elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Fot. 1. Przykładowe rozwiązanie prefabrykowanej stacji w obudowie betonowej z obsługą zewnętrzną

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.

Zobacz także

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

Wybrane aspekty modernizacji rozdzielnic SN i nn w podziemnych zakładach górniczych

Wybrane aspekty modernizacji rozdzielnic SN i nn w podziemnych zakładach górniczych

Rozdzielnice SN i nn eksploatowane w podziemnych zakładach górniczych muszą spełniać wymagania określone w ustawie [1] i rozporządzeniach [2] i [3]. Wymagania te są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż...

Rozdzielnice SN i nn eksploatowane w podziemnych zakładach górniczych muszą spełniać wymagania określone w ustawie [1] i rozporządzeniach [2] i [3]. Wymagania te są zdecydowanie bardziej restrykcyjne niż te, które obowiązują dla zakładów pracy innych branż. Wynika to w głównej mierze z konieczności szczególnej ochrony zdrowia i życia człowieka, mienia przedsiębiorstwa oraz bardzo trudnych i ciężkich warunków użytkowania urządzeń elektroenergetycznych.

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Stacje kontenerowe charakteryzują się małymi wymiarami oraz krótkim czasem montażu. Wytwarzane są w całości w specjalistycznych zakładach produkcyjnych. W miejscu zainstalowania wykonuje się jedynie ich montaż końcowy. Ich funkcją jest głównie rozdział energii elektrycznej oraz zasilanie sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia. Stacje te służą do zasilania:

 • osiedli mieszkaniowych,
 • parków i terenów rekreacyjnych,
 • placów budów,
 • zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych. 

Istnieje kilka kryteriów podziału stacji prefabrykowanych. Stacje dzieli się w zależności od liczby zainstalowanych transformatorów na stacje: jednotransformatorowe, dwutransformatorowe lub niestandardowe – z trzema transformatorami. Ponadto ze względu na rodzaj obudowy wykonuje się stacje w obudowie betonowej lub metalowej. Dodatkowo, w zależności od możliwości realizacji obsługi, wyróżnia się stacje: z obsługą wewnętrzną lub zewnętrzną.W kontenerowych stacjach transformatorowych stosuje się rozdzielnice SN o izolacji powietrznej lub izolacji SF6 oraz rozdzielnice nn. Stacje te po stronie nn w zależności od wymagań wyposaża się w pojedynczy lub podwójny system szyn.

Wymagania normalizacyjne

Stosowane rozwiązania w prefabrykowanych kontenerowych stacjach SN muszą spełniać wymagania przepisów techniczno-prawnych i norm przedmiotowych.

Podstawową normą dla stacji kontenerowych jest norma PN-EN 62271-202:2010 [1]. Dotyczy ona wymagań konstrukcyjnych, technicznych, wyposażenia oraz poszczególnych metod badań urządzeń i jest ściśle powiązana z normami: [2, 3, 4, 5, 6]. W normie [1] określono wymagania w stosunku do głównych komponentów stacji kontenerowej SN/nn (transformatora, rozdzielnicy SN, rozdzielnicy nn) i jej wyposażenia oraz wymagania dotyczące zakresu badań typu stacji. Zdefiniowano 6 klas obudowy: 5, 10, 15, 20, 25 i 30.

Ponadto, w zakresie wymagań konstrukcyjnych określono wytyczne do prób obwodów uziemiających po stronie SN stacji, uzależniając procedurę próby od przewidywanego sposobu uziemienia punktu neutralnego sieci, do której stacja będzie przyłączona. Dodatkowo określono procedurę próby nagrzewania na podstawie zasilania obwodów SN i nn z dwóch niezależnych źródeł. Ponadto w normie wprowadzono obligatoryjne badania łukoodporności oraz klasyfikację odporności stacji na łuk wewnętrzny (IAC). Przyjęto również, że komponenty stacji muszą posiadać udokumentowane badania typu według znowelizowanych norm przedmiotowych.

W normie [1] określono wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w sytuacji, gdy komponenty stacji zawierają elementy elektroniczne. Ponadto określono procedurę optymalnego doboru stacji do warunków w miejscu przyszłej eksploatacji.

Wybrane aspekty oceny rozwiązań kontenerowych stacji prefabrykowanych SN

Prawidłowa praca stacji kontenerowych SN/nn w warunkach normalnych i minimalizacja skutków zakłóceń w stanach awaryjnych wymaga właściwego doboru parametrów stacji, parametrów rozdzielnic SN i nn w niej zainstalowanych, ich konfiguracji i wyposażenia oraz parametrów aparatów szyn i kabli stanowiących jej wyposażenie.

Bezpieczeństwo użytkowania stanowi bardzo ważny czynnik oceny rozwiązań stacji kontenerowych. Szczególnie ważne w aspekcie bezpiecznej i długotrwałej eksploatacji stacji jest posiadanie przez stacje badań typu, których zakres określono w normie [1]. Badania typu obejmują dla prefabrykowanych stacji kontenerowych:

 • sprawdzenie poziomu izolacji,
 • sprawdzenie przyrostu temperatury dla komponentów zainstalowanych,
 • określenie klasy obudowy w stacji,
 • sprawdzenie obwodów uziemiających,
 • próby funkcjonalności w celu sprawdzenia działania zestawu,
 • sprawdzenie stopnia ochrony,
 • sprawdzenie odporności obudowy stacji na narażenia mechaniczne,
 • próby w warunkach łukowego zwarcia wewnętrznego (klasyfikacja IAC),
 • sprawdzenie kompatybilności elektromagnetycznej,
 • sprawdzenie poziomu hałasu (na życzenie użytkownika).

Są one realizowane na wniosek producenta w niezależnym akredytowanym specjalistycznym laboratorium dla normalnych warunków pracy oraz dla stanów awaryjnych.

Stacje prefabrykowane SN/nn charakteryzuje duży wybór wielkości. Jest wśród nich grupa specjalistycznych parametrów istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Należy do nich m.in. klasa odporności stacji na łuk wewnętrzny. Klasyfikacja odporności stacji na łuk wewnętrzny (IAC) obejmuje 3 klasy ochrony: IAC-A, IAC-B i IAC-AB.

Klasa IAC-A gwarantuje bezpieczeństwo uprawnionemu personelowi wewnątrz stacji przy drzwiach otwartych dla stacji obsługiwanej od wewnątrz oraz po stronie wysokiego napięcia stacji przy drzwiach otwartych dla stacji obsługiwanej od zewnątrz.

Klasa IAC-B gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim osobom postronnym w pobliżu stacji, z drzwiami zamkniętymi dla stacji z obsługą z zewnątrz i/lub od wewnątrz.

Klasa IAC-AB gwarantuje bezpieczeństwo osobom obsługującym oraz postronnym. W tym przypadku należy spełnić warunki zarówno dla klasy IAC-A, jak i IAC-B.

Charakterystyka rozwiązań krajowych

Prefabrykowane kontenerowe stacje SN są w kraju wytwarzane przez różne specjalistyczne przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. ZPUE S.A. Włoszczowa, Elektromontaż Lublin, Elektrobudowa S.A., EL-Q Częstochowa, Grupa ENCO, EKUT, Elektrobud. Przedsiębiorstwa te wytwarzają wiele stacji transformatorowych różnych typów o wysokich parametrach technicznych, wysokiej jakości, w pełni porównywalnej z wy robami renomowanych firm światowych. Każde z wymienionych przedsiębiorstw ma w swojej ofercie co najmniej kilka typów kontenerowych stacji transformatorowych końcowych i przelotowych. Stacje te są wykonywane w obudowie betonowej. Przykład rozwiązania przedstawiono na fotografii 1. W stacjach tych instaluje się nowoczesną aparaturę, często produkowaną przez renomowane europejskie przedsiębiorstwa branży elektrotechnicznej. Dużą wagę przykłada się do odpowiedniego wyglądu zewnętrznego, dzięki czemu stacje te mogą być stosowane zarówno na terenie zabudowanym, jak i wszędzie indziej, nie pogarszając estetyki miejsca, gdzie są zlokalizowane.

W zależności od pełnionej funkcji, stacje kontenerowe budowane są na określone parametry, posiadają duży wybór rozdzielnic SN i nn, dostosowanych do potrzeb inwestora i projektanta. Przeglądu stosowanych w kraju wybranych prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych dokonano na przykładzie pięciu polskich producentów: ZPUE Włoszczowa, Elektromontaż Lublin, EL-Q Częstochowa, Elektro-Spark i Grupy ENCO.

Rozwiązania stacji kontenerowych z obsługą wewnętrzną

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą wewnętrzną budowane są jako stacje przelotowe lub końcowe, w zależności od potrzeby późniejszego ich wykorzystania [7].

Stacje z obsługą wewnętrzną charakteryzują się większymi rozmiarami niż stacje z obsługą z zewnątrz. Posiadają ponadto większy wybór rozdzielnic SN i nn. Stosuje się w nich również transformatory o większych mocach. Ponadto mogą to być stacje wielotransformatorowe. Najczęściej stacje takie wyposażone są w jeden lub dwa transformatory. Zastosowanie dwóch transformatorów w jednej stacji pozwala np. na zasilenie odbiorników o większej mocy, bez konieczności budowy drugiej stacji. Niestandardowym wykonaniem jest zastosowanie trzech transformatorów. Liczba pól SN i odpływów nn zależy od funkcji spełnianej przez te stacje w systemie.

Wnętrze stacji dzieli się na 2 lub 3 przedziały. Pierwszy przedział stanowi transformator lub transformatory, które ze względu na bezpieczeństwo obsługi oddzielone są siatką i/lub rozdzielnicą nn. Drugi przedział stanowią rozdzielnice SN i nn. Na życzenie operatora systemu dystrybucyjnego rozdzielnica SN może być podzielona na: część operatora i część odbiorcy.

W tabelach 1–5 przedstawiono rozwiązania wybranych kontenerowych stacji z obsługą wewnętrzną, z oznaczeniami stosowanymi przez producentów, wyposażeniem i wybranymi danymi technicznymi. Przedstawione rozwiązania dotyczą wspomnianych pięciu polskich producentów.

Wybrane krajowe rozwiązania stacji kontenerowych z obsługą zewnętrzną

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe z obsługą zewnętrzną budowane są jako stacje przelotowe lub końcowe, w zależności od potrzeby późniejszego ich wykorzystania. W stacjach z obsługą zewnętrzną ich rozmiar jest ograniczony. Oprócz standardowego wykonania stacji, składającego się z transformatora, rozdzielnicy SN i rozdzielnicy nn, spotyka się również stacje, w których pominięto rozdzielnice SN lub nn. Duży wpływ na liczbę pól rozdzielnicy SN mają wymiary stacji. Przeważnie można spotkać stacje z obsługą z zewnątrz, w których maksymalna liczba pól SN wynosi 4, a dla rozdzielnic nn liczba odpływów waha się od 5 do 20, w zależności od producenta. Stacje budowane są na moce transformatorów od 160 kVA do 630 kVA z możliwością zainstalowania tylko jednego transformatora.

W tabeli 6. przedstawiono rozwiązania wybranych kontenerowych stacji z obsługą zewnętrzną, z oznaczeniami stosowanymi przez producentów, wyposażeniem i danymi technicznymi. Przedstawione rozwiązania dotyczą czterech z wspomnianych pięciu polskich producentów.

Przegląd rozdzielnic stosowanych w stacjach kontenerowych

Rozdzielnice SN stosowane w prefabrykowanych kontenerowych stacjach buduje się jako jedno- lub dwuczłonowe, w izolacji powietrznej lub w SF6. W zależności od przeznaczenia różnią się danymi technicznymi. Podstawowymi parametrami takich rozdzielnic są: prąd znamionowy (w odniesieniu pól zasilających i odbiorczych), wytrzymałość zwarciowa, napięcie znamionowe i stopień ochrony.

Konstrukcje rozdzielnic SN pozwalają na zastosowanie w nich różnorodnych aparatów wytwarzanych zarówno przez firmy zajmujące się produkcją rozdzielnic, jak i inne. Przykładowo w rozdzielnicach SN stosuje się m.in. łączniki produkowane przez ABB Zwar S.A., Moeller Electric, ZWAE S.A., UESA.

W prefabrykowanych kontenerowych stacjach transformatorowych, oprócz układów rozdzielnic SN przeznaczonych do odpowiedniego typu stacji, istnieje możliwość wybrania pojedynczych pól, a następnie złożenia ich w jedną rozdzielnicę SN. Ponadto, można wymienić rozdzielnicę w izolacji powietrznej na rozdzielnicę z izolacją SF6, po wcześniejszym ustaleniu zmian z producentem. Należy jednak pamiętać o wykonaniu badań stacji z nowym wyposażeniem zgodnie z PN-EN 62271-202:2010.

Rozdzielnice nn, podobnie jak rozdzielnice SN, można modyfikować na potrzeby inwestora i projektanta. Producenci stacji kontenerowych posiadają w ofercie rozwiązania rozdzielnic niskiego napięcia zarówno własne, jak i specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich produkcją. W rozdzielnicach nn są stosowane różne rodzaje łączników, w zależności od prądu znamionowego szyn zbiorczych.

Przegląd wybranych rozdzielnic nn stosowanych w stacjach prefabrykowanych przedstawiono w tabeli 7.

Wnioski

Krajowi producenci stacji prefabrykowanych mają bogatą ofertę obejmującą wiele typów stacji, które spełnią potrzeby zarówno projektanta, jak i inwestora. Zróżnicowane wielkości, a także wszechstronna kolorystyka wykończeniowa stacji kontenerowych umożliwia posadowienie ich wśród zabudowanych osiedli lub zakładów produkcyjnych. Wytwarzane przez przedsiębiorstwa stacje prefabrykowane posiadają atesty i Certyfikaty Zgodności z obowiązującymi normami.

Literatura

 1. PN-EN 62271-202:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza: Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie napięcie.
 2. PN-EN 62271-200:2007 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.
 3. PN-EN 62271-1:2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne.
 4. PN-EN 62271-201:2010 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 201: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie.
 5. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP).
 6. PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne.
 7. W. Dołęga, Stacje elektroenergetyczne, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007.
 8. Katalog do projektowania 2010. Kontenerowe Stacje Transformatorowe. Rozdzielnice średniego napięcia. Rozdzielnice niskiego napięcia. Słupowe stacje transformatorowe. Linie napowietrzne SN i nn. ZPUE Włoszczowa 2010.
 9. Katalog do projektowania 2011. Kontenerowe stacje transformatorowe. ZPUE Włoszczowa, 2011.
 10. Katalog stacji specjalnych, Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., kwiecień 2011.
 11. Katalog stacji transformatorowych betonowych z obsługą wewnętrzną typu: STLmb-3, STLmb-3,6, STLmb, STLmb-5, STLmb-6, STLmb-7, STLmb-8. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., listopad 2010.
 12. Katalog stacji transformatorowych betonowych z obsługą z zewnątrz typu: STLm-1b, STLm-1,6b, STLmb, STLm-2b, STLm-3/1,6b, STLm-4,8/2,6b; złącz kablowych typu ZKL, Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., listopad 2010.
 13. Rozwiązania dla elektroenergetyki, Stacje transformatorowe, Katalog do projektowania. Grupa ENCO 09/2007.
 14. El-q.com.pl/katalog-produktow.html
 15. www.elektrospark.pl
 16. www.zpue.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze...

Przedmiotem analizy są wybrane instalacje elektroenergetyczne zasilające budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalnych, dla których dobierane są: transformatory rozdzielcze SN/nn, zespoły prądotwórcze oraz stacje transformatorowe

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.