elektro.info

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Elektrownia Pavana III w Hondurasie o mocy 267,4 MW wytwarzanej przez 16 silników średnioobrotowych Wartsila 18V46 (18 cylindrów o średnicy 460 mm), zasilanych paliwem pozostałościowym (HFO) [4]

Elektrownia Pavana III w Hondurasie o mocy 267,4 MW wytwarzanej przez 16 silników średnioobrotowych Wartsila 18V46 (18 cylindrów o średnicy 460 mm), zasilanych paliwem pozostałościowym (HFO) [4]

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Przyjęto definicję agregatu jako zespołu różnych maszyn połączonych ze sobą na stałe w celu wykonywania określonego zadania eksploatacyjnego, stanowiącego przez to jedno nowe urządzenie robocze, najczęściej zamocowane na wspólnej ramie lub we wspólnej obudowie i ze wspólnym panelem kontrolno-sterującym. Zatem agregat prądotwórczy (zespół prądotwórczy) to autonomiczny zespół do wytwarzania energii elektrycznej. Składa się on z prądnicy oraz spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej.

Podział zespołów prądotwórczych

Przy obecnym gwałtownym rozwoju myśli technicznej i technologii istnieją duże możliwości doboru urządzeń wchodzących w skład zespołu prądotwórczego, zarówno prądnicy, jak i silnika spalinowego. Biorąc pod uwagę wybrane kryteria, zespoły prądotwórcze można podzielić ze względu na:

 • charakter pracy podczas zasilania sieci:
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniupodstawowym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu awaryjnym,
 • miejsce zastosowania:
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu lądowym,
  • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu morskim,
 • sposób instalowania w strukturze obiektu zasilanego energią elektryczną:
  • stałe mocowanie zespołów prądotwórczych (stała instalacja),
  • ruchome zespoły prądotwórcze (ruchoma instalacja, np. w kontenerach),
 • sposób, w jaki są uruchomiane:
  • zespoły uruchamiane mechanicznie,
  • zespoły uruchamiane sprężonym powietrzem,
  • zespoły uruchamiane energią elektryczną,
 • sposób, w jaki są sterowane:
  • zespoły z ręcznym sterowaniem,
  • zespoły z automatycznym sterowaniem,
 • współpraca z innymi jednostkami prądotwórczymi:
  • pracujące jako pojedyncze jednostki (moduły),
  • pracujące we współpracy z innymi modułami.

Charakter pracy podczas zasilania sieci

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu podstawowym służą do stałego wytwarzania energii elektrycznej dla różnych potrzeb (siła napędowa maszyn i urządzeń, oświetlenie, ogrzewanie itp.) na tym obszarze, gdzie nie ma innych źródeł. W zależności od zmian zapotrzebowania mocy, stosuje się różne koncepcje zastosowania zespołów prądotwórczych.

Przy zastosowaniu zespołów do wytwarzania energii elektrycznej zasilającej sieć energetyczną o dużych zmianach w poborze energii wykorzystuje się silniki średnioobrotowe (500 - 700 obr./min), bezwodnikowe, rzędowe lub w układzie V, o wielu cylindrach (do 32). Stosuje się do kilkunastu współpracujących zespołów prądotwórczych, często połączonych w sekcje.

Przy zastosowaniach aplikacyjnych, np. gdy energia elektryczna jest pobierana przez zakłady przemysłowe pracujące w trybie ciągłym (np. stacje pomp, wytwórnie biopaliw, oczyszczalnie ścieków itp.), stosuje się silniki wolnoobrotowe (100 - 120 obr./min), wodzikowe, dużych i wielkich mocy (do 60 MW), o dużych średnicach cylindrów (do 900 mm), rzędowe (do 12 cylindrów), pracujące jako pojedyncze zespoły.

W celu zwiększenia sprawności tego typu silników, odzyskuje się ciepło z wielu ton wody chłodzącej, i setek tysięcy m3 spalin. Dlatego też struktura tego typu elektrowni jest bardzo skomplikowana (rys. 1.). Na małych wyspach, gdzie nie ma miejsca na tego typu obiekty (złożona infrastruktura obniżająca walory turystyczne), stosuje się elektrownie pływające, nieposiadające swojego napędu. Korzystnym aspektem takiego rozwiązania jest łatwy dostęp do wody jako medium chłodzącego silniki zespołów prądotwórczych dużych mocy.

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu pomocniczym są stosowane, gdy wytwarzana przez nie energia elektryczna służy do zasilania urządzeń pomocniczych niezbędnych do zapewnienia ruchu maszyn i urządzeń głównych. Energia elektryczna w normalnej sieci rozdzielczej nie wystarcza na potrzeby odbiorców i z tego powodu mogą powstać szkody materialne albo finansowe. Przykład stacjonarnego zastosowania zespołu pomocniczego przedstawiono na rysunku 2. Pokazana na nim siłownia może być siłownią pomocniczą załączaną do sieci energetycznej (np. sezonowo lub w godzinach szczytu).

Zespoły prądotwórcze w zastosowaniu awaryjnym są wykorzystywane, gdy normalna sieć rozdzielcza zostanie przerwana lub nastąpi zanik energii elektrycznej spowodowany wstrzymaniem jej dostawy przez producenta. Najczęściej są to pojedyncze zespoły prądotwórcze (pojedyncze moduły), uruchamiane ręcznie lub automatycznie przy zaniku napięcia w sieci. Moc tych zespołów zależy od ich przeznaczenia i stanowi kilkanaście procent normalnego zapotrzebowania. Jako zespół awaryjny może być zastosowany zarówno każdy z wymienionych wcześniej zespołów, jak i małe jednostki (kilka do kilkudziesięciu kW) napędzane silnikami szybkoobrotowymi (najczęściej 1500, 3000 obr./min) o zapłonie iskrowym lub samoczynnym. O tym, który zespół należy zastosować, decyduje charakter zasilanego obiektu. Inne rozwiązania stosuje się w obiektach (o tzw. szeroko pojętym znaczeniu strategicznym), takich jak zakłady produkcyjne o produkcji ciągłej (huty, zakłady chemiczne), jednostki i bazy wojskowe, na lotniskach, w szpitalach, dużych chłodniach, centralach łączności, a inne w małych gospodarstwach wiejskich czy sklepach z urządzeniami chłodniczymi, w serwerowniach, obiektach chronionych (podtrzymanie systemów alarmowych) itp. Zakres wytwarzanej mocy zawiera się w przedziale od kilku kW do kilkudziesięciu MW.

Miejsce zastosowania

W zależności od miejsca zastosowania, zespoły prądotwórcze dzieli się na:

 • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu lądowym (rys. 3. i rys. 4.),
 • zespoły prądotwórcze w zastosowaniu morskim.

Każdy statek posiada zespoły prądotwórcze. Są one stosowane jako zespoły napędu głównego (napędzające silniki elektryczne lub pompy wodne «Water Jet» napędu głównego statku), zespoły pomocnicze (zasilanie sieci statkowej zasilającej zespoły pomocnicze – pompy, sprężarki, wentylatory, chłodnie itp.), zespoły awaryjne (zapewniające oświetlenie pozycyjne, wykorzystywane w działalności urządzeń nawigacyjnych, łączności, do oświetlenia statku, przy remontach pomocniczych zespołów prądotwórczych lub uszkodzonej sieci, czy do uruchomienia silników napędowych statkowej elektrowni, itp.).

Spektakularnym przykładem jest zastosowanie zespołów prądotwórczych na statkach pasażerskich (oświetlenie, urządzenia zapewniające komfort – kuchnie, klimatyzacja, baseny, sauny, itp.), lub statkach produkcyjnych, (np. wiertniczych – pompy, sprężarki, windy, urządzenia wiertnicze), na których moc wytwarzana przez zespoły pomocnicze jest kilkakrotnie większa niż moc napędu głównego.

Sposób instalowania w strukturze obiektu zasilanego energią elektryczną

Zespoły prądotwórcze w zależności od sposobu ich instalowania są wytwarzane w dwóch różnych wykonaniach:

 • stałe mocowanie zespołów prądotwórczych (stała instalacja) – dotyczy to zespołów lądowych i morskich przedstawionych wcześniej, tj. zespołów prądotwórczych projektowanych, wykonywanych specjalnie na potrzeby zasilanych obiektów i instalowanych na stałe na obiektach,
 • ruchome zespoły prądotwórcze (ruchoma instalacja, np. w kontenerach) – są to jednostki projektowane i wykonane z myślą o możliwości przenoszenia ich i instalowania w różnych warunkach zewnętrznych. Wiąże się to zarówno z ich wymiarami, umożliwiającymi np. umieszczenie w kontenerze, jak i sztywną, zwartą konstrukcją, wyprowadzeniem złączy energetycznych, tj. mediów roboczych i złączy przekazywania energii elektrycznej.

Zespoły ruchome mogą być produkowane jako moduły, które można łączyć z modułami zawierającymi zarówno instalacje pomocnicze, jak i zasilane urządzenia.

Zespoły możemy podzielić także ze względu na sposób uruchomienia na:

 • zespoły uruchamiane mechanicznie – najczęściej uruchamiane za pomocą korby lub linki. Dotyczy to małych agregatów lub agregatów awaryjnych,
 • zespoły uruchamiane sprężonym powietrzem – są nim uruchamiane silniki średniej, dużej i wielkiej mocy. Wymagana jest instalacja powietrza rozruchowego składająca się ze sprężarki lub sprężarek powietrza, zbiornika sprężonego powietrza oraz systemu rozruchowego silnika. Ciśnienie powietrza rozruchowego wynosi od 3 Mpa (wymagania morskie) do ok. 1 MPa (zależy od wielkości silnika),
 • zespoły uruchamiane energią elektryczną – wymagany jest elektryczny system rozruchowy składający się najczęściej z akumulatora i rozrusznika. Stosowany w silnikach małej mocy.

Zagadnienia eksploatacyjne – wymagania

Zespół prądotwórczy napędzany spalinowym silnikiem tłokowym jest urządzeniem skomplikowanym, któremu stawia się coraz wyższe wymagania, takie jak:

 • niezawodność i bezpieczeństwo – silniki sprawdzone, o możliwie prostej konstrukcji, o dużych resursach czasowych elementów i zespołów silnika, dobrej dostępności części wymiennych, o małej wrażliwości na obciążenia, duża odporność na dużą liczbę zimnych startów silnika,
 • duża sprawność – ponieważ najczęściej silnik współpracuje z prądnicami synchronicznymi (żeby wyeliminować straty wynikające ze stosowania przekładni), projektuje się silniki o prędkości obrotowej będącej najczęściej wielokrotnością częstotliwości zasilanej sieci energetycznej (najczęściej 50 lub 60 Hz), czyli: 100, 120 obr./min (silniki wolnoobrotowe), 500, 600 obr./min (silniki średnioobrotowe), 1500, 3000 obr./min (silniki szybkoobrotowe),
 • efektywność – istotny jest optymalny dobór zespołu do potrzeb zasilanej sieci, dobrze obliczonego bilansu energetycznego obiektu, zastosowanie odpowiedniego typu silnika (w zależności od zmian zapotrzebowania mocy), liczby zespołów o odpowiedniej mocy,
 • ekologiczność – osiąga się przez modyfikację procesu spalania różnych typów paliw, stosowania różnorodnych metod ograniczenia emisji tlenków azotu (NOx), tlenków węgla (COx), tlenków siarki (SOx), cząstek stałych (PM), węglowodorów z niedopalonego paliwa (HC),
 • możliwość współpracy z siecią energetyczną i innymi zespołami – dotyczy to kompatybilności parametrów wytwarzanego prądu elektrycznego zarówno z parametrami sieci z odbiornikami, jak i w zespołach w dużych elektrowniach stacjonarnych lądowych i morskich (np. na statkach pasażerskich, na jednostkach produkcyjnych),
 • dyspozycyjność – relatywnie do innych pędników stosowanych w generatorach prądu krótki czas przygotowania do startu, osiągania pełnej mocy oraz zatrzymania; możliwość pracy w każdych warunkach klimatycznych; aplikacje lądowe i wodne; możliwość zasilania węglowodorowym paliwem ciekłym (surowa ropa naftowa, olej napędowy, etylina), paliwem gazowym (NG i PG), olejami roślinnymi (olej palmowy, arachidowy, rzepakowy), biopaliwem (ropopochodne z biokomponentami).

Różnice eksploatacyjne różnych typów silników napędzających zespoły prądotwórcze

Porównując różne rozwiązania techniczne stosowane przy projektowaniu elektrowni, należy pamiętać o różnorodności rozwiązań technicznych stosowanych silników. Istnieją zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę.

Rodzaj stosowanego paliwa

Każdy rodzaj paliwa ma swoje specyficzne właściwości i wymaga odpowiedniego przygotowania do spalania. Na przykład, paliwo ropopochodne, pozostałościowe (tzw. HFO), wymaga oczyszczenia i podgrzania do temperatury ok. 120 - 150°C (w celu uzyskania odpowiedniej lepkości), niektóre gazy wymagają oziębiania lub skraplania. Zmienia się więc struktura instalacji paliwowej. Inne są zbiorniki magazynujące paliwo (inaczej przechowuje się paliwo ropopochodne, oleje roślinne, paliwa mieszane, inna jest objętość zbiorników, ich konstrukcja, izolacje i zabezpieczenia), inne jest tworzywo rur transportowych (wytrzymałość na ciśnienie, odporność korozyjna), inne urządzenia pomocnicze, takie jak podgrzewacze, wirówki, filtry, sprężarki paliwa (gazy), sprężarki chłodnicze, chłodnice, pompy, urządzenia specjalistyczne, inna aparatura wtryskowa i zasilająca paliwa itp.

Chłodzenie silnika

W zależności od typu silnika, obciążenia cieplnego jego elementów i podzespołów, stosuje się różne rozwiązania techniczne systemu chłodzącego. Małe silniki są chłodzone powietrzem lub czynnikiem chłodzącym (np. glikole), pracującym w obiegu zamkniętym, przy objętości kilku-, kilkunastu litrów. Silniki o zapłonie samoczynnym wielkiej mocy chłodzone są odpowiednio przygotowaną wodą słodką (kilkaset litrów lub kilka m3), która często w wykonaniu morskim jest chłodzona za pośrednictwem wymiennika ciepła wodą morską. Jako chłodnice mogą pracować różnego rodzaju instalacje utylizujące ciepło odpadowe silnika, takie jak systemy grzewcze pomieszczeń, podgrzewacze wody sanitarnej i powietrza nawiewowego, wyparowniki stosowane do produkcji wody słodkiej z wody słonej.

Typ i wielkość silnika

Od konstrukcji i wielkości silnika zależy czas przygotowania i osiągania pełnego obciążenia przez zespół prądotwórczy. Silniki dużej i wielkiej mocy wymagają stopniowego podgrzewania; aby silniki osiągnęły odpowiednią temperaturę, trzeba kilku godzin (ok. 6 - 8 h), małe silniki często nie posiadają systemów grzewczych. W zależności od klimatu, w którym silniki pracują, należy wziąć pod uwagę czas przygotowania do ruchu, możliwość przygotowania do ruchu oraz możliwość szybkiego startu i obciążenia zespołu (szczególnie zespołów awaryjnych).

Zastosowanie zespołu

Silnik należy dobierać w zależności od charakteru pracy zespołu. Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu podstawowym, zakłada się, że będzie on odpowiednio przygotowany do ruchu i pracował w pewnych granicach obciążenia przez długi przedział czasu. Zarówno elementy silnika, jak i media będą ulegały degradacji w przewidywalnym przedziale czasu, co pozwala prowadzić racjonalną politykę eksploatacyjną.

Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu pomocniczym, należy utrzymywać gotowość do uruchomienia silnika; występuje też większa liczba uruchomień i zatrzymań silnika, czyli zwiększa się odstęp czasu, kiedy silnik pracuje niestabilnie. Wpływają one także na stan techniczny mediów i elementów silnika. Często nieprzewidywalny jest przedział czasu pracy i gotowości, co utrudnia prowadzenie racjonalnej polityki eksploatacyjnej. Należy zwrócić uwagę, że podczas stanu gotowości media ulegają degradacji (np. rozwarstwianiu, utlenianiu, łączeniu się z wodą i związkami chemicznymi wykroplonymi z atmosfery) i należy je badać systematycznie, a w razie potrzeby wymieniać.

Jeżeli zespół pracuje w zastosowaniu awaryjnym, oprócz nieprzewidywalnego przedziału czasu pracy, utrzymywania w gotowości i opisanych wyżej problemów należy zwrócić uwagę na możliwość i niezawodność uruchomienia zespołu. Bardzo często brak jest energii elektrycznej, występują niekorzystne warunki zewnętrzne i bardzo ważne jest, żeby utrzymywać zespoły awaryjne w gotowości. Należy sprawdzać stan akumulatorów zasilających oraz system rozruchu i przyłączy sieciowych oraz systematycznie uruchamiać zespół zarówno w celu przesmarowania i usunięcia produktów korozji elementów silnika, jak i usunięcia utlenionych mediów (np. olejów smarowych na tłokach i tulejach cylindrowych, łożyskach – oleje gęstnieją, rozwarstwiają się i utrudniają lub uniemożliwiają rozruch lub powodują większy pobór energii z akumulatorów, prowadząc do ich rozładowania). Dobrze, jeżeli zespół prądotwórczy zaopatrzony jest w system ładowania akumulatorów. Zespoły awaryjne powinny być montowane w pomieszczeniach zapewniających dobre warunki rozruchu i pracy (odpowiednia temperatura i dopływ powietrza).

Trwałość, dostępność i cena części wymiennych oraz mediów roboczych

Dobierając zespół prądotwórczy należy kierować się racjonalnymi przesłankami. Przewidujemy całkowity czas użytkowania, czas użytkowania czynnego (pracy), czas użytkowania biernego (postój lub stan gotowości). Należy również wziąć pod uwagę możliwość zastosowania mediów roboczych zalecanych przez producenta, czas między przeglądami i remontami, dostępność części wymiennych, cenę mediów i części oraz sprawdzić dostępność serwisu.

Podsumowanie

Brak racjonalnej, szeroko pojętej polityki eksploatacyjnej zespołu prądotwórczego powoduje wzrost awaryjności, skrócenie trwałości elementów, zespołów i całego agregatu, a co za tym idzie – wzrost kosztów. Racjonalna polityka eksploatacyjna zwiększa trwałość urządzenia, podnosi niezawodność jego działania, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz efektywność eksploatacji.

Literatura

 1. Wartsila 46, Technology review, Wartsila Finland Oy, Haasa, Finland, www.wartsila.com
 2. Diesel Facts 1/2006, MAN B&W Diesel A/S, Kopenhaga 2006, www.manbw.com
 3. Materiały firmy Peak Power Tools, www.peakpowertools.com
 4. Materiały firmy Wartsila Finland Oy, Haasa, Finland.
 5. Materiały firmy MAN B&W Diesel A/S, Kopenhaga.
 6. Materiały firmy Royal Caribbean.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.