elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Agrofotowoltaika – wybrane aspekty i szanse rozwoju

Agrophotovoltaics – selected aspects and development opportunities

Generacja energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce (dane na podstawie [9])

Generacja energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce (dane na podstawie [9])

W ostatniej dekadzie fotowoltaika była najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W marcu 2022 r. światowa skumulowana moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przekroczyła 1 TW.

W artykule:

 • Typy instalacji fotowoltaicznych
 • Prognozowane kierunki rozwoju
 • Fotowoltaiczne moduły bifacjalne
 • Instalacja z panelami bifacjalnymi
 • Zwiększenie niezawodności zasilania
 • Magazyn energii jako optymalizacja pracy systemu fotowoltaicznego
 • Koszty instalacji
 • Aspekty praktyczne
 • Podsumowanie

Streszczenie

W artykule opisano typy instalacji fotowoltaicznych, możliwości ich optymalizacji i współpracy z magazynami energii. Zawarto również aktualne statystyki i trendy oraz opisano panele bifacjalne jako szczególnie obiecujące dla obszarów wiejskich. Wskazano też czynności, które są przydatne na etapie projektowania instalacji.


Abstract

This article describes the types of operation of photovoltaic installations, the possibilities of their optimization and cooperation with energy storage. Current statistics and trends are also included, and bifacial panels are described as particularly promising for rural areas. Steps that are useful at the design stage of the installation are also indicated.

Moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych w Polsce na koniec kwietnia 2023 wyniosła 13 480,8 MW (na co złożyły się: fotowoltaiczne elektrownie zawodowe – 599,8 MW oraz instalacje niezależne – 12 881,0 MW) i stanowiła ok. 55% mocy zainstalowanej w Polsce. W ostatnim roku odnotowano wzrost zainstalowanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych o 37,4% (9809,3 MW od kwietnia 2022 do kwietnia 2023), a prosumenci wprowadzili do sieci o 33% energii więcej niż rok wcześniej.

Typy instalacji fotowoltaicznych

Obecnie do pierwszej piątki największych polskich farm fotowoltaicznych w Polsce należą: Zwartowo (204 MW, Respect Energy), Brudzew (70 MW, ZE PAK), Witnica (64 MW, Alternus Energy Group), Wielbark (62 MW, Grupa ORLEN) oraz Stępień (58 MW, Wento). W Polsce zdecydowanie największy udział w rynku mają jednak mikroinstalacje fotowoltaiczne, które w 2020 r. stanowiły aż 77% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Jest to wynik wielu czynników, jak chociażby znacznego wzrostu popularności tej technologii wśród prosumentów, dotacji, jakie są udzielane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także rządowego programu dofinansowania „Mój prąd”. Prosumenci w kwietniu 2023 r. dysponowali 1 253 832 instalacjami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 9475,36 MW. Do sieci wprowadzili 634 826,3 MWh energii elektrycznej. Tylko w kwietniu 2023 powstało 12 501 nowych instalacji fotowoltaicznych. Ich łączna moc wyniosła 325,04 MW. Nowe instalacje fotowoltaiczne stanowiły 99% wszystkich nowych instalacji OZE, stanowiąc jednocześnie 89% nowej mocy zainstalowanej w OZE. Przeciętna wielkość nowej instalacji powstałej w kwietniu 2023 wyniosła 26 kW. Udział mocy zainstalowanej w fotowoltaice na tle innych instalacji OZE przedstawiono w tabeli 1. W tabeli 2. zestawiono liczbę instalacji fotowoltaicznych i ich moc instalo­waną w poszczególnych miesiącach 2022 i 2023 roku. Tabela 3. przedstawia wzrost sprawności modułów instalowanych w ostatnich latach.

agrofotowoltaika tab1

Tab. 1. Moc zainstalowana w generatorach fotowoltaicznych na tle innych źródeł odnawialnych (na podstawie [1])

agrofotowoltaika tab2

Tab. 2. Liczba i moc instalacji fotowoltaicznych instalowanych w poszczególnych miesiącach w Polsce (na podstawie [1])

agrofotowoltaika tab3

Tab. 3. Średnia sprawność modułów fotowoltaicznych w okresie 2010–2021 (na podstawie [6])

W roku 2030 prognozuje się produkcję energii elektrycznej na poziomie 200 TWh, z udziałem odnawialnych źródeł energii 32,5%. Są to bardzo dobre prognozy dla rozwoju rynku generatorów fotowoltaicznych w Polsce, jednak coraz bardziej oczywiste staje się to, że w celu zapewnienia nie tylko jakości, ale także bezpieczeństwa oraz ciągłości zasilania, w systemie muszą zaistnieć określone elementy, które umożliwią magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej, szczególnie tej wyprodukowanej przez generatory o mało przewidywalnej charakterystyce generacji, jak elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe.

Obecne instalacje fotowoltaiczne w zależności od ich współpracy z siecią elektroenergetyczną można podzielić na trzy podstawowe grupy: on-grid, off-grid i instalacje hybrydowe.

Klasyczna instalacja fotowoltaiczna on-grid daje możliwość włączenia generatorów bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej, np. na poziomie niskiego napięcia, i tym samym odsprzedania wyprodukowanej energii elektrycznej operatorowi sieciowemu. Instalacje typu on-grid to jedne z najtańszych form instalacji fotowoltaicznej. Największą wadą tego typu instalacji jest brak możliwości korzystania z energii, jaka jest produkowana przez poszczególne panele, chociażby w sytuacji braku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej typu off-grid nie ma możliwości sprzedaży energii elektrycznej bezpośrednio do sieci. Produkowana energia może być wykorzystywana na bieżąco bądź też akumulowana w magazynach energii. Dzięki temu cechą charakterystyczną tego typu instalacji jest przede wszystkim duża autonomiczność energetyczna z możliwością pokrycia do 100% zapotrzebowania na energię elektryczną podłączonych odbiorów. Wadą tego typu instalacji jest przede wszystkim znacznie droższe wykonanie w porównaniu z instalacją on-grid, co wynika głównie z kosztów magazynu energii.

Instalacje hybrydowe są bardziej złożone i mogą zawierać połączenia różnych źródeł energii odnawialnych i nieodnawialnych, magazynu energii oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Spotykanym rozwiązaniem, szczególnie w obiektach oddalonych od sieci, jest zastosowanie np. generatora spalinowego jako źródła back-upu dla paneli fotowoltaicznych, z ewentualnym niewielkim akumulatorowym magazynem energii elektrycznej.

 Dane zebrane zarówno wśród polskich producentów, jak i firm instalatorskich oraz deweloperów pokazują, iż nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania modułami Half Cut Cells, czyli wykonanymi w technologii, która wykorzystuje moduły z ogniwami ciętymi na pół. Udział sprzedaży modułów Half Cut Cell w I połowie 2020 r. osiągnął 75,5%, monokrystalicznych całych – 18%, polikrystalicznych – 6,2%. Ponadto w zestawieniu uwidoczniły się również moduły w technologii bifacjalnej, stanowiące 0,3% całkowitej sprzedaży w I połowie 2020 r. [3].

Prognozowane kierunki rozwoju

Oprócz małych, często przydomowych, instalacji fotowoltaicznych i klasycznych dużych farm w najbliższej przyszłości największe szanse na rozwój mogą mieć następujące instalacje fotowoltaiczne:

 • Fotowoltaika rolnicza (agrofotowoltaika): jednoczesna optymalizacja wykorzystania gruntów rolnych do produkcji żywności i wytwarzania energii elektrycznej. Wydajność rolnictwa może wzrosnąć w określonych warunkach, a energia elektryczna może być zużywana lokalnie lub sprzedawana w celu uzyskania dodatkowych dochodów. Ten aspekt jest szczególnie interesujący dla klastrów energii (więcej o klastrach w „elektro.info” 9/2022 [2]).
 • Instalacje na obszarach czynnych lub zamkniętych składowisk odpadów: instalowanie elektrowni fotowoltaicznych na składowiskach odpadów nie zmieni wrażliwych ekosystemów – w obecnej postaci są to tereny poprzemysłowe. Ponadto zamknięte składowiska są często podłączone do sieci, a w przypadku wykorzystania biogazu składowiskowego współczynnik obciążenia instalacji można poprawić za pomocą systemu fotowoltaicznego.
 • Przegrody zewnętrzne budynków: wykorzystanie fotowoltaiki zainstalowanej na elewacjach i dachach jako źródła zasilania i jednocześnie jako osłony przeciwsłonecznej może zmniejszyć obciążenie cieplne budynku i zapotrzebowanie na chłodzenie.
 • Zapory wodne: fotowoltaika może chronić powierzchnię zapór ziemnych i działać jako element ochronny przed erozją spowodowaną deszczem.
 • Kanały nawadniające i pływające generatory fotowoltaiczne: zminimalizowanie parowania wody w regionach o suchym klimacie przyczyni się do ograniczenia krytycznego niedoboru wody.
 • Parkingi: fotowoltaika służy jako osłona przeciwsłoneczna dla zaparkowanych pojazdów i jednocześnie wytwarza energię elektryczną do ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Bariery dźwiękowe: fotowoltaika na ekranach dźwiękochłonnych, np. przy autostradach, może wytwarzać energię elektryczną do wykorzystania w sąsiednich miejscowościach lub w miejscach obsługi stacji ładowania pojazdów elektrycznych i MOP. Zastosowanie paneli bifacjalnych eliminuje konieczność stosowania powierzchni zorientowanej na południe, umożliwiając również orientację na wschód i zachód.
 • Fotowoltaika wzdłuż linii kolejowej może generować energię elektryczną, która zostanie wykorzystana bezpośrednio do zasilania pociągów.
 • Fotowoltaika zintegrowana z pojazdem (VIPV): pojazdy z zintegrowaną technologią PV dostarczają energii elektrycznej na własny użytek, zmniejszając potrzebę ładowania auta ze źródeł zewnętrznych.

Wszystkie opisane powyżej kierunki rozwoju mogą znaleźć zastosowanie na terenach wiejskich.

Fotowoltaiczne moduły bifacjalne

Technologia bifacjalna, wykorzystująca również dolną stronę panelu fotowoltaicznego do produkcji energii elektrycznej, wydaje się ciekawym rozwiązaniem dla gospodarstw rolnych, umożliwiając stawianie paneli nawet w pozycji pionowej, jako np. ogrodzenia czy przegrody pomiędzy polami.

Najczęściej w technologii dwustronnej stosowane są trzy zasadnicze struktury: PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), PERT (Passivated Emitter Rear Cell Totally Diffused) i HIT (Heterojunction with Intrinsic Thin layer). Każda z nich ma inny poziom dwustronności. Bifacjalność określa się jako stosunek pomiędzy wydajnością tylnej strony ogniwa a wydajnością ogniwa przedniego, który odpowiada stosunkowi mocy wyjściowej z tylnej strony do przedniej w warunkach laboratoryjnych STC (Standard Test Conditions). Struktury HIT i n-PERT są najbardziej efektywne, ponieważ charakteryzują się ponad 90% obustronnością. W przypadku PERC jest to ok. 70% [4]. W technologii bifacjalnej występuje potrzeba wykonania przezroczystej powłoki tylnej modułu. W celu ograniczenia powierzchni wpływającej niekorzystnie na uzysk z tylnej strony modułu konieczne jest wprowadzenie zmian konstrukcyjnych, np. zmiana miejsca puszki przyłączeniowej, która standardowo znajduje się na tylnej części modułu.

Moc wyjściowa tylnej powierzchni modułu zależna jest od albedo gruntu i jego bezpośredniego otoczenia, konfiguracji modułu i warunków meteorologicznych. Z zacienionego obszaru na ziemi moduł przechwytuje tylko promieniowanie rozproszone. W obszarze niezacienionym natomiast odbija także promieniowanie bezpośrednie, wpływające na tylną stronę modułu typu bifacial. Dla zmaksymalizowania produkcji energii z paneli wykonanych w technologii bifacjalnej istotne są nie tylko ww. aspekty, ale także odległość międzyrzędowa modułów. Istotne jest to z powodu możliwości powstawania dodatkowego cienia wskutek samozacienienia modułów. Optymalizacja uzysków staje się bardziej złożona – technologia monofacjalna nie jest tak wrażliwa na układ samej instalacji.

Podstawowe zalety zastosowania modułów bifacjalnych:

 • zwiększona gęstość mocy modułów w porównaniu z modułami monofacjalnymi,
 • zmniejszenie kosztów związanych z obszarem zajmowanym przez systemy PV,
 • spadek temperatury pracy ogniwa i odpowiadającego mu wzrostu maksymalnej mocy wyjściowej z powodu zmniejszonej absorpcji podczerwieni w przypadku braku tylnej metalizacji aluminium.

Instalacja z panelami bifacjalnymi

W rzeczywistych warunkach pracy panele wystawione są na wiele czynników zewnętrznych. Najważniejszym jest chwilowa ilość promieniowania słonecznego. Wpływa ona również na temperaturę pracy ogniwa, której wzrost zmniejsza sprawność ogniwa.

Albedo wyraża się jako stosunek światła odbitego (rozproszonego) od powierzchni – to bezwymiarowa wielkość z przedziału od 0 do 1. Zero oznacza czarną powierzchnię pochłaniającą całe promieniowe, natomiast jedność wyraża powierzchnię zdolną do odbicia 100% padającego na nią promieniowania do przestrzeni padania. Stosunkowo prosta definicja jednak zależna jest od implikacji fizycznych określonej powierzchni. Jej albedo rzeczywiste różnić się może w skalach czasowych od międzyrocznej, sezonowej, dziennej do nawet minutowej. Zależna jest od parametrów atmosferycznych i warunków oświetleniowych. Typowe wartości dla najczęściej spotykanych materiałów przedstawiono w tabeli 4. Znajomość współczynnika albedo jest szczególnie istotna w przypadku zastosowania instalacji z panelami bifacjalnymi wykorzystującymi również promieniowanie odbite.

agrofotowoltaika tab4

Tab. 4. Wartość współczynnika albedo dla typowych powierzchni (na podstawie [8])

Orientacja modułów, ich kąt nachylenia oraz odległości międzyrzędowe w warunkach rzeczywistych często definiowanie są na podstawie możliwości obiektu lub terenu, na którym planowana jest dana instalacja fotowoltaiczna. Odbywa się to z uwzględnieniem technicznych możliwości oraz praktyk dobrego projektowania instalacji, przy dążeniu do optymalnych uzysków. W idealnym przypadku azymut instalacji to 0°, co odpowiada kierunkowi południowemu na półkuli północnej.

Inklinacja determinowana jest zwykle poprzez istniejący kąt nachylenia np. połaci dachowej. Idealnym nachyleniem jest to, które pozwala na prostopadłe odbicie promieni słonecznych od powierzchni ogniwa fotowoltaicznego, co zapewnia najefektywniejszą jego pracę konwersji energii słonecznej na energię elektryczną. Najkorzystniejszy kąt nachylenia różni się zależnie od długości geograficznej lokalizacji instalacji oraz pory roku. Tabela 5. przedstawia procentowy szacowany uzysk z instalacji z uwzględnieniem jej azymutu oraz kąta nachylenia. Odnosi się do uśrednionych warunków w Polsce. Optymalny kąt nachylenia w Polsce to przedział 20–50°.

agrofotowoltaika tab5

Tab. 5. Produkcja energii z instalacji PV w odniesieniu do azymutu i inklinacji (na podstawie [7])

W przypadku instalacji położonych dokładnie w kierunku południowym jest to nawet przedział 10–60°. Im wyższy kąt nachylenia, tym mniejszy uzysk, wykluczając instalację zlokalizowaną na zerowym nachyleniu. Odwrotna sytuacja jest jednak w przypadku instalacji ukierunkowanych na zachód lub wschód – w tym rozwiązaniu za najlepszą uważa się możliwie najmniejszą inklinację ułożenia modułów. Dzięki takiemu rozwiązaniu słońce operuje na takiej połaci znacznie dłużej w skali dnia.

Zwiększenie niezawodności zasilania

Ze względu na specyfikę generacji energii elektrycznej w generatorach fotowoltaicznych najlepszą i najbardziej naturalną możliwością podniesienia niezawodności zasilania jest lokalne magazynowanie energii.

W 2009 r. Parlament Europejski uchwalił dyrektywę, w której nałożył na każde państwo członkowskie UE obowiązek podjęcia kroków w celu stworzenia obiektów magazynujących energię, gwarantujących bezpieczeństwo wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [5]. Jednak dopiero w 2015 roku Unia Europejska podjęła realne kroki, zwracając szczególną uwagę na to, iż kwestia magazynowania energii powinna być tematem priorytetowym z uwagi na wciąż rosnące zagrożenie niestabilnością systemu elektroenergetycznego; w 2022 roku dołożył się do tego gwałtowny wzrost cen energii. W związku z tym, aby możliwe było sprostanie wciąż rosnącej liczbie źródeł odnawialnych, należy:

 • stworzyć systemy magazynowania na zasadzie lokalnych obszarów bilansowania, w szczególności na terenach wiejskich;
 • promować, zwłaszcza w indywidualnych gospodarstwach domowych, systemy fotowoltaiczne wraz z przydomowym akumulatorem, który ładowałby się podczas nieobecności domowników;
 • inwestować w akumulację, która mogłaby szybko reagować na znaczne zmiany w wytwarzanej mocy z odnawialnych źródeł energii.

W Polsce przełom miał miejsce na początku 2018 roku, wraz z wejściem w życie Ustawy o rynku mocy [10], gdyż jest to w zasadzie pierwsza ustawa, która tak wyraźnie wspomina o magazynach energii. Kolejnym krokiem w kwestii magazynowania energii było Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie rejestru magazynów energii elektrycznej z dnia 21 października 2021 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 5 listopada 2021 r. Magazynowanie energii przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej nie tylko samego systemu dystrybucyjnego, ale też i jego bezpośrednich odbiorców będących konsumentami energii elektrycznej.

W większej skali magazynowanie energii ma na celu zbilansowanie sieci w pełnym cyklu dobowym, a także łagodzenie powstających w szczytach obciążeń sieci elektroenergetycznej i gromadzenie energii w przypadku jej nadprodukcji. Magazynowanie energii prowadzone na dużą skalę dałoby możliwość gromadzenia nadwyżki wówczas, kiedy produkcja energii w generatorach fotowoltaicznych przekracza popyt, po czym uwolniłoby ją do sieci, gdy produkcja bieżąca jest niewystarczająca do tego, aby możliwe było zaspokojenie bieżącego zużycia.

Magazyny energii w wersji zintegrowanej ze stacją rozdzielczą bądź też jako samodzielne obiekty powstają od kilku lat i będą stawały się z czasem coraz bardziej powszechne.

Zastosowanie magazynów energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych daje możliwość przechowywania ewentualnych nadwyżek produkowanej energii elektrycznej. Dzięki temu zgromadzona w ten sposób energia może być wykorzystywana w okresie bezprodukcyjnym. Jednakże, pomimo zalet, magazyny energii mają też i wady, do których zalicza się między innymi: wysoki koszt magazynu/magazynowania, straty w magazynowaniu energii, różną wydajność takiego procesu w zależności od warunków pracy. Dwie ostatnie nie są tak istotne, jeżeli magazynujemy energię ze źródeł odnawialnych, która w innym przypadku w ogóle nie byłaby wykorzystana.

Magazyn energii jako optymalizacja pracy systemu fotowoltaicznego

Dla gospodarstwa rozliczanego na zasadach prosumenckich rolę magazynu energii pełni sieć energetyczna, jednak często może być to niewystarczające. Coraz częściej na obszarach wiejskich dochodzi do wyłączeń sieci niskich napięć z powodu zbyt dużej generacji energii elektrycznej przez małe instalacje. Operatorzy sugerują użytkownikom uruchomienie trybu sterowania mocą bierną. Możliwe jest także obniżenie napięcia przez operatora sieci. Jednak bardziej skuteczne jest zwiększenie autokonsumpcji prądu z generatorów fotowoltaicznych, co jest teoretycznie proste, ale często trudne do wykonania, ponieważ zapotrzebowanie na energię jest na ogół najmniejsze, gdy generacja jest największa. Poza tym generacja energii elektrycznej przez generatory fotowoltaiczne jest w zasadzie trudna do przewidzenia.

Obecnie w Polsce układy współpracy generatora fotowoltaicznego z elektrochemicznym magazynem energii (akumulatorem) znajdują zastosowanie ograniczone głównie do sytuacji, kiedy nie ma możliwości podłączenia się do sieci energetycznej bądź też kiedy dostęp ten jest w bardzo dużym stopniu utrudniony. Dotyczy to zwłaszcza odległych od infrastruktury domków letniskowych, obiektów turystycznych oraz sygnalizacji i oświetlenia.

Znacznie większą popularnością cieszą się instalacje łączące zalety systemów on-grid i off-grid, ponieważ umożliwiają zarówno korzystanie z sieci elektroenergetycznej, jak i nabycie pewnej niezależności od dostawcy energii. W przypadku przerwy w dostawie energii od operatora instalacja jest w stanie funkcjonować w pełni samodzielnie i dostarczać prąd na własne potrzeby. Dodatkowo, stosowane w rozwiązaniach typowo hybrydowych magazyny energii pozwalają zmniejszyć jej szczytowy pobór bezpośrednio z sieci. Na rysunku 1. przedstawiono udział produkcji energii w generatorach fotowoltaicznych ze źródeł off-grid w zestawieniu ze źródłami podłączonymi do sieci.

agrofotowoltaika rys1

Rys. 1. Generacja energii ze źródeł fotowoltaicznych w Polsce (dane na podstawie [9])

Ilościowo w Polsce instalacje off-grid stanowią zaledwie margines produkcji energii w instalacjach fotowoltaicznych. W 2020 r. instalacje te produkowały niespełna 6000 MWh, co stanowiło jedynie 0,3% łącznej energii wytworzonej.

Uznanie wśród użytkowników – początkowo na południu Europy, a obecnie i w Polsce – znajdują również systemy grzewcze z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej przez panele fotowoltaiczne. Systemy tego typu pozbawione są wad instalacji z kolektorami cieczowymi, takich jak przegrzewanie się instalacji i możliwe uszkodzenia, szczególnie w gorące dni, gdy jest zbyt mały lub zerowy pobór ciepła lub ciepłej wody. Sytuacja ta ma miejsce zwłaszcza podczas wakacyjnych wyjazdów. Elementem grzejnym w systemach z generatorem fotowoltaicznym mogą być np. grzejniki oporowe, w tym ogrzewanie podłogowe lub promienniki podczerwieni. Jeżeli ogrzewanie miałoby być prowadzone w nocy, najlepszym rozwiązaniem będzie wyposażenie instalacji w magazyn energii (off-grid lub hybrydowo).

Rosnąca liczba odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej w systemie elektroenergetycznym będzie powodowała gwałtowne zmiany generacji mocy, a być może również braki mocy w systemie. Dlatego aby w sposób jak najbardziej skuteczny zabezpieczyć system energetyczny przed potencjalnymi brakami w dostawach i nagłymi skokami mocy w sieci, w chwilach znacznie zwiększonej podaży konieczne jest wdrożenie alternatywnego źródła energii na czas, kiedy występuje jej deficyt, a także dodatkowego odbioru w sytuacjach nadmiernej produkcji. Takim przyszłościowym „źródłem mocy” wydaje się być magazyn energii. Wzrost zainteresowania generatorami fotowoltaicznymi wpływa na rynek magazynów energii, sprawiając, że stają się one w dłuższym horyzoncie czasowym uzasadnionym rozwiązaniem dla stabilności generacji ze źródeł odnawialnych. Generacja ze źródeł fotowoltaicznych, przesunięta względem dziennego profilu zapotrzebowania na energię, ma istotny wpływ na stymulowanie rozwoju technologii magazynowania energii.

Należy również zauważyć, że w reakcji na koszty opłaty mocowej, jak również znaczny wzrost cen energii, w kolejnych latach coraz bardziej powszechne stawać się będą instalacje autoproducenckie, czyli tzw. producent biznesowy, i – co ważne – będą to w dużej mierze instalacje duże.

Perspektywicznym rozwiązaniem mogą być także magazyny ciepła. Chwilowe zużycie może być generowane przez domowe zasobniki ciepłej wody użytkowej.

Koszty instalacji

Spadek kosztów instalacji fotowoltaicznych, spowodowany głównie efektem skali, sprzyja rozwojowi rynku. Zmiany cen w latach 2010–2021 można zobaczyć na rysunku 2. Szczegółowy podział kosztów instalacji fotowoltaicznych w 2021 roku pokazuje rysunek 3.

agrofotowoltaika rys2

Rys. 2. Koszt modułów fotowoltaicznych w latach 2010–2021 [6]

agrofotowoltaika rys3

Rys. 3. Szczegółowe zestawienie całkowitych kosztów instalacji fotowoltaicznych na skalę przemysłową dla różnych krajów w 2021 r. [6]

Ocena kosztów energii słonecznej na poziomie UE wykazała, że średnie unijne koszty eksploatacji i utrzymania dla instalacji komercyjnych wyniosły od 6,8 do 14,8 EUR/kW/rok. Najniższe koszty O&M były w Bułgarii – w przedziale od 5,2 do 11,2 EUR/kW/rok, a najwyższe w Niemczech – między 8,7 a 18,9 EUR/kW/rok. Dolna wartość zakresu odnosi się do stałego systemu, a górna wartość do dwuosiowego systemu śledzenia [6]. Koszty O&M dla każdego kraju UE można porównać w tabeli 6.

agrofotowoltaika tab6

Tab. 6. Średnie koszty obsługi i serwisu farm PV w UE w 2021 roku (na podstawie [6])

Aspekty praktyczne

Na etapie podejmowania decyzji o realizacji instalacji fotowoltaicznej w swoim gospodarstwie rolnym lub na swojej posesji warto wziąć pod uwagę poniższe zagadnienia:

 • przeprowadzenie audytu energetycznego w celu określenia, jaki jest stan obecny i jaką konfigurację instalacji należy zainstalować, aby osiągnąć zamierzone korzyści;
 • dokonanie całościowej oceny odnawialnych źródeł energii w celu dobrania odpowiedniego miksu dla danego gospodarstwa (fotowoltaika, biomasa, biogazownia, inne);
 • zastanowienie się nad późniejszym sposobem monitorowania energii, jej wytwarzania i generacji w celu optymalizacji kosztów;
 • udział w ewentualnych szkoleniach w celu podniesienia swoich kwalifikacji w zakresie OZE;
 • możliwość stworzenia lub udział w klastrze lub spółdzielni energetycznej;
 • czy w bliskiej przyszłości planowane są rozwiązania w zakresie elektromobilności, ewentualnie jakiego typu pojazdy i kiedy (w jakiej porze dnia) miałyby być ładowane;
 • analiza finansowania instalacji (środki własne, dopłaty, kredyt, leasing, itp.).

Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci nie oznacza, że w pochmurne dni nastąpi przerwa w zasilaniu w energię elektryczną. Przyłączenie instalacji wiąże się z wymianą licznika energii na dwukierunkowy, umożliwiający zliczenie pobranej z sieci i oddanej do sieci energii elektrycznej.

Koszt energii elektrycznej to bardzo często znaczna część kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne. Zarówno rolnicy, jak i hodowcy na co dzień korzystają z wielu energochłonnych maszyn. Instalacje fotowoltaiczne to inwestycja długoterminowa, która powinna poprawnie pracować przez minimum 25 lat. Dzięki temu gospodarstwo może zaoszczędzić na zakupie energii elektrycznej, zyskać niezależność energetyczną i uodpornić się na podwyżki cen energii.

Podsumowanie

Systemy fotowoltaiczne stanowią rozpowszechnione już źródło energii elektrycznej dla gospodarstw rolnych, szczególnie tam, gdzie można wykorzystać do instalacji duże dachy budynków gospodarczych czy ziemię niższej klasy. Ze względu na rosnącą ciągle popularność instalacji fotowoltaicznych należy rozważyć zastosowanie jakiejś formy magazynowania energii – w celu zabezpieczenia się przed przerwami w pracy sieci – i optymalizacji własnego zużycia poprzez zwiększenie autokonsumpcji z jednoczesnym zmniejszeniem poboru energii z sieci zewnętrznej.

Literatura

 1. Agencja Rynku Energii, https://www.rynekelektryczny.pl/moc-zainstalowana-fotowoltaiki-w-polsce.
 2. T. Bakoń, Polskie klastry energii jako droga do podniesienia efektywności energetycznej, „elektro.info” 9/2022, s. 24–28.
 3. W. Banul, Wpływ generatorów fotowoltaicznych na rynek magazynów energii, praca dyplomowa SGGW, WIP 2022.
 4. S. Chunduri, M. Schmela, Bifacial Solar Module Technology, TaiyanNews, 2017.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r.
 6. European Commission, Clean Energy Observatory, Fotovoltaics in European Union, 2022.
 7. PV Info, Produkcja energii z fotowoltaiki oraz kolektorów słonecznych, http://www.pvinfo.pl/produkcja-energii-z-fotowoltaiki-oraz-kolektorow-słonecznych.
 8. A. Ramirez, C. Munoz, Albedo Effect and Energy Efficiency of Cities, Sustainable Development, Energy, Engineering and Technologies, Manufacturing and Environment, 2018.
 9. Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020, Raport Instytutu Energetyki Odnawialnej, https://ieo.pl/pl/raporty, 2020.
 10. Ustawa o rynku mocy, Dz.U. z 2021 r. poz. 1854 z dnia 8 grudnia 2017 r.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Redakcja Projekty Wiatrowe w Polsce 2018

Projekty Wiatrowe w Polsce 2018 Projekty Wiatrowe w Polsce 2018

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował bazę danych projektów wiatrowych w Polsce w 2018 roku. Baza przedstawia obraz rynku projektów sektora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio...

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował bazę danych projektów wiatrowych w Polsce w 2018 roku. Baza przedstawia obraz rynku projektów sektora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia, zawarte umowy przyłączeniowe, a w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze w fazie zaawansowanej realizacji.

Redakcja Chodzenie wytwarza energię elektryczną

Chodzenie wytwarza energię elektryczną Chodzenie wytwarza energię elektryczną

Z raportu IEA wynika, że już na początku tego na świecie zużyto 75 proc. prądu, który miał wystarczyć na kolejne kilkanaście lat. Dlatego na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, w których rolę baterii...

Z raportu IEA wynika, że już na początku tego na świecie zużyto 75 proc. prądu, który miał wystarczyć na kolejne kilkanaście lat. Dlatego na rynku pojawiają się nowe rozwiązania, w których rolę baterii ma spełnić człowiek. Zwykły ruch może stanowić niewyczerpane źródło energii, zasilić miasta, a także oświetlić pomieszczenia. Co więcej, pojawiła się już odzież z wkładkami, które wytwarzają prąd dzięki ruchom ciała użytkownika. Brytyjscy naukowcy opracowali natomiast wykładzinę, która przetwarza energię...

Redakcja Duże wolumeny na aukacje OZE w 2019 roku

Duże wolumeny na aukacje OZE w 2019 roku Duże wolumeny na aukacje OZE w 2019 roku

W ubiegły piątek 14 września zostały ogłoszone pierwsze aukcje OZE, ale wyłącznie dla instalacji istniejących. Na aukcje OZE dla nowych instalacji, w tym fotowoltaicznych musimy jeszcze poczekać. W Sejmie,...

W ubiegły piątek 14 września zostały ogłoszone pierwsze aukcje OZE, ale wyłącznie dla instalacji istniejących. Na aukcje OZE dla nowych instalacji, w tym fotowoltaicznych musimy jeszcze poczekać. W Sejmie, w czerwcu br. Pan Minister Grzegorz Tobiszowski – Wiceminister Energii odpowiedzialny za OZE po raz pierwszy przyznał, że realizacja polskiego celu OZE na rok 2020 jest zagrożona i należało oczekiwać działań Ministerstwa Energii (ME) korygujących spadkowe trendy udziałów energii z OZE.

Redakcja Kolejny rekord w fotowoltaice w Niemczech

Kolejny rekord w fotowoltaice w Niemczech Kolejny rekord w fotowoltaice w Niemczech

Niemieckie elektrownie fotowoltaiczne odnotowują kolejne rekordy produkcji energii, ratując system elektroenergetyczny sąsiadów w sytuacji zwiększonej konsumpcji energii oraz ryzyka wyłączenia tradycyjnych...

Niemieckie elektrownie fotowoltaiczne odnotowują kolejne rekordy produkcji energii, ratując system elektroenergetyczny sąsiadów w sytuacji zwiększonej konsumpcji energii oraz ryzyka wyłączenia tradycyjnych elektrowni z powodu możliwego przegrzania. Co więcej, powstrzymują dalszy wzrost cen energii. Gdy w ostatnich dniach w Polsce zapotrzebowanie na moc przekraczało rekordowy poziom 23 GW, w tym samym czasie niemieckie elektrownie fotowoltaiczne pracowały z mocą zbliżającą się do 25 GW - podaje portal...

Redakcja W jaki sposób działa automatycznie samobilansującą się wirtualna elektrownia?

W jaki sposób działa automatycznie samobilansującą się wirtualna elektrownia? W jaki sposób działa automatycznie samobilansującą się wirtualna elektrownia?

Poznańska firma Lerta stworzyła automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię, która umożliwia precyzyjne i elastyczne zarządzanie podażą i popytem na rynku energii. Platforma pozwala m.in. minimalizować...

Poznańska firma Lerta stworzyła automatycznie samobilansującą się wirtualną elektrownię, która umożliwia precyzyjne i elastyczne zarządzanie podażą i popytem na rynku energii. Platforma pozwala m.in. minimalizować koszty związane z bilansowaniem i redukcją zapotrzebowania. W dalszy rozwój technologii, adresowanej przede wszystkim do dużych sprzedawców energii, 2,5 miliona złotych zainwestowały właśnie fundusze PGE Ventures i ValueTech.

Redakcja Instalacje fotowoltaiczne. Poradnik wydanie VII

Instalacje fotowoltaiczne. Poradnik wydanie VII Instalacje fotowoltaiczne. Poradnik wydanie VII

Nowość wydawnicza! Poradnik „Instalacje fotowoltaiczne” to książka dedykowana świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku...

Nowość wydawnicza! Poradnik „Instalacje fotowoltaiczne” to książka dedykowana świadomym inwestorom, wykonawcom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi.

Redakcja Jaka jest teraz cena paneli fotowoltaicznych?

Jaka jest teraz cena paneli fotowoltaicznych? Jaka jest teraz cena paneli fotowoltaicznych?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, ceny paneli fotowoltaicznych mają w tym roku znacząco spaść, co ma być zasługą ograniczenia inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne w Chinach i wygenerowania w ten sposób...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, ceny paneli fotowoltaicznych mają w tym roku znacząco spaść, co ma być zasługą ograniczenia inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne w Chinach i wygenerowania w ten sposób rynkowej nadpodaży. Ile teraz kosztują moduły fotowoltaiczne i ile mogą kosztować pod koniec tego roku?

Redakcja Deweloper z Litwy postawił pierwszą farmę PV w Polsce

Deweloper z Litwy postawił pierwszą farmę PV w Polsce Deweloper z Litwy postawił pierwszą farmę PV w Polsce

Wywodzący się z Litwy deweloper Sun Investment Group uruchomił swoją pierwszą w Polsce farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować energię w systemie aukcyjnym. Plany w polskim sektorze PV Litwini mają...

Wywodzący się z Litwy deweloper Sun Investment Group uruchomił swoją pierwszą w Polsce farmę fotowoltaiczną, która będzie produkować energię w systemie aukcyjnym. Plany w polskim sektorze PV Litwini mają dużo ambitniejsze.

Redakcja Ogromny spadek produkcji energii elektrycznej z OZE w maju 2018 r.

Ogromny spadek produkcji energii elektrycznej z OZE w maju 2018 r. Ogromny spadek produkcji energii elektrycznej z OZE w maju 2018 r.

W maju 2018 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była nieznacznie wyższa niż w kwietniu br. i wyniosła blisko 13 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w maju 2018 r. w naszym...

W maju 2018 r. produkcja energii elektrycznej w Polsce była nieznacznie wyższa niż w kwietniu br. i wyniosła blisko 13 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w maju 2018 r. w naszym kraju wyprodukowano o 4 proc. mniej energii elektrycznej, a jej zużycie pozostało na takim samym poziomie. Jednak uwagę zwraca niezwykle duży spadek produkcji energii elektrycznej w OZE w maju 2018 r., która w porównaniu z kwietniem spadała o 24 proc. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w...

Redakcja PGE ma już podłączonych ponad 10 tys. mikroinstalacji

PGE ma już podłączonych ponad 10 tys. mikroinstalacji PGE ma już podłączonych ponad 10 tys. mikroinstalacji

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci tego operatora to niemal...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci tego operatora to niemal wyłącznie fotowoltaika.

Redakcja Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Raport IEO 2018

Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Raport IEO 2018 Jak wygląda rynek fotowoltaiki w Polsce? Raport IEO 2018

Polski rynek fotowoltaiczny oparty jest na trzech modelach sprzedaży energii elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych. Te warianty do system aukcyjny i system prosumencki, które...

Polski rynek fotowoltaiczny oparty jest na trzech modelach sprzedaży energii elektrycznej do sieci i odpowiadających im wariantach biznesowych. Te warianty do system aukcyjny i system prosumencki, które są oficjalnymi, państwowymi instrumentami wsparcia. To właśnie one mają pomóc zrealizować zobowiązania międzynarodowe w naszym kraju, które związane są z uzyskaniem 15% udziału energii z OZE w zużyciu energii w 2020 roku oraz system autoproducenta biznesowego, który z uwagi na rosnące ceny energii...

Redakcja W systemie aukcyjnym przybędą farmy PV o mocy 10 MW

W systemie aukcyjnym przybędą farmy PV o mocy 10 MW W systemie aukcyjnym przybędą farmy PV o mocy 10 MW

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w systemie aukcyjnym przybędą farmy PV o mocy 10MW. To zasługa inwestycji realizowanych przez firmę Chatteris Investments, która jeszcze w tym miesiącu uruchomi oficjalnie...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w systemie aukcyjnym przybędą farmy PV o mocy 10MW. To zasługa inwestycji realizowanych przez firmę Chatteris Investments, która jeszcze w tym miesiącu uruchomi oficjalnie farmy fotowoltaiczne, dla których zapewniła sobie wsparcie w postaci gwarancji sprzedaży energii po cenie zaoferowanej w dotychczasowych aukcjach dla OZE.

Redakcja Czy farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej?

Czy farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej? Czy farma fotowoltaiczna to urządzenie infrastruktury technicznej?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje na to, że farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej. Wyrok zapadł 30 stycznia 2018 roku, sygn. akt. II SA/Ol 929/17.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie wskazuje na to, że farma fotowoltaiczna stanowi urządzenie infrastruktury technicznej. Wyrok zapadł 30 stycznia 2018 roku, sygn. akt. II SA/Ol 929/17.

Redakcja Bentley postawi „fotowoltaiczne parkingi”

Bentley postawi „fotowoltaiczne parkingi” Bentley postawi „fotowoltaiczne parkingi”

Jak poinformował portal gramwzielone.pl brytyjski koncern motoryzacyjny postawi na parkingach przy fabryce w brytyjskim mieście Crewe zadaszenia, na których umieści około 10 tys. paneli fotowoltaicznych....

Jak poinformował portal gramwzielone.pl brytyjski koncern motoryzacyjny postawi na parkingach przy fabryce w brytyjskim mieście Crewe zadaszenia, na których umieści około 10 tys. paneli fotowoltaicznych. Tym samym jeszcze zwiększy udział fotowoltaiki w energii wykorzystywanej przy produkcji aut.

Redakcja Arabia Saudyjska chce mieć największą na świecie elektrownię fotowoltaiczną

Arabia Saudyjska chce mieć największą na świecie elektrownię fotowoltaiczną Arabia Saudyjska chce mieć największą na świecie elektrownię fotowoltaiczną

Jak poinformował portal gramwzielone.pl w Arabii Saudyjskiej ma powstać farma fotowoltaiczna, ponad 200-krotnie większa niż obecnie największa farma na świecie.

Jak poinformował portal gramwzielone.pl w Arabii Saudyjskiej ma powstać farma fotowoltaiczna, ponad 200-krotnie większa niż obecnie największa farma na świecie.

Redakcja Sieć Dino chce produkować w sklepach i magazynach energię elektryczną

Sieć Dino chce produkować w sklepach i magazynach energię elektryczną Sieć Dino chce produkować w sklepach i magazynach energię elektryczną

Dino Polska SA chce na dachach swoich supermarketów oraz magazynów zlokalizowanych na terenie Wielkopolski zamontować instalacje fotowoltaiczne. Jednak inwestycje w PV zależą od pozyskania unijnej dotacji.

Dino Polska SA chce na dachach swoich supermarketów oraz magazynów zlokalizowanych na terenie Wielkopolski zamontować instalacje fotowoltaiczne. Jednak inwestycje w PV zależą od pozyskania unijnej dotacji.

Redakcja Robota dla dekarza-elektryka, czyli solarne dachówki od Tesli

Robota dla dekarza-elektryka, czyli solarne dachówki od Tesli Robota dla dekarza-elektryka, czyli solarne dachówki od Tesli

Jak czytamy na portalu gramwzielone.pl, firma Tesla poinformowała o dostarczeniu do pierwszych klientów instalacji fotowoltaicznych złożonych z tzw. "Solar Roof", czyli solarnych dachówek, które wcześniej...

Jak czytamy na portalu gramwzielone.pl, firma Tesla poinformowała o dostarczeniu do pierwszych klientów instalacji fotowoltaicznych złożonych z tzw. "Solar Roof", czyli solarnych dachówek, które wcześniej instalowano w ramach testów na dachach domów pracowników spółki Elona Muska.

dr inż Ryszard Zacirka, dr inż Janusz Konieczny Bezpieczeństwo w obwodach OZE

Bezpieczeństwo w obwodach OZE Bezpieczeństwo w obwodach OZE

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem porażeniowym i pożarowym występującym w obwodach związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych. Przeanalizowano różne możliwe układy pracy instalacji...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem porażeniowym i pożarowym występującym w obwodach związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych. Przeanalizowano różne możliwe układy pracy instalacji przy takim zasilaniu. Przedstawiono możliwe problemy przy eksploatacji takich układów.

dr hab. inż. Stefan Gierlotka Syberyjska energetyka

Syberyjska energetyka Syberyjska energetyka

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał,...

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał, który jest też najgłębszym jeziorem na świecie. Głębokość Bajkału wynosi 1700 m. Jezioro rozciąga się na długość 670 km i szerokość 79 km. Zbiornik wypełnia 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Do...

dr hab. inż Mariusz Sarniak Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków

Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków Zastosowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych współpracujących z siecią elektroenergetyczną w układach zasilania budynków

Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia, podaje przykładową...

Artykuł ukazuje aktualny stan prawny mikroinstalacji PV w Polsce, omawia najważniejsze konfiguracje współpracy mikroinstalacji PV z sieciami elektroenergetycznymi niskiego napięcia, podaje przykładową procedurę zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci EE i oszacował oczekiwany czas zwrotu inwestycji dla typowej przydomowej mikroinstalacji PV.

Redakcja Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w Łodzi

Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w Łodzi Targi Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii w Łodzi

Odnawialne źródła energii, w tym rozwiązania solarne czy elektrownie wiatrowe były jednym z głównych tematów, które zrealizowano w formie prezentacji produktowych, rozmów biznesowych, wymiany opinii, spostrzeżeń...

Odnawialne źródła energii, w tym rozwiązania solarne czy elektrownie wiatrowe były jednym z głównych tematów, które zrealizowano w formie prezentacji produktowych, rozmów biznesowych, wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń w ramach odbywających się w Łodzi Targów Efektywności Energetycznej i OZE w dniach 23-24 listopada br.

mgr inż. Julian Wiatr Instalacje fotowoltaiczne – dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Instalacje fotowoltaiczne – dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń Instalacje fotowoltaiczne – dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Artykuł omawia kwestie charakterystyk ogniw PV, budowy generatorów PV, doboru falowników oraz przewodów zasilających PV i zabezpieczeń, a także ochrony przeciwpożarowej w systemach PV.

Artykuł omawia kwestie charakterystyk ogniw PV, budowy generatorów PV, doboru falowników oraz przewodów zasilających PV i zabezpieczeń, a także ochrony przeciwpożarowej w systemach PV.

dr inż. Gustaw Mazurek Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania

Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania

Autor artykułu przedstawił metodę wyznaczania mocy modułów fotowoltaicznych (PV) wymaganej do zapewnienia pożądanego poziomu dostępności zasilania w instalacjach autonomicznych. Wskazał jak dobrać elementy...

Autor artykułu przedstawił metodę wyznaczania mocy modułów fotowoltaicznych (PV) wymaganej do zapewnienia pożądanego poziomu dostępności zasilania w instalacjach autonomicznych. Wskazał jak dobrać elementy autonomicznej instalacji PV, jak przeprowadzić pomiary nasłonecznienia, dokonał analizy dostępności fotowoltaicznego systemu zasilania i podał przykładowe obliczenia.

dr inż. Tomasz Bakoń, mgr inż. Ewelina Plikunas Repowering w fotowoltaice

Repowering w fotowoltaice Repowering w fotowoltaice

Autorzy piszą o problematyce zamiany starych urządzeń instalacji fotowoltaicznych na nowe – zwanej repoweringem. Wśród omówionych zagadnień warto wymienić takie jak: starzenie się paneli fotowoltaicznych,...

Autorzy piszą o problematyce zamiany starych urządzeń instalacji fotowoltaicznych na nowe – zwanej repoweringem. Wśród omówionych zagadnień warto wymienić takie jak: starzenie się paneli fotowoltaicznych, wpływ repoweringu na rozwój fotowoltaiki oraz repowering modelowy instalacji fotowoltaicznej.

Wybrane dla Ciebie

Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC »

Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC » Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC »

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych» Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? »

Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? » Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego » Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne? Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie!

Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie! Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie!

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym » Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych » Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać? Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub! Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić? Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilacze z magazynami energii »

Zasilacze z magazynami energii » Zasilacze z magazynami energii »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne? Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji? Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli »

Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli » Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli »

Najnowsze produkty i technologie

Michał Przybylski, Starszy Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o. Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych a ich prawidłowa współpraca

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie....

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które mogą sparaliżować nasze codzienne życie. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego zadaniem ich jest dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach)...

leroymerlin.pl Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać

Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać

Sypialnia to pomieszczenie, w którym zaczyna się i kończy dzień. Ważne, aby zrobić to dobrze! Choć w tej przestrzeni głównym celem jest idealna ciemność, to nie wolno pomijać światła. Właściwy dobór lamp...

Sypialnia to pomieszczenie, w którym zaczyna się i kończy dzień. Ważne, aby zrobić to dobrze! Choć w tej przestrzeni głównym celem jest idealna ciemność, to nie wolno pomijać światła. Właściwy dobór lamp do sypialni potrafi wznieść aranżację na wyższy poziom oraz wyraźnie poprawić samopoczucie domowników. Co umieścić przy łóżku: lampki stojące czy kinkiety? Czym się kierować przy wyborze opraw sufitowych? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć, by móc spać spokojnie.

Firma Produkcyjno-Handlowa AKMEL Mielec Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb

Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb

Pożar, akcja ratunkowa, walka o ludzkie życie – to codzienność strażaków, ale też pracowników innych służb ratowniczych czy porządkowych. Podczas wykonywania swoich obowiązków mają dziś oni do dyspozycji...

Pożar, akcja ratunkowa, walka o ludzkie życie – to codzienność strażaków, ale też pracowników innych służb ratowniczych czy porządkowych. Podczas wykonywania swoich obowiązków mają dziś oni do dyspozycji najnowocześniejsze sprzęty, wśród których nie może zabraknąć agregatu prądotwórczego. Dowiedz się więcej o generatorach prądu dla straży pożarnej i służb ratowniczych – przekonaj się, że urządzenie to może uratować życie.

Bartosz Fijałkowski, SONEL S.A. Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3

Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3 Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3

Rozwijający się świat i przemysł stawiają przed elektromonterami nowe wyzwania, do których potrzeba nie tylko innego niż dotychczas podejścia, ale także całkiem nowego sprzętu pomiarowego. Przeskok ten...

Rozwijający się świat i przemysł stawiają przed elektromonterami nowe wyzwania, do których potrzeba nie tylko innego niż dotychczas podejścia, ale także całkiem nowego sprzętu pomiarowego. Przeskok ten najlepiej widać w elektromobilności i odnawialnych źródłach energii, gdzie napięcie 1000 V DC już dawno zostało przekroczone.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300

Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300 Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300

Dzisiejsze urządzenia i sprzęty, takie jak zasilacze impulsowe, przetwornice częstotliwości, sterowane napędy, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych lub oświetlenie LED, pracują wewnętrznie z wysokimi...

Dzisiejsze urządzenia i sprzęty, takie jak zasilacze impulsowe, przetwornice częstotliwości, sterowane napędy, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych lub oświetlenie LED, pracują wewnętrznie z wysokimi częstotliwościami w celu wydajnej regulacji mocy. Może to prowadzić do zakłóceń liniowych i polowych (sprzężonych) w sieci energetycznej.

dr Michał Szulborski, ETI Polam Sp. z o.o. Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach...

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach rozdzielczych, odgrywają kluczową rolę, umożliwiając ręczne przełączanie źródeł zasilania w przypadku stanu awaryjnego głównej sieci zasilającej w budynku.

EKOVO Sp. z o.o. Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC.

Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC. Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC.

Dynamiczny rozwój branży OZE w Polsce spowodował, że instalacje tego typu trwale wpisały się w otaczający nas krajobraz.

Dynamiczny rozwój branży OZE w Polsce spowodował, że instalacje tego typu trwale wpisały się w otaczający nas krajobraz.

Marcin Szkudniewski, mgr inż. Piotr Matera, Lopi Sp. z o.o., SONEL S.A. Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych

Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych

Odbiorniki nieliniowe takie jak zasilacze awaryjne (UPS-y), zasilacze komputerowe, oświetlenie diodowe, falowniki, klimatyzatory itp. pobierają z sieci prąd odkształcony oraz przesunięty w fazie względem...

Odbiorniki nieliniowe takie jak zasilacze awaryjne (UPS-y), zasilacze komputerowe, oświetlenie diodowe, falowniki, klimatyzatory itp. pobierają z sieci prąd odkształcony oraz przesunięty w fazie względem napięcia. Jednym z negatywnym skutków takiej pracy jest generacja do sieci mocy biernej pojemnościowej.

ifm electronic sp. z o.o. IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych

IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych

Skomplikowane systemy przemysłowe wymagają montażu dziesiątek czujników i aktuatorów. Zbierane informacje, w celu przesłania do systemów sterowania, są konwertowane do sygnałów analogowych. Skutkuje to...

Skomplikowane systemy przemysłowe wymagają montażu dziesiątek czujników i aktuatorów. Zbierane informacje, w celu przesłania do systemów sterowania, są konwertowane do sygnałów analogowych. Skutkuje to mniejszą dokładnością pomiarową i większymi wydatkami na odpowiednie przewody, które będą przesyłać zmierzone parametry. Odpowiedzią na te problemy jest system IO-Link. Stosując nowoczesne mastery, można z łatwością zintegrować i unowocześnić istniejące instalacje automatyki przemysłowej.

Energynat Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge

Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge

Takiej promocji jeszcze nie było! Energynat Trade – oficjalny importer i dystrybutor rozwiązań SolarEdge – rusza z nietypową promocją w Polsce i rozdaje optymalizatory mocy… za darmo! Jakie są warunki...

Takiej promocji jeszcze nie było! Energynat Trade – oficjalny importer i dystrybutor rozwiązań SolarEdge – rusza z nietypową promocją w Polsce i rozdaje optymalizatory mocy… za darmo! Jakie są warunki otrzymania prezentu i dlaczego warto stosować optymalizatory w swoich instalacjach? Sprawdźcie w poniższym artykule.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej

Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej

Zapewnienie właściwej jakości energii elektrycznej, w tym brak przerw w dostawie energii oraz opłat za ponadumowny pobór energii elektrycznej, należą do zadań służb energetycznych w zakładzie przemysłowym....

Zapewnienie właściwej jakości energii elektrycznej, w tym brak przerw w dostawie energii oraz opłat za ponadumowny pobór energii elektrycznej, należą do zadań służb energetycznych w zakładzie przemysłowym. Aby móc wypełnić wskazane zadania, niezbędne są rzetelne dane o parametrach jakości energii elektrycznej. W tym celu można stosować stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej firmy A-Eberle typu PQI-DA Smart.

Aero7.pl Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania

Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania

Klimatyzatory ścienne split to idealne rozwiązanie do chłodzenia wnętrz zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Umożliwiają efektywną regulację temperatury, zapewniając komfort nawet w najgorętsze dni.

Klimatyzatory ścienne split to idealne rozwiązanie do chłodzenia wnętrz zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Umożliwiają efektywną regulację temperatury, zapewniając komfort nawet w najgorętsze dni.

De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający...

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający to miejsce, mają dostęp do zaawansowanego technologicznie systemu grzewczego.

Fakro Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu? Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Efektywność prefabrykacji przewodów

Efektywność prefabrykacji przewodów Efektywność prefabrykacji przewodów

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo...

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo niewiele można zrobić, aby wpłynąć na te aspekty, dlatego coraz częściej w centrum uwagi znajduje się produkcja własna ze wszystkimi procesami i strukturami, a także ogólna struktura kosztów.

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych...

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych w całość. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń może być zapewnione tylko i wyłącznie wtedy, gdy zakłócenia generowane przez otoczenie będą skutecznie blokowane. Generowane spodziewane zakłócenia elektromagnetyczne przez wyposażenie otaczające kable muszą zatem być w odpowiedni sposób odseparowane.

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych? Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia...

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia kopii zapasowych. Czytaj dalej i dowiedz się, który z nich może odpowiadać Twoim potrzebom!

Renowa24.pl Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku! BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie...

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie daje ponad 45 tys. m kw. powierzchni magazynowej BayWa r.e. Solar Systems w Polsce.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi...

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi – połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm kw. Wystarczy po prostu odizolować końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsunąć ją do złączki – i bezpieczne połączenie gotowe.

ASTAT Sp. z o.o. Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej,...

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej, moc odbiorników czy budowa samej instalacji elektroenergetycznej. Dobór konkretnego rozwiązania powinien opierać się na analizie układu zasilającego zakład, reżimu pracy i zainstalowanych odbiorników. Bardzo ważnym punktem doboru jest wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej i ich prawidłowa...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

SONEL S.A. Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV...

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV – pierwszy na świecie miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach dochodzących aż do 900 V AC, z kategorią pomiarową CAT IV 1000 V.

GROMTOR sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie...

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie zabezpieczać wszelkiego rodzaju obiekty, projektując i montując instalację odgromową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Redakcja news Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami! Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa...

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa w nim wiosenna promocja, w której można wygrać supernagrody!

Solfinity sp. z o.o. sp.k. Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są...

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są przyszłością zrównoważonej energetyki.

CSI S.A Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210 Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel®...

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel® Celeron® N6210 o mocy 6,5 W.

Ewimar Sp. z o.o. Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Pewny Lokal Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków? Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych...

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych optymalizacja zużycia energii staje się priorytetem. Jednym z ważniejszych kroków prowadzących do obniżenia klasy energetycznej budynków jest wprowadzenie świadectwa energetycznego i nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.