elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zdalne szkolenia dla projektantów »

Zdalne szkolenia dla projektantów » Zdalne szkolenia dla projektantów »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

mgr inż. Julian Wiatr | 2009-09-10
Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na majątku użytkownika. Do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia przyłączona jest bateria kondensatorów przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Bateria ta w przypadku podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego zostaje automatycznie odłączona.

Podstawa opracowania

 • N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami, ostatnia z dnia 12 marca 2009 roku, DzU nr 56/2009, poz. 461).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DzU nr 93/2007, poz. 623).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120/2003, poz. 1133 ze zmianami wprowadzonymi dniu 6 listopada 2008 r. – DzU nr 2001/2008, poz. 1239).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe i dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (DzU nr 243/2005, poz. 2063).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przemysłowych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (DzU nr 263/2005, poz. 2203).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80/2006, poz. 563).
 • Projekt stacji transformatorowej oraz zespołu prądotwórczego, zasilających rozdzielnicę główną niskiego napięcia projektowanego obiektu technicznego.
 • Uzgodnienia trasy projektowanej linii kablowej w zespole uzgodnień dokumentacji projektowej (w artykule pominięte – zamieszczono tylko uproszczony plan linii).
 • Ustalenia z inwestorem oraz użytkownikiem podczas wizji lokalnej.

Stan istniejący

Na terenie projektowanego obiektu została zainstalowana stacja transformatorowa o mocy 400 kVA oraz zespół prądotwórczy (ZP) o mocy 630 kVA. Obydwa źródła zasilania zostały przyłączone do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia (RGnn) poprzez układ automatyki SZR sieć/ZP. Zespół prądotwórczy stanowi awaryjne źródło zasilania uruchamiane automatycznie w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej i wyposażony jest w układ automatyki samostartu oraz samozatrzymania. Układ automatyki SZR sieć/ZP wyposażony jest w blokadę mechaniczną oraz blokadę elektryczną uniemożliwiającą podanie napięcia do sieci z pracującego generatora zespołu prądotwórczego lub zasilanie odbiorników z obydwu źródeł jednocześnie. Obydwa źródła zasilania oraz rozdzielnica główna niskiego napięcia zostały zainstalowane w budynku stacji zlokalizowanym w odległości 100 m od projektowanego budynku magazynu paliw. W rozdzielnicy głównej niskiego napięcia zostały wydzielone pola do przyłączenia linii kablowych zasilających poszczególne budynki projektowanego obiektu technicznego.

Stan projektowany

Z pola nr 2 rozdzielnicy głównej niskiego napięcia należy wyprowadzić kabel YKY 4×16, przeznaczony do zasilania budynku magazynu paliw. Kabel ten należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku o grubości 10 cm. Na kablu należy założyć w odstępach co 10 m opaski kablowe zawierające następujące informacje: typ kabla•długość•rok ułożenia•trasa•symbol wykonawcy. Po ułożeniu kabla należy go przysypać warstwą piasku o grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu o grubości 15 cm, ułożyć wzdłuż całej trasy taśmę koloru niebieskiego i zasypać wykop.

Kabel do budynku magazynu paliw należy bezpośrednio wprowadzić do rozdzielnicy głównej budynku (RGB), zainstalowanej w wydzielonym pomieszczeniu. Przewód PEN w RGB należy połączyć z główną szyną uziemiającą (GSU), którą należy uziemić. Rezystancja uziemienia GSU nie może przekraczać wartości 30 Ω. Przepust rury osłonowej przez fundament budynku stacji transformatorowej oraz budynku magazynu należy uszczelnić tak, aby uniemożliwić przedostawanie się gazów oraz wody gruntowej. W budynku magazynu paliw od przepustu do RGB kabel YKY 4×16 należy układać w kanale kablowym wykonanym w masie posadzki pomieszczenia RGB. Plan linii kablowej przedstawia rysunek 1. Schemat zasilania budynku magazynu paliw przedstawia rysunek 2. Na rysunku 3. został przedstawiony przekrój projektowanej linii kablowej (przyłącza).

Obliczenia

Moc zapotrzebowana przez budynek ustalona na podstawie projektu instalacji elektrycznych budynku:

Pz = 6,45 kW – moc czynna zapotrzebowana przez budynek,

Qz = 5,27 kvar – moc bierna zapotrzebowana przez budynek,

– współczynnik mocy:

Spodziewany prąd obciążenia:

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że warunki spełnią bezpieczniki topikowe WTN00gG16, lecz ze względów eksploatacyjnych przyjęte zostanie zabezpieczenie kabla bezpiecznikami topikowymi WTN00gG 63.

Dobór kabla ze względu na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523, przy sposobie ułożenia D, zostanie przyjęty kabel YKY 4×16, dla którego po uwzględnieniu obciążenia czterech przewodów oraz rezystywności gruntu dla warunków krajowych:

Sprawdzenie dobranego kabla ze względu na nagrzewanie prądem zwarciowym:

Zasilanie ze stacji transformatorowej:

Na podstawie tabeli Z 3.1 (J. Wiatr, M. Orzechowski, Poradnik projektanta elektryka, Dom Wydawniczy MEDIUM, wyd. 3, Warszawa 2008) parametry zwarciowe transformatora 400 kVA wynoszą: RT=0,0051 Ω – rezystancja transformatora, XT=0,0192 Ω – reaktancja transformatora, ZT=0,0198 Ω – impedancja transformatora.

Prąd zwarciowy początkowy:

gdzie:

Un – napięcie znamionowe dolnego uzwojenia transformatora, w [V].

Zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego:

– reaktancja generatora w stanie podprzejściowym:

gdzie:

x”d – względna wartość impedancji podprzejściowej generatora zespołu prądotwórczego przyjęta na podstawie DTR producenta, w [-],

UnG – napięcie znamionowe generatora zespołu prądotwórczego, w [kV],

SnG – moc znamionowa pozorna generatora zespołu prądotwórczego, w [MVA],

– rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego, w [Ω]:

– impedancja generatora dla zwarć symetrycznych:

– prąd zwarciowy początkowy:

Przy zwarciu zasilanym zarówno z jednego, jak i drugiego źródła prąd zwarciowy początkowy przekracza wartość prądu, przy którym zadziałanie bezpiecznika WTN00gG63 nastąpi w czasie t<0,1 s (Ik≥4500 A), przez co do sprawdzenia dobranego kabla na warunki zwarciowe należy posłużyć się maksymalną całką Joule’a wyłączenia tego bezpiecznika, która zgodnie z normą IEC 60269-2-1, wynosi I2tw=21 200 A2s. Zatem:

gdzie:

k – dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłączenia bezpiecznika topikowego, w [A2s].

S – wymagany minimalny przekrój przewodu, w [mm2].

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku samoczynnego wyłączenia podczas zwarć jednofazowych występujących w RGB projektowanego budynku:

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej:

– rezystancja linii kablowej (przyłącza):

– prąd zwarcia jednofazowego na końcu linii kablowej (przyłącza):

Zasilanie z zespołu prądotwórczego:

– reaktancja generatora dla zwarć jednofazowych na jego zaciskach:

– rezystancja uzwojeń generatora zespołu prądotwórczego:

– impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych na końcu linii kablowej zasilającej budynek magazynu paliw:

– prąd zwarciowy na końcu linii zasilającej (przyłącza) budynek magazynu paliw:

gdzie:

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE (PEN), w [V],

n – krotność prądu znamionowego generatora zespołu prądotwórczego, zapewniana przez producenta podczas zwarć na zaciskach generatora (zgodnie z DTR n= 3), w [-],

Zk1T – impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zasilanych z transformatora, w [Ω],

Zk1G – impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego, w [Ω].

Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napięcia:

Prądy zwarciowe dla zwarć symetrycznych na zaciskach w RGB projektowanego budynku magazynu paliw (dane niezbędne do doboru aparatów elektrycznych stanowiących wyposażenie rozdzielnicy głównej budynku:

Zasilanie ze stacji transformatorowej:

– impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć symetrycznych:

– prąd zwarciowy początkowy:

– współczynnik udaru:

– prąd udarowy:

Zasilanie z generatora zespołu prądotwórczego:

– reaktancja generatora:

– rezystancja generatora:

– impedancja obwodu zwarciowego:

– prąd zwarciowy początkowy:

– współczynnik udaru:

– prąd udarowy:

Obliczony maksymalny spodziewany początkowy prąd zwarciowy I”k3=1,82 kA pozwala na przyjęcie w instalacji odbiorczej projektowanego budynku aparatów o znamionowym wyłączalnym zwarciowym prądzie eksploatacyjnym Ics≥3 kA.

Uwagi końcowe

 • Wszelkie prace związane z budową linii kablowej zasilającej budynek magazynu paliw należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Kabel po ułożeniu w wykopie (przed zasypaniem) należy poddać badaniu rezystancji izolacji oraz ciągłości żył, a następnie przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.
 • Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie.
 • Dopuszcza się zgodnie z zaleceniami normy N SEP-E 004, wykonanie uziemienia GSU projektowanego budynku magazynu paliw w wykopie kablowym pod warunkiem zachowania odległości nie mniejszej niż 10 cm kabla od uziomu.
 • Uziom należy wykonać jako kombinowany. Dolny koniec uziomów pionowych należy pogrążyć na głębokość nie mniejszą niż 5 m. Pręty uziomów pionowych należy trwale połączyć taśmą FeZn 30×4 i przysypać warstwą piasku o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Dopiero na tak przygotowanym podłożu należy układać kabel.
 • Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia rezystancji izolacji kabla, wartości napięcia zasilającego oraz funkcjonowania automatyki SZR sieć/ZP.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści...

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści podręczników do nowych programów nauczania. Przykładem takiego działania jest książka pt. „Instalacje elektryczne”, autorstwa Sławomira Kołodziejczyka, wydana nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

news Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019” Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową...

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”. Konferencja, w której wzięło udział 270 osób, odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, w Hotelu „MERCURE KASPROWY” w Zakopanem. W ramach dwudniowych obrad wygłoszonych zostało szesnaście referatów...

news Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019” Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle...

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle pn. „ENERGY-TECH 2019”. Spotkanie w Beskidach, w którym udział wzięło 150 osób, odbywało się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Waldemara Rebizanta oraz patronatem medialnym „elektro.info”. Była to trzecia edycja konferencji z tego cyklu.

Lokalizacja zespołów prądotwórczych ze względu na hałas i odprowadzanie ciepła

Lokalizacja zespołów prądotwórczych ze względu na hałas i odprowadzanie ciepła Lokalizacja zespołów prądotwórczych ze względu na hałas i odprowadzanie ciepła

Zespoły prądotwórcze stanowią główny element systemu zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej typu szpitale, centra handlowe i banki oraz zakładów produkcyjnych. Niezawodna praca zespołu prądotwórczego...

Zespoły prądotwórcze stanowią główny element systemu zasilania awaryjnego obiektów użyteczności publicznej typu szpitale, centra handlowe i banki oraz zakładów produkcyjnych. Niezawodna praca zespołu prądotwórczego jest uwarunkowana wieloma czynnikami, a przede wszystkim poprawną eksploatacją.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień....

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień. Tymczasem zbliżający się koniec roku skłania nas nie tylko do tego, by podsumowywać mijające 12 miesięcy, ale również, by już planować dalsze działania szkoleniowe. Nim jednak wejdziemy w nowy 2018 rok, zapraszamy do obejrzenia II części fotorelacji z wydarzenia.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy...

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy zatem do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia, którego duża frekwencja odzwierciedla doskonale zainteresowanie branży poruszaną tematyką.

news Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście.

news Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez...

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania...

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania stanowi stacja dwutransformatorowa, wyposażona w dwa transformatory o mocach 630 kVA oraz zespół prądotwórczy o mocy 300 kVA. Podział zasilania poszczególnych odbiorników został określony w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.