elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce (część 1.)

Aspekty prawne

Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]

Rys. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny [14]

W obecnych czasach sprzęt gospodarstwa domowego, np. lodówka, odkurzacz, komputer czy też telefon komórkowy, stanowią podstawowe wyposażenie gospodarstwa domowego. W wyniku optymalizacji kosztów procesów wytwarzania sprzętu spowodowano, że stał się on tańszy i bardziej dostępny dla konsumenta.

Zobacz także

Rynek zasilaczy UPS w Polsce a niezawodność zasilania – zagadnienia wybrane

Rynek zasilaczy UPS w Polsce a niezawodność zasilania – zagadnienia wybrane Rynek zasilaczy UPS w Polsce a niezawodność zasilania – zagadnienia wybrane

Wydaje się nieprawdopodobnym, aby w XXI wieku dotykały nas regularne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Tymczasem, jak ostrzegają eksperci, do takiego stanu może dojść w ciągu dwóch lat, a problem...

Wydaje się nieprawdopodobnym, aby w XXI wieku dotykały nas regularne przerwy w dostawach energii elektrycznej. Tymczasem, jak ostrzegają eksperci, do takiego stanu może dojść w ciągu dwóch lat, a problem będzie dotyczył zarówno odbiorców prywatnych, jak i firm. Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują w sieciach elektroenergetycznych, powodują w zakładach przemysłowych lub innych przedsiębiorstwach straty w wyniku zatrzymania linii produkcyjnych bądź zakłóceń w pracy układów...

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Streszczenie

W związku z ogromnym postępem technologicznym w zakresie wytwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oferowania ogromnych jego ilości klientom, występuje na całym świecie cywilizacyjne zagrożenie bezpieczeństwa związane z nienależytym zagospodarowaniem zużytego sprzętu wycofywanego z eksploatacji. Zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa człowieka i środowiska polega na minimalizacji lub eliminacji zagrożeń związanych z ochroną życia i zdrowia człowieka oraz ochroną środowiska. Występujące zagrożenia mają charakter destrukcyjny i mogą spowodować szkodliwe następstwa dla człowieka i środowiska. Aby je zminimalizować, przyjęto celowe rozwiązania regulacyjne oddziaływania człowieka poprzez uchwalone akty legislacyjne UE, które znalazły swoją transpozycję w polskim prawie. W artykule dokonano na podstawie danych zamieszczonych w rocznych raportach o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, które sporządza Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), oceny efektywności procesów zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, obejmujących: zbiórkę selektywną, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów w okresie ostatnich sześciu lat, tj. od 2007 do 2012 r. Na tej podstawie sformułowano wnioski, których wdrożenie jest konieczne w celu poprawy efektywności istniejącego w kraju systemu zagospodarowania przedmiotowych odpadów.

Abstract

Waste electronic and electrical equipment disposal effectiveness in Poland

Due to quick technological progress in production of electronic and electrical equipment and its large quantities offered to consumers, there exist global and current threats to security when waste electronic and electrical equipment (WEEE) is not properly disposed when discarded. Human and environmental security considerations in disposal of waste electronic and electrical equipment require minimization or elimination of risks that constitute threats to environment or human health and safety. Such risks are of destructive nature and as such may cause harm to both human and environment. To minimize those risks, EU enacted targeted regulations to tackle human impact and these acts have been included in Polish law framework. In this article, effectiveness of waste electronic and electrical equipment disposal processes in Poland is evaluated based on annual electronic and electrical waste disposal system data supplied by Chief Inspectorate of Environmental Protection (GIOŚ). Those processes include: selective collection,

Z kolei postęp technologiczny, moda i większa awaryjność nowych urządzeń sprawiają, że czas życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (SEE) ulega stałemu skracaniu. Stare, niepotrzebne lub zepsute urządzenia stają się więc zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE), odpadem w rozumieniu odrębnych przepisów [12,13]. Jednak ten rodzaj odpadu może z jednej strony stanowić istotny problem z punktu widzenia środowiska naturalnego, ale z drugiej strony być szansą na odzysk i recykling znacznej ilości materiałów, substancji i związków wykorzystywanych do produkcji SEE.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny zbudowany jest między innymi głównie z metali żelaznych i nieżelaznych, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz szkła, które można stosunkowo łatwo odzyskać i ponownie wykorzystać znanymi metodami, realizując z powodzeniem ideę recyklingu. Jednak do poprawnego działania SEE niezbędne jest wykorzystanie szeregu substancji i związków chemicznych, które mogą okazać się szkodliwe dla środowiska, jeśli nie zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane. W sprzęcie produkowanym przed 2006 rokiem (tj. przed uchwaleniem tzw. dyrektywy UE RoHS [2] w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) wykorzystywano praktycznie w nielimitowanych ilościach: ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery fenylowe (PBDE), czyli pierwiastki i substancje wysoce szkodliwe dla środowiska, a w dużych stężeniach niebezpieczne także dla ludzi.

Pionierami w zakresie tworzenia przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego byli Skandynawowie. W połowie lat 90. dwudziestego wieku Norwegowie stworzyli pierwsze w Europie regulacje prawne dotyczące zagospodarowania ZSEE. W 2002 roku UE, bazując w dużej mierze na doświadczeniach norweskich i szwedzkich, opracowała spójne i jednolite wytyczne w zakresie zagospodarowania ZSEE, a także finansowania tego systemu. 

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC [1] wprowadziła w życie zasadę „zanieczyszczający płaci”, czyli nałożyła obowiązek finansowania systemu zagospodarowania ZSEE na producentów i importerów sprzętu, czyli tzw. wprowadzających. Zgodnie z zapisami dyrektywy zanieczyszczenie środowiska następuje w momencie wprowadzenia SEE na rynek, dlatego zobligowano wprowadzających do pokrycia kosztów związanych z późniejszym zagospodarowaniem powstałych odpadów. Dyrektywa WEEE [1] wprowadziła także instytucję organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, umożliwiając wprowadzającym realizację obowiązków w systemach kooperacyjnych. Bardzo istotnym elementem dyrektywy WEEE było zobligowanie Państw Członkowskich UE do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania ZSEE w wysokości 4 kg/na mieszkańca/na rok.

Dyrektywa zdefiniowała także głównych uczestników systemu oraz zakres stosowania jej zapisów. Wprowadzona została definicja sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podział na 10 grup sprzętu. W każdej grupie zdefiniowano następnie kilka rodzajów sprzętu w taki sposób, aby każde urządzenie spełniające definicję sprzętu elektrycznego i elektronicznego mogło zostać sklasyfikowane w odpowiedniej grupie i rodzaju.

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC została transponowana do polskiego prawa dopiero w roku 2005 w postaci ustawy z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU nr 180, poz. 1495) – ustawa o ZSEE [10]. Ustawa weszła w życie w dniu 21 października 2005 r. Prace legislacyjne były trudne m.in. z uwagi na liczne grupy reprezentujące poszczególnych uczestników systemu, a posiadające różne, niekiedy sprzeczne interesy. Ostatecznie w ustawie nie znalazły się istotne przepisy uszczelniające system, zabrakło zapisów obligujących wprowadzających do zbierania określonej masy sprzętu. Wpłynęło to w istotny sposób na późniejszy kształt polskiego systemu zagospodarowania ZSEE i przyczyniło się w znacznym stopniu do powstania patologii na rynku ZSEE, w tym tzw. szarej strefy.

Ustawodawca podjął wprawdzie próbę poprawy zapisów poprzez nowelizację ustawy w 2009 roku [11]. Jednak zmiany zostały wprowadzone zbyt późno i nie były wystarczająco ostre i wymagające na skutek lobbingu podmiotów finansujących system. Także zapisy dyrektywy WEEE [1] zostały uznane przez Komisję Europejską (KE) za niewystarczające i po długich, trwających ponad 2 lata wspólnych pracach Komisji i Parlamentu Europejskiego w 2012 roku została ona znowelizowana.

Odnowiona dyrektywa WEEE 2012/19/UE [3] weszła w życie 13 sierpnia 2012 roku. Aktualnie trwają w Polsce prace nad nowelizacją ustawy o ZSEE [11], która dostosuje zapisy prawa polskiego do znowelizowanych wytycznych UE.

Dyrektywa 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa 2002/96/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku dotyczy odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego (ang. WEEE) [1], porusza zagadnienia i wskazuje działania, które należy podjąć w stosunku do odpadów pochodzących z tych urządzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo człowiekowi i środowisku. Mając na celu zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego oraz przyjętą zasadę zrównoważonego rozwoju Wspólnota Europejska wymaga pewnych zmian w sposobie projektowania, wytwarzania, użytkowania i unieszkodliwiania produktów, w tym SEE, i postuluje, aby tam, gdzie jest to możliwe, unikać wytwarzania odpadów [1, 3]. Jeżeli brak jest możliwości zapobiegania powstawaniu odpadów na pewnych etapach życia produktu, to produkty te powinny być powtórnie wykorzystywane lub przeznaczone do odzysku materiałowego (brak zmiany struktury cząsteczkowej materiału), surowcowego (zmiana struktury cząsteczkowej surowca) lub energetycznego (odzysk energii).

Celem dyrektywy [1] jest zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz zapisami o wykorzystaniu najlepszej dostępnej techniki BAT [1], zapobieganie powstawaniu odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto dyrektywa [1] ma na celu poprawę świadomości ekologicznej wszystkich podmiotów uczestniczących w całym cyklu życia produktów, a w szczególności przedsiębiorców zaangażowanych bezpośrednio w procesy przetwarzania ZSEE.

We wstępnych zapisach dyrektywy [1] zwrócono uwagę na fakt, iż ilość odpadów z wyposażenia elektrycznego i elektronicznego, które powstają w krajach UE, gwałtownie wzrasta. Poważny problem stanowią zawarte w tych odpadach niebezpieczne dla środowiska i człowieka związki, które powinny być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla środowiska. Dyrektywa [1] wymienia szereg sposobów postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym, korzystnych z punktu widzenia środowiska, odnoszących się do różnych faz cyklu życia produktu. Najważniejszym z nich jest obciążenie producentów odpowiedzialnością za wytwarzane przez nich produkty także po ich wycofaniu z eksploatacji. Odpowiednie implementacje zapisów dyrektywy do praw krajów członkowskich powinny zachęcić producentów do takiego sposobu projektowania wytwarzanych przez siebie urządzeń, który w maksymalnym stopniu umożliwi ich naprawę, powtórne użycie, demontaż i recykling. Jedynie w skrajnych przypadkach, przy przeważających zaletach środowiskowych lub ze względów bezpieczeństwa, producenci powinni mieć możliwość takiego projektowania urządzeń, które będzie zapobiegało ponownemu wykorzystaniu tych produktów lub ich części. 

Nowelizacja Dyrektywy WEEE z dnia 19 stycznia 2012 r.

Pod koniec 2008 roku w Unii Europejskiej rozpoczęły się prace nad nowelizacją dyrektywy WEEE [1]. Początkowo planowano, że nowelizacja zostanie wykonana w trybie szybkiej procedury przekształcenia, czyli wprowadzenia niewielkich zmian jedynie w niektórych artykułach. Ostatecznie wprowadzane przez Komisję Europejską i Parlament Europejski poprawki dotyczyły kluczowych zagadnień ujętych w dyrektywie, co w znaczącym stopniu wydłużyło prace nad nowelizacją. Z punktu widzenia recyklingu ZSEE najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez nowelizację dyrektywy jest przedefiniowanie grup sprzętu.

Dyrektywa [1], a także polska ustawa o ZSE [10, 11] wprowadza podział na 10 grup sprzętu, tj.: duże AGD, małe AGD, sprzęt teleinformatyczny i komputerowy, sprzęt audiowizualny, sprzęt oświetleniowy, elektronarzędzia, zabawki elektryczne i elektroniczne, sprzęt medyczny, sprzęt do nadzoru i kontroli oraz automaty do wydawania. Zgodnie z obecnym podziałem, sprzęt o bardzo różnych kosztach związanych z jego zagospodarowaniem (przetwarzaniem) zaliczany jest do tej samej grupy, np.: lodówki i pralki (gr. 1), komputery i monitory (gr. 3), telewizory i urządzenia audio-wideo (gr. 4 ). W związku z powyższym, z uwagi na rozliczanie wprowadzających na rynek polski SEE z obowiązku finansowania zagospodarowania zużytego sprzętu w ramach grupy, do której jego sprzęt należy, może dochodzić do sytuacji, w której przedsiębiorca wprowadza sprzęt stanowiący odpad „wysokokosztowy” i realizuje obowiązek poprzez finansowanie zagospodarowania odpadu „niskokosztowego”. Aby wyeliminować takie sytuacje, dyrektywa znowelizowana [3] wprowadza od 15 sierpnia 2018 r. podział na 6 grup sprzętu, biorąc pod uwagę koszty zagospodarowania, w tym: grupę 1 – stanowi sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury, grupę 2 – ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2, grupę 3 – lampy, grupę 4 – sprzęt wielkogabarytowy, grupę 5 – sprzęt małogabarytowy i grupę 6 – małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny.

Równie istotną z punktu widzenia systemu zagospodarowania ZSEE zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu określania minimalnych poziomów zbierania zużytego sprzętu. Dyrektywa [3] określa trzy etapy tych zmian. Przez cztery lata od dnia wejścia w życie dyrektywy obowiązywał będzie obecnie stosowany poziom minimalny zbiórki selektywnej, tj. 4 kg ZSEE pochodzącego z gospodarstw domowych na mieszkańca rocznie lub poziom osiągnięty przez państwo członkowskie w ciągu trzech poprzedzających lat (w zależności od tego, która wartość jest wyższa). Po 4 latach od wejścia w życie dyrektywy, tj. od 2016 r., państwa członkowskie zapewniają osiągniecie poziomu zbierania ZSEE w wysokości nie mniejszej niż 45% masy SEE wprowadzonego do obrotu (masa wprowadzona na rynek obliczana jest jako wartość średnia z ostatnich 3 lat). Po 7 latach od wejścia w życie dyrektywy, tj. od 2019 r., każde państwo członkowskie może dokonać wyboru metody obliczania minimalnych rocznych poziomów zbierania: 65% średniej masy sprzętu EE wprowadzonego do obrotu w ciągu poprzednich trzech lat lub 85% ZSEE wytworzonego w tym państwie.

W zakresie minimalnych poziomów zbierania Polska (oraz dziewięć innych państw) otrzymała ze względu na niedobory występujące w niezbędnej infrastrukturze i niski poziom zużycia SEE zgodę, że od dnia 14 sierpnia 2016 r. poziom zbierania powinien mieścić się w przedziale od 40% do 45% średniej masy SEE wprowadzanego do obrotu w poprzednich trzech latach oraz odroczono termin osiągnięcia poziomu zbierania obowiązującego w UE od 2019 r. do ustalonej przez Polskę daty, ale nie później niż do 14 sierpnia 2021 roku.

Ponadto nowelizacja dyrektywy 2002/96/EC [1], czyli dyrektywa 2012/19/UE [3], wprowadza zmianę tzw. zakresu stosowania (ang. scope), promuje rozwiązania mające na celu zwiększenie zbiórki sprzętu małogabarytowego, a także precyzuje kwestie związane z definicją wprowadzającego sprzęt, finansowaniem systemu oraz harmonizacją rejestrów ZSEE.

Dyrektywa [3] weszła w życie 13 sierpnia 2012 r. i jest ona wynikiem wymuszonego kompromisu pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską. Wprowadzone zmiany nie są rewolucyjne a te, które mogą mieć istotne znaczenie dla europejskiego rynku ZSEE, wejdą w życie po sześciu i więcej latach. 

Ustawa o ZSEE

21 października 2005 r. weszła w Polsce w życie ustawa z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – ustawa o ZSEE [10] stanowiąca transpozycję dyrektywy 2002/96/WE [1], która nakłada na producentów i importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązek utworzenia systemu zbierania i zagospodarowywania odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego eksploatowanego w polskich gospodarstwach domowych.

Celem ustawy [10] jest ograniczenie ilości ZSEE trafiających do środowiska poprzez określenie ram systemu, który umożliwi osiągnięcie wysokiego poziomu selektywnej zbiórki zużytych urządzeń, z uwzględnieniem osiągnięcia poziomu co najmniej 4 kg/na mieszkańca w 2008 roku. Ustawa [10] kładzie szczególny nacisk na uzyskanie wymaganych poziomów odzysku urządzeń elektrycznych i elektronicznych w poszczególnych grupach. Podział na grupy i rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego zamieszczono w Załączniku 1 do ustawy [10] i zawiera on 98 rodzajów sprzętu przyporządkowanych do 10 grup zgodnie z dyrektywą [1].

Ustawa o ZSEE [1]:

 • określa wymagania, jakie powinien spełniać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
 • nakłada na producentów oraz importerów – wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny – obowiązek utworzenia systemu zbierania, odzysku i recyklingu ZSEE,
 • określa również obowiązki innych podmiotów związanych z gospodarowaniem ZSEE – zbierających, przetwarzających, recyklerów, gminy oraz konsumentów.

Nowelizacja ustawy o ZSEE z dnia 21 listopada 2008 r. [11] wprowadza zmiany mające usprawnić funkcjonowanie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w celu osiągnięcia przez Polskę minimalnego rocznego poziomu zbierania ZSEE w ilości 4 kg/na mieszkańca. Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2009 r. Do ustawy [11] wydano szereg rozporządzeń wykonawczych.

Do głównych zmian wprowadzonych do znowelizowanej ustawy o ZSEE [11] należy zaliczyć:

 • wprowadzenie nowych definicji i zmiana już istniejących (np. przedsiębiorcy, wprowadzającego, zbierającego, zakładu przetwarzania),
 • włączenie punktów skupu złomu oraz punktów serwisowych jako zbierających ZSEE,
 • upoważnienie ministra właściwego do spraw środowiska do wydania rozporządzenia określającego minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
 • wprowadzenie degresywnych stawek opłat produktowych.

W związku z tym, że w 2012 roku dyrektywa WEEE 2002/96/EC [1] została znowelizowana, należy uaktualnić prawodawstwo polskie. Zgodnie ze znowelizowaną dyrektywą WEEE [3] państwa członkowskie mają najpóźniej do 14 lutego 2014 r. dokonać transpozycji wytycznych objętych zapisami dyrektywy do krajowego prawa. Prace w Polsce nad nowelizacją ustawy o ZSEE [11] rozpoczęły się jeszcze przed wejściem w życie nowej dyrektywy [3], tuż po jej uchwaleniu. Obecny stan zaawansowania prac wskazuje na to, iż najprawdopodobniej uda się wprowadzić zmiany w ciągu wymaganego okresu.

Biorąc pod uwagę, że na polskim rynku ZSEE występuje stosunkowo dużo nieprawidłowości, przy okazji prowadzonych prac nad znowelizowaną ustawą o ZSEE pojawiają się rozmaite postulaty podmiotów działających na rynku zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu, wskazujące na potrzebę określenia minimalnych standardów w zakresie przetwarzania ZSEE oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia zakładów przetwarzania, w odniesieniu do poszczególnych grup ZSEE. Wniosek ten jest jak najbardziej słuszny i zgodny z duchem nowelizacji dyrektywy WEEE [3], gdzie również uwzględniona została kwestia standaryzacji. W art. 8 ust. 5 Dyrektywy WEEE 2012/19/UE [3] dopuszczono możliwość ustanawiania przez państwa członkowskie minimalnych standardów jakości dla przetwarzania zebranego ZSEE. Standardy przyjęte przez Polskę powinny być zgłoszone do Komisji Europejskiej i ta ma obowiązek je opublikować. Ponadto Komisja Europejska zwróciła się do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich standardów przetwarzania ZSEE – w tym odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Standardy promowane przez UE muszą odzwierciedlać aktualny stan techniki. Warto uzupełnić w tym miejscu postulat o wyraźne zaznaczenie, że standardy opracowane przez Polskę nie mogą mieć charakteru fakultatywnego (vide standardy ISO). Powinny mieć one postać Polskiej Normy lub obowiązku homologacji instalacji do przetwarzania określonego rodzaju ZSEE.

Literatura

 1. Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
 2. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). DzUrz UE L 197/38.
 4. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2007 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2008 r.
 5. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2008 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2009 r.
 6. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2009 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2010 r.
 7. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2010 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2011 r.
 8. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2012 r.
 9. Raport o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2012 r., GIOŚ, Warszawa, czerwiec 2013 r.
 10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 2005 r., nr 180, poz. 1495 oraz przepisy wykonawcze).
 11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU z 2008 r., nr 223, poz. 1464).
 12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity – DzU z 2010 r., nr 185, poz. 1243).
 13. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r., poz. 21).
 14. www.elektroeko.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.