elektro.info

Stacje transformatorowe SN/nn (część 1.)

Zagadnienia wybrane – sposób doboru mocy zapotrzebowanej i transformatora

Stacja elektroenergetyczna jest elementem systemu elektroenergetycznego (SEE), jej zadaniem jest przetwarzanie oraz rozdział energii elektrycznej o określonych parametrach pomiędzy odbiorców.

Zobacz także

Stacje transformatorowe SN/nn

Stacje transformatorowe SN/nn Stacje transformatorowe SN/nn

W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę...

W zależności od funkcji pełnionej w systemie elektroenergetycznym, stacje transformatorowe SN/nn najprościej można podzielić na: transformatorowo-rozdzielcze i transformatorowe. Z kolei ze względu na budowę dzielimy je na napowietrzne i wnętrzowe.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010 Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie,...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne [1]. Artykuł jest wstępem do serii artykułów dotyczących wymagań normalizacyjnych dotyczących stacji transformatorowych.

Właściwy dobór stacji transformatorowej polega na określeniu:

 1. liczby i mocy transformatorów,
 2. przekładni transformatora,
 3. grupy połączeń transformatora,
 4. napięcia zwarcia transformatora,
 5. częstotliwości znamionowej,
 6. sposobu regulacji napięcia transformatora,
 7. sposobu chłodzenia transformatora,
 8. wytrzymałości zwarciowej dynamicznej i cieplnej,
 9. typu i rodzaju wykonania stacji (w tym napięcia pracy).

Praca projektanta najczęściej ogranicza się do określenia punktów: 1., 2. i 5., ponieważ pozostałe parametry określa spółka dystrybucyjna.

Moc zapotrzebowana

Dobór stacji transformatorowej należy rozpocząć od określenia mocy zapotrzebowanej, to znaczy mocy szczytowej zapotrzebowanej przez pracujące w dowolnej chwili zainstalowane w obiekcie urządzenia. W tym celu należy wyznaczyć zapotrzebowanie na moc czynną i bierną przez poszczególne odbiory:

a) dla budynków mieszkalnych [2]:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor1

Wzór 1

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor2

Wzór 2

gdzie:

SZBM – moc pozorna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, w [kVA],

PZBM – moc czynna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, zgodnie z [2], w [kW],

kj – współczynnik jednoczesności, w [-] [1, 2],

n – liczba mieszkań zasilanych z jednego WLZ-u, w [-],PM1 – moc zapotrzebowana przez pojedyncze mieszkanie, w [kW] [1, 2],

Poi – moc zapotrzebowana na ogrzewanie i-tego pomieszczenia, w [kW] [1, 2],

PA – moc zapotrzebowana przez odbiorniki administracyjne, w [kW],

QZBM – moc bierna zapotrzebowana przez wielorodzinny budynek mieszkalny, w [kVA],

cosϕM1 – współczynnik mocy dla pojedynczego mieszkania (cosϕM1≅1), w [-],

cosϕo – współczynnik mocy dla ogrzewania w i-tym mieszkaniu (cosϕ0≅1), w [-],

cosϕA – współczynnik mocy dla odbiorów administracyjnych, w [-].

Moc czynna zapotrzebowana przez grupę budynków mieszkalnych (PZGB):

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor4

Wzór 4

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor5

Wzór 5

Jeżeli obliczony współczynnik będzie większy od dopuszczalnego tgϕdop, określonego w umowie przyłączeniowej (jeżeli nie został określony, to zgodnie z [3], jego dopuszczalna wartość wynosi 0,4), należy wprowadzić układ do kompensacji mocy biernej. Więcej informacji na ten temat w [1].

b) dla budynków użyteczności publicznej [1]:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor6

Wzór 6

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor7

Wzór 7

gdzie:

kji – współczynnik jednoczesności (dla budynków wielorodzinnych należy przyjmować wartość 1), w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor8

Wzór 8

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor9

Wzór 9

gdzie:

SZBP – moc pozorna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kVA],

PZBP – moc czynna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kW],

Pi – moc i-tej grupy odbiorników, w [kW],

kji – współczynnik jednoczesności i-tej grupy odbiorników, w [-] [1],

QZBP – moc bierna zapotrzebowana przez budynek użyteczności publicznej, w [kvar],

tgϕi – zastępczy współczynnik mocy i-tej grupy odbiorników, w [-].

Na podstawie obliczonej wartości mocy zapotrzebowanej czynnej i biernej należy wyznaczyć zastępczy współczynnik mocy tgϕZBP i porównać z tgϕdop:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor10

Wzór 10

c) dla obiektów przemysłowych:

Zapotrzebowanie mocy przez urządzenia przemysłowe wyznaczane jest innymi metodami niż opisane wcześniej. Do metod tych należy zaliczyć:

 • metodę jednostkowego zużycia energii,
 • metodę średniówek powierzchniowych,
 • metodę współczynnika zapotrzebowania mocy,
 • metodę dwuczłonową,
 • metodę zastępczej liczby odbiorników,
 • metodę statystyczną.

Wyczerpujące opisy tych metod można znaleźć w literaturze [8, 9], w artykule więcej miejsca poświęcimy metodom współczynnika zapotrzebowania oraz zastępczej liczby odbiorników, jako najpowszechniej stosowanym w praktyce i dającym zadowalające wyniki.

Metoda współczynnika zapotrzebowania

W metodzie tej wykorzystuje się wartości współczynników zapotrzebowania dla różnych grup odbiorników, ustalone metodami statystycznymi, przy mocy zapotrzebowanej czynnej nie większej niż 500 kW. Moc czynną zapotrzebowaną wyznacza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor11

Wzór 11

Natomiast moc bierną zapotrzebowaną oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor12

Wzór 12

gdzie:

Pz – moc czynna zapotrzebowana, w [kW],

Qz – moc bierna zapotrzebowana, w [kvar],

Pni – moc czynna i-tego odbiornika, w [kW],

tgϕ – zastępczy współczynnik mocy, w [-],

kZ – współczynnik zapotrzebowania, w [-] (tab. 1.).

Wartość współczynnika tgϕ należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor13

Wzór 13

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor14

Wzór 14

gdzie:

tgϕi – zastępczy współczynnik mocy dla i-tego odbiornika (wyznaczony ze wzoru 14.), w [-],

cosϕi – współczynnik mocy i-tego odbiornika, w [-].

Metoda zastępczej liczby odbiorników

Metoda ta jest bardzo uniwersalna i pozwala na dużą dokładność wyników obliczeń. Zastępczą liczbę odbiorników nz oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor15

Wzór 15

gdzie:

Pni – moc czynna i-tego odbiornika, w [kW].

Moc zapotrzebowaną przez grupę jednakowych odbiorników oblicza się ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor16

Wzór 16

gdzie:

km – wskaźnik mocy obliczeniowej (tab. 2.):

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor17

Wzór 17

kw – wskaźnik wykorzystania mocy (dla odbiorników w przemyśle budowy maszyn i obróbki metali wartości zostały podane w tabeli 2.), w [-],

Psr – średnia moc czynna grupy odbiorników, w [kW],

– suma mocy znamionowych zainstalowanych odbiorników, w [kW].

Jeżeli w rozpatrywanej grupie odbiorników znajdują się odbiorniki o różnych wskaźnikach kw oraz różnych współczynnikach mocy cosϕ, należy obliczyć średni wskaźnik wykorzystania mocy grup odbiorników kwss zgodnie ze wzorem:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor18

Wzór 18

gdzie:

kwi – wskaźnik wykorzystania mocy i-tego odbiornika, w [-],

Jeżeli liczba odbiorników w grupie jest nie większa niż 3, to moc zapotrzebowaną grupy należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor19

Wzór 19

W przypadku, gdy liczba odbiorników jest większa od 3, a zastępcza liczba odbiorników jest mniejsza od 4 (n>2 oraz nz<4), moc zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor20

Wzór 20

gdzie:

koi – współczynnik obciążenia i-tego odbiornika równy stosunkowi mocy rzeczywiście pobieranej przez odbiornik do jego mocy znamionowej, w [-].

W przypadku braku informacji o wartości współczynnika ko można przyjmować następujące wartości:

 • ko=0,90 – dla odbiorników przeznaczonych do pracy ciągłej,
 • ko=0,75 – dla odbiorników przeznaczonych do pracy przerywanej.

W przypadku dużej liczby odbiorników wartość zastępczej liczby odbiorników można wyznaczyć z zależności:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor21

Wzór 21

gdzie:

nzw – względna zastępcza liczba odbiorników (wartość podana w tabeli 4. z uwzględnieniem liczby oraz p), w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor22

Wzór 22

gdzie:

m – liczba odbiorników, których moc jest równa lub większa od połowy mocy największego odbiornika, w [-],

n – rzeczywista liczba odbiorników, w [-],

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor23

Wzór 23

Moc bierną zapotrzebowaną należy wyznaczyć ze wzoru:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor24

Wzór 24

gdzie:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor25

Wzór 25

d) dla oświetlenia ulicznego:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor26

Wzór 26

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor27

Wzór 27

gdzie:

Posw – moc czynna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w [kW],

Popi – moc czynna zapotrzebowana przez pojedynczą oprawę (przyjęta na podstawie projektu oświetlenia ulicznego), w [kW],

Qosw – moc bierna zapotrzebowana przez instalację oświetlenia ulicznego, w [kvar],

tgϕosw – współczynnik mocy dla grupy opraw, w [-].

Efektem obliczeń powinna być suma mocy czynnej i biernej zapotrzebowanej przez poszczególne odbiorniki – na przykład:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor28

Wzór 28

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor29

Wzór 29

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor30

Wzór 30

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor31

Wzór 31

gdzie:

PZ – moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kW],

QZ – moc bierna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kvar],

SZ – moc pozorna zapotrzebowana przez odbiorniki ze stacji transformatorowej, w [kVA].

Dobór transformatora

Moc transformatora musi pokrywać moc zapotrzebowaną przez zasilane odbiorniki oraz uwzględniać straty własne, czyli:

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor32

Wzór 32

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor33

Wzór 33

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor34

Wzór 34

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor35

Wzór 35

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor36

Wzór 36

ei 7 8 2008 stacje transformatorowe wzor37

Wzór 37

gdzie:

SnTr – moc znamionowa transformatora, w [kVA],

SZc – całkowita moc zapotrzebowana przez odbiorniki z uwzględnieniem strat własnych transformatora, w [kVA],

ΔPT – straty czynne transformatora, w [kW],

ΔQT – straty bierne transformatora, w [kvar],

ΔP0=ΔPFe – straty mocy czynnej stanu jałowego transformatora, w [kW],

ΔPobc_zn=ΔPCu – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynne transformatora, w [kW],

ΔQ0 – straty jałowe bierne transformatora, w [kvar],

ΔQobc_zn – straty obciążeniowe bierne transformatora, w [kvar],

Qk – moc baterii kondensatorów zastosowanych do kompensacji, w [kvar],

uk% – napięcie zwarcia transformatora, w [%],

i0% – prąd stanu jałowego transformatora, w [%].

Po wyznaczeniu mocy zapotrzebowanej SZc należy z katalogu producenta dobrać transformator o mocy znamionowej SnTr (spełnić nierówność (32)). Więcej informacji na temat kompensacji mocy biernej oraz doboru baterii kondensatorów można znaleźć w rozdziale 8. [1].

Jeżeli planowane jest zasilanie odbiorników w układzie rezerwy ukrytej lub jawnej, każdy z transformatorów powinien być dobrany tak, jak to zostało przedstawione wcześniej (zależności od (32) do (37)). Następnie należy dokonać podziału odbiorów pomiędzy transformatory, w zależności od przyjętej koncepcji zasilania. Podział obciążenia powinien zapewniać w miarę równomierne obciążenie obydwu transformatorów w warunkach normalnej pracy (rezerwa ukryta).

Parametry transformatora

Wybrane parametry transformatora:

SnTr – moc znamionowa transformatora, w [kVA],

UnTr – napięcie znamionowe transformatora, w [kV],

ϑI – przekładnia prądowa transformatora, w [-]:

ϑU – przekładnia napięciowa transformatora, w [-]:

I1 – prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym transformatora, w [A],

I2 – prąd płynący w uzwojeniu wtórnym transformatora, w [A],

Ud1 – napięcie znamionowe na zaciskach uzwojenia dolnego transformatora, w [kV],

Ug1 – napięcie znamionowe na zaciskach uzwojenia górnego transformatora, w [kV],

ΔPobc_zn=ΔPCu – znamionowe obciążeniowe straty mocy czynnej transformatora, w [kW],

ΔP0=ΔPFe – straty mocy czynnej stanu jałowego transformatora, w [kW],

ΔQobc_zn – straty obciążeniowe bierne transformatora (zgodnie z (37)), w [kvar],

ΔQ0 – straty jałowe bierne transformatora (zgodnie z (36)), w [kvar],

uk – napięcie zwarcia transformatora, w [-] (lub uk%=uk⋅100 %),

i0% – prąd stanu jałowego transformatora, w [%],

uX – składowa bierna napięcia zwarcia, w [-]:

uR – składowa czynna napięcia zwarcia, w [-]:

ZT – impedancja transformatora, w [Ω]:

XT – reaktancja transformatora, w [Ω]:

RT – rezystancja transformatora, w [Ω]:

m1 – liczba faz, w [-],

cosϕ – współczynnik mocy, w [-].

Literatura

 1. Julian Wiatr, Marcin Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną. DW Medium 2008.
 2. N-SEP 002
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r.
 4. www.enco-energetyka.com.pl
 5. www.elektromontaz-export.com.pl
 6. www.nowaplus.com.pl
 7. www.zpue.pl
 8. www.bazpol.pl
 9. Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II) pod redakcją Juliana Wiatr, zespół autorski w składzie: Julian Wiatr, Mirosław Miegoń; Adam Przasnyski, Marcin Orzechowski.
 10. T. Kahl, Sieci elektroenergetyczne, WNT 1984.
 11. T. Wiśniewski, S. Niestępski, J. Pasternakiewicz, M. Parol, Instalacje elektryczne. Budowa, projektowanie i eksploatacja, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2001.
 12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU nr 24, poz. 141, z późniejszymi zmianami).
 13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU nr 54, poz. 348, z późniejszymi zmianami).
 14. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
 15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU nr 62, poz. 627).
 16. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62 poz. 628).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1134).
 18. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007 poz. 623).
 19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (DzU 98.59.377, z późniejszymi zmianami).
 20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 129, poz. 844).
 21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (DzU nr 80, poz. 912).
 22. PN-EN 50110-1:2005 (U) Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
 23. PN-88/E-08501 Tablice i znaki bezpieczeństwa.
 24. PN-IEC 60364-5-54 z listopada 1999 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
 25. PN-IEC 60364-4-41 z lutego 2000 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
 26. PN-IEC 60364-4-47 z marca 2001 r. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.