elektro.info

news System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

System wypożyczania samochodów EV Vozilla kończy działalność

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych...

Firma Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o podpisała z Miastem Wrocław aneks do umowy, który skraca okres działalności wypożyczalni do 30 kwietnia 2020 r. Firma podaje, że wypożyczalnia aut elektrycznych Vozilla w obecnej formie straciła sens swojej kontynuacji.

news Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w listopadzie 2019 r.

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z...

Agencja Rynku Energii podsumowała produkcję energii elektrycznej w listopadzie 2019 r. Wynika z niej, że produkcja w Polsce była niższa o 2 proc. niż w październiku i wyniosła 13,5 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 r., w listopadzie 2019 r. wyprodukowano w Polsce o 1 083,6 GWh mniej energii elektrycznej, a jej zużycie spadło o 374 GWh. Produkcja energii elektrycznej z OZE w listopadzie ub. roku wzrosła o 21 proc. w porównaniu z 2018 r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną...

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

UPS ze zintegrowanym zasilaczem i interfejsem USB

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Bezpieczne zasilanie krytycznych odbiorników prądu stałego, zwiększenie dostępności systemu, ograniczone miejsce w szafie i trudne warunki otoczenia stawiają projektantów systemów przed wieloma wyzwaniami.

Właściwości wybranych centralnych zabezpieczeń upływowych stosowanych w polskim górnictwie

Properties of selected leakage protection systems used in the Polish mining industry

Uproszczony schemat zastępczy zabezpieczenia upływowego opartego na stałym napięciu pomocniczym

W dołowej sieci kopalnianej jako środki monitorujące stan izolacji sieci pracującej pod napięciem stosowane są zabezpieczenia upływowe. W przypadku obniżenia się rezystancji doziemnej Rd poniżej wartości progowej (zgodnej z określoną normą [5, 6]) zadaniem takiego zabezpieczenia jest wyłączenie (bądź sygnalizacja) uszkodzonego fragmentu sieci.

Zobacz także

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Prąd włączenia transformatorów toroidalnych pod napięcie w stanie jałowym

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia...

Coraz powszechniejsze stosowanie transformatorów toroidalnych oraz znaczne zwiększenie ich mocy także w urządzeniach elektronicznych, np. w zasilaczach wzmacniaczy akustycznych, spowodowało, że prąd włączenia takich transformatorów pod napięcie stał się problemem.

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory rozdzielcze w energetyce

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również...

Transformatory to statyczne maszyny elektryczne służące do przetwarzania energii elektrycznej. Stosuje się je do podwyższania lub obniżania napięcia w sieciach elektroenergetycznych. Znajdują one również zastosowanie w zasilaczach UPS, napędach przekształtnikowych i wielu innych urządzeniach. Jedną z wad transformatorów są ich straty własne, które w skali całej sieci dystrybucyjnej i przesyłowej są dość znaczne. Współczesne technologie umożliwiają budowę transformatorów o minimalnych stratach oraz...

W artykule:

• Warianty zabezpieczeń upływowych oparte na stałym napięciu lub stałym prądzie pomocniczym
• Wymagania norm górniczych
• Właściwości zabezpieczeń upływowych

Większość dostępnych na rynku rozwiązań zabezpieczeń upływowych można podzielić na dwie grupy: zabezpieczenia oparte na stałym napięciu (rys. 1.) lub stałym prądzie pomocniczym. W przypadku zabezpieczeń upływowych opartych na stałym źródle pomocniczym można dodatkowo wyróżnić dwa warianty tego rozwiązania: pracujące w układzie omomierza szeregowego lub równoległego (rys. 2.).

W zabezpieczeniach opartych na stałym napięciu pomocniczym (rys. 1.) wielkością mierzoną jest prąd ip Informację o nim uzyskuje się na podstawie spadku napięcia ub na boczniku Rb Wówczas wartość rezystancji doziemnej Rd opisana jest zależnością [2, 3]:

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen wz1 1
Wzór 1

gdzie:

Rd – wartość rezystancji doziemnej, w [Ω],

Ep – wartość napięcia źródła pomocniczego zabezpieczenia upływowego, w [V],

Ip – wartość średnia prądu pomiarowego zabezpieczenia upływowego, w [A],

Rp = Rp’+ Rp– wartość zastępczej rezystancji szeregowej zabezpieczenia upływowego, w [Ω].

Przedstawiony na rys. 1. schemat uwzględnia ponadto inne elementy związane z zabezpieczeniem upływowym: elementy filtrujące (pojemności CA i CB), indukcyjność szeregową Lp oraz pozostałe elementy związane z siecią zasilającą (zastępcza pojemność doziemna Cd i zastępcze napięcia zakłócające Us).

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen rys1 1
Rys. 1. Uproszczony schemat zastępczy zabezpieczenia upływowego opartego na stałym napięciu pomocniczym; rys. A. Marek

W rozwiązaniu opartym na stałym prądzie pomocniczym Ip (pracującego w układzie omomierza szeregowego –> rys. 2a.) wielkością mierzoną jest napięcie uz na zaciskach zasilania. Wówczas stan izolacji sieci opisany jest zależnością [2, 3]:

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen wz2 1
Wzór 2

gdzie:

Uz – wartość średnia napięcia pomiarowego zabezpieczenia upływowego, w [V].

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen rys2 1
Rys. 2. Uproszczony schemat zastępczy zabezpieczenia upływowego opartego na stałym prądzie pomocniczym i pracującego w układzie omomierza: a) szeregowego i b) równoległego [4]

W alternatywnym rozwiązaniu zabezpieczenia upływowego opartego na stałym prądzie pomocniczym Ip (pracującego w układzie omomierza równoległego – rys. 2b.) wielkością mierzoną jest prąd iv na rezystancji Rv równolegle załączonej do zacisków źródła prądowego [4]:

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen wz3 1
Wzór 3

Wówczas stan izolacji sieci opisany jest zależnością [4]:

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen wz4 1
Wzór 4

gdzie:

Iv – wartość średnia prądu pomiarowego zabezpieczenia upływowego, w [A],

Rv – wartość rezystancji równoległej zabezpieczenia upływowego, w [Ω].

W artykule zestawione i porównane zostaną wymagania obowiązujących norm górniczych. W dalszej kolejności porównane zostaną właściwości poszczególnych typów zabezpieczeń upływowych dostępnych na polskim rynku. Na koniec przeprowadzona zostanie próba analizy właściwości dostępnych na rynku zabezpieczeń upływowych pod kątem obowiązujących norm górniczych.

 

Wymagania norm górniczych

Eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych towarzyszą zagrożenia związane z możliwością porażenia prądem elektrycznym. Ze względu na panujące warunki w kopalnianej, dołowej sieci elektrycznej, do wspomnianych zagrożeń dochodzą jeszcze zagrożenia pożarowe i wybuchowe.

W celu ograniczenia możliwości pojawienia się wspomnianych zagrożeń, w dołowej sieci kopalnianej stosuje się zabezpieczenia upływowe, zabezpieczenia blokujące oraz układy do kontroli ciągłości uziemienia. W artykule omówione zostaną wymagania dotyczące zabezpieczeń upływowych. Znormalizowanie wspomnianych wymagań ma na celu zapewnienie określonego poziomu bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń elektrycznych pracujących w podziemiach kopalń.

Dostępne na rynku zabezpieczenia upływowe powinny spełniać określone wymagania sformułowane w obowiązujących normach: PN‑EN 61557‑8:2004 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT [5] oraz PN-G-42040:1996 Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej Zabezpieczenia upływowe Wymagania i badania [6].

Wymienione obowiązujące normy, uwzględniają trudne warunki panujące w kopalniach (wilgotność, zapylenie, zagrożenia związane z metanem). Określone przez nie wymagania dotyczą parametrów najważniejszych wielkości związanych z pracą zabezpieczeń upływowych. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • napięcie pomiarowe,
 • wartość rezystancji nastawczej,
 • czas zadziałania zabezpieczenia.

Porównanie wymagań obowiązujących norm: PN‑EN‑61557‑8 oraz PN‑G‑42040 zestawiono w tab. 1.

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen tab1
Tab. 1. Porównanie wymagań dla urządzeń służących do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT

Z analizy treści norm wynika, że norma PN-G-42040 jest dużo bardziej szczegółowa i restrykcyjna. Wymagania normy PN-EN 61557-8 ograniczają się do określenia wartości napięcia i prądu pomiarowego, minimalnej rezystancji i impedancji wewnętrznej zabezpieczenia oraz podania czasu zadziałania dla rezystancji dwukrotnie mniejszej od wartości nastawczej. Do najważniejszych różnic pomiędzy wspomnianymi w tab. 1. normami można zaliczyć określenie czasu zadziałania zabezpieczenia dla określonej sieci niskiego napięcia (np. 70 ms dla sieci 1000 V) oraz wartości rezystancji, przy której zabezpieczenie nie powinno zadziałać (przy rezystancji 1,5 razy większej od rezystancji nastawczej).

Wraz ze wzrostem wartości napięcia sieci, próg zadziałania zabezpieczeń upływowych przesuwa się w kierunku coraz większych wartości rezystancji (tab. 2.).  Jednocześnie skróceniu ulega czas, po którym zabezpieczenie powinno zadziałać (tab. 2.). Przykładowo dla sieci 1000 V próg zadziałania zabezpieczenia upływowego wynosi 30 kW, zaś wymagany czas zadziałania zabezpieczenia w tym przypadku ustalono arbitralnie na 70 ms.

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen tab2
Tab. 2. Zestawienie wymagań dotyczących czasów zadziałania zabezpieczeń upływowych, rezystancji nastawczych i odpowiadającym im punktowym stratom mocy i energii

Zwiększanie rezystancji nastawczej (wraz ze wzrostem napięcia sieci) ma także na celu obniżenie powstających strat mocy w środowisku, w którym występują zagrożenia pożarowe i wybuchowe. Wartości strat mocy odpowiadające rezystancji nastawczej zabezpieczeń upływowych (dla poszczególnych zakresów napięciowych) zestawiono w (tab. 2.). Ma to znaczenie szczególnie w przypadku punktowego obniżenia rezystancji doziemnej. Taki punkt może być źródłem potencjalnego zagrożenia, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wartość rezystancji doziemnej nieznacznie przekraczała wartość nastawczą. Wówczas stan taki mógłby trwać długo i prowadzić do wydzielenia w tym miejscu zwiększonej ilości energii.

Skracanie czasu zadziałania zabezpieczenia upływowego ma na celu także ograniczenie ilości energii wydzielanej w środowisku pracy urządzeń elektrycznych zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych.

Normy nie określają czasu zadziałania zabezpieczeń przy rezystancji nastawczej. Określona jest ona dla połowy tej wartości. W tych warunkach dla sieci 1000 V może wydzielić się energia 222 J. Jest to na tyle mała wartość energii, że nie powinna ona doprowadzić do sprowadzenia niebezpieczeństwa wybuchu w środowisku podziemi kopalń (graniczna wartość takiej energii wynosi około 4000 J [1]). Część zabezpieczeń, ze względu na sposób działania, charakteryzuje się wydłużonym czasem reakcji w przypadku symetrycznego obniżenia rezystancji doziemnej. Może to prowadzić do sytuacji, w której symetryczne obniżenie rezystancji doziemnej do wartości 1 kW może być wyłączone dopiero po kilku sekundach. W przypadku punktowego obniżenia rezystancji doziemnej do wartości 1 kW trwającego 10 s wydzielona energia jest mniejsza od 2 kJ, a tym samym mniejsza od energii powodującej niebezpieczeństwo pożaru (4 kJ).

Właściwości zabezpieczeń upływowych

tab. 3. zestawiono własności zabezpieczeń upływowych opartych: na stałym napięciu oraz stałym prądzie pomocniczym (pracujących w układzie omomierza szeregowego lub równoległego) oraz zmiennym napięciu pomocniczym (pracującym w układzie omomierza szeregowego).

Biorąc pod uwagę odporność układu na napięcia zakłócające bez dodatkowego filtra, zabezpieczenia oparte na stałym napięciu pomocniczym charakteryzują się względnie niskim poziomem napięć zakłócających w napięciu pomiarowym (od kilku do kilkunastu V) w porównaniu do zabezpieczeń opartych na prądowym źródle pomocniczym, gdzie napięcia zakłóceń osiągają wartości kilkuset V (zarówno dla układów pracujących w układzie omomierza szeregowego, jak i równoległego). W zabezpieczeniach opartych na stałym prądzie pomocniczym przedział dopuszczalnych napięć na źródle pomocniczym jest ograniczony parametrami zastosowanego ogranicznika napięć (omomierz szeregowy) lub wartościami rezystancji równoległej Rv (omomierz równoległy). W związku z tym zachodzi potrzeba skutecznego ograniczenia napięć zakłócających na wejściu członu pomiarowego.

Czułość przetwarzania rezystancji w zabezpieczeniach opartych: na stałym napięciu pomocniczym oraz stałym prądzie pomocniczym i pracujących w układzie omomierza równoległego jest zmienna i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu rezystancji wypadkowej.

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen tab3
Tab 3. Porównanie własności zabezpieczeń z napięciowym bądź prądowym źródłem pomocniczym

W przypadku prądowego źródła pomocniczego (omomierz szeregowy) czułość przetwarzania rezystancji jest stała i proporcjonalna do prądu pomocniczego. Wydaje się, że jest to zasadnicza korzyść stosowania zabezpieczenia opartego na stałym prądzie pomocniczym (pracującego w układzie omomierza szeregowego) w stosunku do zabezpieczeń opartych na stałym napięciu pomocniczym. W obwodzie omomierza szeregowego z napięciem pomocniczym można poprzez odpowiedni dobór rezystencji szeregowej Rp uzyskać pożądane tłumienie obwodu większe od krytycznego (w celu uniknięcia przebiegów oscylacyjnych o częstotliwościach mniejszych niż sieciowa).

W układach ze stałym prądem pomocniczym i pracujących w układzie omomierza szeregowego w większości rozwiązań fabrycznych występuje tłumienie mniejsze od krytycznego. Powoduje to pojawienie się w przebiegu napięcia pomiarowego oscylacji o częstotliwości istotnie mniejszej od częstotliwości sieciowej, zarówno podczas załączenia zabezpieczenia upływowego do sieci, jak i podczas istotnego obniżenia rezystancji doziemnej Rd.

Trudność zapewnienia tłumienia większego od krytycznego wynika z konieczności szeregowego połączenia rezystancji pomocniczej Rp (o odpowiednio dużej wartości) z mierzoną rezystancją doziemną Rd. Zwiększenie wartości rezystancji szeregowej Rp w obwodzie ze stałym prądem pomocniczym powoduje wzrost wartości ustalonej napięcia pomiarowego, przy którym zabezpieczenie upływowe powinno zadziałać. W przypadku układów z pomocniczym źródłem prądowym i pracujących w układzie omomierza równoległego również występuje trudność zapewnienia tłumienia większego od krytycznego. Osiągnięcie przebiegu aperiodycznego napięcia pomiarowego wymagałoby użycia kondensatora filtrującego CA o dużej pojemności. Jednakże zwiększanie pojemności CA przyczynia się do wydłużenia czasu reakcji układu na pojawiające się zakłócenia.

Możliwość pracy przy dwóch kierunkach prądu pomiarowego w zabezpieczeniach upływowych (konieczna w przypadku występowania układów przekształtnikowych) opartych na napięciu pomocniczym jest w miarę prosta. Natomiast w przypadku zabezpieczeń opartych na stałym prądzie pomiarowym (pracujących w układzie omomierza szeregowego) prąd o przeciwnym kierunku może zamknąć się jedynie przez zastosowany ogranicznik napięcia.

Również w przypadku zabezpieczeń upływowych opartych na stałym prądzie pomocniczym i pracujących w układzie omomierza równoległego, możliwość pracy układu pomiarowego w obu kierunkach prądu pomiarowego wydaje się trudna. Trudność polega na interpretacji wartości prądu pomiarowego i przypisaniu mu konkretnej rezystancji (przy założeniu przepływu prądu w obu kierunkach przez człon pomiarowy Rv). Przytoczone właściwości omawianych typów zabezpieczeń wskazują na to, że spełnienie normy PN-G-42040 można najłatwiej osiągnąć w zabezpieczeniach upływowych opartych na stałym napięciu pomiarowym.

tab. 4. dokonano zestawienia właściwości dostępnych zabezpieczeń upływowych. Pod uwagę wzięto: rodzaj źródła pomocniczego (napięciowe U, prądowe I), wartość napięcia pomiarowego lub pomocniczego Up, wartość maksymalnego prądu pomiarowego (prąd zwarcia Ipz), wartość rezystancji Ri i impedancji wewnętrznej Zi zabezpieczenia upływowego, relację prądu zakłócającego Iz (składowej o częstotliwości sieciowej) do prądu zwarcia Ipz (dla Rd = 0 Ω), czas zwłoki Tzw (opóźnienia zadziałania zabezpieczenia upływowego) oraz zgodność z normą PN-G-42040. W większości przypadków oparto się na dostępnej dokumentacji technicznej.

b wlasciwosci wybranych zabezpieczen tab4
Tab. 4. Właściwości wybranych centralnych zabezpieczeń upływowych spotykanych na rynku

Z przedstawionych w tab. 4. danych wynika, że większość dostępnych na rynku centralnych zabezpieczeń upływowych pracuje w oparciu o prądowe źródło pomocnicze. Ponadto można zauważyć, że większość stosowanych w polskim górnictwie zabezpieczeń upływowych charakteryzuje się impedancją wejściową znacznie mniejszą od wartości zalecanej, wynikającej z normy EN 61557-8 (250 W/V). W warunkach roboczych dołowa sieć kopalniana charakteryzuje się impedancją doziemną mniejszą od 30 W/V. W tych warunkach norma dopuszcza, aby impedancja wejściowa zabezpieczenia upływowego była większa od 15 kW (ten warunek spełniony jest przez analizowane zabezpieczenia).

Stosowane zabezpieczenia upływowe pracują przy dużym rozrzucie napięć pomocniczych lub pomiarowych (od 19 do 115 V) oraz dużym zakresie stosowanych prądów pomocniczych lub pomiarowych (od 0,2 do około 2 mA). Zastosowanie zabezpieczeń upływowych o dużych wartościach napięć pomocniczych lub pomiarowych pozwala zmniejszyć iloraz prądu zakłócającego Iz do maksymalnego prądu pomiarowego Ipz. Analizowane zabezpieczenia upływowe charakteryzują się współczynnikiem Iz/Ipz od 4 do ponad 20. W związku z tym pracują one przy dużym poziomie zakłóceń (zwłaszcza w warunkach jednofazowego obniżenia impedancji doziemnej). Tak duży poziom zakłóceń utrudnia selektywne wykrywanie rezystancyjnego upływu w krótkim czasie.

Część producentów centralnych zabezpieczeń upływowych informuje o spełnieniu przez ich zabezpieczenia wymagań normy PN-G-42040. Z zamieszczonych danych zabezpieczeń upływowych wynika, że spełnienie omawianych w artykule norm może być jednak problematyczne. Szczególnie trudne może być spełnienie wymagania normy PN-G-42040 dotyczącego czasu zadziałania zabezpieczenia w przypadku obniżenia się rezystancji doziemnej do wartości 1 kW (dla sieci 1000 V ustalone arbitralnie na 70 ms) przy jednoczesnym spełnieniu wymagań dotyczących odporności zabezpieczeń upływowych na zakłócenia wskazane w normie.

Biorąc pod uwagę ilość energii wydzielanej w czasie 70 ms oraz występujące zakłócenia w czasie pracy zabezpieczenia wydaje się, że wymagany czas zadziałania zabezpieczenia mógłby zostać wydłużony powyżej 100 ms (dla napięcia 1000 V) w sieciach bez zainstalowanych przekształtników i kilku s w sieciach, w których pracują przekształtniki energoelektroniczne.

Literatura

 1. S. Boron, Wpływ zabezpieczeń elektroenergetycznych na zagrożenie wybuchowe i pewność zasilania instalacji przodkowych, KKEG’16, Szczyrk 2016, s. 223-232.
 2. A. Marek, Wybrane zagadnienia ochrony ziemnozwarciowej w sieciach dołowych. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, 2012, 1/491, s. 13-20.
 3. A. Marek, Wybrane zagadnienia centralnych zabezpieczeń upływowych z pomocniczym źródłem prądowym. Konferencja naukowo – techniczna EMTECH 2014, Szczyrk 2014, str. 82-91.
 4. Marek A.: Właściwości centralnych zabezpieczeń upływowych opartych na omomierzu równoległym z pomocniczym źródłem prądowym. KKEG 2014, Szczyrk 2014, w druku.
 5. Norma Europejska, EN 61557–8, Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych 1 kV i stałych do 1,5 kV – Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.
 6. Polska Norma, PN–G–42040: 1996 Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej. Zabezpieczenia upływowe. Wymagania i badania.
 7. BARTEC: Centralno – blokujące zabezpieczenia upływowe typu ER 100im, instrukcja obsługi, Tychy, październik 2009.
 8. EMAG: Zabezpieczenie upływowe centralne typu RRgFx/M, Katowice. 
 9. Invertim: Przekaźnik mikroprocesorowy sterowniczo–zabezpieczeniowy typu PM–2, instrukcja obsługi, wersja 1.1.0a, Otwock Mały, wrzesień 2013.
 10. Izol Plast: Instrukcja obsługi i użytkowania uniwersalnego urządzenia kontrolno–zabezpieczającego typu UCMI 2, Rogów, czerwiec 2011.
 11. Izol Plast: Instrukcja obsługi uniwersalnego urządzenia kontrolno–zabezpieczającego typu UCMI, Rogów, czerwiec 2008.
 12. Kopex, Elgór + Hansen: Centralne zabezpieczenie typu EH–C05K, EH–C10K, EH–C11K, Chorzów.
 13. Kopex, ZEG: Centralno – blokujące zabezpieczenie upływowe: RRgx–A02, RRgx–A05, RRgx–A10, Tychy.
 14. Bender: Instrukcja obsługi i użytkowania przekaźnika kontroli izolacji sieci AC IRDH275(B).

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są najczęściej z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne. Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1, 2]. Wymagania w zakresie wykonania oraz badania prefabrykowanych...

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Inicjatywa zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy...

Artykuł przedstawia rozpoczęte prace badawczo-rozwojowe autorów w zakresie zastosowania superkondensatorów w układzie zasilania napędów rozłączników średniego napięcia. W publikacji został opisany prototypowy układ zasilania, z doborem superkondensatorów, uzyskane efekty i wyniki oraz wnioski i cele dalszych prac w tym zakresie. Autorzy wskazują na zasadność opracowania kompleksowego rozwiązania zawierającego napęd elektromechaniczny, akumulator bezobsługowy, superkondensator i niestandardowy zasilacz...

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Zaburzenia elektryczne wewnątrz sieci energetycznej zakładu drukarskiego (część 1)

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej...

Obecnie można zaobserwować bardzo szybki rozwój elektroniki stosowanej zarówno w gospodarstwach domowych, jak również w zakładach przemysłowych. Ma to wpływ również na jakość energii elektrycznej zasilającej te obiekty. W artykule przedstawiono analizę zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia zainstalowane w zakładzie drukarskim.

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Poprawa bezpieczeństwa eksploatacji w sieciach TT

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach...

Stała poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji elektrycznych niskiego napięcia jest jednym z powodów procesu normalizacyjnego w zakresie wymagań dotyczących ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. Szczególne wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej stawiane są instalacjom elektrycznym eksploatowanym w warunkach środowiskowych niekorzystnie wpływających na niezawodność ich pracy. Do instalacji tych można zaliczyć te eksploatowane w warunkach przemysłowych, w których...

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Aktualne procedury przyłączenia nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników...

Przyłączanie do istniejącej sieci elektroenergetycznej nowych odbiorców wymaga posiadania bardzo dużej wiedzy z zakresu obowiązujących aktów prawnych. To one regulują zakres uprawnień wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i poniekąd ustalają procedury postępowania.

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozdział energii elektrycznej w stacjach i rozdzielnicach elektrycznych SN i nn

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Rozważając kwestie rozdziału energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych należy uwzględnić kolejne elementy wchodzące w ich skład. Z tego względu zdefiniujmy kilka pojęć.

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Spadki napięć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych...

W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze spadkami napięcia występującymi w instalacjach elektrycznych. Szczególną uwagę zwrócono na różnice w wartościach spadków napięć występujących w rzeczywistych obwodach elektrycznych od tych wyznaczonych teoretycznie. Wskazano również wartość współczynnika poprawkowego uwzględniającego termiczny wzrost rezystancji, rzeczywisty przekrój przewodu oraz rezystancje pasożytnicze wprowadzane przez połączenia montażowe obwodu elektrycznego. Artykuł m.in. odnosi...

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Bezpieczeństwo użytkowania instalacji elektrycznych w Polsce

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które...

Autor publikacji analizuje instalacje elektroenergetyczne w Polsce z punktu widzenia wypadkowości porażenia prądem elektrycznym. Podstawę analizy stanowią dane na temat liczby śmiertelnych wypadków, które powodują porażenie prądem elektrycznym oraz pożary w budynkach w Polsce. Analizę prowadzono na podstawie informacji uzyskiwanych corocznie z Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz obserwacji i ustaleń. Profilaktykę stanowi...

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku aparatów niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi. Dodatkowo służą do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi [1, 2].

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Analiza obciążeń i zużycia energii elektrycznej podczas imprezy masowej

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną....

Impreza masowa w formie np. koncertu stanowi bardzo skomplikowane i jednocześnie bardzo ciekawe zagadnienie od strony organizacyjnej i logistycznej, a także z punktu widzenia zasilania w energię elektryczną. Ważną kwestią w tym przypadku jest informacja dotycząca zapotrzebowania mocy, która umożliwia odpowiedni dobór układu zasilania (miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, przekrój przewodów, prąd znamionowy zabezpieczeń) oraz ewentualnych rozliczeń za energię elektryczną. Obecnie...

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie...

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wzrost jej cen powodują konieczność podejmowania działań służących racjonalizacji zużycia tej energii. Coraz bardziej atrakcyjne staje się stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń. W tym zakresie istotną rolę odgrywają transformatory energetyczne stanowiące jeden z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego.

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów...

Osoby, zwierzęta domowe i mienie powinny być chronione przed następującymi skutkami spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne: skutkami cieplnymi, jak spalenie lub zniszczenie materiałów i zagrożenie oparzeniem, płomieniem, w przypadku zagrożenia pożarowego od instalacji i urządzeń elektrycznych do innych, znajdujących się w pobliżu, oddzielonych przez bariery ogniowe przedziałów, osłabieniem bezpiecznego działania elektrycznego wyposażenia zawierającego usługi bezpieczeństwa.

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia...

Oblodzenia powodują zmianę aerodynamiki łopat wiatraków energetycznych, może to prowadzić do zmniejszenia generowanej energii elektrycznej nawet o kilkadziesiąt procent. Jednocześnie podczas oblodzenia obserwuje się szybsze zużywanie się podzespołów elektrowni. Oblodzenia mogą prowadzić również do przejściowych unieruchomień wiatraków i większej ich awaryjności.

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Zasady diagnostyki rozdzielnic nn przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie,...

Ponad 210 lat minęło od czasu, gdy podczas udoskonalania teleskopu do obserwacji astronomicznych Sir Wiliam Herschel odkrył promieniowanie podczerwone. Potem jeszcze parokrotnie „odkrywano” to promieniowanie, wraz ze znajdywaniem dla niego coraz to innych praktycznych zastosowań. Nadal jednak mimo upływu lat to niewidziane promieniowanie potrafi nas zaskoczyć ciekawym i nowym spojrzeniem na otaczający nas świat. Dziś na temat promieniowania cieplnego i jego zastosowania wiemy znacznie więcej. Opracowano...

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Wyłączniki wysokiego napięcia w zastosowaniach kompaktowych

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych....

Ograniczone możliwości rozbudowy istniejących czy budowy nowych stacji elektroenergetycznych w obszarach zurbanizowanych zmuszają energetykę do stosowania stacji elektroenergetycznych w wykonaniach małogabarytowych. Wpływa to na rozwiązania zarówno rozdzielnic średniego napięcia, jak i pól wyłącznikowych wysokiego napięcia.

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (część 1)

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających...

W normie PN-IEC (HD) 60364 przyjęto zasadę, że ogólne postanowienia normy dotyczą normalnych warunków środowiskowych i rozwiązań instalacji elektrycznych, natomiast w warunkach środowiskowych stwarzających zwiększone zagrożenie wprowadza się odpowiednie obostrzenia i stosuje specjalne rozwiązania instalacji elektrycznych.

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty energii w sieciach i transformatorach rozdzielczych SN/nn – zagadnienia wybrane

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty...

Straty są nierozłącznie związane z przepływem energii lecz nie wszystkie z funkcją przepływu. Podstawowym podziałem strat może być ten według źródeł ich powstawania. W ten sposób możemy rozróżnić straty techniczne od strat handlowych. Straty techniczne związane są ze zjawiskami fizycznymi, które towarzyszą przepływowi energii elektrycznej przez sieć. Straty handlowe związane są natomiast ze sprzedażą energii [1].

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Dobierając zabezpieczenia przetężeniowe obwodów i urządzeń elektrycznych należy zapewnić, by przy zwarciu lub przeciążeniu w zabezpieczanym obwodzie działało ono selektywnie (czyli wybiórczo).

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Rozwiązanie układowe podwyższające napięcie z baterii fotowoltaicznych

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne...

Temu też służą przekształtniki dc/dc podnoszące napięcie stale w obwodzie zasilania, jak również falowniki napięcia współpracujące z ogniwami fotowoltaicznymi. W praktyce stosowane są panele fotowoltaiczne o dużej powierzchni własnej, sprzedawane jako odrębne elementy, produkowane przez wiele firm, do których, w zależności od ich ilości i sposobu łączenia (szeregowo lub szeregowo-równolegle), stosowane są odrębnie dobierane urządzenia przekształtnikowe i zabezpieczające.

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.