elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Pomiary przesunięcia i kąta obrotu – wybrane rozwiązania

Fot. 1. Budowa enkodera typu LinACE [5]

Pomiary ruchu liniowego i obrotowego występują najczęściej w urządzeniach i układach napędowych maszyn wielu gałęzi przemysłu [1, 2]. Przykładem mogą być obrabiarki skrawające, systemy telemetryczne, a także urządzenia dźwigowe i roboty przemysłowe. Niezwykle szybki rozwój elektroniki wymusza opracowanie i produkcję coraz bardziej dokładnych i niezawodnych przetworników pomiarowych przemieszczeń, ­liczby obrotów oraz kąta obrotu. Występują jednak systemy zintegrowane, które realizują złożone zadania wymagające precyzyjnej kontroli położenia przemieszczeń elementu wykonawczego z użyciem enkodera i wymagają zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Jednym z elementów mających wpływ na dokładność maszyny są układy pomiarowe ­powszechnie zwane liniałami lub enkoderami.

Enkodery inkrementalne

Przeznaczone są do pomiaru przemieszczeń kątowych, zarówno do pomiaru kąta, jak i prędkości kątowych. Przetworniki te umożliwiają określenie pozycji względnej przez zliczanie impulsów. Poza tym może być rozpoznawany kierunek ruchu dzięki przesunięciu fazowemu o 90º kanałów A i B. Oznacza to, że kanał B jest opóźniony w stosunku do kanału A o 90º w przypadku ruchu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. W przeciwnym przypadku kanał B wyprzedza kanał A o tę samą wartość. Znajomość tej zależności umożliwia określenie kierunku obrotu wałka enkodera. Dodatkowo stosuje się 2 linie z zanegowanymi kanałami A i B, jak i 2 wyjścia referencyjne, jak przedstawiono na rysunku 1. Sygnał wysoki na wyjściach referencyjnych pojawia się, gdy enkoder przechodzi przez jedną ustaloną pozycję na obrocie. Na tej podstawie można zliczać liczbę pełnych obrotów. Kanał zerowy Z oznacza przy każdym obrocie pozycję absolutną, która może służyć do rozpoznawania poprawności przychodzących impulsów i wyznaczania pozycji zerowej. Rozdzielczość określana jest przez liczbę kresek na tarczy podziałowej przetwornika (działek), co odpowiada liczbie okresów z jednego kanału [3, 4].

Enkodery absolutne

Mają naniesiony na tarczy kod cyfrowy, najczęściej Graya, rzadziej binarny lub BCD. Rozdzielczość przetwornika dla 1 obrotu tarczy wynosi 8, 10, 12, 13, 17 czy 40 bitów. Tarcza posiada więc odpowiednio 8, 10, 12, 13, 17 lub 40 okręgów z naniesionymi na przemian odcinkami przezroczystymi i nieprzezroczystymi, stanowiącymi dla układu nadajnika i odbiornika światła źródło sygnałów „0 – 1”. Enkoder z przetwornikiem absolutnym nie jest wrażliwy na zanik zasilania lub wyzerowanie licznika, gdyż nawet po zaniku napięcia i ponownym jego włączeniu enkoder będzie wskazywał aktualną pozycję [3, 4]. Będzie on zliczał od wartości, na której się zatrzymał. Natomiast w przypadku enkodera inkrementalnego po zaniku zasilania i ponownym jego włączeniu enkoder nie wskaże pozycji aktualnej i zacznie zliczać od zera. Enkodery absolutne można podzielić także na jedno- oraz wieloobrotowe. Enkoder jednoobrotowy nie wskazuje, ile wykonał obrotów, ponieważ sygnał wyjściowy jest powtarzany w tym samym formacie, co 360º obrotu wałka wyjściowego. Z tego względu można jedynie odczytać informacje, na jakiej pozycji się zatrzymał lub aktualnie się znajduje.

Magnetyczna detekcja przesunięcia lub kąta obrotu

Chociaż precyzyjny przemysł wykorzystuje przetworniki, które opierają się na optycznych metodach pomiaru, to jest wiele zastosowań, w których można z powodzeniem stosować przetworniki magnetyczne. Induktosynowy (magnetyczny) układ pomiarowy składa się najczęściej z liniału, który ma wbudowane jednoobwodowe uzwojenie z wieloma meandrami oraz głowicy, która ma co najmniej dwa uzwojenia przesunięte względem siebie o pewną wartość. Uzwojenie liniału i przesuwnego detektora wykonuje się metodami napylania ścieżki przewodzącej oddzielonej warstwą materiału nieprzewodzącego od niemagnetycznego materiału. Powierzchnia głowicy pokryta jest warstwą folii aluminiowej w celu wyeliminowania sprzężenia pojemnościowego, które wprowadzałoby do liniału zakłócenia, tym samym obniżając dokładność pomiaru [3, 4].

Innym przykładem jest induktosynowy układ pomiarowy zbudowany z dwóch połączonych różnicowo magnetorezystorów mierzących zmiany strumienia magnetycznego w kierunku prostopadłym do liniału [2, 3]. Czujnik wytwarza na tej podstawie sygnał sinusoidalnie zmienny wówczas, gdy przemieszcza się nad liniałem. Sygnał analogowy jest interpolowany wewnętrznie w celu zapewnienia rozdzielczości nawet do 1 μm. Dokładny odczyt jest zapewniony dzięki właściwemu pozycjonowaniu głowicy odczytowej nad liniałem. W tym celu głowica odczytowa przemieszczała się nad liniałem w odległości nie większej niż 3/4 długości meandra uzwojenia.

Ciekawym rozwiązaniem jest enkoder, który nie posiada mechanicznego sprzężenia pomiędzy elementem pomiarowym a elementem mierzonym. Enkoder składa się z obudowy, która zawiera układ detekcyjny Halla umieszczony w specjalnym otworze pod tulejkę. W tulei zamocowany jest magnes spolaryzowany osiowo, z drugiej strony tulei jest otwór pod wałek wyjściowy. Otwór w obudowie enkodera posiada nieco większą średnicę niż średnica tulei, dzięki czemu możliwy jest jej bezstykowy obrót w otworze obudowy enkodera. Enkodery o takiej budowie charakteryzują się dużą odpornością w trudnych warunkach pracy oraz żywotnością, dzięki bezkontaktowym elementom [4]. Metody magnetyczne pomiaru przemieszczeń kątowych opierają się najczęściej na zjawisku Halla. Enkoder składa się zasadniczo z dwóch elementów: układu scalonego zwierającego sensor pola magnetycznego, elektronicznych przetworników oraz osiowo spolaryzowanego magnesu. Układ scalony zawiera kilkadziesiąt odpowiednio rozmieszczonych mikroprzetworniki Halla. Zasilane są one niewielkim prądem, a pod wpływem pola magnetycznego pochodzącego od magnesu powstaje napięcie Halla prostopadłe do kierunku przepływu prądu [4].

Interesujące rozwiązania

Ciekawym rozwiązaniem jest technika LinACE, która opiera się na kodzie absolutnym zapisanym na nośniku informacji w postać obszarów o różnej przenikalności magnetycznej. Kod ten odczytywany jest następnie przez matrycę zbudowaną z czujników Halla zintegrowanych w jednym układzie półprzewodnikowym. Rowki wykonane w wałku stalowym o wysokiej przenikalnością względnej reprezentują pseudolosową sekwencję binarną (PRBS – kod bezwzględny). Rowki można wypełnić chromem, miedzią lub innym materiałem o niskiej przenikalności magnetycznej w procesie galwanicznego lub termicznego nanoszenia. Przy wstępnej polaryzacji magnetycznej wykrywa się różnice w przenikalności magnetycznej wywoływane przez zmiany strumienia indukcji magnetycznej, który jest wykrywany i przekształcany na sygnał elektryczny przez zintegrowaną macierz czujników Halla [5]. Następnie sygnały elektryczne są przetwarzane przez mikroprocesor przy użyciu algorytmów, w tym transformaty Fouriera, aby określić pozycję na skali milimetrowej z rozdzielczością submikronową. Pole magnetyczne jest wykrywane przez głowicę tylko w bardzo ograniczonej odległości od powierzchni wałka to jest 0,1 ± 0,05 mm. Aby uzyskać prawidłowe prowadzenie głowicy z macierzą czujników Halla po wałku opracowano specjalne łożyskowanie ślizgowe wraz z układem przetwarzania sygnałów. Enkoder LinACE jest absolutnym systemem zintegrowanym w urządzenie wykonawcze, który mierzy z rozdzielczością do 0,5 mm przy prędkości przesuwu do 5 m/s. Długość pomiarowa jest dostępna do 500 mm przy średnicy wałka od 4 do 16 mm. Enkoder może pracować w temperaturze od –40 do 85°C i jest odporny na wstrząsy i wibracje.

Czujniki indukcyjnościowe

Przetworniki indukcyjnościowe (niesłusznie nazywane indukcyjnymi) służą nie tylko do pomiaru przemieszczeń liniowych, ale także innych wielkości, których pomiar da się sprowadzić do pomiaru przesunięć, jak na przykład ciśnienie i siła. Zakresy pomiarowe przetworników indukcyjnościowych obejmują zakres od 10–6 m do nawet 2 m [6].

Zasada działania czujników indukcyjnościowych polega na wykorzystaniu zmian indukcyjności własnej lub wzajemnej ich obwodów elektrycznych, pod wpływem przetwarzanej wielkości. Wielkością tą jest najczęściej przemieszczenie liniowe zmieniające geometrię obwodu magnetycznego, głównie wymiary szczeliny powietrznej [7].

Spośród różnych rozwiązań konstrukcyjnych czujników transformatorowych szerokie zastosowanie znalazły czujniki transformatorowe różnicowe z przesuwanym rdzeniem. Rysunek 2. wyjaśnia zasadę działania takiego czujnika. Zbudowany jest on z trzech uzwojeń: jednego zasilającego, stanowiącego stronę pierwotną transformatora, i dwóch uzwojeń połączonych przeciwsobnie, stanowiących stronę wtórną transformatora. Uzwojenie pierwotne zasilane jest napięciem przemiennym Uzas. W uzwojeniach wtórnych indukowane są napięcia U1 i U2 równe co do wartości, lecz przeciwne w fazie w przypadku, gdy rdzeń magnetyczny znajduje się w środkowym (zerowym) położeniu. Wypadkowe napięcie na zaciskach wyjściowych jest wówczas równe zero. Przemieszczenie rdzenia zmienia współczynnik sprzężenia magnetycznego pomiędzy cewką zasilającą, a cewkami stanowiącymi stronę wtórną transformatora. Przy przesunięciu rdzenia w prawo lub w lewo w stosunku do punktu zerowego, na wyjściu czujnika będzie powstawała różnica napięć proporcjonalna do wartości przesunięcia. W momencie przesuwania rdzenia z jednego skrajnego położenia w drugie, podczas przejścia przez zero zmienia się kąt przesunięcia fazy różnicy napięć względem napięcia zasilania o 180° [7].

Z charakterystyk przetwarzania czujnika transformatorowego różnicowego wynika, że na podstawie pomiaru samego napięcia wyjściowego czujnika nie można określić kierunku przemieszczenia. Informacja o kierunku przemieszczenia zawarta jest w kącie przesunięcia fazy. Stąd koniecznym staje się zastosowanie detektora fazoczułego. Na wyjściu detektora fazoczułego, który zawiera w sobie również człon uśredniający, otrzymuje się napięcie stałe w czasie, którego wartość jest w szerokim zakresie przemieszczeń proporcjonalna do przemieszczenia [7].

Układy pomiarowe przetworników indukcyjnościowych

Typowym układem pomiarowym, w którym występują przetworniki indukcyjnościowe i inne, w których wielkością wyjściową jest indukcyjność własna cewki, jest mostek Maxwella, którego schemat ideowy przedstawiony jest na rysunku 3. Przetwornik indukcyjnościowy o impedancji Zx = Rx + jwLx włączany jest w jedno z ramion mostka, w pozostałych trzech ramionach występują natomiast elementy wzorcowe, mianowicie wzorzec indukcyjności własnej (cewka wzorcowa) o impedancji Zw = Rw + jwLw oraz dwa rezystory wzorcowe R1, R2.

Występują dwa typy mostków pomiarowych: mostek zrównoważony oraz mostek niezrównoważony.

W mostku zrównoważonym w przekątnej C–D występuje detektor zera DZ, czyli wskaźnik równowagi (rys. 3.). W takim mostku proces pomiarowy polega na regulowaniu wartości rezystancji R1, R2, aż do chwili uzyskania stanu równowagi, to znaczy zaniku różnicy potencjałów między punktami C–D, co wskazuje detektor DZ. Poszukiwane parametry Rx, Lx oblicza się z odpowiednich wzorów:

Natomiast w mostku niezrównoważonym nie doprowadza się do zaniku różnicy potencjałów między punktami C–D, lecz mierzy napięcie między tymi punktami, jakie pojawia się tam po włączeniu nieznanej impedancji Zx. Detektor zera zastępowany jest tu przez specjalny przyrząd pomiarowy (zwykle woltomierz) wywzorcowany w jednostkach mierzonej wielkości [6].

Mostek zasilany jest napięciem sinusoidalnym, najczęściej o częstotliwości kilku kHz. W układach przetworników indukcyjnościowych transformatorowych sygnałem wyjściowym jest siła elektromotoryczna indukowana w uzwojeniu wtórnym przetwornika, którą mierzy się odpowiednimi miernikami napięcia.

Inne metody pomiarów liniowych i kątowych

W procesie produkcji i kontroli różnych wyrobów niezbędne są pomiary wymiarów geometrycznych. Sprowadzają się one głównie do pomiaru długości i kąta. Służą temu celowi przetworniki przemieszczeń (przesunięć) liniowych lub kątowych.

Duże przemieszczenia mierzy się za pomocą czujników rezystancyjnych potencjometrycznych. Precyzyjnie wykonany opornik drutowy o ruchomym styku ślizgowym zapewnia powtarzalną zależność rezystancji od przesunięcia liniowego lub kątowego [7].

Czujniki potencjometryczne są stosowane do pomiaru wielu innych wielkości, m.in. poziomu płynów w zbiornikach. Wówczas ślizgacz potencjometru jest sprzężony z pływakiem, utrzymującym się na powierzchni płynu, a miernik napięcia lub rezystancji może być wywzorcowany bezpośrednio w jednostkach objętości lub wysokości słupa cieczy.

Do pomiarów przemieszczeń liniowych stosuje się również liczne odmiany czujników indukcyjnych dławikowych lub transformatorowych, o których wspomniano wcześniej. W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych mają one różne zakresy pomiarowe.

Przetworniki takie są budowane na zakresy pomiarowe od części milimetra do wielu milimetrów, nawet do ±1000 mm. Zależność napięcia wyjściowego od przesunięcia rdzenia jest najczęściej zbliżona do liniowa. W precyzyjnych wykonaniach błąd liniowości nie przekracza 0,2%.

Małe przesunięcia mogą być mierzone przy zastosowaniu czujników pojemnościowych. W czujnikach tych do pomiaru przesunięć stosuje się zależność pojemności C kondensatora od odległości d między elektrodami [7]:

gdzie:

ε – przenikalność elektryczna,

S – powierzchnia czynna elektrod.

Przykład przetwornika pomiarowego z różnicowym czujnikiem pojemnościowym różnicowym, który ma między dwoma elektrodami nieruchomymi elektrodę ruchomą. Przy symetrycznym ustawieniu elektrody ruchomej w stosunku do nieruchomych, pojemności elektryczne są równe. Przesunięcie elektrody ruchomej w kierunku jednej z elektrod bocznych powoduje wzrost jednej pojemności i zmniejszenie drugiej. Mostkowy układ pomiarowy z fazoczułym miernikiem umożliwia pomiar nawet bardzo małych przesunięć elektrody czujnika pojemnościowego w zakresie od pojedynczych mikrometrów [7].

Innym przykładem są ultradźwiękowe przetworniki przesunięcia, których zasada działania sprowadza się do pomiaru czasu, jaki jest potrzebny na pokonanie mierzonej odległości przez impuls ultradźwiękowy. Do emisji impulsów pomiarowych wykorzystywane są elementy piezoelektryczne pobudzane przebiegami o częstotliwości najczęściej od ok. 20 kHz do 200 kHz. Wybór właściwej częstotliwości jest kompromisem między rozdzielczością i pochłanianiem dźwięku przez ośrodek, w jakim się on rozchodzi [7].

Podsumowanie

Enkodery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłowych, począwszy od systemów telemetrycznych, jak i przemyśle kolejowym, tekstylnym oraz urządzeniach wojskowych. Jednym z najpopularniejszych zastosowań przetworników przemieszczeń kątowych są serwonapędy, w których konieczna jest precyzyjna kontrola prędkości obrotowej. Enkodery mogą być również stosowane jako sprzężenie zwrotne w różnych układach napędowych. Natomiast liniowe enkodery stosowane są w układach pomiarowych obrabiarek CNC i maszynach współrzędnościowych jako elementy kontrolne ich poprawnej pracy. Przykładem aplikacji wymagających wysokiej dokładności pozycjonowania i kontroli prędkości jest spawanie laserowe. Innym przykładem są zastosowania medyczne, w których elektryczne urządzenie wykonawcze może być stosowane jako napęd tłoka pompy do dozowania płynów do ciała pacjenta lub pozycjonowania lasera podczas operacji okulistycznych.

Literatura

  1. E. Ratajczyk, Współrzędnościowa technika pomiarowa, OWPW, Warszawa 2005.
  2. S. Tumański, Cienkowarstwowe czujniki magnetorezystancyjne, OWPW, Warszawa 1997.
  3. K. Kuczyński, Precyzyjne pomiary przesunięcia i kata obrotu, „elektro.info” 11/2013.
  4. K. Kuczyński, Enkodery obrotowe – interesujące rozwiązania, „elektro.info” nr 3/2011.
  5. M. Sivec, LinACE in-axis absolute linear encoder, DOI 10.5162/sensor2013/A7.2.
  6. Materiały dydaktyczne Politechniki Białostockiej.
  7. A. Chwaleba, M. Poniński, A. Diedlecki, Metrologia Elektryczna, WNT, Warszawa 2003.
  8. www.cim.pw.edu.pl/sensoryka

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.