prototyp elektrycznego busa dostawczego.

Już pod koniec lutego dowiemy się, która z dwóch firm biorących w projekcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) opracuje pierwszy prototyp elektrycznego busa dostawczego.

Redakcja news Coraz więcej wiadomo o fabryce aut elektrycznych w Polsce

Coraz więcej wiadomo o fabryce aut elektrycznych w Polsce Coraz więcej wiadomo o fabryce aut elektrycznych w Polsce

Plan budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie zyskuje coraz więcej detali. Wiadomo już, że zakład będzie rozciągnięty na powierzchni 118 ha. Ile aut będzie produkować?

Plan budowy fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie zyskuje coraz więcej detali. Wiadomo już, że zakład będzie rozciągnięty na powierzchni 118 ha. Ile aut będzie produkować?

Redakcja Dolny Śląsk będzie patrolowany przez hybrydowe radiowozy

Dolny Śląsk będzie patrolowany przez hybrydowe radiowozy Dolny Śląsk będzie patrolowany przez hybrydowe radiowozy

Policja na Dolnym Śląsku zdecydowała się pozyskać hybrydowe radiowozy. Już wkrótce na drogach mają zawitać nowe, oznakowane radiowozy, które zakupiono ze środków finansowych samorządów lokalnych oraz Komendy...

Policja na Dolnym Śląsku zdecydowała się pozyskać hybrydowe radiowozy. Już wkrótce na drogach mają zawitać nowe, oznakowane radiowozy, które zakupiono ze środków finansowych samorządów lokalnych oraz Komendy Głównej Policji. Jaki model trafi na drogi?

Redakcja news Program „Mój elektryk” cieszy się dużym powodzeniem

Program „Mój elektryk” cieszy się dużym powodzeniem Program „Mój elektryk” cieszy się dużym powodzeniem

Minęło już ponad pół roku od uruchomienia programu „Mój elektryk”, który dofinansowywał zakup bądź leasing samochodów elektrycznych. Jak wynika z danych, po dopłaty złożono już ponad 1600 wniosków. Pokazuje...

Minęło już ponad pół roku od uruchomienia programu „Mój elektryk”, który dofinansowywał zakup bądź leasing samochodów elektrycznych. Jak wynika z danych, po dopłaty złożono już ponad 1600 wniosków. Pokazuje to, że program NFOŚiGW okazał się doskonałym pomysłem.

Tomasz Łukaszewski Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność

Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność Baterie „made in Poland” napędzają europejską elektromobilność

Od wielu lat dominującą branżą polskiej gospodarki jest sektor „automotive”, który znacząco wpływa zarówno na krajowe PKB, eksport, jak i zatrudnienie w przemyśle. Obecnie duży wpływ na rozwój tego sektora...

Od wielu lat dominującą branżą polskiej gospodarki jest sektor „automotive”, który znacząco wpływa zarówno na krajowe PKB, eksport, jak i zatrudnienie w przemyśle. Obecnie duży wpływ na rozwój tego sektora mają producenci baterii do pojazdów elektrycznych. Obszar ten dynamicznie się rozwija, dzięki czemu Polska stała się liderem w ich produkcji i wyprzedza na tym polu Niemcy oraz Węgry. Elektromobilność została wpisana także w Program Zrównoważonego Rozwoju realizowanego przez polski rząd, co pośrednio...

dr hab. inż. Paweł Piotrowski, inż. Kamila Nita – Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, studentka kierunku Elektromobilność Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu...

Jednym z kluczowych elementów infrastruktury, sprzyjającym rozwoju elektromobilności, jest właściwa liczba punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Relatywnie mały zasięg pojazdów elektrycznych w powiązaniu ze zbyt małą liczbą punktów ładowania (szczególnie typu szybkiego) stanowi potencjalnie czynnik hamujący rozwój elektromobilności. Deficyt liczby punktów ładowania dotyczy najbardziej tras szybkiego ruchu pomiędzy aglomeracjami miejskimi.

Redakcja news Zaostrzenie przepisów w sprawie baterii

Zaostrzenie przepisów w sprawie baterii Zaostrzenie przepisów w sprawie baterii

Czy będziemy świadkami bardziej rygorystycznych zasad regulujących cały cykl życia baterii? Europosłowie chcą większej kontroli nad nią od projektu, aż po jej zużycie. W ich ocenie może mieć to kluczowe...

Czy będziemy świadkami bardziej rygorystycznych zasad regulujących cały cykl życia baterii? Europosłowie chcą większej kontroli nad nią od projektu, aż po jej zużycie. W ich ocenie może mieć to kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i neutralną klimatycznie.

Redakcja news Chińskie elektryki

Chińskie elektryki Chińskie elektryki

Na rynku aut elektrycznych pojawia się coraz więcej zróżnicowanych ofert. Jedną z nich, coraz prężniej zdobywającą swoje miejsce w szeregu jest marka Xpeng, która coraz mocniej łączy Chiny, z synonimami...

Na rynku aut elektrycznych pojawia się coraz więcej zróżnicowanych ofert. Jedną z nich, coraz prężniej zdobywającą swoje miejsce w szeregu jest marka Xpeng, która coraz mocniej łączy Chiny, z synonimami wysokiej jakości. Czy uda im się podbić rynek?

Redakcja news Licznik elektromobilności

Licznik elektromobilności Licznik elektromobilności

Z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA wynika, że do końca stycznia 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych 39 328 samochodów osobowych oraz 1 738 samochodów użytkowych z napędem...

Z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA wynika, że do końca stycznia 2022 r., w Polsce było zarejestrowanych 39 328 samochodów osobowych oraz 1 738 samochodów użytkowych z napędem elektrycznym.

Redakcja news Coraz łatwiej naładować w Polsce auto elektryczne

Coraz łatwiej naładować w Polsce auto elektryczne Coraz łatwiej naładować w Polsce auto elektryczne

Polska staje się coraz bardziej przyjazna dla samochodów zero emisyjnych. Ich liczba pod koniec stycznia osiągnęła poziom 39 328 samochodów osobowych oraz 1738 pojazdów użytkowych. Wraz ze wzrostem zainteresowania...

Polska staje się coraz bardziej przyjazna dla samochodów zero emisyjnych. Ich liczba pod koniec stycznia osiągnęła poziom 39 328 samochodów osobowych oraz 1738 pojazdów użytkowych. Wraz ze wzrostem zainteresowania na auta, rośnie także liczba ładowarek, które te auta mogą obsłużyć.

Redakcja news GreenWay zyskał nowych inwestorów i 85 mln euro na rozwój

GreenWay zyskał nowych inwestorów i 85 mln euro na rozwój GreenWay zyskał nowych inwestorów i 85 mln euro na rozwój

Jedna z rozpoznawalnych firm związanych z elektromobilnością, GreenWay uzyska 85 milionów euro na rozwój sieci stacji ładowania oraz ogólny rozwój działalności. Wszystko za sprawą nowych inwestorów, którzy...

Jedna z rozpoznawalnych firm związanych z elektromobilnością, GreenWay uzyska 85 milionów euro na rozwój sieci stacji ładowania oraz ogólny rozwój działalności. Wszystko za sprawą nowych inwestorów, którzy chcą, by środki zintensyfikowały działalność firmy.

news Nalepki do Stref Czystego Transportu

Nalepki do Stref Czystego Transportu Nalepki do Stref Czystego Transportu

Unia Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, PSPA oraz Polski Alarm Smogowy zgłosiły uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów...

Unia Metropolii Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, PSPA oraz Polski Alarm Smogowy zgłosiły uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru nalepki dla pojazdów uprawnionych do wjazdu do Stref Czystego Transportu (SCT). Postulaty obejmują m.in. zmianę wzoru graficznego nalepek oraz wzrost uniwersalności takich oznaczeń.

Redakcja news Elektryczne TIR-y stają się coraz powszechniejsze

Elektryczne TIR-y stają się coraz powszechniejsze Elektryczne TIR-y stają się coraz powszechniejsze

Coraz więcej aut elektrycznych pojawia się na europejskich drogach. Wydawać by się mogło, że dotyczy to tylko aut osobowych i dostawczych, tymczasem w różnych firmach pracuje coraz więcej TIR-ów. Czy uda...

Coraz więcej aut elektrycznych pojawia się na europejskich drogach. Wydawać by się mogło, że dotyczy to tylko aut osobowych i dostawczych, tymczasem w różnych firmach pracuje coraz więcej TIR-ów. Czy uda im się zdominować rynek?

Redakcja Jak i gdzie naładować samochód elektryczny

Jak i gdzie naładować samochód elektryczny Jak i gdzie naładować samochód elektryczny

Coraz więcej osób porusza się autami elektrycznymi. Jak, gdzie i za ile można je naładować? Czy ich użytkowanie jest naprawdę tak utrudnione, jak twierdzi wiele osób?

Coraz więcej osób porusza się autami elektrycznymi. Jak, gdzie i za ile można je naładować? Czy ich użytkowanie jest naprawdę tak utrudnione, jak twierdzi wiele osób?

Redakcja news Wg raportu ACEA po drogach jeździ coraz więcej elektrycznych dostawczaków

Wg raportu ACEA po drogach jeździ coraz więcej elektrycznych dostawczaków Wg raportu ACEA po drogach jeździ coraz więcej elektrycznych dostawczaków

Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2021 roku w Unii Europejskiej wzrosła sprzedaż nowych vanów, a zwłaszcza tych z napędem elektrycznym. W porównaniu do 2020 roku...

Według raportu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2021 roku w Unii Europejskiej wzrosła sprzedaż nowych vanów, a zwłaszcza tych z napędem elektrycznym. W porównaniu do 2020 roku udział samochodów dostawczych z napędem elektrycznym i hybrydowym wzrósł odpowiednio o 63,2% i 101,5%. Najwięcej elektrycznych dostawczaków zakupiono we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji.

Redakcja news Nowa płyta podłogowa w samochodach EV Nissana

Nowa płyta podłogowa w samochodach EV Nissana Nowa płyta podłogowa w samochodach EV Nissana

Nissan przedstawił szczegóły swojej najnowszej płyty podłogowej dla samochodów elektrycznych – CMF-EV, które będą wykorzystywane w przyszłych modelach bezemisyjnych. Platforma CMF-EV, nieoficjalnie nazywana...

Nissan przedstawił szczegóły swojej najnowszej płyty podłogowej dla samochodów elektrycznych – CMF-EV, które będą wykorzystywane w przyszłych modelach bezemisyjnych. Platforma CMF-EV, nieoficjalnie nazywana „czarodziejskim latającym dywanem”, daje projektantom szerokie pole do popisu, aby mogli na nowo zdefiniować doświadczenia kierowcy i pasażerów.

Redakcja news Dwie firmy przygotują prototyp elektrycznego pojazdu dostawczego

Dwie firmy przygotują prototyp elektrycznego pojazdu dostawczego Dwie firmy przygotują prototyp elektrycznego pojazdu dostawczego

Do trzeciego przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków Fundusz Europejskich – Programu...

Do trzeciego przedsięwzięcia „e-Van – uniwersalny pojazd dostawczy o napędzie elektrycznym kat. N1” realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków Fundusz Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dostały się Innovation AG. oraz Autobox. Wykonawcy otrzymają wynagrodzenie w maksymalnej kwocie 14 mln zł i pracować będą będą nad opracowaniem i wykonaniem prototypów pojazdów oraz nad ich dalszym rozwojem. Łączny budżet całego przedsięwzięcia „e-Van” wynosi 52 mln...

Redakcja news Bezemisyjne Solarisy będą jeździć po austriackich drogach

Bezemisyjne Solarisy będą jeździć po austriackich drogach Bezemisyjne Solarisy będą jeździć po austriackich drogach

Solaris Bus podpisał umowę ramową z austriackim przewoźnikiem Österreichische Postbus AG. Austriacka firma zamówiła 106 sztuk autobusów bateryjnych i wodorowych, które będą jeździły na terenie całej Austrii....

Solaris Bus podpisał umowę ramową z austriackim przewoźnikiem Österreichische Postbus AG. Austriacka firma zamówiła 106 sztuk autobusów bateryjnych i wodorowych, które będą jeździły na terenie całej Austrii. Zakupione autobusy to bateryjny Urbino 9 LE electric oraz wodorowy Urbino 12 hydrogen. Dostawa autobusów ma się odbyć w latach 2022-2025.

Redakcja news Elektromobilność a wojna na Ukrainie

Elektromobilność a wojna na Ukrainie Elektromobilność a wojna na Ukrainie

Inwazja na Ukrainę wywołała ogólnoświatowy sprzeciw. Wiele krajów oraz firm zdecydowało się okazać wsparcie. Dotyczy to również firm związanych z elektromobilnością. Dodatkowo po agresji rozpoczęły się...

Inwazja na Ukrainę wywołała ogólnoświatowy sprzeciw. Wiele krajów oraz firm zdecydowało się okazać wsparcie. Dotyczy to również firm związanych z elektromobilnością. Dodatkowo po agresji rozpoczęły się problemy z ładowaniem aut elektrycznych w Rosji, ponieważ hakerzy zdecydowali się na ich odcięcie.

Wybrane dla Ciebie

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu?

Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu? Czy wiesz ile możesz zaoszczędzić na inteligentnym oświetleniu?

Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców » Potrzebujesz agregat prądotwórczy? Zapytaj fachowców »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami » Sprawdzony sposób na zabezpieczenie instalacji przed przepięciami »

Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 »

Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 » Oprogramowanie do projektowania PV Manager 5 »

Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy?

Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy? Co sprawdzi się przy zasilaniu komputerowego stanowiska pracy?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji? Jak zapewnić zasilanie dla swojej instalacji?

Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego »

Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego » Brak zasilania? Nawet 800 minut podtrzymywania awaryjnego »

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę »

Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę » Stacje ładowania samochodów elektrycznych - sprawdź szybką ładowarkę »

Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych?

Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych? Jakie bezpieczniki do instalacji fotowoltaicznych?

Liczniki energii - jaki wybrać?

Liczniki energii - jaki wybrać? Liczniki energii - jaki wybrać?

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych » Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu?

Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu? Czujniki do systemów automatyzacji - co wybrać do swojego projektu?

Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać?

Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać? Pompy obiegowe - jakie rozwiązanie wybrać?

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek! Nie przepłacaj za materiały i produkty elektryczne! Kupuj taniej i zyskaj 150 zł na początek!

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych? Jak rozwiązano największy problem sterowników przemysłowych?

Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Multimetr cyfrowy - na co postawić? Multimetr cyfrowy - na co postawić?

Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej »

Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej » Kompaktowe i wszechstronne systemy znakowania dla całej szafy sterowniczej »

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej? Czym wykonać pomiar instalacji fotowoltaicznej?

Przekaźniki PCB dla elektroniki

Przekaźniki PCB dla elektroniki Przekaźniki PCB dla elektroniki

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt? Jak szybko i bezpiecznie zamówić osprzęt?

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym » Dobór szafy z wyposażeniem elektrycznym »

Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego »

Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego » Przykłady zasotowanie zasilania gwarantowanego »

Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki »

Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki » Nie uwierzysz - tak wyglądają zaawansowane technologicznie produkty dla energetyki »

Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów »

Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów » Sposoby na oznaczenie kabli i przewodów »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P » SPD Ogranicznik przepięć T1 kombinowany 2P »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać? Listwa antyprzepięciowa - jaką listwę, z jakimi zabezpieczeniami wybrać?

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Gdzie pokazać klientom swoje realizacje » Gdzie pokazać klientom swoje realizacje »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze? Jaką wybrać kamerę termowizyjną, która jest łatwa w obsłudze?

Najnowsze produkty i technologie

eon.pl Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian? Czy fotowoltaika będzie się opłacać mimo zmian?

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali...

1 kwietnia 2022 roku w życie weszły przepisy, które zatrzęsły w posadach światem fotowoltaiki. Słowo „fotowoltaika” było odmieniane przez wszystkie przypadki, a eksperci oraz sami prosumenci zastanawiali się, czy montaż instalacji nadal będzie się opłacać. Okazuje się jednak, że większość obaw była bezpodstawna, a fotowoltaika pozostaje nadal jednym z najatrakcyjniejszych rozwiązań z zakresu OZE. Co trzeba wiedzieć o fotowoltaice po 1 kwietnia 2022 roku? Sprawdźmy.

BuyPV.eu BuyPV. Dajemy dobrą energię

BuyPV. Dajemy dobrą energię BuyPV. Dajemy dobrą energię

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga...

Zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a prognozy pokazują, że tendencja będzie trwała. Niezależność energetyczna to nie tylko ekologia, ale również spore oszczędności. Dla inwestorów to również przewaga konkurencyjna – coraz więcej firm dąży do zrównoważonego rozwoju, podejmując działania na rzecz ochrony środowiska. Dla takich Klientów powstała marka BuyPV.

BayWa r.e. Solar Systems Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora! Maraton szkoleniowy – uzyskaj certyfikat instalatora!

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

Mamy przyjemność ogłosić, że już 1 czerwca 2022 firma BayWa r.e. Solar Systems organizuje maraton szkoleniowy dla instalatorów PV, czyli cały dzień wypełniony ciekawymi oraz przydatnymi panelami spotkań.

unidex.pl Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne Wymienniki ciepła – nowoczesne urządzenia pod indywidualne potrzeby i konkretne wymagania instalacyjne

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada...

Praktycznie w każdej przemysłowej instalacji chłodzącej znajdują się freonowe lub/i amoniakalne wymienniki ciepła. Dzięki tym urządzeniom możliwe jest efektywne schładzanie albo zamrażanie produktów. Zasada działania wymiennik ciepła jest stosunkowo prosta. We współczesnych, zaawansowanych technologicznie aplikacjach przemysłowych stosuje się wymienniki ciepła o zróżnicowanej konstrukcji, a sama budowa wymiennika ciepła jest uzależniona głównie od sposobu przepływu ciepła.

Adus Sp. z o.o. Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych Puszki podłogowe typu ZGP do specjalnego przeznaczenia w nowoczesnych instalacjach elektrycznych

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu...

Powszechnie stosowane puszki podłogowe wyposażone w zestawy gniazd elektrycznych gwarantują dostawę energii elektrycznej do wskazanych miejsc. Estetyka takich puszek jest uzależniona od sposobu ich montażu i rodzaju podłoża. Zupełnie innym zagadnieniem, które bardzo mocno wpływa na dobór rodzaju obudowy puszek jest ich sposób i miejsce użytkowania.

Grenton Sp. z o.o. news Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową Grenton Smart Home poszerza ofertę szkoleniową

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

Jeśli interesują Cię nowe rynki i sposoby na urozmaicenie Twojej oferty sprawdź możliwości od firmy Grenton i Polskiej Rady Technologii Smart.

GoodWe Europe GmbH Intersolar Europe 2022

Intersolar Europe 2022 Intersolar Europe 2022

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart...

GoodWe, globalny producent rozwiązań fotowoltaicznych, rozszerza swoją działalność w zakresie falowników i rozwiązań do magazynowania energii PV o kompleksową ofertę dla gospodarstw domowych „Eco Smart Home”. Szereg nowych produktów, które odpowiadają na potrzeby klientów w zakresie większej wydajności i niezależności energetycznej, zostanie zaprezentowanych na targach Intersolar w Monachium w dniach 11-13 maja 2022 r. w hali B4, stoisko 210.

Bruk-Bet PV news Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła Konferencja Branży PV – net-billing, magazynowanie energii, pompy ciepła

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów...

Praktyczne informacje na temat zmian prawnych, omówienie możliwości rozszerzenia usług o magazyny energii, pompy ciepła czy elektromobilnosć, argumenty sprzedażowe oraz opcje wsparcia dla firm i klientów indywidualnych – między innymi te tematy zostaną poruszone podczas Sympozjum „Razem dla OZE”, które odbędzie się w dniach 18 i 19 maja w Uniejowie (centralna Polska).

BayWa r.e. Solar Systems AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć! AGRI-PV – Wszystko co musisz wiedzieć!

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc...

Temat wykorzystania fotowoltaiki w rolnictwie jest bardzo ciekawy, ale przede wszystkim ważny i potrzebny dla naszego klimatu. Ta gałąź fotowoltaiki daje szansę na podwójne wykorzystanie przestrzeni: chroniąc ją przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, a jednocześnie produkując zieloną energię z tej samej ziemi.

OleOle.pl Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Jaką wieżę wybrać?

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

Jaką wieżę wybrać? Na co zwrócić uwagę, kupując wieżę stereo? Jakie formaty audio obsługuje mini wieża? Które głośniki są najlepsze? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytania, zapraszamy do lektury!

ELUS Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED! Jakie lampy uliczne? Tylko lampy LED!

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą...

A gdyby tak zapanowała ciemność? Wyobraź sobie poruszanie się po drogach i chodnikach w nieoświetlonym mieście albo w trasie. Wszyscy kierowcy dobrze wiedzą, że przejeżdżając późną zimową nocą, nawet najlepszą drogą ekspresową, w miejscach nieoświetlonych widoczność jest znikoma. Co by było, gdyby w ogóle drogi były pozbawione sztucznego światła? Dlatego dobrze, że są lampy uliczne, a jeszcze lepiej, gdy są to nowoczesne, trwałe i mocne lampy uliczne LED.

BRADY Polska Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211 Projektuj, przeglądaj i drukuj – wszystko za pomocą telefonu i nowej drukarki etykiet M211

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala...

Nowa drukarka etykiet M211 firmy Brady Corporation to lekkie, wytrzymałe i przenośne urządzenie, które drukuje zarówno etykiety cięte, jak i ciągłe umożliwiające identyfikację kabli i komponentów. Pozwala na tworzenie nawet skomplikowanych etykiet, które można projektować, drukować i przeglądać z telefonu. Poznaj drukarkę Brady M211!

BayWa r.e. Solar Systems NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger NOWOŚĆ – Moduły PV Meyer Burger

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku...

Z przyjemnością ogłaszamy, że w portfolio jednego z wiodących dystrybutorów PV w Polsce – BayWa r.e. Solar Systems zagościły moduły tego niemieckiego producenta. „Niemiecka jakość” – czy w tym przypadku powiedzenie to ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Tak - właśnie to udowadnia nam Meyer Burger. Moduły opracowywane są w Szwajcarii, a produkowane wyłącznie w Niemczech z zachowaniem najsurowszych standardów jakości.

Hager Polo Sp. z o.o. Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka? Czy wiesz, że system rozdziału energii do 4000A może być modularny niczym kostka?

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych...

Unimes H - Dlaczego możesz mu zaufać? Unimes H to kompletny system rozdziału energii do 4000A opracowany przez firmę Hager. Stanowi elastyczną platformę dla rozdzielnic. Składa się z 16 znormalizowanych typów pól, w różnych konfiguracjach, które pozwalają stworzyć ponad 1000 wariantów projektowych.

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy Szkolenie: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

24-27 maja, godz. 10:00 - szkolenie online: Certyfikowany Instalator Huawei - cykl szkoleniowy - Warszawa - zapisy do 30.04

Grenton Sp. z o.o. Grenton - twój dom przyszłości już dziś

Grenton - twój dom przyszłości już dziś Grenton - twój dom przyszłości już dziś

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się...

W tej chwili, według szacunków, 20% gospodarstw domowych korzysta z technologii Smart Home. Do 2024 r. liczba ta wzrośnie do 50%, osiągając 240 mln odbiorców w samej Unii Europejskiej. Jak cieszyć się domem przyszłości już dzisiaj? Wykorzystaj Grenton Smart Home – innowacyjny system pozwalający na sterowanie wszystkimi urządzeniami i instalacjami w domu. Dzięki wykorzystaniu tego co najlepsze w systemach przewodowych i bezprzewodowych, możemy zainstalować go zarówno w wykończonych, jak i dopiero...

archon.pl Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt? Dom tani w budowie - jaki powinien być idealny projekt?

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb...

Przed Inwestorem, który podjął już decyzję o budowie domu i rozpoczyna przygotowania, otwiera się wiele możliwości w zakresie wyboru idealnego projektu domu. Najważniejsze, aby ten dopasowany był do potrzeb domowników, do uwarunkowań działki oraz przepisów lokalnego prawa, a także mieścił się w przeznaczonym na inwestycję budżecie. Pracownia ARCHON+ proponuje różnorodne gotowe projekty domów parterowych, projekty domów z poddaszem użytkowym, piętrowe, wśród których dostępne są interesujące projekty...

AS ENERGY Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji Opusty nadal ważne przy rozbudowie instalacji

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację?...

Od 1 kwietnia nastąpi zmiana systemu rozliczania energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki. Nowe instalacje nie obejmie system opustów. A co, jeśli będziemy chcieli rozbudować obecną instalację? Stracimy opusty? Nie, ale trzeba pamiętać o jednej zasadzie.

BRADY Polska Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie Łatwe drukowanie i nakładanie etykiet na kable zasilające w terenie

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

Duży operator sieci energetycznej potrzebował niezawodnych etykiet identyfikacyjnych i drukarek, aby umożliwić technikom szybkie rozpoznawanie i oznaczanie dowolnego kabla w terenie.

SR Tech Miernik promieniowania 5G

Miernik promieniowania 5G Miernik promieniowania 5G

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy...

Czym jest sieć 5G? Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ta nowa, budzącą wiele kontrowersji technologia? Czy sieci tego typu mają negatywny wpływ na nasze zdrowie? Czym jest promieniowanie 5G i czy istnieje sprawdzony miernik promieniowania 5G? Na te pytania postaramy się tu odpowiedzieć.

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a...

W poprzednich częściach dowiodłem, że zasilacze do bram napowietrzających stanowią istotny element systemu wentylacji pożarowej, od strony formalnej muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB, a stosowanie niecertyfikowanych UPSów niesie za sobą ryzyko istotnych konsekwencji. Podkreśliłem, że świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym. Kompatybilność funkcjonalna, elektryczna i mechaniczna całego systemu jest podstawą do tego, aby urządzenia działały...

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego,...

W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że w sytuacji systemów oddymiania, brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, że system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego, może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie...

mgr inż. Dariusz Zgorzalski, EVER Sp. z o.o. Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER Wybrane aspekty wymagań zasilaczy stosowanych do urządzeń przeciwpożarowych – na przykładzie zasilacza do napędów bram napowietrzających UZS-230V-1kW-1F firmy EVER

Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały...

Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały zbagatelizowane. Pracując jako inspektor jednostki certyfikującej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, miałem okazję być zaangażowanym w pomoc w rozstrzyganiu wielu sporów, w tym również rozgrywek pomiędzy ubezpieczycielem a podmiotem objętym...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca Ekspert radzi: Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie....

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego zadaniem ich jest dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach)...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Własności użytkowe zasilaczy UPS

Ekspert radzi: Własności użytkowe zasilaczy UPS Ekspert radzi: Własności użytkowe zasilaczy UPS

W obecnych czasach warunkiem skutecznego działania każdej instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie...

W obecnych czasach warunkiem skutecznego działania każdej instytucji, przedsiębiorstwa czy organizacji jest prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury informatycznej oraz sieci elektroenergetycznej. Wszelkie branże gospodarki takie jak przemysł, cała sfera usług, szkolnictwo i administracja, jak również działalność prywatna człowieka związane są z powszechnym wykorzystaniem elementów, urządzeń i systemów elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych, dlatego pewność dostaw energii elektrycznej...

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o.

UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o. UPS-y do podtrzymania zasilania automatyki kotłów c.o.

Z roku na rok coraz większa liczba konsumentów zmaga się zimą z okresowymi zakłóceniami lub przerwami w dostawie prądu. Szczególnie dla mieszkańców terenów podmiejskich i wiejskich posiadających inteligentne...

Z roku na rok coraz większa liczba konsumentów zmaga się zimą z okresowymi zakłóceniami lub przerwami w dostawie prądu. Szczególnie dla mieszkańców terenów podmiejskich i wiejskich posiadających inteligentne domy lub piece c.o. to uciążliwy problem. Jak się uchronić przed tego typu zdarzeniami?

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a

Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a Ekspert radzi: Kryteria doboru UPS-a

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, dość istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie,...

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, dość istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie, oraz ich skutkami w postaci uszkodzenia posiadanego sprzętu elektronicznego. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń wrażliwych jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS.

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER

Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER Ekspert radzi: Kompensacja mocy biernej w UPS-ach EVER

Wszystkie urządzenia (odbiorniki) energii elektrycznej oprócz poboru mocy czynnej (użytecznej), która zostaje zamieniona na pracę, pobierają z sieci elektroenergetycznej również moc bierną. Moc ta związana...

Wszystkie urządzenia (odbiorniki) energii elektrycznej oprócz poboru mocy czynnej (użytecznej), która zostaje zamieniona na pracę, pobierają z sieci elektroenergetycznej również moc bierną. Moc ta związana jest z wytworzeniem określonych warunków fizycznych w układach, ze wzbudzaniem pól magnetycznych i elektrycznych, z gromadzeniem energii w tych polach.

Michał Przybylski, Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o., EVER Sp. z o.o. Ekspert radzi: Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe

Ekspert radzi: Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe Ekspert radzi: Dodatkowe funkcjonalności UPS-ów a realne oszczędności finansowe

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w...

Układy zasilania gwarantowanego (UPS) w wielu sytuacjach są ważnymi elementami systemu zasilania, pozwalającymi uzyskać prawidłowe funkcjonowanie zabezpieczanych odbiorników. Bardzo ważnym elementem w jego funkcjonowaniu jest zapewnienie ciągłości oraz prawidłowych parametrów zasilania elektrycznego, czyli dostarczenie energii o właściwej jakości. Oprócz podstawowego zadania, jakim jest podtrzymanie zasilania podczas zaników napięcia sieciowego oraz bieżącej poprawy jakości zasilania i filtracji...

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi Jak podwyższyć moc grzejników? Dostępne są dwie drogi

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć...

Gdy dysponujemy łatwo sterowalnym źródłem ciepła z dużym zakresem dostępnej mocy grzewczej, takim jak kocioł elektryczny, olejowy czy też gazowy, odpowiedź na zadane pytanie jest prosta: należy podwyższyć temperaturę czynnika grzewczego.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.