elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Przykład, gdzie nie należy instalować licznika energii elektrycznej

Liczniki energii elektrycznej to przyrządy pomiarowe przeznaczone do pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach krajowych i międzynarodowych, w szczególności dyrektywach i rozporządzeniach.

Dyrektywa MID

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID. Dyrektywa ta obejmuje m.in. kategorie przyrządów pomiarowych liczniki energii elektrycznej czynnej.

MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej.

Dyrektywa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym UE Nr L135 30 kwietnia 2004 r. W języku polskim dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 34 [4].

W związku z wejściem dyrektywy MID do 29 października 2006 r. przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą podlegały zatwierdzeniu typu przez prezesa Głównego Urzędu Miar i legalizacji pierwotnej, dokonywanej przez organy administracji miar. Od 30 października 2006 r. nowe typy przyrządów pomiarowych objętych dyrektywą mogły być wprowadzane do obrotu lub użytkowania wyłącznie po dokonaniu oceny zgodności [4].

Dziesięciolecie od 30 października 2006 r. do 29 października 2016 r. to okres przejściowy, w którym obowiązywały jednocześnie stare i nowe zasady wprowadzania przyrządów pomiarowych do obrotu lub użytkowania:

 • stare wobec przyrządów pomiarowych mających ważną decyzję zatwierdzenia typu, wydaną przed 30 października 2006 r.
 • i nowe – dotyczące przyrządów pomiarowych poddanych ocenie zgodności od 30 października 2006 r.

 

Nowe konstrukcje przyrządów pomiarowych, zgłaszane od 30 października 2006 r., poddane są ocenie zgodności. Wynika stąd, że od 30 października 2016 r. wszystkie przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą MID podlegają wyłącznie ocenie zgodności [4].

Z dniem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L96) tj. 29.03.2014 weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona).

Dyrektywa ta odpowiednio przekształca wcześniejszą Dyrektywę MID tj. Dyrektywę 2004/22/WE, która utraciła moc ze skutkiem na 20 kwietnia 2016. Dyrektywę 2014/32/UE stosuje się od 20 kwietnia 2016 r.

Czytaj też: Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Przepisy krajowe

Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (DzUrz. UE L 96 z 29.03.2014, s. 149; DzUrz. UE L 3 z 7.01.2015, s. 42 oraz DzUrz. UE L 13 z 20.01.2016, s. 57) nastąpiło przez ogłoszenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU z 2016 r., poz. 815) [3].

Rozporządzenie określa:

 • wymagania dla przyrządów pomiarowych,
 • procedury oceny zgodności,
 • zakres dokumentacji technicznej,
 • sposób ich oznakowania
 • oraz elementy deklaracji zgodności.

 

Rozporządzenie stosuje się do następujących rodzajów przyrządów pomiarowych i ich podzespołów:

 • wodomierzy,
 • gazomierzy i przeliczników do gazomierzy,
 • liczników energii elektrycznej czynnej,
 • ciepłomierzy,
 • instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda,
 • wag automatycznych,
 • taksometrów;
 • miar materialnych: długości i naczyń wyszynkowych;
 • przyrządów do pomiaru: długości i pola powierzchni,
 • analizatorów spalin samochodowych.

 

Wymagania szczegółowe dla liczników energii elektrycznej czynnej zawarto w załączniku 3 do rozporządzenia [3], który jest praktycznie przepisaniem wymagań zawartych w dyrektywie 2014/32/UE.

Na uwagę zasługuje nowy parametr Ist, określający najniższą deklarowaną wartość prądu I, przy której licznik rejestruje energię elektryczną czynną przy jednostkowym współczynniku mocy (w przypadku licznika wielofazowego przy obciążeniu symetrycznym). Natomiast Imin to wartość prądu I, powyżej której błąd licznika nie przekracza błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) (w przypadku licznika wielofazowego przy obciążeniu symetrycznym); Itr to wartość prądu I, powyżej której błąd licznika nie przekracza najmniejszego błędu granicznego dopuszczalnego (MPE) odpowiadającego danej klasie dokładności licznika; a Imax to najwyższa wartość prądu I, przy której błąd licznika nie przekracza błędu granicznego dopuszczalnego (MPE).

b liczniki energii tab
Tab. 1. Wymagania dla licznika według rozporządzenia [3]

Producent określa warunki znamionowe użytkowania liczników, w szczególności: wartości fn, Un, In, Ist, Imin, Itr oraz Imax odnoszące się do licznika, przy czym przy poszczególnych wartościach prądu licznik spełnia wymagania określone w tab. 1.

Załącznik 3. do rozporządzenia [3] zawiera tabelaryczne zestawienie dopuszczalnych błędów zależnych od prądu obciążenia i temperatury otoczenia. Licznik nie może wykazywać systematycznie błędów zbliżonych do błędu granicznego dopuszczalnego (MPE), a wskazania licznika nie mogą faworyzować systematycznie jednej ze stron.

Znajdziemy również wymaganie, że skutek oddziaływania przejściowego zaburzenia elektromagnetycznego na licznik, mogącego spowodować chwilowe pogorszenie lub utratę jego funkcji lub działania, jest taki, aby podczas wystąpienia zaburzenia i bezpośrednio po nim żadne z wyjść przeznaczonych do sprawdzania dokładności licznika nie wytwarzało impulsów ani sygnałów odpowiadających energii w liczbie większej niż wartość zmiany krytycznej, a licznik ten w odpowiednim okresie po ustąpieniu zaburzenia:

1) powrócił do działania w granicach błędu granicznego dopuszczalnego (MPE);

2) zachował funkcje pomiarowe;

3) umożliwił odzyskanie danych pomiarów wykonanych bezpośrednio przed wystąpieniem zaburzenia;

4) nie wykazywał zmian w zarejestrowanej energii większych niż wartość zmiany krytycznej, która wyrażona w kWh wynosi:

m · Un · Imax · 10-6

 

gdzie:

m – oznacza liczbę systemów pomiarowych licznika,

Un – wyrażone w woltach,

Imax – wyrażone w amperach.

Dla przetężeń wartość zmiany krytycznej wynosi 1,5%.

Dodatni błąd licznika poniżej znamionowego napięcia użytkowania nie przekracza 10%.

Urządzenie wskazujące całkowitą energię musi mieć odpowiednią liczbę cyfr, która zapewni wskazanie wartości odpowiadającej pełnemu obciążeniu licznika (I = Imax, U = Un, PF = 1) w czasie 4000 godzin i nie spowoduje powrotu do wartości początkowej, a wskazanie nie może być skasowane w trakcie użytkowania.

W przypadku zaniku napięcia w sieci elektrycznej zmierzona ilość energii musi być możliwa do odczytu przez okres co najmniej 4 miesięcy.

Przy biegu jałowym, jeżeli przez licznik podłączony do napięcia nie przepływa prąd elektryczny (tory prądowe licznika są otwarte), licznik nie rejestruje zużycia energii przy dowolnym napięciu w zakresie od 0,8 Un do 1,1 Un.

Czytaj też: Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Liczniki klasy 0,2

Niestety, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 19 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przekładniki klasy dokładności 0,5 i dokładniejsze do współpracy z licznikami energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU z 2007r. nr 92, poz. 618) zostało uchylone bez zastąpienia Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2008 r. (DzU z 2008 r. nr 8, poz. 48).

W tym miejscu należy też poruszyć kwestię, że dyrektywa MID i rozporządzenie [3] nie obejmują liczników klasy 0,2.

Liczniki klasy 0,2 są bardzo często wymagane przez energetykę zawodową, zwłaszcza w obrębie:

 • wytwarzania (elektrownie systemowe, energetyka odnawialna),
 • przesyłu (Polskie Sieci Elektroenergetyczne),
 • wymiany między Operatorami Systemów Dystrybucyjnych,
 • dużego przemysłu,
 • jak i potwierdzania produkcji energii zielonej.

 

Dotychczas obiektywnym dokumentem potwierdzającym urzędowo poprawność pomiaru w klasie 0,2 oraz zgodność z normami było Zatwierdzenie Typu oraz procedura prawnej kontroli metrologicznej (legalizacja). Jest to narzędzie najtańsze, obiektywne i przede wszystkim akceptowalne przez każdą ze stron.

Wygaśnięcie Zatwierdzenia Typu, wyłączenie liczników klasy 0,2 z prawnej kontroli metrologicznej, a jednocześnie nieobjęcie liczników klasy 0,2 deklaracją zgodności MID powoduje, że energetyka zawodowa w Polsce utraci możliwość zakupu jakiegokolwiek licznika klasy 0.2 z prawnym dokumentem pozwalającym na wprowadzenie licznika do obrotu i użytkowania oraz poddania go prawnej kontroli metrologicznej [5].

Wyłączenie liczników klasy 0,2 z procedury prawnej kontroli metrologicznej i traktowanie pomiarów klasy 0,2 na zasadzie „wolności gospodarczej” i „porozumienia dwóch stron” powoduje, że:

 • po pierwsze, każdy licznik trzeba dokładnie sprawdzić w laboratorium, co jest dużo bardziej kosztowne niż procedura legalizacji,
 • po drugie, stwarza realne niebezpieczeństwo pojawiania się sporów zainteresowanych stron odnośnie zastosowanego urządzenia, czy wybranego laboratorium.

 

Podejście takie w zasadzie uniemożliwia zakup liczników klasy 0.2 w przetargach, gdyż oferent nigdy nie będzie w stanie zagwarantować, że oferowany licznik zostanie zaakceptowany przez obie strony (odbiorcę i dostawcę energii elektrycznej). Powoduje to zwiększenie kosztów dla energetyki w Polsce, jak i znaczne wydłużenie procesu zaakceptowania licznika przez obie strony, nie wykluczając nawet sporów sądownych odnośnie zastosowanego urządzenia.

Należy tutaj pamiętać, że liczniki klasy 0,2 mierzą najwyższe przepływy energii, a tym samym największe pieniądze, więc w przypadku braku obiektywnej prawnej kontroli metrologicznej (czyli Zatwierdzenia Typu) licznika, spory odnośnie wybranego sprzętu i laboratorium będą uzasadnione [5].

Normy zharmonizowane

Normy zharmonizowane są to europejskie normy techniczne, opracowane i ustanowione przez jedną z europejskich organizacji normalizacyjnych (CEN, CENELEC, ETSI), na podstawie zlecenia wydanego przez Komisję Europejską. Normy te są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie są one przenoszone do systemów norm krajowych państw członkowskich.

W Polsce lista tych norm jest okresowo publikowana w postaci Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 14 lipca 2016 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych został opublikowany w Monitorze Polskim z 2016 r., poz. 786.

Załącznik nr 16 do tego obwieszczenia obejmuje przyrządy pomiarowe, w tym liczniki energii elektrycznej. Przywołana tam została norma PN-EN 62058-31:2010 Urządzenia do pomiarów energii elektrycznej (prądu przemiennego). Kontrola odbiorcza. Część 31: Wymagania szczegółowe dotyczące liczników statycznych energii czynnej (klas 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2 oraz klas A, B i C), która dotyczy szczegółowych wymagań badań odbiorczych nowo wyprodukowanych liczników elektromechanicznych energii czynnej zasilanych bezpośrednio lub za pośrednictwem przekładnika (klasy 0,2 S, 0,5 S, 1 i 2) dostarczanych w partiach powyżej 50 sztuk.

Podsumowanie

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej.

Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Aktualnie dalej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (DzU z 2008 r., nr 11, poz. 63).

Literatura

1. S. Derlecki, Metrologia elektryczna i elektroniczna, Wyd. Polit. Łódzkiej, Łódź 2005.

2. P. Moszyński, Dobre pomiary i dyrektywa MID w prawie polskim, „elektro.info” 3/2008.

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (DzU z 2016r. poz. 815).

4. www.gum.gov.pl

5. stanowiska KIGEiT w sprawie projektu rozporządzenia MG (KIGEiT/574/04/2013 oraz KIGEiT/349/03/2015).

Warto przeczytać: Miernictwo i termowizja - pobierz bezpłatny poradnik >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności...

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności internetowej i źródła dokumentacji technicznej w jednym. Portal ten umożliwia projektantom i inżynierom elektroniki na całym świecie komunikowanie się między sobą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również korzystanie z bogatego zasobu danych technicznych. Ważnym dla nas krokiem...

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.