elektro.info

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Za uporządkowaniem problematyki energii i mocy przemawia szeroki interes społeczny. Nieświadomy użytkownik musi być chroniony instytucjonalnie przed kosztami korzystania z urządzeń niespełniających standardów technicznych.
Fot. Freepik

Za uporządkowaniem problematyki energii i mocy przemawia szeroki interes społeczny. Nieświadomy użytkownik musi być chroniony instytucjonalnie przed kosztami korzystania z urządzeń niespełniających standardów technicznych.


Fot. Freepik

Ostatnie lata to niewątpliwy rozwój polskiej gospodarki. To nie tylko inwestycje w nowe obiekty produkcyjne, ale także modernizacja całych sektorów i branż. W rozwoju tym znaczącą rolę odgrywa koszt energii elektrycznej. W praktyce rozumiemy przez to zużycie energii i koszty jej dostawy. Okazuje się, że bardzo istotnym składnikiem opłat za energię elektryczną jest tzw. „pobór mocy biernej”. Jest to istotny składnik kosztów, który w szczególnych przypadkach bardzo znacznie może przekroczyć koszty zużycia energii czynnej. W publikacji [1] zilustrowano fakt, że zwłaszcza w przypadku tzw. przekompensowania pojemnościowego, koszt mocy biernej jest drastycznie wysoki, niemający związku z kosztami przesyłu
energii.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Szczególnego znaczenia nabiera zatem precyzyjne zdefiniowanie mierzonych wielkości mocy. Problem ten nie został rozwiązany na poziomie norm i standardów technicznych. Liczne głosy pojawiające się w związku ze słusznością obecnie obowiązującego sposobu rozliczeń są dodatkowym argumentem za zajęciem się tą tematyką.

Taryfy wpływają na kierunki rozwoju gospodarczego, w tym szeroko rozumiane modele biznesowe operatorów sieci przesyłowych oraz rozwiązania techniczne przygotowywane przez firmy. Chodzi tu zarówno o urządzenia pomiarowe, jak i urządzenia do przetwarzania energii.

Różnice w modelach opłat za energię elektryczną pomiędzy krajami, w tym szczególnie krajami UE, generują bariery technologiczne.

Optymalne rozwiązanie techniczne urządzeń przetwarzających energię przy obecnie obowiązujących taryfach w Polsce nie będzie rozwiązaniem konkurencyjnym na innych rynkach.

Brak jest jasno zdefiniowanych podstaw teoretycznych rynku rozliczeń za energię elektryczną, w tym definicji podstawowych rodzajów mocy, sposobu ich pomiaru i wpływu na koszty przesyłu.

Za uporządkowaniem problematyki energii i mocy przemawia szeroki interes społeczny. Nieświadomy użytkownik musi być chroniony instytucjonalnie przed kosztami korzystania z urządzeń niespełniających standardów technicznych.

Definicje mocy

Podstawowymi wielkościami są tutaj: moc pozorna, czynna, bierna i moc deformacji oraz współczynnik mocy.

Jednym z ograniczeń, jakie napotyka się przy pomiarze wielkości mocy, jest ograniczenie technologiczne związane z pomiarem poszczególnych wielkości występujących w obwodach elektrycznych oraz na etapie pomiaru tworzenie ich wzajemnych związków, takich właśnie jak zależności definiujące moce w obwodach elektrycznych.

Przeanalizowany zostanie bardzo prosty obwód RC z sinusoidalnym wymuszeniem napięciowym.

Wyróżnia się zwykle moc pozorną S, moc czynną P, bierną Q.

Moc pozorna:

b definicje mocy wzor01

Wzór 1

Moc czynna:

b definicje mocy wzor02

Wzór 2

Moc bierna:

b definicje mocy wzor03

Wzór 3

b definicje mocy wzor04

Wzór 4

Fizyczne wielkości mocy

W literaturze iloczyn chwilowych wartości napięcia i prądu nazywany jest mocą chwilową. W artykule autor wprowadza określenie mocy całkowitej, które oddaje sens fizyczny iloczynu wartości chwilowych w dziedzinie czasu i odpowiada energii zachowywanej w obwodzie elektrycznym.

b definicje mocy wzor05

Wzór 5

W powyższym wzorze symbolem * oznaczono operację splotu [2].

Można dokonać podziału mocy całkowitej na część związaną z utratą energii przez układ i na część związaną z jej oscylacjami w obwodzie, spowodowanymi zmianami energii pola elektromagnetycznego zmagazynowanej przez elementy reaktancyjne. Podział taki ściśle odpowiada fizyce zjawisk w obwodzie. Wydzielenie z przebiegu s(t) części związanej ze zmianami mocy czynnej jest stosunkowo proste, a interpretacja zależności z tym związanych nie budzi kontrowersji. Znacznie więcej wątpliwości pojawia się z ortogonalną do niej częścią reaktancyjną. Przebieg w czasie iloczynu napięcia i prądu w obwodzie możemy przedstawić następująco:

b definicje mocy wzor06

Wzór 6

Bilans mocy, moc całkowita dana jest wzorem:

b definicje mocy wzor07

Wzór 7

Funkcja p(t) opisuje przebieg mocy związany z utratą energii w układzie. Funkcja q(t) opisuje zmianę energii (moc) w elementach reaktancyjnych obwodu.

Podział mocy zgodnie ze wzorem (7) jest jednoznaczny. Przebieg p(t) odpowiada przebiegowi napięcia i prądu na elemencie rezystancyjnym, a przebieg q(t) – iloczynowi napięcia i prądu na elemencie reaktancyjnym [rys.2. i rys. 3. (rys. 1.), rys. 5. (rys. 4.) oraz rys. 7. (rys. 6.)]. Podział na p(t) oraz q(t) nie jest „widoczny” po stronie źródła zasilania w przypadku obwodu komutowanego, w którym zachodzi zjawisko konwersji mocy (energii). Moc reaktancyjna to wyłącznie moc elementu reaktancyjnego, a moc bierna to moc dana wzorem (3).

b definicje mocy rys01

Rys. 1. Układ RC zasilany ze źródła napięciowego; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys02

Rys. 2. Przebiegi wielkości elektrycznych w układzie z rysunku 1; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys03

Rys. 3. Przebiegi mocy elektrycznych w układzie z rysunku 1; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys04

Rys. 4. Układ z odbiornikiem w postaci diod LED; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys05 1

Rys. 5. Przebiegi wielkości elektrycznych w układzie z odbiornikiem w postaci diod LED z rysunku 4; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys06

Rys. 6. Obwód zastępczy układu z odbiornikiem w postaci diod LED z rysunku 4; rys. P. Grochal

b definicje mocy rys07

Rys. 7. Przebiegi wielkości elektrycznych w układzie z odbiornikiem R z rysunku 6; rys. P. Grochal

Bilans mocy

Bilans mocy możemy, dla definicji mocy ze wzoru (7), przedstawić w postaci wynikającej wprost ze wzoru Parsevala. Jeżeli za całkowany przebieg przyjmiemy przebieg mocy całkowitej:

b definicje mocy wzor08

Wzór 8

Wielkość po lewej stronie wzoru to funkcja autokorelacji przebiegu mocy całkowitej, równa sumie autokorelacji przebiegu mocy czynnej i autokorelacji przebiegu mocy reaktancyjnej. Zależność jest ilustracją zasadności wyróżnienia mocy całkowitej i odróżnienia jej od mocy pozornej.

Moc pozorna:

b definicje mocy wzor09

Wzór 9

jest pierwiastkiem kwadratowym z wartości autokorelacji przebiegu mocy całkowitej. Jest wartością liczbową. Nie jest funkcją. Moc całkowita jest funkcją zmiennej zespolonej w dziedzinie częstotliwości lub bardziej ogólnie dystrybucją.

Zachodzą także związki:

b definicje mocy wzor10

Wzór 10

zwane nierównościami Schwarza.

Wstawiając do nich zależności na moc całkowitą i moc pozorną otrzymamy:

b definicje mocy wzor11

Wzór 11

ilustrującą wzajemną relację obu ­pojęć.

Zachodzi także:

b definicje mocy wzor12

Wzór 12

oraz:

b definicje mocy wzor13

Wzór 13

Z ostatniej zależności wynika, że moc bierna Q (wzór 3) to pierwiastek z wartości autokorelacji przebiegu q(t). W rozporządzeniach ministerialnych ustalających taryfy opłat za energię elektryczną brak jest wyróżnienia mocy deformacji D. Wchodzi ona w wielkość opłat za pozostałe składniki mocy. Przy odkształconym prądzie pobieranym przez użytkownika klasyczne metody kompensacji mocy dodają do bilansu mocy kolejną wartość, która przy dotychczasowym definiowaniu mocy obniża bilans mocy, ale nie musi poprawić jakości energii pobieranej przez odbiór.

Nowoczesne odbiorniki energii elektrycznej

Nowoczesne odbiorniki energii elektrycznej to już nie tylko układy liniowe, rezystancyjno-indukcyjne, które były podstawowym rodzajem obciążenia dla sieci zasilającej w przeszłości, ale przede wszystkim układy komutowane z elementami półprzewodnikowymi. Nowoczesne napędy o charakterze indukcyjnym zasilane są poprzez przekształtniki energoelektroniczne. Zmieniają one zasadniczo wpływ takich obciążeń na sieć zasilającą. Stosowane do niedawna powszechnie rezystancyjne źródła światła zastępowane są efektywniejszymi energetycznie diodami LED. Są to zwykle złożone układy z wejściowym zasilaczem o charakterze pojemnościowym. Uwzględniając fakt, że szacuje się, że jedna czwarta produkowanej na świecie energii zużywana jest na oświetlenie, problem tylko tego jednego rodzaju nieliniowego odbioru można przywołać jako specyficzny dla omawiania wpływu rodzaju odbioru na sieć zasilającą. Na rys. 4. przedstawiono schemat obciążenia diodowego. Układ składa się ze świecącej diody LED zasilanej poprzez prostownik sieciowy ze źródła eZ.

Przebiegi wielkości elektrycznych, zmierzonych w obwodzie z rys. 4., przedstawiono poniżej.

Do analizy i opisu obwód z rys. 4. zastąpiono schematem zastępczym jak na rys. 6. Dioda LED na schemacie reprezentowana jest jedynie poprzez stratny liniowy rezystor R.

Przebiegom z rys. 7. odpowiadają wielkości mocy fizycznych, gdzie: p – starty na rezystorze (emisja światła), q – moc reaktancyjna, oscylacja energii w pojemności, swe – moc całkowita (pozorna) obwodu. Ilustruje to rys. 8.

Na rys. 8. linie przerywane oznaczają wielkości mocy pozornej Q (linia niebieska), mocy czynnej P (linia brązowa), mocy biernej Q (linia zielona). Przy obecnie obowiązujących opłatach (karach) za „pobór” mocy biernej pojemnościowej, wynoszący trzykrotną wartość wielkości Q z rys. 8, całkowite opłaty za odbiór o takim charakterze jak dioda LED przekroczą ponadtrzykrotnie rzeczywiste zużycie energii przez energooszczędne oświetlenie diodowe. Jest to wartość praktycznie równa kosztom użytkowania tradycyjnego oświetlenia żarowego o podobnej mocy świetlnej.

b definicje mocy rys08

Rys. 8. Przebiegi wielkości mocy fizycznych w układzie z odbiornikiem R z rysunku 6.

Powyższy przykład jest ilustracją problematyki, z jaką należy się mierzyć podejmując decyzję o wyborze nowoczesnych technologii zasilania i przekształcania energii. Problem jest nietrywialny, jeśli uwzględnimy, iż większość nowoczesnych układów napędowych, oświetleniowych, szeroko rozumianego zasilania przemysłowego, zmienia swój charakter dzięki pośredniczącym obwodom przekształtnikowym. Wspiera to także zmiana wielkości firm produkcyjnych. Duże zakłady przemysłowe obecnie zastąpiły firmy małe i średniej wielkości. Nie mają one wyspecjalizowanych służb do obsługi tematów związanych z zasilaniem. Przeoczenie problemu energii biernej może poskutkować opłatami za tzw. „pobór mocy biernej”. Wybór rozwiązania o wysokiej sprawności energetycznej nie jest jednoznaczny z redukcją opłat za energię elektryczną.

Nowoczesne układy przetwarzania energii elektrycznej

Poza klasyczną kompensacją obciążenia jednym ze sposobów redukcji kosztów nie tylko użytkowania energii, ale także jej wytwarzania, może być proekologiczna modyfikacja taryf opłat za energię elektryczną, tak aby opłacało się użytkownikowi wprowadzać nowe energooszczędne technologie.

Wielki wpływ ma także dobór technicznych rozwiązań dostępnych na rynku.

Trudno wymagać, aby każdy inwestor był specjalistą w zagadnieniach związanych z przekształcaniem energii. Zatem to dostawca powinien dostarczyć produkt minimalizujący koszty jego eksploatacji.

Duża konkurencja na rynku pozwala wybrać rozwiązanie „na każdą kieszeń”. Redukcja kosztów wytwarzania tych urządzeń wielu producentów skłoniła do uproszczeń konstrukcyjnych, takich jak np. wyeliminowanie układów poprawiających kształt prądu wejściowego.

Niestety, producenci nie podają kosztów eksploatacji urządzeń, a jedynie parametry, które pośrednio te koszty definiują.

Często nie podaje się ujednoliconych właściwości urządzeń, które mogłyby te urządzenia sklasyfikować, a wprowadza się zakładowe definicje ogólnie znanych parametrów. Lekarstwem na to mogłaby być normalizacja parametrów i właściwości urządzeń przyjazna dla użytkownika. Na rynku dostępne są wszakże urządzenia profesjonalne dla klientów najbardziej wymagających.

Wbrew ogólnym trendom produkty te wyposażone są w funkcjonalności poprawiające jakość sieci zasilającej w miejscu ich zainstalowania.

Literatura

  1. W. Szpyra, A. Kot, W. Nowak, R. Tarko, J. Słowik, Zasady rozliczeń za pobór a skutki ekonomiczne przesyłania, „Energia Elektryczna” - listopad 2012.
  2. P. Grochal, Moce w komutowanych obwodach elektrycznych. Spektralne rozproszenie mocy, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 2/2015.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach Jakość energii elektrycznej w mikrosieciach

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość...

Stosowanie zespołów prądotwórczych jako rezerwowego źródła zasilania oraz współpracujących z nimi zasilaczy UPS stało się zjawiskiem powszechnym i dotyczy coraz większej liczby obiektów, w których ciągłość zasilania jest priorytetem.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.