elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.
Rys. Redakcja

Bardzo często zachodzi potrzeba koszenia trawy w przydomowym ogródku. Staje się to kłopotliwe w przypadku rozległego terenu obsługiwanego przez kosiarkę elektryczną, która ze względu na prostą budowę i niewielkie wymagania eksploatacyjne jest nadal powszechnym narzędziem ogrodowym.

Zobacz także

Instalacje PV a prowadzenie tras kablowych

Instalacje PV a prowadzenie tras kablowych

W artykule jego autor zwraca uwagę na kwestie doboru systemu PV, jego podłączenia do sieci EE, zabezpieczeń stosowanych w systemach PV, wymagań dla kabli, prowadzenia instalacji oraz tras kablowych.

W artykule jego autor zwraca uwagę na kwestie doboru systemu PV, jego podłączenia do sieci EE, zabezpieczeń stosowanych w systemach PV, wymagań dla kabli, prowadzenia instalacji oraz tras kablowych.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps] zawiera podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu...

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej dla wolno stojącego budynku magazynu paliw i smarów [mps] zawiera podstawę opracowania, opis stanu technicznego obiektu, opis techniczny wykonania projektu wraz z obliczeniami zgodny z przywołanymi normami, określenie rezystancji uziemienia, a także obliczenia mechaniczne przęsła zwodu poziomego.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Wadą tego rozwiązania jest konieczność przyłączenia się do źródła zasilania za pomocą przewodu o dużej długości. W celu ułatwienia korzystania z tego lub innych narzędzi ogrodniczych zasilanych eklektycznie, prezentujemy rozwiązanie polegające na instalacji terenowych przyłączy zasilających (TPZ).

Stan istniejący

Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB). Parametry zwarciowe w RGB wynoszą odpowiednio:

  • dla zwarć jednofazowych: Rk1 = 0,3 Ω; Xk1 = 0,2 Ω,
  • dla zwarć trójfazowych: Rk3 = 0,2 Ω; Xk3 = 0,15 Ω.

Moc przyłączeniowa pojedynczego TPZ wynosi 5 kW.

Podstawa opracowania

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 r., poz. 1422).

2. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Projekt instalacji elektrycznych budynku.

4. Wizja lokalna i pomiary impedancji obwodów zwarciowych w budynku.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

8. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

9. Katalog produktów firmowych.

b uproszczony projekt oswietlenia rys3 1
Rys. 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RGB; rys. J. Wiatr

Opis techniczny

Z RGB należy wyprowadzić dwa kable YKYżo 5´4, zasilające TPZ, zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunku 1.

Sposób przyłączenia do RGB przedstawia rysunek 2. oraz rysunek 3.

Kable zasilające TPZ należy układać w wykopie o głębokości 0,9 m na podsypce piasku o grubości 0,1 m i przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 m, rodzimego gruntu o grubości 0,35 m, a następnie rozłożyć wzdłuż trasy taśmę koloru niebieskiego, po czym zasypać wykop.

Na kablu przed zasypaniem nałożyć w odstępach co 10 m opaski kablowe, zawierające następujące informacje: typ kabla*trasa*długość*symbol wykonawcy.

TPZ należy instalować na fundamentach posadowionych w gruncie, 30 cm nad poziomem gruntu i wykonać zgodnie z rysunkiem 4.

b uproszczony projekt rys4
Rys. 4. Schemat ideowy i montażowy TPZ1 (2); rys. J. Wiatr

Obliczenia

Dobór kabli zasilających na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Ze względów eksploatacyjnych przyjęte zostanie zabezpieczenie DO2gG25.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 -5-523:2002, przy sposobie ułożenia „D”, po uwzględnieniu rezystywności gruntu właściwej dla warunków krajowych (ρ  = 1 [Ω·km]; współczynnik poprawkowy wynosi 1,18) oraz obciążalności czwartej żyły (współczynnik poprawkowy wynosi 0,91), warunki spełnia kabel YKYżo 5x4, dla którego długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],

Un – napięcie międzyfazowe, w [A],

cosφ – współczynnik mocy, w [-],

k2 – współczynnik niedopasowania charakterystyki czasowo-prądowej przewodu i zabezpieczenia, w [-],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

IZ – wymagana długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A].

Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia:

Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia (dla dłuższego obwodu):

  • przewód Cu/S = 4 mm2,

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],

L – długość obwodu, w [m],

Un – napięcie nominalne, w [V],

U0 – napięcie pomiędzy uziemionym przewodem ochronnym (ochronno-neutralnym) a przewodem fazowym, w [V],

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω×mm2)],

Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego, dla zwarcia jednofazowego, w [Ω],

Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009.

Uwagi końcowe

1. Ochrona uzupełniająca – połączenia wyrównawcze oraz wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe.

2. Po ułożeniu kabli układanych w ziemi, a przed ich zasypaniem, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.

3. Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania i próby odbiorcze zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6 oraz N SEP-E 004.

4. TSP1 (2) należy instalować w szafkach o stopniu ochrony przez obudowy IP55, ustawionych na fundamencie posadowionym w gruncie, 0,3 m nad powierzchnią ziemi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu; J. Wiatr

Rys. 2. Schemat ideowy RGB; rys. J. Wiatr

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Uproszczony projekt zdalnego sterowania ogrzewaniem hydroforni w domku letniskowym

Uproszczony projekt zdalnego sterowania ogrzewaniem hydroforni w domku letniskowym

W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.

W dziale e.projekt prezentujemy prosty sposób zapobiegania zamarzaniu wody, a tym samym neutralizacji zagrożenia zniszczenia urządzeń zaopatrujących w wodę w okresie zimowym, kiedy występują niskie temperatury.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.