elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zdalne szkolenia dla projektantów »

Zdalne szkolenia dla projektantów » Zdalne szkolenia dla projektantów »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Moduły bateryjne w systemach zasilania gwarantowanego (UPS)

Fot. 1. Zespoły zasobników energii (wewnętrzny moduł bateryjny) w UPS EVER POWERLINE GREEN 33

Fot. 1. Zespoły zasobników energii (wewnętrzny moduł bateryjny) w UPS EVER POWERLINE GREEN 33

Poprawność i bezpieczeństwo pracy urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz informatycznych jednoznacznie związane są z jakością energii w układach zasilania elektrycznego. Powszechność funkcjonowania odbiorników nieliniowych (często pracujących impulsowo) bądź dynamicznie przełączanych dużych obciążeń sprzyja powstawaniu zaburzeń we wspólnych sieciach zasilających.

Zobacz także

Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy...

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy inteligentnego budynku. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Streszczenie

W artykule przedstawiono rozważania związane z wykorzystaniem modułów bateryjnych w systemach zasilania gwarantowanego (UPS), skupiając główną uwagę na ich parametrach technicznych oraz własnościach funkcjonalnych. Dokonano ponadto przeglądu ogólnego zasobników energii stosowanych zarówno w modułach bateryjnych zasilaczy UPS, w przemyśle, w sprzęcie powszechnego użytku, jak również w energetyce.

Abstract

Battery Modules in an Uninterruptible Power Supply Systems

This paper presents the considerations associated with the use of battery modules in the uninterruptible power supply (UPS) systems, focusing attention on the technical parameters and functional properties. The author also made a general review of energy storage systems for use in the UPS battery modules, in the industry, consumer equipment, as well as in the energy sector.

Występowanie stanów awaryjnych lub przeciążeń w systemie elektroenergetycznym, jak również oddziaływanie losowych niekorzystnych czynników atmosferycznych wywołuje powstawanie przerw w dostawach energii. Oddziałujące zaburzenia bądź przerwy w zasilaniu odbiorników mogą prowadzić do utraty przetwarzanych informacji i danych, przegrzewania się, a w konsekwencji uszkodzeń podzespołów lub urządzeń, powstawania dodatkowych strat mocy, przestojów w pracy systemów itp. Pociąga to za sobą zazwyczaj poważne w skutkach straty ekonomiczne bądź zasobowe (informacyjne).

Zabezpieczeniem technicznym przed powstaniem wspomnianych niepożądanych efektów jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego (UPS). W przypadku wystąpienia nieprawidłowości bądź przerw w dostarczaniu energii umożliwiają one podtrzymanie zasilania wrażliwych odbiorników w określonym (założonym) czasie (do chwili rozładowania zasobników energii). Ważnym elementem w takich sytuacjach jest właściwy dobór zasobników energii w tych systemach, dzięki czemu można uzyskać oczekiwany, indywidualnie dobierany czas podtrzymania zasilania urządzeń [1–5].

Zespoły odpowiednio połączonych zasobników, pozwalające na gromadzenie wymaganych ilości energii, nazywane są modułami bateryjnymi. Wprowadzenie sprzętowej (technicznej) możliwości podłączenia większej liczby modułów bateryjnych w systemach zasilania gwarantowanego pozwala uzyskać selektywność (możliwość wydłużania) czasów pracy autonomicznej, czyli podtrzymania zasilania odbiorników w trybie rezerwowym (bateryjnym). Na fotografii 1. przedstawiono przykładowe zespoły akumulatorów wewnętrznego modułu bateryjnego w UPS EVER POWERLINE GREEN 33, którego analizy czasów podtrzymania zasilania w zależności od pojemności zastosowanych modułów bateryjnych zamieszczono w dalszej części pracy.

Systemy zasilania gwarantowanego (UPS)

Podstawowym zadaniem systemów zasilania gwarantowanego (Uninterruptible Power Systems – UPS) jest bieżące monitorowanie stanu napięcia sieciowego i na tej podstawie takie zarządzanie energią z sieci, energią zgromadzoną w akumulatorach oraz blokami funkcjonalnymi zasilacza UPS, aby zapewnić jak najkorzystniejsze warunki zasilania zabezpieczanych odbiorników, a w przypadku nieprawidłowości lub zaniku napięcia sieciowego, podtrzymać zasilanie odbiorników w określonym czasie, umożliwiającym bezpieczne zakończenie realizowanych procesów [1–5].

Układy zasobników energii

Zasobniki (magazyny) energii elektrycznej są układami związanymi z gromadzeniem energii w różnej postaci (w zależności od ich rozwiązań technicznych). Może się to odbywać poprzez zamianę energii elektrycznej na inny rodzaj energii (mechaniczną, chemiczną) albo akumulowanie energii w polu elektrycznym lub magnetycznym [1–3]. W pożądanym momencie następuje przetwarzanie zgromadzonej energii i jej dostarczenie (oddanie) do odbiorników w postaci energii elektrycznej o założonych parametrach. Wykorzystanie zasobników energii związane jest głównie z zagadnieniami prawidłowości pracy systemu elektroenergetycznego (wyrównywaniem obciążeń bądź buforowaniem energii, szczególnie pochodzącej ze źródeł odnawialnych), z zasilaniem systemów mobilnych, takich jak np. sprzęt powszechnego użytku, przenośne urządzenia medyczne, sprzęt teleinformatyczny, a także z funkcjonowaniem układów zasilania gwarantowanego (których główną grupę stanowią zasilacze UPS). Jako zasobniki energii rozpatruje się [3]:

 1. pneumatyczne magazyny energii – w których energia magazynowana jest w postaci sprężonego gazu (powietrza), a następnie przy użyciu generatorów i przekształtników energoelektronicznych przetwarzana na energię elektryczną; przy wykorzystaniu naturalnych zbiorników podziemnych umożliwiają gromadzenie bardzo dużych energii; ich sprawność jest rzędu 60–80%, a trwałość około 20–40 lat; rozpatrywane są jako alternatywa dla elektrowni szczytowo-pompowych;
 2. elektrownie szczytowo-pompowe – energia elektryczna zamieniana jest w nich na energię potencjalną wody przepompowywanej z dolnego do górnego zbiornika, a następnie (w chwilach zapotrzebowania) energia masy wody zamieniana jest w generatorze na energię elektryczną i oddawana do odbiorników; szacowany czas eksploatacji wynosi 30–50 lat, a sprawność około 80%; magazynowane są w nich bardzo duże energie przy dużych gęstościach mocy; stosowane są w systemach elektroenergetycznych w celu optymalizacji zarządzania energią;
 3. kinetyczne zasobniki energii – w których energia jest gromadzona w ruchu obrotowym mas wirujących, a użytkowana w postaci energii elektrycznej przy wykorzystaniu generatorów i przekształtników energoelektronicznych; mogą przetwarzać duże moce, lecz gromadzone są w nich mniejsze ilości energii; mają wysoką sprawność (przekraczającą 90%), a czas eksploatacji rzędu 20 lat; wadą jest ich kosztochłonność;
 4. ogniwa paliwowe – generują energię elektryczną w rezultacie zachodzących elektrochemicznych reakcji utleniania dostarczanego paliwa; paliwo (wodór w mieszaninie lub stanie czystym) jest doprowadzane do anody, natomiast utleniacz (tlen w stanie czystym lub mieszaninie – powietrze) do katody; w efekcie zachodzących reakcji chemicznych powstają: energia elektryczna, woda i ciepło; mają dużą gęstość energii, uzyskiwane są moce do MW, osiągają sprawności rzędu 40÷60%, a czas nieprzerwanej eksploatacji szacowany jest na kilkaset do 10 tysięcy godzin; mankamentami w ich wykorzystaniu są bardzo wysokie koszty technologiczne i materiałowe, trudności w produkcji i przechowywaniu wodoru oraz wrażliwość na zanieczyszczenia;
 5. nadprzewodnikowe magnetyczne zasobniki energii – ma w nich miejsce magazynowanie energii w polu magnetycznym cewek indukcyjnych wykonanych z nadprzewodników; posiadają małe gęstości energii, ale zdolne są do przenoszenia dużych mocy (rzędu MW), osiągają bardzo duże sprawności (dochodzące do 95%) oraz długie czasy eksploatacji (do 30 lat); są rzadko wykorzystywane w praktyce z powodu wysokich kosztów elementów nadprzewodnikowych oraz niezbędnego dla ich funkcjonowania chłodzenia;
 6. wtórne ogniwa elektrochemiczne – akumulatory – energia elektryczna jest w nich gromadzona w postaci energii chemicznej; wartość wytwarzanego napięcia zależy od rodzaju elektrolitu i materiałów elektrod; zachodzące w nich procesy chemiczne są odwracalne, dzięki czemu można na przemian akumulować i oddawać energię; korzystnym parametrem w ich przypadku jest gęstość energii (zdolność do jej gromadzenia), sięgająca 100 Wh/kg, natomiast mankamentem jest niewielka gęstość mocy (rzędu 100 W/kg), decydująca o wartościach prądów ładowania i rozładowania, a zatem szybkości przywracania gotowości do pracy po rozładowaniu; słabym ich punktem jest też niska żywotność (poniżej 2000 cykli ładowanie-rozładowanie bądź rzędu 5 lat – w specjalnych wykonaniach deklarowana jest do 15 lat, ale zawsze zastrzega się, że są to trwałości projektowane przy użytkowaniu w ściśle określonych warunkach – małe prądy użytkowe, stabilna temperatura 25°C itp.), sprawność tych źródeł także nie jest wysoka (rzędu 70–80%);
 7. superkondensatory – w których energia gromadzona jest w polu elektrycznym; nie zachodzą w nich reakcje chemiczne, lecz następuje przemieszczenie ładunków elektrycznych; mają nieco mniejszą gęstość energii (ok. 10 Wh/kg), natomiast bardzo dużą gęstość mocy (rzędu 10000 W/kg), wysoką trwałość (szacowaną na 20 lat lub ok. 1 000 000 cykli ładowanie-rozładowanie), wysoką sprawność (nawet przekraczającą 95%), szeroki zakres temperatur pracy (–40÷65°C), małą degradację własności użytkowych przy wielokrotnym ładowaniu i rozładowaniu oraz wiele innych zalet [2, 3]; wadą jest ich wysoka cena.

W urządzeniach powszechnego użytku, systemach mobilnych, jak również w zasilaczach bezprzerwowych UPS wykorzystywane są głównie akumulatory. Bardzo ciekawym, wysoko sprawnym, trwałym i przyszłościowym zasobnikiem energii są superkondensatory, które przez profesjonalnych producentów UPS już obecnie są wykorzystywane i oferowane użytkownikom układów zasilania bezprzerwowego.

Moduły bateryjne w UPS

Jednym z najistotniejszych parametrów funkcjonalnych w systemach zasilania gwarantowanego jest czas podtrzymania zasilania w trybie pracy rezerwowym (bateryjnym). Związany jest on z doborem i pracą magazynów energii.

Zwielokrotnienie gromadzonej energii, a w efekcie wydłużenie czasu podtrzymania zasilania w trybie pracy rezerwowym (buforowym), uzyskuje się przez równoległe podłączenie dodatkowych modułów bateryjnych (układów zasobników energii).

Poprawność doboru modułów bateryjnych wynika z klasycznych zasad elektrotechniki. W przypadku równoległego łączenia źródeł napięcia zasadne jest przestrzeganie prawidłowości, że łączone źródła powinny mieć takie same parametry (napięcia źródłowe oraz rezystancje wewnętrzne). W przypadku równoległego połączenia źródeł napięcia o różnych parametrach – nawet przy braku podłączenia obciążenia – między źródłami przepływałyby prądy wyrównawcze (ponieważ równolegle połączone źródła tworzą zamknięte obwody elektryczne), w rezultacie czego powstawałyby straty energii, wydzielające się w rezystancjach wewnętrznych źródeł.

Straty te są zamieniane na ciepło, a zatem byłoby to przyczyną wzrostu temperatur zasobników energii, co w konsekwencji prowadzi między innymi do obniżenia trwałości akumulatorów. Wynika stąd, że dbałość o tożsamość parametrów łączonych równolegle zasobników energii (modułów bateryjnych) jest istotna z punktu widzenia ekonomicznego (koszty eksploatacyjne związane z powstałymi stratami mocy oraz obniżeniem trwałości akumulatorów), jak również technicznego (prawidłowa współpraca łączonych źródeł energii). Należy ponadto mieć na uwadze, że podczas szeregowego łączenia akumulatorów (jako zasobników energii) nie ulega zmianie ich pojemność elektryczna, natomiast zmienia się wartość napięcia wyjściowego. Łączenie równoległe akumulatorów powoduje zmianę wypadkowej pojemności elektrycznej, z czym powiązana jest również zmiana prądów ładowania układu.

Właściwy dobór modułów bateryjnych umożliwia uzyskanie wymaganych przez użytkownika czasów podtrzymania zasilania awaryjnego i dzięki temu zapewnienie niezbędnej ochrony zabezpieczanego osprzętu.

Parametry użytkowe modułów bateryjnych

Podczas doboru modułów bateryjnych należy zwrócić szczególną uwagę na tożsamość ich parametrów napięciowych oraz zachowanie możliwie najmniejszych różnic w rezystancjach wewnętrznych. Wyjściowe napięcie znamionowe związane jest z liczbą szeregowo połączonych akumulatorów w łańcuchu (stringu), a w pewnym stopniu zależy również od parametrów zastosowanych akumulatorów (różnice wytwórcze). Z przedstawionych względów zaleca się, aby wykorzystywane moduły bateryjne były tego samego producenta.

Ograniczenia liczby równolegle łączonych modułów bateryjnych są uwarunkowane współpracą układu ładowania zasilacza bezprzerwowego z modułami bateryjnymi i są określane przez producenta UPS.

Temperatury pracy i przechowywania modułów bateryjnych wynikają z własności funkcjonalnych zastosowanych w nich zasobników energii. W przypadku akumulatorów przyjmuje się, że każde trwałe zwiększenie temperatury pracy o 8–10°C powyżej temperatury znamionowej powoduje skrócenie ich żywotności o 50%. Funkcjonowanie w niższych temperaturach od znamionowej wpływa na zmniejszenie pojemności akumulatorów, zwiększenie ich rezystancji wewnętrznej, zmniejszenie wytwarzanego napięcia źródłowego, obniżenie się zdolności rozruchowej oraz zdolności do przyjmowania ładunku. Wad tych nie mają superkondensatory – mogą pracować w szerokim zakresie temperatur przy niewielkich zmianach ich parametrów technicznych [1–5]. Może zatem się zdarzyć, że czynniki cieplne mogą wpływać na decyzję o wyborze rodzaju zasobnika energii w modułach bateryjnych.

Deklarowane dopuszczalne wilgotności w czasie pracy oraz przechowywania wynikają z utrzymania określonych warunków technicznych, związanych z prądami upływu (samorozładowania), utrzymywaniem zgromadzonej energii oraz dotrzymaniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego.

Ze względu na liczbę zastosowanych akumulatorów, posiadających znaczną masę, należy zwrócić uwagę na ciężar stosowanych modułów bateryjnych, a w konsekwencji na uwzględnienie właściwego przygotowania podłoża w pomieszczeniach, w których będą rozlokowane.

Czasy powrotu gotowości modułów bateryjnych do ponownej pracy po rozładowaniu zależą od rodzaju zastosowanych zasobników energii oraz możliwości technicznych układu ładowania (stosowanych prądów ładowania). W przypadku akumulatorów (z uwagi na ich własności funkcjonalne) czasy ładowania wahają się w granicach od kilku do kilkunastu godzin. Ewidentnie korzystniejszym rozwiązaniem w tym względzie są superkondensatorowe moduły bateryjne, w których czas uzupełniania energii jest najczęściej krótszy od 5 minut (i zależy głównie od możliwości technicznych ładowarki, ponieważ w superkondensatorach można zazwyczaj stosować wyższe prądy ładowania niż oferowane przez zainstalowany osprzęt).

Najistotniejszym użytkowo parametrem modułów bateryjnych jest jednak czas, w jakim do zabezpieczanych odbiorników dostarczana jest energia w przypadku zaników bądź nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego, czyli w trybie rezerwowym (bateryjnym) UPS. Związany jest on z ilością zmagazynowanej energii w układach zasobników, czyli w podłączonych modułach bateryjnych. Czasy podtrzymania zasilania odbiorników (dla określonych mocy obciążenia) w zależności od liczby zastosowanych modułów bateryjnych (łącznej pojemności elektrycznej baterii) można odczytać z charakterystyk, z tabel załączonych w dokumentacjach technicznych bądź bazując na tzw. kalkulatorach zasilania – specjalnie opracowanych przez producentów programach obliczeniowych. W laboratoriach producentów czasy te wyznaczane są podczas badań fizycznych.

Wyniki przeprowadzonych badań

W artykule przedstawiono analizę czasów podtrzymania zasilania odbiorników w trybie rezerwowym zasilacza EVER POWERLINE GREEN 33 o mocy wyjściowej 20 kVA/16 kW w zależności od pojemności elektrycznej (liczby) zastosowanych modułów bateryjnych dla obciążeń odpowiednio: 100%, 75% oraz 50% maksymalnej mocy wyjściowej. Uzyskane rezultaty zamieszczono na rysunku 1.

Uwagi i wnioski

Od własności funkcjonalnych zastosowanych modułów bateryjnych (czyli zespołów magazynów energii) zależą jakość i efekty pracy systemów zasilania gwarantowanego, a w konsekwencji bezpieczeństwo i warunki funkcjonowania odbiorników.

Właściwy dobór systemu zasilania gwarantowanego oraz współpracujących z nim modułów bateryjnych pozwala osiągnąć założone czasy zasilania odbiorników w przypadkach zaników lub nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego, co umożliwia bezpieczne zakończenie realizowanych procesów, a następnie prawidłowe, proceduralne wyłączenie odbiorników, dzięki czemu unika się powstania strat materialnych, ekonomicznych bądź przetwarzanych danych.

Literatura

 1. K. Bednarek, Jakość, pewność i właściwa konstrukcja układu zasilania a bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych, „elektro.info” nr 12/2012.
 2. K. Bednarek, Akumulatory czy superkondensatory – zasobniki energii w UPS-ach, „elektro.info”, nr 1–2/2012.
 3. K. Bednarek, L. Kasprzyk, Zasobniki energii w systemach elektrycznych, cz. 1 i 2, Academic Journals, Electrical engineering, No 69, Poznan Uniwersity of Technology, Poznań 2012.
 4. A. Czerwiński, Akumulatory baterie ogniwa, WKiŁ, Warszawa 2005.
 5. Opracowania wewnętrzne firmy EVER Sp. z o.o.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.