elektro.info

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

mgr inż. Julian Wiatr | 2008-12-15
Schemat montażowy rozdzielnic RPO J. Wiatr

Schemat montażowy rozdzielnic RPO J. Wiatr

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

Podstawa opracowania

  • Zlecenie inwestora.
  • PN-IEC 60 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i jego usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami),
  • N-SEP-E 002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
  • PN-EN 12464-1004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • Uzgodnienia z inwestorem podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Stan istniejący

Oprawy zostały podzielone na trzy grupy zasilane z osobnych faz napięciem 230 V poprzez transformatory toroidalne. Układ zasilania został tak wykonany, że źródła ulegają częstym awariom. Z powodu przeciążeń często również działają zabezpieczenia poszczególnych obwodów. Przewody zasilające oraz ich zabezpieczenia nie spełniają wymagań normy PN-IEC 60364. Przeprowadzone oględziny oraz badanie stanu eksploatowanej instalacji wykazały dalsze nieprawidłowości.

W pomieszczeniu funkcjonują oprawy oświetlenia awaryjnego i oświetlenia wskazującego kierunek ewakuacji zainstalowane poza sufitem podwieszanym, które spełniają wymagania określone w normie PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. Oprawy te są zasilane z osobnych obwodów, których stan techniczny spełnia wymagania normy PN-IEC 60364. Zmierzona miernikiem do pomiaru impedancji obwodu zwarciowego rezystancja w rozdzielnicy piętrowej (RP) wynosi RkQ=0,2 Ω. Zabezpieczenie obwodu zasilającego RP – R303,50.

Stan projektowany

Z istniejącej rozdzielnicy piętrowej (RP) należy wyprowadzić przewód YDY 4×4 do zasilania projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej (RO). Rozdzielnicę RO należy zainstalować obok istniejącej rozdzielnicy RP, w dogodnym do eksploatacji miejscu. W rozdzielnicy RP należy w wolnym polu zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy R303.20, stanowiący zabezpieczenie projektowanej rozdzielnicy RO. Schemat ideowy zasilania pomieszczenia świetlicy przedstawia rysunek 1.

W pomieszczeniu świetlicy powyżej obrysu sufitu podwieszanego należy zainstalować trzy rozdzielnice pomocnicze (RPO), przeznaczone do zasilania transformatorów toroidalnych typu TS 150 VA 230/12 V/V, zasilających oprawy ze źródłami halogenowymi typu M16 20 W, którymi należy zastąpić obecnie eksploatowane źródła światła. Zasilanie poszczególnych opraw oświetleniowych należy wykonać przewodem YDY 2×1,5 przyłączonym do zacisków dolnego uzwojenia transformatora TS 150 VA 230/12 V/V. Plan instalacji oświetlenia przedstawia rysunek 2. Schemat montażowy rozdzielnicy RO pokazano na rysunku 3., natomiast schemat montażowy rozdzielnicy RPO – na rysunku 4.

Obliczenia

Dobór mocy transformatora toroidalnego do zasilania pojedynczego obwodu:

gdzie:

P1 – moc zapotrzebowana przez pojedynczy obwód oświetleniowy, w [W],

PZ – moc pojedynczej oprawy oświetleniowej, w [W],

ST – moc transformatora 230/12 V/V, w [VA],

cosϕ – współczynnik mocy pojedynczej oprawy, [-],

n – liczba opraw oświetleniowych zasilanych z transformatora TS 150 V 230/12 V/V.

Dobór przewodów zasilających pojedynczy obwód oświetleniowy na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność oraz ich zabezpieczeń:

gdzie:

ST – moc transformatora 230/12 V/V, w [VA],

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],

Unf – napięcie fazowe, w [V],

IB1 – prąd danego uzwojenia transformatora TS 150 VA 230/12 V/V, w [A],

k – współczynnik przyjmowany ze względu na prąd załączenia transformatora z przedziału (1,6 - 2), w [-],

Na tej podstawie należy przyjąć wyłącznik nadprądowy instalacyjny S301D2:

gdzie:

Iz – wymagana obciążalność długotrwała przewodu, w [A],

k2 – współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym następuje niezawodne zadziałanie zabezpieczenia, w [-].

Zgodnie z wymaganiami przepisów określających minimalny przekrój przewodu ze względu na wytrzymałość mechaniczną oraz wymagania zeszytu 523. normy PN-IEC 60364, warunki spełnia przewód YDY 2×1,5, którego IZ=17 A>>2 A.

Dobór przewodów zasilających RPO na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność oraz ich zabezpieczeń:

gdzie:

IB2 – spodziewany prąd obciążenia rozdzielnicy RPO, w [A],

n – liczba transformatorów TS 150 VA 230/12 V/V zasilanych z pojedynczej RPO, w [-],

k – współczynnik przyjmowany ze względu na prądy załączania transformatorów z przedziału 2 - 2,5, w [-].

Należy przyjąć zabezpieczenie bezpiecznikiem DO2gG 10 A.

Zgodnie z zeszytem 523. normy PN-IEC 60364 warunki spełnia przewód YD 2×1,5, którego IZ=17,5 A>13,11 A (przy sposobie ułożenia B2).

Wymagany przekrój przewodu ze względu na spadek napięcia do najbardziej oddalonej rozdzielnicy RPO od rozdzielnicy RP:

gdzie:

ΔU% – dopuszczalny spadek napięcia ustalony na podstawie analizy stanu istniejącej instalacji oraz normy N-SEP-E 002,

l – długość przewodu, w [m],

γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω⋅mm2)],

S – przekrój przewodu, w [mm2].

Ostatecznie należy przyjąć przewód YD Y 2×2,5, którego IZ=24 A (sposób ułożenia B2).

Obliczenia zwarciowe:

gdzie:

Rl min – rezystancja odcinka przewodu zasilającego RPO 1, w [Ω],

lmin – długość przewodu zasilającego RPO 1, w [m],

Rk1C – całkowita rezystancja obwodu zwarciowego widziana z zacisków RPO 1, w [Ω],

Ik1 – spodziewany największy prąd zwarciowy przy zwarciu w RPO 1, w [A],

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym, w [V].

Zgodnie z katalogiem producenta zabezpieczeń selektywność zadziałania poszczególnych stopni zabezpieczeń w projektowanej instalacji może nie zostać zachowana. Do zabezpieczenia przewodów zasilających RPO zostanie przyjęty bezpiecznik DO2 gG20 A. Bezpiecznik ten w połączeniu z kaskadowym wyłącznikiem nadprądowym S301D2 dla prądów zwarciowych nie większych od 625 A zapewnia zachowanie selektywności działania. Bezpiecznik chroni skutecznie przewód YDY 2×2,5:

Przyjęte zabezpieczenie zapewnia zachowanie wybiórczości działania z poprzedzającym go bezpiecznikiem DO2gG50 (50/30=2,5>1,6).

Dobór przewodów zasilających źródła światła:

gdzie:

υ – przekładnia transformatora TS 150 VA 230/12 V/V, w [-],

Ung – znamionowe napięcie górnego uzwojenia transformatora TS 150 VA 230/12 V/V, w [V],

Ind – znamionowy prąd dolnego uzwojenia transformatora TS 150 VA 230/12 V/V, w [A].

Ponieważ po stronie wtórnej transformatora nie są spodziewane przeciążenia, zabezpieczenie strony pierwotnej transformatora stanowi zabezpieczenie instalacji odbiorczej przyłączonej do zacisków dolnego uzwojenia transformatora. Wymagania obciążalności prądowej przewodów instalacji zasilającej oprawy oświetleniowe spełnia przewód: YDY 2×1,5, którego IZ=17,5 A>12,52 A.

Uwagi końcowe

Wszystkie projektowane rozdzielnice należy wykonać z materiałów nieprzewodzących. Po wykonaniu projektowanej instalacji należy przeprowadzić badania odbiorcze zgodnie z wymaganiami zeszytu 61. normy PN-IEC 60364.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego...

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego należy wyposażyć w blokadę elektryczną oraz blokadę mechaniczną w celu uniemożliwienia podania napięcia z pracującego zespołu prądotwórczego do wyłączonej spod napięcia sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego.

Badanie oświetlenia

Badanie oświetlenia Badanie oświetlenia

W 2017 roku krakowska firma DASL System wydała książkę pt. „Badanie oświetlenia” autorstwa Mateusza Filipka oraz Jarosława Cyryngera, specjalistów z zakresu oświetlenia elektrycznego. Książka powstała...

W 2017 roku krakowska firma DASL System wydała książkę pt. „Badanie oświetlenia” autorstwa Mateusza Filipka oraz Jarosława Cyryngera, specjalistów z zakresu oświetlenia elektrycznego. Książka powstała z myślą o przeciwdziałaniu błędnym interpretacjom norm i przepisów, jakie powszechnie występują w praktyce. Stanowi doskonałe wypełnienie luki księgarskiej w tym zakresie i jest przeznaczona w głównej mierze dla osób odpowiedzialnych za wykonywanie pomiarów oświetlenia.

news NFOŚiGW dofinansuje poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

NFOŚiGW dofinansuje poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego NFOŚiGW dofinansuje poprawę efektywności energetycznej systemów oświetlenia zewnętrznego

Już od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. będzie można postarać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Już od 18 lutego do 19 sierpnia 2019 r. będzie można postarać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego oraz montaż nowych punktów świetlnych w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR) Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

news Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych

Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1” to opracowanie redakcyjne inż. Radosław Lenartowicz, które stanowi w części własną...

Nowość na rynku wydawniczym! Książka „Prace kontrolno-pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa 1” to opracowanie redakcyjne inż. Radosław Lenartowicz, które stanowi w części własną adaptację publikacji autora wykonanych dla Instytutu Techniki Budowlanej oraz COBR „Elektromontaż” i jest przeznaczone do prac dydaktycznych i szkoleniowych.

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach Przewody szynowe alternatywą dla kabli w budynkach

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

W artykule o rosnącej roli przewodów szynowych w budownictwie, a także o ofercie rynku i zastosowaniach takich rozwiązań, nadto zawarto uwagi montażowe.

news Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście.

news Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie Pierwsza miejska sieć zielonej energii w Ostrowie

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

W Ostrowie Wielkopolskim powstała pierwsza w Polsce miejska sieć zielonej ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na...

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na majątku użytkownika. Do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia przyłączona jest bateria kondensatorów przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Bateria ta w przypadku podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego zostaje automatycznie odłączona.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej jednostki ochrony przeciwpożarowej

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Elektryczne ogrzewanie rynien umożliwia uniknięcie uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli i zacieków na elewacji budynku.

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania płonącego budynku po zakończonej ewakuacji. PWP tworzą dwa niezależne układy składające się z aparatów wykonawczych, przycisków zdalnego uruchomienia oraz sygnalizacji optycznej ciągłości obwodu sterowania wyzwoleniem i stanu położenia styków aparatów wykonawczych...

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS Uproszczony projekt sterowania wentylacją przedziału bateryjnego zasilacza UPS

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut...

Zasilacz UPS o mocy 400 kVA pracujący w układzie zasilania wyposażonym w zespół prądotwórczy wymaga rozbudowy o magazyn energii gwarantujący podtrzymanie pracy zasilanych odbiorników przez czas 30 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej. Czas ten umożliwia zakończenie procesu technologicznego w przypadku nałożenia się awarii zespołu prądotwórczego.

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego Uproszczony projekt sterowania napędem bramy skrzydłowej za pomocą telefonu komórkowego

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej...

Coraz powszechniejsza staje się automatyka napędu bram wjazdowych, która umożliwia sterowanie za pomocą pilota radiowego otwarciem oraz zamknięciem bez potrzeby wysiadania z samochodu. W przypadku dużej liczby użytkowników sterowanie za pomocą specjalnego pilota staje się kłopotliwe. W niniejszym artykule prezentujemy układ napędu bramy skrzydłowej stanowiącej wjazd na teren osiedla mieszkaniowego, której sterowanie realizowane jest za pomocą telefonu komórkowego.

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej Uproszczony projekt zasilania pompowni pożarowej

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projektowana pompownia pożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30.

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego Projekt przeciwpożarowego wyłącznika prądu budynku produkcyjno-biurowego

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity...

Zgodnie z wymaganiami § 209 ust. 3, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [tekst jednolity DzU z 2019 roku poz. 1065], pomieszczenie rozdzielni elektrycznej powinno stanowić osobną strefę pożarową. Korzystnie z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej jest lokalizować to pomieszczenie przy ścianie zewnętrznej budynku, o ile umożliwiają to uwarunkowania architektoniczne i przeznaczanie...

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków Uproszczony projekt zasilania i sterowania pompy przydomowej przepompowni ścieków

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza...

Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB), w której pozostawiono rezerwę umożliwiającą wyprowadzenie pojedynczego obwodu. Spodziewany spadek napięcia obliczony dla złącza kablowego budynku, przy uwzględnieniu pełnego obciążenia budynku, wynosi...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy logistycznej

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma...

W praktyce bardzo często spotyka się projekty zasilania oświetlenia ulicznego, gdzie jednym z zabezpieczeń jest wyłącznik różnicowoprądowy, którego stosowania w tym przypadku kategorycznie zabrania norma PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN Uproszczony projekt rozbudowy elementu elektroenergetycznej sieci kablowej SN

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością...

Energia elektryczna jest doprowadzona do budynkowej stacji transformatorowej SN/nn o mocy 630 kVA, kablem o długości 1800 m. Rozdzielnica SN stacji nie posiada poła odpływowego, co skutkuje koniecznością instalacji czteropolowego betonowego złącza kablowego SN (Stacja jest końcowym elementem linii SN).

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury...

Projektowany budynek jest odosobnionym budynkiem magazynu paliw i smarów (mps), który należy zaliczyć do obiektów zagrożonych wybuchem. Jest on położony na lotnisku z dala od innych obiektów infrastruktury lotniskowej. Obiekty tego typu wymagają co najmniej II poziomu ochrony odgromowej. Uderzenie pioruna w budynek może spowodować pożar, zagrożenie życia ludzkiego, wybuch lub przebicie instalacji elektrycznej.

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego Uproszczony projekt automatyki SZR z wydzieloną rozdzielnicą zasilania awaryjnego

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania...

Projektowany jest układ zasilania budynku użyteczności publicznej. Moce zapotrzebowane oraz wymagana moc zespołu prądotwórczego zostały określone w projekcie instalacji elektrycznych budynku. Układ zasilania stanowi stacja dwutransformatorowa, wyposażona w dwa transformatory o mocach 630 kVA oraz zespół prądotwórczy o mocy 300 kVA. Podział zasilania poszczególnych odbiorników został określony w projekcie instalacji elektrycznych budynku.

Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala

Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala Uproszczony projekt zasilania transformatorów elektromedycznych bloku operacyjnego szpitala

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie...

Przy projektowaniu układów zasilania budynków służby zdrowia pojawia się szereg wątpliwości wynikających z oczekiwanego poziomu niezawodności dostaw energii elektrycznej. Brak wytycznych w tym zakresie często prowadzi do błędnego rozumienia tego problemu przez inwestora oraz projektanta. Niniejszy artykuł jest prezentacją praktycznej realizacji teorii publikowanej w „elektro.info” w numerach 6/2018 oraz 7–8/218. Artykuł został ograniczony do zasilania transformatorów elektromedycznych, które stanowią...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.