elektro.info

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Redakcja | 2020-04-23
Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków

Nowość! E-book autorstwa Fryderyka Łasaka „Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji niskiego napięcia oraz wykonywanie innych pomiarów. Zeszyty dla elektryków – nr 7” to V wydanie zeszytu, zmienione i uzupełnione o aktualnie obowiązujące przepisy.

Spis treści

1. Wstęp / 7

1.1. Akty prawne związane z wykonywaniem sprawdzań odbiorczych i okresowych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia / 9

1.2. Zmiana numeracji polskich norm / 12

1.3. Zasada obowiązująca w ochronie przeciwporażeniowej / 12

1.4. Najczęściej popełniane błędy przy podłączaniu urządzeń w układzie sieci TN-C / 14

2. Wymagania dotyczące sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia / 15

2.1. Efekty pomiarów / 15

2.2. Rodzaje wykonywanych pomiarów – podział / 15

2.3. Prawna kontrola metrologiczna/ 16

3. Dokładność wykonywania pomiarów / 18

3.1. Klasa dokładności przyrządu pomiarowego / 19

3.2. Dobór właściwej metody pomiarów / 19

3.3. Wymagania co do dokładności pomiarów / 19

3.4. Zasady wykonywania pomiarów / 20

3.5. Okresowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych / 20

4. Zakres wykonywania sprawdzeń odbiorczych i okresowych / 21

4.1. Dwie części pomiarów ochronnych / 21

4.2. Oględziny / 23

4.2.1. Przykłady elementów wyposażenia, na które należy zwrócić uwagę podczas oględzin i sprawdzenia instalacji / 23

4.3. Próby / 27

4.4. Zakres wykonywania okresowych sprawdzań instalacji / 28

4.5. Nowa wersja normy PN-HD 60364-6:2016-07E / 28

4.5.1. Zmiany dotyczące sprawdzeń okresowych ujęte w normie PN-HD 60364-6:2019-12P / 28

5. Częstość wykonywania pomiarów i badań okresowych / 29

5.1. Wymagania określające częstość wykonywania pomiarów / 29

5.2. Częstość wykonywania badań okresowych na terenach budowy / 31

6. Dokumentowanie wykonywanych prac kontrolno‐pomiarowych / 32

6.1. Sposób dokumentowania pomiarów / 32

6.2. Zmiany wynikające z normy PN-HD 60364-6:2019-12P w zakresie protokołu / 33

6.3. Błędy w dokumentowaniu pomiarów / 33

7. Wykonywanie poszczególnych rodzajów badań / 34

7.1. Ciągłość przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych oraz pomiar rezystancji przewodów ochronnych / 34

7.2. Dodatkowe wymaganie normy PN-HD 60364-6:2019-12P w sprawie sprawdzania rezystancji przewodów ochronnych / 36

7.3. Błędy przy wykonywaniu pomiarów małych rezystancji / 37

7.4. Pomiar rezystancji izolacji / 38

7.4.1. Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji / 39

7.4.2. Pomiar rezystancji izolacji obwodów oświetleniowych / 40

7.4.3. Pomiar rezystancji izolacji uzwojeń transformatorów / 40

7.4.4. Pomiar rezystancji izolacji kabli / 41

7.4.5. Przyrządy do pomiaru rezystancji izolacji / 42

7.4.6. Błędy popełniane przy pomiarze rezystancji izolacji / 43

7.5. Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie obwodów / 43

7.6. Próba wytrzymałości elektrycznej / 44

7.7. Rezystancja podłóg i ścian / 44

8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN / 46

8.1. Warunek skuteczności ochrony w sieci TN / 46

8.2. Pomiar metodą techniczną / 48

8.3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej metodą spadku napięcia / 48

8.4. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układzie TT / 49

8.5. Skuteczność ochrony w układzie IT / 50

8.6. Stan ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z elementami energoelektronicznymi / 50

8.6.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania / 51

8.6.2. Ochrona przy użyciu połączeń wyrównawczych / 52

8.6.3. Sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej / 53

8.7. Mierniki do sprawdzania zabezpieczeń nadmiarowoprądowych / 53

8.8. Błędy popełniane przy pomiarze impedancji pętli zwarcia / 53

9. Wykonywanie pomiarów w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi / 55

9.1. Wyłączniki różnicowoprądowe w instalacjach / 55

9.2. Metody sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi / 57

9.3. Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych / 59

9.4. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych testerem / 59

9.5. Sprawdzanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych przyrządami mikroprocesorowymi / 59

9.6. Budowa wyłącznika różnicowoprądowego / 61

9.6.1. Okresowe sprawdzanie wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST / 61

9.7. Przyczyny błędnych wyłączeń wyłączników różnicowoprądowych / 62

9.7.1. Połączenie przewodu neutralnego z ochronnym / 62

9.7.2. Połączenie równoległe przewodów neutralnych dwóch odbiorników / 62

9.7.3. Zamiana przewodów neutralnych sąsiednich obwodów / 63

9.7.4. Przeciwstawne połączenie przewodów fazowego i neutralnego w wyłączniku / 64

10. Dodatkowe sprawdzenia wymagane przez normę PN-HD 60364-6:2008P / 64

10.1. Ochrona uzupełniająca / 64

10.2. Sprawdzenie biegunowości / 64

10.3. Sprawdzenie kolejności faz / 64

10.4. Próby funkcjonalne / 64

10.5. Spadek napięcia / 65

11. Pomiar rezystancji uziomu / 66

11.1. Metody pomiaru rezystancji uziomów / 66

11.2. Rezystancja uziomów pomocniczych i przewodów pomiarowych / 69

11.3. Metoda czteroprzewodowa / 69

11.4. Sprawdzenie poprawności pomiaru rezystancji uziemienia / 69

11.5. Metoda techniczna pomiaru uziomów z użyciem dodatkowych cęgów / 70

11.6. Wykonywanie pomiarów instalacji piorunochronnej budynku / 71

11.7. Rezystywność gruntu / 71

11.8. Pomiar rezystywności gruntu / 72

11.8.1. Pomiar rezystywności gruntu miernikiem MRU-200 / 73

11.9. Rezystancja uziomu / 73

11.10. Dopuszczalne materiały / 74

11.11. Metoda B3 – pomiaru rezystancji pętli uziemienia z użyciem zacisków prądowych / 74

11.12. Metoda dwucęgowa pomiaru uziemień / 75

11.13. Czynniki wpływające na jakość uziomu / 76

11.13.1. Wpływ powłoki ochronnej na szybkość korozji elementów uziomu / 77

11.14. Nowe wymagania dla elementów uziemiających / 78

11.15. Wymagania dotyczące wartości rezystancji uziemień odgromowych / 79

11.15.1. Zasada ochrony zastanej 79

11.16. Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej / 79

11.16.1. Określanie minimalnej długości l uziomu / 80

11.16.2. Typy uziomów wg PN-EN 62305-3 / 81

11.16.3. Sposoby łączenia uziomów sztucznych z fundamentowym / 81

11.16.4. Zasady ochrony przed oddziaływaniem prądu piorunowego / 81

11.16.5. Klasy LPS / 82

11.16.6. Konserwacja i sprawdzanie LPS / 82

11.16.7. Dokumentowanie badań / 83

11.16.8. Raport z badań LPS / 83

11.16.8. Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury / 83

11.17. Pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym / 84

11.17.1. Parametry impulsu pomiarowego / 85

11.17.2. Właściwości udarowe uziemień / 86

11.18. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego / 86

11.19. Metryka urządzenia piorunochronnego / 88

11.20. Protokół badań urządzenia piorunochronnego / 89

11.21. Błędy podczas wykonywania pomiarów rezystancji uziemień / 90

12. Pomiary natężenia oświetlenia / 90

12.1. Program badań. Ogólne warunki wykonywania pomiarów / 90

12.2. Sprawdzanie natężenia i rodzaju oświetlenia w pomieszczeniach / 91

13. Pomiar prądów upływu / 92

13.1. Sposób wykonania pomiaru prądu upływu / 92

13.2. Przygotowanie instalacji w układzie TN-S / 92

13.3. Przygotowanie instalacji w układzie TN-C / 93

14. Kontrola elektronarzędzi / 93

14.1. Częstość badań elektronarzędzi / 93

14.2. Zakres prób elektronarzędzi / 93

15. Badania spawarek / 93

16. Badania zgrzewarek / 94

17. Badania sprzętu ochronnego / 95

17.1. Wymagania dla izolacyjnego sprzętu ochronnego / 95

17.2. Terminy okresowych badań sprzętu ochronnego / 95

17.3. Czynności przy bieżącym użytkowaniu sprzętu ochronnego / 96

18. Wzory protokołów / 97

19. Literatura / 111

19.1. Akty prawne / 111

19.2. Normy / 112

19.3. Publikacje / 113

Książka w formie e-booka do kupienia w Księgarni Technicznej w cenie 49 zł. 

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać?

Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać? Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać?

Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów »

Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów » Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów »

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać? Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa?

Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa? Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa?

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych » Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro » Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie » WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego? Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Enkodery obrotowe - jakie wybrać? Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203

Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203 Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203
 • Dystrybutor

  :
  Finder Polska Sp. z o.o.
 • Producent

  :
  Finder SpA

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Finder posiada filie we Włoszech (8 filii handlowych powstałych pomiędzy 1991 i 2017) oraz Niemczech (1985)

Czytaj całość »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.