elektro.info

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Znak graficzny informujący o lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
arch. redakcji

Znak graficzny informujący o lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu


arch. redakcji

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Określono cel jego stosowania oraz
przedstawiono podstawy prawne wymagań w zakresie jego instalacji oraz zasady jego projektowania oraz sterowania.

Zobacz także

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż. Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później....

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później. Na miejscu strażacy dowiadują się, że wszystkie osoby zdążyły się bezpiecznie ewakuować. Pożar rozwija się bardzo szybko. W części budynku nastąpiło już rozgorzenie. W związku z tym, aby nie tracić czasu, dowodzący akcją postanawia sytuację rozpoznać bojem. Strażacy rozwijają odcinki węży, autopompy...

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Wprowadzenie – podstawa prawna

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) jest wyłączenie zasilania budynku objętego pożarem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Podstawowe wymagania w zakresie jego instalacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [2].

W Rozporządzeniu tym zapisano, że w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Do urządzeń tych należy zaliczyć:

 1. pompy pożarowe,
 2. dźwiękowy system ostrzegawczy,
 3. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
 4. windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
 5. systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 6. wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),

Z uwagi na szereg niejednoznacznych wymagań zawartych w Rozporządzeniu [2], Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki rozpoczęło prace na nowelizacją tego dokumentu. Trwające szeroko zakrojone prace kilku zespołów eksperckich doprowadziły do powstania roboczej wersji dokumentu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w 2017 roku.

W zakresie dotyczącym PWP projekt nowelizacji Rozporządzenia [2] przewiduje następujące wymagania:

 1. Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub rozdzielnicy pożarowej. W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne.
 2. Energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy doprowadzić kablem lub przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub odpornym na działanie wody.
 3. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub strefy pożarowej i odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.
 4. Dopuszcza się sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu za pomocą centralki sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi z wydzielonego pożarowo pomieszczenia ochrony z całodobową obsługą.
 5. Dla obwodów o obciążalności prądowej do 125 A i napięciu do 1 kV dopuszcza się instalację ręcznego wyłącznika prądu, który powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do obiektu lub strefy pożarowej.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej

Obiekt budowlany spełniający wymagania §4.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2003 r., nr 121, poz. 1137) lub obiekt zgłoszony przez projektanta/inwestora należy uzgodnić pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, tzn. z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, wyłącznik przeciwpożarowy prądu również podlega uzgodnieniu. Projekt uzgadnia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po uzgodnieniu projektu budowlanego rzeczoznawca zobowiązany jest do poinformowania komendy wojewódzkiej PSP właściwej dla miejsca inwestycji.

W grudniu 2014 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosili wspólne stanowisko w sprawie postępowania w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W punkcie 3 wspólnego stanowiska określa się skutki wykonania obiektu budowlanego zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i jednocześnie niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych punktach wspólnego stanowiska stwierdza się, że dla obiektu wykonanego zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. będzie wydany nakaz dostosowania go do wymagań przepisów/zaleceń przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w procedurach odbiorczych lub może zostać niewydane pozwolenie na użytkowanie.

Komentarz: Zgodnie z powyższymi zapisami można wykonać obiekt budowlany zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i nie otrzymać zgody na jego użytkowanie. Czemu zatem ma służyć instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, skoro wykonane uzgodnienie nic nie znaczy?

Powyższe zapisy powodują dalsze poszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy PSP i mogą się przyczyniać do dalszego podporządkowywania obiektów wyłącznie funkcjom pożarowym na zasadzie dowolnej interpretacji obowiązujących przepisów.

Definicja

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia [2] wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie (niefunkcjonującej w czasie pożaru) od źródła energii elektrycznej. Odcięcie dopływu energii elektrycznej wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Należy zwrócić uwagę na różnorodność rozumienia pojęcia „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” przez strony biorące udział w procesie projektowania, odbioru i eksploatacji tego urządzenia:

 1. z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych jest to aparat (wyłącznik lub rozłącznik), który dokonuje odłączenia instalacji elektrycznej od źródła zasilania;
 2. z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza PSP jest to element, którym kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą dokonuje wyłączenia zasilania obiektu. Zatem jest to element sterujący aparatem elektrycznym: przycisk sterujący lub dźwignia sterująca. Rzeczoznawca do spraw ppoż. lub funkcjonariusz PSP mówiąc, że „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” należy umieścić przy wejściu do budynku, powinien rozumieć przez to element sterujący tym aparatem.

Komentarz: Decyzja o lokalizacji aparatu elektrycznego dokonującego odłączenia instalacji powinna należeć do projektanta instalacji elektrycznych, który podejmuje ją na podstawie uwarunkowań techniczno-ekonomiczno-budowlanych.

Rolą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza pionu prewencji PSP jest wskazanie miejsca (miejsc), w którym należy zabudować sterowanie tym aparatem tak, aby kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą bez wahania dokonał odłączenia obiektu od źródła zasilania obiektu w energię elektryczną.

Wyłącznik ppoż. nie ma żadnej funkcji przeciwpożarowej, a jego nazwa jest zwyczajowa i przyjęta na wniosek Straży Pożarnej. Jedyną funkcję, jaką pełni w całej akcji gaśniczej, jest bezpieczne odcięcie obiektu od dopływu energii elektrycznej.

Zatem „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” z punktu widzenia instalacji elektrycznych jest to aparat wykonawczy (lub kilka aparatów), który odłącza instalację od źródła lub źródeł energii elektrycznej. Pożar jest zjawiskiem ekstremalnym, które może wystąpić w każdej chwili, przez co instalacja elektryczna powinna bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach. Jednak trudno zgodzić się z lansowaną tezą przez środowisko rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz funkcjonariuszy PSP, że instalacje (w tym elektryczna) w coraz większym stopniu są podporządkowywane funkcji pożarowej.

Rozwiązania techniczne aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Należy zwrócić uwagę, że w przygotowywanej nowelizacji Rozporządzenia [2] zostały rozróżnione dwa pojęcia:

 • aparat wykonawczy,
 • sterowanie aparatem wykonawczym,

co ma istotne znaczenie z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz użytkownika instalacji elektrycznych.

Aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – aparat elektryczny (rozłącznik/wyłącznik), który stanowi element fizycznie odłączający dopływ energii do budynku. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne. Miejsce instalacji: na zewnątrz lub wewnątrz obiektu (preferowane).

Zgodnie z zapisami proponowanych zmian w Rozporządzeniu [2] dopuszczalne jest instalowanie ręcznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (In ≤ 125 A) przy wejściu do budynku lub strefy pożarowej. Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany.

Takie rozwiązanie jest możliwe z punktu widzenia technicznego, jednak pod warunkiem spełnienia kilku warunków:

 1. obudowa takiego aparatu powinna uniemożliwić niekontrolowane odłączenie obiektu od sieci elektroenergetycznej i tym samym pozbawienie go zasilania. Zatem tylko użytkownik (administrator) obiektu lub ekipa ratownicza powinni posiadać dostęp do samego aparatu,
 2. aparat wykonawczy (rozłącznik lub wyłącznik) powinien posiadać zakres temperatur pracy dostosowany do warunków, w jakich będzie pracować. Jeśli aparat będzie zabudowany na zewnątrz budynku, to powinien zostać przystosowany do pracy w zakresie temperatur (–25 do +50)° C. Niezależnie od tego, w obudowie, w której będzie zainstalowany taki aparat, należy:
  1. zabudować rezystor grzejny wraz ze sterowaniem, który zapobiegnie kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy;
  2. zapewnić wentylację obudowy.

Powyższe rozwiązanie jest technicznie realizowalne, jednakże niepraktyczne oraz nieefektywne z punktu widzenia zużywanej energii elektrycznej (z uwagi na straty ponoszone na zasilanie rezystora grzejnego).

Na rys. 1a i rys. 1b. przedstawiono sposób wykonania wyłącznika przeciwpożarowego na zewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, że pomimo zabudowania aparatu na zewnątrz budynku sterowanie jego wyłączeniem odbywa się za pomocą przycisku sterującego umieszczonego przy wejściu do hali. Natomiast w przypadku niezadziałania istnieje możliwość ręcznego wyłączenia zasilania.

b zasady instalowania rys1 a

Rys. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: uproszczony schemat instalacji.

W przypadku instalacji aparatu wykonawczego we wewnątrz obiektu (preferowane rozwiązanie), należy go zabudować w:

rozdzielnicy głównej (obiektu lub strefy pożarowej), która to znajduje się w strefie wydzielonej pożarowo (pomieszczeniu rozdzielni – stanowiącym osobną strefę pożarową),

rozdzielnicy pożarowej, tzn. obudowa rozdzielnicy została wykonana w klasie odporności E30, E60, E90 lub E120 (w zależności od wymagań pożarowych). Rozdzielnica w takim wykonaniu stanowi wydzieloną strefę pożarową. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w przypadku, gdy w obiekcie nie ma technicznych możliwości wydzielenia osobnej strefy (pomieszczenia) dla tej rozdzielnicy w której będzie zabudowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

b zasady instalowania rys1 b

Rys. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: schemat montażowy szafki wyłącznika ppoż. prądu

W takim przypadku aparat elektryczny powinien mieć możliwość doposażenia w wyzwalacz wzrostowy, aby było możliwe jego zdalne sterowanie. Nie zaleca się stosowania jako elementu sterującego napędu silnikowego aparatu.

Komentarz: w momencie zadziałania cewki wyzwalacza, dźwignia aparatu zostaje ustawiona w położeniu, z którego będzie możliwa tylko jego ręczna zmiana. Żaden impuls/sygnał nie może ponownie załączyć aparatu.

Przewód doprowadzający energię do PWP musi posiadać cechę ognioodporności E30 według DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Trasa kabla powinna być zabezpieczona przed działaniem środków gaśniczych (szczególnie wody).

Dopuszcza się zastosowanie nieodpornego na działanie ognia, przewodu/kabla elektroenergetycznego obudowanego płytami ognioodpornymi. W takim wypadku projektant/inspektor nadzoru powinien żądać raportu (certyfikatu) z badań całego zestawu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania polegającego na wmurowaniu przewodu/kabla w ścianę.

W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy dodatkowo zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i funkcjonują w warunkach normalnej eksploatacji obiektu.

Komentarz: O rodzaju zastosowanego aparatu (rozłącznik/wyłącznik) powinien decydować projektant instalacji elektrycznej na podstawie uwarunkowań techniczno-budowlanych projektowanego obiektu. Z punktu widzenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż., funkcjonariuszy PSP i kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą nie ma znaczenia, jakiego typu jest to aparat, pod warunkiem, że skutecznie odłączy dostawę energii elektrycznej do budynku.

Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych występujących w miejscu jego instalacji, a prąd znamionowy przyjętego aparatu elektrycznego nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

Na rys. 2. przedstawiono uproszczony schemat realizacji PWP przy zasilaniu budynku w układzie rezerwy ukrytej. Po zbiciu szybki zabezpieczającej przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu RGnn następuje zadziałanie wyzwalacza wzrostowego WW1 i WW2 (otwarcie aparatów QG1 i QG2) oraz podanie sygnału do sterownika automatyki SZR informującego o wyłączeniu pożarowym rozdzielnicy.

b zasady instalowania rys2

Rys. 2. Uproszczony schemat zasilania obiektu w układzie rezerwy ukrytej z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu. Kolorem czerwonym oznaczono elementy sterujące wyłącznika przeciwpożarowego prądu (na schemacie pominięto część sygnalizayjną). Elementami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są aparaty oznaczone QG1 i QG2

Należy zwrócić uwagę, że w omawianym przypadku po zadziałaniu wyzwalacza WW1 i WW2, zasilanie obiektu zostanie odłączone, pod napięciem pozostaną takie elementy jak: rozdzielnica SN, TR1, TR2 oraz kable łączące transformatory z łącznikami QG1 i QG2. Dlatego też należy umieścić dodatkowy przycisk sterujący, który umożliwia otwarcie rozłączników w polach transformatorowych rozdzielnicy średniego napięcia.

W przedstawionym rozwiązaniu aparatami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są te same aparaty, które funkcjonują podczas normalnej pracy obiektu.

Rozwiązania techniczne – sterowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być realizowane w następujący sposób:

 • ręczne – wyłączenie następuje poprzez przestawienie dźwigni aparatu,
 • zdalne – zadziałanie aparatu wykonawczego następuje przez wyzwolenie przycisku sterującego i tym samym zadziałanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie.

Lokalizację poszczególnych elementów instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych wyłącznika głównego w innych punktach budynku.

Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Sterowanie ręczne PWP stosowane jest w praktyce dla następujących sytuacji:

 • zabudowy aparatu w złączu lub przy wejściu do budynku,
 • w sytuacji awaryjnej, gdy zdalne sterowanie wyłącznika ppoż. prądu nie zadziałało. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii układu sterowania.
b zasady instalowania fot1 a

Fot. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok rozdzielnicy z osłonami

Na fot. 1a. i fot. 1b. przedstawiono przykład ręcznego wyłącznika ppoż. prądu w wielolokalowym budynku mieszkalnym. Czerwonym kółkiem oznaczono umiejscowienie aparatu.

b zasady instalowania fot1 b

Fot. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok rozdzielnicy bez osłon

Prezentowana rozdzielnica będzie zabudowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przy wejściu do budynku, a sam aparat posiada wyzwalacz wzrostowy, który będzie sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku na elewacji zewnętrznej. Dźwignia aparatu będzie wyprowadzona na drzwi rozdzielnicy tak, aby ułatwić ekipie ratowniczej jej użycie.

Sterowanie zdalne wyłącznika ppoż. prądu jest realizowane poprzez przycisk chroniony szklaną szybką. Jego uruchomienie odbywa się poprzez zbicie szklanej szybki. Zastosowanie przycisku, który uruchamia się po zbiciu szybki, uniemożliwia przypadkowe jego sterowanie oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Przycisk powinien zostać umieszczony przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy pożarowej.

W budynkach o znaczeniu strategicznym lub tych, w których niekontrolowane wyłączenie zasilania może spowodować duże straty finansowe lub zagrożenie dla zdrowia i życia osób w nim przebywających dopuszcza się umieszczenie przycisku (przycisków) sterującego w innej lokalizacji w pobliżu wejścia (np. pomieszczenie służb ochrony). W takim przypadku jego (ich) lokalizacja powinna być wskazana poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy oraz znaków informacyjnych wskazujących miejsce instalacji.

Przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną. Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją ratowniczo ­gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo-gaśnicze

Brak świecenia lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia. W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W przypadku kilku aparatów pracujących w układzie automatyki SZR należy zapewnić możliwość równoczesnego ich wyłączenia z jednego miejsca (rys. 2.). Przy każdym przycisku zaleca się umieszczenie informacji o miejscu (jeśli to możliwe, to również mapkę), w którym znajduje się aparat wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu. W miejscu jego instalacji (np. pomieszczenie rozdzielni nn) należy umieścić instrukcję, w której opisane będą czynności, jakie należy wykonać, aby odłączyć obiekt od źródła (źródeł) energii.

Przewód łączący przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu z cewką wyzwalacza aparatu głównego zaleca się wykonać przewodem/kablem ognioodpornym E30 zgodnie w wymaganiami normy DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Cewkę wyzwalacza aparatu wykonawczego PWP należy zasilać poprzez układ przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub w dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki na fazę aktywną (rys. 3.).

Jako wyzwalacze aparatu wykonawczego wyłącznika ppoż. prądu stosowane są dwa rozwiązania:

wyzwalacz podnapięciowy (WP) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza. Jest to rozwiązanie preferowane przez część rzeczoznawców do spraw ppoż., gdyż w ich mniemaniu jest to układ, który zadziała w każdych warunkach. Wadą tego rozwiązania jest to, że do prawidłowej pracy wymaga zastosowania zasilacza UPS umożliwiającego podtrzymanie załączenia aparatu w przypadku zaniku napięcia normalnej pracy obiektu.

b zasady instalowania rys3 1

Rys. 3. Schemat zasilania i sterowania wyłącznika w układzie przełącznika fazy aktywnej oraz z sygnalizacją stanu pracy

 • Należy podkreślić, że niezastosowanie UPS-a będzie skutkować zadziałaniem PWP w chwili zaniku lub zapadu napięcia zasilającego. Żeby przywrócić zasilanie takiego obiektu, będzie konieczne ręczne załączenie aparatu (aparatów).
  Takie rozwiązanie pozbawia obiekt zasilania do czasu interwencji służb utrzymania ruchu (o ile są w obiekcie). Sam użytkownik może nie mieć świadomości, czy zanik napięcia zasilającego jest wynikiem awarii sieci elektroenergetycznej, czy też samego toru zasilającego cewkę PWP, w wyniku czego użytkownik może ponieść dotkliwe straty finansowe.
  Zastosowanie dedykowanego UPS-a wiąże się z dodatkowymi kosztami (szczególnie dla małych obiektów) oraz koniecznością jego konserwowania i okresowych przeglądów, w tym wymiany akumulatorów. Zastosowanie cewki wyzwalacza podnapięciowego jest rozwiązaniem niezalecanym przez autorów,
 • wyzwalacz wzrostowy (WW) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza (rys. 3.).
  Wadą tego rozwiązania jest, że w przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci cewka nie zadziała. Z tego też powodu część z rzeczoznawców nie dopuszcza tego rozwiązania. Należy pamiętać, że w momencie rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej kierujący akcją ma obowiązek zbicia szybki przycisku sterującego wyłącznikiem ppoż. prądu. Po zbiciu szybki przycisk trwale pozostaje w pozycji załączony.
  Jeśli więc podczas akcji napięcie zasilające powróci, to natychmiast nastąpi pobudzenie cewki wyzwalacza i odłączenie obiektu od źródła energii, tym samym nie stwarzając zagrożenia dla osób prowadzących akcję gaśniczą oraz znajdujących się w obiekcie.
  Zaletą tego rozwiązania jest niewrażliwość na wahania napięcia zasilającego, brak dodatkowych elementów, takich jak np. zasilacz UPS, i tym samym większa niezawodność układu.
  Jest to rozwiązanie zalecane przez autorów oraz normę N SEP E-005, która wymaga instalowania PWP w taki sposób, by w przypadku braku napięcia w sieci zasilającej lub awarii sterowania PWP możliwe było ręczne odłączenie instalacji od źródła zasilania.

Rozwiązania techniczne wyłącznika ppoż. prądu – zasilanie awaryjne i gwarantowane

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia [2] PWP jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie zasilania budynku od źródła energii elektrycznej w przypadku powstania pożaru. Odcięcie dopływu energii elektrycznej PWP nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego.

W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku jest to ręczny przełącznik) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić w układzie SZR lub na wyjściu układu przełączającego zasilanie sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. Na rys. 4. przedstawiono przykładowe rozwiązanie tego problemu.

b zasady instalowania rys4

Rys. 4. Uproszczony schemat wyłącznika przeciwpożarowego prądu dla obiektu zasilanego w układzie SZR SEE/zespół prądotwórczy i zasilaczem UPS

Jako element sterujący wyłącznika ppoż. prądu wykorzystano automatykę SZR.

Po zbiciu szybki przycisku ppoż. RGnn następuje podanie sygnału do automatyki ZSR. Wewnętrzne styki automatyki SZR podają napięcie na wyzwalacze wzrostowe WW1 i WW2 powodujące otwarcie styków głównych aparatów QG1 i QG2. Obiekt zostanie odłączony od źródeł energii elektrycznej, jednak napięcie pozostanie na zaciskach wejściowych aparatów QG1 i QG2. W takim wypadku należy przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia umieścić tablicę informującą o tym fakcie oraz informację, w którym miejscu (miejscach) znajdują się aparaty umożliwiające odłączenie napięć zasilających rozdzielnicę główną.

W przypadku instalowania zasilacza UPS obok głównego przycisku sterowniczego, powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a (EPO), który należy odpowiednio opisać.

Przycisk należy wykorzystać jako przycisk wyłącznika ppoż. prądu zasilacza UPS. Należy jednak podkreślić, że w instalacjach zasilających obiekty Data Center wyłącznik EPO postrzegany jest jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych. Zatem jego stosowanie i instalacja powinny być poprzedzone wnikliwą analizą ewentualnych skutków niekontrolowanego wyłączenia UPS-a.

Ponadto należy pamiętać, że samo zadziałanie przycisku EPO nie powoduje rozładowania baterii akumulatorów, które to stanowią magazyn energii dla zasilacza UPS, a zgromadzona w nim energia może zagrażać bezpieczeństwu strażaków oraz ewakuowanych osób z budynku objętego akcją ratowniczo-gaśniczą. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby pomieszczenie UPS-a oraz baterii akumulatorów stanowiło osobną strefę pożarową. Przy wejściu do strefy należy umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

Jeśli w obiekcie znajduje się kilka zasilaczy UPS (np. małe jednostki) służących do zasilania pojedynczych odbiorników (nie ma możliwości wydzielenia strefy pożarowej), to również zaleca się, aby przy wejściu do tych pomieszczeń umieścić tablicę informującą o funkcjonujących tam bateriach akumulatorów.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137]
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz projekt jego nowelizacji przygotowywany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 3. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
 5. Katalog firmy Legrand
 6. J. Wiatr – Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego obiektów budowlanych – seria Zeszyty dla elektryków, Nr 3, DW “MEDIUM” 2009, wydanie II.
 7. J. Wiatr; M. Miegoń – Zasilacze UPS i baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego - seria Zeszyty dla elektryków Nr 4 – DW “MEDIUM” 2008
 8. J. Wiatr; M. Orzechowski – Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów nieprzemysłowych w energie elektryczną – DW „MEDIUM” 2012 – wydanie V
 9. E. Skiepko – Instalacje przeciwpożarowe – DW MEDIUM 200910. DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Poradnik projektanta elektryka wyd. V

Poradnik projektanta elektryka wyd. V Poradnik projektanta elektryka wyd. V

Poradnik projektanta elektryka cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników. Dlatego mamy dla Was wyjątkową promocję – w dniach 27.04-30.04 poradnik w niższej cenie 150 zł zamiast 189 zł!

Poradnik projektanta elektryka cieszy się bardzo dużą popularnością wśród czytelników. Dlatego mamy dla Was wyjątkową promocję – w dniach 27.04-30.04 poradnik w niższej cenie 150 zł zamiast 189 zł!

Zasilanie odbiorników wojskowych zbudowanych na bazie sieci 2- i 4-przewodowej przez zespoły prądotwórcze nowej generacji zbudowane na bazie sieci 3- i 5-przewodowej

Zasilanie odbiorników wojskowych zbudowanych na bazie sieci 2- i 4-przewodowej przez zespoły prądotwórcze nowej generacji zbudowane na bazie sieci 3- i 5-przewodowej Zasilanie odbiorników wojskowych zbudowanych na bazie sieci 2- i 4-przewodowej przez zespoły prądotwórcze nowej generacji zbudowane na bazie sieci 3- i 5-przewodowej

Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości jej dostarczania. Jest to szczególnie istotne,...

Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości jej dostarczania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w branży obronnej większość sprzętu jest zasilana z mobilnych, polowych zespołów prądotwórczych z silnikami spalinowymi, a same odbiorniki energii, jak również sieci przesyłowe są mobilnym sprzętem w wykonaniu polowym. Modernizacja techniczna sił zbrojnych, która ma miejsce w przeciągu...

Ochronne systemy zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem

Ochronne systemy zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem Ochronne systemy zapewniające niezawodną i bezpieczną pracę kogeneracyjnego zespołu prądotwórczego zasilanego biogazem

Choć proces wytwarzania energii elektrycznej w zespołach prądotwórczych oraz ich obsługa (po krótkim przeszkoleniu) wydają się stosunkowo proste, to wszystkie muszą spełniać szereg wymagań związanych nie...

Choć proces wytwarzania energii elektrycznej w zespołach prądotwórczych oraz ich obsługa (po krótkim przeszkoleniu) wydają się stosunkowo proste, to wszystkie muszą spełniać szereg wymagań związanych nie tylko z bezpieczeństwem (przepisy bhp i ppoż.), ale również z niezawodnością i poprawną ich pracą [7]. Najczęściej jest to wymuszone przez odpowiednie rozporządzenia ustawodawcy oraz dyrektywy. Dodatkowo Unia Europejska obecnie szczególną uwagę zwraca na konieczność ochrony środowiska.

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa Napędy i sterowanie, elektronika przemysłowa

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące napędów i sterowania oraz elektroniki przemysłowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Systemy gwarantowanego zasilania

Systemy gwarantowanego zasilania Systemy gwarantowanego zasilania

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej oraz ochrony przeciwporażeniowej, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS - warunki bezpiecznej eksploatacji i czynniki wpływające na ich żywotność

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach...

Wysokie wymagania dotyczące pewności dostaw energii elektrycznej do odbiorników o znaczeniu krytycznym zmuszają projektantów do projektowania układów zasilania wyposażonych w zasilacze UPS. W zasilaczach tych ważnym elementem są baterie akumulatorów, które eksploatowane w niewłaściwy sposób stwarzają zagrożenie wybuchowe. Od poprawności ich doboru zależy czas eksploatacji oraz poprawne funkcjonowanie systemu zasilania gwarantowanego.

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.)

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.) Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych (część 2.)

Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS stanowią magazyn energii i w zależności od typu zasilacza przeznaczone są do pracy cyklicznej (zasilacze typu VFD) lub do pracy buforowej (zasilacze typu VFI). W przypadku...

Akumulatory stosowane w zasilaczach UPS stanowią magazyn energii i w zależności od typu zasilacza przeznaczone są do pracy cyklicznej (zasilacze typu VFD) lub do pracy buforowej (zasilacze typu VFI). W przypadku pracy cyklicznej akumulator najpierw jest ładowany, a następnie odłączany od prostownika i przyłączany do zasilanych odbiorników.

Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacji (część 2.)

Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacji (część 2.) Dobór baterii akumulatorów oraz ich eksploatacji (część 2.)

Artykuł omawia wymagania w zakresie wentylacji przedziału bateryjnego, instalacji baterii akumulatorów, ich ładowania, ładowania wyrównawczego, a ponadto między innymi pomiary dla akumulatorów AGM.

Artykuł omawia wymagania w zakresie wentylacji przedziału bateryjnego, instalacji baterii akumulatorów, ich ładowania, ładowania wyrównawczego, a ponadto między innymi pomiary dla akumulatorów AGM.

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych Zasilacze UPS w układach zasilania urządzeń elektromedycznych

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta.

Badanie wymagań technicznych stawianych zespołom prądotwórczym prądu przemiennego z silnikami spalinowymi

Badanie wymagań technicznych stawianych zespołom prądotwórczym prądu przemiennego z silnikami spalinowymi Badanie wymagań technicznych stawianych zespołom prądotwórczym prądu przemiennego z silnikami spalinowymi

Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od jakości energii elektrycznej oraz ciągłości jej dostarczania....

Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od jakości energii elektrycznej oraz ciągłości jej dostarczania. Jest to szczególnie istotne, ponieważ w branży obronnej większość sprzętu jest zasilana z mobilnych, polowych zespołów prądotwórczych z silnikami spalinowymi. Ponadto sprzęt pracuje w skrajnie niekorzystnych warunkach otoczenia przez wiele lat.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2)

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2) Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2)

Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS

Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2)

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2) Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego - metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zasilanych z tych źródeł (cz. 2)

Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS

Autor publikacji przedstawia problematykę ochrony przeciwpożarowej w instalacji zasilanej z generatora zespołu prądotwórczego oraz zasady projektowania takiej ochrony przy zasilaniu z UPS

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Systemy gwarantowanego zasilania

Systemy gwarantowanego zasilania Systemy gwarantowanego zasilania

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące systemów gwarantowanego zasilania, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące systemów gwarantowanego zasilania, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą być sprzedane w drodze aukcji

Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą być sprzedane w drodze aukcji Maksymalne ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą być sprzedane w drodze aukcji

Autor odwołuje do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana...

Autor odwołuje do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych regulujących zasady sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

Systemy gwarantowanego zasilania

Systemy gwarantowanego zasilania Systemy gwarantowanego zasilania

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące systemów gwarantowanego zasilania, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz przygotowane na podstawie informacji normalizacyjnych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące systemów gwarantowanego zasilania, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz przygotowane na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.