elektro.info

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

W spółce dystrybucyjnej w horyzoncie od 1 do 12 miesięcy

Zmiany w krajowym zapotrzebowaniu na moc [20]

Zmiany w krajowym zapotrzebowaniu na moc [20]

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Zobacz także

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki? Jak oszczędzać prąd, korzystając ze zmywarki?

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie...

Czy wiesz, że zmywarka do naczyń pomoże ci nie tylko oszczędzać cenny czas, lecz także płacić w przyszłości niższe rachunki za wodę i prąd? Oczywiście pod warunkiem, że wybierzesz odpowiedni model, a następnie będziesz korzystać z urządzenia we właściwy sposób. Jak to zrobić?

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną na potrzeby spółek dystrybucyjnych

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje...

Wieloletnie prognozy rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Prognozy tego typu są trudne, a ich jakość najczęściej znacząco maleje wraz z wydłużaniem się horyzontu prognozy. W artykule przedstawiono wybrane metody prognostyczne przydatne do prognoz wieloletnich oraz porównano ich jakość dla horyzontu prognozy 6 lat.

Szybkie zmiany dokonujące się na krajowym rynku energetycznym  sprawiają, że precyzyjne średnioterminowe prognozy m.in. miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną stają się ważne zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia [1, 2]. Dokładne prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną umożliwiają spółce dystrybucyjnej m.in. lepsze oszacowanie zysków w kolejnych miesiącach, a także planowanie inwestycji związanych z rosnącym wieloletnim trendem w zużyciu energii elektrycznej. Dla krajowych spółek dystrybucyjnych prognozy średnioterminowe nabierają więc coraz większego znaczenia. Sumaryczne miesięczne zużycie energii w spółce dystrybucyjnej to suma, na którą składa się zużycie przez wiele grup odbiorców energii elektrycznej (odbiorcy indywidualni, przemysł, oświetlenie ulic, biura, sklepy, supermarkety itd.). Każda z tych grup (często także podgrupy) ma swoje unikalne profile rocznego oraz miesięcznego zużycia energii elektrycznej i ewentualnie trendy wieloletnie (w większości przypadków trend ten jest rosnący). Czy tendencja rosnąca w zapotrzebowaniu na energię elektryczną dotyczy również odbiorców indywidualnych z grupy taryfowej G11? Zdania są podzielone, a większość uznaje, że tendencja rosnąca nie zawsze występuje. Pewną uwagę warto zwrócić na zmiany zachodzące w profilach rocznych miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Szczyt zapotrzebowania jest oczywiście związany z miesiącami zimowymi, natomiast tendencją widoczną od dobrych kilku lat jest rosnący popyt na energię elektryczną w miesiącach letnich, szczególnie w przypadku występowania wysokich temperatur. Wynika to jak można przypuszczać w największym stopniu z coraz bardziej masowo używanych urządzeń klimatyzacyjnych w miesiącach letnich. Stwarza to zupełnie nowe sytuacje dla spółek dystrybucyjnych (niespodziewane awarie i wyłączenia w sieci energetycznej z uwagi na bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną, tak jak np. awaria z 26 czerwca 2006 roku).

Czy powodem corocznego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w aglomeracjach miejskich jest rosnące zużycie energii elektrycznej u odbiorców, czy raczej wzrost ich liczby? Wydaje się, że oba czynniki mają znaczenie, ale ten drugi jest raczej dominujący. Rozwój aglomeracji miejskiej generuje powstawanie nowych odbiorców, często o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną, co wpływa na wzrost zużycia energii elektrycznej [9]. Konieczne stają się więc inwestycje w nowe elementy sieciowe w przypadku rozwoju urbanistycznego w rejonie dotychczas pozbawionym zasilania, zmiany tras prowadzenia kabli już istniejących, wymiany transformatorów, a także coraz częściej wymiany linii napowietrznych wysokiego napięcia na linie kablowe, w celu uzyskania nowych terenów pod zabudowę dla nowych potencjalnych odbiorców energii elektrycznej. Niestety, inwestycje tego rodzaju są kosztowne, a okres ich realizacji jest długi.

Jak długo będzie trwała tendencja rosnąca w zapotrzebowaniu na energię elektryczną? Zapotrzebowanie na energię rośnie w Warszawie od 1945 roku. Po roku 1990 nastąpił lekki chwilowy spadek, ale od tamtej pory tendencja jest cały czas rosnąca. Porównując roczne zużycie energii na mieszkańca w Polsce i w innych krajach europejskich, zużycie w Polsce jest stosunkowo niskie. Przykładowo zużycie roczne na mieszkańca w Niemczech jest 2 razy wyższe, we Francji 2,3 razy wyższe, a we Włoszech 1,5 razy wyższe niż w Polsce. Powstaje pytanie, czy i kiedy osiągniemy poziom np. Włoch? Decydujący wydaje się jednak wpływ rozwoju przemysłu i innych energochłonnych dziedzin gospodarki.

Nie brakuje również pesymistów odnośnie dalszego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w kolejnych latach. Odbiorcy indywidualni starają się wykorzystywać technologie energooszczędne w odbiornikach energii (świetlówki, diody LED, energooszczędne pralki, lodówki, telewizory itp.), co hamuje wzrost ich zapotrzebowania na energię elektryczną. Rosnące bardzo silnie ceny energii elektrycznej również działają na zachowania odbiorców w zakresie jej oszczędzania.

Należy także wspomnieć o prognozach zapotrzebowania dla całego kraju. Krzywa zapotrzebowania na moc z rysunku 1. ma od ponad 10 lat prawie wyłącznie tendencję rosnącą. Zakładając roczny krajowy przyrost zapotrzebowania na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych (około 1,5%), najpóźniej za kilka lat zabraknie w Polsce energii elektrycznej, jeśli nie powstaną nowe elektrownie (a na pewno nie powstaną w tak krótkim czasie) lub nie rozpoczniemy importu energii elektrycznej. Gdyby nie kryzys w Polsce w roku 2009, gdy nastąpił jednoroczny, dość silny spadek zapotrzebowania (produkcji również), energii zabrakłoby już prawdopodobnie w obecnym roku lub kolejnym (nie został jeszcze przekroczony poziom zapotrzebowania z roku 2008, czyli najwyższy do tej pory). Ryzyko deficytu mocy w KSE, szczególnie w przypadku gorących miesięcy letnich, jest obecnie stosunkowo wysokie.

Czynnik spodziewanego deficytu energii w najbliższym czasie również może być pewną barierą w dalszym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną o podobnej dynamice jak w ostatnich latach.

Patrząc z kolei bardziej globalnie na problem zapotrzebowania na energię – poziom wzrostu zapotrzebowania na energię wiąże się z prognozami tempa wzrostu gospodarczego poprzez tzw. współczynniki energochłonności PKB lub produktywności energii (odwrotność energochłonności). Energochłonność (energochłonność pierwotna), czyli stosunek zużywanej energii pierwotnej do PKB, w skali globalnej ulega stałemu obniżeniu. Według danych Komisji Europejskiej energochłonność PKB w skali globalnej z wartości ok. 0,26 toe/tys. USD (1990) ppp w 2000 r. obniży się do poziomu 0,21 toe/tys. USD (1990) ppp w 2020 roku [18]. W tym czasie równocześnie zużycie energii pierwotnej na mieszkańca globu ma wzrosnąć z poziomu ok. 1,55 toe/cap w 2000 r. do wartości ok. 1,88 toe/cap. Według prognoz tempo zmian liczby mieszkańców w różnych regionach świata będzie silnie zróżnicowane [18]. Dla krajów Unii Europejskiej przewiduje się stabilizację liczby mieszkańców już od 2010 roku.

Po tym okresie możliwy jest nawet jej spadek w tej części świata, aczkolwiek będą temu przeciwdziałać przewidywane zjawiska migracji ekonomicznej. W Polsce liczba ludności ma zmaleć według prognoz od wielkości 37,9 mln do 36,6 mln w roku 2025 [19]. Natomiast prognoza krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną opracowana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy podaje, że do roku 2025 nastąpi wzrost zapotrzebowania do wartości około 250–280 [TWh].

Analiza statystyczna danych pozaenergetycznych

Analizie poddana została średnia miesięczna temperatura powietrza w rejonie spółki dystrybucyjnej RWE-STOEN i jej wpływ na miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [1]. Na rysunku 14. została przedstawiona zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą powietrza a miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną. Natomiast na rysunku 15. została przedstawiona zależność pomiędzy średnią miesięczną temperaturą powietrza a miesięczną mocą szczytową. Oba wykresy zawierają dane znormalizowane do zakresu 0–1, a miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i miesięczna moc szczytowa zostały posortowane rosnąco, aby korelacje były bardziej widoczne na wykresach. Dane wykorzystane w obu wykresach zostały pozbawione wieloletniego trendu rosnącego.

Ujemna korelacja ze średnią temperaturą powietrza jest wysoka zarówno dla miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (–0,86), jak również dla miesięcznej mocy szczytowej (–0,96). Tym niemniej istnieje i od kilku lat wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w miesiącach letnich, szczególnie w przypadku bardzo wysokich temperatur.

Drugim czynnikiem pozaenergetycznym poddanym analizie była sumaryczna liczba godzin słonecznych w danym miesiącu. Korelacja w przypadku miesięcznych mocy szczytowych wyniosła –0,91, natomiast dla miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną wyniosła –0,59. Oba wyniki uzyskano dla danych energetycznych pozbawionych trendu wieloletniego.

Na rysunku 16. została przedstawiona zależność pomiędzy miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną a sumaryczną liczbą godzin słonecznych w miesiącu. Natomiast na rysunku 17. została przedstawiona zależność pomiędzy sumaryczną liczbą godzin słonecznych w miesiącu a miesięczną mocą szczytową. Oba wykresy zawierają dane znormalizowane do zakresu 0–1, a miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz miesięczna moc szczytowa zostały posortowane rosnąco, aby korelacje były bardziej widoczne na wykresach. Dane wykorzystane w obu wykresach zostały pozbawione wieloletniego trendu rosnącego.

Kolejnej analizie została poddana liczba dni roboczych w miesiącu. Dla całego zakresu danych korelacja wyszła niska (0,35 w przypadku miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną, natomiast –0,11 w przypadku miesięcznych mocy szczytowych).

W przypadku prognoz mocy szczytowych wydaje się, że liczba dni roboczych jest mało istotną daną pomocniczą. Znacznie ciekawsze były wyniki korelacji wielkości zapotrzebowania na energię elektryczną w danym miesiącu w zależności od liczby dni roboczych (każdy miesiąc podlegał analizie w okresie 17 lat – liczba dni roboczych w poszczególnych latach dla danego miesiąca nie była stała w każdym roku). Dane energetyczne zostały do analizy pozbawione trendu wieloletniego. Wyniki analizy zostały przedstawione na rysunku 18.

Korelacja ogólnie była niska, ale rzeczą charakterystyczną była bardzo silna niejednorodność korelacji w poszczególnych miesiącach roku. Zapotrzebowanie w miesiącach okołoletnich i letnich: maj, czerwiec oraz sierpień miały dość silną korelację z liczbą dni roboczych. Dla tych miesięcy byłaby to dość istotna dana pomocnicza, natomiast w pozostałych miesiącach a w szczególności zimowych i okołozimowych korelacja wynosiła około 0,25 i co ciekawe, była to korelacja ujemna. W lecie większa liczba dni roboczych oznacza więc większe zużycie energii elektrycznej, natomiast w zimie oznacza większe prawdopodobieństwo mniejszego zużycia energii elektrycznej. Obserwacja dość zaskakująca. Końcowe sumaryczne wyniki analiz korelacji miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną z sumarycznymi miesięcznymi opadami, średnią miesięczną długością dnia oraz poziomem bezrobocia w badanym mieście przedstawiono w tabeli 2.

Na uwagę zwraca wysoka korelacja średniej miesięcznej temperatury oraz sumarycznej liczby godzin słonecznych. Najmniejszą korelację wykazał poziom bezrobocia.

W przypadku założenia, że do celów realnych prognoz nie posiadamy prognozy średniej miesięcznej temperatury powietrza, należy wziąć pod uwagę wykorzystanie temperatur z miesięcy poprzedzających miesiąc prognozy. Z analizy tabeli 3. wynika, że korelacja średniej miesięcznej temperatury powietrza do miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną stopniowo maleje. Rozważać można wykorzystanie jako danej pomocniczej średniej miesięcznej temperatury powietrza jedynie do 1–2 miesięcy wstecz.

Wnioski do celów prognozowania

Celowe wydaje się usunięcie trendu wieloletniego przed procesem prognozowania [1, 2]. Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie m+1 (wyprzedzenie 1 miesiąc) uznać można (t oznacza okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie t-1, t-2, t-11, t-12, t-13, t-23, t-24, t-25,
 • średnia miesięczna prognoza temperatury powietrza z miesiąca m lub średnia miesięczna temperatura z miesiąca m-1 (przy założeniu, że nie znamy prognoz temperatury na miesiąc prognozowany m),
 • miesięczna moc szczytowa w okresie t-1, t-12, t-24, t-36, sumaryczna liczba godzin słonecznych – prognoza na miesiąc m,
 • sumaryczne miesięczne opady – prognoza na miesiąc m,
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie m+2 (wyprzedzenie 2 miesiące) uznać można (t – okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie: t-2, t-11, t-12, t-13, t-23, t-24, t-25,
 • średnia miesięczna prognoza temperatury powietrza z miesiąca m lub średnia miesięczna temperatura z miesiąca m-2 (przy założeniu, że nie znamy prognoz temperatury na miesiąc prognozowany m),
 • miesięczna moc szczytowa w okresie: t-12, t-24, t-36, sumaryczna liczba godzin słonecznych – prognoza na miesiąc m,
 • sumaryczne miesięczne opady – prognoza na miesiąc m, 
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Za dane mogące być potencjalnie przydatne w procesie prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną o horyzoncie od m+3 do m+12 (wyprzedzenie od 3 miesięcy do 12 miesięcy) uznać można (t – okres prognozy):

 • miesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie: t-12, t-13, t-23, t-24, t-25, t-36,
 • miesięczną moc szczytową w okresie: t-12, t-24, t-36,
 • kod miesiąca dla prognozowanego miesiąca m (liczba od 1 do 12),
 • liczba dni roboczych w prognozowanym miesiącu m.

Prognozy dla horyzontu od m+3 do m+12 opierają się na tych samych danych, są to tak naprawdę prognozy o horyzoncie m+12, biorąc pod uwagę wykorzystywane dane. Metodologia ta wynika z analizy współczynników korelacji danych wejściowych oraz testowych prognoz z wykorzystaniem zestawów danych z zakresu od t-3 do t-12. W praktyce zestawy danych od t-12 okazały się lepsze niż wykorzystanie danych z zakresu od t-3 do t-12 z uwagi bardzo niskie korelacje.

„Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2007–2010 jako projekt badawczy”.

Literatura

 1. Piotrowski P., Baczyński D., Parol M., Kujszczyk S., Wasilewski J., Zdun T., Wójtowicz T., Helt P.: „Zaawansowane hybrydowe systemy sztucznej inteligencji oraz narzędzia statystyczne do prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną o różnych horyzontach czasowych na potrzeby elektroenergetycznych spółek dystrybucyjnych”. Projekt badawczy własny MNiSW Nr N N511 0973 33 (kierownik projektu – Piotrowski P.), Warszawa, luty 2010
 2. Baczyński D., Piotrowski P., Helt P., Wasilewski: „Opracowanie projektu modułu prognozowania średnioterminowego i długoterminowego zapotrzebowania na energię elektryczną”, praca na zlecenie Globema Sp. z o.o.,02-593 Warszawa ul. Rostafińskich 4,  zgodnie z zamówieniem szczegółowym nr 5 (z 15 stycznia 2011), Warszawa, czerwiec 2011.  
 3. Cieślak M.:„Prognozowanie gospodarcze – metody i zastosowania” Wydawnictwo Naukowe PWN 2002
 4. Prognozowanie w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją Ireny Dobrzańskiej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2002.
 5. Sztuczna inteligencja w praktyce. Laboratorium. Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Parola i Pawła Piotrowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008.
 6. Helt P., Parol M., Piotrowski P.: „Metody sztucznej inteligencji w elektroenergetyce”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000
 7. Piotrowski P.: “The optimum selection of data for forecasts of demand on electric energy consumption for different time horizons”, 2nd International Youth Conference on Energetics 2009, Budapeszt 4-6 czerwca 2009
 8. Piotrowski P.: Wybrane aspekty prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej dla różnych horyzontów prognoz na użytek spółek dystrybucyjnych,  Przegląd Elektrotechniczny , nr.2/2011, str.115-118, R.87, (ISSN 0033-2097)
 9. Piotrowski P.: Analiza skuteczności wybranych metod prognoz wieloletnich rocznego zapotrzebowania na energie elektryczna na potrzeby spółek dystrybucyjnych. Elektro.info nr. 6/2010, (ISSN 1642-8722) str. 82-88
 10. Piotrowski P.: „Analiza porównawcza skuteczności statystycznych metod prognozowania wartości miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna dla spółki dystrybucyjnej RWE STOEN”, miesięcznik Wiadomości Elektrotechniczne, nr. 2/2008, str. 7-11, (ISSN 0043-5112)
 11. Piotrowski P.: Metody poprawy jakości prognoz średnioterminowych miesięcznego zużycia energii elektrycznej w spółce dystrybucyjnej, Przegląd Elektrotechniczny , R.83, nr.6/2007 str.81-83., (ISSN 0033-2097)
 12. Piotrowski P.: Neural network with genetic algorithms for the monthly electric energy consumption and peak power middle - term forecasting - artykuł, Journal of Applied Computer Science , JACS 2002, vol.10,  No. 1, Technical University Press Łódź  2002, ISBN1507-0360, str 105-116.
 13. Piotrowski P.: Wybrane aspekty prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz miesięcznej mocy szczytowej dla różnych horyzontów prognoz na użytek spółek dystrybucyjnych, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce PE 2010, Wisła, 8-10 września 2010
 14. Piotrowski P.: Sztuczne sieci neuronowe jako alternatywne narzędzie średnioterminowych prognoz miesięcznego zapotrzebowania na energie elektryczna na potrzeby lokalnych spółek dystrybucyjnych, Sieci Elektroenergetyczne w Przemyśle i Energetyce, VI Konferencja Naukowo-Techniczna, Szklarska Poręba, 10-12 września 2008, str.313-318 (ISBN 978-83-921315-5-7)
 15. Piotrowski P., Wilk R.: „Optymalny dobór danych ekonomicznych, demograficznych oraz pogodowych w średnioterminowych predykcjach zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej jako znaczący element poprawy jakości predykcji”,  XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. “Aktualne problemy w Elektroenergetyce” (APE’05), Jurata, 8-10 czerwiec 2005r. Tom III, str. 3-9, ISBN 83-909885-3-6
 16. Łyp J.: “Prognozowanie miesięcznego zużycia energii elektrycznej małych odbiorców”, Przegląd Elektrotechniczny, nr.3/2009
 17. Eva Gonzales-Romera, Miguel A. Jaramillo-Moran, and Diego Carmona-Fernandez, "Monthly Electric Energy Demand Forecasting Based on Trend Extraction," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 21, no. 4, pp. 1946-1953, November 2006.
 18. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/240/1317/Rozdzial_I_Prognozy_i_uwarunkowania_zapotrzebowania_na_energie_elektryczna_w_ska.html
 19. http://www.min-pan.krakow.pl/se/pelne_teksty21/K21_Maciejewski.pdf
 20. http://www.pse-operator.pl/uploads/kontener/raport_pse_2009_pl.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym

Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym

Jednym ze sposobów oddziaływania otoczenia na budynek, wpływających na jego efektywności ener­ge­tyczną, jest transfer energii cieplnej z oraz do otoczenia. Utrzymanie stałego przedziału zmienności temperatury...

Jednym ze sposobów oddziaływania otoczenia na budynek, wpływających na jego efektywności ener­ge­tyczną, jest transfer energii cieplnej z oraz do otoczenia. Utrzymanie stałego przedziału zmienności temperatury wewnątrz budynku jest możliwe przez schładzanie pomieszczeń i korytarzy w okresach wysokich albo ogrze­wanie w okresach niskich temperatur, czyli przez kompensację wpływu zmian warunków atmosferycznych. Jest to typowy sposób realizacji stabilizacji temperatury – regulacji pogodowej.

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej Uziomy fundamentowe kontenerowych stacji transformatorowych w obudowie betonowej

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji...

Stacje transformatorowe stanowiące węzły sieci elektroenergetycznej stanowią bardzo ważny element tej sieci. Intensywne prace nad unowocześnieniem rozwiązań stacji w zakresie układów połączeń oraz konstrukcji stanowią istotny krok w kierunku zwiększenia pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej.

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Rozdzielnice nn i ich wyposażenie Rozdzielnice nn i ich wyposażenie

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej...

Zespół zgrupowanych urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami nazywany jest rozdzielnicą. Służy ona do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów. W zależności od ich przeznaczenia, parametrów znamionowych oraz właściwości technicznych wynikających z rozwiązania konstrukcyjnego, rozdzielnice są urządzeniami bardzo zróżnicowanymi. Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi...

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids Stacje transformatorowe z SF6 jako innowacyjny element Smart Grids

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które...

Zadania związane z rozwojem elektroenergetyki w Europie i Polsce wymagają innowacyjnego spojrzenia na pracę sieci elektroenergetycznych. Od kilku lat w literaturze pojawia się pojęcie smart grid, które można zdefiniować następująco: „Smart grid – inteligentne systemy elektroenergetyczne, gdzie istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, mająca na celu dostarczanie usług energetycznych, zapewniając obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych...

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej Interakcje wyższych harmonicznych napięcia zasilania odbiornika nieliniowego w kontekście przepływu mocy czynnej

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu...

Odbiorniki nieliniowe można najkrócej zdefiniować jako obwody elektryczne zawierające elementy, których parametry zależą od prądu płynącego przez element bądź napięcia występującego na zaciskach elementu [1]. Analiza tego rodzaju odbiorników nastręcza pewnych trudności, co wynika z samej istoty odbiorników nieliniowych – nie spełniają one bowiem zasady superpozycji.

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane Transformatory rozdzielcze a ekologia – zagadnienia wybrane

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od...

Współczesna produkcja transformatorów stosowanych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych realizowana jest z wykorzystaniem blach niskostratnych oraz taśm amorficznych. Transformatory o mocach od 10 do 3500 kVA mogą być wykonane jako suche żywiczne (małej i średniej mocy) lub olejowe hermetyczne.

Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych

Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych Zastosowanie sondy prądowej do wyznaczania różnicy wartości skutecznych prądów sinusoidalnych

W najprostszym układzie pomiarowym do wyznaczenia wartości skutecznej różnicy prądów można zastosować dwa amperomierze, o odpowiednio dobranych zakresach pomiarowych oraz pasmach częstotliwości pracy,...

W najprostszym układzie pomiarowym do wyznaczenia wartości skutecznej różnicy prądów można zastosować dwa amperomierze, o odpowiednio dobranych zakresach pomiarowych oraz pasmach częstotliwości pracy, i następnie obliczyć różnicę prądów. Jednak dokładność tej metody, ze względu na błąd pomiaru amperomierzy, jest niewielka, i maleje gwałtownie wraz ze wzrostem wartości skutecznych mierzonych prądów i ich częstotliwości. Zastosowanie w takim przypadku w układzie pomiarowym sondy prądowej wraz z woltomierzem...

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej Metody oraz analiza wykonanych pomiarów elektrycznych na stacjach ochrony katodowej

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega...

Protektorami są blachy lub sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z obiektem chronionym. W utworzonym w ten sposób ogniwie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe. Identyczny efekt daje zastąpienie cynku złomem stalowym połączonym z dodatnim biegunem prądu stałego, podczas gdy chroniona konstrukcja połączona jest z biegunem ujemnym.

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego Dobór urządzeń elektrycznych na pracę długotrwałą i zwarciową elementem procesu eksploatacji układu elektroenergetycznego

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego....

Dobór urządzeń elektrycznych jest częścią prac projektowych, które dotyczą przyszłej inwestycji oraz elementem niezbędnym do zapewnienia właściwej pracy (nawet przez kilkadziesiąt lat) układu elektroenergetycznego. Konfiguracja układu elektroenergetycznego w okresie jego eksploatacji może ulegać zmianom, dostosowując go do bieżących potrzeb użytkowników.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn – zagadnienia wybrane

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn – zagadnienia wybrane Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn – zagadnienia wybrane

Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków...

Funkcją stacji transformatorowej SN/nn jest transformacja energii elektrycznej ze średniego napięcia na niskie i rozdział tej energii w sposób determinowany konfiguracją sieci nn, z zachowaniem warunków technicznych określonych w obowiązujących przepisach [1]. W procesie projektowania i produkcji stacji prefabrykowanych zapewnienie realizacji określonej uprzednio funkcji transformacji i rozdziału nie nastręcza większych problemów. Istotę zagadnienia stanowi natomiast problem spełnienia wymagań bezpieczeństwa...

Sieci i urządzenia średniego napięcia

Sieci i urządzenia średniego napięcia Sieci i urządzenia średniego napięcia

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące sieci i urządzeń średniego napięcia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych...

Zestawienie norm zawiera wybrane Polskie Normy dotyczące sieci i urządzeń średniego napięcia, które zostały ogłoszone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Na podstawie informacji normalizacyjnych zamieszczonych w wersji elektronicznej miesięcznika „Wiadomości PKN – Normalizacja”.

Rozdzielnice SN

Rozdzielnice SN Rozdzielnice SN

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola...

Obecnie produkowane rozdzielnice SN coraz częściej wyposażone są w zaawansowane układy sterowania i zabezpieczeń. W celu podniesienia bezpieczeństwa obsługi i usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Przedziały te są tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego przez zastosowanie odpowiednich klap i kanałów wydmuchowych.

System zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (Smart Grid)

System zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (Smart Grid) System zarządzania napięciem i mocą bierną obszaru sieci inteligentnej (Smart Grid)

W artykule przedstawiono koncepcję budowy Zintegrowanego Systemu Regulacji Napięcia i Zarządzania Mocą Bierną (VVMS Volt/Var Management System). System przeznaczony jest do pracy w sieciach rozdzielczych...

W artykule przedstawiono koncepcję budowy Zintegrowanego Systemu Regulacji Napięcia i Zarządzania Mocą Bierną (VVMS Volt/Var Management System). System przeznaczony jest do pracy w sieciach rozdzielczych i jest kluczowym elementem inteligentnej sieci (SG Smart Grid), zawierającej rozproszoną generację (DG Dispersed Generation) i rozproszone magazyny energii (DES Dispersed Energy Storages).

Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane

Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1]. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1]. Dodatkowo służą one do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych.

Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Obliczanie prądów zwarciowych w sieciach oraz instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Zwarcie – to nieprzewidziane, w danych warunkach eksploatacyjnych, połączenie bezpośrednie lub przez stosunkowo małą impedancję, punktów systemu elektroenergetycznego o różnych potencjałach bądź jednego...

Zwarcie – to nieprzewidziane, w danych warunkach eksploatacyjnych, połączenie bezpośrednie lub przez stosunkowo małą impedancję, punktów systemu elektroenergetycznego o różnych potencjałach bądź jednego lub większej liczby takich punktów z ziemią.

Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykonanie badań termowizyjnych, które stanowią około 70% wykonywanych pomiarów.

Instalacje elektryczne na terenach budów

Instalacje elektryczne na terenach budów Instalacje elektryczne na terenach budów

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym...

Rozpoczęcie budowy jest liczone od chwili doprowadzenia na teren budowy energii elektrycznej. Warunki środowiskowe użytkowania urządzeń na terenie budów są dość trudne. Praca prowadzona jest na wolnym powietrzu, w różnych warunkach pogodowych, przy opadach deszczu, w upale oraz w niskiej temperaturze.

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako...

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania,...

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia Nowe zasady doboru i montażu wyposażenia elektrycznego instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne,...

Dwudziestego dziewiątego kwietnia 2011 r. opublikowano w języku polskim tekst normy HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne, której w katalogu PKN nadano numer PN-HD 60364-5-51:2011. W artykule zostały przedstawione najważniejsze postanowienia zawarte w tekście tej nowej normy.

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn Przegląd krajowych rozwiązań kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych...

Prefabrykowane kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn są stacjami przyłączonymi do sieci o napięciu 6÷20 kV i wyjątkowo do sieci 30 kV (np. kopalnie odkrywkowe). Służą one do zasilania sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, o napięciu 3×230/400 V. W stacjach tych instaluje się transformatory o mocach znamionowych od 160 do 1000 kVA. Stacje te przystosowane są do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią...

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki Wielopoziomowe układy energoelektroniczne dla energetyki

W artykule przedstawiono topologie układów przekształtnikowych najczęściej stosowanych w światowej elektroenergetyce. Szczególny nacisk położono na wielopoziomowe przekształtniki napięcia i przekształtniki...

W artykule przedstawiono topologie układów przekształtnikowych najczęściej stosowanych w światowej elektroenergetyce. Szczególny nacisk położono na wielopoziomowe przekształtniki napięcia i przekształtniki modułowe dające możliwość generacji napięcia wyjściowego o niskiej zawartości wyższych harmonicznych przy niewielkich nakładach na budowę filtrów oraz zapewniających łatwą redundancję układu. Pokazano przykład zastosowania takich układów jako zasilania sieci elektroenergetycznej platformy wiertniczej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.