elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną” Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 21 października w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Zasady instalowania ppoż. wyłącznika prądu

Znak graficzny informujący o lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu
arch. redakcji

Znak graficzny informujący o lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu


arch. redakcji

W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Określono cel jego stosowania oraz
przedstawiono podstawy prawne wymagań w zakresie jego instalacji oraz zasady jego projektowania oraz sterowania.

Zobacz także

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż. Zasilanie elektryczne urządzeń ppoż.

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później....

Wybuchł pożar w obiekcie przemysłowym zawierającym składowisko materiałów palnych. Personel zakładu niezwłocznie powiadomił Państwową Straż Pożarną, której zastępy pojawiły się zaledwie 10 minut później. Na miejscu strażacy dowiadują się, że wszystkie osoby zdążyły się bezpiecznie ewakuować. Pożar rozwija się bardzo szybko. W części budynku nastąpiło już rozgorzenie. W związku z tym, aby nie tracić czasu, dowodzący akcją postanawia sytuację rozpoznać bojem. Strażacy rozwijają odcinki węży, autopompy...

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Wprowadzenie – podstawa prawna

Zadaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) jest wyłączenie zasilania budynku objętego pożarem w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Podstawowe wymagania w zakresie jego instalacji zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) [2].

W Rozporządzeniu tym zapisano, że w budynkach o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem, istnieje obowiązek instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik ten powinien odcinać dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Do urządzeń tych należy zaliczyć:

 1. pompy pożarowe,
 2. dźwiękowy system ostrzegawczy,
 3. oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne,
 4. windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,
 5. systemy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 6. wentylację pożarową (w tym zasilanie napędów klap dymowych),

Z uwagi na szereg niejednoznacznych wymagań zawartych w Rozporządzeniu [2], Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki rozpoczęło prace na nowelizacją tego dokumentu. Trwające szeroko zakrojone prace kilku zespołów eksperckich doprowadziły do powstania roboczej wersji dokumentu, który zostanie przedstawiony do zatwierdzenia w 2017 roku.

W zakresie dotyczącym PWP projekt nowelizacji Rozporządzenia [2] przewiduje następujące wymagania:

 1. Aparat elektryczny stanowiący element wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy instalować w rozdzielnicy głównej budynku, zainstalowanej w pomieszczeniu wydzielonym pożarowo lub rozdzielnicy pożarowej. W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i eksploatowane w warunkach normalnej eksploatacji. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne.
 2. Energię elektryczną do przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy doprowadzić kablem lub przewodem gwarantującym dostawę energii elektrycznej przez wymagany czas pracy urządzeń przyłączanych do niego od strony zasilania, chronionym od działania wody lub odpornym na działanie wody.
 3. Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu należy umieścić w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub strefy pożarowej i odpowiednio oznakować zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.
 4. Dopuszcza się sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu za pomocą centralki sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi z wydzielonego pożarowo pomieszczenia ochrony z całodobową obsługą.
 5. Dla obwodów o obciążalności prądowej do 125 A i napięciu do 1 kV dopuszcza się instalację ręcznego wyłącznika prądu, który powinien być zainstalowany przy głównym wejściu do obiektu lub strefy pożarowej.

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem ochrony przeciwpożarowej

Obiekt budowlany spełniający wymagania §4.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (DzU z 2003 r., nr 121, poz. 1137) lub obiekt zgłoszony przez projektanta/inwestora należy uzgodnić pod kątem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, tzn. z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Tym samym, wyłącznik przeciwpożarowy prądu również podlega uzgodnieniu. Projekt uzgadnia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po uzgodnieniu projektu budowlanego rzeczoznawca zobowiązany jest do poinformowania komendy wojewódzkiej PSP właściwej dla miejsca inwestycji.

W grudniu 2014 roku Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ogłosili wspólne stanowisko w sprawie postępowania w przypadku wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. W punkcie 3 wspólnego stanowiska określa się skutki wykonania obiektu budowlanego zgodnie z uzgodnionym projektem budowlanym i jednocześnie niezgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych punktach wspólnego stanowiska stwierdza się, że dla obiektu wykonanego zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. będzie wydany nakaz dostosowania go do wymagań przepisów/zaleceń przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej biorących udział w procedurach odbiorczych lub może zostać niewydane pozwolenie na użytkowanie.

Komentarz: Zgodnie z powyższymi zapisami można wykonać obiekt budowlany zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę i nie otrzymać zgody na jego użytkowanie. Czemu zatem ma służyć instytucja rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, skoro wykonane uzgodnienie nic nie znaczy?

Powyższe zapisy powodują dalsze poszerzenie zakresu kompetencji funkcjonariuszy PSP i mogą się przyczyniać do dalszego podporządkowywania obiektów wyłącznie funkcjom pożarowym na zasadzie dowolnej interpretacji obowiązujących przepisów.

Definicja

Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia [2] wyłącznik przeciwpożarowy prądu jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie instalacji elektrycznej w obiekcie (niefunkcjonującej w czasie pożaru) od źródła energii elektrycznej. Odcięcie dopływu energii elektrycznej wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Należy zwrócić uwagę na różnorodność rozumienia pojęcia „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” przez strony biorące udział w procesie projektowania, odbioru i eksploatacji tego urządzenia:

 1. z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych jest to aparat (wyłącznik lub rozłącznik), który dokonuje odłączenia instalacji elektrycznej od źródła zasilania;
 2. z punktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza PSP jest to element, którym kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą dokonuje wyłączenia zasilania obiektu. Zatem jest to element sterujący aparatem elektrycznym: przycisk sterujący lub dźwignia sterująca. Rzeczoznawca do spraw ppoż. lub funkcjonariusz PSP mówiąc, że „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” należy umieścić przy wejściu do budynku, powinien rozumieć przez to element sterujący tym aparatem.

Komentarz: Decyzja o lokalizacji aparatu elektrycznego dokonującego odłączenia instalacji powinna należeć do projektanta instalacji elektrycznych, który podejmuje ją na podstawie uwarunkowań techniczno-ekonomiczno-budowlanych.

Rolą rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych lub funkcjonariusza pionu prewencji PSP jest wskazanie miejsca (miejsc), w którym należy zabudować sterowanie tym aparatem tak, aby kierujący akcją ratowniczo-gaśniczą bez wahania dokonał odłączenia obiektu od źródła zasilania obiektu w energię elektryczną.

Wyłącznik ppoż. nie ma żadnej funkcji przeciwpożarowej, a jego nazwa jest zwyczajowa i przyjęta na wniosek Straży Pożarnej. Jedyną funkcję, jaką pełni w całej akcji gaśniczej, jest bezpieczne odcięcie obiektu od dopływu energii elektrycznej.

Zatem „wyłącznik przeciwpożarowy prądu” z punktu widzenia instalacji elektrycznych jest to aparat wykonawczy (lub kilka aparatów), który odłącza instalację od źródła lub źródeł energii elektrycznej. Pożar jest zjawiskiem ekstremalnym, które może wystąpić w każdej chwili, przez co instalacja elektryczna powinna bezwzględnie zapewniać bezpieczeństwo użytkowania w każdych warunkach. Jednak trudno zgodzić się z lansowaną tezą przez środowisko rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz funkcjonariuszy PSP, że instalacje (w tym elektryczna) w coraz większym stopniu są podporządkowywane funkcji pożarowej.

Rozwiązania techniczne aparatu wykonawczego przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Należy zwrócić uwagę, że w przygotowywanej nowelizacji Rozporządzenia [2] zostały rozróżnione dwa pojęcia:

 • aparat wykonawczy,
 • sterowanie aparatem wykonawczym,

co ma istotne znaczenie z punktu widzenia projektanta instalacji elektrycznych, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz użytkownika instalacji elektrycznych.

Aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – aparat elektryczny (rozłącznik/wyłącznik), który stanowi element fizycznie odłączający dopływ energii do budynku. W zależności od uwarunkowań lokalnych sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być miejscowe lub zdalne. Miejsce instalacji: na zewnątrz lub wewnątrz obiektu (preferowane).

Zgodnie z zapisami proponowanych zmian w Rozporządzeniu [2] dopuszczalne jest instalowanie ręcznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (In ≤ 125 A) przy wejściu do budynku lub strefy pożarowej. Wyłącznik ten powinien być instalowany przy głównym wejściu do budynku lub złączu i odpowiednio oznakowany.

Takie rozwiązanie jest możliwe z punktu widzenia technicznego, jednak pod warunkiem spełnienia kilku warunków:

 1. obudowa takiego aparatu powinna uniemożliwić niekontrolowane odłączenie obiektu od sieci elektroenergetycznej i tym samym pozbawienie go zasilania. Zatem tylko użytkownik (administrator) obiektu lub ekipa ratownicza powinni posiadać dostęp do samego aparatu,
 2. aparat wykonawczy (rozłącznik lub wyłącznik) powinien posiadać zakres temperatur pracy dostosowany do warunków, w jakich będzie pracować. Jeśli aparat będzie zabudowany na zewnątrz budynku, to powinien zostać przystosowany do pracy w zakresie temperatur (–25 do +50)° C. Niezależnie od tego, w obudowie, w której będzie zainstalowany taki aparat, należy:
  1. zabudować rezystor grzejny wraz ze sterowaniem, który zapobiegnie kondensacji pary wodnej wewnątrz obudowy;
  2. zapewnić wentylację obudowy.

Powyższe rozwiązanie jest technicznie realizowalne, jednakże niepraktyczne oraz nieefektywne z punktu widzenia zużywanej energii elektrycznej (z uwagi na straty ponoszone na zasilanie rezystora grzejnego).

Na rys. 1a i rys. 1b. przedstawiono sposób wykonania wyłącznika przeciwpożarowego na zewnątrz budynku. Należy zwrócić uwagę, że pomimo zabudowania aparatu na zewnątrz budynku sterowanie jego wyłączeniem odbywa się za pomocą przycisku sterującego umieszczonego przy wejściu do hali. Natomiast w przypadku niezadziałania istnieje możliwość ręcznego wyłączenia zasilania.

b zasady instalowania rys1 a

Rys. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: uproszczony schemat instalacji.

W przypadku instalacji aparatu wykonawczego we wewnątrz obiektu (preferowane rozwiązanie), należy go zabudować w:

rozdzielnicy głównej (obiektu lub strefy pożarowej), która to znajduje się w strefie wydzielonej pożarowo (pomieszczeniu rozdzielni – stanowiącym osobną strefę pożarową),

rozdzielnicy pożarowej, tzn. obudowa rozdzielnicy została wykonana w klasie odporności E30, E60, E90 lub E120 (w zależności od wymagań pożarowych). Rozdzielnica w takim wykonaniu stanowi wydzieloną strefę pożarową. Takie rozwiązanie jest najczęściej stosowane w przypadku, gdy w obiekcie nie ma technicznych możliwości wydzielenia osobnej strefy (pomieszczenia) dla tej rozdzielnicy w której będzie zabudowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

b zasady instalowania rys1 b

Rys. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu umieszczonego poza budynkiem: schemat montażowy szafki wyłącznika ppoż. prądu

W takim przypadku aparat elektryczny powinien mieć możliwość doposażenia w wyzwalacz wzrostowy, aby było możliwe jego zdalne sterowanie. Nie zaleca się stosowania jako elementu sterującego napędu silnikowego aparatu.

Komentarz: w momencie zadziałania cewki wyzwalacza, dźwignia aparatu zostaje ustawiona w położeniu, z którego będzie możliwa tylko jego ręczna zmiana. Żaden impuls/sygnał nie może ponownie załączyć aparatu.

Przewód doprowadzający energię do PWP musi posiadać cechę ognioodporności E30 według DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Trasa kabla powinna być zabezpieczona przed działaniem środków gaśniczych (szczególnie wody).

Dopuszcza się zastosowanie nieodpornego na działanie ognia, przewodu/kabla elektroenergetycznego obudowanego płytami ognioodpornymi. W takim wypadku projektant/inspektor nadzoru powinien żądać raportu (certyfikatu) z badań całego zestawu. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązania polegającego na wmurowaniu przewodu/kabla w ścianę.

W przypadku zastosowania aparatu elektrycznego typu wyłącznik należy dodatkowo zapewnić wybiórczość działania zabezpieczeń występujących w instalacjach elektrycznych budynku, które są przyłączone za wyłącznikiem i funkcjonują w warunkach normalnej eksploatacji obiektu.

Komentarz: O rodzaju zastosowanego aparatu (rozłącznik/wyłącznik) powinien decydować projektant instalacji elektrycznej na podstawie uwarunkowań techniczno-budowlanych projektowanego obiektu. Z punktu widzenia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń ppoż., funkcjonariuszy PSP i kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą nie ma znaczenia, jakiego typu jest to aparat, pod warunkiem, że skutecznie odłączy dostawę energii elektrycznej do budynku.

Parametry elektryczne dobieranego rozłącznika muszą spełniać wymagania wynikające z parametrów zwarciowych występujących w miejscu jego instalacji, a prąd znamionowy przyjętego aparatu elektrycznego nie może być mniejszy od prądu znamionowego poprzedzającego go zabezpieczenia.

Na rys. 2. przedstawiono uproszczony schemat realizacji PWP przy zasilaniu budynku w układzie rezerwy ukrytej. Po zbiciu szybki zabezpieczającej przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu RGnn następuje zadziałanie wyzwalacza wzrostowego WW1 i WW2 (otwarcie aparatów QG1 i QG2) oraz podanie sygnału do sterownika automatyki SZR informującego o wyłączeniu pożarowym rozdzielnicy.

b zasady instalowania rys2

Rys. 2. Uproszczony schemat zasilania obiektu w układzie rezerwy ukrytej z wyłącznikiem przeciwpożarowym prądu. Kolorem czerwonym oznaczono elementy sterujące wyłącznika przeciwpożarowego prądu (na schemacie pominięto część sygnalizayjną). Elementami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są aparaty oznaczone QG1 i QG2

Należy zwrócić uwagę, że w omawianym przypadku po zadziałaniu wyzwalacza WW1 i WW2, zasilanie obiektu zostanie odłączone, pod napięciem pozostaną takie elementy jak: rozdzielnica SN, TR1, TR2 oraz kable łączące transformatory z łącznikami QG1 i QG2. Dlatego też należy umieścić dodatkowy przycisk sterujący, który umożliwia otwarcie rozłączników w polach transformatorowych rozdzielnicy średniego napięcia.

W przedstawionym rozwiązaniu aparatami wykonawczymi wyłącznika ppoż. prądu są te same aparaty, które funkcjonują podczas normalnej pracy obiektu.

Rozwiązania techniczne – sterowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Sterowanie przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu może być realizowane w następujący sposób:

 • ręczne – wyłączenie następuje poprzez przestawienie dźwigni aparatu,
 • zdalne – zadziałanie aparatu wykonawczego następuje przez wyzwolenie przycisku sterującego i tym samym zadziałanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie.

Lokalizację poszczególnych elementów instalacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu należy uzgodnić na etapie opracowywania projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Należy jednak pamiętać, że wymóg instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu przy wejściu do budynku lub przy złączu nie wyklucza możliwości instalacji dodatkowych przycisków sterowniczych wyłącznika głównego w innych punktach budynku.

Lokalizacje dodatkowych przycisków sterujących uruchomieniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy uzgodnić z inwestorem w porozumieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.

Sterowanie ręczne PWP stosowane jest w praktyce dla następujących sytuacji:

 • zabudowy aparatu w złączu lub przy wejściu do budynku,
 • w sytuacji awaryjnej, gdy zdalne sterowanie wyłącznika ppoż. prądu nie zadziałało. Możliwość ręcznego rozłączenia układu zasilania może okazać się niezbędna w przypadku awarii układu sterowania.
b zasady instalowania fot1 a

Fot. 1a. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok rozdzielnicy z osłonami

Na fot. 1a. i fot. 1b. przedstawiono przykład ręcznego wyłącznika ppoż. prądu w wielolokalowym budynku mieszkalnym. Czerwonym kółkiem oznaczono umiejscowienie aparatu.

b zasady instalowania fot1 b

Fot. 1b. Przykład realizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu do zasilania wielolokalowego budynku mieszkalnego: widok rozdzielnicy bez osłon

Prezentowana rozdzielnica będzie zabudowana w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przy wejściu do budynku, a sam aparat posiada wyzwalacz wzrostowy, który będzie sterowany przyciskiem umieszczonym przy wejściu do budynku na elewacji zewnętrznej. Dźwignia aparatu będzie wyprowadzona na drzwi rozdzielnicy tak, aby ułatwić ekipie ratowniczej jej użycie.

Sterowanie zdalne wyłącznika ppoż. prądu jest realizowane poprzez przycisk chroniony szklaną szybką. Jego uruchomienie odbywa się poprzez zbicie szklanej szybki. Zastosowanie przycisku, który uruchamia się po zbiciu szybki, uniemożliwia przypadkowe jego sterowanie oraz pozwala na bezpieczne wyłączenie zasilania przez strażaków podczas akcji gaśniczej. Przycisk powinien zostać umieszczony przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy pożarowej.

W budynkach o znaczeniu strategicznym lub tych, w których niekontrolowane wyłączenie zasilania może spowodować duże straty finansowe lub zagrożenie dla zdrowia i życia osób w nim przebywających dopuszcza się umieszczenie przycisku (przycisków) sterującego w innej lokalizacji w pobliżu wejścia (np. pomieszczenie służb ochrony). W takim przypadku jego (ich) lokalizacja powinna być wskazana poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej przy wejściu (wejściach) do budynku lub strefy oraz znaków informacyjnych wskazujących miejsce instalacji.

Przycisk uruchamiający przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien zostać wyposażony w sygnalizację świetlną. Lampka sygnalizacji świetlnej zadziałania wyłącznika musi być koloru zielonego i zaświecać się w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Świecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiającego przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją ratowniczo ­gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo-gaśnicze

Brak świecenia lampki kontrolnej oznacza brak napięcia w budynku spowodowany przerwą w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub awarią układu zdalnego sterowania przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu, co oznacza konieczność ręcznego wyłączenia. W związku z tym obok przycisku sterowniczego należy zamieścić trwały napis informujący o miejscu zainstalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W przypadku kilku aparatów pracujących w układzie automatyki SZR należy zapewnić możliwość równoczesnego ich wyłączenia z jednego miejsca (rys. 2.). Przy każdym przycisku zaleca się umieszczenie informacji o miejscu (jeśli to możliwe, to również mapkę), w którym znajduje się aparat wykonawczy ppoż. wyłącznika prądu. W miejscu jego instalacji (np. pomieszczenie rozdzielni nn) należy umieścić instrukcję, w której opisane będą czynności, jakie należy wykonać, aby odłączyć obiekt od źródła (źródeł) energii.

Przewód łączący przycisk sterujący wyłącznika ppoż. prądu z cewką wyzwalacza aparatu głównego zaleca się wykonać przewodem/kablem ognioodpornym E30 zgodnie w wymaganiami normy DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Cewkę wyzwalacza aparatu wykonawczego PWP należy zasilać poprzez układ przełącznika faz, który w przypadku zaniku napięcia w jednej lub w dwóch dowolnych fazach automatycznie przełączy zasilanie cewki na fazę aktywną (rys. 3.).

Jako wyzwalacze aparatu wykonawczego wyłącznika ppoż. prądu stosowane są dwa rozwiązania:

wyzwalacz podnapięciowy (WP) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza. Jest to rozwiązanie preferowane przez część rzeczoznawców do spraw ppoż., gdyż w ich mniemaniu jest to układ, który zadziała w każdych warunkach. Wadą tego rozwiązania jest to, że do prawidłowej pracy wymaga zastosowania zasilacza UPS umożliwiającego podtrzymanie załączenia aparatu w przypadku zaniku napięcia normalnej pracy obiektu.

b zasady instalowania rys3 1

Rys. 3. Schemat zasilania i sterowania wyłącznika w układzie przełącznika fazy aktywnej oraz z sygnalizacją stanu pracy

 • Należy podkreślić, że niezastosowanie UPS-a będzie skutkować zadziałaniem PWP w chwili zaniku lub zapadu napięcia zasilającego. Żeby przywrócić zasilanie takiego obiektu, będzie konieczne ręczne załączenie aparatu (aparatów).
  Takie rozwiązanie pozbawia obiekt zasilania do czasu interwencji służb utrzymania ruchu (o ile są w obiekcie). Sam użytkownik może nie mieć świadomości, czy zanik napięcia zasilającego jest wynikiem awarii sieci elektroenergetycznej, czy też samego toru zasilającego cewkę PWP, w wyniku czego użytkownik może ponieść dotkliwe straty finansowe.
  Zastosowanie dedykowanego UPS-a wiąże się z dodatkowymi kosztami (szczególnie dla małych obiektów) oraz koniecznością jego konserwowania i okresowych przeglądów, w tym wymiany akumulatorów. Zastosowanie cewki wyzwalacza podnapięciowego jest rozwiązaniem niezalecanym przez autorów,
 • wyzwalacz wzrostowy (WW) – który powoduje otwarcie styków aparatu wykonawczego PWP w przypadku podania napięcia zasilającego na cewkę wyzwalacza (rys. 3.).
  Wadą tego rozwiązania jest, że w przypadku zaniku napięcia zasilającego w sieci cewka nie zadziała. Z tego też powodu część z rzeczoznawców nie dopuszcza tego rozwiązania. Należy pamiętać, że w momencie rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej kierujący akcją ma obowiązek zbicia szybki przycisku sterującego wyłącznikiem ppoż. prądu. Po zbiciu szybki przycisk trwale pozostaje w pozycji załączony.
  Jeśli więc podczas akcji napięcie zasilające powróci, to natychmiast nastąpi pobudzenie cewki wyzwalacza i odłączenie obiektu od źródła energii, tym samym nie stwarzając zagrożenia dla osób prowadzących akcję gaśniczą oraz znajdujących się w obiekcie.
  Zaletą tego rozwiązania jest niewrażliwość na wahania napięcia zasilającego, brak dodatkowych elementów, takich jak np. zasilacz UPS, i tym samym większa niezawodność układu.
  Jest to rozwiązanie zalecane przez autorów oraz normę N SEP E-005, która wymaga instalowania PWP w taki sposób, by w przypadku braku napięcia w sieci zasilającej lub awarii sterowania PWP możliwe było ręczne odłączenie instalacji od źródła zasilania.

Rozwiązania techniczne wyłącznika ppoż. prądu – zasilanie awaryjne i gwarantowane

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia [2] PWP jest aparatem elektrycznym, który ma za zadanie odłączenie zasilania budynku od źródła energii elektrycznej w przypadku powstania pożaru. Odcięcie dopływu energii elektrycznej PWP nie może powodować samoczynnego włączenia drugiego źródła energii elektrycznej (w tym zespołu prądotwórczego) z wyjątkiem źródła zasilającego urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Problem pojawia się, gdy w budynku jest zainstalowany zespół prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego lub zasilacz UPS pracujący w systemie zasilania gwarantowanego.

W przypadku, gdy planowana jest instalacja zespołu prądotwórczego, konieczna jest instalacja automatyki SZR (w skrajnym przypadku jest to ręczny przełącznik) sieć/zespół prądotwórczy. Odcięcie dopływu prądu powinno zatem nastąpić w układzie SZR lub na wyjściu układu przełączającego zasilanie sieci elektroenergetycznej na generator zespołu prądotwórczego. Na rys. 4. przedstawiono przykładowe rozwiązanie tego problemu.

b zasady instalowania rys4

Rys. 4. Uproszczony schemat wyłącznika przeciwpożarowego prądu dla obiektu zasilanego w układzie SZR SEE/zespół prądotwórczy i zasilaczem UPS

Jako element sterujący wyłącznika ppoż. prądu wykorzystano automatykę SZR.

Po zbiciu szybki przycisku ppoż. RGnn następuje podanie sygnału do automatyki ZSR. Wewnętrzne styki automatyki SZR podają napięcie na wyzwalacze wzrostowe WW1 i WW2 powodujące otwarcie styków głównych aparatów QG1 i QG2. Obiekt zostanie odłączony od źródeł energii elektrycznej, jednak napięcie pozostanie na zaciskach wejściowych aparatów QG1 i QG2. W takim wypadku należy przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni niskiego napięcia umieścić tablicę informującą o tym fakcie oraz informację, w którym miejscu (miejscach) znajdują się aparaty umożliwiające odłączenie napięć zasilających rozdzielnicę główną.

W przypadku instalowania zasilacza UPS obok głównego przycisku sterowniczego, powinien zostać zainstalowany wyłącznik awaryjny UPS-a (EPO), który należy odpowiednio opisać.

Przycisk należy wykorzystać jako przycisk wyłącznika ppoż. prądu zasilacza UPS. Należy jednak podkreślić, że w instalacjach zasilających obiekty Data Center wyłącznik EPO postrzegany jest jako pojedynczy punkt awarii zasilania systemów informatycznych. Zatem jego stosowanie i instalacja powinny być poprzedzone wnikliwą analizą ewentualnych skutków niekontrolowanego wyłączenia UPS-a.

Ponadto należy pamiętać, że samo zadziałanie przycisku EPO nie powoduje rozładowania baterii akumulatorów, które to stanowią magazyn energii dla zasilacza UPS, a zgromadzona w nim energia może zagrażać bezpieczeństwu strażaków oraz ewakuowanych osób z budynku objętego akcją ratowniczo-gaśniczą. Dlatego ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby pomieszczenie UPS-a oraz baterii akumulatorów stanowiło osobną strefę pożarową. Przy wejściu do strefy należy umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

Jeśli w obiekcie znajduje się kilka zasilaczy UPS (np. małe jednostki) służących do zasilania pojedynczych odbiorników (nie ma możliwości wydzielenia strefy pożarowej), to również zaleca się, aby przy wejściu do tych pomieszczeń umieścić tablicę informującą o funkcjonujących tam bateriach akumulatorów.

Literatura

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej [Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1137]
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz projekt jego nowelizacji przygotowywany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
 3. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 „w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.
 5. Katalog firmy Legrand
 6. J. Wiatr – Zespoły prądotwórcze w układach zasilania awaryjnego obiektów budowlanych – seria Zeszyty dla elektryków, Nr 3, DW “MEDIUM” 2009, wydanie II.
 7. J. Wiatr; M. Miegoń – Zasilacze UPS i baterie akumulatorów w układach zasilania gwarantowanego - seria Zeszyty dla elektryków Nr 4 – DW “MEDIUM” 2008
 8. J. Wiatr; M. Orzechowski – Poradnik projektanta elektryka. Podstawy zasilania budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów nieprzemysłowych w energie elektryczną – DW „MEDIUM” 2012 – wydanie V
 9. E. Skiepko – Instalacje przeciwpożarowe – DW MEDIUM 200910. DIN 4102-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod działaniem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.