elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Analiza statystyczna oraz prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe stanowią istotny element pracy systemu elektroenergetycznego. Opracowanie skutecznych metod prognozowania poziomu produkcji jest konieczne. Podstawą do prognoz są przeprowadzone analizy statystyczne danych energetycznych oraz pozaenergetycznych.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Streszczenie

Artykuł zawiera analizę statystyczną danych do prognoz godzinowych wartości produkcji energii w elektrowni wiatrowej z horyzontem 1 godziny. Omówiono dobór optymalnych danych przydatnych do prognozowania. Podano wyniki przykładowych prognoz godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny. Na końcu artykułu przeprowadzono analizę uzyskanych wyników i sformułowano wnioski.

Abstract

Statistical analysis and forecasts of hourly electric energy production in wind power station for one hour ahead The paper presents statistical analysis of data for forecasts of hourly values of electric energy production in wind power station with 1 hour time horizon. The choice of optimal data useful in short-time forecasting process was described. Examples of 1 hour ahead electric energy production in wind power station predictions were presented. Moreover results analysis and final conclusions were described.

Krótkoterminowe prognozy godzinowe produkcji są ważnym elementem pracy systemu elektroenergetycznego [3, 4, 5]. Dynamiczny rozwój w ostatnich latach energetyki wiatrowej w Polsce powoduje, że rola takich prognoz cały czas rośnie. Godzinowe prognozy są istotne w procesie optymalizacji rozdziału obciążeń i bilansowania mocy w systemie, natomiast maksymalny błąd prognozy jest wskaźnikiem niezbędnego poziomu rezerwy mocy wymaganej do bilansowania systemu elektroenergetycznego [2, 3, 4]. W Polsce najkorzystniejsze obszary dla budowy farm wiatrowych to północny pas Polski oraz obszar pasa centralnego. Natomiast obszary pasa południa oraz fragmenty na wschodzie Polski są raczej niekorzystne (rys. 1.). Występują również małe obszary wyspowe o bardzo niekorzystnych warunkach (prędkość wiatru oraz częstotliwość występowania wiatru). Niestety średnia wartość wykorzystania mocy wytwórczej na terenie Polski i w większości innych krajów nie jest wysoka i wynosi około 0,2, czyli 20%.

Według URE [11] moc całkowita instalowanych elektrowni wiatrowych nadal będzie rosła dość silnie. W roku 2012 moc całkowita ma wynosić 1610 MW, w roku 2013 – 2010 MW, a w roku 2014 – 2510 MW. Według umów zawartych z PSE-Operator największe planowane elektrownie wiatrowe powstaną w okolicach Słupska (320 MW), Dunowa (250 MW), Dargolezy (240 MW) oraz Wierzbiecina (240 MW). Obecnie z uwagi na promocję i coraz szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na całym świecie trwają intensywne badania i analizy związane z tematem produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz prognoz i produkcji. W warunkach krajowych istnieje potrzeba przeprowadzania tego typu analiz poszerzających aktualny stan badań. Sztuczne sieci neuronowe według źródeł zagranicznych wydają się najbardziej obiecującą metodą prognoz produkcji energii przez farmy wiatrowe.

Z uwagi na specyfikę i indywidualny charakter każdej farmy wiatrowej, właściwe jakościowo prognozy wymagają każdorazowo obszernej analizy statystycznej oraz wyboru optymalnego zestawu danych wykorzystywanych w procesie prognostycznym. Celem naukowym pracy była analiza potencjału wytwórczego, wykonanie analiz statystycznych oraz prognoz produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe w warunkach krajowych.

Obszar Polski nie jest jednolity pod względem warunków pogodowych sprzyjających wykorzystaniu energii wiatrowej. Dokładność prognoz wartości godzinowych, dobowych oraz miesięcznych produkcji energii elektrycznej jest istotna z punktu widzenia pracy systemu elektroenergetycznego. Metody badawcze wykorzystywały narzędzia sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe – sieć typu MLP (algorytm uczenia BFGS)) oraz metody statystyczne (metoda ekonometryczna) do realizacji prognoz produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe. Metody te z powodzeniem wykorzystywane były także do prognoz krótkoterminowych oraz średnioterminowych zapotrzebowania na energię [8, 12, 13]. Analizie statystycznej poddane zostały dane pozaenergetyczne (prędkość wiatru, ciśnienie, nasłonecznienie, pora roku, godzina prognozy, opady itp.) mające wpływ na produkcję energii przez elektrownię wiatrową.

Analiza statystyczna danych

Celem przeprowadzonych analiz statystycznych było określenie czynników wpływających na wielkość produkcji energii elektrycznej oraz wybór danych optymalnych, przydatnych w procesie prognozowania [1]. Analizie szczegółowej poddane zostały dane z okresu od 23.01.2009 do 14.11.2010 z elektrowni wiatrowej zainstalowanej na terenie Polski. Nominalna moc produkcji energii elektrycznej przez całą farmę wiatrową wynosi 4×200 kW (800 kW). Pojedyncza elektrownia ma moc nominalną 200 kW. Zakres pracy pojedynczej turbiny to (rys. 2.): start dla prędkości wiatru powyżej 3 m/s, wyłączenie dla prędkości wiatru powyżej 25 m/s. W zakresie od 14 m/s do 25 m/s produkcja wynosi 200 kW dla każdej z 4 turbin. Natomiast w zakresie od 3 m/s do 14 m/s produkcja odbywa się zgodnie z danymi podanymi w tabeli 1. dla gęstości powietrza 1,23 kg/m3. Sprawność przetwarzania energii wiatru na energię mechaniczną zależy od siły wiatru, a dla analizowanej turbiny wartość maksymalną osiąga dla siły wiatru 9 m/s.

Na podstawie tabeli 1. dokonano estymacji danych do postaci funkcji, dzięki której oszacować można moc pojedynczej turbiny wiatrowej dla innych wartości siły wiatru niż liczby całkowite z zakresu od 3 do 14. Wzór pozwalający obliczyć moc przyjął następującą postać:

gdzie:

P – moc pojedynczej turbiny wiatrowej, w [kW],

ν – prędkość wiatru, w [m/s].

Oczywiście dla całej farmy wiatrowej (4 turbiny) moc będzie wynosiła czterokrotnie więcej niż podana we wzorze (1). W tabeli 2. przedstawiono podstawowe dane statystyczne. Na uwagę zwraca dość niski (tylko 5,4%) stosunek średniej produkcji godzinowej elektrowni wiatrowej do maksymalnej produkcji teoretycznej (200 kWh). Dodać należy, że średnia prędkość wiatru w analizowanym okresie, mierzona dla każdej godziny, wyniosła tylko 2,36 m/s. Współczynnik zmienności ma bardzo wysoką wartość – 189%, co wskazuje na duże trudności w uzyskaniu wysokiej jakości prognoz. Opracowano wzór (2) na produkcję energii elektrycznej przez całą farmę wiatrową (4 turbiny) w zależności od prędkości wiatru – na podstawie dostępnych danych obliczono średnią produkcję energii dla dostępnych wartości prędkości wiatru, a następnie wykonano estymację uzyskanej krzywej do wzoru:

Jak widać na rysunku 4. dla prędkości wiatru do 5 m/s rzeczywista charakterystyka jest bardzo zbliżona do estymowanej charakterystyki. Ma to związek z dużą liczbą próbek dla tej siły wiatru. Można z tego wnioskować, że uzyskanie pełnej generacji w turbinach wiatrowych jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Należy pamiętać, że maksymalna generacja występuje przy prędkości wiatru równej 14 m/s, a nasza rzeczywista charakterystyka kończy się dla prędkości poniżej 9 m/s.

W miarę stabilna produkcja energii miała miejsce dla siły wiatru powyżej 2–3 m/s (wartość średnia w danej godzinie). Przebiegi wykresów produkcji energii elektrycznej przez farmę wiatrową w dwóch kolejnych latach wskazują na duży stopień chaotyczności przebiegów, ich małą powtarzalność (rok do roku, miesiąc do miesiąca) oraz stosunkowo dużą liczbę godzin (33%), w których produkcja energii nie miała miejsca. Nieco mniejsza produkcja energii miała miejsce w miesiącach letnich. Zwraca ponadto uwagę bardzo duża rozpiętość wartości produkowanej energii elektrycznej – duży brak stabilności poziomu produkcji. Przy średniej produkcji energii elektrycznej około 10 kW, jej produkcja maksymalna wynosiła około 170 kW. Jest to więc bardzo niestabilne źródło wytwarzania energii elektrycznej. A średni poziom produkcji to tylko około 5% mocy nominalnej turbiny wiatrowej. Przebieg produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową w dwóch kolejnych latach przedstawiają rysunek 6. i rysunek 7.

Kolejne trzy rysunki (rysunek 8., rysunek 9., rysunek 10.) prezentują przebieg dobowej produkcji dla miesiąca letniego, zimowego oraz wiosennego. Widoczna jest silna losowość tych przebiegów związana głównie z czynnikami meteorologicznymi (prędkość wiatru, ciśnienie), które mają w bardzo dużym stopniu charakter losowy. Produkcja energii elektrycznej odbywa się jedynie w tych okresach, gdy prędkość wiatru jest wystarczająca do ruchu obrotowego wirnika turbiny wiatrowej. Typowo według analizy wynosi to 0,4–0,5 m/s, gdy występuje okresowo produkcja energii (przy czym dane katalogowe podają moment włączenia się turbiny przy szybkości wiatru 3 m/s, natomiast moment wyłączenia się jako przekroczenie 25 m/s). W miarę stabilna produkcja energii ma miejsce dla siły wiatru powyżej 2–3 m/s (wartość średnia w danej godzinie).

Analiza autokorelacji szeregu czasowego zapotrzebowania na energię elektryczną obejmowała 14 dni wstecz, czyli 336 godziny. Rysunek 11. przedstawia całościowy przebieg autokorelacji do 336 godzin wstecz, natomiast rysunek 12. – autokorelacje do dwóch dni wstecz. Autokorelacje zostały obliczone na podstawie okresu od 23.01.2009 do 14.11.2010.

Analiza autokorelacji wskazuje na stosunkowo wysokie korelacje z wartościami z bezpośredniej przeszłości (około siedmiu godzin wstecz), w kolejnych godzinach (dniach) korelacja maleje do poziomu około 0,1. Dodać należy, że dla okresu dokładnie 24, 48, 72 itd. godzin wstecz (te same godziny w poprzednich dniach) występują drobne zwyżki korelacji, ale na tyle małe, że w praktyce nieprzydatne z punktu widzenia procesu prognostycznego.

Korelacje maleją znacznie dla dni pośrednich godzin. Za istotne potencjalnie w procesie prognostycznym uznać można wartości z okresu do 24 godzin wstecz (w praktyce około siedem godzin wstecz). Analizie statystycznej poddano ponadto czynniki pozaenergetyczne mogące mieć wpływ na produkcję energii elektrycznej przez turbinę wiatrową. Ze wzoru (3) wyznaczającego moc turbiny wiatrowej wynika, że najsilniejszy wpływ na moc ma prędkość wiatru (trzecia potęga), a drugorzędne gęstość powietrza (pierwsza potęga) [2, 4].

gdzie:

Cp – sprawność konwersji energii wiatru na energię mechaniczną,

ρ – gęstość powietrza, w [kg/m3],

D – średnica koła łopatki turbiny,

ν – prędkość wiatru, w [m/s].

Analizując korelacje potwierdziło się, że dominującym i najważniejszym czynnikiem pozaenergetycznym jest prędkość wiatru, mniejsze znaczenie ma (ale warte uwzględnienia) moc turbiny obliczona z funkcji zależności mocy od siły wiatru (prognoza siły wiatru) oraz ciśnienie. Nieco zaskakująca i trudno wytłumaczalna jest ujemna korelacja z ciśnieniem atmosferycznym, tym bardziej że według wzoru (3) wzrost gęstości powietrza powoduje wzrost mocy turbiny, a ponadto gęstość powietrza jest silnie dodatnio związana z ciśnieniem atmosferycznym. Wszystkie inne czynniki pozaenergetyczne mają korelacje bliskie zero i nie ma uzasadnienia do wykorzystywania ich do celów prognostycznych. Kolejne rysunki (rysunek 13. i rysunek 14.) przedstawiają graficznie wybrane korelacje danego czynnika z produkcją energii elektrycznej – dane zostały znormalizowane do zakresu <0,1> oraz uporządkowane rosnąco według czynnika wpływającego na produkcję energii elektrycznej.

Analizując powyższy wykres (korelacja pomiędzy produkcją energii elektrycznej oraz prędkością wiatru) na uwagę zasługuję fakt, że produkcja energii dla danej prędkości wiatru waha się w dość dużym zakresie zmienności.

Ponadto zbadano, czy istnieje wpływ pomiędzy godziną a wielkością produkcji energii elektrycznej przez elektrownię wiatrową (obliczone wartości średnie) oraz jak zmienia się prędkość wiatru (obliczone wartości średnie) w poszczególnych godzinach doby. Uzyskane wyniki ilustruje rysunek 15. i rysunek 16. Pomiędzy godziną 8 a 18 ma miejsce stopniowy wzrost, a następnie spadek produkcji energii elektrycznej ze szczytem produkcji o godzinie 14. Bardzo charakterystyczna jest niemal taka sama średnia wielkość produkcji w godzinach pomiędzy 19 a 7 rano. Wartość produkcji o godzinie 14 jest o ponad 100% większa niż w okresie pomiędzy 19 a 7 rano. Informacja o godzinie prognozy produkcji energii jest więc istotna dla procesu prognostycznego.

Bardzo podobnie wygląda zmienność prędkości wiatru w poszczególnych godzinach doby, aczkolwiek dynamika zmian jest nieco mniejsza (prędkość wiatru o godzinie 14 jest o około 75% większa niż w okresie pomiędzy 6 a 21). Większa jest ponadto płynność zmian (krzywa jest bardziej płaska, ale również zwyżka prędkości wiatru jest w szerszym nieco okresie – pomiędzy godziną 6 a 21). Wiatr ma w miarę stabilny, stały poziom w godzinach pomiędzy 22 a 5 rano.

Dobór optymalnych danych do prognoz

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz o horyzoncie h (wyprzedzenie 1 godzina) uznać można: Dane o produkcji energii elektrycznej (gdzie: h – okres prognozy)

 • produkcja godzinowa energii elektrycznej w okresie h-1 do h-n (typowo n wynosi 6–8, współczynnik korelacji jest stosunkowo wysoki do takiej liczby godzin wstecz),
 • produkcja godzinowa w okresie h-24 (tylko gdy korelacja jest dostatecznie wysoka),
 • w przypadku znajomości funkcji zależności wielkości mocy od siły wiatru można podać jako bardzo istotną daną pomocną w prognozie oszacowaną z funkcji wielkość produkcji energii na podstawie prognozy prędkości wiatru,
 • produkcja energii obliczona z funkcji (jeśli na podstawie statystyk zostanie opracowana taka funkcja zależności produkcji energii od prędkości wiatru).

Dane pozaenergetyczne (gdzie: h – okres prognozy)

 • w algorytmie prognozy przyjąć można regułę związaną z zakresem pracy wiatrowej: jeśli prognozowana prędkość wiatru wynosi poniżej 3 m/s oraz powyżej 25 m/s, to przyjmuje się prognozę produkcji równą zero kWh (wynika to z danych katalogowych turbiny wiatrowej odnośnie momentu włączania się oraz wyłączania się), dla bezpieczeństwa związanego z niepewnością prognoz zakres ten można poszerzyć do np. od 2 do 30 m/s,
 • kodowanie godziny prognozy, czyli liczba z zakresu od 1 do 24 (produkcja energii oraz prędkość wiatru mają silną zmienność dobową), 
 • prognoza siły wiatru na okres h,
 • prędkość wiatru, w [m/s], w okresie od h–1 do h–n (typowo n wynosi 6–8, współczynnik korelacji wysoki do takiej liczby godzin wstecz), te dane do wykorzystania w przypadku braku prognozy siły wiatru, ewentualnie również w przypadku znajomości prognozy siły wiatru,
 • prognoza ciśnienia atmosferycznego, w [hPa], na okres h,
 • ciśnienie atmosferyczne w okresie h–1, te dane do wykorzystania w przypadku braku prognozy ciśnienia atmosferycznego, ewentualnie również w przypadku znajomości prognozy ciśnienia atmosferycznego,
 • informacje o planowanych wyłączeniach z pracy turbiny wiatrowej.

Prognozy godzinowej produkcji energii przez elektrownię wiatrową z horyzontem 1 godziny

Jako podstawową miarę błędu wykorzystano znormalizowany pierwiastek średniokwadratowego błędu – nRMSE (Normalized Root Mean Square Error (4). W przypadku, gdy prognozowanie dotyczy produkcji energii elektrycznej (występują wartości równe zero lub/i bliskie zeru) oraz znana jest moc znamionowa systemu (np. elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna), jest to sugerowana miara błędu, a wzór przedstawia się następująco:

gdzie:

Ps – moc znamionowa systemu produkującego energię.

Druga miara błędu to współczynnik korelacji liniowej Pearsona – współczynnik określający poziom zależności liniowej między zmiennymi losowymi. Iloraz kowariancji i iloczynu odchyleń standardowych tych zmiennych stosowany jest jako pomocnicza miara oceny błędów. Podatny na obserwacje skrajne.

Do analizy jakości prognoz wybrano okres od 23.01.2009 do 14.11.2010. Dane z tego okresu stanowią łącznie około 23 miesiące. Współczynnik zmienności Vz dla danych o produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową wyniósł 189%, co stanowi wartość bardzo wysoką i wskazuje na potencjalnie wysoki poziom błędów prognoz.

Analiza wyników

Z testowanych metod najlepsza okazała się metoda ekonometryczna z pełnym zestawem danych, w których wykorzystano prognozę siły wiatru na okres h [1]. Zastąpienie w metodzie ekonometrycznej prognoz siły wiatru z okresu h (okres prognozy) przez wartości znane z okresu h–1 pogorszyło jakość prognoz o kilka procent. Usunięcie w metodzie ekonometrycznej informacji o mocy oszacowanej funkcją zależności mocy od prognozy siły wiatru w okresie h pogorszyło jakość prognoz o 41%, a uzyskany błąd nRMSE [%] był większy niż w najprostszej metodzie naiwnej.

Wykorzystanie w metodzie ekonometrycznej jedynie informacji o godzinie prognozy, mocy oszacowanej funkcją zależności mocy od prognozy siły wiatru w okresie h, prognozy siły wiatru oraz ciśnienia na okres h, oraz produkcji energii w okresie h-1 pogorszyło jakość prognoz o 6,9%, czyli niewiele w stosunku do ilości usuniętych informacji. Wykorzystanie funkcji zależności produkcji energii od prędkości wiatru ustalonej dla badanej elektrowni na podstawie danych historycznych nie poprawiło wyników w stosunku do wykorzystania funkcji mocy – wyniki na danych testowych były nieco gorsze (2,2%) niż w najlepszym wariancie metody ekonometrycznej. Sieć neuronowa MLP z algorytmem uczenia BFGS generowała odrobinę gorsze rezultaty niż metoda ekonometryczna, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to gorsza metoda prognostyczna dla badanego problemu.

Należałoby to zweryfikować na danych z innych źródeł. Przyjąć należy, że jest to metoda równie wartościowa co metoda ekonometryczna. Konieczne są dalsze testy i analizy metod prognozowania w celu uzyskania jeszcze lepszych wyników prognoz z uwagi na fakt, że najlepsza metoda prognostyczna uzyskała wyniki na danych testowych tylko o 5,2% lepsze niż najprostsza metoda naiwna (wartość produkcji na godzinę h jest taka sama jak w godzinie h–1).

***

Opisane w artykule analizy i badania przeprowadzono m.in. na potrzeby projektu „ElGrid” realizowanego przez firmę Globema Sp. z o.o. przy współudziale Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działania 1.4–4.1.

Literatura

 1. Baczyński D., Piotrowski P., Helt P., Wasilewski J., Marzecki J..: „Opracowanie metod prognozowania energii elektrycznej dla źródeł odnawialnych”, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o., Warszawa (2010),
 2. Malko J.: „Predykcja mocy wytwórczych elektrowni wiatrowych”, Przegląd Elektrotechniczny, 9 (2008),
 3. Popławski T., Dąsal K., Łyp J., Szeląg P.: „Zastosowanie modeli ARMA do przewidywania mocy i energii pozyskiwanej z wiatru”, Polityka Energetyczna, 13 (2010), 2, 511-523,
 4. Popławski T., Dąsal K., Łyp J..: „Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru”, Polityka Energetyczna, 12 (2009), 2/2, 385-400,
 5. Popławski T., Dąsal K., Rusek K..: „Predykcja dobowej produkcji energii elektrycznej na farmie wiatrowej”, Rynek Energii, 1 (2009), 319-323,
 6. Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Sowiński J.: Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa (2002),
 7. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa (2000),
 8. Piotrowski P.: „Prognozowanie krótkoterminowe godzinowych obciążeń w spółce dystrybucyjnej z wykorzystaniem sieci neuronowych – analiza wpływu doboru i przetworzenia danych na jakość prognoz”, Przegląd Elektrotechniczny, R.83, nr. 7-8 (2007), 40-43
 9. http://anemos.cma.fr/
 10. http://www.kulak.com.pl
 11. http://www.ure.gov.pl/
 12. Piotrowski P.: „Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy (część 1)”, miesięcznik Elektro.info nr. 9/2011
 13. Piotrowski P.: „Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy (część 2)”, miesięcznik Elektro.info nr. 10/2011

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

8 czerwca rozpocznie się aukcja na premię kogeneracyjną

8 czerwca rozpocznie się aukcja na premię kogeneracyjną 8 czerwca rozpocznie się aukcja na premię kogeneracyjną

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej...

Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki, 8 czerwca br. rozpocznie się pierwsza w tym roku aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP) za sprzedaż energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w nowych jednostkach kogeneracji lub w jednostkach znacznie zmodernizowanych (wszystkie o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW).

news Wg URE jest coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE

Wg URE jest coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE Wg URE jest coraz więcej zielonej energii z małych instalacji OZE

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił raport, z którego wynika, że generacja energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta. Co ważne, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni...

Urząd Regulacji Energetyki przedstawił raport, z którego wynika, że generacja energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta. Co ważne, struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016-2019) ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom.

news Wyniki dodatkowych aukcji mocy

Wyniki dodatkowych aukcji mocy Wyniki dodatkowych aukcji mocy

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych 18 marca 2020 r. dodatkowych aukcji na cztery kwartały roku dostaw 2021. Wszystkie cztery aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia...

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił wyniki przeprowadzonych 18 marca 2020 r. dodatkowych aukcji na cztery kwartały roku dostaw 2021. Wszystkie cztery aukcje zakończyły się w pierwszej rundzie z ceną zamknięcia wynoszacą 286,01 zł/kW/rok.

news URE uwzględniło wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych

URE uwzględniło wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych URE uwzględniło wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że w tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.

news Ustawa o OZE ze zmianami

Ustawa o OZE ze zmianami Ustawa o OZE ze zmianami

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pakiecie antykryzysowym, który został przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta, znajdziemy regulacje dotyczące rynku odnawialnych źródeł energii. Zmiany...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, w pakiecie antykryzysowym, który został przyjęty przez parlament i podpisany przez prezydenta, znajdziemy regulacje dotyczące rynku odnawialnych źródeł energii. Zmiany dają więcej czasu na uruchomienie produkcji energii w systemie aukcyjnym, ale także w systemie taryf FiT/FiP.

news 2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki

2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki 2019 rok był rekordowy dla fotowoltaiki

Ubiegły rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018 – podał Urząd Regulacji...

Ubiegły rok był rekordowy pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Liczba prosumentów wzrosła niemal trzykrotnie w porównaniu do roku 2018 – podał Urząd Regulacji Energetyki.

news Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową

Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową Urząd Regulacji Energetyki sprawdzi, czy sprzedawcy energii wdrażają ustawę prądową

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki wysłał do spółek obrotu pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia obowiązków wnikających z tzw. ustawy...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, Urząd Regulacji Energetyki wysłał do spółek obrotu pisma wzywające do przekazania regulatorowi informacji dotyczących wypełnienia obowiązków wnikających z tzw. ustawy prądowej.

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego? Kogo obejmie ustawowy obowiązek audytu energetycznego?

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

Z dniem 1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.0216 o efektywności energetycznej.

news Ile było zmian dostawców energii elektrycznej w listopadzie?

Ile było zmian dostawców energii elektrycznej w listopadzie? Ile było zmian dostawców energii elektrycznej w listopadzie?

W listopadzie 2019 r. odnotowano 3,7 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej i w analogicznym miesiącu 2018 roku.

W listopadzie 2019 r. odnotowano 3,7 tys. zmian sprzedawcy energii elektrycznej, zdecydowanie mniej niż miesiąc wcześniej i w analogicznym miesiącu 2018 roku.

news Wyniki aukcji OZE – prawie 17 miliardów zł na wsparcie

Wyniki aukcji OZE – prawie 17 miliardów zł na wsparcie Wyniki aukcji OZE – prawie 17 miliardów zł na wsparcie

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji...

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje na sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W tym roku do sprzedaży w ramach wszystkich aukcji przeznaczono ponad 184 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o łącznej wartości ponad 69,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia 11 z 12 przeprowadzonych aukcji sprzedano w sumie ponad 79 TWh energii elektrycznej o łącznej wartości nieco ponad 16,9 mld zł.

news Ile było zmian sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu?

Ile było zmian sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu? Ile było zmian sprzedawców energii elektrycznej we wrześniu?

We wrześniu 2019 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się tylko niecałe 3,3 tys. odbiorców. Liczba zmian maleje z miesiąca na miesiąc, a wrzesień był kolejnym miesiącem z rekordowo...

We wrześniu 2019 roku na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się tylko niecałe 3,3 tys. odbiorców. Liczba zmian maleje z miesiąca na miesiąc, a wrzesień był kolejnym miesiącem z rekordowo niską aktywnością odbiorców w tym zakresie.

news PSE zaprasza do redukcji poboru energii elektrycznej

PSE zaprasza do redukcji poboru energii elektrycznej PSE zaprasza do redukcji poboru energii elektrycznej

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły przetarg na świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego w 2020 roku. Redukcja polega na zmniejszeniu poboru mocy...

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uruchomiły przetarg na świadczenie usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego w 2020 roku. Redukcja polega na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach.

news Produkcja energii elektrycznej w maju 2019 r.

Produkcja energii elektrycznej w maju 2019 r. Produkcja energii elektrycznej w maju 2019 r.

Jak podaje Agencja Rynku Energii, w maju br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w kwietniu o 2 proc. i wyniosła 13,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w Polsce...

Jak podaje Agencja Rynku Energii, w maju br. produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa niż w kwietniu o 2 proc. i wyniosła 13,2 TWh. W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku w Polsce wyprodukowano o 334 GWh więcej energii elektrycznej, a jej zużycie wzrosło o 2,8 proc. Produkcja energii elektrycznej z OZE w maju br. wzrosła o 21 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w maju br. było dodatnie i wyniosło 916 GWh.

news Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2019 r.

Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2019 r. Podsumowanie działalności TGE w czerwcu 2019 r.

Towarowa Giełda Energii podsumowała działalność w czerwcu br. Wynika z niej, że wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu ubiegłego roku....

Towarowa Giełda Energii podsumowała działalność w czerwcu br. Wynika z niej, że wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł 16 480 624 MWh i był o 10,4 proc. niższy niż w czerwcu ubiegłego roku. Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w czerwcu br. wyniósł 12 376 815 MWh, co przekłada się na wzrost r/r o 24,0 proc. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w czerwcu br. 2 222 907 MWh, a więc o 58,6 proc. mniej niż w czerwcu roku ubiegłego....

news Działalność TGE w maju 2019 r.

Działalność TGE w maju 2019 r. Działalność TGE w maju 2019 r.

Towarowa Giełda Energii przedstawiła wyniki za maj 2019 r. Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w maju 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju ubiegłego roku. Łączny wolumen obrotu prawami...

Towarowa Giełda Energii przedstawiła wyniki za maj 2019 r. Wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł w maju 18 274 348 MWh i był o 0,2 proc. wyższy niż w maju ubiegłego roku. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju br. 12 776 347 MWh, a więc o 19,7 proc. więcej niż w maju roku ubiegłego. Był to miesiąc z obrotami najwyższymi od lutego 2013 r. W maju br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 742 476 MWh, co stanowi 4-krotny wzrost...

news Działalność TGE w kwietniu 2019 r.

Działalność TGE w kwietniu 2019 r. Działalność TGE w kwietniu 2019 r.

Obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w kwietniu wyniósł 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu ubiegłego roku. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej...

Obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii w kwietniu wyniósł 18 163 359 MWh i był o 0,3 proc. wyższy niż w kwietniu ubiegłego roku. Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 6 068 615 MWh, a więc o 3,8 proc. więcej niż w kwietniu 2018 r. W kwietniu br. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 224 339 MWh, co stanowi ponad 3-krotny wzrost r/r.

news Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Użyteczna energia elektryczna z ameryku Użyteczna energia elektryczna z ameryku

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk....

Jak podaje portal cire.pl, Brytyjskie Narodowe Laboratorium Jądrowe (NNL) i Uniwersytet w Leicester po raz pierwszy wyprodukowały użyteczną energię elektryczną wykorzystując pierwiastek chemiczny ameryk. Osiągnięcie to jest postrzegane, jako krok w kierunku potencjalnego wykorzystania tego pierwiastka do zasilania pojazdów kosmicznych w przyszłych misjach badawczych przez okres do 400 lat.

news Nowe procedury przyłączania OZE

Nowe procedury przyłączania OZE Nowe procedury przyłączania OZE

Jak podaje portal gramwzielone.pl, od 27 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe procedury przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła zostały...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, od 27 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe procedury przyłączenia do sieci jednostek wytwórczych, w tym odnawialnych źródeł energii. Planowane do przyłączenia źródła zostały podzielone na cztery grupy – w zależności od planowanej mocy. Formalności związane z procedurą przyłączeniową będą zależeć od tego, w której grupie znajdzie się planowana instalacja.

news Zmiana sprzedawców energii elektrycznej w I poł. roku

Zmiana sprzedawców energii elektrycznej w I poł. roku Zmiana sprzedawców energii elektrycznej w I poł. roku

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w styczniu i lutym 9,306 tys. gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki w styczniu i lutym 9,306 tys. gospodarstw domowych zmieniło sprzedawcę energii elektrycznej.

news PKP modernizuje oświetlenie na peronach

PKP modernizuje oświetlenie na peronach PKP modernizuje oświetlenie na peronach

Już 9 tys. oświetlenia LED-owego świeci na peronach, przejazdach kolejowo-drogowych i w przejściach podziemnych. PKP planuje, że w 2019 roku nowe oświetlenie pojawi się na stacjach m.in. w: Katowicach,...

Już 9 tys. oświetlenia LED-owego świeci na peronach, przejazdach kolejowo-drogowych i w przejściach podziemnych. PKP planuje, że w 2019 roku nowe oświetlenie pojawi się na stacjach m.in. w: Katowicach, Włoszczowicach, Łodzi i Rykoszynie.

news Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana Kolejna hydroelektrownia będzie zmodernizowana

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu...

Hydroelektrownia w Gałąźni Małej przejdzie modernizację i zostanie unowocześniona. Celem modernizacji jest utrzymanie w dobrym stanie eksploatacyjnym tego unikatowego obiektu oraz zwiększenia wolumenu czystej ekologicznie energii produkowanej przez Energa.

news Według PSEW rząd robi zakłady na OZE

Według PSEW rząd robi zakłady na OZE Według PSEW rząd robi zakłady na OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pyta rząd, czy chce zdestabilizować funkcjonowanie 6 tys. MW istniejących farm wiatrowych ręcznie obniżając poziom zielonych certyfikatów. Wszystko przez wprowadzenie...

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pyta rząd, czy chce zdestabilizować funkcjonowanie 6 tys. MW istniejących farm wiatrowych ręcznie obniżając poziom zielonych certyfikatów. Wszystko przez wprowadzenie opłaty zastępczej.

news URE opublikował listę krajowych źródeł OZE

URE opublikował listę krajowych źródeł OZE URE opublikował listę krajowych źródeł OZE

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wykaz odnawialnych źródeł energii w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Zestawienie umożliwia dostęp do informacji o mocy, technologii i ilości krajowych instalacji...

Urząd Regulacji Energetyki opublikował wykaz odnawialnych źródeł energii w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2018 r. Zestawienie umożliwia dostęp do informacji o mocy, technologii i ilości krajowych instalacji OZE wraz z lokalizacją.

Aukcje 2019 - ile dla wiatru i fotowoltaiki?

Aukcje 2019 - ile dla wiatru i fotowoltaiki? Aukcje 2019 - ile dla wiatru i fotowoltaiki?

Jak podaje portal gramwzielone.pl, rząd nadal nie ogłosił szczegółowych założeń przyszłorocznych aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Jednak informacje podało Ministerstwo Energii, że w przyszłorocznych...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, rząd nadal nie ogłosił szczegółowych założeń przyszłorocznych aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Jednak informacje podało Ministerstwo Energii, że w przyszłorocznych aukcjach dla odnawialnych źródeł energii zostanie udostępniony budżet mający pozwolić na uruchomienie instalacji o mocy około 2,5 GW.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.