Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Rozwiązania rozdzielnic nn w osłonach metalowych i obudowy z tworzyw sztucznych

mgr inż. Karol Kuczyński  |  elektro.info 6/2017  |  14.07.2017  |  2
W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych, wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania i błędy popełniane przez instalatora...
W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych, wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania i błędy popełniane przez instalatora...
Rys. redakcja EI

Rozdzielnice to elementy sieci elektroenergetycznych lub instralacji elektrycznych. Służą do rozdziału energii elektrycznej, z której zasilane są inne rozdzielnie obwodów zasilających pozostałe rozdzielnice występujące w budynku.

Rodzaje rozdzielnic nn

Ze względu na miejsce zainstalowania rozdzielnice nn dzielimy na wnętrzowe i napowietrzne. W zależności od przeznaczenia i zastosowania można wyróżnić między innymi rozdzielnice: energetyczno-dystrybucyjne, przemysłowe, słupowe, budowlane i mieszkaniowe [1, 2].

Rozdzielnice budowlane służą do bezpośredniego lub pośredniego zasilania urządzeń, narzędzi i oświetlenia terenu budowy, często są w nich instalowane układy pomiarowe zużytej energii elektrycznej.  W nowoczesnych konstrukcjach rozdzielnic tablicowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatacji i niezawodności stosuje się obudowy szafek z materiału nieprzewodzącego, systemy osłon zacisków oraz zastępuje się bezpieczniki topikowe wyłącznikami nadmiarowoprądowymi.

Rozdzielnice wnętrzowe stosowane w obiektach przemysłowych to główne szafy rozdziału energii na poszczególne obwody. Rozdzielnice te wyposażane są w aparaturę zabezpieczającą. Mogą być wykonane w wersji przyściennej lub wolno stojącej, z możliwością wykonania konkretnego wymiaru obudowy, dostosowanej do pomieszczenia, w którym będzie znajdować się rozdzielnica. Obudowy przeznaczone dla tych szaf wykonywane są najczęściej z blachy stalowej lub aluminiowej na cokole. Rozdzielnice przemysłowe wykonane w postaci szaf projektuje się na prądy obciążenia od kilkuset do kilku tysięcy amperów. W rozdzielnicach tych aparatura elektryczna montowana jest w pojedynczej szafie lub zestawach szaf, ustawionych obok siebie i połączonych wspólnym torem szynowym.

Pod względem rozwiązań konstrukcji zewnętrznych wyróżnia się rozdzielnice otwarte, częściowo osłonięte oraz osłonięte. Natomiast ze względu na sposób zainstalowania rozdzielnice można podzielić na naścienne, przyścienne i wolno stojące. Rozdzielnice mogą być wykonane jako stacjonarne i przenośne. W zależności od sposobu wykonania części wsporczych i mocujących oraz osłon części będących pod napięciem rozdzielnice niskiego napięcia dzieli się na tablicowe, skrzynkowe, szafowe stosowane w budynkach mieszkalnych wielokondygnacyjnych i pulpity sterownicze [1, 2]. Ze względu na funkcję, jaką rozdzielnice spełniają w sieci rozdzielczej, można wyróżnić rozdzielnice: główne, oddziałowe (stosowane w budownictwie przemysłowym), piętrowe, mieszkaniowe oraz specjalizowane stosowane do zasilania: komputerów, oświetlenia, zasilaczy UPS itp.

Zgodnie z normą PN-EN 61439-1 konstrukcja zestawów aparatury rozdzielczej niskiego napięcia może być przedzielona przegrodami lub osłonami na poszczególne przedziały lub chronione przestrzenie. Tworzenie oddzielnych przedziałów lub chronionych przestrzeni mających określone przeznaczenie funkcjonalne ma na celu [2]:

 • ochronę przed dotykiem części czynnych w sąsiednim bloku funkcjonalnym (wymagany stopień ochrony IP2X lub IPXX B),
 • ograniczenie możliwości powstawania łuku elektrycznego,
 • ochronę przed przedostaniem się ciał obcych z jednego bloku funkcjonalnego do sąsiedniego (wymagany stopień ochrony IP2X).

normalizacja

Norma PN-EN 61439-1 definiuje rozdzielnice/sterownice niskonapięciowe jako zestawy rozdzielcze zbudowane z jednego lub większej liczby łączników niskonapięciowych, wraz ze współpracującym wyposażeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizującym i zabezpieczającym. Uwzględnia się również wszystkie wewnętrzne połączenia elektryczne i mechaniczne oraz części konstrukcji. W porównaniu z poprzednią serią norm PN-EN 60439, nowa norma podnosi wymagania konstrukcyjne, reguluje sposób wykonania i jasno określa kwestie dotyczące użytkowników mających dostęp do rozdzielnic [3].

Norma PN-EN 61439 podzielona została w sposób przyjazny dla użytkownika, a jej wymogi praktycznie wyjaśnione poprzez podanie odpowiednich wskazówek i zaleceń. Norma podstawowa to PN-EN 614391‑1:2011 P – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Postanowienia ogólne. W normie tej podano warunki eksploatacji, wymagania konstrukcyjne, cechy techniczne oraz badania dotyczące zestawów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych stacjonarnych lub przenośnych, w obudowach i bez obudów, przeznaczonych do pracy przy napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1000 V prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego, w systemach wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przekształcania energii elektrycznej oraz w systemach sterowania urządzeniami zasilanymi energią elektryczną, w warunkach specjalnych (na statkach, w pojazdach szynowych, w urządzeniach dźwigowych, w atmosferach zagrożonych wybuchem) oraz do zastosowań powszechnego użytku (do obsługi przez osoby niewykwalifikowane), a także jako wyposażenie elektryczne maszyn [6].

Natomiast konkretne rozwiązania produktowe znajdują się w normach:

 • PN-EN 61439-2:2011 P Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej,
 • PN-EN 61439-3:2012P Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługi przez osoby postronne (DBO),
 • PN-EN 61439-4:2013-06 P Wymagania dotyczące zestawów przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS),
 • PN- EN 61439-5:2015-02 P Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych,
 • PN-EN 61439-6:2013-03 P Systemy przewodów szynowych.

producent pierwotny

Aktualna seria norm w jasny sposób reguluje podział zadań i odpowiedzialności wszystkich stron zaangażowanych w proces powstania rozdzielnicy nn. W pierwszej kolejności definiuje rolę producenta pierwotnego (nazywanego czasami producentem oryginalnym). Celem tego doprecyzowania jest jednoznaczne określenie, kto jest odpowiedzialny za właściwą konfigurację rozdzielnicy. Zazwyczaj jest to producent komponentów składowych zestawu, skoordynowanych ze sobą i sprawdzonych. To właśnie producent pierwotny musi przedstawić sposób weryfikacji konstrukcji, która została przeprowadzona zgodnie z dopuszczonymi przez normę metodami, czyli przez badanie, porównanie lub ocenę. W przypadkach, w których metoda weryfikacji dopuszcza obliczenia (ocena weryfikująca), producent pierwotny musi posiadać i przekazać odpowiednie dane – straty energii wszystkich wbudowanych elementów oraz moce możliwe do rozproszenia w obudowie – bezpośrednio do producenta zestawu (rozdzielnicy). Są to podstawowe dane potrzebne do przeprowadzenia weryfikacji przez producenta zestawu [3, 4].

Szczególne znaczenie ma weryfikacja przyrostu temperatury. W przypadku zestawów na prąd znamionowy powyżej 1600 A producent pierwotny powinien wykazać, że temperatury graniczne nie zostaną przekroczone, wykazując, że zostało to sprawdzone na drodze badań laboratoryjnych. Dla zestawów na prąd znamionowy do 1600 A dopuszczone są inne metody weryfikacji przyrostu temperatury.

producent zestawu


Nowa seria norm definiuje także producenta zestawu (wykonawcę i dostawcę gotowej rozdzielnicy do odbiorcy). W zakresie odpowiedzialności producenta zestawu leży uwzględnienie wymogów obiektu i wykonanie zestawu jako spełniającego te wymagania. W tej roli zwykle występuje producent rozdzielnic, ale może też być nim producent pierwotny. Obszar odpowiedzialności producenta zestawu obejmuje między innymi [3, 4]:

 • ocenę środowiska pracy zgodnie z danymi potwierdzonymi przez użytkownika lub wytycznych przekazanych na etapie przetargu,
 • potwierdzenie wykonania zestawu zgodnie z wytycznymi do weryfikacji konstrukcji przekazanymi przez producenta pierwotnego,
 • wykonanie obliczeń w odniesieniu do dopuszczalnych przyrostów temperatury.

Na podstawie tych informacji następuje kompletacja dokumentacji i wystawienie deklaracji zgodności danego zestawu.

Producent zestawu musi zweryfikować każdy wyprodukowany zestaw, bez względu na liczbę wykonanych sztuk, w celu zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. Wyniki przeprowadzonych weryfikacji muszą być udokumentowane. Kompletna dokumentacja obejmuje (wraz z wynikami badań laboratoryjnych) weryfikację konstrukcji oraz weryfikację wyrobu. W tym kontekście należy zaznaczyć, że zgodnie z normą PN-EN 61439-1: „Jeżeli producent zestawu wprowadza swoje własne układy, które nie były uwzględnione podczas weryfikacji wykonanej przez wytwórcę oryginalnego, to producent zestawu jest uznany za wytwórcę pierwotnego w odniesieniu do tego układu”.

Warunek ten powinien być również przestrzegany w przypadku wymiany urządzeń zabezpieczających różnych producentów.

zabezpieczenie przed zwarciem

W ostatnich latach znacznie wzrosły wymagania dotyczące rozdzielnic nn w zakresie odprowadzania ciepła, większej gęstości mocy, obsługi dużych prądów zwarciowych oraz odporności izolacji. Prądy znamionowe rzędu 7400 A i duża wytrzymałość zwarciowa z prądami znamionowymi krótkotrwałymi do 140 kA nie są już rzadkością. Kompaktowa konstrukcja i integracja komponentów elektronicznych oraz sieci energetycznej nasyconej harmonicznymi wymagają precyzyjnej konfiguracji i kontroli rozdzielnic.

Według oficjalnych danych statystycznych Państwowej Inspekcji Pracy każdego roku na skutek zwarć łukowych ginie kilkanaście osób, a kilkadziesiąt doznaje ciężkich obrażeń ciała. Poza obrażeniami ludzi dochodzi również do zniszczenia mienia. Rozdzielnice, w których doszło do zwarcia łukowego, najczęściej wymagają wymiany na nowe.

Przyczyny zwarć łukowych można podzielić na trzy kategorie [3, 4]:

 • błędy montażowe, które wynikają z prac remontowych lub ruchowych wykonywanych przez osoby wykwalifikowane. Mogą pojawić się w trakcie np. wymiany wkładek lub zacisków. Łuk elektryczny może być zainicjowany również przez pozostawienie narzędzi wewnątrz rozdzielnicy,
 • błędy instalacyjne mogą wynikać z przepięć, złego stanu izolacji, złej jakości połączeń mechanicznych i elektrycznych, niewystarczających odstępów izolacyjnych wynikających z niewłaściwego doboru urządzeń i samej rozdzielnicy (zbyt dużo elementów wyposażenia wewnątrz rozdzielnicy),
 • pozostałe czynniki, w tym gryzonie zbliżające się na zbyt małą odległość do części czynnych, które są pod napięciem; nagromadzenie się pyłu, kurzu oraz brudu na powierzchniach izolacyjnych, korozja, skraplanie się wody na powierzchniach izolacyjnych.

Opracowywane są systemy aktywnej ochrony przed zwarciami łukowymi składające się ze starannie dobranych komponentów, które są instalowane w newralgicznych punktach rozdzielnicy. Specjalnie zaprojektowane przekładniki prądowe są w stanie bardzo szybko wykryć gwałtowny wzrost natężenia prądu wywołany zapaleniem się łuku elektrycznego. Kolejnym elementem są detektory pojawienia się błysku w postaci czujników punktowytch lub światłowodowych wykrywających powstanie łuku elektrycznego. Są one stosowane jako dodatkowe potwierdzenie pojawienia się łuku elektrycznego wykrytego przez przekładniki prądowe, w celu wyeliminowania błędnych zadziałań. W przypadku zaistnienia zwarcia łukowego wywołana zostanie reakcja łańcuchowa: w pierwszym etapie po pojawieniu się łuku przez 2 do 3 ms zwarcie łukowe zostaje wygaszone przez zwarcie galwaniczne (układ tyrystorowy), a następnie po 30 do 50 ms wyłącznik odcina dopływ prądu uniemożliwiając dalsze palenie się łuku, a system wyłącza się automatycznie. Powstająca energia zostaje zmniejszona do minimum już na samym początku pojawienia się zwarcia łukowego. Łuk gaśnie tak szybko, że nie zdąży wyrządzić szkód w rozdzielnicy. Miejsce pojawienia się zwarcia jest tylko lekko zabrudzone [3].

podsumowanie

Artykuł jest tylko wprowadzeniem do zagadnienia dotyczącego rozdzielnic nn i zwraca uwagę na kilka istotnych aspektów. Akty prawne często stwierdzają, że instalacje powinny być wykonane zgodnie z wiedzą techniczną. Ustawy i rozporządzenia powołują normy przedmiotowe, które właśnie stanowią wiedzę techniczną. Rzeczywistość jednak pokazuje często powtarzające się błędy i uchybienia, które powinny być eliminowane przy odbiorze przez uprawnioną osobę.

Bardzo niebezpieczne dla użytkownika instalacji elektrycznej jest fikcyjne zamontowanie w rozdzielnicy wyłącznika różnicowoprądowego – brak uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej (fot. 1.2.). Można się również spotkać z zamontowaniem wyłącznika RCD bez podłączenia, gdyż instalacja za rozdzielnicą zawierała ponowne połączenie przewodów PE i N. Najgorsza jednak jest sytuacja, gdy „pomysłowy” instalator podłączy przewody neutralny i fazowe bez podłączenia odbiorników – w tej sytuacji wyłącznik różnicowoprądowy niby działa, nie zapewniając jednak żadnej ochrony.

Inną często powtarzającą się sytuacją jest brak zachowania odpowiednich kolorów przewodów przez wykonawcę. Obecnie jest już dostępna w języku polskim norma PN-HD 60364-5-51:2011, która jednoznacznie wskazuje kolory przewodów zarezerwowane dla przewodów fazowych, neutralnego oraz ochronnego. W przypadku kabli jednożyłowych w powłoce oraz przewodów w izolacji powinny być stosowane niżej podane kolory izolacji:

 • kombinacja kolorów zielonego i żółtego do oznaczania przewodu ochronnego,
 • kolor niebieski do oznaczania przewodu neutralnego,
 • kolory brązowy, czarny i szary do oznaczania przewodów fazowych.

Spotkać można również przewody o zbyt małych przekrojach użyte do łączenia obwodów. W tym miejscu należy podkreślić, że tabele doboru przekrojów przewodów do ciągłego obciążenia prądowego są szeroko dostępne. Następstwem oszczędności i zastosowania zbyt małego przekroju może być zbytnie nagrzewanie się przewodu, powodujące degradację izolacji lub nawet jego upalenie.

literatura

J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, wyd. 5, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2012.
K. Kuczyński, Wymagania dla rozdzielnic nn przemysłowych i budowlanych, „elektro.info” nr 1–2/2014.
Materiały firmy Hager.
Materiały firmy Legrand.
www.bezel.com.pl
www.pkn.pl

Fot. 1.  Niepodłączony wyłącznik różnicowoprądowy

Fot. 2.  Przykład, jak nie instalować rozdzielnicy i aparatury modułowej

abstract

The solutions of low-volatege switchgear with metal and plastic casings

The article discusses solutions of low-volatege switchgear with metal and plastic casings. Attention has been paid to the requirements for low-volatage switchgear, depending on the place of installation. Frequent mistakes made most often by the installer, while retrofitting and connecting modular apparatus, have been shown.

streszczenie

W artykule omówione zostały rozwiązania rozdzielnic nn z obudowami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych. Zwrócono uwagę na wymagania stawiane rozdzielnicom nn w zależności od miejsca ich zainstalowania. Pokazane zostały częste błędy popełniane przez instalatora, w trakcie doposażenia i podłączania aparatów modułowych.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 6/2017

Komentarze

(2)
mariuszb | 26.07.2017, 23:58
Bardzo interesujący i przydatny artykuł!
jane387 | 22.08.2017, 22:41

Zgadzam się :) Bogaty wybór rozdzielnic, zarowno w obudowach metalowych jak i termoutwardzalnych

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

Świętuj miesiąc inżyniera - Konkurs wygraj smartwatch »
Konkurs Miesiąc Inżyniera

Dziękujemy Ci za projekty, które zrealizowałeś i trzymamy kciuki za kolejne. Razem zmieniamy przyszłość (...) czytam dalej »Jakie wyłączniki silnikowe i styczniki wybrać »

Analizatory jakości energii elektrycznej - zobacz porównanie »

Wyłączniki silnikowe i styczniki Przegląd analizatorów jakości zasilania - porównanie
Wyłącznik silnikowy jest bardzo ważnym komponentem w aplikacjach zabezpieczenia i sterowania silnikiem elektrycznym... czytam dalej » Podstawowymi kryteriami wyboru dobrego analizatora jakości energii elektrycznej są: możliwość odczytu bieżących informacji pomiarowych na wyświetlaczu (...) czytam dalej »

Jak chronić systemy sygnałowe przed przepięciami »
Ochrona systemów sygnałowych

Ze względu na dużą liczbę obwodów sygnalizacyjnych jakie często doprowadzane są do central alarmowych konieczne było wypracowanie kompromisu między wymiarami SPD, a odpornością (...) czytaj dalej »


Bezpłatne warsztaty dla elektroinstalatorów » Jak diagnozować urządzenia elektryczne za pomocą termowizji »
Warsztaty dla elektroinstalatorów Pomiar za pomocą termowizji
Zobacz terminy i zakres szkoleń (…) czytaj dalej »
Kamera termowizyjna jest urządzeniem służącym do bezkontaktowego zobrazowania rozkładu temperatury na obserwowanej powierzchni na podstawie pomiaru (...) czytam dalej»

Napędy - dlaczego warto rozważyć wykorzystanie magnetycznego systemu pomiarowego »

Napędy - magnetyczny system pomiarowy Nowoczesne systemy napędowe i pozycjonowania wymagają zastosowania rozwiązania zapewniającego absolutne wykrywanie w czasie rzeczywistym bieżącej pozycji(...) czytam dalej »


Zapraszamy na targi Automaticon 2018! »

Targi Automaticon 2018 Inteligentne wytwarzanie – nowe możliwości dzięki cyfryzacji (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:
1-2/2018

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 1-2/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne zasilania odbiorców energii elektrycznej
 • - Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacja
Zobacz szczegóły
Ograniczniki przepięć Varitector PU firmy Weidmüller

Ograniczniki przepięć Varitector PU firmy Weidmüller

Weidmüller oferuje niezawodne ograniczniki przepięć Varitector PU, charakteryzujące się innowacyjną konstrukcją, opartą na szeregowej kombinacji zamkniętego iskiernika...
MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic MICROS sp.j. W. Kędra i J. Lic
Firma Micros istnieje na polskim rynku elektronicznym nieprzerwanie od 1988 roku. Jej początki to mały sklep z asortymentem elektronicznym,...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl