elektro.info

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Metody programowania sterowników PLC – algebra Bolle’a

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych...

Cechą wspólną dla zastosowania urządzeń swobodnie programowalnych w postaci rozbudowanych sterowników PLC do sterowania procesami przemysłowymi czy tzw. przekaźników programowalnych, jak również kompaktowych sterowników z panelami HMI, jest konieczność napisania programu (zaprogramowania ich) zgodnie z założonym algorytmem.

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Zasilanie serwerowni prądem stałym

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo...

Prowadzona pod koniec XIX wieku „wojna o prąd” pomiędzy T. Edisonem a G. Westing­housem, ostatecznie została rozstrzygnięta na korzyść prądu przemiennego. Zaletą, która zaważyła o jego sukcesie, była stosunkowo łatwa technicznie możliwość transformacji wartości napięcia. Pozwoliło to – zwiększając wartość napięcia – przesyłać energię na duże odległości przy niskich stratach. Warto zaznaczyć, że w owym czasie energia elektryczna była używana głównie do oświetlania ulic, niektórych domostw oraz do...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Zmiany wartości pomiarowej impedancji pętli zwarcia w rzeczywistych niskonapięciowych sieciach IT

Dwumiejscowe zwarcie doziemne w niskonapięciowej sieci IT

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia w przemysłowych, niskonapięciowych sieciach IT występuje wiele czynników wpływających na dokładność pomiarów. Wartości wyznaczonych pomiarowo impedancji pętli zwarcia są często znacząco różne od wartości otrzymanych na podstawie obliczeń. Mają na to wpływ czynniki związane z zastosowaną metodą pomiarową (sposób uziemienia na czas pomiarów punktu neutralnego transformatora zasilającego), a także konfiguracja samej sieci IT, w której wykonujemy pomiary, oraz występowanie innych układów sieciowych w obszarze objętym przez tę sieć (wzajemne bocznikowanie przewodów ochronnych). W artykule przybliżymy te zagadnienia w świetle wyników uzyskanych podczas pomiarów wykonanych w jednym z obiektów przemysłowych.

Przy pomiarach impedancji pętli zwarcia wymagane jest wykonanie uziemienia punktu neutralnego transformatora. Ten etap przygotowania układu sieciowego IT do pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej budzi często obawy zarówno u eksploatujących urządzenia elektryczne, jak i u wykonujących pomiary. Często słyszy się nawet sugestie, żeby odstępować od pomiarów impedancji pętli zwarcia zastępując je metodą obliczeniową. Jest to zjawisko niepokojące, prowadzi bowiem do braku kontroli nad impedancją pętli zwarcia, zwłaszcza w części obejmującej połączenia i przewody ochronne PE. Spotyka się nawet takie „rozwiązania”, że w celu uniknięcia pomiarów nawet w rozległych sieciach IT z urządzeniami kontroli stanu izolacji (UKSI) zmienia się rodzaj ich pracy, tj. przechodzi z sygnalizacji stanu pierwszego zwarcia doziemnego na jego wyłączanie.

O ile wyłączanie pierwszego zwarcia doziemnego w sieciach IT jest jak najbardziej uzasadnione i potwierdzone ruchowo w warunkach dużego narażenia środowiskowego oraz przy niezbyt rozbudowanych sieciach IT (np. w wyrobiskach podziemnych kopalń), to w sieciach powierzchniowych zaprojektowanych jako sieci IT z myślą zapewnienia wysokiego poziomu niezawodności zasilania odbiorników jest to zjawisko niepokojące. Prowadzi ono bezpośrednio do utraty selektywnego działania zabezpieczeń i oparcia ochrony przeciwporażeniowej na jednym tylko urządzeniu – urządzeniu kontroli stanu izolacji. O wiele lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia niezawodności zasilania, a może i bezpieczeństwa byłoby przejście na układ sieciowy TN, dający możliwość uzyskania selektywnego działania zabezpieczeń oraz, o czym zapominamy, możliwość ich rezerwacji.

W układzie sieciowym IT z urządzeniami kontroli stanu izolacji wyłączającymi stan pierwszego zwarcia doziemnego, nie może być mowy zarówno o selektywności, jak i rezerwacji w pracy zabezpieczeń przed zwarciem pojedynczym doziemnym.

Prąd dwumiejscowego zwarcia doziemnego

W celu ułatwienia analizy dalszej części artykułu i tytułem uzupełnienia przypomniane zostaną podstawowe reguły opisujące rozpływ prądu dwumiejscowego zwarcia doziemnego w niskonapięciowych sieciach IT.

Zgodnie z DIN VDE 0102 dla oznaczeń przedstawionych na rysunku 2. wartość rzeczywistego prądu dwumiejscowego zwarcia doziemnego wyznaczamy według wzoru (1):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor1
(1)

który może po przekształceniach przyjąć następującą postać:

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor2
(2)

gdzie:

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor3
(3)

Dla linii kablowych czterożyłowych wg [6] przy obliczeniach praktycznych często stosujemy następujące zależności (4, 5):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor4 5
(4, 5)

i wówczas wzór (3) otrzymuje uproszczoną postać (6):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor6
(6)

gdzie:

c – współczynnik korekcyjny siły elektromotorycznej obwodu zwarciowego (przy obliczaniu minimalnego prądu zwarciowego dla napięcia znamionowego niskiego do 1000 V i większego od 230/400 V, przyjmujemy cmin=1,00),

Qmax – maksymalna zastępcza impedancja sieci zasilającej przeliczona nastronę DN transformatora,

T – impedancja transformatora dla składowej kolejności zgodnej,

f(k) – impedancja przewodów fazowych,

pe(k) – impedancja przewodów ochronnych.

Warunki wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarcia

Jednym z istotnych elementów rzutujących na dokładność pomiarów oraz bezpieczeństwo osób wykonujących pomiary impedancji pętli zwarcia jest miejsce wykonania uziemienia punktu neutralnego na czas pomiarów. Oczywistą lokalizacją, jaka nasuwa się intuicyjnie, jest zacisk neutralny transformatora w komorze transformatora – jednak taka lokalizacja budzi niekiedy opory użytkowników eksploatujących sieć wobec konieczności wielokrotnego odciążania  i wyłączania transformatora. Innym dogodnym punktem jest przewód wyprowadzany z punktu neutralnego transformatorów zasilających sieci IT wyposażone w urządzenia do kontroli stanu izolacji (UKSI), wymagające takiego połączenia do funkcjonalnej pracy. Po przeprowadzeniu niewielkiej modernizacji sposobu przyłączenia przewodu do UKSI można w bezpieczny sposób uziemiać punkt neutralny transformatora na czas pomiarów bez wyłączania i odciążania transformatora.

Musimy mieć jednak świadomość, że to ułatwienie pociąga za sobą zagrożenie i wprowadza dodatkowy błąd pomiarowy wynikający z wtrącenia w obwód pomiarowy (zwarciowy) dodatkowej impedancji. Jest to jednak błąd całkowicie policzalny, a zagrożenie porażeniowe możliwe do oszacowania i zminimalizowania.

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora

Po uziemieniu punktu neutralnego transformatora dla sieci pokazanej na rysunku 2., wartość prądu zwarciowego w punkcie „B” możemy wyznaczyć według wzoru (7), wykorzystując zależność opisaną wzorem (3):

 • dla punktu „B”:

   

  (7)

   

  gdzie:

  (8)

   

 

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w miejscu zabudowania UKSI

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor9
(9)

Uziemienie punktu neutralnego transformatora w miejscu zabudowy urządzenia do kontroli stanu izolacji wprowadza większy błąd pomiarowy z uwagi na wtrącenie w obwód zwarcia pomiarowego dodatkowej impedancji – wzór (9).

Dodatkowe zabezpieczenie układu IT na czas pomiarów

Uziemienie punktu neutralnego transformatora na czas pomiarów pociąga za sobą konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia układu IT (dla transformatorów o grupie połączeń Yy). Wynika to ze zmiany warunków pracy zabezpieczeń przetężeniowych dobranych w celu wyłączania zwarć dwumiejscowych doziemnych w sieciach IT, „zobowiązanych” po wykonaniu uziemienia pomiarowego do wykrywania i wyłączania zwarć jednomiejscowych doziemnych w nowej sieci TN.W celu sprawdzenia, które odbiory po pomiarowym uziemieniu punktu neutralnego transformatora mają prawidłowo działające zabezpieczenia po uziemieniu punktu neutralnego transformatora (tj. wyłączające jednofazowe zwarcia doziemne w sieci TN), należy rozwiązać dwie nierówności:

 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora:
ei 3 2008 zmiany wartosci wzor10
(10)
 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora przy UKSI:
ei 3 2008 zmiany wartosci wzor11
(11)

Po dokonaniu elementarnych przekształceń wzorów (10) i (11) otrzymujemy zależności określające, które z zabezpieczeń będą działały prawidłowo, tj.:

 • po uziemieniu punktu neutralnego transformatora w komorze transformatora są to zabezpieczenia dobrane dla odbiorów o impedancjach:

   

  (12)

 • dla uziemienia punktu neutralnego transformatora przy UKSI są to zabezpieczenia dobrane dla odbiorów o impedancjach:

   

  (13)

 

Na podstawie wzorów (12) i (13) po uziemieniu punktu neutralnego transformatora tylko część zabezpieczeń przetężeniowych będzie działała prawidłowo. Aby przywrócić pełną ochronę przeciwporażeniową w czasie wykonywania pomiarów, należy zabudować dodatkowe zabezpieczenie na pomiarowym przewodzie łączącym punkt neutralny transformatora z zaciskiem PE. Wartość prądu powodującego samoczynne wyłączenie zasilania IaQN dla tego zabezpieczenia dobieramy według jednego z następujących wzorów (w zależności od miejsca wykonywania uziemienia punktu neutralnego transformatora):

ei 3 2008 zmiany wartosci wzor14
(14)
ei 3 2008 zmiany wartosci wzor15
(15)

Przykład pomiarowy

Oceniając rzeczywisty stopień wpływu wyboru sposobu uziemienia punktu neutralnego transformatora na wartości zmierzonych impedancji pętli zwarcia i dodatkowe zagrożenie porażeniowe, najlepiej przenieść rozważania teoretyczne w realia istniejących sieci przemysłowych, np. dla sieci przedstawionej na rysunku 4. – jest to sieć IT 500 V bez przewodu neutralnego z uziemieniem zbiorowym, zasilająca urządzenia na powierzchni kopalni węgla kamiennego, wentylacyjnego szybu peryferyjnego.

Po uziemieniu punktu neutralnego transformatora w zależności od sposobu realizacji uziemienia otrzymano następujące wyniki pomiarowe:

 • dla uziemienia w miejscu zainstalowania UKSI (połączenie punktu neutralnego z zaciskiem pomiarowym UKSI jest wykonane za pomocą jednej z żył przewodu YKY 3×2,5 mm2 o długości 14 m) (pomiar na zaciskach UKSI) – 0,181 Ω,
 • dla uziemienia w komorze transformatora (pomiar na zaciskach transformatora) – 0,09 Ω.

 

Wykorzystując wzory (14) i (15) otrzymujemy określone w tabeli 1. wartości dla charakterystycznych wielkości układu sieciowego IT z uziemionym punktem neutralnym na czas pomiarów (tab. 1.).

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1. wynika, że odbiory, które zabezpieczane są topikowymi wkładkami bezpiecznikowymi typu gG, o prądach znamionowych większych niż:

 • 63 A – przy uziemieniu punktu neutralnego w miejscu zainstalowania UKSI,
 • 125 A – przy uziemieniu punktu neutralnego w komorze transformatora nie będą wyłączały prądu zwarcia doziemnego w sieci TN powstałej po uziemieniu punktu neutralnego na czas pomiarów. Dlatego należy stosować dodatkowe zabezpieczenie układu na czas pomiarów o prądzie powodującym samoczynne zadziałanie, wyznaczonym według wzoru (14) lub (15).

 

Wpływ przewodów PE na impedancję pętli zwarcia

Przy metodzie obliczeniowej wyznaczania impedancji pętli zwarcia zwykle nie uwzględnia się równoległego połączenia przewodów ochronnych PE i to przynależnych do tych samych (przy rezerwowym zasilaniu) oraz różnych układów sieciowych zasilających urządzenia w granicach jednego obiektu. Przewody te, przy prawidłowo wykonanej głównej szynie wyrównania potencjału, wzajemnie bocznikując się w istotny sposób wpływają na wartości impedancji pętli zwarcia zwiększając prądy.

Miało to konsekwencje przy pomiarach impedancji pętli zwarcia wykonanych dla urządzeń zasilanych w ramach sieci IT przedstawionej na rysunku 4. – wybrane wyniki pomiarów, dla przykładu zobrazowania skali zjawiska, zostały przedstawione w tabeli 2.

Podsumowanie

Rozwiązania polegające na odstępowaniu od pomiarów impedancji pętli zwarcia i pomysł zastępowania ich metodami obliczeniowymi są zjawiskami niepokojącymi, prowadzą bowiem do braku kontroli impedancji pętli zwarcia, zwłaszcza w części obejmującej połączenia i przewody ochronne PE. Podobnie jest z rozwiązaniami polegającymi na zmianie sposobu pracy urządzeń do kontroli stanu izolacji z sygnalizacji, na wyłączenie pierwszego zwarcia doziemnego rozbudowanych układów sieciowych IT – prowadzi to do utraty selektywnej pracy zabezpieczeń i oparcia ochrony przeciwporażeniowej tylko na jednym urządzeniu – urządzeniu, którego praca jest zależna od napięcia zasilającego.

Literatura

1. DIN VDE 0102 Berechnung von Kurzschlußströmen in Drehstromnetzen.

2. PN-81/E-04070.10 Transformatory. Metody badań. Pomiar impedancji dla składowej zerowej.

3. PN-IEC-60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.

4. PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

5. G. Loska, Ochrona przeciwporażeniowa w niskonapięciowych sieciach IT podczas wykonywania pomiarów impedancji zwarciowej, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 4/376 z 2002 r. 

6. H. Markiewicz, Urządzenia elektroenergetyczne, WNT, Warszawa 2001.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

SOIT od IMEFY

SOIT od IMEFY

SOIT (Solar Oil Immersed Transformers) to transformatory olejowe przeznaczone do pracy w systemach PV.

SOIT (Solar Oil Immersed Transformers) to transformatory olejowe przeznaczone do pracy w systemach PV.

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Metoda techniczna pomiaru rezystancji uziemienia

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień....

Na temat pomiarów rezystancji uziemienia napisano już wiele referatów, artykułów i innych publikacji, które w mniej lub bardziej przystępny sposób wyjaśniają tryb postępowania w trakcie badań uziemień. W praktyce, niestety, powszechnie powiela się błędy i stosuje zasady, które w efekcie skutkują uzyskaniem błędnych wyników. Największą trudnością w prawidłowym przygotowaniu układu pomiarowego do badań, jest poprawne rozmieszczenie sond pomocniczych. Dlatego zrozumienie zasad rządzących zastosowaniem...

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Mobilne stanowisko do pomiaru prądów fazowych SEM TS 12.

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do...

Instytut Tele- i Radiotechniczny prowadzi własne prace badawczo rozwojowe. W odpo-wiedzi na zapotrzebowanie rynku powstaje wiele innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich jest właśnie mobilne stanowisko do pomiarów prądów fazowych SEM TS 12. Urządzenie pracuje na bazie opracowanego w ITR sterownika modułowego SEM, i stanowi jedno z jego zastosowań.

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Co musisz wiedzieć o licznikach energii elektrycznej?

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy...

Licznik energii elektrycznej powinien zostać zainstalowany w każdym domu. Zazwyczaj montuje go dostawca energii, który dzięki urządzeniu rejestruje, ile energii elektrycznej nam dostarcza. Jeśli chcemy wiedzieć, ile prądu zużyliśmy, to wystarczy spojrzeć na licznik. Dzięki niemu jesteśmy też w stanie kontrolować dostawcę energii oraz sprawdzać, czy płacimy odpowiedniej wysokości rachunki za prąd. Jak działa licznik energii elektrycznej i gdzie go zamontować?

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

Wprowadzenie do cyfrowych pomiarów napięcia woltomierzami z podwójnym całkowaniem

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

W artykule przedstawiona została zasada działania woltomierzy z podwójnym całkowaniem. Zwrócono uwagę na dokładność pomiaru i odporność na zakłócenia.

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Iskrobezpieczny Multimetr Wielofunkcyjny IMW-1

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem...

Artykuł przedstawia rozwiązanie iskrobezpiecznego multimetru dla górnictwa. Urządzenie umożliwia pracę diagnostyczną (może służyć do wczesnej diagnostyki przedusterkowej) w warunkach zagrożenia wybuchem metanu lub pyłu węglowego, służy zatem do pomiaru dopuszczalnych w tym środowisku wielkości elektrycznych.

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Pomiary częstotliwości - wprowadzenie

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Autor przedstawia definicję częstotliwości i jej jednostkę oraz omawia cyfrowe, bezpośrednie i pośrednie pomiary częstotliwości przywołując dla nich wzory matematyczne.

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

Zastosowanie mierników cyfrowych do pomiaru prądu

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

W artykule przedstawiono podstawowe zależności dla obwodów prądu stałego i przemiennego. Omówiono zasadę działania miernika cęgowego.

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej - przepisy krajowe a dyrektywa MID

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Artykuł jest wstępem do prezentacji zmian wymagań w zakresie liczników energii elektrycznej. Prezentowane informacje mają na celu wskazanie problemów związanych z prawną kontrolą metrologiczną z nimi związaną.

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Oscyloskopy cyfrowe - podstawowe parametry użytkowe

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Autor publikacji charakteryzuje współcześnie stosowane oscyloskopy cyfrowe: zastosowanie, przykłady wykonania, zasadę działania oraz zobrazowanie przebiegu.

Oscyloskopy

Oscyloskopy

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące współcześnie eksploatowanych oscyloskopów. Autor podaje ich klasyfikacje, ponadto pisze o funkcjach i przykładowych zastosowaniach.

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Inteligentne cyfrowe liczniki energii elektrycznej jako element systemu Smart Power Grids (część 1.)

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych...

Artykuł związany z miernictwem dotyczy wybranych aspektów inteligentnych liczników w systemie Smart Power Grids / Smart Metering. Autor skupił się na charakterystyce inteligentnych systemów pomiarowych (inteligentnych liczników), korzyściach i kosztach wprowadzania systemów inteligentnego opomiarowania. Ponadto przedstawił aktualny stan wdrożeń systemów inteligentnego opomiarowania w UE i Polsce i omówił wybrane problemy bezpieczeństwa w takich systemach oraz sformułował końcowe uwagi i wnioski.

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Analiza zjawiska odkształceń prądów i napięć na przykładzie wybranego obiektu widowiskowego

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany...

Problem występowania odkształceń krzywej napięcia i prądu należy do niekorzystnych zjawisk zachodzących w sieciach elektroenergetycznych. Dawniej dotyczył on zazwyczaj przemysłu, jednak ze względu na zmiany charakteru odbiorników, jakie zaobserwowano w ostatnich latach, zjawisko to można uznać za powszechne we wszystkich rodzajach układów elektroenergetycznych (szczególnie układach niskiego napięcia).

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Przygotowanie procedury pomiarowej na przykładzie wzorcowania miernika napięcia

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego...

Wielu użytkowników, szczególnie jeżeli chcą wdrożyć w swojej firmie system zarządzania, staje przed problemem opisania zagadnienia pomiarowego w postaci procedury. Procedura pomiarowa może dotyczyć dowolnego zagadnienia pomiarowego, gdzie konieczne jest zachowanie ustalonej powtarzalności i odtwarzalności otrzymanych wyników. Procedury pomiarowe są szczególnie ważne w przypadku wzorcowań i walidacji, ponieważ ewentualny błąd zostanie przeniesiony dalej w wyniku stosowania przyrządu lub urządzenia...

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Liczniki energii elektrycznej a dyrektywa MID

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której...

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ustanowili w 2004 r. dyrektywę o przyrządach pomiarowych, zwaną potocznie MID (skrót pochodzi od angielskich słów – Measuring Instruments Directive), której zasięg obowiązywania obejmuje między innymi kategorie przyrządów pomiarowych, takie jak liczniki energii elektrycznej czynnej. Autor publikacji zwraca uwagę na możliwości techniczne współczesnych urządzeń pomiarowych spełniające warunki tej dyrektywy. Zakres tematyczny publikacji zawarty jest m.in....

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia (część 2.)

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej....

Jednym z elementów mających na celu obniżanie ryzyka porażenia prądem elektrycznym są wykonywane pomiary elektryczne w układach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Sprawdza się w nich jest na ile skuteczna jest ochrona przeciwporażeniowa. Miernictwo w tym zakresie obejmuje pomiary okresowe. Mierzona jest m.in. impedancja pętli zwarcia. W artykule przedstawiono również, jakie minimalne informacje powinien zawierać protokół z prob i pomiarów elektrycznych.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary instalacji elektrycznych w obiektach zagrożonych wybuchem

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie...

Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

Pomiary elektryczne w obwodach niskiego napięcia

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane...

W artykule omówiono wykonywanie pomiarów elektrycznych w obwodach niskiego napięcia zasilających instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej. Jako że instalacje klimatyzacji i wentylacji są zasilane prądem elektrycznym, należy zadbać o to, aby ich działanie nie stwarzało zagrożenia pożarowego oraz zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. W tym celu wykonuje się niezbędne sprawdzenia, próby i pomiary. W praktyce czynności te nazywane są ogólnie „pomiarami elektrycznymi”.

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy analogowe i cyfrowe

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej...

Oscyloskopy są jednymi z najbardziej wszechstronnych przyrządów stosowanych do badań inżynierskich. Mogą być stosowane w diagnostyce urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. Oscyloskop najczęściej jest stosowany do obserwacji napięcia w funkcji czasu lub przebiegu napięciowego proporcjonalnego do mierzonego sygnału elektrycznego (np. prądu). Przy zastosowaniu oscyloskopu można między innymi mierzyć czas, częstotliwość, kąt przesunięcia fazowego, moc oraz wyznaczać charakterystyki diod,...

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Ocena systemów uziemień z wykorzystaniem pomiarów metodą udarową

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń...

Poprawnie przeprowadzone pomiary parametrów uziemień, a także właściwa interpretacja uzyskanych wyników, są bardzo ważnymi elementami zapewniającymi bezpieczeństwo obsługi oraz poprawną pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych we wszelkich obiektach wyposażonych w uziemienia ochronne i robocze bądź też narażonych na oddziaływanie przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. Metody właściwej oceny uziemień odgromowych powinny być przedmiotem wytycznych normalizacyjnych. Jednak procedury...

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym...

W artykule przedstawiono propozycje rozwiązań do zastosowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę równoczesnego postępu w dwóch obszarach, elektroenergetycznym i teleinformatycznym, decydujących o rzeczywistym rozwoju sieci Smart Grids. Powszechna modernizacja infrastruktury energetycznej musi odpowiadać tendencjom rozwoju inteligentnych sieci i uwzględniać w tym zakresie innowacyjne rozwiązania. W artykule przedstawiono propozycje układów pomiarowych,...

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Technologie transmisji danych w sieciach komórkowych i ich zastosowanie do zdalnego nadzoru i pomiarów w rozproszonych systemach elektroenergetycznych

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów...

Obecne systemy elektroenergetyczne coraz częściej wyposażane są w mikroprocesorowe sterowniki pozwalające na automatyczne wykonywanie szerokiego zakresu czynności związanych z pomiarami wybranych parametrów sieci elektroenergetycznej, monitorowaniem jej stanu, a często także sterowaniem urządzeniami znajdującymi się w takiej sieci. Dotyczy to zwłaszcza tzw. inteligentnych instalacji elektrycznych (ang. Smart Grids). Ponieważ sieci elektroenergetyczne stanowią zazwyczaj struktury o charakterze rozproszonym,...

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których...

Oceny zagrożenia wybuchem w zakładzie dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym. Obejmuje ona wskazanie miejsc, pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych, w których mogą tworzyć się mieszaniny wybuchowe, oraz wskazanie źródeł ewentualnego zainicjowania wybuchu.

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

Sprawdzanie zgodności wskazań ze specyfikacją na przykładzie wzorcowania cyfrowego miernika napięcia

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają...

W celu zapewnienia jakości i poprawności pomiarów wykonywanych multimetrami i miernikami wielkości elektrycznych, konieczne jest zagwarantowanie, że wskazania użytych przyrządów pomiarowych odpowiadają z zadowalającą użytkownika niepewnością wartości rzeczywistej (na świadectwach można też znaleźć określenie: wartość poprawna).

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.