elektro.info

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Uziemianie w liniach elektroenergetycznych nn

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie...

Wymagania dotyczące uziemiania w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia zostały określone normie N SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa [6]. Zgodnie z ww. normą w obrębie koła o średnicy 200 m, zakreślonego dowolnie dookoła miejsca instalacji każdej stacji transformatorowej SN/nn lub instalacji generatora nn, rezystancja wypadkowa uziemień o rezystancji RB ≤ 30 Ω połączonych ze sobą, które znalazły się w tym kole, nie może przekraczać 5 Ω.

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

Kablowanie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach...

W ostatnim czasie coraz więcej Spółek Dystrybucyjnych podejmuje decyzję o zastąpieniu linii napowietrznych liniami kablowymi. Proces ten jest zaplanowany na wiele lat, a jego koszty są szacowane w miliardach złotych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sam proces „skablowania” sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia przyniesie oczekiwane rezultaty w postaci znaczącej poprawy systemowych wskaźników jakościowych, takich jak: SAIDI, SAIFI, czy też MAIFI.

Wpływ szybkości komutacji baterii kondensatorów na zawartość wyższych harmonicznych

Rys. 1. Bilans mocy przed wymianą kompensatora

Z przeprowadzonych badań wynika, że instalując urządzenia do kompensacji mocy biernej można uzyskać prawidłowy efekt w zakresie wymaganego współczynnika mocy, ale jednocześnie może się okazać, że w miejscu ich zainstalowania wystąpi wzrost harmonicznych napięcia i prądu, co może być spowodowane nadmiarem pojemności w układzie wynikającym ze zbyt wolnego procesu załączania lub wyłączania poszczególnych stopni baterii kondensatorów. Zjawiska te zostaną przedstawione w artykule na konkretnym przykładzie.

Pomiary i analizy zostały wykonane w zakładzie produkcyjnym GEDIA w Nowej Soli. Analizę przeprowadzono dla typowej prefabrykowanej rozdzielnicy przemysłowej o symbolu R5, o maksymalnej obciążalności do 3000 A. Z rozdzielnicy R5 zasilany jest układ następujących odbiorników: prasa CTUA-2500, prasa HYLA 1400, prasa MW-630, prasa ERFURT-630, dwie prasy ERFURT-800.

Największą prasą zasilaną z rozdzielnicy R5 jest prasa hydrauliczna CTUA 2500, którą charakteryzują następujące parametry:

 • moc zainstalowana 480 kW, w tym największy silnik 200 kW,
 • moc używana średnio 150 kW,
 • nacisk prasy 2500 t,
 • możliwa teoretyczna częstotliwość cyklu 15,2 s.

Układ kompensacji przed modernizacją

W zakładzie produkcyjnym ­GEDIA rozdzielnia R5, zainstalowano klasyczny układ kompensacyjny oparty na kondensatorach energetycznych 3‑fazowych, chronionych dławikami 7%, moc 600 kvar/400 V, sposób załączania poszczególnych stopni – stycznik dopasowany do mocy stopnia. Całość zarządzana jest regulatorem współczynnika mocy.

Układ spełniał zadania związane z uzyskaniem efektu ekonomicznego, tzn. średnia wartość w okresie rozliczeniowym tg φ < 0,4 (brak opłat z tytułu ponadnormatywnego poboru mocy biernej indukcyjnej) (rys. 1. patrz: zdjęcie tytułowe).

Mimo że zainstalowany układ kompensacji spełniał wymagania dotyczące warunku tg φ < 0,4 przeprowadzono szczegółową analizę parametrów sieci nn 0,4 kV w rozdzielni R5 pod kątem gospodarki mocą bierną oraz jakości napięcia zasilającego wg PN-EN 50160, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości harmonicznych w prądzie (THDI) i napięciu (THDU).

W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że istniejąca kompensacja mocy biernej indukcyjnej pogarsza parametry sieci zasilającej, powodując wzrost udziału harmonicznych napięcia i prądu na szynach rozdzielnicy R5, co wynika między innymi ze wzrostu pojemności w układzie.

Wpływ pojemności na harmoniczne obrazują poniższe zależności:

 • wartości chwilowe napięć i prądów dla k-tej harmonicznej, odpowiednio zależność (1) i (2):
b wplyw szybkosci komutacji wz01
Wzór 1
b wplyw szybkosci komutacji wz02
Wzór 2

gdzie:

Zk – moduł impedancji dla k-tej harmonicznej, wyrażony zależnością (3):

b wplyw szybkosci komutacji wz03
Wzór 3

tg φk - tangens kąta przesunięcia fazowego dla k-tej harmonicznej, zależność (4):

b wplyw szybkosci komutacji wz04
Wzór 4

gdzie:

Xk – reaktancja pojemnościowa dla k-tej harmonicznej, wyrażona zależnością (5):

b wplyw szybkosci komutacji wz05
Wzór 5

tg φk - tangens kąta przesunięcia fazowego dla k-tej harmonicznej z wykorzystaniem zależności (5), zależność (6):

b wplyw szybkosci komutacji wz06
Wzór 6

Z powyższych zależności wynika, że wraz ze wzrostem pojemności C oraz rzędu harmonicznej maleją wartości reaktancji pojemnościowej Xk, a tym samym moduł impedancji Zk oraz tangensa kąta przesunięcia fazowego tg φk.

Zmniejszanie się impedancji Zk powoduje, że wraz ze wzrostem rzędu harmonicznej wzrasta wartość skuteczna prądu (7):

b wplyw szybkosci komutacji wz07
Wzór 7

Z zależności (7) wynika również, że wartość skuteczna prądu dla k-tej harmonicznej wzrasta szybciej niż wartość skuteczna napięcia. Zatem krzywa prądu i płynącego w gałęzi RC jest znacznie bardziej odkształcona od sinusoidy, niż krzywa napięcia u, ponieważ to występująca w układzie pojemność powoduje narastanie wyższych harmonicznych prądu.

Z powyższych zależności wynikają również następujące wnioski:

 • nadmiar pojemności w układzie może prowadzić do niekorzystnych efektów związanych ze wzrostem harmonicznych w układzie, nawet przy spełnionym warunku tg φ << 0,4, jak i przy przekompensowaniu,
 • pełna kompensacja mocy biernej, spełniony warunek rezonansu XL = XC, powoduje, że istniejące w sieci harmoniczne są bardzo podatne na wzmocnienia.

W celu poprawienia zaistniałej sytuacji zaproponowano nowe urządzenie kompensacyjne, które miało ograniczyć te negatywne zjawiska.

Inwestor, zainteresowany poprawą jakości napięcia w rozdzielniach oddziałowych, wyraził zgodę na wykonanie nowego układu kompensacji, który zwiększy pewność zasilania, podniesie jego jakość oraz będzie w zgodzie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej, jak i efektywności energetycznej.

Uwarunkowania prawne

W zakresie kompatybilności elektroenergetycznej należy spełnić wymagania zawarte w następujących przepisach prawnych unijnych i krajowych:

 • Dyrektywie Unijnej o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE z 15 grudnia 2004 roku,
 • Ustawie o kompatybilności elektromagnetycznej (DzU z 2007, nr 82, poz. 556),
 • w zestawie norm serii IEC EN 61000 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).

W zakresie efektywności elektroenergetycznej należy spełnić wymagania zawarte w następujących przepisach prawnych:

 • Dyrektywie Unijnej w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych 2012/27/WE z 25 października 2012 roku,
 • Ustawie o efektywności energetycznej (DzU z 2011 r., nr 94, poz. 551),
 • Monitorze Polskim z dnia 11 stycznia 2013 roku poz. 15 w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Układ kompensacji po modernizacji

W celu poprawy zaistniałej sytuacji, w zakładzie produkcyjnym ­GEDIA zainstalowano nowy układ kompensacyjny w postaci baterii kondensatorów energetycznych z dławikami ochronnymi 7% o mocy 600 kvar/400 V – człon szybki załączany tyrystorami oraz dodatkowo zwiększono moc baterii o 200 kvar – człon stycznikowy.

Człon szybki zrealizowany został na podstawie przełączników tyrystorowych, które umożliwiają załączanie kondensatorów z czasem 0,2 sekundy. Układ tyrystorowy utrzymuje cały czas napięcie na kondensatorach (brak potrzeby ich rozładowania) oraz podaje właściwe „porcje” energii biernej pojemnościowej do układu w zależności od potrzeb ustalanych przez automatyczny regulator współczynnika mocy.

Analiza przebiegów przed i po modernizacji

W celu wykazania różnic wynikających z zastosowania wyżej opisanych dwóch układów kompensacji, poniżej zostaną przedstawione wybrane przebiegi charakterystycznych wielkości zmierzone przed modernizacją i po modernizacji układu do kompensacji mocy biernej.

Na rys. 1. i rys. 2. przedstawiono wykresy bilansu mocy przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.

wykresy1
Rys. 1. (po lewej) Bilans mocy przed wymianą kompensatora; Rys. 2. (po prawej) Bilans mocy po wymianie kompensatora; rys. K. Herlender

Jak widać z przebiegów zamieszczonych na rys. 1. i rys. 2., moc bierna indukcyjna zarówno przy wyłączonej baterii kondensatorów, jak i przy załączonej jest porównywalna. Można przyjąć, że rozdzielnia R5 w czasie pomiarów w 2012 i 2015 roku była podobnie obciążona zarówno co do mocy, jak i charakteru odbiorników (park maszynowy zasilany z tej rozdzielni bez istotnych zmian czy modernizacji).

Na rys. 3. i rys. 4. zobrazowano przebiegi:

 • współczynnika mocy cos φ, jako P/S (iloraz mocy czynnej i pozornej) – kolor czarny,
 • współczynnik przesunięcia fazowego cos φ funkcji prądu i napięcia – kolor czerwony,
 • przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.
wykresy2
Rys. 3. (po lewej) Przebieg współczynnika mocy cos φ oraz cos ψ przed wymianą kompensatora; Rys. 4. (po prawej) Przebieg współczynnika mocy cos φ oraz cos ψ po wymianie kompensatora; rys. K. Herlender

Przebieg współczynnika mocy cos j w układzie przed modernizacją (rys. 3.)  , przy załączonej baterii, wahał się w granicach 0.85–0,95, a jego wartość średnia wynosiła ok. 0,93. Przebieg współczynnika mocy w układzie po modernizacji (rys. 4.) , przy załączonej baterii, jest bardziej wyrównany i waha się w granicach 0.92–0.97, a jego wartość średnia wynosiła ok. 0,94. Na rys. 4. widać dodatkowo, że przebiegi wartości cos φ i cos ψ są bardziej zbieżne (pokrywają się), niż ma to miejsce na rys. 3.

Na rys. 5. i rys. 6. przedstawiono przebiegi współczynnika THDU przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.

wykres 3
Rys. 5. (po lewej) Przebieg współczynnika THDU [%] przed wymianą kompensatora; Rys. 6. (po prawej) Przebieg współczynnika THDU [%] po wymianie kompensatora; rys. K. Herlender

Jak widać z przebiegów przedstawionych na rys. 5. i rys. 6. wartość współczynnika THDU [%] zawsze wzrasta, gdy układ kompensacyjny jest załączony, co pokazuje, że to właśnie załączenie układu kompensacyjnego powoduje generowanie wyższych harmonicznych w miejscu jego zainstalowania. Wartość współczynnika THDU przed wymianą kompensatora wynosiła ok 5% (rys. 5.) , a po wymianie kompensatora uległa znacznemu obniżeniu i wynosiła ok 2,2%. W obu przypadkach przy wyłączonej baterii współczynnik THDU wynosił ok. 1,4%.

Na rys. 7. i rys. 8. przedstawiono przebiegi współczynnika THDI przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.

wykresy 4
Rys. 7. (po lewej) Przebieg współczynnika THDI [%] przed wymianą kompensatora; Rys. 8. (po prawej) Przebieg współczynnika THDI [%] po wymianie kompensatora; rys. K. Herlender

Jak widać z przebiegów przedstawionych na rys. 7. i rys. 8., wartość współczynnika THDI [%], podobnie jak współczynnika THDU [%], znacznie wzrasta, gdy układ kompensacyjny jest załączony, co pokazuje, że to właśnie załączenie układu kompensacyjnego może powodować generowanie wyższych harmonicznych w miejscu jego zainstalowania.

Wartość współczynnika THDI przy załączonej baterii przed wymianą kompensatora wynosiła ok. 44% (rys. 7.), a po wymianie kompensatora ok. 16% (rys. 8.) . W obu przypadkach przy wyłączonej baterii współczynnik THDI wynosił ok. 4%.

Na rys. 9. i rys. 10. przedstawiono przykładowe oscylogramy napięcia i prądu w fazie L1 przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.

wykresy 5
Rys. 9. (po lewej) Przykładowy oscylogram chwilowych wartości prądu i(t) i napięcia u(t) przed wymianą układu kompensacji; Rys. 10. (po prawej) Przykładowy oscylogram chwilowych wartości prądu i(t) i napięcia u(t) po wymianie układu kompensacji; rys. K. Herlender

Jak widać z przedstawionych na rys. 9. i rys. 10. przebiegów chwilowych prądu i napięcia, szybka komutacja w znacznym stopniu przybliża ich przebiegi do przebiegów o kształcie sinusoidalnym.

Na rys. 11. i rys. 12. przedstawiono przykładowe przebiegi prądów fazowych przed wymianą kompensatora i po wymianie kompensatora.

wykresy 6
Rys. 11. (po lewej) Przebiegi prądów fazowych przed wymianą układu kompensacji; Rys. 12. (po prawej) Przebiegi prądów fazowych po wymianie układu kompensacji; rys. K. Herlender

Analizując wykresy prądów zamieszczone na rys. 11. i rys. 12. można zauważyć, że kompensacja jest skuteczna i potrzebna w rozpatrywanym układzie. Wartości prądu przy wyłączonej baterii kondensatorów były na poziomie średnio ok. 900 A, natomiast przy załączonej baterii kształtowały się na poziomie ok. 300 A. Trzykrotne obniżenie wartości prądu powoduje znaczne ograniczenie strat związanych z przesyłem i transformacją energii elektrycznej.

Wnioski

Z przeprowadzonych pomiarów porównawczych oraz badań wynika, że instalując urządzenia do kompensacji mocy biernej, można uzyskać prawidłowy efekt w zakresie wymaganego współczynnika mocy, ale jednocześnie może się okazać, że w miejscu ich zainstalowania wystąpi wzrost harmonicznych napięcia i prądu, co może być spowodowane nadmiarem pojemności w układzie, wynikającym ze zbyt wolnego procesu załączania lub wyłączania poszczególnych stopni baterii kondensatorów w stosunku do zmian zachodzących w układzie.

Odpowiednio szybkie załączanie członów baterii można uzyskać stosując przełączniki tyrystorowe, które umożliwiają załączanie kondensatorów z czasem np. 0,2 sekundy. Układ tyrystorowy utrzymujący cały czas napięcie na kondensatorach (brak potrzeby ich rozładowania) oraz podający właściwe „porcje” energii biernej pojemnościowej do układu w zależności od faktycznych potrzeb, ustalanych każdorazowo przez automatyczny regulator współczynnika mocy, może w widoczny sposób pozytywnie oddziaływać na jakość napięcia zasilającego poprzez ograniczanie zawartości THDU i THDI na szynach rozdzielni.

Kompensacja mocy biernej jest niezbędna nie tylko w zakresie ekonomicznym (obniżanie rachunków za energię elektryczną), ale również służy poprawie efektywności energetycznej. Dodatkowo, przy doborze układów kompensacji mocy biernej należy analizować szerokie spektrum zjawisk z nią związanych, m.in. jakość napięcia zasilającego. Pogarszanie parametrów napięcia zasilającego poprzez np. wzrost współczynników THDU i THDI ma negatywny wpływ na pracę urządzeń odbiorczych zasilanych z danej rozdzielnicy.

Literatura

 1. Hanzelka Z.: Referaty wybrane. Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków 2000.
 2. Hanzelka Z., Piekarz A.: Załączanie baterii kondensatorów w sieciach niskiego i średniego napięcia. AGH, Kraków 2000.
 3. Markiewicz H.: Urządzenia Elektroenergetyczne, Wydanie czwarte. WNT Warszawa 2008.
 4. Herlender K., Żebrowski M., Kompensacja mocy biernej jako jeden z elementów poprawy efektywności energetycznej, Elektro-Info, nr 12, 2014

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Korzyści wynikające z zastosowania ultraszybkiej kompensacji mocy biernej

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej,...

Zgodnie z art. 5 Ustawy o efektywności energetycznej [1], która weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r., „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne ­nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię elektryczną, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej”. Jednym z przedsięwzięć jest ograniczenie strat związanych z poborem energii biernej indukcyjnej. W tym celu można stosować lokalne i centralne układy do kompensacji mocy biernej [1].

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania budynków w energię elektryczną

Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania budynków w energię elektryczną

Jednym z priorytetowych zadań związanych ze wzrostem instalowania systemów z odnawialnymi źródłami energii jest racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej z tych źródeł. W miarę stabilne i przewidywalne...

Jednym z priorytetowych zadań związanych ze wzrostem instalowania systemów z odnawialnymi źródłami energii jest racjonalne wykorzystanie energii pochodzącej z tych źródeł. W miarę stabilne i przewidywalne są systemy wykorzystujące biomasę, biogaz, geotermię, a nawet małe elektrownie wodne. Zdecydowanie trudniej jest zaprojektować efektywne systemy generacji rozproszonej na podstawie generatorów wiatrowych i systemów fotowoltaicznych.

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Opis wpływu generacji rozproszonej na system elektroenergetyczny na przykładzie małej elektrowni wodnej

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i...

Złożoność rynku energii elektrycznej związana jest z pewnymi specyficznymi właściwościami produktu, którym jest energia elektryczna. Pierwszą taką cechą jest niemożność magazynowania. Zapotrzebowanie i pobór energii elektrycznej przez konsumentów zmienia się w ciągu roku, miesięcy, dni oraz godzin, czyli rynek energii elektrycznej jest rynkiem czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość utrzymywania rezerw prądu stałego w akumulatorach, jednakże z globalnego punktu widzenia ma to znikome znaczenie. Kolejną...

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Wpływ asymetrycznego obciążenia na pracę układów kompensacyjnych

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną...

Odbiorniki prądu przemiennego oprócz mocy czynnej, która wykorzystywana jest na pracę użyteczną oraz straty mocy w postaci ciepła pobierają również moc bierną. Urządzenia zużywające moc bierną indukcyjną określane są mianem odbiorników mocy biernej, natomiast urządzenia, które pobierają moc bierną pojemnościową, określane są jako źródła mocy biernej.

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Energoelektroniczny kompensator prądu nieaktywnego

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną...

Praca obciążenia elektrycznego związana jest z pobieraniem energii ze źródła. Energię tę można rozdzielić na dwie składowe, definiowane w kategoriach mocy: moc aktywną, pokrywającą pracę obciążenia, związaną ze składową prądu zasilającego zwaną prądem aktywnym (rys. 1., prąd ia), oraz moc nieaktywną, związaną ze składową nieaktywną prądu, rys. 1., prąd iq). Prąd nieaktywny można dzielić na kolejne składowe, wynikające np. z przyczyn jego powstawania czy spójności z metodą jego redukcji.

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Oddziaływanie napędowego przekształtnika częstotliwości z prostownikiem diodowym na jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz...

Energia elektryczna musi spełniać określone wymagania w zakresie jakości. Niespodziewane zapady i zaniki zasilania oraz inne zdarzenia energetyczne mogą powodować znaczne szkody i straty materialne oraz powstawanie innych zagrożeń dla ludzi i dla urządzeń.

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Energooszczędne źródła światła a jakość energii elektrycznej

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie...

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej wycofuje się ze sprzedaży żarowe źródła światła. Na ich miejsce wprowadzane jest alternatywne, energooszczędne oświetlenie. Świetlówki kompaktowe i oświetlenie LED, o których mowa w artykule, mają oszczędzać nawet do 80% energii, przy uzyskaniu tego samego strumienia świetlnego co żarówka wolframowa.

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

Aspekty techniczne i ekonomiczne kompensacji mocy biernej w obiektach użyteczności publicznej

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania...

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera problem jakości energii elektrycznej. Jednym z głównych powodów wzrostu zainteresowania jakością jest rosnąca liczba urządzeń wymagających zasilania energią elektryczną o odpowiednich parametrach. Jednym z działań mogących przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej jest odpowiednie zarządzanie przepływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Zachowanie odpowiedniego bilansu zarówno mocy czynnej, jak i biernej jest gwarancją...

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Regulator obciążenia elektrowni wiatrowej o małej mocy

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników....

Wielu użytkowników urządzeń elektrycznych chce pomniejszyć koszty zakupu energii przez budowę małej elektrowni wiatrowej. Prądnica wiatrowa może być uzupełniającym źródłem zasilania wybranych odbiorników. Najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie prądnicy wolnobieżnej, napędzanej przez turbinę o zmiennej prędkości obrotowej. Obliczanie parametrów generatora wolnobieżnego tarczowego przedstawiono w [1], a opis sposobu wykonania przykładowej elektrowni z prądnicą o wirniku zewnętrznym kubkowym w...

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Uproszczony projekt automatyki priorytetu w instalacji domowej

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy...

Wprowadzenie przez spółki dystrybucyjne wysokich opłat związanych z przydziałem mocy powoduje, że odbiorcy zaniepokojeni kosztami, jakie muszą ponieść, często nieświadomie godzą się na niską wartość mocy umownej. Problemy pojawiają się dopiero w sytuacjach zwiększonego poboru mocy, jak np. jednoczesne załączenie kuchni elektrycznej i zmywarki lub pralki automatycznej. Instalowane przez spółki dystrybucyjne zabezpieczenie zalicznikowe przeznaczone do ograniczenia poboru mocy w takim przypadku zadziała...

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Wybrane aspekty energetyki wiatrowej w Polsce (część 2.)

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż...

Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce to zjawisko dość nowe o dużej dynamice zmian. Warto zwrócić uwagę na wykorzystywane w siłowniach wiatrowych zaawansowane układy sterowania i regulacji, które są wciąż udoskonalane. Z kolei z uwagi na duże lepsze warunki wietrzne szansą na dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce są z całą pewnością farmy wiatrowe morskie.

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Kompensacja mocy biernej w środowisku wyższych harmonicznych

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych...

Napędowe przemienniki częstotliwości z pośrednim napięciem stałym są obecnie powszechnie stosowanymi odbiorami energii w lokalnym niskonapięciowym systemie zasilania zakładu. Duże moce dostarczane do napędowych przemienników częstotliwości są przyczyną powstawania harmonicznych prądu, które mogą uniemożliwiać prawidłową pracę powszechnie stosowanych kompensatorów mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

Kompensacja mocy biernej układów z asymetrią prądową

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występuje asymetryczne obciążenie poszczególnych faz. Analizę poprawności pracy układu kompensacyjnego przedstawiono na podstawie badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranym obiekcie przemysłowym, w zależności od miejsca pomiaru prądu sterującego regulatorem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Kompensacja mocy biernej farm wiatrowych

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych...

Z zagadnieniem kompensacji mocy biernej stykają się zarówno odbiorcy energii elektrycznej, jak również jej wytwórcy. Wytwarzanie lub pobieranie mocy biernej wiąże się się nie tylko z występowaniem dodatkowych strat mocy i energii w układach zasilających, ale również z kosztami związanymi z ponadumownym przesyłem mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

Kompensacja mocy biernej w układach SN zasilających elektrownie wiatrowe

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej linii kablowej SN zasilającej elektrownie wiatrowe przy wykorzystaniu modelu komputerowego oraz danych pomiarowych, a na na przykładzie analizy konkretnej farmy wiatrowej dokonano porównania wyników badań terenowych z wynikami obliczeń symulacyjnych.

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Jakość zasilania odbiorców (część 2)

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie...

Rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, znanych powszechnie jako smart grids, powoduje ciągły wzrost zainteresowania zagadnieniami jakości dostawy energii elektrycznej, zarówno po stronie jej dostawców, jak i odbiorców. Wynika to z rzeczywistych potrzeb związanych z rozwojem techniki, lecz także z organizacji i funkcjonowania rynku energii, coraz wyraźniej definiującego odpowiedzialność partnerów za zaburzenia występujące na drodze przepływu energii – od źródła do odbiorcy finalnego....

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne – przykład praktyczny (część 2.)

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy...

Energetyczne filtry aktywne służą do kompensowania chwilowych odchyłek wartości przebiegów prądu/napięcia od przebiegu sinusoidalnego, przy jednoczesnej eliminacji przepływającej przez dany układ mocy biernej oraz asymetrii prądu obciążenia. W ogólnym przypadku, suma prądu/napięcia filtru oraz prądu/napięcia układu zasilającego, w idealnym przypadku powoduje, że prąd źródła/napięcie odbiornika ma przebieg ­sinusoidalny i nie występuje przesunięcie pomiędzy tymi wielkościami.

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

Straty mocy w układach wyposażonych w filtry aktywne

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

W pierwszej części artykułu przedstawiono zagadnienia dotyczące strat mocy w układach zasilających wraz z prezentacją możliwości ich ograniczenia.

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – zagadnienia wybrane (część 2) - odbiorniki i źródła mocy biernej

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

W drugiej części artykułu opisano odbiorniki oraz źródła mocy biernej.

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

Jakość zasilania odbiorców (część 1.) - aktualny stan w polskich sieciach elektroenergetycznych

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości...

W pracy przedstawiono trzy kwestie, które są ważne w praktyce operacyjnej polskiego systemu energetycznego: identyfikacja źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, ocena poprawności pomiarów w złej jakości środowiska oraz obecność zakłóceń w zakresie częstotliwości (2, 150) kHz.

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

Kompensacja mocy biernej - zagadnienia wybrane - odbiorniki i źródła mocy biernej

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 1)

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Artykuł przedstawia zagadnienia teoretyczne związane z kompensacją mocy biernej w układach elektroenergetycznych, w których występują znaczne odkształcenia prądów i napięć od przebiegów sinusoidalnych.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.