elektro.info

Analiza rozwoju elektromobilności w Polsce oraz prognozy liczby pojazdów z napędem elektrycznym do roku 2025

The analysis of e-mobility development in Poland and forecasts of the number electric vehicles by 2025

Stacja ładowania autobusów elektrycznych z dwoma punktami ładowania. Zajezdnia w Jaworznie, fot. P. Piotrowski

Stacja ładowania autobusów elektrycznych z dwoma punktami ładowania. Zajezdnia w Jaworznie, fot. P. Piotrowski

Prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce pozwalają ocenić w wielu wariantach dynamikę rozwoju elektromobilności w Polsce. Niepewność prognoz jest stosunkow duża i wynika z wielu czynników mających potencjalnie wpływ na rozwój elektromobilności w Polsce. Zbyt duże ceny na komercyjnych stacjach ładowania czy też mała liczba dostępnych punktów ładowania mogą zniechęcać do kupna pojazdów elektrycznych. Z kolei duże dopłaty do pojazdów elektrycznych stanowić mogą bodziec pobudzający rozwój elektromobilności. Jednym z kluczowych elementów rozwoju elektromobilności oprócz rozwiązania problemu zbyt małego zasięgu pojazdów elektrycznych, wydaje się dostatecznie niska cena akumulatorów, która niestety w ostatnim okresie spada znacznie mniej dynamicznie niż kilka lata temu.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Grzegorz Parzonko Możliwości odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting)

Możliwości odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting) Możliwości odzyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting)

Znaczącą grupę magnetycznych materiałów Smart (ang. Smart Magnetic Materials – SMM) stanowią materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (ang. Giant Magnetostrictive Materials – GMM). Ich kluczowa rola...

Znaczącą grupę magnetycznych materiałów Smart (ang. Smart Magnetic Materials – SMM) stanowią materiały o tzw. gigantycznej magnetostrykcji (ang. Giant Magnetostrictive Materials – GMM). Ich kluczowa rola w wielu obszarach wynika z możliwości przekształcania energii magnetycznej w mechaniczną (działanie typu aktuator) oraz mechanicznej w magnetyczną (działanie typu sensor), o dużym współczynniku sprawności. Umożliwia to zastosowanie w konstrukcjach lotniczych, samochodowych, okrętowych, budowlanych...

Redakcja news W Dąbrowie Górniczej powstała fabryka separatorów

W Dąbrowie Górniczej powstała fabryka separatorów W Dąbrowie Górniczej powstała fabryka separatorów

Należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland uruchomiła w Dąbrowie Górniczej swoją pierwszą europejską fabrykę, w której wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych....

Należąca do koreańskiej Grupy SK spółka SK Hi-tech Battery Materials Poland uruchomiła w Dąbrowie Górniczej swoją pierwszą europejską fabrykę, w której wytwarzane są separatory do akumulatorów litowo-jonowych. Cała podzielona na cztery etapy inwestycja ma kosztować prawie 7 mld zł.

Redakcja news Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych Projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem zmian jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury...

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem zmian jest wsparcie rozwoju elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych.

W artykule:

• Wprowadzenie do problemu elektromobilności w Polsce
• Analiza statystyczna rozwoju elektromobilności
• Prognozy z horyzontem 6 lat (od roku 2020 do roku 2025) liczby pojazdów elektrycznych w Polsce
• Charakterystyka wykorzystanych metod prognostycznych

Streszczenie

W artykule przedstawiono analizę rozwoju elektromobilności oraz wielowariantowe prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce do roku 2025. Sformułowano wnioski końcowe z wykonanych prognoz oraz analiz statystycznych.


Abstract

The article presents the analysis of e-mobility development and multi-variants forecasts of the number of electric vehicles in Poland by 2025. The final conclusions have been formulated from executed forecasts and statistical analysis.

Wprowadzenie do problemu elektromobilności w Polsce

W Polsce – zgodnie z Planem [1] przyjętym przez rząd 16 marca 2017 roku – rozwój elektromobilności nastąpi w trzech fazach, które będzie różnicował stopień dojrzałości rynku oraz niezbędne zaangażowanie państwa. Według tego planu w 2025 r. we flocie wykorzystywanej przez administrację publiczną pojazdów napędzanych energią elektryczną miałaby być już połowa. Sumaryczna liczba pojazdów elektrycznych powinna osiągnąć 1 milion pojazdów elektrycznych przy wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną o 4,3 TWh.

Opublikowana we wrześniu 2019 roku „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku” zakłada istotne zmiany korygujące plany rozwoju elektromobilności w Polsce. Strategia zakłada, że do 2030 roku liczba pojazdów elektrycznych typu BEV (ang. battery electric vehicles) oraz pojazdów z napędem hybrydowym wszystkich typów wyniesie łącznie około 600 tysięcy sztuk [3]. Warto dodać, że na koniec roku 2018 roku w Polsce liczba eksploatowanych BEV wynosiła około 2,3 tysiąca, a pojazdów z napędem hybrydowym około 55,5 tys.

Na koniec 2019 w Polsce liczba eksploatowanych pojazdów BEV wynosiła 5091, natomiast pojazdów typu PHEV (ang. plug-in hybrid electric vehicles) 3546, co daje łącznie 8637 pojazdów z napędem elektrycznym.

Według najnowszych danych z końca lutego 2020 r., w Polsce jest zarejestrowanych łącznie 9803 pojazdów z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dwa miesiące w roku 2020 liczba rejestracji samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1166 sztuk, czyli 181% więcej niż w tym samym okresie 2019 roku [4]. Z łącznej sumy 9803 samochodów elektrycznych, 58% stanowiła pojazdy w pełni elektryczne (BEV) – 5700 szt., a resztę hybrydy typu plug-in (PHEV) – 4103 sztuk. Łączna liczba pojazdów ciężarowych i dostawczych wynosi obecnie 561 sztuk, a autobusów elektrycznych 232 sztuk [4].

Według danych GUS, w Polsce zarejestrowanych jest blisko 29 milionów pojazdów z różnym napędem. To oznacza, że mimo dynamicznego wzrostu liczby zarejestrowanych aut elektrycznych ich udział w Polsce jest wciąż bardzo mały i wynosi obecnie niecałe 0,4 promila.

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozbudowuje się także ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Pod koniec lutego 2020 roku w Polsce działały 1093 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2028 punktów). Około 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), natomiast 70% stanowiły wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lutym 2020 zainstalowano łącznie 44 nowe stacje ładowania [4]. W niektórych przypadkach proces budowy jest wydłużony z uwagi na długi wielomiesięczny czas oczekiwania na zgodę na przyłącze energetyczne. Warto jednak dodać, że zgodnie z danymi od Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych aż 80% ładowań odbywa się ładowarką w gospodarstwie domowym. Wynika to zapewne z wygody i niskiej ceny za energię elektryczną w stosunku do stacji ładowania komercyjnych, szczególnie szybkich stacji ładowania.

Wprowadzono również w Polsce zachęty finansowe pobudzające elektromobilność. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, dofinansowanie pochodzące z Funduszu ­Niskoemisyjnego Transportu dotyczy zakupu pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł. Wielkość dopłaty w najbliższym czasie ulegnie prawdopodobnie zmianie. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało niedawno, że dopłaty będą mniejsze o co najmniej 50 procent od dotychczasowej kwoty maksymalnie 37,5 tys. zł, przy zachowaniu maksymalnej ceny pojazdu do 125 tys. zł. Może to oczywiście wpłynąć na zmniejszenie się popytu na pojazdy elektryczne, podobnie jak trwająca od początku marca 2020 roku pandemia koronawirusa. Popyt na samochody od początku trwania pandemii uległ gwałtownemu spadkowi. Należy mieć nadzieję, że jest to zjawisko przejściowe i trend zmienia się po wygaśnięciu pandemii.

Reasumując, istnieje wiele czynników zarówno pobudzających rozwój elektromobilności jak również negatywnie wpływających na dynamikę rozwoju. Ilustruje to tabela 1. Liczba czynników negatywnie wpływających na rozwój elektromobilności jest sporo znacznie większa niż liczba czynników wpływających pozytywnie. Tym niemniej zachęta w postaci dofinansowania jest bardzo silnym czynnikiem pobudzającym wzrost jak wynika z obserwacji w wielu krajach (np. Norwegia, Niemcy), a spadek dofinansowania niemal automatycznie zmniejsza dynamikę wzrostu liczby eksploatowanych pojazdów elektrycznych.

stacja ladowania autobusow fotglowne

Tab. 1. Wybrane czynniki wpływające na rozwój elektromobilności. Opracowanie własne

Analiza statystyczna rozwoju elektromobilności

Na rysunku 1. oraz rysunku 2. przedstawiono podstawowe dane na temat rozwoju elektromobilności w Polsce. Liczba pojazdów elektrycznych odnosi się do sumy pojazdów typu BEV oraz typu PHEV. Liczba punktów ładowania jest oczywiście większa niż liczba stacji ładowania, ponieważ dana stacja może mieć więcej niż jeden punkt ładowania.

dynamika zmian elektromobilnosc rys1

Rys. 1. Dynamika zmian liczby zarejestrowanych pojazdów elektrycznych w Polsce. Opracowanie własne

dynamika zmian elektromobilnosc rys2

Rys. 2. Dynamika zmian liczby publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce. Opracowanie własne

Wzrost liczby publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce w ostatnim kilku latach jest nieco zbliżony do liniowego trendu, natomiast wzrost całkowitej liczby pojazdów elektrycznych to trend nieliniowy o dużej dynamice wzrostu w kolejnych latach. Na uwagę zasługuje szczególnie duża w roku 2019 liczba nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w stosunku do liczb z poprzednich lat.

Z analizy dynamiki wzrostu liczby pojazdów elektrycznych w różnych krajach, w tym w Polsce wynika, że w początkowej fazie wzrost jest dość powolny, by w kolejnej fazie zmienić się w szybki i nieliniowy. Kształt zmian jest zbliżony do funkcji wykładniczej. Prawdopodobnie po fazie gwałtownego wzrostu nastąpi faza nasycenia procesu (liczba pojazdów elektrycznych jest przecież ograniczona ogólną liczbą pojazdów z różnym napędem) [2]. Na rysunku 3. przedstawiono wzrost procentowy liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w pięciu krajach oraz wartość średnia wzrostu liczby nowych rejestracji. Od maja 2016 roku wprowadzono w Niemczech dotację do BEV w wysokości 4 tys. euro oraz do PHEV w wysokości 3 tys. euro – jest to widoczne na rysunku 3. w postaci wzrostu dynamiki liczby nowych rejestracji.

dynamika zmian elektromobilnosc rys3

Rys. 3. Wzrost procentowy liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w pięciu krajach oraz wartość średnia wzrostu liczby nowych rejestracji. Opracowanie własne

Ceny akumulatorów litowo-jonowych stosowanych w pojazdach elektrycznych co roku spadają, ale niestety proces ten jest obecnie zahamowany i spadki cen (prognozy) nie są już tak silne jak kilka lat temu. Na rysunku 4. przedstawiono dynamikę zmian cen akumulatorów litowo-jonowych w kolejnych latach oraz prognozy do roku 2025.

dynamika zmian elektromobilnosc rys4

Rys. 4. Dynamika zmian cen akumulatorów litowo-jonowych w kolejnych latach oraz prognozy do roku 2025. Opracowanie własne – źródło danych [5]

Rysunek 5. przedstawia zależność pomiędzy ceną akumulatorów litowo-jonowych oraz liczbą nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w danym roku. Wyraźnie widoczny jest nieliniowy (potęgowy) trend. Występowanie związku pomiędzy ceną akumulatorów oraz liczbą nowych rejestracji w danym roku wykorzystać można do prognoz liczby pojazdów elektrycznych do roku 2025. Cena (znana prognoza do 2020 do 2025) stanowić może zmienną objaśniającą do modelu prognostycznego.

dynamika zmian elektromobilnosc rys5

Rys. 5. Zależność pomiędzy ceną akumulatorów litowo-jonowych oraz liczbą nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w danym roku od roku 2010 do roku 2019. Opracowanie własne

Prognozy z horyzontem 6 lat (od roku 2020 do roku 2025) liczby pojazdów elektrycznych w Polsce

Prognozy dotyczą łącznej liczby pojazdów elektrycznych typu BEV oraz PHEV. Założono, że proces (liczba eksploatowanych pojazdów elektrycznych) jest w początkowej fazie rozwoju. Bardzo krótki szereg czasowy liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych w Polsce (lata 2010-2019) wpływa na niepewność prognoz i jest przesłanką do wykorzystania modelu kombinowanego stanowiącego połączenie kilku modeli.

Wykorzystując zaproponowane modele wykonano prognozy liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych dla lat 2020-2025. Następnie, wykorzystując dane historyczne z lat 2010-2019 oraz wyniki prognoz obliczono wartości skumulowane szeregu czasowego liczby nowych rejestracji dla lat 2020–2025. Wartości skumulowane reprezentują prognozy liczby eksploatowanych pojazdów elektrycznych w latach 2020–2025. Z uwagi na krótki horyzont prognoz nie uwzględniono w obliczeniach naturalnego procesu wycofywania części pojazdów elektrycznych z eksploatacji.

Wykonano prognozy „ex_ante” (czyli na przyszłość – bez możliwości weryfikacji ich jakości w chwili wykonywania prognozy) liczby nowych rejestracji pojazdów elektrycznych z horyzontem 6 lat (od roku 2020 do roku 2025 włącznie). Prognozy utworzono metodami wykorzystującymi szereg czasowy danych historycznych oraz w jednym modelu wykorzystano znane wartości prognoz cen akumulatorów na lata 2020–2025 jako zmienną objaśniającą w modelu.

Charakterystyka wykorzystanych metod prognostycznych

Funkcję logistyczną opisuje wzór (1) [17]. Parametry funkcji logistycznej na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą DEPS (ang. Differential Evolution and Particle Swarm Optimization), która wykorzystuje dwa niezależne algorytmy optymalizacyjne. Minimalizacji podlegał błąd SSE (ang. Sum of Squared Errors).

gdzie: a, b, c to parametry funkcji logistycznej.

Model wg Prigogine’a stosowany do prognoz długoterminowych oraz średnioterminowych procesów, które ulegają nasycenia do pewnego pułapu wzrostu opisuje wzór (2) [6]. Parametry modelu na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą DEPS. Minimalizacji podlegał błąd SSE. Prognoza w metodzie wykonywana jest krokowo (do prognozy na rok t wykorzystywana jest wartość prognozy z roku t–1).

gdzie: y(t) to liczebność populacji w okresie t, r > 0 to współczynnik szybkości wzrostu populacji, K > 0 to pułap rozwoju (przewidywany wzrost populacji w przyszłości).

Model ekstrapolacji funkcji potęgowej opisuje wzór (3).

gdzie: cena to cena akumulatorów litowo-jonowych [$/kWh] w roku prognozy (dla lat 2010–2019 wartości rzeczywiste, dla lat 2020–2025 prognozy cen), a > 0, b < 0 to parametry modelu. Dobór parametrów modelu wykonano metodą najmniejszych kwadratów.

Model szary (ang. Grey model) opisuje wzór (4). W tym modelu, rząd szarego równania różnicowego oraz liczba zmiennych są równe 1. Model ten wg literatury [7] zalecany jest szczególnie w przypadku bardzo krótkich szeregów czasowych (powyżej 3 danych) oraz gdy ewolucja procesu jest w fazie początkowej. Parametry modelu na danych z zakresu estymacji dobierane były z wykorzystaniem optymalizacji metodą DEPS. Minimalizacji podlegał błąd SSE.

gdzie: n ≥ 4 to długość szeregu czasowego, a to parametr ewolucji, u to zmienna szara, ŷ(t) to prognoza na okres t.

Model kombinowany opisuje wzór (5). Wykorzystuje on dwa modele wybrane po wykonaniu prognoz pojedynczymi modelami. Model z najmniejszymi wartościami prognoz oraz model z największymi wartościami prognoz z przypisanymi do nich wagami równymi 0,5. Celem modelu kombinowanego jest uśrednienie wygenerowanych z modeli skrajnych prognoz.

gdzie: w1 = w2 = 0,5 to wartości wag.

Wykorzystano 3 miary jakości dopasowania: współczynnik korelacji liniowej Pearsona (im bliżej wartości 1 tym lepiej), błąd MAPE procentowy (im wartość mniejsza tym lepiej) oraz błąd RMSE (im wartość mniejsza tym lepiej).

W tabeli 2. przedstawiono wyniki 3 miar jakości dopasowania dla danych z zakresu estymacji parametrów trzech modeli (2010–2019). Na zielono zaznaczono wynik najlepszy dla danej miary dopasowania, a na czerwono wynik najgorszy. Należy jednak pamiętać, że model z najlepszą miarą dopasowania na danych z zakresu estymacji parametrów nie zawsze będzie również najlepszym modelem prognostycznym (w tym przypadku prognozy „ex_ante”). Pozornie najlepszym modelem (dwie miary jakości dopasowania najlepsze) jest model szary. Należy jednak podkreślić, że model z bardzo dobrym dopasowaniem w zakresie estymacji niekoniecznie musi być najlepszym modelem w zakresie prognoz na przyszłość [10, 11].

estymacja modeli samochod ev tab2

Tab. 2. Wyniki dopasowania parametrów pięciu modeli dla danych z zakresu estymacji.

Na rysunku 6. przedstawiono wielowariantowe prognozy liczby eksploatowanych pojazdów elektrycznych w Polsce w latach 2020–2025. Pogrubiono wyniki modelu uśredniającego prognozy skrajne, czyli modelu kombinowanego. Rozrzut prognoz jest znaczny. Najmniejszą liczbę eksploatowanych pojazdów elektrycznych w roku 2025 wygenerował model ekstrapolacji funkcji potęgowej wykorzystujący prognoz cen akumulatorów jako zmienną objaśniającą. Największą liczbę eksploatowanych pojazdów elektrycznych w roku 2025 wygenerował model wykorzystujący funkcję logistyczną. Prognozy modelem szarym mają nieco inny przebieg niż pozostałe modele – inna jest dynamika wzrostu (bardziej nieliniowa). Wartości prognoz rosną, ale niezbyt dynamiczne w pierwszych czterech latach, aby w kolejnych dwóch latach nabrać większej dynamiki rosnącej.

dynamika zmian elektromobilnosc rys6

Rys. 6. Wielowariantowe prognozy liczby eksploatowanych pojazdów elektrycznych w Polsce w latach 2020-2025. Opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski końcowe

Przedstawione w artykule prognozy rozwoju liczby pojazdów elektrycznych zostały opracowane na podstawie dotychczasowej znanej dynamiki. W przyszłości dynamika ta może ulegać silnym zmianom niemożliwym do przewidzenia. Nie można na przykład wykluczyć, że na popularności zyskają także pojazdy elektryczne o napędzie wodorowym lub hybrydowym bateryjno-wodorowym [2]. Nieznaną pozostaje również cena paliw kopalnych, zmiany technologiczne oraz wpływ trendów politycznych na procesy gospodarcze [2].

Opracowane warianty przewidują, że liczby eksploatowanych samochodów elektrycznych w roku 2025 będą się zawierały w przedziale od około 67 tysięcy do prawie 300 tysięcy. Górny zakres stanowi około 33% wartości założonej w pierwotnym planie rządowym. Przyjmując jako w miarę realistyczne wyniki prognozy metodą kombinowaną (uśredniającą wyniki skrajnych prognoz) liczba pojazdów elektrycznych w 2025 wyniesie około 182 tysiące co stanowić będzie około 0,63% pojazdów z wszystkimi rodzajami napędu.

Warto odnotować, że po raz pierwszy od 2014 roku spadła globalna sprzedaż samochodów elektrycznych. Tak wynika z badania „E-Mobility Sales Review” firmy doradczej PwC i dotyczy wyników sprzedaży za trzeci kwartał 2019 roku. Liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych spadła o 2,8% [11]. Tendencje w dynamice rozwoju elektromobilności są różne w zależności od kraju. Szczególnie duże spadki odnotowano w Chinach, największym rynku dla aut elektrycznych. Sprzedaż pojazdów elektrycznych spadła tam o 15,7% [11]. Powodem spadku jest wycofanie dotacji. W USA sprzedaż pojazdów elektrycznych spadła o 15,5%. W zaawansowanej technologicznie Korei Południowej w trzecim kwartale 2019 sprzedaż pojazdów elektryków wzrosła tylko o 5,6%. Natomiast w Europie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Przykładowo w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Hiszpanii, Norwegii oraz Holandii, sprzedaż samochodów elektrycznych wzrosła w trzecim kwartale średnio o 100%. W Polsce również występuje silna dynamika wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych. Wzrostowi sprzedaży sprzyja system dotacji. Powstaje istotne pytanie, jak zachowają się kupujący w krajach europejskich w przypadku braku dotacji?

Literatura

 1. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, Ministerstwo Energii https://www.gov.pl/documents/33372/436746/DIT_PRE_PL.pdf/ebdf4105-ef77-91df-0ace-8fbb2dd18140 (dostęp 07.06.2019)
 2. Piotrowski P., Baczyński D., Kapler P.: Wielowariantowe prognozy liczby pojazdów elektrycznych w Polsce do roku 2025 oraz ich wpływ na roczne zapotrzebowania na energię elektryczną, Przegląd Elektrotechniczny, nr.1/2020, R.96, s.138-141, doi: 10.15199/48.2020.01.30
 3. “The Strategy of sustainable transport development until 2030”, https://www.gov.pl/attachment/e268e9f9-d7ca-473e-a7b1-8731348155d9
 4. http://pspa.com.pl/licznik-elektromobilnosci-wzrost-rejestracji-samochodow-elektrycznych-na-poczatku-2020-r (dostęp 2.04.2020) 
 5. https://about.bnef.com/blog/behind-scenes-take-lithium-ion-battery-prices/
 6. Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J., Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, (2002)
 7. S. Liu, Y. Lin (2010), “Grey Systems. Theory and Applications”, Springer, Berlin–Heidelberg, 2010.
 8. Baczyński D., Piotrowski P., Gotowość systemu elektroenergetycznego na elektromobilność, Materiały konferencyjne - Konferencja - Pierwsze Forum Dialogu Nauka - Przemysł, str.31-38, Warszawa, 9-10 października 2017
 9. Piotrowski P., Prognozowanie w elektroenergetyce w różnych horyzontach czasowych. Oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2013)
 10. Piotrowski P., Marzecki J., Ekspert kontra klasyczne metody prognostyczne w zadaniu prognozowania rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną terenowych stacji transformatorowych SN/nN, Przegląd Elektrotechniczny, 93 (2017), nr 8, 81-85, doi:10.15199/48.2017.04.21
 11. https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/34649-spada-swiatowa-sprzedaz-samochodow-elektrycznych
 12. Kłos M., Zagrajek K., Biczel P., Sosnowski Ł., Problematyka przyłączania do sieci dystrybucyjnej stacji ładowania autobusów elektrycznych, Przegląd Elektrotechniczny, 95 (2019), nr 1, 177-181, doi:10.15199/48.2019.01.44
 13. Michalski Ł., Wróblewski K., Zagrajek K., Forecast and impact of electromobility development on the Polish Electric Power System, E3S Web of Conferences 84, 01005 (2019), doi.org/10.1051/e3sconf/20198401005
 14. Krupa K., Kamiński J., Analiza wpływu rozwoju elektromobilności na zużycie energii elektrycznej w Polsce, Rynek Energii 12 (2017)
 15. Arias M., Bae S., Electric vehicle chargnig demand forecasting model based on big data technologies, Applied Energy, 183 (2016), 327-339
 16. Daina N, et al., Modelling electric vehicles use: a survey on the methods, Renewable and Sustainable Energy Reviews 68 (2017), 447–460
 17. Żurowska J., Zastosowanie modelu trendu logistycznego do prognozowania wskaźnika motoryzacji w Polsce, Archiwum motoryzacji, 2 (2007)
 18. https://autokult.pl/33138,elektromobilnosc-w-polsce-w-rozowych-barwach-tylko-musimy-sie-zrzucic-na-auta 

(dostęp 07.06.2019)

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych? Jaką wybrać izolacje do instalacji przewodów grzewczych?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Czy znasz najnowsze rozwiązania w foowoltaice?

Czy znasz najnowsze rozwiązania w foowoltaice? Czy znasz najnowsze rozwiązania w foowoltaice?

Licznik 3-fazowy z półpośrednim pomiarem do 6000 A »

Licznik 3-fazowy z półpośrednim pomiarem do 6000 A » Licznik 3-fazowy z półpośrednim pomiarem do 6000 A »

Pierwszym krajowy ognioodporny kabel światłowodowy »

Pierwszym krajowy ognioodporny kabel światłowodowy » Pierwszym krajowy ognioodporny kabel światłowodowy »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa » Integracja merXu z BaseLinkerem – nowe możliwości, szybsze wystawianie ofert, łatwa obsługa »

Jak wykrywać wycieki sprężonego powietrza lub innych gazów »

Jak wykrywać wycieki sprężonego powietrza lub innych gazów » Jak wykrywać wycieki sprężonego powietrza lub innych gazów »

Jakie wybrać oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń?

Jakie wybrać oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń? Jakie wybrać oprogramowanie do symulacji układów automatyki i urządzeń?

Zobacz, nowości produktowe na rynku od ETI

Zobacz, nowości produktowe na rynku od ETI Zobacz, nowości produktowe na rynku od ETI

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online » Sprawdź konfigurator osprzętu elektroinstalacyjnego online »

Poznański producent wprowadził na rynek nowy zasilacz UPS online »»

Poznański producent wprowadził na rynek nowy zasilacz UPS online »» Poznański producent wprowadził na rynek nowy zasilacz UPS online »»

Gdzie zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia dla elektryka?

Gdzie zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia dla elektryka? Gdzie zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia dla elektryka?

Czy Twój miernik wymaga wzorcowania lub naprawy?

Czy Twój miernik wymaga wzorcowania lub naprawy? Czy Twój miernik wymaga wzorcowania lub naprawy?

30% tańsze najlepszej jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

30% tańsze najlepszej jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? 30% tańsze najlepszej jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Poznaj narzędzie programowe służące do projektowania i opracowywania projektów »

Poznaj narzędzie programowe służące do projektowania i opracowywania projektów » Poznaj narzędzie programowe służące do projektowania i opracowywania projektów »

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów Zadajnik napięciowy 0-10V DC do regulacji prędkości obrotowej wentylatorów

Porównanie parametrów, cennik katalogowy kamer termowizyjnych

Porównanie parametrów, cennik katalogowy kamer termowizyjnych Porównanie parametrów, cennik katalogowy kamer termowizyjnych

Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie »

Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie » Jaki miernik cęgowy kupić? Zobacz porównanie »

Oprogramowanie do symulacji układów automatyki »

Oprogramowanie do symulacji układów automatyki » Oprogramowanie do symulacji układów automatyki »

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny » Osprzęt elektroinstalacyjny – porównaj i sprawdź ceny »

Analizator jakości zasilania - co nowego w branży? »

Analizator jakości zasilania - co nowego w branży? » Analizator jakości zasilania - co nowego w branży? »

Jak zostać właścicielem instalacji?

Jak zostać właścicielem instalacji? Jak zostać właścicielem instalacji?

Kilka sprawdzonych rozwiązań na zabezpieczenie instalacji »

Kilka sprawdzonych rozwiązań na zabezpieczenie instalacji » Kilka sprawdzonych rozwiązań na zabezpieczenie instalacji »

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania? Jak zapewnić pełną ochronę dla zasilania?

Jakie zasilacze zastosować w urządzeniach przeciwpożarowych?

Jakie zasilacze zastosować w urządzeniach przeciwpożarowych? Jakie zasilacze zastosować w urządzeniach przeciwpożarowych?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz katalog drukarek do etykiet i oznaczników »

Pobierz katalog drukarek do etykiet i oznaczników » Pobierz katalog drukarek do etykiet i oznaczników »

Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów »

Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów » Jaki miernik wybrać? Zobacz przegląd multimetrów »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach » Kamera termowizyjna - zobacz jak sprawdza się w nietypowych warunkach »

Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami? Czym wykonać wszystkie pomiary w odbiorczych instalacjach elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Najnowsze produkty i technologie

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021 Kontakt-Simon na Targach ENERGETAB 2021

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz...

W 2021 roku firma obchodzi 100-lecie, które zostanie mocno zaakcentowane podczas targów branżowych Energetab 2021 w Bielsku-Białej. Będzie można przenieść się w czasie, poznać bogatą historię zakładu oraz zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniał się osprzęt produkowany przez Kontakt Simon.

Grupa Luxiona news Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021 Grupa Luxiona na Targach ENERGETAB 2021

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych...

Grupa Luxiona, wiodąca firma w produkcji i projektowaniu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, z ponad 90-letnim doświadczeniem i z oddziałami w 9 krajach, będzie obecna na prestiżowych, międzynarodowych targach ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej.

merXu Artykuły elektryczne na merXu

Artykuły elektryczne na merXu Artykuły elektryczne na merXu

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej...

Nowoczesna platforma zakupowa merXu skierowana do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców ułatwia formom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej.

ASTAT Sp. z o.o. Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej? Jak zwiększyć niezawodność instalacji elektrycznej?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

bm-rent.pl Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać? Jaki agregat prądotwórczy do domu jednorodzinnego wybrać?

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy,...

Agregat prądotwórczy to urządzenie, które samodzielnie wytwarza energię elektryczną, którą można wykorzystać do zasilania innych urządzeń elektrycznych. Sprzęt ten zazwyczaj spotykamy na placach budowy, warsztatach, lecz za sprawą jego uniwersalności coraz częściej występuje w takich miejscach jak garaż samochodowy, czy domu jednorodzinne. Czym kierować się kupując konkretny model? Jakie cechy powinien mieć dobry generator prądu?

Impakt SA Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT Nowa seria zasilaczy PowerWalker IoT

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana...

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca możliwość integracji z systemami IoT poprzez chmurę Microsoft Azure oraz specjalną aplikację mobilną. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie >0,99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na wbudowanym wyświetlaczu LCD, który...

merXu Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej Elit – specjalista z branży oświetleniowej i elektrotechnicznej

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin...

Dział Elektrotechnika na merXu obejmuje kategorie: aparatura elektryczna, elementy prowadzenia kabli, gniazda i łączniki oraz rozdzielnice i obudowy. Ważnym dostawcą produktów i rozwiązań z tych dziedzin jest firma Elit, posiadająca w swoim portfolio ponad 20 wiodących włoskich marek.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.