elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej (część 1.)

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej

Analiza cech, kosztów i parametrów niezawodnościowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej

Systemy równoległe UPS można wykorzystać do pracy w konfiguracji redundantnej lub sumacyjnej. System redundantny stosuje się do zwiększenia niezawodności poprzez wprowadzenie nadmiarowości modułów UPS N+1. Analizie, w której brano pod uwagę m.in. dostępność (dyspozycyjność), MTBF, MTTR oraz koszty, poddano system składający się odpowiednio z jednego dwóch, trzech oraz czterech zasilaczy UPS.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Założenia wstępne

W celu analizy przyjęto, że lokalna sieć komputerowa średniej wielkości znajduje się w jednopiętrowym budynku, a w jej skład wchodzi jedenaście stacji roboczych, dwie drukarki laserowe kolorowe, jeden serwer i jedno urządzenie aktywne sieciowe – switch [1]. Do rozpatrywanej kondygnacji dochodzi Internet stałym łączem 100 Mb/s. Założono, że zarówno pod względem ekonomicznym, jak i technicznym najbardziej korzystnym rozwiązaniem jest centralna konfiguracja zasilacza UPS z redundancją, z którego będą zasilane wszystkie urządzenia w sieci komputerowej. Budynek firmy zasilany jest przyłączem kablowym niskiego napięcia. Dane dotyczące sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z lokalnej spółki dystrybucyjnej zawiera tabela 1.

Wybrane parametry niezawodności systemu

Z punktu widzenia niezawodności graficzny przebieg czasu pracy danego urządzenia przedstawia rysunek 2.

Do podstawowych miar niezawodności stosowanych w przypadku systemów UPS zaliczamy:

 • MTBF (ang. Mean Time Between Failures) – to średni czas między uszkodzeniami dla części lub elementów systemu, które mogą być naprawiane. Za pomocą tego parametru można określić, jakie jest na przykład prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia przez rok użytkowania. Przykładowo, dla MTBF=150 000 h prawdopodobieństwo uszkodzenia urządzenia w czasie jednego roku wynosi 5,84% (iloraz liczby godzin w roku, czyli 8760 przez wartość MTBF). MTBF obliczyć można wykorzystując wzór (1):
ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor1

Wzór 1

gdzie:

tdi – czas pracy urządzenia w i-tym odcinku pomiędzy naprawami,

m – liczba napraw w okresie badania urządzenia,

 • MTTR (ang. Mean Time to Repair) – to średni czas usunięcia uszkodzenia, wyrażony zwykle w godzinach, liczony od momentu wystąpienia uszkodzenia, wyrażony wzorem (2):
ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor1 1

Wzór 2

gdzie:

tai – czas trwania i-tej naprawy,

m – liczba napraw w okresie badania urządzenia,

 • MTTF (ang. Mean Time To Failure) – to średni czas pracy urządzenia do awarii określany dla urządzeń nienaprawialnych i wyznaczany ze wzoru (3):
ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor3

Wzór 3

gdzie:

tBi – czas pracy i-tego urządzenia w badanej podgrupie do uszkodzenia,

k – liczba badanych urządzeń.

 • dostępność (ang. Availability), czyli dyspozycyjność. To miara stopnia odporności systemu. Dostępność to procentowo wyrażony czas bezawaryjnego działania w stosunku do całego czasu, w którym system powinien działać. Dostępność określa się wzorem (4):
ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor4

Wzór 4

Powyższe miary niezawodności odnoszą się do urządzeń. Dla systemów informatycznych przyjmuje się natomiast 7 klas dostępności [13], w zależności od czasu niedostępności systemu w czasie jednego roku (tab. 2.).

Wyznaczenie wskaźników MTTR i MTBF dla sieci dystrybucyjnej

Znając odpowiednio liczbę uszkodzeń linii kablowych nn, linii napowietrznych nn oraz liczbę uszkodzeń w stacjach po stronie nn, i wiedząc, jaki jest średni czas przerwy w dostawie energii elektrycznej dla danego uszkodzenia (tab. 1.), szacunkową wartość wskaźnika MTTR można obliczyć ze wzoru (5):

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor5

Wzór 5

Z posiadanych danych z lokalnej spółki dystrybucyjnej nie można niestety wyznaczyć wskaźnika MTBF dla sieci dystrybucyjnej, dlatego na podstawie § 40 ust. 4 i ust. 5 [2] przyjęto, że dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych IV i V, dopuszczalny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych długich i bardzo długich, nie może przekroczyć w przypadku przerw nieplanowanych 48 godzin. Ponieważ wyznaczony czas średniej przerwy w dostawie energii elektrycznej wynosi 4,42 h, założono, że w ciągu roku występuje 10 awarii. Zatem całkowity czas trwania przerwy w roku wynosi T1=10·4,42=44,2 h. Wiedząc, że w roku jest 8760 h, wartość wskaźnika MTBF dla sieci wyznaczono ze wzoru:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor6

Wzór 6

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor7

Wzór 7

Dyspozycyjność sieci dystrybucyjnej:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor8

Wzór 8

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor9

Wzór 9

Dobór mocy zasilacza UPS

Pobór mocy (wartości katalogowe) dla poszczególnych wybranych urządzeń sieciowych w analizowanej sieci komputerowej średniej wielkości przedstawia tabela 3.

Podstawą doboru zasilacza UPS jest spełnienie dwóch kryteriów [6, 7, 12]:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor10

Wzór 10

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor11

Wzór 11

gdzie:

PnUPS – moc znamionowa czynna UPS,

PzUPS – obliczona moc szczytowa czynna,

SnUPS – moc znamionowa pozorna UPS,

SzUPS – obliczona moc szczytowa pozorna.

Obliczamy moc szczytową czynną (zapotrzebowaną) dla grupy stanowisk komputerowych [6, 7, 12]:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor12

Wzór 12

gdzie:

kz – współczynnik zapotrzebowania mocy,

kw – współczynnik wykorzystania mocy szczytowej,

kj – współczynnik jednoczesności,

Pi – moc znamionowa czynna i-tego urządzenia.

Obliczamy moc szczytową czynną (zapotrzebowaną) dla serwera:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor13

Wzór 13

Obliczamy moc szczytową czynną (zapotrzebowaną) dla aktywnych urządzeń sieciowych:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor14

Wzór 14

Obliczamy moc szczytową czynną (zapotrzebowaną) dla drukarek:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor15

Wzór 15

Sumaryczna moc szczytowa czynna wynosi więc:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor16

Wzór 16

UPS powinien mieć moc czynną znamionową co najmniej 4,6 kW. Z uwagi jednak na przewidywany wzrost obciążeń w przyszłości, możliwe chwilowe wzrosty mocy oraz uwzględnienie zalecenia, aby w stanie normalnej pracy obciążenie UPS-a nie przekraczało 85–90% jego mocy znamionowej (zmniejszenie ryzyka wyłączenia się UPS-a) należy dobrać UPS o mocy o 30% większej od obliczonej sumarycznej mocy szczytowej, czyli ponad 5,98 kW. Obliczamy moc szczytową bierną (zapotrzebowaną) dla grupy stanowisk komputerowych:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor17

Wzór 17

Obliczamy moc szczytową bierną (zapotrzebowaną) dla serwera:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor18

Wzór 18

Obliczamy moc szczytową bierną (zapotrzebowaną) dla aktywnych urządzeń sieciowych:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor19

Wzór 19

Obliczamy moc szczytową bierną (zapotrzebowaną) dla drukarek:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor20

Wzór 20

Sumaryczna moc szczytowa bierna wynosi więc:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor21

Wzór 21

Znając sumaryczną moc szczytową czynną oraz bierną obliczamy moc szczytową pozorną:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor22

Wzór 22

UPS powinien mieć moc pozorną znamionową co najmniej 4,93 kVA. Podobnie jak dla mocy czynnej znamionowej, należy uwzględnić 30% mocy więcej, czyli moc pozorna znamionowa UPS-a powinna wynosić ponad 6,4 kVA. Na tej podstawie dobrano zasilacz UPS Eaton 9155 o mocy pozornej 8 kVA, mocy czynnej 7,2 kW (współczynnik mocy 0,9), sprawności 90% przy 75% obciążeniu, wykonany w technologii podwójnej konwersji on-line, ze skalowalnym czasem pracy akumulatora i z automatycznym oraz mechanicznym torem obejściowym. Sprawdzenie względnego obciążenia wybranego zasilacza UPS [12]:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor23

Wzór 23

gdzie:

cosϕz – zapotrzebowany współczynnik mocy,

cosϕnUPS – katalogowy współczynnik mocy wybranego zasilacza UPS (przyjmujemy, że p=1 jeśli p>1).

Wymagana minimalna moc czynna oraz pozorna zasilacza UPS spełnia więc warunki [12]:

oraz

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor24 1

Wzór 24

Porównanie dostępności zasilacza UPS o mocy 8 kVA różnych producentów

Firma Eaton Powerware dla zasilacza UPS 9155 8 kVA podaje w katalogach wartości współczynników MTBF=150 000 h i MTTR=0,5 h. Wartości tych współczynników dla zasilaczy innych firm o podobnej mocy nie były niestety dostępne, a na zapytania o wartości MTBF oraz MTTR, większość firm niestety nie odpowiedziała, z wyjątkiem firmy Ever, która dla zasilacza serii Powerline 8 kVA podała, że realny czas naprawy zasilacza to 2 do 3 dni, a za dodatkową opłatą aktywowana może być usługa Premium Gold, w której czas naprawy wynosi do 24 h. Analiza porównawcza zasilaczy wykonanych w tej samej technologii i o tej samej mocy dla różnych producentów aktualnie wydaje się bezcelowa (sama różnica w współczynniku MTTR miedzy zasilaczem Eaton a Ever w wynosi aż 23,5 h). Wartość MTTR=0,5 h podana przez producenta Eaton jest w praktyce mało realna i prawdopodobnie nie uwzględnia czasu dojazdu oraz czasu diagnozy zepsutego zasilacza UPS, w przeciwieństwie do wartości MTTR podanej przez firmę Ever dla zasilacza Powerline. O wiele lepszym rozwiązaniem wydaje się analiza wpływu wartości MTTR i MTBF na wartość dostępności pojedynczego zasilacza. Przyjmuje się, że wartość MTBF dla zasilaczy UPS różnych producentów wynosi średnio 25 000–150 000 h, a minimalny czas naprawy deklarowany przez producenta wynosi 0,5 h. Dodatkowo zakładając, że maksymalny wymiar tego czasu może osiągnąć 32 h, obliczono dyspozycyjność zasilacza UPS. Wyniki zestawiono w tabeli 4.

Dyspozycyjność zasilacza UPU obliczono ze wzoru:

ei 12 2010 analiza cech kosztow i parametrow niezawodnosciowych zasilania gwarantowanego sieci komputerowej czesc 1 wzor25

Wzór 25

Analizując dyspozycyjność pojedynczego zasilacza UPS w funkcji MTTR przy stałym MTBF (rys. 3.) widać, że najgorszą dyspozycyjnością charakteryzuje się zasilacz o najniższej wartości MTBF=25 000. Dyspozycyjność wszystkich zasilaczy wraz ze wzrostem MTTR spada, jednak spadek najbardziej widoczny jest dla zasilacza o najkrótszym czasie MTBF. Przy czasie naprawy do 32 h dla zasilaczy UPS o MTBF>120 000 h wartość dyspozycyjności jest bardzo zbliżona do siebie. Patrząc na rysunek 4. ilustrujący zależność dyspozycyjności zasilaczy w funkcji MTBF przy stałej wartości MTTR widać, że wraz ze wzrostem MTBF dyspozycyjność rośnie. Dyspozycyjność zasilacza przy danych współczynnikach można przeliczyć na czas przestoju zakładając, że rok ma 8760 h. Czas przestoju zasilacza UPS w funkcji MTBF przedstawia rysunek 5. Warto podkreślić, że dla zasilacza o wartości MTTR=0,5 h różnica w czasie przestoju w zależzależności od czasu między naprawami jest bardzo niewielka. Sensowne więc wydaje się skracanie czasu naprawy, w celu uzyskania maksymalnie dużej dyspozycyjności.

Literatura

 1. P. Bilmin, Bezpieczeństwo i niezawodność zasilania gwarantowanego na potrzeby sieci komputerowej średniej wielkości, praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU z 2007 r., nr 93, poz. 623, z późn. zm.)
 3. P. Piotrowski, Aspekty elektryczne sieci komputerowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 4. Technologia HotSync, broszura informacyjna firmy Eaton Powerware, Warszawa 2006.
 5. Reliability of uniterruptible Power supplies PMC, broszura informacyjna Rimatrix5 driving IT-performance.
 6. T. Sutkowski, Rezerwowe i bezprzerwowe zasilanie w energię elektryczną – Urządzenia i układy, Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Warszawa 2007.
 7. J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2010.
 8. P. Piotrowski, P. Bilmin, Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN, „elektro. info”, nr 6/2009.
 9. M. Miegoń, Układy zasilania gwarantowanego, „elektro.info”, nr 6/2009.
 10. J. Wiatr, M. Miegoń, Zasilacze UPS oraz baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego, seria „Zeszyty dla elektryków” nr 4, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009.
 11. J. Marzecki, Niezawodność rozdzielczych sieci elektroenergetycznych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2009.
 12. J. Wiatr (red.), Poradnik projektanta elektryka systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego, Eaton Corporation, Warszawa 2009.
 13. J. Gray, A. Reuter, Transaction processing – concepts and techniques, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., San Francisco 1993.
 14. W. Torrel, V. Avelar, Przewidywany czas działania między uszkodzeniami: opis i standardy, White Paper 78, www.apc.com, 2003.
 15. Jakość zasilania – poradnik, Odporność, niezawodność, redundancja, Polskie Centrum Promocji Miedzi SA, maj 2002.
 16. Vademecum teleinformatyka część III, wydanie specjalne miesięcznika „Networld”, Warszawa, listopad 1998.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.