elektro.info

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

mgr inż. Julian Wiatr | 2009-06-09
Widok stacji po wykonaniu prac instalacyjnych
J. Wiatr
Widok stacji po wykonaniu prac instalacyjnych
J. Wiatr

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona jest kablem YAKXS 4×120, przyłączonym do pobliskiej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem MZ-C2 w szafce złączowo-licznikowej, na zaciskach przyłączeniowych kabla, wynosi Zk1=0,50 Ω. Impedancja dla zwarć trójfazowych wynosi odpowiednio Zk3=0,35 Ω.

Podstawa opracowania

 • Zlecenie inwestora.
 • PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
 • N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
 • Uzgodnienia z inwestorem podczas wizji lokalnej w terenie.
 • Wytyczne technologa.
 • Projekt wentylacji kontenera opracowany przez projektanta branży sanitarnej.
 • DTR producenta zespołu prądotwórczego oraz producenta zasilacza UPS.
 • Wytyczne techniczne przyłączenia wydane przez spółkę dystrybucyjną.

Opis techniczny i obliczenia

W miejscu wskazanym na rysunku 2. należy zainstalować zespół prądotwórczy (ZP) o mocy 45 kVA. Zespół należy posadowić na fundamencie stanowiącym osobne opracowanie branży konstrukcyjnej. Z tablicy przyłączy zespołu prądotwórczego należy wyprowadzić kabel YKYżo 5×16, który należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m w rurze osłonowej ∅ 75 i wprowadzić do układu automatyki SZR sieć/ZP zainstalowanej w kontenerze. Z układu SZR sieć/ZP należy wyprowadzić kabel YKYżo 5×10 do rozdzielnicy UPS (RUPS), do której przyłączony zostanie zasilacz UPS, klimatyzator, oświetlenie kontenera oraz układ sterowania wentylacją w układzie detekcji stężenia wodoru. WLZ doprowadzający zasilanie z szafki złączowo-licznikowej zlokalizowanej w linii ogrodzenia, do układu automatyki SZR sieć/ZP należy wykonać kablem YKYżo 5×16. Kabel ten należy układać w wykopie o głębokości 0,8 m na podsypce z piasku o grubości 0,1 m. Po ułożeniu kabli należy je zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 0,15 m, ułożyć taśmę kablową koloru niebieskiego i zasypać wykop.

Schemat zasilania przedstawia rysunek 1. Plan linii kablowej zasilania awaryjnego, WLZ oraz instalacji wewnątrz kontenera przedstawia rysunek 2. Schemat sterowania wentylacją w układzie detekcji stężenia wodoru przedstawia rysunek 4. Schematy montażowe RUPS oraz rozdzielnicy wentylacji przedstawiają rysunek 3. i rysunek 5. Na rysunku 6. został przedstawiony diagram działania wentylacji, a na rysunku 7. schemat aplikacyjny detekcji stężenia wodoru. Ochronę przeciwprzepięciową projektowanej instalacji należy wykonać jako jednostopniową z wykorzystaniem ogranicznika typu 2, instalowanego w RUPS.

Zespół prądotwórczy o mocy 45 kVA, układ automatyki SZR sieć/ZP oraz zasilacz UPS o mocy 20 kVA, stanowią zakup realizowany przez inwestora (moc zasilacza UPS została dobrana przez technologa na podstawie obliczeń mocy zapotrzebowanej przez instalowane w kontenerze urządzenia elektroniczne).

Obliczenia

Moc czynna zapotrzebowana na wyjściu zespołu prądotwórczego:

Minimalna moc zespołu prądotwórczego:

gdzie:

PwejUPS – moc czynna wejściowa zasilacza UPS, w [kW],

PwyjUPS – moc czynna wyjściowa zasilacza UPS odczytana z katalogu producenta, w [kW],

W – współczynnik zniekształceń odczytany z katalogu producenta, w [-],

η – sprawność zasilacza UPS, w [-],

p – współczynnik wykorzystania, w [-],

PGmin – minimalna moc czynna, której zapotrzebowanie musi pokryć generator zespołu prądotwórczego, w [A],

cosϕZ – współczynnik mocy zapotrzebowanej, w [-],

cosϕnG – znamionowy współczynnik mocy generatora zespołu prądotwórczego, w [-],

SGmin – minimalna moc pozorna zespołu prądotwórczego, przy której nastąpi pokrycie mocy zapotrzebowanej przy określonym współczynniku mocy cosϕZ, w [kVA].

Na podstawie katalogu producenta należy przyjąć zespół prądotwórczy o mocy S=45 kVA.

Dobór układu automatyki SZR sieć/ZP:

gdzie:

SnG – znamionowa moc pozorna generatora zespołu prądotwórczego, w [kVA],

UnG – napięcie znamionowe na zaciskach generatora zespołu prądotwórczego, w [V],

IBG – znamionowy prąd generatora zespołu prądotwórczego, w [A].

Na tej podstawie należy dobrać fabryczny układ automatyki SZR sieć/ZP o prądzie znamionowym 80 A. Prąd znamionowy zabezpieczenia nadprądowego zainstalowanego w zespole prądotwórczym InG=63 A (podstawa karta katalogowa zespołu prądotwórczego).

Dobór kabla zasilania awaryjnego na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 należy przyjąć kabel YKYżo 5×16, dla którego przy sposobie ułożenia D oraz uwzględnieniu współczynnika poprawkowego ze względu na rezystywność gruntu ρz=1 K⋅m/W oraz obciążenia czterech przewodów, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Dobór kabla WLZ na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

gdzie:

PZ – moc zapotrzebowana, w [W],

Un – napięcie znamionowe, w [V],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, gwarantujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w [-],

Un – napięcie znamionowe, w [-],

cosϕ – współczynnik mocy, w [-].

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 należy przyjąć kabel YKYżo 5×16, dla którego przy sposobie ułożenia D oraz uwzględnieniu współczynnika poprawkowego ze względu na rezystywność gruntu ρz=1 K⋅m/W oraz obciążenia czterech przewodów, dopuszczalna długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

Sprawdzenie dobranych kabli z warunku samoczynnego wyłączenia:

– impedencja obwodu zwarciowego w RUPS przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:

– impedencja obwodu zwarciowego w RUPS przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego:

Prądy zwarcia jednofazowego przy zasilaniu z zespołu prądotwórczego:

– układ automatyki SZR sieć/ZP przy zasilaniu z generatora ZP:

zasilacz UPS przy zasilaniu z generatora ZP:

Warunek samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z generatora ZP nie zostanie spełniony. Należy zatem wszystkie dostępne oraz obce części przewodzące objąć połączeniami wyrównawczymi.

Ponieważ przewidywana długość przewodów wyrównawczych nie przekroczy 10 m, wymagany przekrój przewodów wyniesie:

Należy zatem przyjąć przewód LgYżo 6.

Prąd zwarcia jednorazowego przy zasilaniu z sieci elektroenergetycznej:

- układ automatyki SZR sieć/ZP:

– zasilacz UPS:

gdzie:

l – długość kabla, w [m],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a uziemionym przewodem PE, w [V],

S – przekrój przewodu kabla zasilającego szafkę sterowania oświetleniem, w [mm2],

IZ – wymagana minimalna dopuszczalna obciążalność przewodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego bezpiecznika, gwarantujący zadziałanie zabezpieczenia w określonym czasie, w [-],

n – odczytana z katalogu krotność prądu znamionowego gwarantowanego przez producenta zespołu prądotwórczego podczas zwarć na zaciskach generatora, w [-],

UL – napięcie dopuszczalne długotrwale w określonych warunkach, w [V],

γ – konduktywność, w [m/(Ω⋅mm2)],

Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego, w [A],

Ia – prąd, przy którym nastąpi zadziałanie zabezpieczenia w określonym w normie PN-IEC 60364-4-41 czasie, w [s].

Przy takim prądzie zachowana będzie również selektywność zadziałania wyłączników nadprądowych połączonych kaskadowo z bezpiecznikiem topikowym.

Sprawdzenie dobranego kabla WLZ na warunki zwarciowe:

gdzie:

I”k3 – początkowy prąd zwarciowy, w [A],

k – dopuszczalna jednosekundowa gęstość prądu, w [A/mm2],

I2tw – całka Joule’a wyłącznika, w [A2s].

Dobór kabla należy uznać za poprawny.

Sprawdzenie dobranych kabli z warunku spadku napięcia:

– WLZ:

– kabel zasilania awaryjnego:

Warunek spełniony.

Uwagi końcowe

 • Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz obowiązującymi normami i przepisami techniczno-prawnymi. W kontenerze należy wykonać szynę wyrównawczą (SU), z którą należy połączyć wszystkie dostępne oraz obce części przewodządze.
 • Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu (uzupełniająca) podczas zasilania z generatora zespołu prądotwórczego – połączenia wyrównawcze.
 • W kontenerze należy zainstalować wentylację wyciągową sterowaną automatycznie przy wspomaganiu układem detekcji stężenia wodoru. Projekt wentylacji stanowi osobne opracowanie branży sanitarnej.
 • Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych objętych projektem należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6.
 • Eksploatację zespołu prądotwórczego należy prowadzić na podstawie instrukcji współpracy ZPE z siecią elektroenergetyczną.

Projekt został zrealizowany przez warszawską firmę ELMEX wiosną 2009 r.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Robimy tylko dobre UPS-y

Robimy tylko dobre UPS-y Robimy tylko dobre UPS-y

American Power Conversion została założona w 1981 roku i początkowo działalność jej koncentrowała się na wytwarzaniu elektryczności z energii słonecznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku APC przeniosła...

American Power Conversion została założona w 1981 roku i początkowo działalność jej koncentrowała się na wytwarzaniu elektryczności z energii słonecznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku APC przeniosła swoje zainteresowania na kwestie zasilania gwarantowanego, wprowadzając w 1984 roku pierwszy zasilacz UPS. Z czasem marka APC stała się synonimem wysokiej klasy rozwiązań zasilania gwarantowanego i zarządzania zasilaniem. W 2007 roku APC połączyła się z MGE i weszła w skład konsorcjum Schneider...

Patrzę oczami klienta

Patrzę oczami klienta Patrzę oczami klienta

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania...

Firma Transfer Multisort Elektronik powstała w 1990 r. jako niewielki rodzinny sklep, zajmujący się sprzedażą elementów elektronicznych do serwisu i drobnej produkcji. Podczas podróży na targi do Poznania wspólnie z mamą i bratem zastanawialiśmy się nad nazwą wówczas niedawno założonej firmy. Każdy preferował własne pomysły, więc aby sprawiedliwości stało się zadość, wybraliśmy od każdego po jednym słowie i połączyliśmy razem. Tak powstał Transfer Multisort Elektronik. Później oczywiście zaczęliśmy...

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Wymagania stawiane rozdzielnicom nn Wymagania stawiane rozdzielnicom nn

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Rozdzielnica elektryczna nn jest częścią instalacji elektrycznej, której zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników.

Strefa 2 w łazience

Strefa 2 w łazience Strefa 2 w łazience

Strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 60 cm na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą, przebiegającą na wysokości 225 cm od powierzchni podłogi.

Strefa 2. jest ograniczona płaszczyznami: pionową – przebiegającą w odległości 60 cm na zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1. oraz poziomą, przebiegającą na wysokości 225 cm od powierzchni podłogi.

Niebezpieczne gniazdo wtyczkowe

Niebezpieczne gniazdo wtyczkowe Niebezpieczne gniazdo wtyczkowe

Oznaczenia gniazd wtyczkowych w instalacji elektrycznej mogą nas przyprawić o zawroty głowy...

Oznaczenia gniazd wtyczkowych w instalacji elektrycznej mogą nas przyprawić o zawroty głowy...

news AGH uruchamia studia podyplomowe

AGH uruchamia studia podyplomowe AGH uruchamia studia podyplomowe

W marcu rozpoczną się specjalistyczne studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program studiów będzie oparty na badaniach parametrów opisujących właściwości...

W marcu rozpoczną się specjalistyczne studia podyplomowe „Jakość energii elektrycznej” na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Program studiów będzie oparty na badaniach parametrów opisujących właściwości dostarczania energii elektrycznej do odbiorcy prowadzonych przez Katedrę Energoelektroniki i Automatyki Systemów, jeden z czołowych ośrodków dydaktyczno-badawczych w Polsce.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.