elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Fotowoltaika w układach zasilania budynków

arch. redakcji

arch. redakcji

Fotowoltaika (oznaczana dalej w skrócie – PV) wykorzystująca zjawisko polegające na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną nie jest źródłem energii przystosowanym do zasilania odbiorników energii w sposób ciągły. Promieniowanie słoneczne jest niewyczerpywalnym źródłem energii, a jego wykorzystywanie w procesie konwersji fotowoltaicznej nie wpływa destrukcyjnie na bilans energetyczny Ziemi. Wadą tego promieniowania jako źródła energii jest jego cykliczna dostępność dobowa (0÷5 kWh/m2) oraz duże rozproszenie.

Zobacz także

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedstawiamy uaktualnione i rozszerzone merytorycznie wydanie niezbędnika elektryka z aktualnym przeglądem rynku zasilaczy UPS.

Przedstawiamy uaktualnione i rozszerzone merytorycznie wydanie niezbędnika elektryka z aktualnym przeglądem rynku zasilaczy UPS.

Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych

Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce...

Zamierzeniem autora jest to, aby czytelnik zapoznał się z metodami projektowania i budowy systemów PV, a także z istotnymi aspektami ich eksploatacji i metodami badań. Dużo uwagi poświęcono również metodyce komputerowego wspomagania projektowania systemów PV. Publikacja ma charakter monograficzny i nie opisuję w niej innych odnawialnych źródeł energii.

Zastosowanie baterii fotowoltaicznych do zasilania budynków

Zastosowanie baterii fotowoltaicznych do zasilania budynków Zastosowanie baterii fotowoltaicznych do zasilania budynków

W artykule rozważone zostały podstawowe problemy wykonania elektrowni słonecznej w budynku. We wprowadzeniu przedstawione zostały cele budowy elektrowni słonecznych w budynkach. Następnie został omówiony...

W artykule rozważone zostały podstawowe problemy wykonania elektrowni słonecznej w budynku. We wprowadzeniu przedstawione zostały cele budowy elektrowni słonecznych w budynkach. Następnie został omówiony udział energii słonecznej w bilansie energetycznym budynku. Kolejna część przedstawia podstawowe składniki kosztów i przychodów w zależności od sposobu przyłączenia elektrowni do sieci. Dalsza część artykułu porusza zagadnienia posadowienia elektrowni na budynku oraz powiązania z siecią elektryczną.

Streszczenie

W pracy przeanalizowano różne systemy fotowoltaiczne stosowane w układach zasilania budynków. Na podstawie profilu zużycia energii w różnych typach budynków, dokonano oceny najczęściej stosowanych konfiguracji współpracy systemów fotowoltaicznych z siecią elektroenergetyczną. Dokonano również analizy różnych wariantów ochrony przeciwprzepięciowej w systemach fotowoltaicznych, będących alternatywnym, uzupełniającym źródłem energii elektrycznej w budynkach.

Abstract

Photovoltaic power systems of buildings

The paper analyzes the different systems used in photovoltaic power systems of buildings. Based on energy consumption profile in different types of buildings, an assessment of the most commonly used configuration of photovoltaic systems to interoperate with the electricity network. It was also examined different variants of surge protection in photovoltaic systems, which are an alternative, complementary source of electrical energy in buildings.

Podstawowym problemem w fotowoltaice jest to, że ilość promieniowania słonecznego zmienia się w ciągu roku najczęściej nieproporcjonalnie do potrzeb energetycznych użytkowanego obiektu.

Systemy PV instalowane w budownictwie to głównie mikroinstalacje (do 40 kWp – gdzie Wp oznacza jednostkę wat mocy szczytowej, czyli maksymalnej w ustalonych warunkach) lub małe instalacje (do 200 kWp) – kryterium to zostało określone ustawowo (Prawo energetyczne – 2013 r.). Tego typu instalacje są dołączane najczęściej bezpośrednio do sieci niskiego napięcia (230/400 V).

Publiczne sieci elektroenergetyczne (oznaczane dalej – EE) stanowią źródło napięciowe dla zmieniającej się dużej liczby włączanych i wyłączanych równocześnie odbiorników energii. Mimo ciągle zmieniającego się obciążenia napięcie w sieci EE pozostaje na stałym poziomie, a prąd płynący do odbiorników zależy od impedancji obwodu zasilania.

Systemy PV to niestabilne źródła energii elektrycznej, które są dołączane do sieci EE równolegle poprzez falowniki sieciowe. Źródła takie mają charakter prądowy, a prąd płynący w obwodzie zasilania jest wymuszony napięciem sieci EE, zależy od chwilowej zmiennej mocy źródła i nie zależy od podłączonego obciążenia. W sytuacji zaniku źródła napięciowego, jakim jest sieć publiczna EE, sieciowy falownik PV nie będzie w stanie utrzymać odpowiedniego poziomu napięcia na swoim wyjściu.

Najpowszechniejszą metodą kontroli mocy wyjściowej sieciowych falowników PV jest układ dynamicznego ograniczania mocy czynnej falownika w funkcji częstotliwości sieci EE. Najczęściej wzrost częstotliwości w sieci EE powyżej 52 Hz powoduje odcięcie źródła prądowego, jakim jest sieciowy falownik PV.

Rodzaje systemów PV stosowanych w budownictwie

Systemy PV stosowane w budownictwie możemy sklasyfikować ze względu na różne sposoby współpracy z siecią elektroenergetyczną [1]. Dominują tu obecnie systemy PV dołączone do sieci (ON GRID), które mogą również współpracować ze specjalnymi magazynami energii elektrycznej.

Systemy autonomiczne (OFF GRID), mające zastosowanie tylko tam, gdzie dostęp do sieci jest utrudniony, niemożliwy lub dążymy do niezależności od sieci. W tym przypadku problemem jest duży koszt magazynowania energii oraz konieczność nieracjonalnego przewymiarowania wielkości systemu PV dla instalacji funkcjonujących całorocznie ze względu na zróżnicowaną dawkę dobowej ilości promieniowania słonecznego.

Ze względu na miejsce montażu instalacji PV na budynkach wyróżniamy:

 • systemy PV połączone z elementami konstrukcyjnymi budynkuBIPV (ang. Building Integrated Photovoltaics) oraz  
 • systemy PV instalowane na budynkachBAPV (ang. Building Applied Photovoltaics).

Obecnie dominują zdecydowanie generatory PV zbudowane z elementów typu BAPV, które mogą być instalowane na budynkach już istniejących, natomiast elementy typu BIPV, stanowiące moduły PV wbudowane w materiały budowlane (np. dachówki PV, elewacyjne płyty PV, moduły transparentne w szybach okien itp.), są instalowane w budynkach nowo budowanych lub modernizowanych (moduły wbudowywane w elewacje podczas termomodernizacji budynku).

Systemy PV typu BIPV to aktualnie jedynie ok. 1% wszystkich systemów zainstalowanych w Polsce. Istotnym problemem jest sposób okablowania tego typu systemów PV. Każda dachówka PV jest oddzielnym niewielkim minimodułem PV, co zwiększa liczbę koniecznych połączeń, a tym samym rośnie ryzyko związane z awariami i możliwością powstania pożaru.

Podsumowując możemy stwierdzić, że systemy PV zbudowane są z generatora PV o budowie modułowej i falownika, którego wyjście łączymy z obwodami zasilania w ramach sieci EE (sieciowe falowniki PV) lub wyspowych wydzielonych mikrosieci lokalnych (wyspowe falowniki PV).

Profil zapotrzebowania na moc w budynku

b fotowoltaika w ukladach rys01

Rys. 1. Dobowy rozkład mocy uzyskiwanej z generatora PV oraz zapotrzebowania na moc dla budynku mieszkalnego i biurowego [1]

Prawidłowy dobór rodzaju i wielkości systemu PV, który zostanie zainstalowany na budynku mieszkalnym, polega na określeniu jego zapotrzebowania na moc i skorelowaniu jej z mocą generatora PV.

Zakładamy przy tym, aby w jak największym stopniu zaspokoić własne potrzeby energetyczne budynku, a tylko jej nadwyżki odprowadzać do sieci EE.

Podejście to polega na tym, aby minimalizować straty związane z ewentualnym przesyłaniem lub magazynowaniem energii. Sytuację taką hipotetycznie przedstawiono na rys. 1., gdzie porównano dobowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w typowym budynku mieszkalnym i biurowym na tle mocy z generatora PV.

Analiza porównawcza wypada dla budynku mieszkalnego niekorzystnie. Największe zapotrzebowanie na moc dla budynku mieszkalnego nie pokrywa się w czasie z największą mocą generatora PV. Jest to naturalna konsekwencja normalnego trybu pracy i życia mieszkańców, którzy podczas największej generacji energii elektrycznej ze Słońca są zwykle poza domem i ich korzystanie z energii elektrycznej jest ograniczone.

Korzystniejsza korelacja występuje w przypadku budynku typu biurowego lub ogólnie tzw. budynku użyteczności publicznej. Występująca tu zgodność pozwala na racjonalne zużycie wygenerowanej energii na miejscu, bez konieczności magazynowania lub przesyłania. Dodatkowym atutem jest też zbieżność wzmożonej generacji z godzinami obowiązywania wysokich taryf za energię elektryczną z sieci.

Racjonalne wykorzystanie energii wygenerowanej w systemie PV, zainstalowanym na/w budynku mieszkalnym (BIPV lub BAPV), polega na zastosowaniu jednego z następujących wariantów:

 • akumulacja niewykorzystanej energii elektrycznej (mała efektywność),
 • akumulacja niewykorzystanej energii w postaci ciepłej wody użytkowej (CWU),
 • odsprzedaż nadmiaru energii do sieci (licznik dwukierunkowy – net metering),
 • odsprzedaż całej wygenerowanej energii (taryfa gwarantowana – FIT).

Budowa typowego układu zasilania budynku z sieci EE

Na rys. 2. przedstawiono przykładowy schemat instalacji zasilającej budynek z sieci EE, a na kolejnym (rys. 3.) pokazano instalację odbiorczą, zasilaną z wewnętrznej linii zasilającej (wlz) z zaznaczeniem elementów zabezpieczających i pomiarowych.

b fotowoltaika w ukladach rys02

Rys. 2. Przykładowy jednokreskowy schemat zasilania w energię elektryczną budynku, gdzie: SZ – sieć zasilająca (EE), P – przyłącze, ZPP – zestaw przyłączeniowo-pomiarowy, LZ – listwa zaciskowa, RB – rozłącznik bezpiecznikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny, L – przewody fazowe (L1, L2, L3), O – ogranicznik przepięć, SU – szyna uziemiająca, TR – tablica rozdzielcza, wlz – wewnętrzna linia zasilająca, GSU – główna szyna uziemiająca, N – przewód neutralny, PE – przewód ochronny, PEN – przewód neutralno-ochronny, CC – przewód wyrównawczy, kWh – licznik energii elektrycznej [2]

Powyższe schematy ukazują typowy układ sieci TNC‑S, w którym mamy 4-przewodową sieć zasilającą (z przewodem PEN) oraz 5-przewodową (lub 3-przewodową w układzie jednofazowym) wewnętrzną linię zasilającą odbiorców końcowych [2].

Według obowiązującego prawa systemy PV o mocy nominalnej nie większej niż moc przyłącza (tzw. prosumenckie) dołączamy do sieci EE za jego pośrednictwem, bez konieczności budowy oddzielnych dedykowanych przyłączy zasilających.

Dochodzą w tym przypadku trzy elementy dodatkowe, wynikające ze specyfiki systemów PV:

 • sposób pomiaru wygenerowanej w systemie PV energii,
 • zastosowanie odpowiednich elementów zabezpieczających w systemie PV,
 • przygotowanie instalacji do ciągłego lub inspekcyjnego monitoringu systemu PV.

Sposób i miejsce dołączenia systemu PV do instalacji elektrycznej budynku zależy od tego, jaki to jest system. W przypadku dołączania do sieci decydujący jest typ falownika (jedno- lub trójfazowy), a w przypadku mikrosieci wyspowych (OFF-GRID) elementem sprzęgającym jest najczęściej specjalny falownik, będący źródłem napięciowym.

b fotowoltaika w ukladach rys03

Rys. 3. Przykładowy schemat instalacji elektrycznej w mieszkaniu budynku wielorodzinnego, gdzie: L1, L2, L3 – przewody fazowe, N – przewód neutralny, PE – przewód ochronny, W – wyłącznik nadprądowy, B – bezpiecznik topikowy lub wyłącznik nadprądowy selektywny, O1, O2 – ograniczniki przepięć, kWh – licznik energii elektrycznej [2]

Falowniki wyspowe funkcjonują najczęściej jako lokalne źródła napięciowe z własnym magazynem energii (najczęściej w postaci akumulatorów). Mogą one zastąpić publiczną sieć EE przez określony czas (podobnie jak UPS-y), a także równocześnie współpracować ze źródłami prądowymi, podłączonymi do wyspowej mikrosieci poprzez sieciowe falowniki PV. W takim przypadku falownik sieciowy realizuje trzy zadania [3]:

 • podtrzymuje zasilanie w wydzielonym obwodzie,
 • umożliwia ładowanie akumulatorów ze źródła prądowego i/lub z sieci EE,
 • zabezpiecza wydzielony obwód przed przeciążeniem przez regulację mocy źródła prądowego.

Sposób podłączenia systemu PV do sieci EE

Na rys. 4. przedstawiono schemat dołączenia do sieci EE systemu PV z trójfazowym falownikiem w miejscu złącza kablowego budynku. Na uwagę zasługuje fakt, że dołączamy taki system PV w miejscu przed zainstalowanym wyłącznikiem różnicowoprądowym w wewnętrznej linii zasilającej.

Z kolei na rys. 5. pokazano schemat dołączenia do sieci EE systemu PV z zaznaczonym układem pomiarowym i elementami zabezpieczeń.

b fotowoltaika w ukladach rys04

Rys. 4. Schemat dołączenia systemu PV do złącza kablowego sieci zasilającej w układzie TN-C-S [2]

Układ pomiarowy zbudowano z dwóch szeregowo połączonych liczników kWh, z których jeden jest licznikiem dwukierunkowym, a drugi jednokierunkowym. Ten pierwszy rejestruje energię pobraną i oddaną do/z sieci EE, a drugi rejestruje wyłącznie energię wygenerowaną w systemie PV. Aby tak funkcjonował układ pomiarowy, wewnętrzna linia zasilająca budynku musi być podłączona pomiędzy tymi licznikami (rys. 5.). Taka konfiguracja układu pomiarowego umożliwia dowolny sposób rozliczania „zielonej energii” (net metering, feed-in tariff i „system zielonych certyfikatów”).

Zabezpieczenia stosowane w systemach PV

System PV jest źródłem energii, które odróżnia od innych źródeł to, że [4]:

 • jest wystawiony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych,
 • występuje w nim prawie liniowa zależność prądu po stronie DC od natężenia promieniowania słonecznego,
 • napięcie na zaciskach modułu pojawia się nawet przy niskim natężeniu promieniowania słonecznego,
 • mała, w stosunku do maksymalnej, wartość prądu zwarcia po stronie DC,
 • odizolowanie źródła od ziemi po stronie DC.

Dla systemów PV, zarówno po stronie DC instalacji, jak i po stronie AC, projektuje się następujace rodzaje zabezpieczeń [4]:

 • ochrona odgromowa, przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa,
 • ochrona przeciążeniowa i zwarciowa,
 • izolowanie i rozłączanie instalacji.

Zdecydowana większość systemów PV instalowanych w różnej formie na budynkach mieszkalnych to systemy dołączone do sieci (ON-GRID), które wymagają stosowania ograniczników przepięć do ochrony przed skutkami przepięć. Źródłem tych przepięć mogą być bezpośrednie lub pośrednie oddziaływania wyładowań atmosferycznych na generator PV.

b fotowoltaika w ukladach rys05

Rys. 5. Schemat dołączenia systemu PV do sieci EE z zaznaczeniem układu pomiarowego i zabezpieczeń [2]

Specyfika instalacji PV po stronie DC wymaga stosowania specjalnych zabezpieczeń, które różnią się od tych, stosowanych w instalacji elektrycznej budynku. Ograniczniki przepięć, tzw. SPD (ang. Surge Protective Device) ze względu na budowę dzielimy na:

 • iskiernikowe (ucinające),
 • warystorowe (ograniczające),
 • mieszane (np. technologie: VG, SCI lub inne).

Wśród dostępnych aktualnie na rynku ograniczników przepięć, przeznaczonych do stosowania w systemach PV, interesującą propozycją jest opatentowana przez firmę CITEL technologia VG [5]. Jest to seria ograniczników przepięć SPD, w których połączono szeregowo iskiernik gazowy z wysokowydajnym warystorem. Alternatywą dla tej technologii może być seria ograniczników firmy DEHN, wykonanych w technologii SCI (ang. Short-circut Interruption), które mają trójstopniowy układ przełączający [6].

W przypadku ograniczników wykonanych w technologii VG, wyróżniamy ograniczniki:

 • typu I (dawna nazwa B),
 • typu II (dawniej C),
 • typu III (dawniej D),
 • kombinowane typu II i III (dawniej B+C).

Optymalny dobór nominalnego napięcia ograniczników SPD to ok. 90% znamionowego napięcia generatora PV [5]. Ograniczniki typu VG nie wymagają dodatkowego dobezpieczenia w postaci bezpieczników topikowych lub wyłączników nadprądowych, gdyż zainstalowany szeregowo połączony iskiernik gazowy podczas normalnej pracy zapewnia wystarczającą przerwę w obwodzie. Ograniczniki warystorowe w obwodach prądu stałego są bardziej narażone na negatywne efekty zużyciowe (szybsze starzenie i stały wzrost prądów upływu).

Szczegółowy dobór typu i miejsca instalacji ograniczników w systemie PV, dołączonym do sieci budynku, uzależniony jest od dwóch podstawowych kryteriów:

 • od tego, czy budynek wyposażony jest w instalację odgromową (LPS – ang. Lightning Protection System),
 • od odległości pomiędzy generatorem PV i falownikiem.
b fotowoltaika w ukladach rys06

Rys. 6. Przykładowe rozwiązania ochrony przepięciowej dla budynku: a) bez LPS, b) z LPS, z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych, c) z LPS, ale bez zachowania wymaganych odstępów izolacyjnych [7]

W budynkach wyposażonych w instalację odgromową, w których zachowane są wymagane odstępy izolacyjne s (najczęściej powyżej 0,5 m – dokładną wartość wyliczamy ze wzoru w normach) pomiędzy konstrukcją wsporczą generatora PV i najbliższymi zwodami LPS, należy zastosować ograniczniki typu 2 (dawniej klasa C). Dodatkowo w takim przypadku należy konstrukcję wsporczą generatora PV połączyć przewodem wyrównawczym z główną szyną wyrównywania potencjału w budynku.

Jeżeli budynek ma instalację odgromową LPS, ale nie można zachować odstępów izolacyjnych, to należy konstrukcję wsporczą generatora PV połączyć z najbliższym zwodem instalacji LPS i zastosować ogranicznik typu 1+2 (dawniej klasa B+C). Obowiązek montażu instalacji odgromowej dotyczy budynków użyteczności publicznej oraz tych, których wysokość przekracza 15 m.

b fotowoltaika w ukladach rys07

Rys. 7. Zalecane typy ograniczników przepięć dla wariantów budynku przedstawionych na rysunku 6. [4]

Jeżeli budynek mieszkalny nie jest wyposażony w instalację odgromową, to należy w takim przypadku dokonać ekwipotencjalizacji systemu PV, przez połączenie przewodem wyrównawczym konstrukcji wsporczej generatora PV z główną szyną wyrównania potencjału budynku. W takim przypadku zaleca się zastosowanie ograniczników typu 1+2, ale dopuszczalne jest stosowanie ograniczników typu 2, jako minimalnego poziomu ochrony [5].

Kolejne kryterium to odległość pomiędzy generatorem PV a falownikiem w systemie PV, jeżeli jest większa niż 10 m, to ograniczniki, o których była mowa wcześniej, instalujemy w pobliżu generatora PV, a przy falowniku dodatkowo instalujemy ogranicznik typu 2. Falownik dodatkowo zabezpieczamy w każdym przypadku po stronie AC ogranicznikiem typu 2 przeznaczonym do instalacji AC. Jeżeli budynek posiada instalację odgromową LPS, to dodatkowo w rozdzielnicy głównej należy zastosować ogranicznik typu 1+2, przeznaczony do instalacji AC. Rys. 6. przedstawia przykładowe rozmieszczenie elementów systemu zabezpieczeń w różnych typach budynku.

b fotowoltaika w ukladach rys06 1

Rys. 6. Przykładowe rozwiązania ochrony przepięciowej dla budynku: a) bez LPS, b) z LPS, z zachowaniem wymaganych odstępów izolacyjnych, c) z LPS, ale bez zachowania wymaganych odstępów izolacyjnych [7]

Dla widocznych na rys. 6. trzech przypadkach rozmieszczenia ochronników przepięć zaleca się stosowanie odpowiednich typów ochronników tak, jak to pokazano na schemacie na rys. 7. (w pierwszej kolumnie tabeli zaznaczono nr SPD z rys. 6.).

b fotowoltaika w ukladach rys07 1

Rys. 7. Zalecane typy ograniczników przepięć dla wariantów budynku przedstawionych na rysunku 6. [4]

Jeżeli w systemie PV nie występują więcej niż dwa łańcuchy modułów PV, to nie jest konieczne stosowanie zabezpieczeń przetężeniowych, a jedynie rozłączników przed falownikiem. Ogólnie można zapisać, że zabezpieczenie przed prądami rewersyjnymi (np. spowodowanych zacienieniem) jest wymagane jeżeli [4]:

b fotowoltaika w ukladach wzor01

Wzór 1

gdzie:

 • N – liczba stringów generatora PV połączonych równolegle,
 • IREW – maksymalny prąd rewersyjny modułu PV, podawany przez producenta,
 • ISC – prąd zwarcia modułu PV w warunkach standardowych (tzw. STC).

Jeżeli prąd rewersyjny nie jest podany przez producenta modułu PV, to do obliczeń należy przyjąć, że N £ 3. W przypadku gdy równolegle połączonych jest więcej łańcuchów modułów PV, to każdy nieuziemiony biegun takiego generatora PV zabezpieczamy bezpiecznikiem przeciążeniowym o charakterystyce gPV i o wartości nominalnej In:

b fotowoltaika w ukladach wzor02

Wzór 2

lub

b fotowoltaika w ukladach wzor03

Wzór 3

Dobierając bezpieczniki należy również brać pod uwagę napięcie znamionowe Un, które dobieramy wg zależności:

b fotowoltaika w ukladach wzor04

Wzór 4

gdzie:

L – liczba modułów PV połączonych szeregowo,

UOC STC – napięcie modułu PV nieobciążonego, podawane przez producenta.

Projektując okablowanie instalacji należy przestrzegać zasady, aby straty na nim nie przekraczały 1% i prowadzić trasy kablowe w ten sposób, żeby nie tworzyć pętli indukcyjnych.

Stosowanie elementów zabezpieczających systemy PV jest jednak przedsięwzięciem dość kosztownym i w przypadku małych instalacji może wynieść nawet ok. 25% inwestycji. Aktualny koszt małych inwestycji w postaci systemów PV wynosi w Polsce ok. 6000 zł/kWp, co skutkuje blisko 10-letnim czasem zwrotu inwestycji w przypadku braku dofinansowania.

Podsumowanie

Wbrew wielu optymistycznie nastawionym propagatorom wdrażania fotowoltaiki w Polsce, nigdy ona nie będzie podstawowym źródłem energii elektrycznej z uwagi na nasze położenie geograficzne. Fotowoltaika może jednak odgrywać rolę rozproszonego źródła energii zużywanej głównie na miejscu, ograniczając w ten sposób straty przesyłowe. Sytuacja ta może jednak ulec zmianie, jeżeli poprawią się znacząco parametry dostępnych na rynku magazynów energii elektrycznej.

Każdy nowoczesny budynek ma pewien określony stały minimalny pobór energii, który możemy zrekompensować bardzo małym systemem PV w postaci modułu z mikrofalownikiem. Takie minisystemy są aktualnie dostępne na rynku o mocach w zakresie 240÷300 W, a ze względu na niezależne ich funkcjonowanie, można je w przyszłości praktycznie dowolnie rozbudowywać. Urządzenia takie mają wbudowane niezbędne zabezpieczenia i różnego rodzaju podsystemy monitorujące ich funkcjonowanie.

Jeżeli nie decydujemy się na sprzedaż nadmiarowej energii, możemy jej nadwyżki akumulować w postaci CWU, jeżeli podłączymy specjalny kontroler mocy zwrotnej, który będzie załączał grzałki elektryczne do podgrzewania wody, gdy system PV generuje więcej energii niż wynoszą aktualne potrzeby w instalacji wewnętrznej budynku.

Spotyka się również coraz częściej systemy PV przeznaczone do podgrzewania CWU, jako rozwiązanie alternatywne do kolektorów cieczowych [8].

Obecnie w Polsce inwestowanie w systemy PV jest jeszcze nieopłacalne ekonomicznie i wymaga dofinansowania, aby zwrot inwestycji nie był dłuższy niż 3 lata. Jedynym pozytywnym aspektem opóźniania tego procesu jest to, że instalacje fotowoltaiczne będą nowocześniejsze niż w krajach, gdzie mechanizmy dofinansowania wdrożono wcześniej. Mechanizmy wsparcia dla fotowoltaiki powinny być tak skonstruowane, aby jej rozwój był ciągły i stopniowy. Takie podejście do sprawy pozwoli na uniknięcie błędów, popełnionych przez te kraje, w których na dotacjach do fotowoltaiki zyskał głównie kapitał spekulacyjny.

Literatura

 1. M. Sarniak, Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych, seria „Zeszyty dla elektryków” nr 13, Grupa MEDIUM, Warszawa 2015.
 2. I. Góralczyk, R. Tytko, Fotowoltaika. Urządzenia, instalacje fotowoltaiczne i elektryczne, Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015.
 3. S. Witoszek, Wyspowe mikrosieci – częściowe sprzężenie AC, Magazyn „Fotowoltaika” nr 2/2015, s. 12–14.
 4. M. Dolata, Zabezpieczenia elektryczne w systemach fotowoltaicznych (e-book). Źródło: http://maciejdolata.com/publikacje/ – [dostęp: sierpień 2015].
 5. Katalog Jean Mueller Polska 2015 – Ochrona instalacji PV, Jean Mueller Polska Sp. z o.o., ul. Krótka, 02-293 Warszawa.
 6. K. Wincencik, Ochrona przepięciowa systemów PV zainstalowanych na dachu,  „Fotowoltaika” nr 2/2015, s. 32–36.
 7. A. Sowa, K. Wincencik, Ograniczanie przepięć w instalacjach niskonapięciowych systemów fotowoltaicznych, „elektro.info” 7–8/2012, s. 2–4.
 8. SELFA GE S.A., Autonomiczny zestaw fotowoltaiczny do podgrzewania wody PVCWU – Karta produktu: http://www.selfa-pv.com /produkty/2015-08-03-19-56-38/zestaw-pv-cwu [dostęp: sierpień 2015].

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news 2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki

2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki 2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki

Ubiegły rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018 – podał Urząd Regulacji...

Ubiegły rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018 – podał Urząd Regulacji Energetyki.

news PGG chce wybudować kolejne farmy PV

PGG chce wybudować kolejne farmy PV PGG chce wybudować kolejne farmy PV

Polska Grupa Górnicza w ramach projektu PGGREEN chce wybudować trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej.

Polska Grupa Górnicza w ramach projektu PGGREEN chce wybudować trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej.

news PGE ma 1000 ha gruntów pod instalacje fotowoltaiczne

PGE ma 1000 ha gruntów pod instalacje fotowoltaiczne PGE ma 1000 ha gruntów pod instalacje fotowoltaiczne

Już ponad tysiąc hektarów gruntów zabezpieczyła Grupa PGE pod instalacje fotowoltaiczne (PV). Na tych terenach będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW. Największe projekty zostaną...

Już ponad tysiąc hektarów gruntów zabezpieczyła Grupa PGE pod instalacje fotowoltaiczne (PV). Na tych terenach będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 500 MW. Największe projekty zostaną realizowane w województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, podkarpackim i zachodniopomorskimi.

news Panele PV na wodzie. Nowy projekt Energa

Panele PV na wodzie. Nowy projekt Energa Panele PV na wodzie. Nowy projekt Energa

Energa OZE chce zrealizować innowacyjny projekt pływających paneli fotowoltaicznych na wodzie. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Projekt został zaprezentowany podczas sesji Rady Gminy Kolbudy.

Energa OZE chce zrealizować innowacyjny projekt pływających paneli fotowoltaicznych na wodzie. Będzie to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce. Projekt został zaprezentowany podczas sesji Rady Gminy Kolbudy.

news PGE Energia wykorzystuje system informatyczny do monitoringu instalacji PV

PGE Energia wykorzystuje system informatyczny do monitoringu instalacji PV PGE Energia wykorzystuje system informatyczny do monitoringu instalacji PV

PGE Energia Odnawialna testuje na farmie fotowoltaicznej na górze Żar innowacyjny system informatyczny, umożliwiający skuteczny monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych. Zastosowanie...

PGE Energia Odnawialna testuje na farmie fotowoltaicznej na górze Żar innowacyjny system informatyczny, umożliwiający skuteczny monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli na natychmiastowe wykrycie uszkodzonego lub nieprawidłowo działającego elementu instalacji, co w konsekwencji będzie mieć wpływ na produktywność inwestycji i przychody spółki.

news Czy fotowoltaika poradzi sobie z wirusem?

Czy fotowoltaika poradzi sobie z wirusem? Czy fotowoltaika poradzi sobie z wirusem?

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, rynek przywykł do systematycznego spadku indeksu giełdowego spółek energetycznych WIG Energia notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak 2020 rok...

Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, rynek przywykł do systematycznego spadku indeksu giełdowego spółek energetycznych WIG Energia notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Jednak 2020 rok zaczął się od niespotykanej wcześniej skali spadków i coraz większym rozdźwiękiem pomiędzy wyceną giełdową a wartością księgową spółek elektroenergetycznych. Koronawirus pogłębia spadki firm skażonych nadmiarem węgla. Z pewnym wyjątkiem, po hossie w 2019 roku, także w styczniu br. na giełdzie ciągle...

Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV Zabezpieczenia topikowe specjalne i przeciwprzepięciowe nowej generacji dla instalacji fotowoltaicznych PV

Na schemacie elektrycznym (rys. 1.) pokazano zestaw połączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych PV, w których można uzyskać napięcie wyjściowe układu do 1500 V DC. Napięcie to nie jest ciągle jednakowe...

Na schemacie elektrycznym (rys. 1.) pokazano zestaw połączonych łańcuchów modułów fotowoltaicznych PV, w których można uzyskać napięcie wyjściowe układu do 1500 V DC. Napięcie to nie jest ciągle jednakowe i nie jest też tak duże w przypadku, kiedy promienie słoneczne nie oświetlają modułów fotowoltaicznych PV. Każdy moduł fotowoltaiczny generuje prąd wyjściowy od 6 A do ok. 10 A, w zależności od typu modułu PV. Aby osiągnąć wyższe prądy obciążenia, a tym samym wyższą moc zestawu, łączy się większa...

news Jaka jest przyszłość instalacji fotowoltaicznych?

Jaka jest przyszłość instalacji fotowoltaicznych? Jaka jest przyszłość instalacji fotowoltaicznych?

Innowacje w zakresie fotowoltaiki sprawiają, że nowoczesne ogniwa mogą być niewidoczne dla ludzkiego oka. Dzięki temu panele zamieniające promienie słoneczne na energię elektryczną będą mogły być stosowane...

Innowacje w zakresie fotowoltaiki sprawiają, że nowoczesne ogniwa mogą być niewidoczne dla ludzkiego oka. Dzięki temu panele zamieniające promienie słoneczne na energię elektryczną będą mogły być stosowane właściwie na każdej przeszklonej powierzchni, w tym także na samochodach, pociągach czy jachtach. Panele są coraz lżejsze i bardziej wydajne, a pokrycie ich zabarwioną lub niewidoczną warstwą nie obniża już efektywności ich działania.

news 1 marca startuje program „Słoneczne dachy”

1 marca startuje program „Słoneczne dachy” 1 marca startuje program „Słoneczne dachy”

1 marca wystartuje nabór wniosków w programie „Słoneczne dachy”, zakładającym modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na program, który pilotażowo będzie realizowany w województwie...

1 marca wystartuje nabór wniosków w programie „Słoneczne dachy”, zakładającym modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na program, który pilotażowo będzie realizowany w województwie wielkopolskim, przeznaczone będzie 100 mln zł.

news FlixBus testuje pierwszy na świecie autobus dalekobieżny zasilany energią słoneczną

FlixBus testuje pierwszy na świecie autobus dalekobieżny zasilany energią słoneczną FlixBus testuje pierwszy na świecie autobus dalekobieżny zasilany energią słoneczną

FlixBus wyposażył w panele słoneczne autobus kursujący na trasie międzynarodowej, między Dortmundem a Londynem. Wygenerowana energia słoneczna wykorzystywana jest do zasilania systemów elektrycznych w...

FlixBus wyposażył w panele słoneczne autobus kursujący na trasie międzynarodowej, między Dortmundem a Londynem. Wygenerowana energia słoneczna wykorzystywana jest do zasilania systemów elektrycznych w autobusie, a także skutecznie zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2.

news Polacy pracują nad tańszymi w produkcji i instalacji panelami słonecznymi

Polacy pracują nad tańszymi w produkcji i instalacji panelami słonecznymi Polacy pracują nad tańszymi w produkcji i instalacji panelami słonecznymi

W dobie narastających problemów związanych z kryzysem klimatycznym rośnie zapotrzebowanie na zieloną energię. Zgodnie z założeniami unijnych celów klimatyczno-energetycznych do końca 2020 roku udział OZE...

W dobie narastających problemów związanych z kryzysem klimatycznym rośnie zapotrzebowanie na zieloną energię. Zgodnie z założeniami unijnych celów klimatyczno-energetycznych do końca 2020 roku udział OZE w produkcji energii elektrycznej w Unii Europejskiej powinien wynieść 20 proc., a do 2030 roku odsetek ten powinien wzrosnąć do 32 proc. W realizacji tych celów może pomóc wdrożenie paneli fotowoltaicznych nowej generacji o zwiększonej wydajności, nad którymi pracują polscy specjaliści.

news Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice

Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice Samowystarczalne energetycznie szklarnie dzięki fotowoltaice

Zespół inżynierów, biologów i fizyków z North Carolina State University uważa, że szklarnie mogą stać się samowystarczalne energetycznie dzięki przejrzystym panelom solarnym pozyskującym energię głównie...

Zespół inżynierów, biologów i fizyków z North Carolina State University uważa, że szklarnie mogą stać się samowystarczalne energetycznie dzięki przejrzystym panelom solarnym pozyskującym energię głównie z promieniowania, którego rośliny nie wykorzystują do fotosyntezy.

news Według Ministerstwa Klimatu Polska już niedługo będzie placem budowy dla OZE

Według Ministerstwa Klimatu Polska już niedługo będzie placem budowy dla OZE Według Ministerstwa Klimatu Polska już niedługo będzie placem budowy dla OZE

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska powiedział, że w ciągu najbliższych kilku lat znacznie wzrośnie liczba krajowych inwestycji w odnawialne źródła energii. W zapewnieniu bezpieczeństwa...

Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska powiedział, że w ciągu najbliższych kilku lat znacznie wzrośnie liczba krajowych inwestycji w odnawialne źródła energii. W zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilności systemu ważną rolę będą odgrywać projekty gazowe, mimo że Unia Europejska wycofuje się z ich finansowania, oraz energetyka jądrowa. Kolejny ważny filar to magazyny energii.

news Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wkrótce!

Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wkrótce! Raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” wkrótce!

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obecną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym oraz perspektywy...

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obecną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym oraz perspektywy rozwoju tego sektora. W raporcie omówione zostanie m.in. dotychczasowe przeprowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na rynek odnawialnych źródeł energii.

news Wyzwanie TAURONA – fotowoltaika na miarę

Wyzwanie TAURONA – fotowoltaika na miarę Wyzwanie TAURONA – fotowoltaika na miarę

W ramach wyzwania TAURONA w programie GovTech Polska aż pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania stworzenia aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu...

W ramach wyzwania TAURONA w programie GovTech Polska aż pięciu uczestników przedstawiło najciekawsze rozwiązania stworzenia aplikacji pozwalającej na samodzielną ocenę możliwości zainstalowania na dachu domu instalacji fotowoltaicznej. Finał przedsięwzięcia i wyłonienie laureata nastąpi do końca marca.

news Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce Wsparcie NFOŚiGW na słoneczne dachy w Wielkopolsce

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln...

Wielkopolska zdecydowała się na fotowoltaikę, aby obniżyć rachunki za prąd. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych i spółdzielnie będą beneficjentami NFOŚiGW i WFOŚiGW w Poznaniu, które zainwestują 100 mln zł m.in. w instalacje PV o mocy do 50 kW.

Nowy rekord sprawności ogniw PERC

Nowy rekord sprawności ogniw PERC Nowy rekord sprawności ogniw PERC

Chiński producent modułów PV - Longi Green Energy Technology, ogłosił nowy rekord sprawności monokrystalicznego ogniwa fotowoltaicznego w technologii PERC, wynoszący 22,71%, jak poinformował portal gramwzielone.pl....

Chiński producent modułów PV - Longi Green Energy Technology, ogłosił nowy rekord sprawności monokrystalicznego ogniwa fotowoltaicznego w technologii PERC, wynoszący 22,71%, jak poinformował portal gramwzielone.pl. Nowy poziom sprawności zweryfikował niemiecki instytut Fraunhofer ISE.

news Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV Risen Energy podłączyła do sieci pierwszej wielkoskalowej naziemnej elektrowni PV

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona...

Firma Risen Energy Co., Ltd. ogłosiła pomyślne podłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej o mocy 50 MW w Kazachstanie. Jako pierwsza wielkoskalowa naziemna elektrownia z systemem śledzącym podłączona do sieci w Kazachstanie jest kamieniem milowym współpracy między Kazachstanem a Chinami na polu energii odnawialnej.

Smart-mieszkańcy wybierają smart-rozwiązania, czyli solarne ławki w Białymstoku

Smart-mieszkańcy wybierają smart-rozwiązania, czyli solarne ławki w Białymstoku Smart-mieszkańcy wybierają smart-rozwiązania, czyli solarne ławki w Białymstoku

Budżet Obywatelski to potężne narzędzie w rękach lokalnych społeczności - dzięki świadomym i mądrym decyzjom można pozytywnie wpłynąć na stan osiedli, parków, ulic - wymaga to jedynie odrobiny odpowiedzialności....

Budżet Obywatelski to potężne narzędzie w rękach lokalnych społeczności - dzięki świadomym i mądrym decyzjom można pozytywnie wpłynąć na stan osiedli, parków, ulic - wymaga to jedynie odrobiny odpowiedzialności. I tak, podczas gdy w jednej metropolii na centralnym przystanku przesiadkowym z funduszy Budżetu Obywatelskiego powstaje pomnik rodziny jednorożców, tak w innych miastach wdrażane w życie są nowoczesne rozwiązania łączące rekreację i energetykę. Przykładem są ławki wyposażone w panele słoneczne,...

news Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Pierwszy Lidl Zero w Holandii Pierwszy Lidl Zero w Holandii

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, jeden z holenderskich sklepów sieci Lidl został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z innymi technologiami energooszczędnymi umożliwia całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energię sklepu, w tym zapotrzebowania generowanego przez klientów ładujących na miejscu swoje samochody elektryczne.

Branża fotowoltaiczna rośnie w siłę dzięki kolejnym innowacjom

Branża fotowoltaiczna rośnie w siłę dzięki kolejnym innowacjom Branża fotowoltaiczna rośnie w siłę dzięki kolejnym innowacjom

Coraz częściej spotyka się rozwiązania fotowoltaiczne bazujące na technologii PERC Dzięki polepszonej absorpcji światła rośnie wydajność i to nawet o 25%. Współcześnie stosowane falowniki, zmieniające...

Coraz częściej spotyka się rozwiązania fotowoltaiczne bazujące na technologii PERC Dzięki polepszonej absorpcji światła rośnie wydajność i to nawet o 25%. Współcześnie stosowane falowniki, zmieniające prąd stały na zmienny, umożliwiają zaś szeroki zakres monitoringu pracy ogniw PV i zwiększają zakres ich prac, pozwalając jednocześnie na współpracę z innymi urządzeniami. Obecnie, jak mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej Newseria Innowacje Bogdan Szymański ze Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej...

Ile wynosi najnowszy rekord sprawności ogniwa z wykorzystaniem perowskitu?

Ile wynosi najnowszy rekord sprawności ogniwa z wykorzystaniem perowskitu? Ile wynosi najnowszy rekord sprawności ogniwa z wykorzystaniem perowskitu?

Jak poinformował portal gramwzielone.pl, zespół naukowców z Australian National University opracował hybrydowe ogniwo fotowoltaiczne złożone z tradycyjnej krzemowej warstwy oraz warstwy perowskitowej,...

Jak poinformował portal gramwzielone.pl, zespół naukowców z Australian National University opracował hybrydowe ogniwo fotowoltaiczne złożone z tradycyjnej krzemowej warstwy oraz warstwy perowskitowej, którego sprawność wyniosła 26 proc.

Niezależny energetycznie dom dla każdego - za "stówkę"

Niezależny energetycznie dom dla każdego - za "stówkę" Niezależny energetycznie dom dla każdego - za "stówkę"

Co przyświecało polskiemu start-upowi Solace, gdy tworzył projekt domu, składanego niczym meble z Ikea i niezależnego energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym? Wygoda, funkcjonalność, wolność, mobilność....

Co przyświecało polskiemu start-upowi Solace, gdy tworzył projekt domu, składanego niczym meble z Ikea i niezależnego energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym? Wygoda, funkcjonalność, wolność, mobilność. I dostępność, bo jego koszt wraz z wyposażeniem ma wynosić równo 100 tys. złotych przy powierzchni użytkowej 44 mkw. Ma to być mieszkanie dostępne dla każdego! O rewolucyjnym rozwiązaniu dostarczanym w kontenerze poinformował portal innpoland.pl.

news Czy fotowoltaika wpłynie pozytywnie na wzrost populacji żółwi?

Czy fotowoltaika wpłynie pozytywnie na wzrost populacji żółwi? Czy fotowoltaika wpłynie pozytywnie na wzrost populacji żółwi?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, farmy fotowoltaiczne budowane na terenach pustynnych mogą poprawić warunki rozwoju lokalnych populacji żółwi. Dzięki stymulacji wzrostu roślin niezbędnych dla przetrwania...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, farmy fotowoltaiczne budowane na terenach pustynnych mogą poprawić warunki rozwoju lokalnych populacji żółwi. Dzięki stymulacji wzrostu roślin niezbędnych dla przetrwania żółwi, farmy słoneczne, które powstają w południowych stanach USA, stają się dla nich lepszym środowiskiem do życia niż otaczająca pustynia.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.