elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych niskiego napięcia (część 1.)

Zmiany w zasadach budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz zmiany zasad ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (norma PN-IEC 60364-4-41), zmiany wprowadzone przez Prawo budowlane, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania pomiarów odbiorczych pomontażowych i okresowych pomiarów ochronnych, dla oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Dodatkowe zmiany wprowadziła ostatnio norma PN-HD 60364-6:2008. Nieznajomość nowych wymagań jest przyczyną błędów przy wykonywaniu pomiarów i badań elektrycznych.

Nowe akty normatywne dotyczące wykonywania pomiarów

Zmianie uległo kilka aktów normatywnych związanych z wykonywaniem pomiarów ochronnych i przyrządami do ich wykonywania. Dotyczy to urządzeń zarówno do 1 kV, jak i powyżej 1 kV. Są to następujące akty normatywne:

 • Ustawa o normalizacji, która wprowadziła zasadę, że od 1 stycznia 2003 r. stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne oraz, że PN mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim i wtedy stają się obowiązkowe,
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. nowelizuje Prawo budowlane i wprowadza wymaganie, że kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Zatem osoba wykonująca pomiary ochronne dla oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych i podpisująca protokoły z tych pomiarów powinna mieć zaświadczenia kwalifikacyjne D i E z uprawnieniami do wykonywania pomiarów ochronnych, lub, gdy pomiary wykonuje osoba z zaświadczeniem kwalifikacyjnym E, protokół musi być sprawdzony i podpisany przez osobę z zaświadczeniem kwalifikacyjnym D,
 • Ustawa z 4 marca 2005 r. o zmianie Ustawy Prawo energetyczne oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska, wprowadziła zmiany do tekstu obowiązującego prawa energetycznego. Zmiana ta przywraca obowiązek sprawdzania co 5 lat kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Wynika stąd konieczność zamieszczania obecnie w świadectwach kwalifikacyjnych terminu ich ważności.

 

Świadectwa kwalifikacyjne wydawane bezterminowo, na podstawie poprzednich przepisów, zgodnie z art. 16 nowej ustawy, zachowały moc do dnia 3 maja 2010 r., tj. przez 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wprowadza jącej tę nowelizację. Najważniejsza zmiana to, że norma PN-IEC 60364-6-61:2000 została zastąpiona normą PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 6: Sprawdzanie. Norma ta wprowadza pewne nowe definicje i postanowienia.

Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym badanych urządzeń. Ich dobry stan techniczny jest gwarancją bezawaryjnej i bezpiecznej pracy. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Ogólnie pomiary dzielimy na trzy grupy:

 • pomiary wykonywane na urządzeniach elektrycznych u wytwórcy,
 • pomiary na urządzeniach elektrycznych zamontowanych w obiekcie przed przekazaniem do eksploatacji; efektem tych pomiarów są protokoły pomiarów pomontażowych,
 • pomiary w okresie eksploatacji urządzeń, mające dać odpowiedź, jaki jest aktualny stan techniczny urządzeń.

 

Wyniki tych pomiarów mają być podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu odpowiednich napraw, wymian czy remontów generalnych. Pomiary zawsze powinny być wykonywane poprawnie, aby wyciągane wnioski były właściwe. Podczas przyjmowania do eksploatacji elektrycznych instalacji i urządzeń w pomieszczeniach normalnych i zagrożonych wybuchem, należy wykonać pomiary odbiorcze pomontażowe, zgodnie z wymaganiami nowej normy PN-HD 60364-6:2008. Obecnie norma ta jest już przetłumaczona, została zatwierdzona i jest powołana w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009 r., (które zostało opublikowane w DzU nr 56, poz. 461), więc należy ją stosować jako obligatoryjną.

Norma PN-HD 60364-6:2008 zawiera aktualne wymagania dotyczące sprawdzania odbiorczego i sprawdzania okresowego instalacji elektrycznej. Sprawdzenie odbiorcze ma miejsce po wykonaniu nowej instalacji lub zakończeniu uzupełnień i zmian instalacji istniejących. Norma ta stanowi w punktach:

61.1.1. Każda instalacja powinna być sprawdzana podczas montażu, na ile jest to w praktyce możliwe, i po jego ukończeniu, a przed przekazaniem użytkownikowi do eksploatacji.

61.1.2. Osobie dokonującej sprawdzania odbiorczego należy udostępnić informacje o wymaganiach 514.5 z części 5 - 51 i inne informacje niezbędne do wykonania tego sprawdzania.

61.1.3. Sprawdzanie odbiorcze powinno obejmować porównanie wyników z odpowiednimi kryteriami, w celu stwierdzenia, że wymagania HD 60364 zostały spełnione.

61.1.4. Należy zastosować środki ostrożności w celu upewnienia się, że sprawdzanie nie spowoduje niebezpieczeństwa dla osób lub zwierząt domowych oraz nie spowoduje to uszkodzenia obiektu i wyposażenia nawet, gdy obwód jest wadliwy.

61.1.5. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana jest zgodna z HD 60364, i czy nie spowoduje pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej instalacji.

W załączniku C norma PN-HD 60364-6:2008 podaje wskazówki stosowania postanowień rozdziału 61: Sprawdzanie odbiorcze:

 • wprowadza wymaganie sprawdzania poprawności wykonania przegród ogniowych i innych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia oraz ochrony przed skutkami działania ciepła,
 • wymaga sprawdzania doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz sprawdzania doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i ostrzegawczych,
 • wymaga sprawdzania istnienia schematów, napisów ostrzegawczych lub innych podobnych informacji,
 • wymaga sprawdzania poprawności połączeń przewodów. Celem jest zbadanie, czy zaciski są odpowiednio dobrane do przewodów, które mają być połączone, i czy połączenie jest wykonane poprawnie. W razie wątpliwości zaleca pomiar rezystancji połączeń. Rezystancja połączenia nie powinna być większa niż rezystancja przewodu o długości 1 m i o przekroju równym najmniejszemu przekrojowi łączonych przewodów,
 • wymaga sprawdzania dostępu do urządzeń, umożliwiającego ich wygodną obsługę, identyfikację i konserwację.

 

W załączniku E norma podaje informacyjnie zalecenia dotyczące wyposażenia elektrycznego, które ponownie zastosowano w instalacjach elektrycznych. W czasie sprawdzania instalacji powinny być dostępne dokumenty dotyczące ponownie zastosowanego wyposażenia, zawierające co najmniej informacje na temat: typu wyposażenia ponownie zastosowanego, urządzeń probierczych, wyników oględzin i prób, łącznie ze sprawdzeniem czasów wyłączania urządzeń RCD i wynikami prób.

Wymagania odnośnie dokładności pomiarów

Dokładność wykonywania pomiarów zależy od klasy dokładności użytych przyrządów, doboru właściwej metody wykonywania pomiarów. Dokładność pomiaru zależy również od zakresu użytego przyrządu pomiarowego analogowego. Przy pomiarze przyrządem cyfrowym dokładność pomiaru zależy od jego rozdzielczości (np. 0,01) związanej z zakresem pomiarowym (np. 0,00…200) i jego błędem podstawowym. Na błąd podstawowy przyrządu cyfrowego składa się:

 • błąd części analogowej, np. ±2 % w.w.,
 • błąd części cyfrowej, np. ±4 cyfry.

 

Przyrząd MIE-500 zapewnia rozdzielczość 0,01 Ω, a jego błąd podstawowy to ±2 % w.w. ±4 cyfry. Zakres wyświetlania: 0,00 do 200 Ω, poprawny zakres pomiarowy – od 0,15 do 200 Ω.

Pomiar bardzo małych impedancji pętli zwarcia

Do pomiaru bardzo małych impedancji pętli zwarcia należy stosować mierniki z większą rozdzielczością, np. MZC-310S, który ma rozdzielczość 0,1 mΩ i wykonuje pomiar prądem rzędu 150 A przy 230 V, a jego błąd podstawowy to ±2 % w.w. + 2 mΩ. Przy pomiarze pętli o impedancji 7,2 mΩ tym przyrządem błąd może wynosić do 29,8 %, czyli 7,2 mΩ to minimalna wartość pętli mierzona z dopuszczalnym błędem poniżej 30 %. Dla MIE-500 jest to wartość 150 mΩ.

Dobór właściwej metody pomiarów

Zastosowana metoda wykonywania pomiarów powinna być metodą najprostszą, zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Zastosowanie nieprawidłowej lub mało dokładnej metody i niewłaściwych przyrządów pomiarowych może być przyczyną zagrożenia, a w następstwie dopuszczenia do użytkowania urządzeń, które nie spełniają warunków skutecznej ochrony przeciwporażeniowej.

Prawna kontrola metrologiczna

Prawnej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

 • w ochronie zdrowia, życia i środowiska,
 • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • w ochronie praw konsumenta,
 • przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu upustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,
 • przy dokonywaniu kontroli celnej,
 • w obrocie.

 

Zakres prawnej kontroli metrologicznej, w zależności od rodzaju przyrządu pomiarowego, może obejmować:

 • zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową oraz legalizację ponowną,
 • zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową,
 • wyłącznie zatwierdzenie typu,
 • legalizację pierwotną albo legalizację jednostkową i legalizację ponowną.

 

Okres ważności zatwierdzenia typu wynosi dziesięć lat, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Świadectwo legalizacji, o ile jest wydane, powinno być dołączone do przyrządu pomiarowego wprowadzonego do obrotu lub użytkowania. Obowiązkowi prawnej kontroli metrologicznej, obejmującej zatwierdzenie typu i legalizację pierwotną oraz legalizację ponowną, podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych do pomiaru wielkości elektrycznych produkowane w kraju lub sprowadzane z zagranicy. Wymagania i kryteria przeprowadzania kontroli metrologicznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych wraz z aktualizacją z dnia 2 czerwca 2010r.

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. (wraz z aktualizacją z dnia 2 czerwca 2010r.) w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli wyszczególnione są tylko liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego, klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2:

 • indukcyjne o mocy nominalnej nie większej niż 30 kW,
 • przekładnikowe, statyczne oraz inne o mocy nominalnej większej niż 30 kW,

 

Okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej liczników wynosi 15 lat.

Przyrządy pomiarowe podlegające legalizacji lub obowiązkowi uwierzytelnienia nie mogą być wprowadzone do sprzedaży lub użytkowania przez wytwórcę lub sprzedawcę bez ważnych dowodów legalizacji albo uwierzytelnienia.

Zgodnie z art. 8.1.2. rozdz. 3 Prawa o miarach „przyrządy stosowane w ochronie zdrowia, życia i środowiska, w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego”, czyli przyrządy do sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, podlegają prawnej kontroli metrologicznej, mimo że nie zostały wymienione w rozporządzeniu ministra.

Zakres wykonywania pomiarów odbiorczych i okresowych zgodnie z PN-HD 60364-6:2008

Norma PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie podaje wymagany zakres prób odbiorczych. Norma wymaga, aby każda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji była poddana oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania normy. Przed przystąpieniem do prób należy udostępnić wykonującym sprawdzenie instalacji, dokumentację techniczną wraz z protokołami oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu.

Oględziny

Oględziny to etap pomiarów, przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu, z zachowaniem ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia. Mają one dać pozytywną odpowiedź, że zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych, i że zainstalowane wyposażenie jest zgodne z instrukcjami wytwórcy.

Próby

Próby i pomiary mają dać odpowiedź, czy zachowane są wymagane parametry techniczne i spełnione są wymagania dotyczące aparatów pomiarowych i sprawdzających podanych w normach. Norma PN-HD 60364-6:2008 zawiera zakres prób odbiorczych, które są różne w zależności od potrzeb. Norma podaje, że okresowe próby instalacji są przeprowadzane w celu określenia, czy instalacje lub ich części nie pogorszyły się tak, że dalsze ich wykorzystywanie jest niebezpieczne i nie spełniają one wymagań przepisów dotyczących instalacji. Sprawdzanie powinno obejmować badanie skutków wszystkich zmian wprowadzonych w instalacji. Podstawowe informacje dotyczące sprawdzania odbiorczego są również ważne do okresowego sprawdzania i prób.

Zakres wykonywania okresowych pomiarów

Zgodnie z PN-HD 60364-6:2008 okresowe sprawdzanie obejmuje szczegółowe badanie instalacji bez jej demontażu lub z częściowym demontażem uzupełnionym próbami i pomiarami mającymi wykazać, że spełnione są wymagania zapewniające:

 • bezpieczeństwo osób i zwierząt przed skutkami porażenia i oparzenia,
 • ochronę mienia przed pożarem lub ciepłem spowodowanym uszkodzeniem instalacji,
 • przekonanie, że instalacja nie jest uszkodzona,
 • identyfikację wad instalacji i odchyleń od wymagań normy, które mogą spowodować niebezpieczeństwo,
 • próby działania urządzeń różnicowoprądowych, wykazujące, że spełnione są wymagania dotyczące czasów wyłączania RCD.

 

Częstość wykonywania okresowych pomiarów i badań

Norma PN-HD 60364-6 wymaga, aby częstość okresowego sprawdzania instalacji elektrycznych była ustalana z uwzględnieniem rodzaju instalacji i wyposażenia, jej zastosowania i działania, częstości i jakości konserwacji oraz wpływów zewnętrznych, na jakie jest narażona. Można opracować instrukcję eksploatacji, w której powinny być podane czasokresy badań okresowych dostosowane do warunków środowiskowych panujących w danym zakładzie. Omawiane instrukcje powinny być zatwierdzone przez dyrektora zakładu, co znacznie ułatwia prawidłową eksploatację urządzeń w danym zakładzie. Najdłuższy okres między badaniami ustalony przez Ustawę Prawo Budowlane wynosi 5 lat. Norma zaleca, aby w protokole sprawdzania okresowego podawać przedział czasu do następnego sprawdzania, na przykład 4 lata, z wyjątkiem przypadków, w których może wystąpić ryzyko i zalecany jest krótszy okres badań i przeglądów. Należą do nich:

 • miejsca pracy lub lokalizacje, gdzie występuje niebezpieczeństwo porażenia, pożaru lub wybuchu spowodowanego degradacją,
 • miejsca pracy lub lokalizacje, gdzie występują instalacje zarówno niskiego, jak i wysokiego napięcia,
 • obiekty komunalne,
 • place budowy,
 • instalacje bezpieczeństwa (np. oświetlenia awaryjnego),
 • miejsca, w których używany jest sprzęt przenośny.

 

W zależności od warunków środowiskowych, należy stosować różne okresy. Częstość badań należy ustalić na podstawie wymagań Ustawy Prawo budowlane, Ustawy Prawo energetyczne, wymagań przepisów o ochronie przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej oraz zasad wiedzy technicznej.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zależy od prawidłowego doboru przekroju przewodów, właściwego doboru zabezpieczeń oraz od warunków chłodzenia przewodów i aparatury. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe sprawdzamy kontrolując stan izolacji przez jej oględziny i pomiar jej rezystancji, przez sprawdzenie, czy zabezpieczenia są prawidłowo dobrane do aktualnych warunków obciążeniowych i czy spełnione są warunki chłodzenia urządzeń nagrzewających się podczas pracy, czy otwory i kanały wentylacyjne są drożne i nie uległy zatkaniu. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej polepsza skuteczność ochrony przeciwpożarowej.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie...

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych nn (część 2.) - pomiary wielkości elektrycznych

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość...

W pierwszej części artykułu omówiono akty normatywne dotyczące pomiarów, zasady i zakres wykonywania prac kontrolno- pomiarowych oraz prawną kontrolę metrologiczną. W tym numerze zostaną omówione ciągłość i pomiar rezystancji przewodów, pomiar rezystancji izolacji, skuteczność ochrony w układach TN, TT i IT, pomiary w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi, pomiar rezystancji uziemień i zasady sporządzania protokołów z pomiarów.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.